The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zairosh, 2019-12-08 03:36:53

BUKU PENGURUSAN 2020 BARU

BUKU PENGURUSAN 2020 BARU

ISIKANDUNGAN Mukasurat

Pengenalan 1–29
MejaPengurusan 30-43
UnitKurikulum 44-74
UnitHEM 75-89
UnitKoKurikulum 90-114
Takwim Aktiviti2020
……….

Kata-kataAluan

Syukur Alhamdullillah kerana dengan limpah dan izinNya maka dapatkita meneruskan
tanggungjawabkita sebagaihambadankhalifahAllahuntukmenunaikanamanahyangtelah
ditetapkan.Dalam tahun2019,Sek.Keb.KubangKerian2sekalilagi telahmencatatbanyak
kejayaansamaadadalam kurikulum danjugako-kurikulum,syukuralhamdulillah.Inisemua
adalahhasilusaha yangtelahdilaksanakandenganpenuhrasatanggungjawab,kerjasama dan
keikhlasanolehsemuawargaSKKK2sertadengankehendakNya.
Terimakasihdansetinggi-tinggipenghargaankepadasemuagurudankakitanganyangtelah
melaksanakan semua perancangan Tahun 2019 yang lalu.Adalah diharapkan agarianya
diteruskandenganpenuhkomitmen dansemangatbaruyanglebihcemerlang demiuntuk
kejayaankitabersamabagiTahun2020ini,InshaAllah.

Dengansuasanayangkondusifmaka sayaoptimissegalaperancangan danperlaksanaan
program untuktahuniniakanlebihcemerlanglagi.Anggaplahsegalakerjabuatdantugasyang
dilaksanakanadalahsebagaisumbanganikhlaskitademikemajuananakbangsa,negaradan
agama.

“BERSAINGDIPERINGKATDUNIAKOMITMENKITA”

1

2

3

4

PIAGAM PELANGGAN

1. Sentiasamemberiperkhidmatandanlayananmesrakepada
ibubapa/pelawatyanghadirkesekolahini.

2. Kamiakanmemberilayananyangsamakepadamurid-muridkamibagi
meningkatkanJERIdanmemenuhikehendakFalsafahPendidikan
Negara.

3. Memberipenekanankhusustentangagamakepadaanak-anakdidik
kamisupayaanakiniakanmenjadiorangyangbergunadiharituananti.

4. Mempastikanpelajar-pelajarsekolahinilulusdengancemerlangdalam
peperiksaan.

5. Mempastikansemuamuridmengambilbahagiandalam kegiatanko-
kurikulum danmenjadikansekolahyangindahdanpelajaryang
menyayangisekolah.

5

MATLAMATSEKOLAH

1. SemuamuriddapatmenguasaiarusPerdana.
2. Keputusanpeperiksaansemuakelashendaklahcemerlang
3. Kelulusanam UPSRditahapcemerlangdanmeningkat
4. Kedatanganmurid98%-100%.Tidakadamuridponteng

sekolah
5. Muridsentiasabersopansantundanberamanah.
6. Murid-muridmenghormatigurudanorangyanglebihdewasa

daripadanya
7. Mendapatjohanatautempatkeduadalam zon,kawasandan

negeri
8. Bekerjasebagaisatupasukan
9. Sekolahdalam taman
10. Tidakadamasalahyangtidakbolehdiselesaikan
11. Murid-muridcerdasdancergasdalam persatuan,sukandan

pakaianseragam.

6

PROGRAM PENINGKATANAKEDEMIKSEKOLAH

1.MENGADAKANKELASTAMBAHAN UNTUKMURIDCERDASSEWAKTUCUTI
AKHIRTAHUN.

2.PROGRAM MEMBACASIFIRSEBELUM MASUKKEKELASSETIAPHARI
3.MENGADAKANSUDUT-SUDUTTERTENTUBAGISETIAPMATAPELAJARANDI

DALAM KELAS.
4.PROGRAM MOTIVASIUNTUKMURID-MURIDTAHUNENAM DENGAN

MENJEMPUTPENCERAMAHDARILUAR.
5.MENJEMPUTGURU-GURUPAKARDARILUARUNTUKMEMBERIRANSANGAN

DANSEMANGATBARUKEPADAMURIDUNTUKSETIAPMATAPELAJARAN.
6.PERJUMPAANGURU-GURUDANIBUBAPA DIADAKANDARIMASAKESEMASA

UNTUKMENDAPATMAKLUM BALASDAN BAGITUJUANPERBINCANGAN.
7.KUIZMINGGUANDIADAKANMENGIKUTMATAPELAJARAN SECARABERGILIR.
8.MENGADAKANLAWATANSAMBILBELAJAR UNTUKMEMBUKAMINDAMURID-

MURIDDANSEBAGAIDORONGAN.
9.PROGRAM GURUTURUNKEDESAUNTUKMEMAHAMIDANMENGETAHUI

MASALAHMURIDDENGANLEBIHJELASLAGI.
10.MENYEDIAKANHADIAHDANCENDERAHATIKEPADAMURID-MURIDYANG

BERJAYASETIAPKALISELEPASUJIANATAUPEPERIKSAAN.

7

PERATURANSEKOLAH

1.0PENDAHULUAN

1.1 TakrifDisiplindanPeraturanSekolah
LaporanJawatankuasaKabinetMengkajiPelaksanaanDasarPelajaranKebangsaan

(1979)telah
menyenaraikanmaksuddisiplinsebagaiKESANGGUPAN.

1.1.1 Seseorangindividumenghormatidanmematuhiundang-undangsamaada
disiplinitudikenakandariluarataudengankerelaansendiri.

1.1.2 Seseorangitubekerjaataumembuatsesuatudengancukuptertib.
1.1.3 Menghormatihakindividulain.
1.1.4 Mengamalkantingkahlakuyangbaikdantidakmenggangudiantarasatusamalain.
1.1.5 Hormatdanmenghormatidiantarasatusamalain.
1.1.6 Mempunyaisemangattolongmenolong.
1.1.7 Membaikikeadaanyangsediaadamenerusiusahayangmembina.
1.1.8 Berkhidmatkepadamasyarakat.

*Kelapan-lapanterasdisiplindiatasadalahkeperluanbagiseseorangpelajardalam
hubungannyadengankehendak-kehendaknegara.

*Secaraumum disiplinmelibatkannormadannilaiyangberhubungandengantatatertib,
tatasusila,peradabanakhlakdankesopanan.Disiplinmelibatkanjugacaraberfikiryang
teratursupayadapat`melahirkansifatrasional,keyakinandiridanketabahanhati
seseorangmengikutperaturan-peraturanyangdapatditerimaumum bagimewujudkan
tingkahlakuyangbaikdemikesempunaandankeharmonianhidupbermasyarakat.

*Sekolahmerupakansatuinstitusiyangmelatihdanmendidikanggotamasyarakat
supayabersopansantundanberdisiplin.Akantetapi,sekolahitusendiridalam
prosesnyamenjadi‘pendidik’merupakansuatu‘masyarakatkecil’yangmempunyai
peraturandanundang-undangtersendiri.

*Peraturandanundang-undangyangdibuatdisekolah(yangtertaklukpulakepada
KementerianPendidikanMalaysia),adalahbertujuansupayawujudnyasuasana
pengajarandanpembelajaranyangbaik.Justeruituterlaksanalahprosespendidikan
yanglancar.

*Kesanggupananggotayangterlibatuntukmengikutiperaturandanundang-undang
sekolahmerupakantarbiah awalbagimematuhiperaturandanundang-undang
masyarakatdannegarananti.

*Hidupberdisiplinadalahmenjaditanggungjawabsetiapindividu.Masyarakatyang
berdisiplinadalahkuncikearahmencapaikemajuanyangtersusun,seimbangdan
pesat.

*Sekolahadalahtempatsosializasidanpenyediaangenerasimudadanalam kehidupan
orang-orangdewasa.Olehituprosespenyesuaiandanmasalah-masalahyang

berkaitan
denganpenyesuaianseringberlaku.Masalah-masalahyangdihadapiolehpihakguru
bertambahrumitkeranasaizkelasyangterlalubesar,keutamaandiberikepada
pencapaianakademikdankurikulum yangterlaluberat.

*Walaubagaimanapun,disiplinsekolahyangbaikdapatdicapaidenganadanya
rancanganstrategiyangdisusunrapi.

8

2.0 PERATURANSEKOLAH

2.1 Waktubelajar

2.1.1 Sidangpersekolahanbermulajam 7.45pagihingga1.45petang
2.1.2 Sebelum masukkelas,locengdibunyikansebanyakduakali.Kalipertama

berbunyi,muridhendaklahberaturdiberandakelasmasing-masing.Apabila
kalikeduaberbunyi5minitkemudian(jam 7.45pagi)barulahmuridboleh
masukkekelas.
2.1.3 Sebelum mulamengajar,muriddikehendakimembacadoa,memohonkepada
Allahkeberkatan,samaadasemasaberaturdiluarkelasatausebaik
sahajamasukkedalam darjah.
2.1.4 Sebelum masukkelasselepasrehatlocengdibunyikansebanyakduakalijuga.
Kalipertamaberbunyi,muridhendaklahberaturdiluarkelas.Apabilaloceng
keduaberbunyidanguruselepasrehattelahdatang,barubolehmasukkelas.
2.1.5 Murid-muridtidakbolehmasukkelassebelum gurumasapertamasekolah
bermulaataugurupertamaselepasrehatdatang.Walaupunlocengkeduatelah
berbunyi.Jikaguruyangberkenaangagalberbuatdemikiansehinggaselama
limaminit,ketuadarjahatauwakilnyahendaklahmelaporkankepada
PenolongKananHEM.
2.1.6 Murid-muridyangbertugasmembersihkankelashendaklahdatanglebihawal
semasakelassedangdibersihkanolehmuridbertugas.
2.1.7 Murid-muridtidakdibenarkanmasukataukeluarbilikdarjahtanpakebenaran
guru.
2.1.8 Murid-muridtidakdibenarkankeluardarisekolahsemasabelajar,merekayang
inginkeluaratassebabpentinghendaklahterlebihdahulumendapatkebenaran
bertulisdaripadaGuruBesar/PenolongKanan.
2.1.9 Waktupersekolahanberjalan,murid-muriddilarangsamasekaliberadaatau
berlegar-legardikawasanbilikdarjahdanditepipagarsekolahkecualibersama
guru

2.2 LocengSekolah

2.2.1 Satuderingan,menandakanpertukaranwaktubelajarbiasa.
2.2.2 Duaderinganjarakselamalimaminit,menandakanpermulaanmasapersekolahan

ataumasukselepasrehat..
2.2.3 Tigaderinganberturutdanpanjangmenandakanadaperhimpunan.Apabila

locengdemikianberbunyimuridhendakberaturdiluarkelasmasing-masingdengan
dikepalaiolehketuadarjahdandiekoriolehpenolongnyasertadiawasioleh
pengawasyangbertugas.Apabilalocengkeempatberbunyi(limaminit
kemudian),muridhendaklahbergerakketempatperhimpunandenganteratur.
2.2.4 Deringanpanjangbersambung-sambungberkali-kali,menandakanada
kecemasan.Muridmestiberlarikekawasanyangtelahditentukandengan
seberapasegera(jalanlariandankawasanperhimpunanakandiedarkan).

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BAHAWASANYAMURID-MURIDSEKOLAHINIMEMPUNYAI
KEBOLEHANDANPOTENSIDIRIUNTUKBERKEMBANGMAJUDARI

SEGIINTELEKNYA.
DENGANITU,SELUAS-LUASPELUANGAKANDIBERIKEPADAMURID-

MURIDDISEKOLAHINIUNTUKMENGEMBANGKANDAYA
INTELEKTUALITU.

BAHAWASANYAKAMIPARAPENDIDIKDISEKOLAHINIMEMPUNYAI
KEUPAYAANDANKEBOLEHANIKHTISASUNTUKMEMBERI

PENDIDIKANYANGSEMPURNADANBERKUALITIBAGIMEMAJUKAN
AKADEMIKMURID-MURIDDISEKOLAHINI

18

MATLAMATSEKOLAH
BEKERJAUNTUK:

MEMPERKEMBANGKANPOTENSIDIRIMURIDSECARAMENYELURUHDANSEIMBANG

MELIPUTIASPEKJASMANI,EMOSI,ROHANIDANINTELEK(JERI)

MELAHIRKANGENERASIMURIDYANGBERMINDAPERDANA,BERANIDANMEMPUNYAI

KEUPAYAANMENEROKAALAM BARUSERTABERDAYASAING

MENANAM SIKAPJUJUR,IKHLASDANBERAKHLAKMULIADALAM SEMUASITUASIDALAM

KALANGANMURID.

MELAHIRKANINSANKAMILYANGMAMPUMENYUMBANGKEPADAPEMBANGUNANNEGRA

SECARAMENYELURUH.

MEMANTAPKANSEMANGATKERJASAMADANPEMUAFAKATANDALAM KALANGAN

SELURUHWARGASEKOLAHDEMIPEMBANGUNANINSANYANGSEIMBANG

MEWUJUDKANPRASARANADANKECERIAANTERBAIKYANGMAMPUMENGGERAKKAN

ALIRANKERJAYANGCEMERLANG.

MEMUPUKBUDAYAKERJACEMERLANGYANGBERKESANDALAM KALANGANGURUDAN

KAKITANGANSEKOLAH.

MEMASTIKANSEMUAMURIDCELIK3M.
MEMASTIKANSEKOLAHMAMPUMEMENUHIKEHENDAKPELANGGAN.
MENJALANIPERKONGSIANPINTARANTARASEKOLAHDENGANKOMUNITI

PENDIDIKAN,PELBAGAIAGENSIDANMASYARAKATSETEMPAT.

MEMBUDAYAKANILMUDALAM MASYARAKATSEKOLAH.
MELAHIRKANKECERIAAN,KEBERSIHANDANKESELAMATAN(3K)DISEKOLAH.

19

SEKOLAHKEBANGAANKUBANGKERIAN2

KAMPUNGCHICA,16150KOTABHARU,KELANTAN

MOTO

“SEKOLAHKU,SATUHARAPANSATUKEJAYAAN“

VISI

MEMPERKASASEKOLAHMELALUIPERMUAFAKATAN

MISI

MENYEDIAKANPENDIDIKANBERKUALITI
BAGIMEMBANGUNPOTENSIINDIVIDUMURID

KEARAHKECEMERLANGAN

PIAGAM PELANGGAN

KamiwargaSKKK2denganpenuhtekaddaniltizam berikrar
danberjanjiakanmenumpukanseluruhtenagadanusahakamiuntuk:
Menjalankantugasdankewajipankamisabagaisatuamanahdengan
jiwa
yangjujurdanikhlasmelaluipermuafakatandemikecemerlangansekolah
Mendidikdanmembimbinganakmuridkamiagarmenjadiinsankamil
yangterpuji,berketrampilandancemerlang
Berusahameningkatkanpotensidirisebagaiguruyangberinovasidan
penuhkreativitidalam mendukungaspirasipendidikanNegara
Mewujudkansuasanakerjayangkondusifdanharmonidalam kalangan
semuawargasekolah
Menjalinhubunganyangbaikdenganibubapa,nasyarakatsekitardan
agensi-agensiberkaitan
Memberikerjasama yang erattanpa berbelah bahagikepada pihak
jabatanberlandaskanRukunNegaradanEtikaKerjaIslam
Mematuhi arahan,peraturan dan undang-undang selaras dengan
kehendakdanSistem PendidikanKebangsaan

20

Intro c LAGUfSEKOLAcH c
cc
RAJINBELAJARTINGKATKANUSAHA
f cc
ITULAHYANGHARUSDITUJU
f
SEKOLAHKEBANGSAANKUBANGKERIAN2
cc
MENDIDIKKITAUNTUKJAYA

cc
TAATDANSETIATEKUNMEMBACA
f cc
MENULISSERTAMENGIRA
f
ITULAHASASNYAPELAJARANKITA
cc
DISEKOLAHKUYANGTERCINTA

chorus

fc
INGATPESANANIBUBAPA

cc
GURUDANPEMIMPINNEGARA
cc
ILMUHARUSPENUHDIDADA

cc
UNTUKMENJAMINHARIMUKA

cc
KAMIBERUSAHAGURUMEMIMPIN
fc c
MENJADIINSANBERGUNA
f
BERILMUBERAMALPENUHDISIPLIN
cc
MENUJUWAWASANDICITA (2x@ chorus)

21

JADUALGURUBERTUGASMINGGUANSESSI2020

MINGGU KUMPULANGURU TUGASAN TARIKH

EN.ZAMANIB.RASHID **LAPORAN 1.1.2020-
PERHIMPUNAN 2.1.2020
PNCHEFARIDAHBTABDULLAH **KANTIN
PNNORIAHBTDEGHANI **GURUPENYAYANG 5.1.2020-
1 CIKSHARIFAHZULIYANABT.SYED 9.1.2020
**KANTIN 12.1.2020-
AHMED **BUKULAPORAN 16.1.2020
PNZAITUNBT.YACOB **MURIDSAKIT
**LAPORAN
PNNORMADIAHBTMOHDRAZALI PERHIMPUNAN
**KANTIN
EN.MOHDZAILANIB.KHUSHAIRI **GURUPENYAYANG
**BUKULAPORAN
2 PNHJHHALIJAHBTDAUD **MURIDSAKIT
PNNORHAYATIBTMOHDNAWI **LAPORAN
PNZAITONBTJAYA PERHIMPUNAN
**KANTIN
PNSALMIAHBT.ABRAHMAN

3

ENARIFFBINABDULLAH

PNKARTINIBTSETIA

PNROSLIZAWATIBT.W.MUHAMMAD **GURUPENYAYANG
PNZAMILABT.MATAIL **BUKULAPORAN

PNZURAINIBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

EN.MOHDASROALB.ZAKARIA **LAPORAN
PERHIMPUNAN

4 EN.NAHRANB.MAMAT **KANTIN 19.1.2020-
PNROSHAIMAHBT.DERAMAN **GURUPENYAYANG 21.1.2020
PNSITIHAIDABTHARUN **BUKULAPORAN

PNALWANABTMUSTAPHA **MURIDSAKIT

**LAPORAN
ENSABRIBINCHE ALI PERHIMPUNAN

5 PNHJHSARIPAHBTJUSOH **KANTIN 28.1.2020-
PNNOORULHUDABTMATRIPIN **GURUPENYAYANG 30.1.2020
PNZULAIDAHBT MUHAMMAD **BUKULAPORAN

PNNORHAYATIBTMUSA **MURIDSAKIT

**LAPORAN
EN.AMINORDINB.AB RAZAK PERHIMPUNAN

6 PNZARIMABTAMIR **KANTIN 2.2.2020-
CIKMAZARINABTISMAIL **GURUPENYAYANG 6.2.2020
PNSURHAIMABT.MUHDSALLEH **BUKULAPORAN

PNZUNAIDAHBT.JAAFAR **MURIDSAKIT

EN.MOHDAZMANB.MOHDZIN **LAPORAN
PERHIMPUNAN

7 PNNATRAHBTSEMAN **KANTIN 9.2.2020-
PNROSMIZABTAZMI **GURUPENYAYANG 13.2.2020
PNZAIROSBT.ABHADI **BUKULAPORAN

PNSANIAHBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

**LAPORAN
EN.MOHDZAKIB.YAACOB PERHIMPUNAN

PNHJHMAHURABT.MOHAMAD **KANTIN
PNZAINUNBT.ISMAIL **GURUPENYAYANG
8 PNSITISARAHBTISMAIL **KANTIN 16.2.2020-
20.2.2020
PNNORDIYANASUHAILIBTALI@
GHAZALI **BUKULAPORAN

PNWANHAMIZONBTWANISMAIL **MURIDSAKIT

22

TNHJROSLANB.MAJID **LAPORAN
PERHIMPUNAN

9 PNMARYANIBTABDGHANI **KANTIN 23.2.2020-
10 PNHJHNORAINIBTISMAIL **GURUPENYAYANG 27.2.2020
11 PNWANRAMLAHBT.DAUD **BUKULAPORAN 1.3.2020-
12 5.3.2020
13 PNNIKMAHERANBTNIKYAHYA **MURIDSAKIT 8.3.2020-
14 12.3.2020
15 **LAPORAN 22.3.2020-
16 EN.MOHDAZLAIHANB.ISMAIL PERHIMPUNAN 26.3.2020
29.3.2020-
PNROSMARIABTMATESA **KANTIN 2.4.2020
PNNORAZIMAHBT.JUSOH **GURUPENYAYANG 5.4.2020-
PNROZAINABTABDLATIF **BUKULAPORAN 9.4.2020
12.4.2020-
PNASLIZABTHASAN **MURIDSAKIT 16.4.2020
19.4.2020-
EN.ZAMANIB.RASHID **LAPORAN 23.4.2020
PERHIMPUNAN

PNCHEFARIDAHBTABDULLAH **KANTIN
PNNORIAHBTDEGHANI **GURUPENYAYANG
CIKSHARIFAHZULIYANABT.SYED
AHMED **KANTIN
PNZAITUNBT.YACOB **BUKULAPORAN

PNNORMADIAHBTMOHDRAZALI **MURIDSAKIT

EN.MOHDZAILANIB.KHUSHAIRI **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNHJHHALIJAHBTDAUD **KANTIN
PNNORHAYATIBTMOHDNAWI **GURUPENYAYANG
PNZAITONBTJAYA **BUKULAPORAN

PNSALMIAHBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

ENARIFFBINABDULLAH **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNKARTINIBTSETIA **KANTIN
PNROSLIZAWATIBT.W.MUHAMMAD **GURUPENYAYANG
PNZAMILABT.MATAIL **BUKULAPORAN

PNZURAINIBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

EN.MOHDASROALB.ZAKARIA **LAPORAN
PERHIMPUNAN

EN.NAHRANB.MAMAT **KANTIN
PNROSHAIMAHBT.DERAMAN **GURUPENYAYANG
PNSITIHAIDABTHARUN **BUKULAPORAN

PNALWANABTMUSTAPHA **MURIDSAKIT

ENSABRIBINCHE ALI **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNHJHSARIPAHBTJUSOH **KANTIN
PNNOORULHUDABTMATRIPIN **GURUPENYAYANG
PNZULAIDAHBT MUHAMMAD **BUKULAPORAN

PNNORHAYATIBTMUSA **MURIDSAKIT

EN.AMINORDINB.AB RAZAK **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNZARIMABTAMIR **KANTIN
CIKMAZARINABTISMAIL **GURUPENYAYANG
PNSURHAIMABT.MUHDSALLEH **BUKULAPORAN

PNZUNAIDAHBT.JAAFAR **MURIDSAKIT

17 EN.MOHDAZMANB.MOHDZIN **LAPORAN 26.4.2020-
PNNATRAHBTSEMAN PERHIMPUNAN 30.4.2020
PNROSMIZABTAZMI **KANTIN
PNZAIROSBT.ABHADI **GURUPENYAYANG
PNSANIAHBT.ABRAHMAN **BUKULAPORAN

23 **MURIDSAKIT

EN.MOHDZAKIB.YAACOB **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNHJHMAHURABT.MOHAMAD **KANTIN
PNZAINUNBT.ISMAIL **GURUPENYAYANG
18 PNSITISARAHBTISMAIL **KANTIN 3.5.2020-
19 PNNORDIYANASUHAILIBTALI@ 6.5.2020
20 GHAZALI **BUKULAPORAN
21 11.5.2020-
22 PNWANHAMIZONBTWANISMAIL **MURIDSAKIT 14.5.2020
23 17.5.2020-
24 **LAPORAN 21.5.2020
25 TNHJROSLANB.MAJID PERHIMPUNAN
8.6.2020-
PNMARYANIBTABDGHANI **KANTIN 11.6.2020
PNHJHNORAINIBTISMAIL **GURUPENYAYANG
PNWANRAMLAHBT.DAUD **BUKULAPORAN 14.6.2020-
18.6.2020
PNNIKMAHERANBTNIKYAHYA **MURIDSAKIT 21.6.2020-
25.6.2020
EN.MOHDAZLAIHANB.ISMAIL **LAPORAN 28.6.2020-
PERHIMPUNAN 2.7.2020
5.7.2020-
PNROSMARIABTMATESA **KANTIN 9.7.2020
PNNORAZIMAHBT.JUSOH **GURUPENYAYANG
PNROZAINABTABDLATIF **BUKULAPORAN

PNASLIZABTHASAN **MURIDSAKIT

**LAPORAN
EN.ZAMANIB.RASHID PERHIMPUNAN

PNCHEFARIDAHBTABDULLAH **KANTIN
PNNORIAHBTDEGHANI **GURUPENYAYANG
CIKSHARIFAHZULIYANABT.SYED
AHMED **KANTIN
PNZAITUNBT.YACOB **BUKULAPORAN

PNNORMADIAHBTMOHDRAZALI **MURIDSAKIT

EN.MOHDZAILANIB.KHUSHAIRI **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNHJHHALIJAHBTDAUD **KANTIN
PNNORHAYATIBTMOHDNAWI **GURUPENYAYANG
PNZAITONBTJAYA **BUKULAPORAN

PNSALMIAHBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

ENARIFFBINABDULLAH **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNKARTINIBTSETIA **KANTIN
PNROSLIZAWATIBT.W.MUHAMMAD **GURUPENYAYANG
PNZAMILABT.MATAIL **BUKULAPORAN

PNZURAINIBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

EN.MOHDASROALB.ZAKARIA **LAPORAN
PERHIMPUNAN

EN.NAHRANB.MAMAT **KANTIN
PNROSHAIMAHBT.DERAMAN **GURUPENYAYANG
PNSITIHAIDABTHARUN **BUKULAPORAN

PNALWANABTMUSTAPHA **MURIDSAKIT

**LAPORAN
ENSABRIBINCHE ALI PERHIMPUNAN

PNHJHSARIPAHBTJUSOH **KANTIN

PNNOORULHUDABTMATRIPIN **GURUPENYAYANG
PNZULAIDAHBT MUHAMMAD **BUKULAPORAN
PNNORHAYATIBTMUSA **MURIDSAKIT

24

EN.AMINORDINB.AB RAZAK **LAPORAN
PERHIMPUNAN

26 PNZARIMABTAMIR **KANTIN 12.7.2020-
27 CIKMAZARINABTISMAIL **GURUPENYAYANG 16.7.2020
28 PNSURHAIMABT.MUHDSALLEH **BUKULAPORAN 19.7.2020-
29 23.7-2020
30 PNZUNAIDAHBT.JAAFAR **MURIDSAKIT
31 3.8.2020-
32 **LAPORAN 6.8.2020
33 EN.MOHDAZMANB.MOHDZIN PERHIMPUNAN  
9.8.2020-
PNNATRAHBTSEMAN **KANTIN 13.8.2020
PNROSMIZABTAZMI **GURUPENYAYANG 16.8.2020-
PNZAIROSBT.ABHADI **BUKULAPORAN 19.8.2020

PNSANIAHBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT 23.8.2020-
27.8.2020
**LAPORAN
EN.MOHDZAKIB.YAACOB PERHIMPUNAN 30.8.2020-
3.9.2020
PNHJHMAHURABT.MOHAMAD **KANTIN 6.9.2020-
PNZAINUNBT.ISMAIL **GURUPENYAYANG 10.9.2020
PNSITISARAHBTISMAIL **KANTIN
PNNORDIYANASUHAILIBTALI@
GHAZALI **BUKULAPORAN

PNWANHAMIZONBTWANISMAIL **MURIDSAKIT

**LAPORAN
TNHJROSLANB.MAJID PERHIMPUNAN

PNMARYANIBTABDGHANI **KANTIN
PNHJHNORAINIBTISMAIL **GURUPENYAYANG
PNWANRAMLAHBT.DAUD **BUKULAPORAN

PNNIKMAHERANBTNIKYAHYA **MURIDSAKIT

EN.MOHDAZLAIHANB.ISMAIL **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNROSMARIABTMATESA **KANTIN
PNNORAZIMAHBT.JUSOH **GURUPENYAYANG
PNROZAINABTABDLATIF **BUKULAPORAN

PNASLIZABTHASAN **MURIDSAKIT

EN.ZAMANIB.RASHID **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNCHEFARIDAHBTABDULLAH **KANTIN
PNNORIAHBTDEGHANI **GURUPENYAYANG
CIKSHARIFAHZULIYANABT.SYED
AHMED **KANTIN
PNZAITUNBT.YACOB **BUKULAPORAN

PNNORMADIAHBTMOHDRAZALI **MURIDSAKIT

EN.MOHDZAILANIB.KHUSHAIRI **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNHJHHALIJAHBTDAUD **KANTIN
PNNORHAYATIBTMOHDNAWI **GURUPENYAYANG
PNZAITONBTJAYA **BUKULAPORAN
PNSALMIAHBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

ENARIFFBINABDULLAH **LAPORAN
PERHIMPUNAN

PNKARTINIBTSETIA **KANTIN
PNROSLIZAWATIBT.W.MUHAMMAD **GURUPENYAYANG
PNZAMILABT.MATAIL **BUKULAPORAN

34 PNZURAINIBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT 13.9.2020-
**LAPORAN 17.9.2020
EN.MOHDASROALB.ZAKARIA PERHIMPUNAN
EN.NAHRANB.MAMAT **KANTIN
PNROSHAIMAHBT.DERAMAN **GURUPENYAYANG
PNSITIHAIDABTHARUN **BUKULAPORAN
PNALWANABTMUSTAPHA **MURIDSAKIT

25

35 ENSABRIBINCHE ALI **LAPORAN 20.9.2020-
36 PNHJHSARIPAHBTJUSOH PERHIMPUNAN 24.9.2020
37 PNNOORULHUDABTMATRIPIN **KANTIN 27.9.2020-
38 PNZULAIDAHBT MUHAMMAD **GURUPENYAYANG 1.10.2020
39 PNNORHAYATIBTMUSA **BUKULAPORAN 4.10.2020-
40 **MURIDSAKIT 8.10.2020
41 EN.AMINORDINB.AB RAZAK **LAPORAN 11.10.2020-
42 PNZARIMABTAMIR PERHIMPUNAN 15.10.2020
CIKMAZARINABTISMAIL **KANTIN 18.10.2020-
PNSURHAIMABT.MUHDSALLEH **GURUPENYAYANG 22.10.2020
PNZUNAIDAHBT.JAAFAR **BUKULAPORAN 25.10.2020-
**MURIDSAKIT 28.10.2020
EN.MOHDAZMANB.MOHDZIN **LAPORAN 1.11.2020-
PNNATRAHBTSEMAN PERHIMPUNAN 5.11.2020
PNROSMIZABTAZMI **KANTIN 8.11.2020-
PNZAIROSBT.ABHADI **GURUPENYAYANG 10.11.2020
PNSANIAHBT.ABRAHMAN **BUKULAPORAN
**MURIDSAKIT
EN.MOHDZAKIB.YAACOB **LAPORAN
PNHJHMAHURABT.MOHAMAD PERHIMPUNAN
PNZAINUNBT.ISMAIL **KANTIN
PNSITISARAHBTISMAIL **GURUPENYAYANG
PNNORDIYANASUHAILIBTALI@ **KANTIN
GHAZALI
PNWANHAMIZONBTWANISMAIL **BUKULAPORAN
**MURIDSAKIT
TNHJROSLANB.MAJID **LAPORAN
PNMARYANIBTABDGHANI PERHIMPUNAN
PNHJHNORAINIBTISMAIL **KANTIN
PNWANRAMLAHBT.DAUD **GURUPENYAYANG
PNNIKMAHERANBTNIKYAHYA **BUKULAPORAN
**MURIDSAKIT
EN.MOHDAZLAIHANB.ISMAIL **LAPORAN
PNROSMARIABTMATESA PERHIMPUNAN
PNNORAZIMAHBT.JUSOH **KANTIN
PNROZAINABTABDLATIF **GURUPENYAYANG
PNASLIZABTHASAN **BUKULAPORAN
**MURIDSAKIT
EN.ZAMANIB.RASHID **LAPORAN
PNCHEFARIDAHBTABDULLAH PERHIMPUNAN
PNNORIAHBTDEGHANI **KANTIN
CIKSHARIFAHZULIYANABT.SYED **GURUPENYAYANG
AHMED
PNZAITUNBT.YACOB **KANTIN
PNNORMADIAHBTMOHDRAZALI **BUKULAPORAN
**MURIDSAKIT
EN.MOHDZAILANIB.KHUSHAIRI **LAPORAN
PNHJHHALIJAHBTDAUD PERHIMPUNAN
PNNORHAYATIBTMOHDNAWI **KANTIN
PNZAITONBTJAYA **GURUPENYAYANG
**BUKULAPORAN

PNSALMIAHBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

ENARIFFBINABDULLAH **LAPORAN
PERHIMPUNAN

43 PNKARTINIBTSETIA **KANTIN 17.11.2020-
PNROSLIZAWATIBT.W.MUHAMMAD **GURUPENYAYANG 19.11.2020
PNZAMILABT.MATAIL **BUKULAPORAN
PNZURAINIBT.ABRAHMAN **MURIDSAKIT

26

SENARAIGURUKELAS
SESSI2020

BIL TAHUN KELAS GURUKELAS

PNROSLIZAWATIBTWAN
1 ALBIRUNI MUHAMMAD

21 ALFARABI PNZAITONBINTIJAYA
AL
3 KHAWARIZMI PNSITISARAHBINTIISMAIL

4 ALRAZI PNMARYANIBTABDGHANI

5 ALBIRUNI PNSANIAHBINTIABDRAHMAN

6 ALFARABI PNNOORULHUDABINTIMATRIPIN

2 AL

7 KHAWARIZMI PNHJHMAHURABTMUHAMMAD

8 ALRAZI PNHJHNORAINIBINTIISMAIL

9 ALBIRUNI ENMOHDSABRIBINCHEALI

10 ALFARABI PNNORAZIMAHBTJUSOH

3 AL

11 KHAWARIZMI PNNORIAHBINTIDEGHANI

12 ALRAZI PNZAITUNBINTIYACOB

13 ALBIRUNI PNHJHSARIPAHBINTIJUSOH

14 ALFARABI ENAMINORDINB.ABRAZAK
4 AL
15 KHAWARIZMI ENMO27HDZAILANIBINKUSHAIRI

16 ALRAZI TNHJROSLANBINMAJID

17 ALBIRUNI PNHJHZAINUNBINTIISMAIL

18 5 ALFARABI PNASLIZABTHASSAN
AL
19 KHAWARIZMI PNZARIMABTAMIR

20 ALRAZI TNHJAMINUDDINBINMOHAMMAD
ALBIRUNI PNZAMILABINTIMATAIL
21 6

22 ALFARABI PNNORMADIAHBINTIMOHDRAZALI
AL

23 KHAWARIZMI PNHJHHALIJAHBTDAUD
24 ALRAZI PNWANHAMIZONBINTIWANISMAIL
25 ALZAHRAWI PNNORHAYATIBINTIMOHDNAWI

27

29PENASIHAT
ENYAMANBIN YAACOB

(GB )

NAIBPENGERUSI1 PENGERUSI NAIBPENGERUSI2
PNSALIHAHBINTIZAKARIA(PK ENMOHDSUHAIMIBIN TNHJZUKILNAINBINHASAN(PK
HEM)HHHHHHEM)HEM)
ABDULLAH(PKP) KO)

PENOLONGSETIAUSAHA1 SETIAUSAHA PENOLONGSETIAUSAHA2
PNZAIROSBTABDULHADI PNZURAINIABDRAHMAN PNSITIHAIDABTHARUN

AJK1 AJK2 AJK3
PNNORIANABTMOHDIDRIS ENAMINUDINB.MATDOM TNHJRAMLIB.MUSTAPHA

30

PERANCANGANSEKOLAH

SEKOLAHINISENTIASABERUSAHAUNTUKMENCAPAIKECEMERLANGAN
DALAM SEMUABIDANG:

 KURIKULUM
BerusahameningkatkankecemerlanganpendidikanmelaluiP&Pyangberkesandan
berkualiti

 KOKURIKULUM
BerusahameningkatkandayasaingkearahyanglebihdinamikdiperingkatZon,Daerah,
NegeridanKebangsaan.

 BINAINSAN
Berusahamemupukperpaduanyangeratdikalanganguru,murid,ibubapadan
masyarakatsertamelahirkaninsanyangsolehdansolehah.

 KECERIAAN
BerusahauntukmeningkatkansuasanapersekitaranyangkondusifuntukprosesPdPC
sertamendorongsifatpenyayang,kekitaandancintakansekolah.

 KEWANGAN
Berusahauntukmemastikantiadateguranauditsertadapatmembelanjakansumber
kewangandengansebaikmungkin.

31

JAWATANKUASAPERANCANGSEKOLAH

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi: EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha1 : PnRosmizabintiAzmi

Setiausaha2 : PnNoriahbintiDeghani

AhliJawatankuasa :

PnZurainibintiAbdRahman[SUKurikulum ]

PnZairosbintiAbdulHadi[SUHEM ]

PnSitiHaidabintiHarun[SUKokurikulum]

EnMohdAzmanbinMohdZin[SUSukan]

PnNorDiyanaSuhailibintiAli[SUTS25/Jadualwaktu]

PnRoslizawatibintiWanMuhammad[SUPIBG/Transisi]

CikMazarinabintiIsmail[SUPeperiksaan/Pep.Dalaman/SAPS]

PnNormadiahbintiMohdRazali[SUBadanDisiplin&Pengawas]

PnNatrahbintiSeman[DataEmis]

PnWanRamlahbintiDaud[ICT/Bestari]

PnNikMaheranbintiNikYahya[GPM ]

PnRoshaimahbintiDeraman[SUKecemerlangan]

PnHjhZainunbintiIsmail[PenyelarasKAFA]

PnNorhayatibintiMohdNawi[KPB.Melayu]

PnZarimabintiAmir[KPBI]

EnAmiNordinbinAbRazak[KPMatematik]

PnCheFaridahbintiAbdullah[KPSains]

PnSurHaimabintiMuhdSalleh[APDM &KPPendidikanIslam ]

PnZulaidahbintiMuhammad(SUPerayaansekolah)

PnAlwanabintiMustapha[Spbt]

PnKartinibintiSetia[PraSekolah]

PnNorazimahbintiJusoh[KelabKebajikanguru&kakitangansekolah]

PnMaryanibintAbdGhani[Linus]

EnZamaniBinRashid[Pemulihan]

PnSitiSarahbintiIsmail[Aset]

PnZunaidahbintiJaafar[KedaiSekolah]

32

PENCATATMINITMESYUARATGURU
PnNikMaheranbintiNikYahya
PnAslizabintiHassan

JAWATANKUASABUKUPENGURUSANSEKOLAH

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi: EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha : PnZurainibintiAbdRahman(SUKurikulum)

Pen.Setiausaha1 : PnZairosbintiAbdulHadi(SUHEM )

Pen.Setiausaha2 : PnSitiHaidabintiHarun(SUKO)

AhliJawatankuasa :

TnHjRamlibinMustapha

EnAminudinbinMatDom

PnNorianabintiMdIdris

JAWATANKUASAASET SEKOLAH

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi: EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha : PnSitiSarahbintiIsmail

AhliJawatankuasa : PnHjhWanRamlahbintiDaud

PnNoriahbintiDeghani

EnMohdNorMisuaribinRamli

PnNorianabintiMdIdris

PnNorhasnizabintiMahmud

33

JAWATANKUASALATIHANDALAM PERKHIDMATAN

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi : EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha : EnAmiNordinbinAbdRazak

Pen.Setiausaha : PnHjhWanRamlahbintiDaud

AhliJawatankuasa:

PnNatrahbintiSeman
EnMohdNorMisuaribinRamli

JAWATANKUASAPENGURUSANBILIKWAWASAN

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi : EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha : PnZurainibintiAbdRahman(SUKurikulum)

: PnZairosbintiAbdulHadi(SUHEM )

: PnSitiHaidabintiHarun(SUKoKurikulum )

AhliJawatankuasa:

Hiasan/Gambar/KeceriaandanPersediaanBilik

PnKartinibintiSetia(k)

PnMaryanibintiAbdGhani

CartadanGrafPrestasiUPSR

PnNorhayatibintiMohdNawi(k)

CikMazarinabintiIsmail

Moto/Misi/Visi/Kata-kataHikmat&ProfilSekolah

PnHjhWanRamlahbintiDaud

PnZunaidahbintiJaafar

34

Pengerusi JAWATANKUASASIARAYASEKOLAH
TimbalanPengerusi
NaibPengerusi1 : En.YamanbinYaacob(GB)
NaibPengerusi2 : EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)
Setiausaha : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )
AhliJawatankuasa : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)
: TnHjAminuddinbinMohamed
: En.MohdNorMisuaribinRamli

*PengawasMediayangdilantik

JAWATANKUASAKELABKEBAJIKANGURU&K/TANGANSEKOLAH

Penasihat : En.YamanbinYaacob(GB)
: EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)
Pengerusi : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )
NaibPengerusi : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)
Setiausaha : PnNatrahbintiSeman
Bendahari : PnZarimabintiAmir
AhliJawatankuasa : PnRoshaimahbintiDeraman
: PnNorhayatibintiMohdNawi
:
PnHjhHalijahbintiDaud
PnHjhWanRamlahbintiDaud
PnSitiHaidabintiHarun
PnZunaidahbintiJaafar
PnNorianabintiMdIdris
TnHjRamlibinMustapha

35

JAWATANKUASAPENDAFTARANTAHUN1&TRANSISI

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi: EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha : PnRoslizawatibintiWanMuhammad

AhliJawatankuasa

Tahun1ALBIRUNI

PnRoslizawatibintiWanMuhammad[gk]

Tahun1ALFARAZI

PnZaitonbintiJaya[gk]

Tahun1ALKHAWARIZMI

PnSitiSarahbintiIsmail[gk]

Tahun1ALRAZI

PnMaryanibintiAbdulGhani[gk]

JAWATANKUASAKEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)
EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)
TimbalanPengerusi: PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )
TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)
NaibPengerusi1 : PnNorhasnizabintiMahmud
: EnMohdAzlaihanbinIsmail
NaibPengerusi2 : : TnHjRoslanbinMajid
EnAminudinbinMatDom
Setiausaha :

Pemeriksakira-kira1

Pemeriksakira-kira2

AJK :

36

JAWATANKUASAPENGURUSANMAKLUMATSEKOLAH(JPMS)/SKPMG2

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)

TimbalanPengerusi : EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)

NaibPengerusi1 : PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )

NaibPengerusi2 : TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)

Setiausaha : PnNatrahbintiSeman

Setiausaha2 : PnHjhWanRamlahbintiDaud

AHLIJAWATANKUASAKERJA:
EnAminuddinbinMatDom (PT)
PnNorianabintiMdIdris(PT)
PnZurainibintiAbdRahman(SUKurikulum )
PnZairosbintiAbdHadi(SUHEM )
PnSitiHaidabintiHarun[SUKO]
PnNorDiyanaSuhailibintiAli[SUTS25/Jadualwaktu]
CikMazarinabintiIsmail[SUPeperiksaan/PepDalaman/SAPS]
PnNikMaheranbintiNikYahya[GuruMedia]
PnNorhasnizabintiMahmud(PTKewangan)
PnSitiSarahbintiIsmail[Aset]
PnSurHaimabintiMuhdSalleh[APDM]
PnNormadiahbintiMohdRazali[SSDM ]
PnRoslizawatibintiWanMuhammad[SUPIBG]

37

JAWATANKUASASEKOLAHTRANSFORMASI

Pengerusi : En.YamanbinYaacob(GB)
EnMohdSuhaimibinAbdullah(PKP)
TimbalanPengerusi: PnSalihahbintiZakaria(PKHEM )
TnHjZukilnainbinHasan(PKKO)
NaibPengerusi1 : PnNoorDiyanaSuhailibintiAli
PnRosmariabintiMatEsa
NaibPengerusi2 :

Setiausaha :

Pen.Setiausaha :

AHLIJAWATANKUASAKERJA:

PnRosmizabintiAzmi(SUPerancangSekolah)
PnZurainibintiAbdRahman(SUKurikulum )
PnZairosbintiAbdHadi(SUHEM )
PnSitiHaidabintiHarun[SUKo]
PnNorhayatibintiMohdNawi(KPBM )
PnZarimabintiAmir(KPBI)

38

PENTADBIR

GB PKP PKHEM PK
KO

OPSYENBAHASAMELAYU

OPSYENBAHASAINGGERIS

39

OPSYENMATEMATIK

OPSYENSAINS
OPSYENMUZIK

40

OPSYENP.ISLAM

OPSYENB.ARAB

41

KAUNSELOR

OPSYENPSV

GURUPEMULIHAN PENYELARAS BESTARI

PRASEKOLAH

42


Click to View FlipBook Version