The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maytaratkham, 2022-07-11 10:07:48

เรื่องที่ 4 QR

เรื่องที่ 4 QRคำนำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 4 เรื่อง “ชุมชนของเรา” จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้จัดทำเพื่อให้นักเรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อศึกษาความเข้าใจระบบ วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์กับ
ชีวิตประจำวันได้ บนพื้นฐานหลักการความพอเพียง ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้ ได้แก่ รอบรู้วิชาการ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา
และแบ่งปัน

ชดุ กิจกรรมการเรียนรเู้ รื่อง “เศรษฐกจิ พอเพยี ง” ชดุ ท่ี 4 เร่อื ง “ชมุ ชนของเรา” เนื้อหา
ความรู้และแบบฝึกท่นี กั เรยี นสามารถศึกษาคน้ คว้าด้วยตนเองได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เล่มนี้จะ
มีประโยชน์ต่อการสอนและการเรียนของนักเรียนอย่างสูงสุด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มี
ส่วนร่วมและเสียสละเวลาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางตลอดจนให้ขอ้ คดิ เห็นอนั เปน็ ประโยชน์
จนกระทง่ั ชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้เล่มน้ีประสบผลสำเร็จด้วยดี หากมขี อ้ ผดิ พลาดประการใดต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้

เมธารัตน์ คมขำ

สารบญั ข

เรือ่ ง หน้า

 คำนำ ก
 สารบญั ข
 คำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรทู้ ี่ 4 เร่ือง “ชมุ ชนของเรา” ค
 มาตรฐานการเรยี นรู้และตวั ชว้ี ัด ง
 จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ ง
 สาระการเรยี นรู้ ง
 แบบทดสอบกอ่ นเรยี น เร่ือง “ชุมชนของเรา” จ
 เนอื้ เรอ่ื ง 1
 แบบฝกึ หัดท่ี 1 13
 แบบทดสอบหลงั เรยี น เรื่อง “ชมุ ชนของเรา” 15
 ภาคผนวก
 เฉลยแบบฝึกหดั ท่ี 1 17
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี น – หลังเรยี น 19
 บรรณานกุ รม 20คำแนะนำในการใช้
ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ี่ 1
เรื่อง “ชุมชนของเรา”

สำหรบั ครผู ู้สอน

1. ชแี้ จงการใช้ชุดกจิ กรรมให้นักเรยี นทราบกอ่ นศกึ ษา
2. ครูผ้สู อนควบคุมให้นกั เรยี นปฏิบัติตามขัน้ ตอน ดแู ลใหค้ ำแนะนำอย่าง
ใกล้ชิด โดยใชเ้ วลาในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ สามารถยดื หย่นุ
ไดต้ ามความเหมาะสม
3. ครใู หน้ ักเรียนทำแบบทดสอบท้ายเลม่ เพอ่ื ประเมนิ
ผลว่า นักเรยี นมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจมากนอ้ ยเพยี งใด

สำหรับนักเรียน

1. นกั เรยี นอ่านจดุ ประสงค์การเรียนรกู้ อ่ นศกึ ษาชดุ กิจกรรม
2. ตัง้ ใจศกึ ษาชุดกิจกรรมด้วยความต้งั ใจ
2. หากไม่เขา้ ใจให้กลับไปอา่ นทบทวนอกี คร้ัง
4. ทำใบกจิ กรรมและแบบทดสอบท้ายเล่ม
5. ตรวจคำตอบใบกิจกรรมและแบบทดสอบทา้ ยเลม่

จากเฉลย
6. นกั เรยี นศกึ ษาชดุ กิจกรรมด้วยตนเอง หากมปี ัญหา

หรือขอ้ สงสยั ให้ปรึกษาครผู ู้สอนมาตรฐานการเรียนรู้และตวั ชวี้ ดั

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส. 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกจิ พอเพียงเพ่อื การดำรงชีวติ อย่างมีดลุ ยภาพ

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

หลังจากนักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐกจิ พอเพียง เลม่ ที่ 3 เร่ือง “ชุมชนของเรา”
สามารถปฏิบัติตนในองค์ประกอบชุมชน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม
ตา่ ง ๆ ในชมุ ชน และการใชภ้ มู ปิ ัญญาท้องถน่ิ

สาระการเรียนรู้

พิจารณาองคป์ ระกอบ พบวา่ ชมุ ชนประกอบด้วย
1. องคป์ ระกอบชมุ ชน กลุ่มคน พ้ืนท่ี ความสัมพนั ธ์
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนการใช้ภูมิ
ปญั ญาท้องถ่ินแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง “ชุมชนของเรา”

คำชแ้ี จง : ให้นักเรียนวงกลมหนา้ ตัวเลอื กทเี่ หน็ วา่ ถูกตอ้ งท่ีสุดเพยี งตวั เลอื กเดยี ว

1. ขอ้ ใดไมใ่ ชล่ กั ษณะทางกายภาพ

ก. ลักษณะภมู ปิ ระเทศ ข. ลกั ษณะภมู ิอากาศ

ค. ลักษณะทรพั ยากรธรรมชาติ ง. ลกั ษณะสง่ิ แวดลอ้ มทางสงั คม

2. ลักษณะภมู ิประเทศแบบใด เหมาะแกก่ ารเพาะปลูกมากทสี่ ดุ

ก. ท่ลี าดชัน ข. ทร่ี าบสงู

ค. ท่รี าบระหวา่ งภเู ขา ง. ทร่ี าบลมุ่ แมน่ ้ำ

3. ขอ้ ใดไม่ใชฤ่ ดูที่มใี นประเทศไทย

ก. ฤดูใบไมร้ ่วง ข. ฤดูรอ้ น

ค. ฤดูฝน ง. ฤดหู นาว

4. ทรพั ยากรในขอ้ ใดทค่ี นเราตอ้ งใช้อยา่ งประหยัดและคมุ้ ค่าทสี่ ุด

ก. นำ้ ทะเล ข. แสงแดด

ค. น้ำมนั เชื้อเพลงิ ง. อากาศ

5. ขอ้ ใดไม่ใชล่ กั ษณะภมู ปิ ระเทศ

ก. เป็นทรี่ าบสงู

ข. ทเ่ี ขาสลับซับซอ้ น

ค. เป็นทรี่ าบลมุ่ แม่นำ้

ง. มอี ากาศแบบมรสมุ เขตร้อน

1

ความหมายของชุมชน พจิ ารณาตามองคป์ ระกอบ พบว่า ชุมชนประกอบดว้ ย
1. ประชาชนหรอื กลุ่มคนท่มี ีความใจในวตั ถุประสงค์ร่วมกนั
2. อาศยั อยใู่ นบรเิ วณหรือพื้นที่ท่แี หง่ ใดแห่งหนึ่งมคี วามสมั พนั ธ์กัน
3. มปี ฏิสัมพนั ธต์ อ่ กนั

ท่ีมาของภาพ : https://sites.google.com/site/eak25202018/home/hnwy-
kar-reiyn-ru-thi-3-chumchn-khxng-rea

2

ชุมชนในแง่ของกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะพื้นฐานทางชนชาติ และ
วัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ในระดับชนชั้นทางสังคมเดียวกัน ถึงแม้คนในชุมชนจะมี
พื้นฐานเดียวกัน แต่อาจจะมีแนวคิดทางปฏิบัติต่อภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วย
ต่างกัน

ท่ีมาของภาพ : https://dominique-swain.net/wp-
content/uploads/2017/02/nhso2.jpg

3

ชุมชนในแง่สถานที่ หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ในสถานที่ใด อาจจะเป็นภาค
จังหวัด หมู่บ้าน หรือหน่วยงาน ซึ่งจะต้องพิจารณาชุมชน คือ ขนาด ภูมิอากาศ
ลักษณะพ้ืนฐานทรพั ยากรธรรมชาติ ภัยต่าง ๆ ที่อยู่อาศยั การคมนาคม การพักผ่อน
หย่อนใจ แหล่งรายได้ และระบบบริการสาธารณสุข เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อภาวะ
ทางจติ และคณุ ภาพชวี ติ ของคนในสถานที่น้นั ได้

ท่ีมาของภาพ : https://sites.google.com/site/supod1461/sersthsastr-kab-kar-
danein-chiwit -

iexd6FZ8n8f0zOBJzsepz3yzZ2vqtKxzpY1F5XPC6nQxN4kBRu5BYQPxg8KEBiYK
sq-INpfnOSA%3D&attredirects=0

4

ชุมชนในแง่วัฒนธรรมเป็นการพิจารณาถึงแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ และถ่ายทอดทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยมของคนในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งในชุมชน
หนง่ึ ๆ อาจมีคนต่างวฒั นธรรม อาศยั อยรู่ ่วมกัน ยอ่ มมีวิถชี ีวิตตา่ งกนั

ทม่ี าของภาพ : http://hanan16.blogspot.com/2015/04/blog-post_19.html
-INpfnOSA%3D&attredirects=0

5

ชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน อาศัยอยู่ใน
พื้นที่เดียวกัน โดยสมาชิกของชมุ ชนมีการติดตอ่ ส่ือสาร มีปฏิสัมพนั ธต์ ่อกัน มีความรกั
เออื้ อาทร มีความผกู พนั ภายใต้ความเชอ่ื ค่านยิ มและวัฒนธรรมเดียวกัน

ทมี่ าของภาพ : https://communityandkind.blogspot.com/2019/03/blog-
post.html

6

ชุมชนเป็นแหล่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก และเยาวชนท้ัง
ทางบวกและลบ ทั้งส่งเสริมให้กระทำผิด และทั้งยับยั้งไม่ให้กระทำผิด ปัจจัยหรือ
สาเหตุที่ผลักดันให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยใดปัจจัย
หนงึ่ แต่เพยี งอย่างเดยี ว แม้กระทง่ั การกระทำความคดิ อย่างเดยี วกัน

ทม่ี าของภาพ : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess10/m4/social4_1
/lesson1/social_4/web4.html

7

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กและเยาวชน ประกอบขึ้นมาจากทาง
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจยั ทางด้านสงั คม รวมทงั้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทเี่ กิดขนึ้ อย่างรวดเร็วจน
เด็กและเยาวชนเกิดความสับสนและโต้แย้งกับบรรทัดฐานของสังคม และเมื่อใดก็ตาม
ท่ีกลไกการควบคุมทางสังคมไดห้ มดส้ินหรอื ออ่ นแอลง กจ็ ะเปน็ เหตุใหเ้ ด็กและเยาวชน
กระทำความผิดได้ ขณะเดียวกันการที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อค่านิยมของวัฒนธรรมหลักของคน
ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในสังคม และสร้างบรรทัดฐานของตนขึ้นเพื่อสนองตอบต่อ
ความคับข้องใจดังกลา่ ว

ทีม่ าของภาพ : https://www.gotoknow.org/posts/530716

8

ลกั ษณะของชุมชนก็มีอทิ ธิพลตอ่ การกระทำเชน่ กัน โดยหากเดก็ และเยาวชนเข้า
ไปอยู่ในเขตหรอื พ้นื ท่ีเสอื่ มโทรมแล้ว กจ็ ะมคี วามโน้มเอยี งที่จะกระทำความผดิ ได้

ทม่ี าของภาพ : https://loadebookstogo.blogspot.com/2012/09/blog-
post.html#.X5GTTtUzbIU

9

ชุมชนยังเป็นแหล่งเพาะบ่มการเรียนรู้ในการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
เนื่องจากการกระทำผิดเป็นผลผลิตของการเรียนรู้และการคบหาสมาคมระหว่าง
บุคคลในกลุ่มที่กระทำความผิดจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของบุคคลและ
สภาพส่ิงแวดลอ้ มเป็นสำคญั

ที่มาของภาพ : https://hilight.kapook.com/view/143281

10

นอกจากนี้การที่เด็กและเยาวชนมีความผูกพันมีข้อผูกมัด มีการเข้าร่วมและมี
ความเชื่อมในกฎเกณฑ์ของสังคม องค์กรหรือกลุ่มทางสังคม หรือที่เรียกว่ามีพันธะ
ทางสังคมต่ำ กม็ ผี ลให้กระทำความผิดได้

จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชน ได้ถูกอิทธิพลของแรงผลักดันหลายประการให้
กระทำความผิดกฎหมาย แต่ขณะเดียวกนั ก็มีแรงทีค่ อยตอ่ ต้านหรือขัดขวางไม่ให้เด็ก
และเยาวชนกระทำความผิด จึงมีทั้งแรงผลักดัน (ภายนอกและภายใน) ตลอดจนแรง
ขัดขวาง (ภายนอกและภายใน) หากแรงขัดขวางไม่สามารถต้านทานต่อแรงผลักดัน
ดังกล่าวได้ ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดกฎหมายในที่สุด โดยสมัยน้ีการ
กระทำผิดซ้ำของเด็ก และเยาวชนจึงเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาระหว่างบุคคลและสังคม
ดังนน้ั ชมุ ชน สงั คม สิ่งแวดลอ้ มจงึ ถือว่าเปน็ ทั้งแหล่งท่ีเป็นต้นเหตุให้เด็กและเยาวชน
กระทำความผิด และเป็นแหล่งที่จะสกัดกั้นหรือยับยั้งไม่ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
สมาชิกในชุมชนกระทำความผิด

ทีม่ าของภาพ : https://www.wegointer.com/2018/09/16-hidden-
emotions-poetic-illustrations-futari-no-kizuna/

11

แนวทางการถอดบทเรยี นที่ไดจ้ ากการเรยี นรู้
“ชมุ ชนของเรา”

แนวทางการถอดบทเรยี นท่ีไดจ้ ากการเรียนรู้

ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ชมุ ชนของเรา

(สำหรับนักเรียน)

2 เงอื่ นไข ความรู้ นักเรียนตอ้ งมพี ื้นฐานความรอู้ ะไรบา้ งทจี่ ะสามารถประสบ

ความสำเร็จในการเรยี นเรือ่ งน้ี

คุณธรรม นกั เรยี นจะต้องมีคณุ ธรรมอะไรบ้างที่จำเป็นในการเรียนถึง

จะทำให้นักเรยี นประสบความสำเรจ็ ในการเรียนเรอ่ื งนี้

3 ห่วง พอประมาณ ในการเรียนเรอื่ งนี้ นกั เรียนตอ้ งคำนึงถงึ ความเหมาะสม /

ความสอดคลอ้ ง / ความพอดีและศักยภาพของตนอย่างไร

บ้าง เชน่ การบรหิ ารเวลา การใชว้ สั ดอุ ปุ กรณ์ ความพรอ้ ม

ของนกั เรยี นเอง

มีเหตผุ ล นักเรียนจะไดค้ วามรอู้ ะไรบ้างจากบทเรยี นนี้ และการจะ

ได้รบั ความรูเ้ รอ่ื งนนี้ กั เรยี นควรทำอย่างไร

มีภมู ิคมุ้ กันใน นกั เรียนมกี ารปอ้ งกนั ความผดิ พลาดหรอื ปญั หาทจี่ ะเกดิ

ตวั ที่ดี ขึน้ กับการเรยี นของตนเองอยา่ งไร และมีแผนสำรองทีจ่ ะ

จัดการกบั ความผดิ พลาดทจี่ ะเกดิ ข้ึนไดอ้ ยา่ งไร

4 มติ ิ ด้านวัตถุ นกั เรียนมีการใชส้ ่งิ ของที่เป็นวัตถจุ ากที่ครูเตรยี มให้ หรอื

เป็นวตั ถุส่งิ ของตนเองในการเรยี น ให้ประหยดั คุ้มคา่

ลดรายจา่ ยอยา่ งไรบา้ ง

ด้านสงั คม นักเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ดา้ นสงั คมกับครแู ละ

เพ่อื น ๆ อยา่ งไรในการเรยี นเรอื่ งนี้

12

แนวทางการถอดบทเรยี นท่ีได้จากการเรียนรู้
“ชมุ ชนของเรา”

แนวทางการถอดบทเรยี นทีไ่ ด้จากการเรยี นรู้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมุ ชนของเรา

(สำหรับนกั เรียน)

4 มิติ (ต่อ) ดา้ นวฒั นธรรม จากการเรียนเรื่องน้ีนักเรียนไดแ้ นวทางในการสบื สาน

รว่ มอนรุ ักษ์วฒั นธรรม คา่ นิยม เอกลักษณ์ท้องถน่ิ

อยา่ งไรบ้าง

ด้าน จากการเรียนเรือ่ งน้ี นักเรียนมสี ่วนเกยี่ วขอ้ งหรอื ไดท้ ำ

ส่งิ แวดลอ้ ม วธิ กี ารต่าง ๆ ในการอนรุ กั ษธ์ รรมชาติและสิง่ แวดล้อม

อะไรบ้าง

3 ศาสตร์ ศาสตร์ นักเรยี นได้เรยี นรู้ เขา้ ใจ ลงมอื ปฏบิ ัติ บูรณาการ

พระราชา หลักการปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง หลักการทรง

งานเกษตรทฤษฎใี หม่

ศาสตรส์ ากล นักเรยี นได้ศึกษาความรจู้ ากตำรา เช่น หลักการ ทฤษฎี

กระบวนการกลุ่ม ทำงานเป็นทมี สอ่ื เทคโนโลยี

Internet นำมาบูรณาการใชก้ ับชวี ติ ประจำวนั

ศาสตร์ นกั เรียนได้ศกึ ษาความรจู้ ากภูมิปัญญาทอ้ งถิน่ เชน่ การ

ภมู ปิ ญั ญา ใชส้ มุนไพร คำพังเพย เพลงพน้ื บ้าน ความเชื่อพื้นบ้าน

13

แบบฝึกหัดที่ 1

เรอื่ ง ชุมชนของเรา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
ช่ือ........................................................ นามสกลุ ..............................................
คำชแ้ี จง: ใหน้ เักลเขรียทน่ี .เ.ต...มิ ..ค..ำ..ต. อบในช่องว่าง

1. ใหน้ ักเรียนบอกความหมายของคำวา่ “ชมุ ชน” หมายถึงอะไร

............................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ...........
..................................................................................................... ...................................
.............................................................

2. องคป์ ระกอบของชุมชนจะประกอบไปดว้ ยอะไรบ้าง

............................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ...........
..................................................................................................... ...................................
.............................................................

14

3. ให้นักเรียนบอกถึงวิธกี ารแกไ้ ขปัญหาท่เี กดิ ขน้ึ ภายในชมุ ชนว่าควรมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาทเี่ กิดข้ึนภายในว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........
.............................................................

4. จงบอกถงึ ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับเดก็ และเยาวชนภายในชุมชนมากท่ีสุดมาอย่างน้อย
2 – 3 ขอ้

............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
.............................................................

5. อทิ ธิพลใดบ้างที่ทำให้ก่อปญั หากับเด็กและเยาวชนภายในชุมชน

............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ...........
.............................................................

แบบทดสอบหลงั เรียน 15
เรื่อง “ชมุ ชนของเรา”

คำช้ีแจง : ให้นกั เรยี นวงกลมหน้าตัวเลอื กท่เี หน็ วา่ ถูกต้องท่ีสดุ เพยี งตวั เลอื กเดยี ว

1. ลกั ษณะภูมปิ ระเทศแบบใด เหมาะแก่การเพาะปลกู มากทส่ี ุด

ก. ท่ีลาดชัน ข. ทร่ี าบสงู

ค. ท่ีราบระหว่างภเู ขา ง. ท่ีราบลมุ่ แมน่ ำ้

2. ข้อใดไม่ใชล่ กั ษณะทางกายภาพ

ก. ลักษณะภมู ิประเทศ ข. ลักษณะภมู อิ ากาศ

ค. ลกั ษณะทรพั ยากรธรรมชาติ ง. ลักษณะส่ิงแวดลอ้ มทางสังคม

3. ข้อใดไม่ใช่ฤดทู มี่ ใี นประเทศไทย

ก. ฤดใู บไม้ร่วง ข. ฤดูร้อน

ค. ฤดฝู น ง. ฤดูหนาว

4. ขอ้ ใดไม่ใชล่ ักษณะภมู ิประเทศ

ก. เป็นท่รี าบสูง

ข. ท่เี ขาสลบั ซับซอ้ น

ค. เป็นทร่ี าบลมุ่ แม่นำ้

ง. มีอากาศแบบมรสมุ เขตรอ้ น

5. ทรพั ยากรในข้อใดทค่ี นเราตอ้ งใช้อยา่ งประหยัดและค้มุ คา่ ทส่ี ุด

ก. นำ้ ทะเล ข. แสงแดด

ค. นำ้ มนั เช้ือเพลิง ง. อากาศ

16

ภาคผนวก

17

เฉลยแบบฝึกหดั ที่ 1

เรอื่ ง ชุมชนของเรา
ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 5
ชือ่ ........................................................ นามสกุล..............................................
คำชแี้ จง: ใหน้ เักลเขรียทนี่ .เ.ต...ิม..ค..ำ..ต. อบในชอ่ งวา่ ง

1. ให้นักเรียนบอกความหมายของคำว่า “ชมุ ชน” หมายถึงอะไร

ชุมชน หมายถงึ การรวมตวั กนั ของสมาชิกทม่ี คี วามสนใจร่วมกัน
อาศยั อยู่ในพ้ืนท่เี ดยี วกัน โดยสมาชิกของชุมชนมกี ารตดิ ตอ่ สอื่ สาร
มปี ฏสิ ัมพนั ธต์ ่อกนั มคี วามรัก ความเออื้ อาทร มคี วามผกู พัน ภายใต้
ความเชื่อม คา่ นยิ มและวฒั นธรรมเดียวกนั

2. องค์ประกอบของชุมชนจะประกอบไปดว้ ยอะไรบ้าง
1. ประชาชนหรือกลมุ่ คนท่มี ีความสนใจในวตั ถปุ ระสงคร์ ว่ มกัน
2. อาศัยอยใู่ นบรเิ วณหรอื พ้นื ท่ที ่แี ห่งใดแหง่ หน่ึงมคี วามสมั พันธก์ ัน
3. มีปฏสิ มั พันธ์ตอ่ กัน

18

3. ใหน้ ักเรียนบอกถึงวิธีการแกไ้ ขปัญหาทเ่ี กิดขึน้ ภายในชุมชนว่าควรมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาทเ่ี กดิ ขึ้นภายในว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง
ให้มกี ารจัดตงั้ กลุม่ คณะกรรมการหมู่บ้านหรอื ชุมชน ในการปรึกษาหารอื
กันถงึ ปัญหาท่เี กดิ ขน้ึ ภายในชมุ ชนนน้ั ๆ เพือ่ หาแนวทางและวิธีการ
ป้องกนั ภายในชุมชนให้เดก็ และเยาวชนไม่สรา้ งปัญหาให้เกิดขึ้นภายใน
ชมุ ชน

4. จงบอกถงึ ปัญหาท่เี กิดขน้ึ กับเด็กและเยาวชนภายในชมุ ชนมากท่สี ุดมาอย่างน้อย
2 – 3 ข้อ

1. ปญั หาการทะเลาะววิ าทของเยาวชน
2. ปญั หายาเสพตดิ ทม่ี ที ง้ั การขายและเสพภายในชุมชน
3. ปัญหาสภาพแวดลอ้ มทอี่ ยู่อาศยั ร่วมกันของคนในชมุ ชน

5. อทิ ธิพลใดบ้างท่ีทำใหก้ อ่ ปญั หากับเด็กและเยาวชนภายในชุมชน

การทำตามของผมู้ ีอิทธพิ ลภายในชมุ ชน การถกู โนม้ นา้ วให้
กระทำของคนภายในกลมุ่ การถกู ชักจูงไปในทางทีผ่ ดิ

19

เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี น

ขอ้ ท่ี เฉลย
1ง
2ข
3ก
4ค
5ง

เฉลยแบบทดสอบหลงั เรยี น

ขอ้ ที่ เฉลย
1ข
2ง
3ก
4ง
5ค

20

บรรณานกุ รม

ประเวศ วะสี. (2541). ประชาคมตำบลยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื เศรษฐกจิ พอเพยี ง ศีลธรรมและสุขภาพ
(พมิ พค์ รงั้ ท่ี 3). กรุงเทพฯ: เอดสิ ันเพรสโปรดกั ส์.

วิรยิ ะ บญุ ยะนวิ าสน์ และคณะ. (2562). สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศาสนา ศลี ธรรม
จริยธรรม หน้าทพี่ ลเมอื ง วัฒนธรรม และการดำเนินชวี ิตในสงั คมเศรษฐศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 5. กรงุ เทพฯ: อักษรเจรญิ ทศั น.์

สนธยา พลศรี. (2545). ทฤษฎีและหลกั การพฒั นาชุมชน (พมิ พค์ รั้งท่ี 4). กรงุ เทพฯ: โอเดียน
สโตร.์

สุพัตรา สุภาพ. (2540). ปัญหาสงั คม. กรุงเทพฯ: ไทยวฒั นาพานิช.


Click to View FlipBook Version