The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wayu.powpow, 2021-12-28 21:50:06

งาน E-book รายงานปัญหาสุขภาพในชุมชนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สุข1.1(1)

รายงาน ญหาสขุ ภาพในชุมชนโรงเรยี นสามเสนวทิ ยาลัย

เสนอ
ครูศรีรดา ดอกตาลยง

จัดทำโดย
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ที่ 3/2

รายงานน้ีเ น วนหนึง่ ของวชิ าสขุ ศกึ ษา (พ23103)
ภาคเรยี นที่ 2 การศกึ ษา 2564
โรงเรียนสามเสนวทิ ยาลยัีป
่ส็ป
ีป

์ค

ัป

คำนำ

รายงานฉบบั นเี้ น วนหน่ึงของวิชา สุขศึกษา (พ23103) จดั ทำขึ้นโดยมี
วัตถปุ ระสง เพอ่ื รวบรวม ญหาสุขภาพท่ที ำใ วัย นเสยี ชีวิต การสิเคราะหหื า
สาเหตขุ อง ญหาในชมุ ชนสามเสนวิทยาลยั และการเสนอแนวทางแ ไข ญหา

สขุ ภาพในชมุ ชนในฐานะทเ่ี น วนหนึ่งของชุมชนสามเสนวิทยาลัย
คณะ จัดทำคาดหวังเ นอ างยิ่ง าการจดั ทำรายงานฉบบั นจ้ี ะมี อมลู ที่เ นแระ

โยช อ ทีส่ นใจศึกษา ญหาสุขภาพเ นอ างดี

คณะ จดั ทำ


ู้ผ
่ย็ปัปู้ผ่ต์น็ป้ข่ว่ย็ปู้ผ
่ส็ปัป้กัปุ่ร้หัป์ค่ส็ป

สารบญั

เร่อื ง ห า

การเก็บรวบรวม อมลู ญหาสขุ ภาพในชมุ ชน 1

การวเิ คราะ สาเหตุของ ญหาสขุ ภาพในชมุ ชน 2

แนวทางการแ ไข ญหาสุขภาพในชมุ ชน 4

บรรณานกุ รม 6

ภาคผนวก

• QR-CODE แบบสำรวจ ญหาสุขภาพในชุมชนโรงเรียนสามเสน
วิทยาลยั (Google form)

• การตอบกลบั อมลู สรปุ (ช่ือ-นามสกลุ )
• การตอบกลบั อมูลสรุปแผนภูมวิ งกลมที่ 2 (ระดับชนั้ )
• การตอบกลบั อมูลสรปุ แผนภูมวิ งกลมที่ 3 ( อง)
• การตอบกลบั อมลู สรปุ แผนภูมวิ งกลมท่ี 4 (เพศ)
• การตอบกลบั อมูลสรุปแผนภูมวิ งกลมที่ 5 ( ญหาสขุ ภาพท่ที ำใ คน

ไทยเสยี ชีวติ มากทส่ี ดุ )


้หัป้ข
้ข
้ห้ข
้ข
้ข
ัป


ัป้ก
ัป์ห
ัป้ข
้น

กระบวนการแ ไข ญหาสุขภาพในชุมชน

1.การเกบ็ รวบรวม อมลู ญหาสขุ ภาพ

จากการสำรวจ าน Google Form ญหาสขุ ภาพที่ทำใ คนไทยเสยี ชีวิตมากที่สดุ
ในรว้ั โรงเรยี นสามเสนวทิ ยาลัย จำนวน 20 คน พบไ ดงั น้ี

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวน ประเมนิ ในแบบสำรวจ Google Form

เพศ จำนวน อยละ
ชาย 6 30.00
หญงิ 14 70.00
รวม 20 100.00

ตารางท่ี 1.2 แสดงขำนวนและ อยละที่ ประเมนิ คดิ าเ น ญหาสขุ ภาพทที่ ำใ คน
ไทยเสยี ชวี ติ มากท่สี ดุ

ญหาสขุ ภาพ จำนวน อยละ
ญหาการไ ใ ความสำคญั ในการดแู ล 10 50.00

สขุ ภาพ 6 30.00
ญหาความเครยี ด 4 20.00
ญหาโรคทีเ่ ก่ยี วกบั ระบบทางเดนิ
0 0.00
หายใจ
ญหาเกี่ยวกับการมเี พศสมั พนั

จากตารางท่ี 1.2 พบ า ญหาสขุ ภาพทท่ี ำใ คนไทยเสยี ชวี ิตมากท่สี ดุ คอื ญหาการ
ไ ใ ความสำคัญในการดแู ลสขุ ภาพ อนละ 50.00 รองลงมาคือ ญหาความเครียด

อยละ 30.00 และ หัญหาโรคทเ่ี กีย่ วกบั ระบบทางเดินหายใจ อยละ 20.00

1

์ธัปัปัป้ห่มัป้รัป้ร

้ร้รัป้ร้ห่มัป้หัป่ว
้หัป็ป่วู้ผ้ร
ู้ผ
้ด้หัป่ผ
ัป้ข
ัป้ก

2. การวิเคราะ หาสาเหตขุ อง ญหาสขุ ภาพในชมุ ชน

จากการสำรวจ ญหาสุขภาพทที่ ำใ คนไทยเสยี ชีวิตกบั ก มเ าหมายในโรงเรียน

สามเสนวิทยาลยั จำนวน 20 คน พบ า ญหาสขุ ภาพทที่ ำใ คนไทยเสยี ชวี ติ จาก

มากทส่ี ดุ ไปหา อยทีส่ ุด มีสาเหตุ ดังนี้

อันดับท่ี 1 ญหาการไ ใ ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ซ่งึ โดยทวั่ ไป
บคุ คลมกั ก าว า “ ไ อยมเี วลา ง ทำงานงานเยอะ “ เ น ไ มเี วลาดูแลตวั เอง
ไ มีเวลาไปตรวจสุขภาพทโ่ี รงพยาบาล เพราะคนในเมอื ง องใ ชีวิตเ งรบี ในสภาพ
จราจรติดขัดตอนเ า เพราะ องตื่นเ าเพ่ือออกไปทำงานท่ีออฟ สแ เ าจึงมีเวลา
อยมากๆท่ีจะหันมาสนใจตนเอง เพราะ อใ ถึงออฟ สก็ องต้ังใจทำงานจนไ มี
เวลาดแู ลสขุ ภาพตนเองอ ดี จะ งผลทำใ เกิดโรคประเภท างๆ เ นผลมาจากการ
ไ มีเวลาในการออกกำลังกาย ไ ไปตรวจสุขภาพจนมันลุกลามกระท่ังรักษาไ หาย
ก็คอื ทั้งหมดเกดิ จากการไ ใ ความสำคัญดูแลสุขภาพ โดยคดิ าการงานสำคัญก า
สุขภาพของตน

อนั ดบั ที่ 2 ญหาความเครียด โดยทั่วไปเกดิ จากการทำอะไรที่ องใ
ความคดิ หนกั ๆ เ น การทำงานเอกสารเ น กๆ หรือแ กระท่งั การทำการ านมาก
เกินไปในชีวิตวัยเรียนของเด็ก จจุบัน ก็สามารถ อใ เกิดความเครียดไ โดยท่ี
ความเครยี ดเกดิ ไ จากหลาย จจัย ไ าจะเ น จจยั ภายนอก เ น เรอ่ื งงาน อ
แ ทะเลาะกัน สิ่งแวด อมทีไ่ ดี หรอื จจัยภายใน เ น นิสัยชอบวติ กกังวล และทงั้
สอง จจัยเกิดจากการท่สี ารเคมใี นสมองไ สมดุล ทำใ เกิดอารม เครยี ดไ าย

อนั ดับท่ี 3 ญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ วนให เกิดจากการตดิ
เช้อื ไวรสั (40-80%) รองลงมาเ นการติดเชอื้ จากแบคทเี รยี (20%) เชือ้ ไวรสั วน
ให จะเ นก มประเภท Rhinovirus , Adenovirus , Coronavirus และแบคทเี รยี
ที่พบมากทีส่ ุดคือ ก ม Streptococcus โดยเฉพาะฤดฝู น โรคระบบทางเดินหายใจ

ุ่ลุ่ล็ป่ญ่ส็ป่ญ่สัป
่ง้ด์ณ้ห่มัป่ชัป่ม้ล่ม่พ่ชัป็ป่ว่มัป้ด้ด้ห่กัป้บ้มึป็ป่ช้ช้ตัป
่ว่ว้ห่ม่ม่ม่ม็ป่ต้ห่สู่ย่ม้ติฟ้ห่ต้น้ช่ติฟ้ช้ต้ช่ร้ช้ต่ม่ม่ชุ่ย่ค่ม่ว่ล้ห่มัป
้น้หัป่ว้ปุ่ล้หัป
ัป์ห

จะแพ เชอื้ ไ ายก าฤดูอื่น เพราะความชืน้ สงู โรคระบบทางเดนิ หายใจมหี ลายชนดิ
เ น โรคหวดั , ไ หวัดให , คออกั เสบ , ปอดอกั เสบ, หลอดลมอกั เสบ และอนื่ ๆอกี
มากมาย โรคประเภททก่ี าว าง น สามารถแพ เช้ือไ แ ก็สามารถ องกันไ เ น
กนั โรคระบบทางเดนิ หายใจจะพบในเดก็ มากก า ให อกี วย

3้ด่ญู้ผ่ว่ช้ด้ป่ต้ด่ร้ต้ข่ล่ญ้ข่ช่ว่ง้ด่ร

3. แนวทางการแ ไข ญหาสุขภาพในชมุ ชน

โดยในฐานะทเี่ ราเ น อ อาศยั ในชุมชนแ งหนงึ่ เราควรหาแนวทางแ ไข ญหาใน
ชุนทกี่ าวมาทงั้ หมด าง น โดยมวี ิธีการแ ไขดงั นี้

1. ควบคมุ อตั ราการเพ่ิมขึ้นของประชากร โดยการคุมกำเนดิ เพือ่ ใ ลดลงเหลือ
อยละไ เกนิ 1.0 จะทำใ ประเทศไทยมปี ระชากรไ มากจนเกินไป การบรกิ าร
านสขุ ภาพของภาครฐั และเอกชน กจ็ ะสามารถตอบสนองความ องการไ
เพียงพอและทัว่ ถงึ

2. การปรบั ปรงุ สภาพแวด อม โดยจดั สิ่งแวด อมท่เี ออ้ื อสุขภาพ จดั การ
สขุ าภบิ าล สง่ิ แวด อมเพือ่ ลด ญหามลพิษ างๆ เ น อากาศเสีย นำ้ เสยี เสยี ง
ดัง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกลู

3. เ นกจิ กรรม งเสริมสขุ ภาพใ มากขึ้น จจุบันภาครัฐไ มีการ งเสริมสุขภาพ
มากก าแ อน เ น การ งเสรมิ ใ ประชาชนออกกำลังกายเ นประจำ ง
เสริมใ ประชาชน จกั เลือกบริโภคอาหาร และควบคมุ ในเรอื่ งของอาหารทเี่ น
พษิ ภยั อสุขภาพ เพราะการ องกันนั้นดีก าการแ ไข าประชาชน จักดแู ล
รักษาสุขภาพของตนเองใ ดี ก็จะลดความเจบ็ วยและอบุ ตั ิภยั างๆไ เ น น

4. จดั สวสั ดกิ ารในการรักษาพยาบาลแ ทย่ี ากจนหรอื ที่ อยโอกาส จจบุ นั
รัฐบาลไ ดำเนนิ โครงการ 30 บาท รกั ษาทุกโรค เ นการเ ดโอกาสใ ท่ี
ยากจนหรอื อยโอกาสมโี อกาสเ ารบั การรักษาพยาบาลกับ สถานพยาบาลของ
รัฐและของเอกชนบางแ งทเี่ า วมโครงการ

4่ร้ข่ห้ข้ดู้ผ้หิป็ป้ดัป้ดู้ผู้ผ่ก
้ต็ป้ด่ต่ป้หู้ร้ถ้ก่ว้ป่ต็ปู้ร้ห่ส็ป้ห่ส่ช่ก่ต่ว่ส้ดัป้ห่ส้น
่ช่ตัป้ล่ต้ล้ล
้ด้ต้ด่ม้ห่ม้ร้ห
้ก้ต้ข่ลัป้ก่หู่ยู้ผ็ป
ัป้ก

5. เพิ่มงบประมาณ านสาธารณสขุ โดยเพิ่มทง้ั านการซ่ือยา เครอื่ งมือแพท
เวชภัณ และอุปกร ทางการแพท การส างสถานพยาบาล างๆ และการ
ผลิตบคุ ลากรทางการแพท

6. กระจายบคุ ลากรทางแพท ใ ทว่ั ถึง จจุบนั ในตวั เมืองมีอัตราของแพท
มากก าในชนบท ควรมีการใ แรงจงู ใจแ แพท และบคุ ลากรทางการแพท ที่
ทำงานในชนบท เ น าตอบแทน สวัสดกิ าร เ น น เพราะแพท ท่ีอ ใน
ชนบทมโี อกาสทจ่ี ะหารายไ ไ อยก าแพท ทีอ่ ในตวั เมือง

5ู่ย์ย่ว้น้ด้ดู่ย์ย้ต็ป่ค่ช์ย์ย่ก้ห่ว์ยัป้ห์ย
์ย่ต้ร์ย์ณ์ฑ์ย้ด้ด

บรรณานุกรม
กติ ติ ปรมัตถผล, ปรีชา ไวยโภคา, กำไลทิพ ระ อย, ศิรริ ตั สีเหลอื ง, วชิ าญ มะ
วิญธร,

และประภาพร พหโุ ล. (2563). สขุ ศกึ ษา 3. พิม ครง้ั ที่ 1. นนทบุร:ี สำนกั
พิม เอมพนั

6


์ธ์พ์พ
์น้น์ย

ภาคผนวก

QR-CODE แบบ รวจ ญหา ขภาพใน มชนโรงเ ยน
สามเสน ทยา ย (Google form)

ัลิวีรุชุสัปำส

การตอบก บ อ ลส ป ( อ-นามส ล)


ุก่ืชุรูม้ขัล

การตอบก บ อ ลส ปแผน

ระดับช้นั 20 คำตอบ

ระ บ น

35%

60%

5%
ม.1 ม.2
ม.3

้ัชัดิมูภุรูม้ขัล

การตอบก บ อ ลส ปแผน

อง 20 คำตอบ

อง

5% 5%

15%
10%

65%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17

การตอบก บ อ ลส ปแผน

เพศ 20 คำตอบ

เพศ

30%

70%

ชาย
หง

ิมูภุรูม้ขัล้หิญิมูภุรูม้ขัล


้ห

การตอบก บ อ ลส ปแผน

ญหาสขุ ภาพทท่ี ำใ คนไทยเสยี ชวี ติ มากทีส่ ดุ 20 คำตอบ

ญหา ขภาพ
ใ คนไทยเ ย

ตมาก ด

19% 48%
33%

ญหาการไ ใ ความ ญในการ แล ขภาพ
ญหาความเค ยด
ญหาโรค เ ยว อง บระบบทางเ นหายใจ
ญหาการไ ใ ความ ญในการ แล ขภาพ

ุสูดัคำส้ห่มัปิดัก้ข่ีก่ีทัปีรัปุสูดัคำส้ห่มัปุส่ีทิวีชีส้หำท่ีทุสัปิมูภุรูม้ขัล
้หัป

คณะ จดั ทำ

ด.ช.อธพิ ชั จรี ะนพสิทธ์ิ เลขที่ 1 นำ google form แจก ายใ คนสำรวจ
ด.ช.ปภงั กร พงคพพนาไกร เลขที่ 3 รวบรวมและทำสรุปผลการสำรวจ
ด.ช.ตรินยั คงสวัสดว์ิ รกุล เลขที่ 8 จัดทำ google form
ด.ช.สปิ ปภาส เตชทพิ ากร เลขที่ 24 รวบรวมและทำสรปุ ผลการสำรวจ
ด.ช.อชริ ะ ศรีวรลักขณา เลขท่ี 27 คนจดั ทำรปู เ มและตรวจทาน
ด.ช.วายุ เกดิ ผล เลขท่ี 29 คนจัดทำรูปเ มและตรวจทาน
ด.ช.ฉัฏฐริ าช รง ภักดี เลขที่ 31 นำ google form แจก ายใ คนสำรวจ


้ห่จ์ค
่ล
่ล

์น

้ห่จ์ร
ู้ผ


Click to View FlipBook Version