The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลวังหลุม ปีงบประมาณ 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลวังหลุม ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลวังหลุม ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กนั ยายน 2564)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอตะพานหิน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จังหวัดพิจิตร

คานา

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จากการ
ดาเนินกิจกรรมตามความต้องการของประชาชนในชุมชนพบว่า ประชาชน ชุมชน หมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการเกิดจิตสานึกที่จะนาความรู้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะด้านอาชีพ
หลักสูตรทามาหากินไปใช้ในครอบครัวและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนเน้นการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ส่งผลให้การ
ดาเนนิ งานประสบผลสาเรจ็ ตามเปา้ หมาย ทงั้ นี้หวั หนา้ กศน.ตาบล ซง่ึ รบั ผดิ ชอบในพ้ืนท่ดี แู ลจัดกิจกรรมให้ความรู้
พนื้ ฐาน ให้ขวญั กาลังใจ ให้คาแนะนาปรึกษา ร่วมจัดเวทีประชาคมและสรุปผลการปฏิบัติงานเพ่ือทราบผลการจัด
กิจกรรมให้สถานศึกษาทราบผลการดาเนนิ งานกิจกรรมตลอดระยะปีงบประมาณเป็นอยา่ งดี

จากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ท่ีผ่านมาทาให้มี
กิจกรรมเกดิ ขึ้นภายในตาบลท่ีรับผิดชอบประสบผลสาเร็จโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่ให้ความอนุเคราะห์ให้กิจกรรมงาน กศน.สาเร็จและ
วตั ถุประสงค์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวอรณยี ์ จันทรศ์ รี
ครู กศน.ตาบล

สารบัญ

เรอ่ื ง หนา้
1
สว่ นที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของ กศน.ตาบล
- บทบาทหน้าที่ของ กศน.ตาบล

- ขอ้ มลู พ้ืนฐานของหน่วยงาน 1

- วสิ ัยทศั น์/พันธกิจ 6

- ทาเนียบบุคลากร กศน.ตาบลวงั หลมุ 7

- โครงสรา้ งการปฏบิ ัตงิ านของ กศน.ตาบล 8

- อัตรากาลงั บุคลากร 9

- การบริหารงบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ.2564 9

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนนิ งานตามยทุ ธศาสตรแ์ ละจดุ เน้นของสานกั งาน กศน. ประจาปงี บประมาณ 2564
 ผลการดาเนินงานตามโครงการสาคญั /ขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

- กศน. WOW : 6G 11

 ผลการดาเนนิ งานตามยทุ ธศาสตรแ์ ละจุดเน้นของสานักงาน กศน.

- ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 ดา้ นความม่ันคง 13

- ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 14

- ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 3 ด้านการสร้างและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 14

- ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 17

- ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างและเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสงิ่ แวดลอ้ ม 18

- ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 6 ดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ 18

 ผลการดาเนนิ งานภารกจิ ต่อเนื่อง

- การจดั การศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน 19

- การจดั การศึกษาเพื่อพัฒนาทกั ษะชวี ิต 20

- การจดั การศึกษาเพื่อพฒั นาสังคมและชุมชน 21

- การจดั การศึกษาตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 22

- โครงการศูนย์ฝกึ อาชพี ชุมชน

- การจดั การศึกษาเพอื่ พัฒนาอาชพี ระยะสน้ั (หลักสูตรไม่เกิน 30 ชวั่ โมง) 23

- การจดั การศึกษาช้นั เรียนวิชาชพี (หลกั สตู ร 31 ชั่วโมงข้นึ ไป) 24

- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 25

- กิจกรรมส่งเสริมการอา่ น/บ้านหนังสอื ชมุ ชน 26

สว่ นที่ 3 แนวทางการพฒั นาการดาเนนิ การ กศน.ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28
- ขอ้ จากดั /ปญั หา/อปุ สรรค

- จดุ ท่ีควรพัฒนา 28

- แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาท่ียัง่ ยืน 28

ภาคผนวก 30
 Best Practice ประจาปีงบประมาณ 2564

สว่ นท่ี 1
ขอ้ มูลทว่ั ไปของ กศน.ตาบล

บทบาทหนา้ ท่ีของ กศน.ตาบล
กศน.ตาบลวังหลุม มีบทบาทสาคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเพ่ือ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตาบล เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชน
1. บทบาทหน้าทข่ี องหัวหนา้ กศน. ตาบล

1) การวางแผนจดั ทาฐานขอ้ มูลชมุ ชน จัดทาแผนพัฒนาการจดั กศน. ตาบล และจัดทาแผนปฏบิ ัติ
การประจาปี

2) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จัดและสง่ เสรมิ การศึกษานอก
ระบบ ได้แก่ การสง่ เสริมการรู้หนงั สือการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน และ การศกึ ษาตอ่ เน่ือง
จัดและสง่ เสรมิ การศกึ ษาตามอธั ยาศยั ได้แก่ ส่งเสริมการอ่าน จดั และพฒั นาแหลง่ เรียนรู้ บริการข่าวสารข้อมลู
และสอื่ ท่ีหลากหลาย จดั และสง่ เสรมิ กิจกรรมห้องสมดุ ประชาชนตาบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน

3) บรกิ ารการเรียนรู้ในชมุ ชนร่วมกับภาคเี ครือข่าย
- ศนู ยเ์ รยี นร้เู ศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หมป่ ระจาตาบล
- ศนู ย์ส่งเสรมิ ประชาธิปไตย
- ศนู ย์ดิจิทลั ชุมชน
- ศนู ย์เรยี นรูต้ ลอดชวี ติ
4) สรา้ งและพัฒนาภาคเี ครือข่ายการเรียนรู้ในชมุ ชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย องคก์ รชุมชนผรู้ ู้ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิน่ เพ่ือรว่ มเปน็ อาสาสมคั ร กศน. อาสาสมัคร
สง่ เสรมิ การอ่านเปน็ ต้น
5) ประชาสัมพันธแ์ ละเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดาเนินงานของ กศน. ตาบล ใน
รปู แบบตา่ งๆ

ข้อมูลพื้นฐานของหนว่ ยงาน
เดิมตั้งอยู่ ณ วัดราษฎร์เจริญวังหลุม หมู่ท่ี 9 ตาบลวังหลุม อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรบริเวณใต้

ถุนศาลาการเปรียญ ใช้ชื่อว่า” ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลวังหลุม” ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
ระดับประถม มัธยมศกึ ษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรการศกึ ษาพ้นื ฐาน พุทธศักราช 2544

จากการท่ีไดร้ บั การนิเทศจากผู้อานวยการระดับจังหวัด/ อาเภอ พบว่าสถานท่ีไม่มีความเหมาะสมจึง
ให้ดาเนนิ การยา้ ยสถานที่ โดยได้รบั การประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมทู่ ่ี 2 ตาบลวังหลมุ อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พจิ ิตร ให้ความอนเุ คราะหใ์ หใ้ ชส้ ถานท่อี าคารเอนกประสงค์หมทู่ ่ี 2 เป็นสถานท่ีตงั้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในหลกั สตู รการศึกษาพืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2544 ทกุ ระดับ และการจัดกิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 1

แต่เน่ืองจากอาคารเป็นอาคารโล่งไม่มีความมิดชิดและสถานที่มีการปรับเปล่ียนเพ่ือใช้งานกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน เช่น การประชุมประจาเดือน การประชุมกรณีมีเรื่องแจ้งที่สาคัญ เม่ือตรงกับการจัด
กระบวนการเรยี นรูต้ อ้ งหาสถานท่ใี กลเ้ คียงเพอ่ื จัดกระบวนการเรยี นรูใ้ ห้กบั นกั ศกึ ษา

จากการร่วมทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและการเห็นความสาคัญของกิจกรรมด้านการศึกษา
ปี พ.ศ. 2552 องคก์ ารบริการส่วนตาบลวังหลุม ได้ประสานงานขอให้ย้ายศูนย์การเรียนชุมชนตาบลวังหลุม ไป
อยู่ ณ ท่ีทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ-ครองราชย์ครบ 60 ปี ซึ่งเป็น
อาคาร 2 ช้ัน ช้ันบนเป็นห้องประชุม และด้านล่างเป็นห้องโล่ง ซ่ึงศูนย์การเรียนชุมชนตาบลวังหลุมต้ังอยู่ห้อง
ด้านลา่ งของอาคารและไดร้ ับการสนับสนุนเกา้ อใี้ ห้กับนักศึกษาจานวน 30 ตวั

ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลวังหลุมได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกั ราช 2544 และหลักสตู รการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551(นาร่อง)
โดยจดั กระบวนการเรียนร้ทู ุกวันพธุ และเพือ่ ให้การจดั กระบวนการเรยี นรู้และสรา้ งความเป็นสัดส่วนของศูนย์
การเรยี นชุมชนตาบลวงั หลุม องค์การบริการส่วนตาบลวังหลุมไดด้ าเนนิ การปรบั ปรุงอาคารและกน้ั ห้องเรียนให้
เป็นสัดสว่ นให้เหมาะสมกับการจดั กระบวนการเรียนรู้

การยกระดับศูนยก์ ารเรยี นชุมชนเปน็ กศน.ตาบล
การจัดตั้ง กศน.ตาบล เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดขึ้นในชุมชน ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีต้องการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดข้ึน
ทุกตาบลพร้อมกันท่ัวประเทศ โดยให้ กศน.ตาบล เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตาบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือ
ทนั สมัย จึงนับได้ว่าเป็นภารกิจสาคัญที่ กศน.ได้ดาเนินการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชวี ิตอย่างมคี ุณภาพ”

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 มีการประชุมเตรียมความพร้อมโดยเชิญภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีตาบลวังหลุม
ร่วมประชุมการดาเนินการเปิด กศน.ตาบลวังหลุม:แหล่งเรียนรู้ราคาถูก โดยในการนี้ได้มีการคัดสรร
คณะกรรมการ กศน.ตาบลวงั หลมุ 25 คน และได้รับความอนุเคราะห์เต็นท์ จากหมู่ที่ 9 ตาบลวังหลุม โดยการ
จัดประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม โดยมีมติให้เปิด กศน.ตาบลวังหลุม : แหล่งเรียนรู้
ราคาถูก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 มีการเตรียมสถานท่ีและความพร้อมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นา
ชมุ ชน /คณะครู กศน. /นกั ศึกษา กศน. ได้ดาเนนิ การร่วมจัดสถานที่

พิธีเปิด กศน.ตาบลวังหลุม : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก วันท่ี 25 สิงหาคม 2553 โดยมีนายอาเภอตะพาน
หิน (นายชัยสิทธ์ิ รัตนชัยสิทธ์ิ) เป็นประธาน และได้นิมนต์หลวงพ่อปล้อง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ เจิมป้าย
เพ่อื ความเปน็ สริ ิมงคล

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 2

ทีต่ ั้ง
กศน.ตาบลวังหลมุ ต้ังอยู่ ณ ท่ีทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม หมู่ที่ 3 ตาบลวังหลุม อาเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
หมายเลขโทรศพั ท์ 087-3175658
E-mail [email protected]
[email protected]
[email protected]

สภาพทวั่ ไปของตาบล
ตาบลวงั หลุม มเี นอ้ื ท่ีท้ังหมดประมาณ 35,413 ไร่ หรือ 56.66 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากท่ีว่าการ

อาเภอตะพานหนิ ประมาณ 10 กโิ ลเมตร และอยหู่ ่างจากตัวเมืองจังหวัดพิจติ ร ประมาณ 40 กโิ ลเมตร

ตาบลวังหลุมมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มและไม่มีลาคลองไหลผ่านในฤดูแล้งค่อนข้างแห้งแล้งฤดู

หนาวไม่หนาวจัดราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพทาการเกษตร(ทานา)ในฤดูฝนและอาชีพรับจ้างในฤดูแล้งหลัง

การทานาและมอี าชพี เสรมิ คอื จักสานผักตบชวา

ทิศเหนือ จดตาบลเขาเจด็ ลกู อาเภอทับคลอ้ จังหวดั พิจติ ร

ทิศใต้ จดตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอตะพานหนิ จังหวดั พิจิตร

ทิศตะวันออก จดตาบลทับคลอ้ อาเภอทบั คล้อ จังหวดั พจิ ิตร

ทศิ ตะวันตก จดตาบลหนองพยอม อาเภอตะพานหิน จังหวัดพจิ ิตร

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 3

1. การวเิ คราะหส์ ภาพแวดล้อมภายใน
1.1 จุดแข็งของ กศน.ตาบล (Strengths-S)
ดา้ นบุคลากร (ครู กศน.ตาบล/แขวง คณะกรรมการ กศน.ตาบล/แขวง วิทยากร) ด้านงบประมาณ

ด้านอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดอุ ปุ กรณ์ และด้านโครงสร้างองคก์ ร/การบรหิ ารจดั การ คา่ นยิ มองคก์ ร
1. มีสถานทพ่ี บกล่มุ และใหบ้ รกิ ารจัดการศกึ ษาเหมาะสม มที ตี่ ั้งอาคารเปน็ เอกเทศ อยใู่ น

พื้นทศ่ี ูนย์กลางของตาบล
2. มีองคก์ รนกั ศกึ ษา คณะกรรมการกศน.ตาบล และภาคเี ครอื ข่ายท่เี ขม้ แข็งให้การส่งเสริม

สนบั สนุน ในการประสานงานการจัดกิจกรรมการศกึ ษาแก่ประชาชนในพนื้ ทีอ่ ยา่ งต่อเนือ่ ง
3. ประชาชนในพน้ื ท่แี ละนักศึกษาใหค้ วามร่วมมือในการจดั กิจกรรมตา่ ง ๆ เป็นอยา่ งดี
4. เปน็ หน่วยงานการศึกษาที่ไดร้ ับความเชื่อถอื จากองค์กรตา่ ง ๆในชุมชน
5. มแี หลง่ เรยี นร้ทู างภมู ิปัญญาทห่ี ลากหลายกระจายอยใู่ นทุกพนื้ ที่
6. มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข้งหลายกลมุ่ ท่ีสามารถพฒั นาไปสู่มาตรฐานผลภิ ัณฑ์สนิ ค้า

หนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 1-5 ดาว และเป็นแหลง่ เรียนรดู้ ้านการประกอบอาชีพและภูมิปัญญา
ทอ้ งถน่ิ ของตาบล

7. มี ครกู ศน.ตาบลอยู่ประจาและปฏบิ ัตงิ านอย่างต่อเนอ่ื ง
1.2 จุดออ่ นของ กศน.ตาบล / แขวง (Weaknesses-W)

(ด้านบุคลากร ครู กศน.ตาบล/แขวง คณะกรรมการ กศน. ตาบล/แขวง วิทยากร ด้านงบประมาณ
ดา้ นอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ และดา้ นโครงสรา้ งองคก์ ร/การบริหารจัดการ ค่านยิ มองคก์ ร)

1. การจัดหาหนังสือเรยี นล่าช้าและ ส่ือการสอนไมเ่ พียงพอตอ่ การจัดการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
2. สอ่ื และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ ท่ี นั สมัยใน กศน.ตาบล ยังมีไม่เพียงพอในการให้บริการแก่
นักศกึ ษาและประชาชนในพื้นท่ี
3. ครูมีภาระงานมากเกินไป ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการคุณภาพการ
ปฏบิ ตั งิ านและคุณภาพการพัฒนาผ้เู รยี น
4. ครผู ู้สอนมีไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาหลายระดับ หลากหลายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา
บังคับทม่ี ีเนอื้ หาคอ่ นข้างยาก
5. นักศึกษามคี วามร้พู น้ื ฐานไม่เทา่ กันทาให้การจัดการเรียนการสอนยากลาบากโดยเฉพาะใน
รายวิชาบังคับ ไดแ้ ก่ วชิ าภาษาอังกฤษ วชิ าคณติ ศาสตร์ วชิ าวิทยาศาสตร์
6. นักศึกษาขาดการพบกลุ่มเนื่องจากติดภารกิจในการทางาน งานกิจกรรมในชุมชน และ
ไม่ใหค้ วามสาคญั ในการศึกษาตอ่ เนื่องให้จบภาคบงั คับ
7. นักศึกษามีความท้อแท้ต่อการเรียนในเนื้อหารายวิชาท่ีหลากหลายของหลักสูตร กศน. 51
ทาให้ไมอ่ ยากมาเรียน
8. การบริการจัดการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นท่ียังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่
เชน่ กลมุ่ ผ้สู งู อายุ กลุ่มเดก็ เยาวชนทเี่ ปน็ กล่มุ เส่ียง กล่มุ อาชีพท่ขี าดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และขาดการ
พัฒนาทักษะฝีมอื ต่อเนื่อง เป็นตน้

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 4

2. การวเิ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1 โอกาส (Opportunities - O)
(ด้านนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้าน

เศรษฐกจิ ดา้ นเทคโนโลยี/การคมนาคม ตดิ ตอ่ สอ่ื สาร และด้านส่งิ แวดล้อม)
1. มีภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการบริการประชาชนในพื้นที่

จัดกิจกรรมการศึกษา
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายประจาปี ทั้งจาก

หน่วยงานต้นสงั กดั และภาคีเครือข่ายในการจดั การศกึ ษาแกป่ ระชาชนกลมุ่ เปา้ หมาย
3. ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง

โดยมงี บประมาณจากหน่วยงานหลายภาคสว่ นให้การสนบั สนุนการดาเนนิ โครงการฯเพื่อสร้างชุมชนเป็นฐานใน
การพัฒนาประชาธิปไตย

4. มีโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่หมู่บ้านตาบลและการคมนาคมสะดวกสบายต่อการเข้าถึงและ
ใหบ้ ริการการศึกษาแก่กล่มุ เป้าหมาย

2.2 อปุ สรรค/ความเส่ียง (Threats - T)
ดา้ นนโยบาย กฎหมายทเี่ ก่ยี วข้อง ด้านความปลอดภัยในพืน้ ท่ี ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ

ดา้ นเทคโนโลยี/การคมนาคม ติดต่อส่อื สาร และดา้ นส่งิ แวดล้อม
1. นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ หลักสูตร กศน.51 ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย ยากต่อการเรียนรู้สาหรับ
กลมุ่ เป้าหมายทมี่ วี ัยและพ้ืนฐานความรทู้ แี่ ตกต่างกนั

2. เทคโนโลยกี ารสื่อสารที่ทนั สมัยมากเกินไปส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มขาดความ
ตระหนักรู้และให้ความสาคัญในการบริโภคข้อมูลความบันเทิงมากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการเพ่ือ
การศกึ ษา การอาชพี หรอื การพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ

3. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดยังคงแพร่กระจายอยู่ในทุกพ้ืนท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผเู้ รยี นหรอื ผูร้ ับบรกิ ารการศกึ ษาบางกลุม่

4. สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีไม่มีความแน่นอนทาให้ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ
เพอ่ื การเรยี นรู้ในการประกอบอาชีพหรอื ทาธุรกจิ เพอ่ื สร้างความมั่นคงในอาชพี

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ในการจัดการศึกษาต่อเน่ืองไม่สามารถบริการจัดการศึกษาได้
สอดคลอ้ งกบั จานวนกลมุ่ เปา้ หมายในพืน้ ท่อี ยา่ งท่ัวถงึ

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 5

วิสัยทศั น์
“ส่งเสรมิ ใหป้ ระชาชนกลมุ่ เป้าหมายใหไ้ ด้รับการศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาอาชพี เพ่ือการมีงานทา

ทม่ี ีคุณภาพทยี่ ั่งยืนอย่างทั่วถึง นาไปส่กู ารพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต บนพ้ืนฐาน
ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง”
ปรชั ญา

สง่ เสริมการศกึ ษา พัฒนาอาชีพ สร้างชมุ ชนเพ่ือการเรียนรเู้ ศรษฐกจิ พอเพยี ง
อตั ลกั ษณ์สถานศกึ ษา

ความรู้ ค่เู ศรษฐกิจพอเพียง
เอกลกั ษณ์

พัฒนาเครอื ข่าย ขยายแหล่งเรยี นรู้ สู่วถิ พี อเพียง
จดุ เน้นจุดเด่นการทางานของ กศน.ตาบล

1. จุดเน้นการดาเนินงาน โดยการจัดการศึกษาให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ และสร้างโอกาส
ทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อย ผู้พลาด และขาดโอกาสทาง
การศกึ ษา

2. จดุ เด่น การบริการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กศน.ตาบลเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานให้เกิดการมีส่วนรว่ มของภาคเี ครอื ข่ายทกุ ภาคสว่ นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี โดยการพฒั นา กศน.ตาบลให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริการ การเรียนรู้แก่ ประชาชนทุกกลุ่ม
อยา่ งทวั่ ถึง
พันธกจิ

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหป้ ระชาชนกลมุ่ เป้าหมายทุกกลุม่ ทกุ ชว่ งวยั เขา้ ถงึ โอกาสทางการศกึ ษานอกระบบอย่างทวั่ ถึง

2. จดั และสง่ เสรมิ การศึกษาอาชีพของประชาชนและชุมชนใหส้ ามารถสร้างสรรคอ์ าชีพ สร้างรายได้
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ผู้เช่ียวชาญองค์ความรู้ด้านต่างๆ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และจดั กจิ กรรมการเรียนรใู้ นการจัดการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
4. จัดและส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและ
ประชาชน และนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา ETV ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพมาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่อื เพ่มิ ประสิทธิภาพในการจดั การศกึ ษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และพฒั นา กศน.ตาบลใหเ้ ปน็ ศูนยก์ ลางการเรยี นรู้ตลอดชวี ติ ของคนในชุมชน

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปีงบประมาณ 2564 6

ทาเนยี บบคุ ลากร กศน.ตาบลวงั หลมุ
รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปีงบประมาณ 2564 7

โครงสร้างการปฏิบตั ิงานของ กศน.ตาบล

กศน.อาเภอตะพานหนิ

ผอู้ านวยการ กศน.

ขา้ ราชการคร/ู บรรณารักษ์

ครู อาสาฯ

ครู กศน.ตาบล

งานการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน นางานกจิ กรรมลงสหู่ ม่บู า้ นตาบลวังหลุม
งานการศึกษาต่อเนื่อง สรุปกิจกรรม/รายงานผลการดาเนินงาน

งานการศึกษาตามอัธยาศยั
งานตามนโนบายทีร่ ับมอบหมาย

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 8

อตั รากาลังบคุ ลากร

ท่ี หนว่ ยงาน/สถานศึกษา ผู้บรหิ าร ครูอาสาฯ ครู กศน.ตาบล รวม
3
1 กศน.ตาบลวงั หลุม 1 1 1 3

รวม 11 1

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ตาบลวังหลมุ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี

งบประมาณรายจา่ ยประจาปี 2564 จากศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอตะพานหนิ
จานวน 68,337 บาท

1. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ผลผลิตที่ 4 ผู้รับการศึกษานอกระบบ
งบดาเนินงานกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต รหัสงบประมาณ 2000236004000000 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จานวน 20,937.- บาท

ที่ โครงการ / กจิ กรรม กล่มุ เปา้ หมาย งบประมาณที่ใช้
(คน) (บาท)
1 กิจกรรมการศกึ ษาเพ่ือพฒั นาทักษะชวี ิต 42 5,060.-
2 กิจกรรมการศกึ ษาเพื่อพัฒนาสงั คมและชมุ ชน
3 กจิ กรรมการเรียนรู้ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจ 38 10,615.-

พอเพยี ง 35 5,262.-
รวม
115 20,937.-

2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน งบรายจ่ายอื่น งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัสงบประมาณ
2000235052700019 ได้รบั จดั สรรงบประมาณ 44,100.- บาท

ที่ โครงการ / กจิ กรรม กลุ่มเปา้ หมาย งบประมาณท่ีใช้
(คน) (บาท)
1 โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน 30 18,900.-
(กลมุ่ สนใจไมเ่ กนิ 30 ชวั่ โมง)
30 25,200.-
2 โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน
(ช้นั เรียน 31 ช่ัวโมงข้ึนไป) 60 44,100.-
รวม

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 9

3. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กจิ กรรมดิจิทัล งบรายจา่ ยอนื่ รหสั งบประมาณ 2000222744700001 ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณ
จานวน 3,300 บาท

ท่ี โครงการ / กจิ กรรม กล่มุ เปา้ หมาย งบประมาณท่ใี ช้
(คน) (บาท)
1 โครงการศูนยด์ ิจิทัลชุมชน 15 3,300.-
รวม
15 3,300.-

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 10

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นของสานักงาน กศน.

ประจาปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กนั ยายน 2564)

ผลการดาเนินงานตามโครงการสาคญั /ขับเคล่อื นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
- กศน. WOW : 6G
กศน.ตาบลวังหลุม ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการศึกษาขอประเทศ เพื่อให้

เยาวชนและผู้คนในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษามากข้ึน ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนชาวไทยอกี ทางหน่งึ เพื่อตดิ ตามผลการขบั เคลอื่ นการดาเนนิ งาน “กศน. WOW”

1. Good Teacher กศน.วังหลุม มีการพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม
การศกึ ษาและเรียนรูโ้ ดยเข้ารวมอบรมกบั สานักงานตน้ สงั กดั

2. Good Place กศน.วังหลุม พัฒนา กศน.ตาบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

3. Good Activities กศน.วังหลมุ ส่งเสรมิ การจดั กิจกรรมการเรยี นรูท้ ่ีทนั สมัยและมีประสทิ ธภิ าพ

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 11

4. Good Partnership กศน.วังหลุม มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยให้มีความ
ร่วมมือจัดทาทาเนยี บภมู ิปญั ญาท้องถ่นิ และสง่ เสรมิ ภมู ิปัญญาสู่การจดั การเรยี นรชู้ มุ ชน

5. Good Innovation กศน.วังหลุม มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการจัด
การศกึ ษาและกลมุ่ เปา้ หมาย โดยใหจ้ ัดตัง้ กลมุ่ OOCC ของตาบลในการค้าขายออนไลน์

6. Good Learning กศน.วังหลุม มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล
และประสานงานเบอ้ื งตน้ โดยผูบ้ ริหาร กศน.

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปีงบประมาณ 2564 12

ผลการดาเนินงานตามยทุ ธศาสตร์และจุดเน้นของสานักงาน กศน.
- ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 ดา้ นความม่ันคง
- โครงการพฒั นาคุณภาพผเู้ รียนด้านการนอ้ มนาพระบรมราโชบายดา้ นการศกึ ษาของในหลวง

รัชกาลท่ี 10

- โครงการสง่ เสริมทกั ษะทางลูกเสอื พัฒนาผู้เรียน กศน.ตา้ นภัยยาเสพติด

- โครงการพฒั นาคุณภาพผู้เรียน กศน.จิตอาสาสง่ เสริมการเรยี นรปู้ ระวัตศิ าสตรช์ าตไิ ทย

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 13

- ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 ดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขัน
- โครงการยกระดับการเรียนรู้ผ้เู รยี นพัฒนาผลสัมฤทธก์ิ ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

- โครงการแขงขันกีฬา กศน. สรา้ งเสรมิ สขุ ภาพจิตพิชติ โควดิ -19

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสรา้ งและเสรมิ สร้างศกั ยภาพมนุษย์
- โครงการยกระดับการเรียนรู้ผเู้ รียนพฒั นาผลสมั ฤทธกิ์ ารทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติ

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 14

- โครงการแขงขนั กีฬา กศน. สรา้ งเสริมสุขภาพจติ พิชติ โควิด-๑๙

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศกึ ษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10

- โครงการส่งเสรมิ ทกั ษะทางลูกเสอื พฒั นาผ้เู รียน กศน.ต้านภัยยาเสพติด

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปงี บประมาณ 2564 15

- โครงการพัฒนาคุณภาพผเู้ รียน กศน.จิตอาสาส่งเสรมิ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไิ ทย
- โครงการพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนสง่ เสรมิ การเรยี นรตู้ ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
(โคก หนอง นา โมเดล)
- โครงการส่อื นทิ รรศการส่งเสรมิ การเรียนร้พู ฒั นาคณุ ภาพผ้เู รียนสูงวยั
- โครงการพัฒนาผูเ้ รียน กศน. ชวนคดิ ชวนอา่ น ส่งเสริมการเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 16

- โครงการพัฒนาผู้เรยี น กศน.ส่งเสริมการเรยี นรู้วคั ซีนปอ้ งกนั โควิด - ๑๙

- ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
- โครงการพฒั นาคุณภาพผ้เู รียนด้านการนอ้ มนาพระบรมราโชบายด้านการศกึ ษาของในหลวง

รชั กาลที่ 10

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสง่ เสริมการเรยี นรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
(โคก หนอง นา โมเดล)

- โครงการส่อื นิทรรศการสง่ เสรมิ การเรยี นรู้พฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี นสูงวยั

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 17

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้ งและเติบโตบนคณุ ภาพชีวิตทเี่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสง่ เสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(โคก หนอง นา โมเดล)
- ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดา้ นการนอ้ มนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลท่ี 10

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 18

ผลการดาเนนิ งานภารกจิ ตอ่ เนอื่ ง

-การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ท่ี ระดับการศึกษา หลักสูตร กศน.2551

ชาย หญงิ รวม จบหลกั สูตร หมายเหตุ

1 ประถมศึกษา --- -

2 มธั ยมศึกษาตอนตน้ 6 9 15 1

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 16 28 5

รวมทั้งสน้ิ 18 25 43 6

ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ที่ ระดบั การศกึ ษา หลักสตู ร กศน.2551
ชาย หญงิ รวม จบหลักสตู ร หมายเหตุ

1 ประถมศึกษา --- -

2 มัธยมศกึ ษาตอนตน้ 8 14 22 -

3 มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 11 17 28 3

รวมทั้งส้ิน 19 31 50 3

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 19

- การจัดการศึกษาเพื่อพฒั นาทักษะชีวิต

วันที่ งบประมาณ ตวั ชว้ี ัดความสาเรจ็
ดาเนินการ เชงิ ปรมิ าณ
โครงการ/กิจกรรม 15 ธันวาคม
จัดสรร ดาเนินการ เปา้ หมาย ผลผลติ คดิ เป็น เชิงคุณภาพ
โครงการสรา้ งเสริม 2563 (คน) (คน) (%)
ทักษะการจัดการ
ความเครียด จติ 2 มถิ ุนายน 2,760.- 2,760.- 16 17 100 - เพ่ือเป็นการอบรมให้
สดใส ใจเปน็ สขุ 2564
โครงการสร้างเสริม ความรู้เกย่ี วกับการดูแล
ทกั ษะการดาเนิน 6 กันยายน
ชวี ติ ห่างไกลโควิด- 2564 รกั ษาสขุ ภาพใน
19
กิจกรรมพฒั นา ชวี ติ ประจาวนั
ทักษะชวี ิต ตา้ น
Covid-19 ด้วย 1,150.- 1,150 10 15 100 - เพ่อื ใหป้ ระชาชนมี
สมุนไพรไทย
ความรู้ มีความเขา้ ใจ

เกย่ี วกับการป้องกนั

ตนเองจากโรคโควดิ -19

1,150.- 1,150 10 10 100 - เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป

สามารถปอ้ งกันตนเอง

จาก Covid-19

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปีงบประมาณ 2564 20

-การจดั การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาสังคมและชุมชน

วันท่ี งบประมาณ ตวั ชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินการ เชิงปรมิ าณ
โครงการ/กิจกรรม
เปา้ หมาย ผลผลติ คิดเปน็ เชงิ คณุ ภาพ
จัดสรร ดาเนนิ การ (คน) (คน) (%)

โครงการเรยี นร้กู าร 23 ธนั วาคม 5,600.- 5,600.- 16 17 100 - เพอ่ื เปน็ การอบรมให้
ทาเตาอบประหยดั 2563
พลงั งานถา่ นไม้ เกย่ี วกับการทาเตาอบ
โครงการชมุ ชน 4 มิถนุ ายน
ปลอดภัย ห่างไกล 2564 ประหยัดพลงั งาน
โควดิ -19 ภายใต้
แนวคิดสังคม new 2,400.- 2,400.- 13 15 100 - เพือ่ อบรมใหค้ วามรู้
normal
เกี่ยวกับการป้องกัน

โรคตดิ ต่อไวรัส

โควิด-19 สู่การพฒั นา

สังคมชมุ ชนและนา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชวี ิตประจาวนั

โครงการสังคมตนื่ รู้ 2 กันยายน 2,615.- 2,615.- 6 6 100 - เพอ่ื มุง่ เนน้ ใหป้ ระชาชน

สภู้ ยั โควดิ -19 2564 มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจสู่

การพฒั นาสังคมและ

ชุมชน

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปงี บประมาณ 2564 21

-การจัดการศึกษาตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ งบประมาณ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินการ เชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ผลผลติ คิดเป็น เชิงคุณภาพ
จัดสรร ดาเนนิ การ (คน) (คน) (%)

โครงการส่งเสรมิ 22 ธนั วาคม 2,800.- 2,800.- 7 16 100 - เพ่ือเป็นการอบรมให้
การเรยี นรู้ โคก 2563
หนอง นา โมเดล สู่ ความร้เู กย่ี วกับโคก
วถิ ีพอเพยี ง
หนอง นา โมเดล และ

นาไปปรบั ใชใ้ น

ชีวติ ประจาวัน

โครงการรกู้ ิน รู้ใช้ 8 มิถนุ ายน 1,200.- 1,200.- 7 15 100 - เพ่ือเป็นการอบรมให้
รู้จา่ ย ภายใต้ 2564
สถานการณโ์ ควิด - ความรเู้ กี่ยวกบั หลัก
19 ด้วยหลกั
ปรชั ญาของ ปรชั ญาของเศรษฐกจิ
เศรษฐกิจพอเพยี ง
พอเพยี งและสามารถ

นามาปรบั ใช้

ชวี ิตประจาวนั ภายใต้

สถานการณ์โควดิ -19

โครงการการปลูก 3 กันยายน 1,262.- 1,262.- 3 4 100 - เพ่ือใหป้ ระชาชนมี
สมนุ ไพร ให้มี 2564
ภูมิค้มุ กนั ป้องกัน ความเขา้ ใจในหลกั
โควิด-19 จานวน
ปรชั ญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี งและสามารถ

นาไปปรับใช้ใน

ชีวติ ประจาวันภายใต้

สถานการณโ์ ควิด-19

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 22

-โครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน
-การจดั การศึกษาเพื่อพฒั นาอาชพี ระยะสน้ั (หลักสตู รไม่เกนิ 30 ชว่ั โมง)

วนั ท่ี งบประมาณ ตวั ชี้วดั ความสาเร็จ
ดาเนนิ การ เชงิ ปริมาณ
โครงการ/กจิ กรรม
6-7 จดั สรร ดาเนนิ การ เปา้ หมาย ผลผลติ คดิ เป็น เชิงคุณภาพ
วิชาการถัก มกราคม (คน) (คน) (%)
ผ้าพันคอจากบล็อก 2564
ไม้ตะปู 2,600.- 2,600.- 6 6 100 - ผู้เรยี นมีความรแู้ ละ
จานวน 10 ชัว่ โมง 8-11
วิชาการสานตะกร้า มกราคม ทกั ษะในการประกอบ
จากหวายเทยี ม 2564
จานวน 20 ช่วั โมง อาชพี สามารถสรา้ ง
12-15
วิชาการสานตะกรา้ มกราคม รายไดท้ มี่ ่นั คง
จากทางมะพรา้ ว 2564
จานวน 20 ชั่วโมง 5,000.- 5,000.- 6 6 100 - ผเู้ รยี นมคี วามรู้และ
9 – 14
วิชาการปลูกผกั มถิ นุ ายน ทกั ษะในการประกอบ
ตามฤดูกาล 2564
จานวน 30 ช่วั โมง อาชีพ สามารถสรา้ ง

รายไดท้ ม่ี ่นั คง

5,000.- 5,000.- 6 6 100 - ผูเ้ รียนมีความรแู้ ละ

ทักษะในการประกอบ

อาชีพ สามารถสร้าง

รายไดท้ ีม่ น่ั คง

6,300.- 6,300.- 12 12 100 - ผเู้ รียนมคี วามร้แู ละ

ทกั ษะในการประกอบ

อาชีพ สามารถสร้าง

รายไดท้ ม่ี นั่ คง

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปีงบประมาณ 2564 23

-การจดั การศึกษาชนั้ เรยี นวชิ าชพี (หลกั สูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป)

งบประมาณ ตวั ชวี้ ดั ความสาเรจ็
จัดสรร ดาเนนิ การ
โครงการ/กิจกรรม วนั ที่ 12,600.- 12,600.- เชงิ ปริมาณ เชิงคณุ ภาพ
ดาเนินการ
วชิ าการสานตะกรา้ 12,600.- 12,600.- เป้าหมาย ผลผลติ คดิ เป็น
เชือกมดั ฟาง 17 – 24 (คน) (คน) (%)
จานวน 40 ชัว่ โมง ธันวาคม
2563 14 15 100 - ผเู้ รยี นมีความรู้และ
วชิ าการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ 15 – 22 ทกั ษะในการ
จานวน 40 ช่ัวโมง มถิ ุนายน
2564 ประกอบอาชีพ

สามารถสร้างรายได้ที่

มั่นคง

14 15 100 - ผูเ้ รียนมีความรแู้ ละ

ทกั ษะในการ

ประกอบอาชีพ

สามารถสร้างรายไดท้ ี่

ม่นั คง

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 24

-โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ ดิจทิ ัล

โครงการ/กจิ กรรม วันที่ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสาเร็จ
ดาเนนิ การ
จดั สรร ดาเนินการ เชิงปริมาณ
โครงการพฒั นา 16 – 17 3,300.- 3,300.-
เศรษฐกิจดจิ ทิ ัล กรกฎาคม เป้าหมาย ผลผลติ คดิ เป็น เชิงคณุ ภาพ
หลักสูตร Digital (คน) (คน) (%)
Literacy และการ 2564
ใช้งานโปรแกรม 15 15 100 ผ้เู รยี นมีความรคู้ วาม
สานกั งานเบื้องต้น เขา้ ใจหลกั สูตร
Digital Literacy
และการใช้งาน
โปรแกรมสานกั งาน
เบอื้ งตน้ เพ่ือให้
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมสานกั งาน
เบอ้ื งต้น เพิ่มโอกาส
การมงี านทาและ
นาไปปรับใชใ้ น
ชีวติ ประจาวนั ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 25

-กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ น/บ้านหนงั สอื ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม วนั ที่ งบประมาณ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ดาเนนิ การ จัดสรร ดาเนนิ การ เชงิ ปริมาณ
เป้าหมาย ผลผลติ คดิ เปน็ เชิงคณุ ภาพ
โครงการรกั การ 11 มนี าคม -- (คน) (คน) (%)
15 15 100 -เพื่อส่งเสรมิ การ
อ่านและสง่ เสริม 2564 --
เรยี นรู้แบบออนไลน์
ศักยภาพผเู้ รียน --
ใหก้ ับประชาชนใน
โครงการส่งเสริม 12 มนี าคม
25 27 100 ด้านรกั การอา่ นและมี
การอ่านและการ 2564
การพฒั นาศกั ยภาพ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของตนเองนาไปสู่
ผสู้ ูงอายุ
การสร้างสงั คมแหง่
โครงการส่งเสรมิ 15-19
20 33 100 การเรยี นร้ตู ลอดชีวิต

การอ่านออนไลน์ มีนาคม

เรื่องวันป่าไมโ้ ลก 2564

โครงการสง่ เสริม 26-30 - - 20 231 100

การอา่ นออนไลน์ มีนาคม

เรอ่ื งวนั ทรี่ ะลึก 2564

พระบาทสมเดจ็

พระนง่ั เกล้า

เจา้ อยหู่ วั

โครงการส่งเสริม ๒๔ - ๒๘ - - 30 309 100
- - 30 284 100
การอา่ นออนไลน์ มิถนุ ายน - - 50 93 100

เรื่องสนุ ทรภู่ ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริม ๑-๕

การอ่านออนไลน์ กรกฎาคม

เรือ่ งวนั สถาปนา ๒๕๖๔

ลกู เสือแห่งชาติ

โครงการสง่ เสรมิ ๒๑-๒๕

การอา่ นออนไลน์ กรกฎาคม

เร่ืองวัน ๒๕๖๔

อาสาฬหบูชา

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 26

โครงการ/กิจกรรม วันที่ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสาเร็จ
ดาเนินการ จัดสรร ดาเนินการ เชงิ ปรมิ าณ
เป้าหมาย ผลผลติ คิดเปน็ เชิงคณุ ภาพ
โครงการสง่ เสริม 29 -- (คน) (คน) (%)
การอ่านออนไลน์ กรกฎาคม - 50 259 100 -เพ่อื สง่ เสรมิ การ
เรอื่ งวนั ภาษาไทย 2 สงิ หาคม --
แหง่ ชาติ เรยี นรู้แบบออนไลน์
โครงการสง่ เสริม 2564
การอา่ นออนไลน์ 3–7 ให้กับประชาชนใน
วนั สอ่ื สารแหง่ ชาติ สิงหาคม
2564 ดา้ นรักการอา่ นและมี

50 649 100 การพฒั นาศกั ยภาพ

ของตนเองนาไปสู่

การสร้างสังคมแห่ง

การเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปงี บประมาณ 2564 27

สว่ นที่ 3
แนวทางการพัฒนาการดาเนินการ กศน.ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อจากดั /ปัญหา/อุปสรรค
1. อาคารสถานทใ่ี ชร้ ่วมกับเครือขา่ ย ทาใหม้ ีข้อจากัดในการจัดการด้านสถานทไี่ มส่ ามารถ

เปลย่ี นแปลงไดต้ ามตอ้ งการ
2. นกั ศกึ ษามีความร้พู ืน้ ฐานไมเ่ ทา่ กันทาให้การจัดการเรียนการสอนยากลาบากโดยเฉพาะใน

รายวิชาบงั คบั ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วชิ าคณติ ศาสตร์ วชิ าวิทยาศาสตร์
3. นักศึกษาขาดการพบกลุ่มเนื่องจากติดภารกิจในการทางาน งานกิจกรรมในชุมชน และ

ไม่ใหค้ วามสาคญั ในการศกึ ษาตอ่ เนื่องใหจ้ บภาคบงั คบั
4. งบประมาณยงั ไม่เพียงพอต่อการดาเนินกจิ กรรม

จุดทค่ี วรพัฒนา
กศน.ตาบลวังหลุม ต้องดาเนินการบารุงรักษาอาคารให้มีสภาพอาคารให้สวยงาม เหมาะสมในการ

จดั กระบวนการเรยี นรู้ สว่ นหลักสูตรตอ้ งปรบั หลกั สูตรกิจกรรมตามบริบทของชุมชนและสถานการณใ์ นปจั จุบัน

แนวทางการแกไ้ ขและพฒั นาที่ยง่ั ยนื
กศน.ตาบลวังหลุม โดยมีครู ผู้เรียน คณะกรรมการ กศน.ตาบล อาสาสมัคร กศน.และประชาชน

ในพ้ืนท่ีตาบลวังหลุม มีส่วนร่วมในการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น/จุดเด่นการ
ดาเนินงาน พันธกิจ และเป้าประสงค์ ภายใต้กรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของ กศน.อาเภอ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลผลการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา
ไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในปฏิบัติงานการ
พฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษาในพื้นท่ีตาบลให้มปี ระสทิ ธิภาพโดยมีทศิ ทางการพฒั นา

จุดเดน่ การทางานของ กศน.ตาบลวงั หลุม
1. จุดเน้นการดาเนินงาน โดยการจัดการศึกษาให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ และสร้างโอกาส

ทางการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อย ผู้พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา

2. จดุ เด่น การบริการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กศน.ตาบลเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานใหเ้ กดิ การมสี ว่ นรว่ มของภาคเี ครอื ขา่ ยทุกภาคสว่ นในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนใน
พน้ื ที่ โดยการพฒั นา กศน.ตาบลให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริการ การเรียนรู้แก่ ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทวั่ ถึง

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 28

ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปงี บประมาณ 2564 29

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 30

ผลการปฏิบตั งิ านที่ดี (Best Practice)
กศน.ตาบลวงั หลมุ

๑. ชือ่ ผลงาน : โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชุมชน (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
หลกั สูตรการถกั ผา้ พันคอจากบล็อกไม้ตะปู ๑๐ ช่ัวโมง

๒. หน่วยงาน/สถานศกึ ษา : กศน.ตาบลวงั หลุม หมู่ท่ี ๓ ตาบลวังหลมุ อาเภอตะพานหนิ จงั หวัดพิจติ ร
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอตะพานหนิ
สานักงานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
จังหวัดพิจิตร

๓. ผ้ดู าเนนิ งาน : นางสาวอรณีย์ จนั ทรศ์ รี ครู กศน.ตาบล

๔. สอดคล้อง : นโยบายและจดุ เน้นการดาเนนิ งาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.3 การศึกษาตอ่ เนอื่ ง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัด

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพ
เฉพาะทางหรือการบริการรวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการ
และศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาหนึ่งตาบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์
ของ กศน. รวมถึงการส่งเสริมและจัดหาช่องทางการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และให้มีการกากับ ติดตาม
และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่อื การมงี านทาอย่างเป็นระบบและตอ่ เนอื่ ง

๕. ท่ีมาและความสาคญั ของผลงาน
การถกั ไหมพรมเปน็ งานท่เี กิดจากทกั ษะและความชานาญความเอาใจใส่ ผ้ทู ส่ี รา้ งสรรค์งานเหลา่ น้ี

ส่วนหน่งึ มีความชอบและสาหรบั ผู้ทีม่ ีความชอบในงานประเภทนี้แตไ่ ม่มคี วามรู้ ไมม่ ฝี ีมือทักษะทางด้านนมี้ า
ก่อนก็สามารถฝึกฝนเรยี นร้หู ดั ฝกึ และในการจัดกจิ กรรมอยู่ในชว่ งฤดูหนาว สามารถเป็นอาชีพและเสริมเพิ่ม
รายได้ในชว่ งฤดูกาลได้ โดยผู้สนใจมีอาชพี เสริมเพิ่มรายได้หลังจากการทาการเกษตร การลงทุนไมม่ าก สามารถ
ทาได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการใชเ้ วลาว่างให้เป็นประโยชน์

๖. วตั ถุประสงค์
๑. เพ่ือให้กลมุ่ เป้าหมายสามารถนาความรู้ หรือทกั ษะจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชวี ิต พัฒนาอาชพี เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนการพฒั นาสังคมและชมุ ชนให้เกิดการรวมกลุ่มการประกอบ
อาชพี อย่างยัง่ ยนื

๒. เพ่ือพฒั นาต่อยอดกลุ่มอาชพี ให้ก้าวไปสู่ระดับวสิ าหกจิ ชมุ ชนทมี่ คี วามสามารถเชงิ การแข่งขันใน
ตลาดได้

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 31

๗. วธิ ดี าเนนิ การ
๑. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพ้ืนท่ีตาบลวังหลุม จานวน ๖ คน
๒. การดาเนนิ กจิ กรรม
๑. ครเู นินการสารวจความต้องการของประชาชนกลมุ่ เป้าหมายด้านอาชีพ โดยสอบถามใน

การตอ้ งการฝึกทกั ษะอาชพี และนาข้อมูลมาวเิ คราะห์ ทาให้ทราบว่าชมุ ชนมอี าชีพด้านการเกษตร(การทานา)
เปน็ อาชีพหลัก และมชี ่วงทีเ่ ว้นระยะห่างจากการประกอบอาชีพทานา ไม่มีอาชีพเสริม จงึ ตอ้ งการมอี าชพี เสรมิ
เพื่อสร้างรายได้เสรมิ ให้กับตนเองและครอบครวั

๒. ครูและผู้สนใจในพืน้ ท่ี วางแผนการดาเนินงาน ชีแ้ จงวัตถปุ ระสงค์การรวมกลุ่มฝกึ ทักษะ
อาชีพ โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน(หลักสูตรไมเ่ กิน ๓๐ ชั่วโมง) วชิ าการถักผ้าพันคอจากบล็อกไมต้ ะปู จานวน
๖ คน

๓. ศกึ ษาเอกสารและออกแบบการจดั กระบวนการเรียนร้รู ่วมกับวทิ ยากร และการจดั
การศึกษาเพือ่ พฒั นาอาชพี ให้กบั ประชาชน และส่งเสรมิ การเรียนรู้ดจิ ิทัล ตลอดจนจัดเตรยี มสอื่ อุปกรณ์
กาหนดวัน เวลา และสถานที่

๔. ครูและผู้เรยี นร่วมกันกาหนดทศิ ทางการดาเนนิ งานและขอ้ ตกลงร่วมกัน คือ ในการ
ฝึกอบรมต้องมาเรยี นรู้เปน็ จานวน ๒ วนั ๆ ละ ๕ ชว่ั โมง

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมดา้ นการใช้เทคโนโลยีโดยศกึ ษาลวดลายต่าง ๆ จากส่ือ Internet
๖. ให้ผู้เรยี นฝึกปฏิบตั ิการถักไหมพรมจากบลอ็ กไม้ตะปู การออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ หบี หอ่
และการสร้างโลโกข้ องสนิ ค้าเพ่ือเป็นจดุ เด่นของสินค้า
๗. ให้ผู้เรยี นสามารถนาสนิ ค้าออกจาหน่าย โดยเพ่ิมของการขายโดยใช้ส่ือออนไลน์ เพอ่ื เสรมิ
การขายหลายช่องทาง
๘. สรปุ ผลการดาเนินงานท่ีได้รบั จากการติดตามประเมนิ ผลเมอ่ื สนิ้ สดุ โครงการ โดยการ
รวบรวมผลงานท่ีเป็นจดุ เด่น และจดุ ท่คี วรพัฒนา รวมท้ังขอ้ เสนอแนะจากการประเมนิ ผล และจดั ทารายงาน
เพ่ือนาเสนอผลการปฏิบัตงิ านท่ดี ี (Best Pratice)
๙. เผยแพร่ผลการปฏบิ ตั ิงานที่ดี (Best Pratice) โดยการนาเสนอผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรค ข้อเสนอต่อสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมลู ในการวางแผนจดั กจิ กรรมคร้ังต่อไป รวมทงั้ นาเสนอผลงาน
ในรปู แบบต่างๆ เช่น นาเสนอข้อมูลในชมุ ชนให้ทราบ
๑๐. นาข้อเสนอแนะของผู้เรยี น ชุมชน และผู้ทีเ่ ก่ยี วข้อง มาปรับปรงุ รูปแบบวธิ กี ารเพื่อ
เผยแพร่ให้ชมุ ชนอนื่ ทีม่ สี ภาพบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกันได้นาไปปรบั ใช้ในการดาเนนิ กิจกรรมต่อไป

๘. ตัวช้วี ัดความสาเร็จ
๑. กลมุ่ เปา้ หมายสามารถนาความรู้ หรือทักษะจากกิจกรรมการเรยี นรู้ไปใช้ในการพัฒนา

คณุ ภาพชีวิต พฒั นาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนการพัฒนาสงั คมและชมุ ชนให้เกิดการรวมกลุ่มการประกอบ
อาชพี อย่างย่ังยืนได้

๒. มีการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชพี ให้ก้าวไปสู่ระดบั วิสาหกจิ ชุมชนทีม่ คี วามสามารถเชิงการแข่งขนั ใน
ตลาดได้

๙. การประเมนิ ผลและเคร่ืองมือการประเมนิ ผล
ประเมนิ ตามสภาพจริง โดยใชแ้ บบประเมนิ ผลการปฏบิ ัติ การประเมินความรู้ รวมถงึ การประเมิน

ความพึงพอใจในการดาเนนิ กิจกรรมดังกล่าว

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 32

๑๐. ผลการดาเนนิ งาน
๑. กลมุ่ เปา้ หมายสามารถนาความรู้ หรือทักษะจากกิจกรรมการเรยี นรู้ไปใช้ในการพฒั นา

คุณภาพชวี ิต พฒั นาอาชพี เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนการพัฒนาสงั คมและชมุ ชนให้เกดิ การรวมกลุ่มการประกอบ
อาชพี อย่างย่งั ยนื ได้

๒. มีการพฒั นาต่อยอดกลุ่มอาชพี ให้ก้าวไปสู่ระดับวิสาหกจิ ชมุ ชนท่ีมีความสามารถเชิงการแขง่ ขนั ใน
ตลาดได้

๑๑. บทสรปุ
มกี ารดาเนนิ การโดยใช้วงจรเดมง่ิ (Deming Cycle) PDCA
ด้านการวางแผน (P)
๑. ศึกษาสภาพปัญหา กศน.ตาบลวังหลุม ไดร้ ว่ มทาการสารวจความต้องการของ

กลมุ่ เปา้ หมายซ่ึงทาการความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านต่างๆและได้วิเคราะห์ปญั หา จุดแขง็ จดุ อ่อน
โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มตั้งแตต่ น้ ปงี บประมาณ ๒๕๖๔ และทาการวเิ คราะห์ผลรวมกัน ดังน้ี

จดุ แข็ง(S) โอกาส(O)

1. กลมุ่ เปา้ หมายมีความตอ้ งการเรยี นรอู้ าชีพจานวน 1. มีหน่วยงานในพื้นที่ พรอ้ มให้การสนบั สนนุ
๖ คน ซ่ึงเปน็ ตามเป็นหมายการจัดกิจกรรมของ หลายหน่วยงาน เช่น อบต. พัฒนาชุมชน ฯลฯ
หน่วยงาน
2. วัสดุอุปกรณ์หาในท้องตลาดไดง้ ่าย 2. มีงบประมาณสนบั สนนุ จากหน่วยงานของรัฐ หาก
มีการรวมกลุ่มท่ยี งั่ ยืน
3. ผู้เขา้ ร่วมฝึกอาชพี บางคนมีพื้นฐานด้านอาชพี ท่ฝี ึก 3. มชี ่องทางการตลาด ที่สามารถต่อยอดได้
4. มภี ูมิปัญญาด้านการถักท่ีพรอ้ มถ่ายทอดความรู้
อปุ สรรค (T)
จุดออ่ น(W)

1. ขาดทักษะในการสรา้ งช้ินงานให้สวยงาม สาหรบั ผู้ 1. ตลาดหรือแหล่งจาหน่ายไม่ชัดเจน แนน่ อน

หัดใหม่ ต้องทาหลายคร้ัง

2. ขาดทักษะด้านการส่งเสรมิ การขาย ๒. เปน็ ผลติ ภณั ฑ์ท่ขี ายได้เฉพาะฤดูกาล(ช่วงฤดูหนาว)

๒. วิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่ และวิเคราะห์ความสอดคล้องท่ีเกย่ี วข้อง เช่น นโยบาย
และจุดเนน้ ของสานกั งาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วิสยั ทัศน์ พันธกจิ ฯลฯ จากการวเิ คราะห์งานซง่ึ จะเห็น
ไดว้ า่ เป็นงานตามบทบาทหน้าทีข่ องครู กศน.ตาบล ท่จี ะต้องจัดการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและ
การศกึ ษาตามอัธยาศัย ส่งเสรมิ การเรยี นรู้ของชมุ ชน

๓. ค้นหา Best Pratice โดยพจิ ารณาประเดน็ ดังนี้
- เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั ภารกจิ โดยตรงของบทบาทหน้าท่ี
- สนองนโยบาย การแกป้ ญั หา การพฒั นาประสิทธิภาพของผู้เรยี น
- เป็นวธิ กี ารรเิ รมิ่ สร้างสรรคข์ นึ้ มาใหม่ โดยผ่านนวัตกรรม ที่ว่า ทาอะไร ทาอย่างไร และทา
เพือ่ อะไร
- มีผลผลิต/ความสาเร็จเพ่ิมข้ึน
- สามารถนาไปใช้เป็นมาตรฐานการทางานต่อไปได้อย่างยั่งยนื
- มีการพฒั นาปรบั ปรงุ ต่อไป

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปีงบประมาณ 2564 33

จากการพิจารณาประเด็นต่างๆดังกล่าว เพ่ือคน้ หา Best Pratice ในการจดั กจิ กรรมที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชมุ ชน พบว่า เป็นเร่ืองทเ่ี กีย่ วขอ้ งกบั บทบาทหน้าที่โดยตรง
ของ ครู กศน.ตาบล และเป็นการดาเนนิ การตามบทบาทภารกิจ ดังนี้

๑. ครู ผู้เรยี นและชมุ ชนมสี ่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบกจิ กรรมท่ีสอดคล้องกบั สภาพ
ปัญหา ความตอ้ งการของชุมชน และในพน้ื ที่ต้องการมีอาชีพเสริมจานวนมาก จงึ อยากมีความรู้ในการมีอาชีพ
และสร้างรายได้เสริมใหก้ บั ตนเองและครอบครัว โดยการวางแผนการดาเนินงานร่วมกนั ชีแ้ จงวัตถปุ ระสงค์ ผล
ท่ีผู้เขา้ ร่วมจะได้รบั ทาให้มีผู้สนใจเขา้ ร่วมโครงการจานวน ๖ คน

๒. ศึกษาเอกสารข้อมลู เก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชพี ให้กับชุมชน
และสง่ เสรมิ การเรียนรู้ดิจิทัล ตลอดจนจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และวางแผนการจดั กิจกรรมเรยี นรู้รว่ มกัน

๓. ครแู ละผู้เรยี นร่วมกันกาหนดทศิ ทางการดาเนนิ งานและข้อตกลงร่วมกัน คอื ในการ
ฝกึ อบรมต้องมาเรียนรูเ้ ปน็ จานวน ๒ วนั ๆ ละ ๕ ชัว่ โมง

๔. นาขอ้ มูลจากการวเิ คราะห์และพจิ ารณาในข้อ ๑ – ๓ มากาหนดกรอบการดาเนนิ งานท่ี
พจิ ารณาแล้ววา่ เป็นแนวทางปฏิบัติทด่ี ี (Best Pratice) โดยดาเนินการ ดงั นี้

๑. กาหนดวตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ
๒. กาหนดตัวช้วี ดั ความสาเรจ็
๓. กาหนดวิธีดาเนินการ
๔. กาหนดวิธกี ารประเมนิ ผลและเคร่ืองมือการประเมนิ ผล
ดา้ นการปฏิบัติ (D)
จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ ความรู้ดา้ นต่างๆ อาทิ ด้านทกั ษะชีวิต ดา้ นการพัฒนาพฒั นาสงั คมและชุมชน ด้าน
การส่งเสรมิ อาชีพ ตลอดจนด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั มาปรบั ใช้บรู ณาการว่ มกันตามท่ีได้ออกแบบกิจกรรมไว้
โดยการใหค้ วามรู้และฝึกปฏิบัติ ดังน้ี
๑. จดั กจิ กรรมส่งเสริมอาชีพโดยให้ความรู้กบั ผู้เรยี นเรื่องการถกั ผา้ พนั คอจากบล็อกไม้ตะปู
การพัฒนารูปแบบสนิ ค้าให้น่าสนใจ โดยเน้นให้สินคา้ มคี ณุ ภาพ สามารถนาไปจาหน่ายในตลาดชมุ ชนและตลาด
ออนไลน์ได้
๒. .ให้ผู้เรียนฝึกปฏบิ ตั ิการผลติ การออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ การเลือกชบ์ รรจุภณั ฑ์และการ
สร้างโลโกข้ องสินค้าเพ่ือเป็นจุดเด่น
๓. ให้ผู้เรยี นสามารถนาสินค้าออกจาหน่าย ตลอดจนการเพิ่มช่องทางของการขายโดยใช้สื่อ
ออนไลน์เขา้ มามีบทบาทเพม่ิ ขึ้น
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C)
๑. ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้แบบประเมินผลการปฏบิ ตั ิ การประเมนิ ความรู้ รวมถึง
การประเมนิ ความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรม
๒. สรุปผลการดาเนนิ งานที่ได้รบั จากการติดตามประเมินผลเม่ือสน้ิ สดุ โครงการ โดยการ
รวบรวมผลงานท่เี ป็นจุดเด่น และจดุ ทคี่ วรพฒั นา รวมทง้ั ขอ้ เสนอแนะจากการประเมินผล และจัดทารายงาน
เพอ่ื นาเสนอผลการปฏบิ ัตงิ านท่ดี ี (Best Pratice)
๓. สรุปผลการดาเนินงานรายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการประเมินผลการจัดกจิ กรรม
๔. เผยแพร่ผลการปฏิบตั งิ านทด่ี ี (Best Pratice) โดยการนาเสนอผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรค ข้อเสนอต่อสถานศกึ ษา เพ่ือใช้เป็นข้อมลู ในการวางแผนจัดกิจกรรมครง้ั ต่อไป รวมท้งั นาเสนอผลงาน
ในรปู แบบต่างๆ เช่น นาเสนอข้อมลู ในชุมชนทราบ

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 34

ดา้ นการพัฒนาปรบั ปรุง (Action : A)
นาขอ้ เสนอแนะของผู้เรียน ชมุ ชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ เพ่ือเผยแพร่

ให้ชุมชนอน่ื ทม่ี ีสภาพบริบทเหมือนหรอื ใกล้เคียงกนั ได้นาไปปรบั ใช้ในการดาเนนิ กิจกรรมต่อไป
๑๒. กลยทุ ธ์หรอื ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความสาเรจ็

๑. การมีสว่ นร่วมของครู ผู้เรียนและชุมชน ในการวิเคราะห์ข้อมลู พน้ื ฐานของชุมชน ทาให้รู้สภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนไปสู่เป้าหมายทีต่ ้องการได้

๒. การภมู ปิ ัญหาท่ีเกดิ จากคนในชุมชน มาพัฒนาดดั แปลงให้เกดิ ผลติ ภัณฑ์ใหม่ๆ
๓. เป็นการดาเนินการตามแนวทางวงจรคณุ ภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งเปน็ การดาเนินการแบบมี
ระบบ สามารถตรวจสอบได้ ต้ังแตก่ ารวิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้ งการของชมุ ชน การมีส่วนร่วมของครู
ผู้เรียน ชุมชน รวมทง้ั การมีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมของครู ผู้เรยี นและชุมชน ตลอดจนมี
การตดิ ตามประเมนิ ผลทุกข้นั ตอน จึงทาใหส้ ามารถพฒั นาผู้เรียนให้บรรลตุ ามตัวช้วี ดั ความสาเรจ็ ของโครงการ
๑๓. ขอ้ เสนอแนะ
๑. ควรส่งเสริมใหม้ ีการพัฒนารูปแบบของผลิตภณั ฑ์ทห่ี ลากหลายมากขน้ึ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการ
เพิ่มมลู คา่ ใหก้ ับสนิ คา้
๒. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่สี นใจสามามารถศึกษาข้อมลู การผลติ ได้หลายช่องทาง เช่น
หนว่ ยงานต้นสังกดั ส่ือออนไลน์ ฯลฯ
๓. ควรพฒั นาผู้เรียนในด้านช่องทางการจาหน่ายสนิ ค้าผ่านส่อื ออนไลน์ โดยเรยี นรู้จากศนู ย์ดจิ ิทัล
ชมุ ชน เพื่อเพ่ิมช่องทางในการจาหน่ายสินค้า

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปีงบประมาณ 2564 35

ภาพการดาเนนิ กจิ กรรม

การสารวจความต้องการของประชาชนในพน้ื ท่ี มีการพูดคุยวางแผนการดาเนินงานกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี เพ่อื นาไปสู่การจดั ทาแผนการดาเนนิ งานและนาไปสู่การปฏิบัติ

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 36

ภาพการดาเนินกจิ กรรม

การนาแผนการดาเนินงานลงสู่การปฏิบัติ ประชาชนได้เรียนรู้การถักผ้าพันคอจากบล็อกไม้ตะปู โดย
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกอาชีพ และสามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
ครอบครวั เปน็ อาชพี เสริมเพ่ิมรายได้

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 37

ภาพการดาเนนิ กจิ กรรม

นาผลติ ภณั ฑข์ ายผ่านชอ่ งทางออนไลน์
รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปีงบประมาณ 2564 38

ภาพการดาเนินกิจกรรม

การเผยแพร่ประชาสมั พันธ์ให้ผู้ทส่ี นใจสามารถศึกษาขอ้ มลู ในเวบ็ ไซด์ กศน.ตาบล
https://sites.google.com/site/ksntablwanghlum/
รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 39

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปงี บประมาณ 2564 40

ผลการปฏบิ ัตงิ านทีด่ ี (Best Practice)
กศน.ตาบลวังหลมุ

๑. ช่ือผลงาน : กิจกรรมการศึกษาตามอธั ยาศัย โครงการสง่ เสรมิ การอ่านออนไลน์

๒. หน่วยงาน/สถานศกึ ษา : กศน.ตาบลวังหลุม หมทู่ ่ี ๓ ตาบลวงั หลมุ อาเภอตะพานหนิ จงั หวัดพิจติ ร
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอตะพานหนิ
สานักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จงั หวัดพิจิตร

๓. ผ้ดู าเนนิ งาน : นางสาวอรณยี ์ จนั ทร์ศรี ครู กศน.ตาบล

๔. สอดคล้อง : นโยบายและจดุ เน้นการดาเนนิ งาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภารกจิ ต่อเนื่อง
๑. ดา้ นการจัดการศึกษาและการเรยี นรู้
1.4 การศกึ ษาตามอัธยาศยั
1) พฒั นาแหลงการเรียนรูท่ีมบี รรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการอานและพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน การพัฒนา กศน. ตาบลหองสมุด
ประชาชนทกุ แห่งใหมีการบริการที่ทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือข
ายสงเสริมการอาน จัดหนวยบริการหองสมุดเคล่ือนที่ หองสมุดชาวตลาด พรอมหนังสือและอุปกรณเพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูท่ีหลากหลายใหบริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยางทั่วถึง
สม่าเสมอ รวมทั้งเสรมิ สรางความพรอมในดานบุคลากร สื่ออุปกรณเพ่ือสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรม
เพอื่ สงเสรมิ การอานอยางหลากหลายรูปแบบ

๕. ทีม่ าและความสาคญั ของผลงาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พุทธศักราช 2542 มาตรา 15 ได้นิยามการศึกษาตาม

อัธยาศัย ไว้ว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรอู้ น่ื ๆ

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ให้คาจากัด
ความของการศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถี
ชีวิตประจาวันของบุคคลซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความ
ตอ้ งการ โอกาส ความพรอ้ ม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบคุ คล

การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาความคิด ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์และ
มุมมองใหม่ๆ นาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจได้อีกด้วย ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับเด็ก
และเยาวชน ผา่ นการจัดกิจกรรมสง่ เสริมการอ่านรูปแบบ ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-๑๙ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและได้เห็นความสาคัญของการอ่าน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นาไปสกู่ ารอา่ นและมนี ิสัยรกั การอ่าน สามารถเรียนรูไ้ ดท้ ุกทที่ ุกเวลา

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปีงบประมาณ 2564 41

๖. วัตถปุ ระสงค์
๑. เพ่อื เป็นการส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ให้กับนกั เรียน/นกั ศึกษา/ประชาชน
๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลาในรูปแบบ

ออนไลน์ สอดคลอ้ งกบั การดาเนินชวี ติ ชว่ งการแพรร่ ะบาดของไวรสั โควดิ -๑๙
๓. เพอื่ ให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกดิ การเรียนรูปแบบใหม่ นาไปสกู่ ารสร้างสังคมแหง่ การเรียนรู้

ตลอดชีวิต

๗. วิธีดาเนนิ การ
๑. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศกึ ษา/ประชาชน จานวน ๑๕๐ คน

๒. การดาเนินกจิ กรรม
๑. ครเู นนิ การออกแบบกจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน ใหส้ อดคล้องกับชว่ งการแพรร่ ะบาดโรคโค

วดิ -๑๙
๒. ครูหาข้อมูลและเน้ือหาเพ่ือให้ผู้เข้ารว่ มกิจกรรมได้อ่านและศึกษาและทาแบบทดสอบ

ความรูท้ ไ่ี ด้อา่ น
๓. ครนู าลงิ ก์ท่ีดาเนินการเขา้ รว่ มกจิ กรรมเผยแพรใ่ นชอ่ งทางออนไลน์ต่าง ๆ เชน่ facebook

กศน.ตาบล ฯลฯ
๖. ผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมอ่านและทาแบบทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์รับใบประกาศออนไลนผ์ ่าน

ชอ่ งทาง e-mail
๘. สรปุ ผลการดาเนินงานท่ีได้รับจากการติดตามประเมนิ ผลเมอ่ื สิ้นสุดโครงการ โดยการ

รวบรวมผลงานทเ่ี ป็นจดุ เด่น และจดุ ทค่ี วรพัฒนา รวมทัง้ ขอ้ เสนอแนะจากการประเมินผล และจดั ทารายงาน
เพ่ือนาเสนอผลการปฏบิ ัตงิ านทด่ี ี (Best Pratice)

๙. เผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี (Best Pratice) โดยการนาเสนอผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรค ข้อเสนอต่อสถานศกึ ษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมคร้งั ต่อไป รวมท้ังนาเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น นาเสนอข้อมลู ในชมุ ชนให้ทราบ

๑๐. นาข้อเสนอแนะของผู้เรียน ชมุ ชน และผู้ที่เกย่ี วข้อง มาปรับปรงุ รปู แบบวิธีการเพ่ือ
เผยแพร่ต่อไป

๘. ตัวชว้ี ัดความสาเร็จ
๑. ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมสามารถได้รบั ความรู้ หรอื ทกั ษะจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา

ตนเอง และเพ่มิ เตมิ ความรใู้ นเรือ่ งที่อา่ นออนไลนไ์ ด้มากขน้ึ
๒. มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้เทคโนโลยใี ห้เกิดประโยชนใ์ นชวี ิตประจาวนั ได้

๙. การประเมนิ ผลและเคร่ืองมือการประเมินผล
ประเมินตามสภาพจรงิ โดยใชแ้ บบประเมนิ ผลการปฏิบตั ิ การประเมินความรู้ รวมถงึ การประเมิน

ความพึงพอใจออนไลน์ในการดาเนินกิจกรรมดงั กล่าว

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปีงบประมาณ 2564 42

๑๐. ผลการดาเนนิ งาน
๑. ผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมสามารถไดร้ บั ความรู้ หรอื ทักษะจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการพฒั นา

ตนเอง และเพ่ิมเตมิ ความร้ใู นเร่อื งท่ีอา่ นออนไลนไ์ ดม้ ากข้นึ สามารถอ่านไดท้ ุกทีท่ ุกเวลา
๒. มีการใชเ้ วลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ สามารถใชเ้ ทคโนโลยใี หเ้ กิดประโยชนใ์ นชีวิตประจาวันได้

๑๑. บทสรุป

มีการดาเนินการโดยใช้วงจรเดม่งิ (Deming Cycle) PDCA

ดา้ นการวางแผน (P)

๑. ศึกษาสถานการณใ์ นปจั จุบัน เกดิ การแพรร่ ะบาดโรคโควิด-๑๙ โดยออกแบบกจิ กรรม

ให้กับกลมุ่ เป้าหมาย และได้วิเคราะห์ปญั หา จดุ แขง็ จุดอ่อน โอกาสและอปุ สรรคของการดาเนนิ กจิ กรรมตง้ั แต่

ต้นปงี บประมาณ ๒๕๖๔ และทาการวิเคราะห์ผลรวมกัน ดงั นี้

จดุ แข็ง(S) โอกาส(O)

1. กลุม่ เปา้ หมายสามารถเรียนรู้ได้ทกุ ทที่ ุกเวลา โดย 1. สามารถปรับเปลย่ี นรูปแบบการเรยี นร้อู อนไลน์

ผ่านระบบออนไลน์ แทรกในกจิ กรรมอนื่ ได้

๒. สามารถเข้ารว่ มกจิ กรรมไดท้ กุ ชว่ งวัย 2. สามารถเรยี นรแู้ ละเพิ่มเติมความรูไ้ ด้มากขน้ึ จาก

การเรียนรู้ผา่ นระบบออนไลน์

3. กจิ กรรมเหมาะสมกบั สถานการณ์ช่วงการเกดิ การ 3. สามารถสรา้ งเปน็ ส่ือในการจดั การเรยี นการสอนได้

แพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19

4. มจี านวนผูเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมมากกว่าการจดั กจิ กรรม

ท่วั ไป

จดุ ออ่ น(W) อุปสรรค (T)

1. ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ท่องโลกออนไลน์จะไม่ 1. ไมม่ ีสัญญาณอินเตอร์เนต็ รองรับการเขา้ ร่วม

สามารถเขา้ ถงึ กจิ กรรมได้ กิจกรรม

2. กจิ กรรมจดั ได้ไม่ครอบคลุมทุกพนื้ ทเี่ พราะจัดได้ ๒. e-mail ทีน่ ามากรอกในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสง่

เฉพาะทม่ี สี ัญญาณอนิ เตอร์เน็ต ใบประกาศออนไลน์ ใช่ไม่ไดห้ รอื ไม่ได้ใช้งาน ทาให้ไม่

สามารถส่งคืนและจดั ส่งใบประกาศออนไลน์ให้

ผู้เข้ารว่ มกิจกรรมได้

๒. วเิ คราะห์งานตามบทบาทหน้าที่ และวิเคราะห์ความสอดคล้องที่เกีย่ วข้อง เช่น นโยบาย

และจดุ เนน้ ของสานกั งาน กศน.ปงี บประมาณ ๒๕๖๔ วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ ฯลฯ จากการวิเคราะห์งานซ่งึ จะเห็น

ไดว้ า่ เป็นงานตามบทบาทหน้าท่ขี องครู กศน.ตาบล ทจ่ี ะต้องจดั การศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสรมิ การเรียนรู้ของชุมชน

๓. ค้นหา Best Pratice โดยพิจารณาประเดน็ ดังนี้

- เป็นเรื่องทเ่ี กี่ยวข้องกบั ภารกจิ โดยตรงของบทบาทหน้าท่ี

- สนองนโยบาย การแกป้ ญั หา การพัฒนาประสิทธภิ าพของผู้เรยี น

- เป็นวธิ กี ารริเรม่ิ สร้างสรรคข์ ึ้นมาใหม่ โดยผ่านนวัตกรรม ทวี่ ่า ทาอะไร ทาอย่างไร และทา

เพอื่ อะไร

- มีผลผลติ /ความสาเร็จเพิ่มขึ้น

- สามารถนาไปใช้เป็นมาตรฐานการทางานต่อไปได้อย่างย่ังยนื

- มีการพัฒนาปรับปรงุ ต่อไป

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปีงบประมาณ 2564 43

จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดงั กล่าว เพอื่ คน้ หา Best Pratice ในการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชมุ ชน พบว่า เป็นเร่อื งท่ีเกยี่ วขอ้ งกับบทบาทหน้าที่โดยตรง
ของ ครู กศน.ตาบล และเป็นการดาเนินการตามบทบาทภารกจิ ดงั นี้

๑. ครู ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
กจิ กรรมทสี่ อดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมายตอ้ งการเรียนรเู้ พ่อื มีความร้เู พิ่มเตมิ จาก
การเขา้ รว่ มกิจกรรม โดยการวางแผนการดาเนินงาน ช้ีแจงวัตถปุ ระสงค์ ผลทีผ่ ู้เขา้ ร่วมจะได้รับ

๒. ศกึ ษาวิธีการออกแบบกิจกรรมใหน้ ่าสนใจและเหมาะสมกับผ้เู ข้ารว่ มกจิ กรรม
๓. ครูกาหนดทศิ ทางการดาเนินงานและข้อตกลงในการเข้ารว่ มกจิ กรรม คือ อ่านใบความรู้
และทาแบบทดสอบตามเกณฑ์ทก่ี าหนด หากผ่านเกณฑร์ บั ใบประกาศออนไลน์ทางอีเมล์ของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทันที
๔. นาขอ้ มลู จากการวิเคราะห์และพจิ ารณาในข้อ ๑ – ๓ มากาหนดกรอบการดาเนินงานท่ี
พิจารณาแล้วว่าเป็นแนวทางปฏบิ ตั ิท่ีดี (Best Pratice) โดยดาเนนิ การ ดังนี้

๑. กาหนดวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ
๒. กาหนดตวั ชว้ี ดั ความสาเร็จ
๓. กาหนดวธิ ีดาเนินการ
๔. กาหนดวิธกี ารประเมนิ ผลและเคร่ืองมือการประเมนิ ผล

ด้านการปฏิบตั ิ (D)
จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ ความรู้ในวนั สาคญั ต่างๆ อาทิ วันสุนทรภู่ วันสถาปนาลูกเสือแหง่ ชาติ วันภาษาไทย
ฯลฯ และใช้เทคโนโลยดี ิจิทัลมาใช้บรู ณาใหเ้ กดิ ประโยชน์ และเขา้ ร่วมกจิ กรรมดังนี้

๑. จัดกจิ กรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ โดยเน้นให้ผูเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรมได้อ่านและศึกษาข้อมูล
กอ่ นการทาแบบทดสอบ ทาประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเหน็ ขอ้ เสนอแนะ โดยนาลงิ กเ์ ผยแพรต่ าม
สอ่ื ออนไลน์ต่าง ๆ

๒. ให้ผู้เขา้ รว่ มกิจกรรมได้เข้าอ่านและเกบ็ ความรู้และฝึกปฏิบตั ิการทาแบบทดสอบออนไลน์
ตามเกณฑท์ ี่กาหนด และสามารถรบั ใบกาศออนไลน์

๓. ให้ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมได้ใช้เทคโนโลยดี ้านการสอ่ื สารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและไดร้ ับ
ความรใู้ นช่วงการแพรร่ ะบาดโรคโควิด-๑๙

ดา้ นการตรวจสอบและประเมนิ ผล (C)
๑. ประเมินตามสภาพจรงิ โดยใช้แบบประเมนิ ผลการปฏบิ ัติ การประเมนิ ความรู้ รวมถึงการ

ประเมนิ ความพึงพอใจออนไลน์ในการดาเนนิ กจิ กรรมดังกล่าว
๒. สรุปผลการดาเนนิ งานที่ได้รับจากการติดตามประเมนิ ผลเมื่อสนิ้ สดุ โครงการ โดยการ

รวบรวมผลงานทเ่ี ป็นจุดเด่น และจุดทค่ี วรพฒั นา รวมทั้งขอ้ เสนอแนะจากการประเมนิ ผล และจดั ทารายงาน
เพ่ือนาเสนอผลการปฏบิ ัติงานที่ดี (Best Pratice)

๓. สรุปผลการดาเนนิ งานรายเดือน รายไตรมาส รวมถงึ การประเมนิ ผลการจัดกิจกรรม
๔. เผยแพร่ผลการปฏิบัตงิ านท่ีดี (Best Pratice) โดยการนาเสนอผลงาน ปัญหา และ
อปุ สรรค ข้อเสนอต่อสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป รวมทั้งนาเสนอผลงาน
ในรปู แบบต่างๆ เช่น ผ่านเวบ็ ไซด์ของ กศน. และสือ่ อนไลน์ต่าง ๆ

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวงั หลมุ ปีงบประมาณ 2564 44

ด้านการพฒั นาปรับปรุง (Action : A)
นาขอ้ เสนอแนะของผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม และผู้ท่ีเก่ยี วข้อง มาปรบั ปรุงรปู แบบวิธีการ เพื่อแกไ้ ข

และนาไปปรบั ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่อไป
๑๒. กลยุทธ์หรือปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ

๑. การมสี ว่ นร่วมของครู กบั เขา้ ร่วมกิจกรรม ในการวิเคราะห์ข้อมลู พื้นฐานของรปู แบบการจดั
กิจกรรม ทาให้รู้สภาพปัญหาและความต้องการของผ้เู ข้าร่วมกจิ กรรมและนาไปสู่เป้าหมายทต่ี ้องการได้

๒. การปรบั ใช้วิธีการและออกแบบกิจกรรมเพ่ือพฒั นาใหม้ รี ูปแบบใหม่และน่าสนใจในการดึงดดู
ผู้เข้าร่วมกจิ กรรม ทันสถานการณ์โลกปัจจุบัน

๓. เป็นการดาเนินการตามแนวทางวงจรคณุ ภาพของเดมม่ิง (PDCA) ซ่งึ เปน็ การดาเนนิ การแบบมี
ระบบ สามารถตรวจสอบได้ ตงั้ แตก่ ารวเิ คราะห์สภาพปัญหา การมสี ว่ นร่วมของครู ผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม รวมทั้ง
การการวางแผนและออกแบบกจิ กรรมของครู ความสนใจของผู้เข้าร่วมกจิ กรรม ตลอดจนมกี ารติดตาม
ประเมินผลทุกขั้นตอน จงึ ทาให้สามารถพฒั นาผู้เรียนให้บรรลุตามตัวชวี้ ดั ความสาเรจ็ ของโครงการ
๑๓. ขอ้ เสนอแนะ

๑. มีการพัฒนารปู แบบการจัดทาสอื่ ออนไลน์ใหน้ ่าสนใจมากขนึ้
๒. ควรเพมิ่ จานวนข้อมากกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมความครอบคลมุ มากข้ึน
๓. การออกแบบทดสอบควรต้งั คาถามทสี่ งู กวา่ ข้ันความจา(ตั้งแตข่ ึ้นเขา้ ใจ-นาไปใช้)
๔. ควรออกแบบกิจกรรมใหส้ ามารถพัฒนาผู้เรยี นในหลายดา้ น เชน่ ด้านอาชพี ดา้ นการดาเนนิ ชวี ิต
ปจั จบุ นั ฯลฯ

รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลุม ปงี บประมาณ 2564 45

ภาพการดาเนินกจิ กรรม

การออกแบบกจิ กรรมรปู แบบออนไลน์ ผ่าน Google From เพอื่ นาไปสู่การจัดทาแผนการดาเนนิ งาน
และนาไปสู่การปฏิบตั ิ

รายงานผลการดาเนินงาน กศน.ตาบลวงั หลุม ปงี บประมาณ 2564 46

ภาพการดาเนินกิจกรรม
รายงานผลการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลวังหลมุ ปงี บประมาณ 2564 47


Click to View FlipBook Version