The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pornnicha44185, 2021-03-28 09:36:06

สรุปผลการออกอากาศ ทางCTV

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

1

รายงาน

เรือ่ ง สรุปผลการออกอากาศ ทางCTV

วนั ที่ 25-27 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2564

รายวิชา 127331 การผลติ รายการสาหรบั ส่อื ใหมแ่ ละ 127312 ส่อื มวลชนทอ้ งถิ่น

จัดทาโดย

Producer: กติ ติรฐั พิเคราะห์ 61075315

Co- Producer: ภัชรกรณ์ โสตตมิ านนท์ 61075949

Art director/Graphic: อพิชญา ฤทธิค์ า 61075346

Script: พรณิชา วงคบ์ ุตร 61075334

Creative: สวุ ภัทร สันหมดุ 61075344

Director/Graphic: ญาณิศา ม่ังมี 61075941

Editor/Camera: ศราวธุ ไชยะ 60023416

Editor/Graphic: ณิชกลุ เขียวเครอื 61075324

Sound engineer: ศิวมินทร์ ใจฟู 61075342

คณะบริหารธรุ กจิ และนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสอื่ สารส่อื ใหม่ ช้ันปีที่ 3

มหาวิทยาลัยพะเยา

2

คานา

รายงานฉบบั นีเ้ ปน็ ส่วนหนงึ่ ของรายวชิ า 127331 การผลติ รายการสาหรับสื่อใหมแ่ ละ 127312
สื่อมวลชนท้องถิ่น ระดบั อดุ มศกึ ษาช้ันปีที่ 3 โดยมีจุดประสงคเ์ พ่อื ใหไ้ ด้ศกึ ษารวบรวม และสรปุ ผลการ
เผยแพร่และสร้างสรรคส์ ือ่ ของเพจ Facebook CTV ระหวา่ งวนั ที่ 25-27 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2564

คณะผู้จัดทาหวังวา่ รายงานฉบบั นจี้ ะเปน็ การสรุปผล หากมีข้อแนะนาหรือขอ้ ผิดพลาดประการใด
คณะผู้จดั ทาขอน้อมรบั ไวแ้ ละขออภยั มา ณ ทนี่ ดี้ ้วย

คณะผ้จู ดั ทา

3

สารบญั

เรื่อง หนา้

คานา ก

สารบัญ ข

วางแผนและการดาเนินงาน 1-3

สรปุ ยอด Engagement 4-12

ตารางสรปุ และวเิ คราะห์การเผยแพร่ออกอากาศ ช่วงเวลา 25-27 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ.2564 13-15

ผลสารวจการมีปฏิสมั พนั ธ์การกดถกู ใจของวนั ที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ.2564 16-42

สรุปผลจากการออกอากาศตั้งแต่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2564 43

6 อนั ดับจาการมีปฏิสัมพนั ธ์การกดถกู ใจ ของแต่ละโพสต์ต้ังแต่วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 44

อันดับการเขา้ ถึงและยอดการแชร์ 46-47

การประเมินกองบรรณาธกิ าร 47-57

4

วางแผนการดาเนินงาน

มีการวางแผนการทางานภายในกลุ่ม แบง่ หน้าที่ และคดิ Theme Concept Content เพ่อื นาเสนอใน
วนั ที่ 9 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ.2564
นาเสนอ ขา่ ว 7 รายการ 3 สารคดี 3 และนาเสนอใหม่กอ่ น 17.00 น. จงึ มีการปรบั รูปแบบรายการใหม่
ได้รับการตอบกลบั จากอาจารย์ ทกุ รายการควรกาหนดความยาวและควรวเิ คราะห์ขอ้ มลู เชิงลึกมาตดั สิน
เวลาออกอากาศอกี คร้ัง ปรบั แกไ้ ขและเริ่มทา Demo แตน่ าใช้ได้เลย และลองทบทวนจานวนชนิ้ งาน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (นาเสนอ Demo)
นาเสนอ Demo 50% โดยนาเสนอสารคดีเตม็ Ep.1
ได้รับการตอบกลบั จากอาจารย์ ปรบั จาก VO เป็น SOT
วันที่ 20 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ.2564
ส่งแก้ไข Demo สารคดี Ep.1
ได้รับการตอบกลบั จากอาจารย์ สารคดีเปน็ รายการโฆษณามากกวา่ ควรคดิ รายการทีเ่ ปน็ ประโยชน์ โดย
ไม่ต้องมีเงินหรือสปอนเซอร์เข้ามา
วนั ที่ 25-27 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ.2564
ออกอากาศทางเพจ Facebook CTV

5

ผังรายการท่จี ะออกอากาศ

พฤหัส 25 ศุกร์ 26 เสาร์ 27
ตารางรายการของวัน ตารางรายการของวนั ตารางรายการของวัน

8.00 น. 8.00 น. 8.00 น.
Infographic Infographic Share Challenges ขอ 3 คา
วันวิทยกุ ระจายเสียง วันมาฆบชู า สาหรบั Final ของวันที่ 26
แห่งชาติ
9.30 น. 9.30 น. 9.30 น.
Infographic
- ธรุ กจิ food truck ยอดฮติ -
10.00 10.00 น. 10.00
Voxpop ขอ ถาม หน่อย Voxpop ขอ ถาม หน่อย Voxpop ขอ ถาม หน่อย
Ep.1 Ep.3
12.00 Ep.2 12.00 น.
12.00

- - ประกาศผล ขอ 3 คา
12.30 น. 12.30 น. สาหรับสอบ Final

12.30 น.

Teaser รายการ Challenges ขอ 3 คา สาหรับ Teaser รายการ
New word ศัพท์ใหม่ สอบ Final New word ศพั ท์ใหมส่ ไตล์

สไตล์มพ. Ep.1 13.00 น. มพ. Ep.2
13. 00 น. - 13. 00 น.
รายการ รายการ
14.30 น. New word ศพั ท์ใหมส่ ไตล์
New word ศัพท์ใหม่ มพ. Ep.2
สไตล์มพ. Ep.1 14.30 น.
14.30 น.

6

Teaser รายการ Teaser รายการ Teaser รายการ
กฎหมายน่ารู้ Ep.1 กฎหมายน่ารู้ Ep.2 กฎหมายน่ารู้ Ep.3

16.00 น. 16.00 น. 16.00 น.

ขา่ ว ราคากระเทียมและ ขา่ ว การนาเขา้ สตั วน์ านาชนิด ขา่ ว กระแสตอบรบั ด!ี
หอมแดง ในตาบลจาปา่ สู่การยกระดบั การท่องเทีย่ ว เราชนะช่วยเพิม่ ยอดขาย
หวาย จังหวัดพะเยา หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
ในไร่ภูกลองฮิลล์
18.30 น. จงั หวัดพะเยา 18.30 น.
รายการ รายการ
กฎหมายน่ารู้ Ep.1 18.30 น. กฎหมายน่ารู้ Ep.3
19.00 น. รายการ 19.00 น.
กฎหมายน่ารู้ Ep.2
19.00 น.

7

สรปุ ยอด Engagement

วันที่ 25 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ.2564
คนถูกใจเพจ 11,679 คนติดตามเพจ 17,757

8

9

วันที่ 26 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ.2564

10

11

วนั ที่ 27 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ.2564

12

13

วันที่ 28 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ.2564
คนถกู ใจเพจ 11,697 คนติดตามเพจ 17,826

14

15

16

ตารางสรปุ และวิเคราะห์การเผยแพร่ออกอากาศ กลุ่ม 2 ช่วงเวลา 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กลุ่มเนอื้ หาตามประเภทรายการรายการ การปฏิสมั พันธ์(ครั้ง) ความคิดเหน็ (คร้ัง) แชร์ (คร้ัง) รวม
ลาดับ ประเภทรายการ 31 0 14 45
1 Voxpop ขอ ถาม หน่อย Ep.1 36 0 13 49
2 รายการ New Word Ep.1 18 0 3 21
3 ข่าวกระเทียมและหอมแดง 23 0 10 33
4 รายการ กฎหมายน่ารู้ Ep.1 20 0 6 26
5 voxpop ขอ ถาม หน่อย Ep.2 13 0 4 17
6 ข่าวไร่ภกู ลองฮลิ ล์ 19 0 6 25
7 รายการ กฎหมายน่ารู้ Ep.2 14 0 3 17
8 Voxpop ขอ ถาม หน่อย Ep.3 24 0 10 34
9 รายการ New Word Ep.2 13 0 2 15
10 ข่าวเราชนะ 16 0 7 23
11 รายการ กฎหมายน่ารู้ Ep.3
40 0 0 40
Engagement content 30 0 0 30
12 ภาพโปรไฟล์ 28 0 8 36
13 ภาพหน้าปก 16 0 3 19
14 Theme Day วันวิทยุ
15 Theme Day วนั มาฆบูชา

16 Info % Food Truck 14 0 17
17 Challenge ขอ 3 คา สอบ Final 45 51 3 17
18 ประกาศ ผู้ได้รบั รางวลั ขอ 3 คา 19 3 27 123
3 25
Promote programs 26 0
19 ผังออกอากาศ วนั ที่ 25 34 0 7 33
20 Teaser New Word Ep.1 23 0 17 51
21 Teaser กฎหมายน่ารู้ Ep.1 14 0 8 31
22 ผงั ออกอากาศ วนั ที่ 26 17 0 3 17
23 Teaser กฎหมายน่ารู้ Ep.2 11 0 2 19
24 ผังออกอากาศ วันที่ 27 7 0 0 11
25 แชร์ Challenge ขอ 3 คา 15 0 18
26 Teaser New Word Ep.2 14 0 6 21
27 Teaser กฎหมายน่ารู้ Ep.3 580 54 2 16
168 802
รวม Like follow
การเพิ่มขึน้ ของแฟนเพจ 11,679 17,757
ลาดับ ช่วงเวลา 11,697 17,826
18 69
ก่อนช่วงการเผยแพร่
สิน้ สุดช่วงการเผยแพร่
เปลีย่ นแปลง

18

กลุ่มเนือ้ หาตามประเภทของชิ้นงาน

ลาดับ ประเภทชิ้นงาน จานวน (ชิน้ ) การปฏิสมั พันธ์(คร้ัง) ความคิดเห็น(คร้ัง) แชร์ (ครั้ง) รวม
1 VDO 134 0 101 235
2 Image 13 000
3 Baner 0 000
4 Data Visualization 0 0 0 3 17
5 CL 14 000
6 Infographic 0 0 54 63 330
รวม 213 54 167 582
1 361

0

10

24

19

ผลสารวจการมปี ฏสิ มั พนั ธ์การกดถกู ใจของวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
ภาพโปรไฟล์

มีการกดไลค์ 26 คน กดหัวใจ 12 คน กดวา้ ว 1 คน ห่วงใย 1 คน
รวมท้ังหมด 40 คน
มีการเขา้ ถึง 547 คน มีส่วนร่วม 44 คน

20

ภาพหน้าปก

มีการกดไลค์ 22 คน กดหวั ใจ 6 คน กดวา้ ว 1 คน ห่วงใย 1 คน
รวมทั้งหมด 30 คน
มีการเขา้ ถึง 307 คน มีส่วนร่วม 30 คน

21

ผงั ออกอากาศวันที่ 25 กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ.2564

มีการกดไลค์ 25 คน กดหัวใจ 1 คน
รวมทั้งหมด 26 คน
มีการเขา้ ถึง 878 คน มสี ่วนร่วม 70 คน
รูปแบบ Infographic

22

Theme Day วนั วิทยุ

มีการกดไลค์ 19 คน กดหวั ใจ 6 คน กดวา้ ว 2 คน ห่วงใย 1 คน
รวมทั้งหมด 28 คน
มีการเขา้ ถึง 781 คน มีส่วนร่วม 51 คน

23

Voxpop ขอ ถาม หน่อย EP.1

มีการกดไลค์ 21 คน กดหัวใจ 5 คน วา้ ว 3 คน ห่วงใย 2 คน
รวมทั้งหมด 31 คน
มีการเขา้ ถึง 2,347 คน มสี ่วนร่วม 397 คน
รปู แบบ VDO

24

รายการ New Word ep.1

มีการกดไลค์ 34 คน กดหัวใจ 8 คน วา้ ว 4 คน ห่วงใย 2 คน
รวมท้ังหมด 34 คน
มีการเขา้ ถึง 1580 คน มีส่วนร่วม 273 คน
รูปแบบ VDO

25

Teaser รายการกฎหมายน่ารู้

มีการกดไลค์ 11 คน กดหัวใจ 6 คน วา้ ว 4 คน ห่วงใย 2 คน
รวมทั้งหมด 23 คน
มีการเขา้ ถึง 1000 คน มีส่วนร่วม 61 คน
รปู แบบ Infographic

26

รายการ New Word ep.1

มีการกดไลค์ 22 คน กดหวั ใจ 3 คน วา้ ว 1 คน ฮ่าๆ 10 คน
รวมทั้งหมด 36 คน
มีการเขา้ ถึง 2,933 คน มีส่วนร่วม 650 คน
รปู แบบ VDO

27

ขา่ วกระเทียมและหอมแดง

มีการกดไลค์ 15 คน กดหวั ใจ 1 คน ห่วงใย 2 คน
รวมทั้งหมด 18 คน
มีการเขา้ ถึง 656 คน มสี ่วนร่วม 52 คน
รปู แบบ VDO

28

รายการกฎหมายน่ารู้ Ep.1

มีการกดไลค์ 15 คน กดหวั ใจ 6 คน วา้ ว 1 คน ห่วงใย 1 คน
รวมท้ังหมด 23 คน
มีการเขา้ ถึง 1,014 คน มีส่วนร่วม 112 คน
รูปแบบ VDO

29

ผงั ออกอากาศวนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

มีการกดไลค์ 9 คน กดหวั ใจ 4 คน ห่วงใย 1 คน
รวมท้ังหมด 14 คน
มีการเขา้ ถึง 749 คน มสี ่วนร่วม 40 คน
รูปแบบ Infographic

30

Theme Day วันมาฆบูชา

มีการกดไลค์ 10 คน กดหัวใจ 4 คน ห่วงใย 2 คน
รวมท้ังหมด 16 คน
มีการเขา้ ถึง 333 คน มีส่วนร่วม 23 คน
รปู แบบ infographic

31

Infoเปอร์เซน็ ต์ Food Truck

มีการกดไลค์ 7 คน กดหวั ใจ 4 คน ห่วงใย 2 คน วา้ ว 1 คน
รวมท้ังหมด 14 คน
มีการเขา้ ถึง 375 คน มสี ่วนร่วม 28 คน
รปู แบบ Data Visualization

32

Voxpop ขอ ถาม หน่อย Ep.2

มีการกดไลค์ 14 คน กดหัวใจ 5 คน ฮ่าๆ 1 คน
รวมท้ังหมด 20 คน
มีการเขา้ ถึง 837 คน มีส่วนร่วม 99 คน
รูปแบบ VDO

33

Challenge ขอ 3 คา สอบ Final

มีการกดไลค์ 34 คน กดหัวใจ 2 คน วา้ ว 6 คน ฮ่าๆ 3 คน
รวมทั้งหมด 45 คน
มีการเขา้ ถึง 3,684 คน มีส่วนร่วม 615 คน
รูปแบบ Infographic

34

Teaser รายการกฎหมายน่ารู้ Ep.2

มีการกดไลค์ 10 คน กดหัวใจ 3 คน วา้ ว 2 คน ห่วงใย 2 คน
รวมทั้งหมด 17 คน
มีการเขา้ ถึง 645 คน มีส่วนร่วม 33 คน
รูปแบบ Infographic

35

ขา่ วไร่ภูกลองฮิลล์

มีการกดไลค์ 6 คน กดหัวใจ 4 คน ห่วงใย 3 คน
รวมท้ังหมด 17 คน
มีการเขา้ ถึง 635 คน มีส่วนร่วม 58 คน
รูปแบบ VDO

36

รายการกฎหมายน่ารู้ Ep.2

มีการกดไลค์ 12 คน กดหัวใจ 3 คน วา้ ว 2 คน ห่วงใย 2 คน
รวมท้ังหมด 19 คน
มีการเขา้ ถึง 1,430 คน มสี ่วนร่วม 107 คน
รูปแบบ VDO

37

ตารางออกอากาศวนั ที่ 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2564

มีการกดไลค์ 11 คน กดหัวใจ 1 คน
รวมท้ังหมด 12คน
มีการเขา้ ถึง 525 คน มสี ่วนร่วม 22 คน
รปู แบบ Infographic

38

แชร์ Challange ขอ 3 คา Final

มีการกดไลค์ 4 คน กดวา้ ว 3 คน
รวมท้ังหมด 7 คน
มีการเขา้ ถึง 415 คน มีส่วนร่วม 22 คน
รปู แบบ Infographic

39

Voxpop ขอ ถาม หน่อย EP.3

มีการกดไลค์ 11 คน กดหวั ใจ 2 คน ห่วงใย 1 คน
รวมท้ังหมด 14 คน
มีการเขา้ ถึง 589 คน มีส่วนร่วม 48 คน
รปู แบบ VDO

40

ประกาศผู้ไดร้ บั รางวลั “ขอ 3 คา สาหรบั Final”

มีการกดไลค์ 14 คน กดหวั ใจ 2 คน ห่วงใย 1 คน ฮ่าๆ 1 คน วา้ ว 1 คน
รวมทั้งหมด 19 คน
มีการเขา้ ถึง 1,478 คน มีส่วนร่วม 539 คน
รปู แบบ Infographic

41

Teaser รายการ New word EP.2

มีการกดไลค์ 9 คน กดหวั ใจ 4 คน ห่วงใย 2 คน
รวมทั้งหมด 15 คน
มีการเขา้ ถึง 1,000 คน มีส่วนร่วม 111 คน
รูปแบบ VDO

42

รายการ New word EP.2

มีการกดไลค์ 13 คน กดหัวใจ 5 คน ห่วงใย 1 คน วา้ ว 1 คน ฮ่าๆ 4 คน
รวมท้ังหมด 24 คน
มีการเขา้ ถึง 1,648 คน มีส่วนร่วม 175 คน
รูปแบบ VDO

43

Teaser รายการ กฎหมายน่ารู้ EP.3

มีการกดไลค์ 10 คน ห่วงใย 2 คน วา้ ว 1 คน
รวมทั้งหมด 13 คน
มีการเขา้ ถึง 587 คน มีส่วนร่วม 46 คน
รูปแบบ Infographic

44

ขา่ วเราชนะ

มีการกดไลค์ 9 คน ห่วงใย 3 คน วา้ ว 2 คน
รวมท้ังหมด 14 คน
มีการเขา้ ถึง 597 คน มีส่วนร่วม 29 คน
รูปแบบ VDO

45

รายการ กฎหมายน่ารู้ EP.3

มีการกดไลค์ 14 คน กดหัวใจ 1 คน ห่วงใย 1 คน
รวมทั้งหมด 16 คน
มีการเขา้ ถึง 1,746 คน มีส่วนร่วม 126 คน
รูปแบบ VDO

46

สรุปผลจากการออกอากาศตงั้ แต่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2564
Content ที่ได้รบั ความสนใจมากทีส่ ดุ คอื Challenges มีปฏิสัมพนั ธ์การกดถกู ใจจากผู้ชม 45 คน
ได้รับความสนใจน้อยทส่ี ดุ คอื ขา่ วไร่ภกู ลองฮิลล์และขา่ วเราชนะ มีปฏิสัมพันธก์ ารกดถูกใจจากผู้ชม 13 คน
หากแตล่ ะ Content รวมการมีปฏสิ ัมพนั ธก์ ารกดถกู ใจจากผู้ชม ที่ได้รับความสนใจมากที่สดุ คอื

1. Vox pop รวมท้ัง 3 Ep. มีการกดถูกใจท้ังหมด 65 คน
2. รายการ New Word รวมท้ัง 2 Ep. มีการกดถกู ใจทั้งหมด 60 คน
3. รายการกฎหมายน่ารู้ รวมทั้ง 3 Ep. มีการกดถกู ใจทง้ั หมด 58 คน
ประเภทของชนิ้ งานที่ได้รับความสนใจมากที่สดุ คอื Infographic มีปฏิสัมพนั ธ์การกดถกู ใจจากผู้ชม 213 คน
ซึ่งมชี ิน้ งาน 10 ชนิ้ งาน ซึ่งน้อยกวา่ VDO ทีม่ ปี ฏิสมั พนั ธก์ ารกดถกู ใจจากผู้ชม 134 คน แต่มีชนิ้ งาน 13 ชนิ้
ดงั นนั้ ผู้ชมให้ความสนใจ Infographic ที่เป็นรปู ภาพและขอ้ มลู มากกวา่

47

6 อันดับจาการมปี ฏิสัมพันธก์ ารกดถกู ใจ ของแต่ละโพสตต์ ง้ั แต่วันที่ 25-27 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2564

อันดบั ที่ 1 Challenge ขอ 3 คา Final มีการกดไลคท์ ้ังหมด 45
อันดับที่ 2 รูปโปรไฟล์ มีการกดไลคท์ ั้งหมด 40 คน
อนั ดับที่ 3 New Word ศพั ท์ใหมส่ ไตล์มพ Ep.1 มีการกดไลคท์ ั้งหมด 36 คน
อนั ดับที่ 4 Teaser New Word ศัพท์ใหมส่ ไตล์มพ กดไลคท์ ้ังหมด 34 คน
อันดับที่ 5 Voxpop ขอ ถาม หน่อย Ep.1 มีการกดไลคท์ ง้ั หมด 31 คน
อนั ดบั ที่ 6 ภาพหน้าปก กดไลคท์ ้ังหมด 30 คน

48

อนั ดับการเขา้ ถึงและยอดการแชร์ ผลสารวจจากวนั ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

49

อันดับการเขา้ ถึง
อันดับที่ 1 Challenges 3,684 คน
อันดับที่ 2 New Word 2,937 คน
อันดับที่ 3 Voxpop Ep.1 2,347 คน
อนั ดบั ที่ 4 กฎหมาย Ep.1,746 คน
อนั ดบั ยอดการแชร์
อันดบั ที่ 1 Challenges 27 คน
อันดบั ที่ 2 Teaser New Word 16 คน
อนั ดับที่ 3 Voxpop Ep.1 14 คน
อนั ดบั ที่ 4 กฎหมาย Ep.1 11 คน

50

ประเมนิ กองบรรณาธิการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
WONG XIN ZHEN_PSV3_KK2_PSVK3033
Next Book
TAHAP I