The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือ คปขจ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pranom3007.pr, 2021-11-17 03:43:44

ef

คู่มือ คปขจ

สำนกั งำนคลงั จังหวัดอุดรธำนี

Udonthani provincial office of the comptroller generals

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานักงานคลงั จังหวดั อดุ รธานี

คานา
ปัจจุบันหน่วยงานภาครฐั และเอกชนได้ต่ืนตัวในการให้บรกิ ารโดยถอื หลักการ
ใหบ้ รกิ ารทีด่ ีต่อผทู้ ี่มาใช้บริการทกุ คน และปลูกฝงั ให้ทุกคนภายในองคก์ รมีหัวใจแห่ง
การให้บริการ (Service Mind)
สานกั งานคลังจังหวดั อุดรธานีมีบทบาทภารกิจเพื่อให้บรกิ ารแก่หนว่ ยงานใน
จังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ด้านการบริการให้คาปรึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงั คับ หลกั เกณฑด์ ้านการเงิน การคลังการพัสดุภาครัฐ รวมถึง
การเปน็ ศูนย์ขอ้ มูลดา้ นเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการบริการจึงถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ ภายใต้
เป้าหมายการดาเนินงาน “รวดเร็ว ฉับไว ด้วยหัวใจบริการ” ผลตอบรับด้านการ
ให้บริการที่ดีมิใช่เพียงการได้รับคาช่ืนชมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อพัฒนาทักษะและการใหบ้ รกิ าร จึงจัดทา
“คู่มือมาตรฐานการให้บรกิ ารของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี” เพ่ือให้บุคลากรของ
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานีได้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานให้บริการที่ดีต่อ
ผู้รับบริการ อันจะนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจและเป็น
มาตรฐานการใหบ้ ริการสูร่ ะดบั สากลตอ่ ไป
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า “คู่มือมาตรฐานการ
ให้บรกิ ารของสานักงานคลังจงั หวัดอุดรธานี” จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่ปฏบิ ัติงานด้านการบริการและผู้ท่ีสนใจสามารถนาไปปรบั ใช้
ในการบริการได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

สานักงานคลงั จงั หวัดอุดรธานี
มกราคม 2560

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานักงานคลงั จงั หวัดอุดรธานี

สารบัญ หน้า
1
1. บทนา
- หลักการบรกิ ารทด่ี ี 1
- การสร้างความประทับใจในงานบรกิ าร 1
- หวั ใจการใหบ้ รกิ าร 2

2. มาตรฐานการใหบ้ ริการสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 5
- มาตรฐานบคุ ลิกภาพและการแตง่ กาย 5

- มาตรฐานการรบั โทรศัพท์ 12

3. มาตรฐานขนั้ ตอนการใหบ้ ริการสานกั งานคลงั จังหวัดอดุ รธานี 14

- วงจรการใหบ้ รกิ าร 19

4. การตดิ ตามประเมินผล 20

5. บทสรปุ 22

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานกั งานคลังจงั หวดั อุดรธานี

บทนา

หลักการบรกิ ารทด่ี ี

การบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการท่ีดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและ

เกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เบ้ืองหลัง
ความสาเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประชาสัมพนั ธ์ งานบริการข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ตลอดท้ังความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ

จากเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคล่ือนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น “การบริการท่ีดี” ซ่ึงการบริการท่ีดีต้องเกิดข้ึน
จากใจ เพราะการบริการเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิด

ความรวดเรว็ สบายใจและพึงพอใจสงู สุด

การสรา้ งความประทบั ใจในงานบรกิ าร

ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการได้แก่การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความ

สนใจและความเอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ทาให้ผู้รับบริก ารรู้สึกว่าตนเอง
มีความสาคัญ เป็นผลให้เกิดความพอใจ แต่การที่จะทาให้เกิดความประทับใจได้นั้น
ต้องทาให้การบริการบรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังข้ึนไป และความ

ประทบั ใจจากการตอ้ นรบั ย่อมจะเป็นผลใหผ้ รู้ ับบรกิ ารกลับมาใชบ้ ริการอกี
ผู้ใหบ้ รกิ ารสามารถเตมิ ไมตรเี ข้าไปในทกุ งานท่ที า เร่ิมตง้ั แต่ความรัก การมไี มตรี

ตอ่ ผู้รบั บริการ “ต้องเอาใจเขามาใสใ่ จเรา” และใหบ้ รกิ ารตรงตามความต้องการทุกวัน

เปน็ การแสดงความเอาใจใส่ต่อผ้รู บั บริการอยา่ งต้ังใจ ความมอี ัธยาศัยไมตรี เป็นสง่ิ สาคัญ
ย่ิงในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะทาให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและ
ประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บรกิ าร คาดหวังได้รับความประทับใจจากผู้ปฏบิ ัติ

หน้าทดี่ ้านงานบริการ

-1-

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานกั งานคลงั จงั หวดั อดุ รธานี

หวั ใจการบรกิ าร

บริการที่มีไมตรีจิต การให้บริการท่ีดี การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
ทาใหผ้ รู้ ับบรกิ ารรูส้ กึ อบอุ่น และประทับใจที่ไดร้ บั การต้อนรับอยา่ งมอี ธั ยาศยั

ใหค้ วามชว่ ยเหลือและแสดงไมตรีจติ ทาใหผ้ ูร้ บั บรกิ ารอบอุ่นใจ ผูใ้ หบ้ ริการ
ตอ้ งเรียนรู้ปฏิกริ ิยาของผอู้ ่ืน เช่น ถ้าผู้รบั บริการเป็นคนแปลกหน้า จะตอ้ งเอาใจใส่เป็น
พเิ ศษต่อความต้องการที่มาตดิ ตอ่ ขอรับบรกิ ารทั้งสถานท่แี ละคาแนะนาอื่น ๆ

ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาวการณ์แข่งขันยุค
ปัจจุบัน ความรวดเรว็ ของการปฏิบัติงาน ความรวดเรว็ ของการใหบ้ ริการจากการตดิ ต่อ
จะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย ดังนั้น การให้บริการท่ีรวดเร็วจึงเป็นท่ีประทับใจ
เพราะไมต่ อ้ งเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาไดค้ ุ้มคา่

การสอื่ สารที่ดี จะสรา้ งภาพลักษณ์ขององค์กร ตงั้ แต่การตอ้ นรับดว้ ยน้าเสียง
และภาษาที่ให้ความหวังให้กาลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
โดยตรง หรอื ทางโทรศพั ทจ์ ะบ่งบอกถึงน้าใจการให้บริการภายในจิตใจ ซึ่งความรู้สึกหรือ
จิตใจที่มุ่งบรกิ ารจะตอ้ งมาก่อนแลว้ จงึ แสดงออกทางวาจา

การจดั บรรยากาศสภาพทีท่ างาน ตอ้ งจัดสถานที่ทางานใหส้ ะอาดเรียบร้อย
มีป้ายบอกสถานท่ี ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วย
ตนเองไม่ต้องสอบถามใครตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับ ออก
จากหน่วยงาน จดุ ใหบ้ ริการควรเปน็ One stop service คอื ไปแห่งเดียวงานสาเร็จ

การยมิ้ แย้มแจม่ ใส หนา้ ตา่ งบานแรกของหัวใจการใหบ้ ริการ คอื ความร้สู กึ
ความเต็มใจและความกระตือรอื ร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบคุ คลว่า
เราเปน็ ผู้ให้บรกิ าร จะทาหนา้ ท่ใี ห้ดที ี่สุดให้ใหผ้ ู้รบั บรกิ ารได้รบั ความประทบั ใจกลบั ไป
ความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพท่ีปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทางของผู้
ให้บริการ คือ การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การย้ิมแย้มแจ่มใสจึงถือเป็น
บันไดขั้นสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการ
ให้บริการทดี่ ี

-2-

มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานกั งานคลังจงั หวดั อุดรธานี

ตอ้ งมีความถกู ตอ้ งชัดเจน งานบรกิ ารไม่วา่ จะเป็นการให้ข่าวสารขอ้ มลู หรือ
การดาเนนิ งานต่าง ๆ ตอ้ งเปน็ ข้อมูลท่ถี ูกต้องชัดเจนและทันสมยั เสมอ

การเอาใจเขามาใสใ่ จเรา นกึ ถึงความรู้สึกของผู้มาตดิ ต่อขอรบั บริการ มุ่งหวงั
ใหผ้ ู้รบั บริการได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ ความถูกตอ้ ง การแสดงออกด้วย
ไมตรีจากผใู้ ห้บรกิ าร การอธิบายในสง่ิ ทีผ่ มู้ ารับบริการไมร่ ดู้ ว้ ยความชดั เจน ภาษาท่ีเปี่ยม
ไปด้วยไมตรจี ิต มีความเออื้ อาทร ตดิ ตามงานและให้ความสนใจตอ่ งานที่รับบรกิ ารอยา่ ง
เตม็ ที่ จะทาใหผ้ ู้มาขอรบั บรกิ ารเกิดความพงึ พอใจ

การพฒั นาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปน็ เครื่องมอื และเทคนคิ วธิ กี ารให้บรกิ าร
ท่ีดีและรวดเร็วในด้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นการเสริมการ
ใหบ้ ริการทด่ี อี กี ทางหนึ่ง เชน่ Website Facebook Line

การติดตามและประเมนิ ผล การบรกิ ารทีด่ ีควรมกี ารตดิ ตาม และประเมินผล
ความพงึ พอใจจากผู้รับบรกิ ารเปน็ ชว่ ง ๆ เพ่ือรับฟังความคดิ เหน็ และผลสะทอ้ นกลับว่า
มีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการนาข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและ
พฒั นาตอ่ ไป

-3-

มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานักงานคลังจงั หวดั อุดรธานี

การปฏิบตั ิตนในการบรกิ าร แบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังนี้

คณุ ลักษณะ แนวทางการปฏิบัติ
1.ทางกาย
ต้องดู แล สุขภาพ ร่างกายให้ แข็งแ รงส ดชื่น ด้วยอ าการ
กระปร้ีกระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน เซ่ืองซึม มีลักษณะ
ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใส
หวีผมเรียบร้อย ไมป่ ล่อยผมรุงรังหรือหัวยงุ่ กระเซงิ การแต่งกาย
เรีย บ ร้อ ย ยิ้ ม ไห ว้ห รือ ทั ก ท าย เห ม าะ ส ม กิ ริย าสุ ภ าพ
นอกจากนั้น ต้องวางตัวเป็น มิตร เปิดเผย จริงใจ สนอง
ความต้องการของผู้รับบรกิ ารอย่างกระตือรอื ร้น แสดงความเต็ม
ใจที่จะให้บรกิ าร

2.ทางวาจา ตอ้ งใช้ถ้อยคาชวนฟัง น้าเสียงไพเราะชัดเจนพูดมหี างเสยี ง
มีคาขานรับเหมาะสม กล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วย

บริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก ไม่กล่าวคา
ตาหนิ และอาจพูดทวนย้าสิง่ ทม่ี ีผมู้ าตดิ ต่อตอ้ งการให้เขาฟังเพื่อ
ความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิดประโยชนต์ ่อผู้รับบริการ ไม่พดู มาก

จนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผู้รับบริการและใช้ถ้อยคา
เหมาะสม

3.ทางใจ ต้องทาจติ ใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีท่ีจะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคือง
ท่ีจะต้องรับหน้าหรือพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกัน

มาก่อน ตอ้ งรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้บริการผู้อนื่ ประดุจ
คนในครอบครัว ไม่ควรปล่อยให้จิตใจหมน่ หมอง ใจลอยขาดสมาธิ
ในการทางาน เศรา้ ซมึ หรอื เบ่อื หน่าย

-4-

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานักงานคลงั จงั หวัดอดุ รธานี

มาตรฐานการใหบ้ รกิ ารสานักงานคลังจงั หวัดอดุ รธานี

1. มาตรฐานบุคลกิ ภาพและการแตง่ กาย
บคุ ลิกภาพ (Personality) หลายคนอาจคิดวา่ การมีรูปรา่ งหน้าตาเป็นอาวุธ

หล่อเหลาสวยงาม เป็นการมีบุคลกิ ภาพทีด่ ี ซึ่งเปน็ ความเขา้ ใจทีไ่ ม่ถกู ตอ้ ง ทจี่ รงิ แล้ว
สีหนา้ ท่าทาง กริยา นา้ เสียง และคาพดู ที่ได้รับการพฒั นาให้ดีเป็นสิง่ สาคัญกว่า ทีท่ า
ให้บุคลิกภาพของแต่ละคน ดูดี ดูน่าเชื่อถือ มีเสน่ห์ ซ่ึงจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรดี น่าเชื่อถือและเป็นที่สร้างศรัทธาต่อผู้ขอรับบริการดังคาโบราณท่ีพูดว่า
“ถูกชะตา” หรือ “ความร้สู กึ ประทบั เม่อื แรกพบ” ซง่ึ บคุ ลิกภาพประกอบกันขน้ึ มาจาก
หลายๆ สงิ่ หลายๆ อยา่ งซึ่งรวมเปน็ หมวดหมู่มอี ยู่ 5 ขอ้ ต่อไปนี้

ร่างกาย หมายถึง รปู ลักษณ์ภายนอกของคณุ ท่ีปรากฏตอ่ ผู้อน่ื รวมต้ังแต่
รูปรา่ งหนา้ ตา การแต่งกาย ทรงผมกระท่งั การดแู ลรกั ษาความสะอาด และนา้ เสียงหรอื
ถ้อยวาจาท่ีออกมาจากปาก

สติปญั ญา คอื ความสามารถในการรับรู้ การทาความเข้าใจปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ด้วยเหตแุ ละผล ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อเทจ็ จริง

อารมณ์ เปน็ ปฏิกิริยาของจติ ใจทตี่ อบสนองต่อเรื่องราวท่ีมากระทบตาม
ธรรมชาติมนุษย์ เชน่ อารมณ์ขนั อารมณ์เศร้าโศกเสียใจ อารมณ์หดหู่ เบ่ือหน่าย และ
อีกหลายอารมณ์ ซงึ่ บางคร้งั กเ็ กิดข้ึนเฉพาะในการรบั รู้ของแตล่ ะคนเอง หรือบางครง้ั ก็
อาจปรากฏตวั ออกมาใหเ้ ปน็ ทร่ี ู้เห็นของบคุ คลอ่ืนได้เหมอื นกัน

นสิ ัย คือพ้ืนฐานพฤตกิ รรมต่าง ๆ อนั เกดิ จาก ความเชอ่ื ทัศนคติ ค่านิยม
ซ่ึงเกดิ ข้ึนจากการสะสมขอ้ มูลรวมทัง้ การกระทาตามความเคยชนิ และข้อมลู ท่ีได้รบั รมู้ า
จากแหลง่ ต่าง ๆ ประกอบกัน

สังคม หมายถึงสง่ิ แวดล้อมในทุกด้านของชวี ติ ทง้ั ที่เปน็ บคุ คลและ
เป็นปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ นับต้ังแตเ่ กดิ มาจนถงึ ปจั จุบนั

-5-

มาตรฐานการใหบ้ ริการ
สานกั งานคลงั จังหวดั อดุ รธานี

หลกั และวธิ ีเสรมิ สร้างบุคลิกภาพ

การยืน เดนิ นัง่ เปน็ ส่วนสาคญั ทีบ่ อกถึงบคุ ลิกภาพของแต่ละบคุ คล

การรู้จักทาตัวให้เข้ากับบุคคล สถานท่ี และเวลา อย่างถูกต้องมีมารยาท
ทางสังคมทีด่ ี เช่น การร้จู ักกราบไหว้ท่ถี กู วิธี และถกู กาลเทศะ เป็นตน้

พรอ้ มเสมอทจ่ี ะเผชญิ กบั เหตุการณ์ในลกั ษณะต่าง ๆ เช่น ไมต่ กใจ ดใี จ เสยี ใจ
กลัวเกนิ กว่าเหตุ สามารถควบคมุ ท่าทางของตนเองไดเ้ ป็นอยา่ งดี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ตระหนักดีในเรื่องของบุคลิกภาพ จึงได้มี

การแลกเปล่ียนเรยี นรพู้ ร้อมทง้ั กาหนดแนวทางการพัฒนาบคุ ลกิ ภาพในการให้บริการ
ดังน้ี

มาตรฐานการแตง่ กายของผู้ใหบ้ รกิ ารสานักงานคลงั จงั หวดั อุดรธานี

วัน ผหู้ ญิง ผชู้ าย
จนั ทร์ เคร่อื งแบบขา้ ราชการหญงิ เครอ่ื งแบบขา้ ราชการชาย

องั คาร ชุดผ้ากรมบญั ชกี ลาง เสอ้ื ขาว กางเกงดา

พธุ ชดุ สภุ าพ ชุดสภุ าพ

พฤหสั บดี เสอ้ื สแี สด/เสอื้ จงั หวัดอดุ รธานี เสอื้ สแี สด/เสอ้ื จงั หวัดอดุ รธานี

ศกุ ร์ ชุดผา้ ไทย/ผา้ ย้อมคราม ชุดผา้ ไทย/ผา้ ย้อมคราม

-6-

วนั จนั ทร์ มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานกั งานคลงั จงั หวัดอุดรธานี

วันองั คาร

วันพุธ วันพฤหสั ฯ วันศุกร์

-7-

มาตรฐานการให้บริการ
สานกั งานคลงั จงั หวัดอุดรธานี

โดยมีรายละเอยี ดของเครื่องแตง่ กาย และบคุ ลิกภาพของผ้ใู หบ้ ริการ ดงั นี้

1. การแตง่ กายวนั จนั ทร์ (เคร่ืองแบบข้าราชการ)

สภุ าพสตรี สภุ าพบรุ ษุ

- เสอื้ คอพบั แขนยาวสีกากี หรือแขนส้ัน - เสือ้ คอพับแขนยาวสกี ากี หรือแขนส้ัน

- กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี/กางเกงขา - กางเกงขายาวสีกากี

ยาวสีกากี ขาตรง ไมม่ ีลวดลาย - เข็มขัด ทาด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็ม

- เข็มขัด ทาด้วยด้ายถักสีกากี หวั เข็มขดั ขั ด ท า ด้ ว ย โล ห ะ สี ท อ ง เป็ น รู ป

ทาด้วยโลหะสที องเป็นรูปส่ีเหล่ยี มผืนผา้ ส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑดุน

ทางนอน มรี ปู ครุฑดุนนูนอย่กู ่ึงกลางหัว นนู อยูก่ ง่ึ กลางหวั เขม็ ขัด

เขม็ ขัด - รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือ

- รองเทา้ หมุ้ สน้ หรือรดั ส้น หนังหรือวัตถุ วัตถุเทียมหนังสีดา ไม่มีลวดลาย

เทียมหนัง สีดาแบบปิดปลายเท้า ไม่มี ถุงเท้า สีเดียวกับรองเท้า

ลวดลาย ส้นสงู ไม่เกนิ 10 ซม. - เครื่องหมายแสดงสังกัดกระทรวงการคลัง

- เครื่องหมายแสดงสั งกั ดกระทรวง รปู ตราปกั ษาวายุภกั ษ์ ติดที่คอเสื้อตอน

การคลัง รปู ตราปักษาวายุภักษ์ ตดิ ท่ีคอ หน้าทั้งสองข้าง ท่ีไหล่ประดับอินทรธนู

เส้ือตอนหน้าท้ังสองข้าง ที่ไหล่ประดับ อ่อนสเี ดยี วกบั เส้อื

อนิ ทรธนอู ่อนสเี ดยี วกับเสือ้ - ป้ายชื่อและตาแหน่ง ประดบั ท่ีอกเสื้อ

- ปา้ ยชือ่ นามสกุล ประดบั ที่อกเสื้อ เหนอื กระเป๋าบนขวา

เหนอื กระเปา๋ บนขวา - ประดับแพรแถบย่อเครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณ์

- ประดบั แพรแถบยอ่ เคร่อื งราชอสิ ริยาภรณ์ ทีอ่ กเสือ้ เหนอื กระเปา๋ บนซ้าย

ทอ่ี กเส้ือเหนอื กระเปา๋ บนซา้ ย

-8-

มาตรฐานการให้บริการ
สานักงานคลังจังหวดั อุดรธานี

2. การแต่งกายวันอังคาร (ชดุ ผา้ กรมบญั ชีกลาง)

สุภาพสตรี สภุ าพบุรุษ

- ชุดผ้ากรมบัญชีกลาง - เสอื้ ขาวแขนสนั้ /แขนยาว

- รูปแบบสภุ าพ ตดั เยบ็ เรยี บร้อย - กางเกงขายาว ขาตรง สีดา

- กระโปรงยาวปดิ เข่า /กางเกงขายาวขาตรง - เข็มขดั สดี า

- รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สีดาแบบปิด - รองเท้าหุ้มสน้ สภุ าพ สีดา ขัดเปน็ เงา

ปลายเท้า

3. การแตง่ กายวันพธุ (ชุดสภุ าพ)

สุภาพสตรี สุภาพบรุ ุษ

- ชดุ เสื้อผ้ารปู แบบสุภาพ หากเป็นชุดสูท - ชุดเส้ือผ้าฟรีสไตล์ รูปแบบสุภาพ

ควรใส่สทู 3 ชน้ิ โดยมีเสื้อสทู คลุมทบั อีกครัง้ หากเปน็ ชุดสูท ควรใส่สูท 3 ชน้ิ โดยมี
- กระโปรงยาวปดิ เขา่ /กางเกงขายาวขาตรง เส้ือสูทคลุมทบั อกี ครงั้

- รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สีดาแบบปิด - กางเกงขายาว ขาตรง สีดา

ปลายเทา้ - เขม็ ขัดสดี า

- รองเทา้ หุ้มสน้ สภุ าพ สดี า ขัดเปน็ เงา

4. การแต่งกายวันพฤหสั บดี (เสอื้ สีแสด/เสอ้ื จงั หวดั อดุ รธานี)

สภุ าพสตรี สภุ าพบรุ ษุ

- เสือ้ สีแสด/เส้ือจงั หวัดอดุ รธานี - เส้อื สีแสด/เสอื้ จงั หวดั อดุ รธานี
- กางเกงขายาว ขาตรง สดี า
- กระโปรงยาวปิดเข่า /กางเกงขายาวขาตรง - เข็มขดั สดี า
- รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สีดาแบบปิด
ปลายเท้า - รองเทา้ หุ้มส้นสภุ าพ สดี า ขัดเป็นเงา

-9-

มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานกั งานคลังจังหวดั อดุ รธานี

5. การแตง่ กายวนั ศุกร์ (ชดุ ผ้าไทย/ผา้ ยอ้ มคราม)

สุภาพสตรี สุภาพบรุ ุษ

- ชุดผา้ ย้อมคราม - ชุดผ้าย้อมคราม

- รปู แบบสุภาพ ตัดเย็บเรยี บรอ้ ย - รปู แบบสภุ าพ ตดั เย็บเรยี บรอ้ ย

- กระโปรงยาวปดิ เข่า /กางเกงขายาวขาตรง - กางเกงขายาว ขาตรง สีดา

- รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สีดาแบบปิด - เขม็ ขดั สีดา

ปลายเทา้ - รองเทา้ หุ้มสน้ สุภาพ สดี า ขัดเปน็ เงา

ใบหน้า

สภุ าพสตรี สุภาพบรุ ษุ

- หม่ันดูแลใบหน้าไม่ให้มันเยิ้ม แต่งหน้า - หมั่นดแู ลใบหน้าไม่ใหม้ นั เยิ้ม
ใหด้ เู ปน็ ธรรมชาติและเข้ากับบคุ ลกิ ตนเอง - ดูแลไมใ่ หม้ หี นวดเครา

- นอนหลับพกั ผ่อนให้เพยี งพอ ใบหน้าจะ - นอนหลับพกั ผ่อนใหเ้ พียงพอ ใบหน้า

ได้ดูสดช่ืน แจม่ ใส จะไดด้ สู ดช่นื แจ่มใส

การจัดแตง่ ทรงผม

สุภาพสตรี สุภาพบรุ ุษ

- ควรคานึงถึงความเรียบร้อย ความ - ผมสั้น รองทรง หากทรงผมต้ัง ควร
สะอาด และเหมาะสมกบั บุคลิกภาพ จัดแตง่ ให้เขา้ รูปดูดี ไม่กระเซอะกระเซิง
- กรณผี มยาว ควรรวบผมใหเ้ รยี บรอ้ ยหรือ และไม่ทาไฮไลทส์ ผี ม

ใส่เนต็ คลุมผมและไมท่ าไฮไลท์สีผม

- 10 -

มาตรฐานการให้บริการ
สานักงานคลงั จังหวัดอดุ รธานี

การใสป่ า้ ยช่ือ
การปฏิบัติงานแต่ละวัน ผู้ให้บริการของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ควรสวมใส่ป้ายชื่อ ซ่งึ จะบอกถึงชื่อ นามสกุล และตาแหน่ง เพ่ือให้ผมู้ าใช้บริการด้วย
ความมั่นใจและโปร่งใสตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นบุคลากรของสานักงานคลัง
จังหวดั อุดรธานี

ตวั อยา่ งป้ายช่ือบุคลากรสานักงานคลงั จังหวดั อดุ รธานี

- 11 -

มาตรฐานการใหบ้ ริการ
สานกั งานคลังจงั หวัดอดุ รธานี

2. มาตรฐานการรบั โทรศพั ท์
การรบั โทรศัพท์ ต้องสร้างความประทบั ใจให้กับคู่สนทนาให้มากที่สุด เพ่ือให้

เกิดทัศนคติที่ติดต่อการติดต่อกับหน่วยงาน โดยเทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ
มีขั้นตอนง่ายๆ ดังน้ี

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ในการรับโทรศัพท์อาจจะต้องมีการตอบ
ขอ้ ซักถาม หรือฝากข้อความไว้ เราต้องเตรียมอุปกรณ์ และข้อมูลที่จาเป็น ต้องใช้ให้
พร้อม ไม่ว่าจะเป็น ปากกา กระดาษ หมายเลขติดต่อกลับ วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการรับข้อมูล และต้องมั่นใจดว้ ยว่าอุปกรณ์ท่ีเรา
ใชใ้ นการส่ือสารมีความพร้อมในการใช้งาน

แจ้งช่ือองค์กรให้ทราบ ควรแจ้งให้ปลายสายทราบถึงช่ือองค์กร
ตาแหน่งหนา้ ท่ี และช่ือผู้รับสาย โดยที่ไม่ต้องเอ่ยถาม เพราะหากมีการโทรผิดเข้ามาจะ
ได้รู้ได้ทันที หรือเพ่ือเป็นการอานวยความสะดวกในการโทรศัพท์ เข้ามาติดต่องาน
และเป็นไปตามหลักการรับโทรศัพท์ท่ีดี

รู้จักควบคุมอารมณ์ อารมณท์ ่ีขุ่นเคืองเป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่หากเราสามารถท่ีจะควบคุมได้ ก็จะส่งผลดีต่อการรับโทรศัพท์ให้เกิดความ
ประทับใจได้ไม่น้อย

คยุ ดว้ ยน้าเสยี งน่มุ นวล ชวนฟัง นอกจากจะตอ้ งรับโทรศพั ทด์ ้วย
อารมณ์ที่แจ่มใสแล้ว น้าเสียงที่ใช้ในการสนทนาก็เป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากในการคุ ย
โทรศัพท์ ควรปรบั โทนเสยี งใหน้ มุ่ นวล ไม่ชา้ หรือเรว็ จนเกินไป

รับฟงั ดว้ ยความตงั้ ใจ ในการรบั โทรศัพท์ ควรรบั ฟังด้วยความตั้งใจ
ควรตอบรบั ดว้ ยคาว่า “คะ่ /ครบั ” กับคาพดู ของปลายสาย

วางสายอย่างมมี ารยาท เมือ่ มีการสนทนาส้นิ สุดลง เราควรรอให้
ปลายสายเป็นผ้วู างสายจบการสนทนาก่อน และไม่ควรเผลอวางโทรศัพท์แรง เพราะ
จะทาให้คู่สนทนาเกิดความร้สู กึ ไมด่ ี

- 12 -

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานกั งานคลงั จงั หวัดอุดรธานี

การให้บรกิ ารทางโทรศพั ทส์ านักงานคลงั จังหวัดอดุ รธานี

สง่ิ ทีค่ วรปฏิบัติ แนวทางการพดู

1. การรบั สาย รบั โทรศพั ทต์ ามมาตรฐาน “สวัสดีคะ่ /ครับ
2. การโอนสาย
“ ทั ก ท าย + ช่ื อ + เส น อ ค วา ม ส า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด

ช่วยเหลอื ” อุดรธานี ดิฉัน/ ผม………..

รับสาย ยินดีให้บริการค่ะ/

ครบั ”

ห า ก บุ ค ค ล ที่ ป ล า ย ส า ย “ขณะนีด้ ฉิ ัน เรียนสาย

ตอ้ งการจะพดู ด้วยวา่ งอยู่ ให้โอน กบั ใครคะ/ครบั วันนี้คณุ .....

สายแต่หากบุคคลท่ีปลายสายไม่ ต้องการสอบถามขอ้ มลู

อยู่/ไม่สะดวกรับสายให้เสนอ เกี่ยวกบั เรื่องใดคะ/ครบั

ความช่วยเหลือ

เม่ือจะโอนสายควรขออนุญาต “คณุ .......คะ/ครบั

ปลายสายเสียกอ่ น ดฉิ นั /ผมจะโอนสาย ให้คุณ

........ กรุณาถอื สายรอสกั ครู่

นะคะ/ครบั ”

เมอ่ื ผ้รู บั โอนรบั สายควรแจง้ ให้ “คุณ.....คะ/ครบั สายภาย

ทราบว่าปลายสายเป็นใครและจะ นอกจากคุณ..............จะ

ติดต่อธุระเรอื่ งใด ติดตอ่ เร่ือง...........นะค่ะ/ครบั

ปล่อยสายใหผ้ ้โู ทรมาคุยกบั วางสายโทรศัพทเ์ พอ่ื ให้
ผู้รบั โอน
ผ้รู บั บรกิ ารสนทนากบั ผรู้ บั
โอน

- 13 -

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานกั งานคลงั จงั หวัดอดุ รธานี

มาตรฐานข้ันตอนการให้บรกิ ารสานกั งานคลังจังหวัดอุดรธานี

เมอ่ื ผรู้ บั บรกิ ารเข้ามาตดิ ตอ่ สอบถามเพอื่ ขอรบั บริการจากสานกั งานคลงั
จงั หวดั อดุ รธานี มีแนวทางปฏบิ ัติดงั นี้

ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ
จดุ ประชาสมั พนั ธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธก์ ลา่ ว
การพจิ ารณาประเดน็ ปญั หา ทักทายผู้รบั บริการด้วยคาว่า
1.กรณีปญั หาพนื้ ฐานทวั่ ไป และการ
“สวัสดีคะ่ /ครับ” และกล่าวแนะนา
บรกิ ารแบบเบด็ เสรจ็ ในจดุ เดียว ตนเอง “ดิฉัน/ผม.....................ยินดี
(One Stop Service) ใหบ้ รกิ ารคะ่ /ครบั ”
พร้อมสอบ ถามความต้องการของ
ผู้รบั บริการดว้ ยคาวา่

“วันนี้มาติดต่อเร่ืองอะไรคะ/ครับ”
หรอื “ต้องการใหส้ านกั งานคลงั จังหวัด
อดุ รธานชี ว่ ยเหลอื เรือ่ งใดคะ/ครบั ”

เจ้าหน้าท่ปี ระชาสัมพันธ์ใหบ้ ริการ
เส ร็ จ สิ้ น ณ จุ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ไดแ้ ก่

1. งานอนมุ ตั ิการลงทะเบยี นในระบบe-GP
2. การขอหนังสือรับรองบาเหน็จ
คา้ ประกนั
3. การขอข้อมลู ดา้ นเศรษฐกิจ
4. หารอื กฎหมาย ระเบยี บเบอื้ งต้น
ทั่วไป

- 14 -

ข้นั ตอน มาตรฐานการให้บริการ
สานกั งานคลังจงั หวัดอดุ รธานี

แนวทางปฏิบัติ

เจา้ หน้าท่ีประชาสัมพนั ธ์เชญิ
ผู้รับบริการน่ังรอ ณ จดุ ต้อนรบั ดว้ ยคาว่า

“กรณุ านง่ั รอสั่งครู่น่ะค่ะ/ครบั ”

เจ้าหนา้ ที่ประชาสัมพันธ์แนะนาสง่ิ
อานวยความสะดวกที่มีไว้บริการ เช่น
บ ริ ก า ร น้ า ดื่ ม ส่ื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ าง ๆ
และข้ันตอนการใช้บริการ Free Wifi
ในระหว่างรอรบั บริการ
 เจ้ าห น้ า ท่ี ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง
กระบวนงานขั้นตอนรายละเอียดการ
ใหบ้ ริการให้ผู้รบั บริการทราบ

เจา้ หน้าท่ีประชาสมั พนั ธ์ใหบ้ ริการ
ตามความต้องการของผรู้ ับบริการ

เม่อื ดาเนินการเสรจ็ เรียบร้อยแลว้ ให้
แจ้งผลการใหบ้ รกิ ารพรอ้ มสอบถามความ
ตอ้ งการรับบริการเพมิ่ เติม ด้วยคาวา่

“กรณีประเด็นท่ีสอบถาม เร่ือง
..........ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ท่านต้องการสอบถามหรือรับบริการ
ประเด็นอ่ืนเพ่มิ เตมิ หรือไม่คะ/ครับ”
พร้อมแนะนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ของสานกั งานคลังจังหวัดเพิม่ เตมิ

- 15 -

ขัน้ ตอน มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
2.กรณีปญั หาเฉพาะดา้ น สานักงานคลังจงั หวดั อุดรธานี

แนวทางปฏบิ ตั ิ

เจา้ หน้าท่ปี ระชาสมั พันธ์เชิญ
ผูร้ บั บรกิ ารไปหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร เพอ่ื พบกบั
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ เ ช่ น
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS หรือใน
ระบบ e-GP ดว้ ยคาวา่

“ประเด็นปัญหาเรื่อง...........ต้อง
ให้ ก ลุ่ ม งา น .........ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ
ดาเนินการค่ะ/ครับ”
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นาผู้รับบริการไป
ยังกลุ่มงานท่ีรับผดิ ชอบด้วยคาว่า

“เชิญติดต่อกลุ่มงาน..........เรียนเชิญ
ทางนี้ค่ะ/ครับ”
 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานให้บริการตาม
ความต้องการ โดยแยกเปน็ 2 กรณี
1. 1. กรณีสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
เจ้าหน้าท่ีให้บริการตามประเด็นความ
ตอ้ งการของผู้รับบริการ

2. กรณรี ับประเด็นปัญหา ใหแ้ จ้ง
ผู้รับบริการทราบถึงความจาเป็นของ
ปัญหา เช่น ต้องหารือส่วนกลางหรือใช้
ระยะเวลาหาขอ้ มลู ดว้ ยคาวา่

“ประเด็นปัญหาที่สอบถามเป็น
ปัญหาเชงิ ลึกซึ่งจาเปน็ ต้องหารอื .........
หรือเป็นปัญหาเฉพาะด้านเก่ียวกับ

- 16 -

ขนั้ ตอน มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานักงานคลงั จังหวดั อุดรธานี

แนวทางปฏบิ ตั ิ

ระ บ บ จ า เป็ น ต้ อ งให้ ฝ่ า ย เท คนิ ค
ดาเนินการต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการ
คุณสะดวกจะรอหรือให้ตดิ ต่อภายหลัง
คะ่ /ครับ”
หากประสงค์จะรอใหก้ ลา่ ววา่

“กรุณารอสักครูค่ ่ะ/ครับ ขอเวลา
ติ ด ต่ อผู้ เก่ี ย วข้ องก่ อ นค่ ะ /ค รับ ”
หากไม่ประสงค์จะรอ ใหก้ ลา่ ววา่

“รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์หากได้
คาตอบแลว้ จะตดิ ตอ่ กลบั ภายใน 1 วัน
ทาการนะค่ะ/ครับ”
 เม่ือให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
สอบถามความต้องการรับบรกิ ารเพ่ิมเติม
ดว้ ยคาว่า

“ ก ร ณี ( คว า ม ต้ อ ง ก า รรั บ บ ริ ก า ร )
เรอ่ื ง........ดาเนินการเสร็จเรยี บร้อยแล้ว
ท่านต้องการสอบถามหรือรับบริการ
ป ร ะ เด็ น อ่ื น เพิ่ ม เติ ม ห รื อ ไ ม่ ค ะ /ค รั บ
พร้อมแนะนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กบั สานักงานคลงั จงั หวดั เพ่มิ เตมิ

- 17 -

มาตรฐานการใหบ้ ริการ
สานักงานคลังจังหวดั อุดรธานี

ขั้นตอน แนวทางปฏิบตั ิ

3. กรณีปญั หากฎหมาย ระเบยี บ เจ้ าหน้ าท่ี ประชาสั มพั นธ์ แจ้ ง

การคลงั เชิงลกึ ผู้รับบริการทราบถึงประเด็นปัญหาท่ีสอบถาม

ต้องให้ผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะด้านดาเนินการ ด้วยคา

ว่า

“ประเด็นปัญหาเรื่อง..........ต้องให้

ผู้ เชี่ ยวชาญ เฉ พาะด้ านรับ ผิ ดชอบ

ดาเนินการคะ่ /ครับ”

 เจ้ าห น้ า ท่ี ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ เชิ ญ

ผ้รู ับบริการไปยังห้องให้คาปรึกษาและส่ง
ต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คาปรึกษา

แนะนา ดว้ ยคาวา่

“กรุณารอสักครนู่ ะคะดิฉัน/ผมจะไป

เชิญผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบมาพบท่าน

ในหอ้ งนีค้ ่ะ/ครับ”

 เจา้ หน้าท่ีประชาสมั พันธ์แนะนาสิ่งอานวย

ความสะดวกที่มีไว้บริการให้ห้องให้คาปรึกษา

เช่น บริการน้าด่ืม ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และ

ขั้นตอนการใช้บริการ Free Wifi ในระหว่างรอ

ผู้เชยี่ วชาญ

 ผู้เช่ียวชาญให้บริการตามประเด็น

ความตอ้ งการแยกเปน็ 2 กรณี ดังน้ี

1. กรณดี าเนินแล้วเสรจ็ เจา้ หนา้ ท่ี

ให้คาปรึกษาแนะนาตามประเด็นความต้องการ

1. 2.กรณีรับประเด็นปัญหา ให้แจ้ง

ผู้รับบรกิ ารทราบถึงความจาเป็นของปัญหา

ต้องหารือส่วนกลางหรือใช้ระยะเวลาหา

- 18 -

ขนั้ ตอน มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานกั งานคลังจงั หวดั อุดรธานี

แนวทางปฏิบัติ

ขอ้ มลู ด้วยคาว่า
2. “ประเดน็ ปัญหาที่สอบถามเป็นปญั หา

เชิงลึกซ่ึงจาเป็นต้องหารือ....หรือเป็น
ปั ญ ห า เฉ พ า ะด้ า น เก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ
จาเป็นต้องให้ผ่ายเทคนิคดาเนินการต้อง
ใช้ระยะเวลาดาเนินการคุณสะดวกจะรอ
หรือให้ติดตอ่ ภายหลังคะ/ครับ”
3. หากประสงค์จะรอ ให้กลา่ วว่า
4. “กรุณารอสักครคู่ ่ะ/ครบั ขอเวลาตดิ ตอ่
ผู้เกย่ี วข้องก่อนค่ะ/ครบั ”
5. หากไม่ประสงค์จะรอ ให้กล่าววา่
6. “รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์หากได้คาตอบ
แล้วจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทาการนะคะ/
ครับ”
 เมื่อให้ บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
สอบถามความต้องการรับบริการเพ่ิมเติมด้วย
คาวา่

“กรณี(ความต้องการรับบริการ)เร่ือง
......ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วท่าน
ต้องการสอบถามหรือรับบริการประเด็น
อื่นเพิ่มเติมหรือไม่คะ/ครับ”
พรอ้ มแนะนาช่องทางการติดต่อสอ่ื สารของ
สานักงานคลงั จงั หวัดเพ่มิ เติม

- 19 -

มาตรฐานการให้บริการ
สานักงานคลังจงั หวดั อดุ รธานี

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ /ห้องปฏิบัติการ /ห้องให้คาปรึกษา
(แล้วแต่กรณี) ใหบ้ ริการเสร็จสิน้ แลว้ จะทาการประเมินความพงึ พอใจของผู้รบั บรกิ าร
ต่อการให้บริการของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โดยขอความร่วมมือผู้รับบริการ
ประเมนิ ความพึงพอใจผลการใหบ้ รกิ ารในระบบ ณ เคาน์เตอรป์ ระชาสมั พันธ์ หรอื ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และ
หย่อนลงตู้กล่องรบั ฟงั ความคดิ เห็นบริเวณด้านหน้าสานักงานคลงั จังหวดั

ทัง้ นี้ สานกั งานคลังจงั หวัดอดุ รธานีจะนาขอ้ มลู ท่ีได้จากการประเมินดงั กลา่ วมา
สรุปและประมวลผลในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานให้บริการต่าง ๆ ของ
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานีให้ดีย่ิงขึ้น อันจะสร้างความพึงพอใจและความ
ประทบั ใจ ให้ผรู้ ับบรกิ ารอย่างต่อเนือ่ ง

- 20 -

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานักงานคลังจงั หวัดอดุ รธานี

การติดตามและประเมนิ ผล
มกี ารรบั ฟงั ความคิดเหน็ ขอ้ เสนอแนะ และขอ้ รอ้ งเรยี นเกีย่ วกบั การให้บรกิ าร
ของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบสอบถามความ
ตอ้ งการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ กล่องรบั ฟังความคิดเห็น เว็บบอรด์ บอร์ด
ข้อเสนอแนะเพอ่ื การปรับปรุง เปน็ ต้น
มกี ารนาเสนอขอ้ มลู ผลการดาเนนิ งาน เชน่ สถติ ผิ มู้ าใช้บรกิ าร ผลสารวจความ
พงึ พอใจของผู้รบั บริการ ข้อเสนอแนะหรอื ข้อร้องเรียนของผูร้ ับบรกิ าร มาใชพ้ จิ ารณา
และปรบั ปรุงการใหบ้ ริการของสานักงานคลงั จังหวัดอุดรธานี

- 21 -

มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานักงานคลงั จงั หวัดอุดรธานี

บทสรุป
การให้ความสาคัญกับการให้บริการนั้นมีความสาคัญมาก ซ่ึงส่วนหนึ่งต้อง
ไดร้ ับความรว่ มมอื จากผ้รู ับบรกิ าร และผใู้ ห้บรกิ ารต้องเป็นบคุ คลที่มีใจในการใหบ้ ริการ
เป็นสาคัญ ดังนั้นผู้ให้บริการคือพนักงานผู้ให้บริการทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะให้ข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับบุคคลท้ังภายในและภายนอก รวมถึงผู้มา
ตดิ ต่อทุกประเภท เปน็ ต้น ต้องเขา้ ใจและตระหนกั ถึงความสาคัญของการใหบ้ รกิ ารเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความประทับใจกบั ผรู้ ับบรกิ ารทุกคนและท้ายสดุ ผูใ้ ห้บริการ
เป็ นก ล ไก สาคั ญ ที่ สุ ดท่ี จ ะต้องพั ฒ นาบุ คลิก ภาพ แล ะทั ศนคติท่ี ดีโดยเฉพ าะ กา ร มี
จติ สานึกในการรักการให้บรกิ าร เพื่อการพฒั นาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ

ทก่ี ลา่ วมาท้ังหมดเป็นการย้าให้เห็นความสาคัญของการใหบ้ รกิ าร เพื่อช่วยให้
ทุกฝ่ายในองค์กรได้มองเห็นภาพร่วมกันว่า เป้าหมายของการบริการคือ ผู้มาติดต่อ
หรือลูกคา้ วา่ ทาอยา่ งไรให้เขาพงึ พอใจกลับไป โดยถอื ว่าลูกคา้ มคี วามสาคัญ จนมีคาพูด
ว่า “Customer is King” มาช่วยกันปฏิบัติตนให้เกิดผลโดยถือหลักง่ายๆ “เอาใจ
เข า ม า ใ ส่ ใจ เร า ” ท า ให้ สิ่ ง ที่ เข า ต้ อ ง ก า ร ให้ ส า เ ร็ จ ให้ ไ ด้ ด้ วย ยุ ท ธศ า ส ต ร์ เร่ิ ม ต้ น
ง่าย ๆ คือ “ย้ิมแย้มแจ่มใส ทักทาย ช่วยเหลือ ด้วยความเต็มใจ โดยเร็ว และ
มคี ณุ ภาพ”ถ้าสร้างคุณลักษณะดงั กลา่ วให้เกิดได้ จะเกิดพลังสาคญั คือ “การบอกตอ่ ”
ที่เรียกว่า “ปากต่อปาก” จะทาให้เกิดผลรับกลับคืนมากกว่า อย่าลืมว่าการบริการ
คอื ปจั จยั แหง่ ความสาเร็จของทุกองค์กรทุกหน่วยงาน

- 22 -

มาตรฐานการใหบ้ รกิ าร
สานกั งานคลังจังหวดั อดุ รธานี

SERVICE MIND

S ย้มิ แยม้ และเอาใจเขามาใสใ่ จเรา เห็นอกเหน็ ใจตอ่ ความลาบาก

Smiling &Sympathy ยุ่งยาก ของผ้มู ารับการบริการ

E ตอบสนองตอ่ ความต้องการของผ้รู ับบริการอยา่ งรวดเร็ว

Early Response

R แสดงออกถงึ ความนับถอื ให้เกยี รติผรู้ บั บรกิ าร

Respectful

V ให้บริการอย่างเตม็ ใจ

Voluntariness Manner

I การรกั ษาภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บรกิ ารและภาพลกั ษณอ์ งค์กร

Image Enhancing

C ความออ่ นน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี

Courtesy

E ความกระฉับกระเฉง กระตอื รอื ร้น และให้บรกิ ารมากกว่า

Enthusiasm ผ้รู ับบริการคาดหวังไว้

M มีความเช่อื

Make Believe

I ยนื ยัน และยอมรบั

Insist

N การใหค้ วามสาคัญ

Necessitate

D การอุทิศตน

Devote

- 23 -

มาตรฐานการให้บรกิ าร
สานกั งานคลังจังหวดั อดุ รธานี

ทป่ี รึกษาคณะทางาน

นางสภุ าวดี สิทธมิ าลัยรัตน์
คลังจงั หวดั อุดรธานี

คณะทางาน

นางอโนชา สวุ รรณภาพ นักวชิ าการคลังชานาญการพเิ ศษ
นางปารชิ าติ ศรที รงเมอื ง เจ้าพนักงานการคลังอาวโุ ส
นางหรรษา เวียนเปะ๊ นักวชิ าการคลังชานาญการ

นางสาวอมร ศรพี รหม นกั วชิ าการคลงั ชานาญการ
นายศริ ศิ ักดิ์ คล้ายมณี นักวชิ าการเงนิ และบญั ชชี านาญการ
นางสาวอริยา ศริ ิมกุ ดากลุ นกั วิชาการคลงั ปฏบิ ัตกิ าร

นางสาวกชพร วงศอ์ าษา นักบัญชี
นางสาวศรญั ญา สิงห์บุญมี นกั วิชาการคลงั

- 24 -

มาตรฐานการให้บริการ
สานกั งานคลังจงั หวัดอดุ รธานี

รปู ภาพการให้บรกิ าร

การให้บรกิ ารแก่ส่วนราชการ

ฝกึ อบรมเสรมิ สรา้ งบุคลิกภาพให้กับเจา้ หนา้ ท่ี
ในการบุคลิกภาพ

- 25 -

มาตรฐานการให้บริการ
สานักงานคลงั จงั หวดั อุดรธานี

บนั ทึก

- 26 -

สำนกั งำนคลังจงั หวดั อดุ รธำนี
Udonthani provincial office of the comptroller generals


Click to View FlipBook Version