The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการเขียนโครงการ
ตัวอย่างการเขียนโครงการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เทศบาลตำบลลานสัก, 2021-11-09 03:50:27

คู่มือการเขียนโครงการ

คู่มือการเขียนโครงการ
ตัวอย่างการเขียนโครงการ

Manual writing Project

คู่มือการเขียน
โครงการ

Lan sak Subdistrict
Municipality 2021

การเขียนโครงการ

การพัฒนานโยบายเป็นแผนงานและโครงการ คือการพัฒนาจากลักษณะที่เป็นนามธรรมไปสู่
ลักษณะที่เป็นรูปธรรมนั้นจะทำให้หน่วยงานสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ ปัญหาของการเขียน
โครงการที่พบอยู่เสมอ คือ การเขียนโครงการไม่เป็น เขียนโครงการไม่ชัดเจน เขียนโครงการไม่
สอดคล้องกับนโยบายชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูน บางกรณีอาจมี
ข้อมูลสำหรับการเขียนโครงการน้อยเกินไป การเขียนโครงการแบบขอไปทีหรือเขียนโครงการแบบที่ไม่
สามารถเปน็ ไปได้ และสุดท้ายตอบไม่ได้ว่าโครงการจะนำมาซึง่ การแก้ปัญหา หรอื พฒั นาหน่วยงาน ได้
จรงิ หรอื ไม่

ดังนนั้ ถ้าเจา้ หนา้ ที่ มีความเข้าใจในองค์ความรู้ เกี่ยวกบั การจดั ทำแผน และการจัดทำโครงการ
ตลอดจนทราบวิธีเขียนโครงการให้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย ปัญหา
ข้างต้นก็จะลดลง หรืออาจไม่เกิดขึ้น ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เห็นความสำคัญกับการจัดการองค์
ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ จึงจัดทำแนวทางการเขียนโครงการ เผยแพร่แก่ผู้สนใจสามารถนำไป
ปฏิบตั ิได้โดยงา่ ย

คำวา่ โครงการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Project ซึง่ หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม
หลายกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน พื้นที่ในการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการ
ดำเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนงานที่ปราศจากโครงการย่อมเป็นแผนงานที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อม
เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งเพราะจะทำให้ง่ายในการปฏิบัติ และง่ายต่อการติดตามและประเมินผล
เพราะถ้าโครงการบรรลุผลสำเร็จนั้น หมายความว่า แผนงาน และนโยบายนั้นบรรลุผลสำเร็จด้วย
โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นำแผนปฏิบัติการไปสู่การดำเนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามที่ต้องการ อีกทั้งยงั เป็นจุดเช่อื มโยงจากแผนงาน ไปสู่ระบบงบประมาณอีกด้วย

การเขียนโครงการเปน็ เรื่องที่ไมง่ ่าย และไม่ยากเกินความสามารถของผู้ทีม่ ีหน้าทีร่ ับผิดชอบใน
การจัดทำแผนและโครงการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั ความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อที่จะได้เขียนโครงการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน
และนโยบายตอ่ ไป นอกจากนั้นการจะเป็นผเู้ ขียนโครงการได้ดีควรหม่ันฝกึ ฝน และเขียนโครงการบ่อยๆ
มีขอ้ มูลมาก ข้อมลู ถูกต้อง เพียงพอ และทันสมัยวิเคราะหส์ ถานการณ์อย่างถ่องแท้ กอ่ นเขียนโครงการ
และหลังจากน้ันก็นาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาเขียนตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการตามที่ได้มี
การสรุปไว้ดงั ตอ่ ไปนี้

รายละเอียดการเขียนโครงการ
1. หลกั การและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการจัดทำ
โครงการขึน้ มา เพือ่ แสดงใหเ้ หน็ ถึงสถานการณ์แนวโน้มและความสำคัญที่จำเป็นต้องมีโครงการนี้ โดย
วิเคราะหแ์ ละแจกแจงประเดน็ ปัญหาให้ชดั เจน ท้ังข้อเทจ็ จริงและผลกระทบของปญั หาที่เกิดข้ึน

2. วัตถปุ ระสงค์
โครงการจำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นเครื่องชี้แนวทางในการดำเนินงานของ

โครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
นั้น การกำหนดวตั ถปุ ระสงค์ทีด่ จี ะเปน็ การช่วยใหก้ ารกำหนดขั้นตอนสำหรับปฏิบัติเปน็ อย่างรดั กมุ การ
กำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ “SMART” โดยอธิบายความหมายไว้
ดังน้ี

2.1 S = Sensible (เปน็ ไปได)้ วตั ถุประสงค์ทีด่ ตี ้องมีความเปน็ ไปได้
2.2 M = Measurable (วดั ได้) วัตถุประสงค์ทีด่ จี ะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้
2.3 A = Attainable (ระบสุ ิง่ ทีต่ อ้ งการ) วตั ถปุ ระสงค์ที่ดีจะต้องระบสุ ิ่งทีต่ ้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ
2.4 R = Reasonable (เป็นเหตเุ ปน็ ผล) วัตถปุ ระสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเปน็ ผล ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.5 T = Time (เวลา) วตั ถุประสงคท์ ีด่ ตี ้องมขี อบเขตของเวลาทีแ่ นน่ อนในการปฏิบัติงาน

3. กล่มุ เป้าหมาย
กำหนดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการหรือผู้ที่จะได้รับผล

จากการดำเนินงานของโครงการ เป้าหมายเป็นการคาดหวังล่วงหน้าถึงผลที่จะได้รับว่าเป็นปริมาณ
เท่าใด โดยต้องวดั ได้อยา่ งเปน็ ตรรกะและตอ้ งมคี วามสมั พนั ธ์ที่สอดคล้องกับวตั ถุประสงค์
เชงิ ปริมาณ (ให้ใครเปน็ ผู้เข้ารว่ มโครงการจำนวนกี่คน)
เชงิ คุณภาพ (ให้ผู้ที่เข้ารว่ มโครงการสามารถทำอะไรได้หรอื มีความรเู้ รือ่ งใด)

4. วิธีการดำเนินงาน
วิธีดำเนินงานเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ซึ่งวิธีดำเนินงาน

จำแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม บางครั้งนิยมเขียนเปน็ รูปปฏิทินรวมกับระยะเวลาดำเนินงานที่
แสดงถึงลำดบั กิจกรรมก่อนหลัง เพื่อให้โครงการนั้นดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ภายในช่วงระยะเวลาที่
กำหนดไว้จรงิ ง่ายในการกำกับตรวจสอบ

สำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานต้องจัดสรรกิจกรรมอย่างรอบคอบ และเลือกทางที่
ได้ผลดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ ประหยัดงบประมาณ มี
องค์ประกอบที่จะบอกถึงความสำเร็จอย่างชัดเจน และสามารถวัดได้อย่างชัดเจน หากใช้การ
ประเมินผลแบบการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ให้ทำการแสดงและระบุรายละเอียดของ
กิจกรรมในรปู แบบของตาราง

5. ระยะเวลาดำเนินการ
เป็นการกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการต้ังแต่ระยะเริม่ ตน้ ปฏิบัติโครงการจนถึงการส้ินสุด

โครงการน้ัน

6. สถานทด่ี ำเนินการ
ระบุสถานทีด่ ำเนินการโครงการ พืน้ ที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวดั

7. หนว่ ยงานท่รี ับผิดชอบโครงการ
ระบุชือ่ ผรู้ ับผิดชอบ หน่วยงานหลกั และหน่วยงานสนบั สนนุ รวมท้ัง โทรศพั ท์ โทรสารและ E-

mail
8. งบประมาณ

การทำงบประมาณ เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ ที่ผู้เขียนจะต้องระบุเป็นยอดเงิน
และทรัพยากรอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในโครงการ ซึง่ จะต้องจัดสรรให้เหมาะกับโครงการ เป็นทีย่ อมรับได้ โดย
อาจจำแนกเป็นหมวด ๆ เช่น หมวดค่าบริหารโครงการ หมวดค่าดำเนินโครงการ และหมวดค่าติดตาม
และประเมินผลซึ่งแต่ละหมวดควรมีมาตรฐานในการคิดเป็นต่อหน่วย หรือต่อหัว ครอบคลุมตลอดทั้ง
เนื้อหาของโครงการเพื่อเป็นเครื่องมืออธิบายแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ดำเนินโครงการร่วมและ
ผเู้ กีย่ วข้องกบั โครงการได้

9.ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มี

ลักษณะเชงิ กายภาพ โดยมีหนว่ ยการวดั เช่น จำนวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตวั ช้วี ัดเชงิ ปริมาณ
จะเหมาะสำหรับการวัดในสิ่งที่จบั ต้องได้ เป็นรปู ธรรม และมีความชดั เจน

เชิงคณุ ภาพ : ตัวช้วี ัดเชงิ คณุ ภาพ คือ ตวั ช้วี ดั ที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรอื เป็นหน่วย
วัดใดๆ แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นคำอธิบายถึงเกณฑ์การ
ประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้ จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือ
กรอบกำกับการใช้วจิ ารณญาณของผปู้ ระเมิน

10. ผลท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการแสดงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากความสำเร็จของ

โครงการ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการตามลำดับของความสำคัญ

11. การประเมินผลโครงการ
เป็นการระบุวิธีประเมินผลและอาจระบุผู้รับผิดชอบในการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลจะ

ถูกต้องมากน้อยเพียงใดขึ้นกับความชัดเจนของโครงการ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญของผู้ประเมิน
ซึ่งการประเมินผล จะมีทั้งผลบวกและผลลบ โดยการประเมินผลจะสามารถนำไปสู่การปรับปรุง
โครงการได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และช่วง
ระยะเวลาที่ทำการประเมินผลโครงการ โดยการประเมินผลนั้นต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และมีการตอบสนองที่สัมพนั ธก์ บั เป้าหมายของโครงการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานประชาสมั พนั ธ์ สานกั ปลัดเทศบาล โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๗๓๐๐

ท่ี อน ๕๒๘๐๑/ วันท่ี พฤศจิกายน 2564

เรอ่ื ง ขออนมุ ตั ดิ าเนินการ โครงการจดั งานประเพณลี อยกระทง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

..............................................................................................................................................................................

เรียน นายกเทศมนตรตี าบลลานสกั

๑. เร่อื งเดมิ
เทศบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เก่ยี วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอ่นื ๆ โครงการจดั งานประเพณีลอยกระทง
เพอ่ื จา่ ยเปน็ ค่าใชจ้ า่ ยตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน 30,000 บาท –ยังไม่มกี ารเบกิ จ่าย-

๒. ขอ้ เท็จจรงิ
เพอ่ื เป็นการแสดงถึงความสาคัญของสายนาทอี่ ยู่กบั ท้องถ่ินให้ยืนยาว ประกอบกบั

พระราชบญั ญตั เิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ ขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) บารงุ ศลิ ปะ

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 56 (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว
ซ่ึงแนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 ของเทศบาลตาบลลานสัก เป้าหมาย

กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ) และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทุนในการส่งเสริม ซึ่งหากไม่มีการส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถ่ินไว้ ในอนาคต
เด็ก เยาวชน และประชาชน ก็จะไม่รู้ถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น กองการศึกษา

จึงจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
ณ หนา้ วดั ลานสัก การจัดโครงการฯ ในครงั นี คานงึ ถึงความปลอดภยั ของประชาชนจากโรคติดเชอื ไวรสั โคโรนา

2019 โดยถือปฏบิ ัตภิ ายใตต้ ามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสขุ อย่างเคร่งครดั

๓. ขอ้ เสนอแนะ
เหน็ ควรพจิ ารณาอนมุ ตั ดิ าเนนิ การและเบกิ จา่ ยงบประมาณ ตามโครงการฯ ดงั กล่าว

ข้างตน้ ตอ่ ไป

จงึ เรียนมาเพอ่ื โปรดอนมุ ตั ิ

( นายกฤษณะ สารสุวรรณ์ )

เจ้าพนักงานธรุ การชานาญงาน รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา

/ ความเหน็ ผู้...

-๒-

บันทึกข้อความ ท่ี อน ๕๒๘๐๑/ วันท่ี ธนั วาคม ๒๕๖๓

เรอ่ื ง ขออนมุ ัตดิ าเนินการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
..............................................................................................................................................................................

เรยี น นายกเทศมนตรีตาบลลานสกั
- ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

( นางแก้วใจ สารสุวรรณ์ )

รองปลดั เทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลลานสกั

ความเห็นนายกเทศมนตรีตาบลลานสกั

□ อนุมตั ิ □ ไม่อนุมตั ิ

เพราะ.................................................................
................................................................................

( นายพงศธ์ ร จวิ านพุ ันธ์ )
นายกเทศมนตรตี าบลลานสัก

ชือ่ โครงการ โครงการจัดงานประเพณลี อยกระทง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

สอดคลอ้ งยุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคนและสงั คมที่ม่คี ุณภาพ

สอดคล้องแผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ

๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปน็ สมาชกิ “ประชาคมอาเซียน” ซง่ึ วฒั นธรรมประเพณตี า่ ง ๆ ของแต่ละ

ประเทศถือเป็นการบ่งบอกถึงแบบอย่าง หรือวิถีการดาเนินชีวิตของแต่ชุมชน แต่ละกลุ่มเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม และประเพณีลอยกระทง เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของชาวไทย
ตรงกับวันขึน 15 ค่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ ซ่ึงประเพณีนีกาหนดขึนเพื่อเป็นการสะเดาะห์เคราะห์
และขอขมาต่อพระแมค่ งคา ประเพณลี อยกระทงไดก้ าหนดจดั ในทุกพนื ทท่ี ัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรเิ วณ
ที่ติดกับแม่นาลาคลองหรือแหล่งนา ตลอดจนแสดงถึงความสาคัญของสายนาที่อยู่กับท้องถ่ินให้ยืนยาวสืบไป
ซึ่งแต่ละพนื ท่ีก็จะมเี อกลกั ษณท์ น่ี ่าสนใจแตกตา่ งกันไป ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
วฒั นธรรมอันดีของท้องถ่ิน มาตรา 56 (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งแนวทางการดาเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ของเทศบาลตาบลลานสัก เป้าหมายกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ศาสนา
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ) และส่งเสรมิ การทอ่ งเทย่ี ว โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทนุ ในการสง่ เสริม
ซึ่งหากไม่มีการส่งเรมิ สบื สานประเพณีท้องถ่ินไว้ ในอนาคตเด็ก เยาวชน และประชาชน กจ็ ะไมร่ ู้ถงึ ประเพณีท่ี
เป็นเอกลกั ษณ์ทางวฒั นธรรมของทอ้ งถ่ิน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าในการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตลอดจนรว่ มกนั ร่วมรกั ษาเอกลกั ษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน สร้างความเขา้ ใจ ส่งเสริมการทอ่ งเท่ียวในเขตพืนท่ี
เทศบาลตาบลลานสัก กองการศึกษา จึงจัดโครงการประเพณลี อยกระทง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ในวนั ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 การจัดโครงการในครังนี คานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนจากโรคตดิ เชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยถือปฏิบัติภายใต้ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เครง่ ครัด

๒. วตั ถปุ ระสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสรมิ ใหเ้ ด็ก เยาวชน และประชาชน รว่ มกนั อนุรกั ษ์ สบื สานประเพณลี อยกระทง

เป็นการบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่นิ ใหค้ งอย่สู บื ไป
2.2 เพ่ือส่งเสริมการท่องเทยี่ วในเขตเทศบาลตาบลลานสัก
๒.๓ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม อาชพี เศรษฐกจิ ในเขตเทศบาลตาบลลานสัก

๓. เป้าหมาย
เดก็ เยาวชน และประชาชน ภายในเขตเทศบาลตาบลลานสัก

4.วธิ ีดา...

-2-

๔. วิธดี าเนินการ/กิจกรรม
๔.๑ จดั ทาโครงการฯ เพ่อื ขออนุมัติงบประมาณ
๔.๒ วางแผนการดาเนินการ/กาหนดกจิ กรรม
๔.๓ ประสานผู้เก่ียวขอ้ งเพอ่ื ดาเนนิ การตามโครงการฯ
๔.๔ ดาเนนิ การตามโครงการ
๔.๕ ตดิ ตาม/ประเมนิ ผลโครงการ

๕. ระยะเวลาดาเนนิ การ/สถานท่ีดาเนินการ
วันศกุ ร์ท่ี 19 พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

6. สถานทด่ี าเนนิ การ
หน้าวัดลานสัก อาเภอลานสกั จังหวัดอุทัยธานี

๗. ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลลานสัก

8. งบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ยี วเน่อื งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เขา้ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอน่ื ๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพ่อื จ่ายเป็นค่าใชจ้ ่ายตามโครงการจดั งานประเพณีลอยกระทง จานวน 30,000 บาท –ยงั ไมม่ กี ารเบิกจา่ ย-

9.ตวั ชีว้ ัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผเู้ ข้ารว่ มโครงการ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 ของกลมุ่ เป้าหมาย
เชงิ คณุ ภาพ
- เดก็ เยาวชน และประชาชน ที่มาร่วมงานมีความพึงพอใจ ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 70

10. ผลทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั
๒.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดร้ ่วมกนั อนรุ ักษ์ สบื สานประเพณลี อยกระทง

เป็นการบารุงศลิ ปะ จารตี ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวฒั นธรรมอนั ดงี ามของท้องถิน่ ให้คงอยสู่ ืบไป
2.2 การทอ่ งเท่ียวในเขตเทศบาลตาบลลานสกั เปน็ ที่ร้จู ักและยอมรบั มากขนึ
๒.๓ กระต้นุ และส่งเสรมิ อาชีพ เศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลตาบลลานสกั

11. การประเมินผลโครงการ
11.1 การสงั เกตการณ์ ภายถา่ ย
11.2 ประเมนิ /รายงานผลตามลาดบั ขันตอน ภายใน 60 วนั

(ลงชอ่ื )..........................................................ผเู้ สนอโครงการ
( นายกฤษณะ สารสุวรรณ์ )

เจ้าพนักงานธรุ การชานาญงาน รักษาราชการแทน
ผอู้ านวยการกองการศกึ ษา

/ ความเหน็ ผ้.ู ..

ช่อื โครงการ -๓-
สอดคล้องยุทธศาสตร์ โครงการจดั งานประเพณลี อยกระทง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
สอดคลอ้ งแผนงาน
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 การพฒั นาคนและสงั คมท่ีมี่คุณภาพ
แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ

ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ
.............................................................................................................................................................................

(ลงชือ่ ).................................................ผู้เหน็ ชอบโครงการ
( นางแก้วใจ สารสวุ รรณ์ )

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลลานสกั

ความเห็นผูอ้ นมุ ตั ิโครงการ
.............................................................................................................................................................................

(ลงช่ือ)................................................................ผ้อู นมุ ัติโครงการ
( นายพงศธ์ ร จิวานพุ ันธ์ )
นายกเทศมนตรตี าบลลานสัก

กาหนดการ
โครงการ เทศบาลพบประชาชน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วนั ศุกรท์ ี่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ณ บรเิ วณปอ้ มตารวจลานสกั
............................................

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - คณะผูบ้ ริหาร สมาชกิ สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนกั งานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ชุมชนในเขตเทศบาล หนว่ ยงานบริการต่าง ๆ
พรอ้ มกัน ณ บริเวณปอ้ มตารวจลานสัก
- ผรู้ ว่ มงานรบั บรกิ ารจากส่วนราชการ สอบถาม ปรึกษา แนะนา รับความรู้
จากสว่ นราชการ ( รบั บริการตลอดทังงาน )
- การแสดงศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ เทศบาลตาบลลานสกั จานวน ๓ ชุด

- การแสดงชมรมแอโรบิคบาสโลบ จานวน ๑ ชุด

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. - พธิ เี ปดิ งาน โดย นายพงศ์ธร จวิ านุพันธ์ นายกเทศมนตรตี าบลลานสัก
กลา่ วรายงาน โดย นายธนกฤต ชัยภวิ ัฒน์กลุ ปลัดเทศบาลตาบลลานสกั

พรอ้ มแถลงการดาเนนิ งานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรบั ฟงั
แลกเปลยี่ น ขอ้ เสนอแนะ ความต้องการของประชาชนในเขตพืนที่
เทศบาลตาบลลานสัก เยย่ี มชมและรบั บรกิ าร จากหนว่ ยงานบริการ

เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. - กิจกรรมการส่งเสรมิ สุขภาพจิต ลดความเครียดจากภาวะโรคตดิ เชือไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -19)

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ภาคผนวกคา่ ใชจ้ ่าย
โครงการ เทศบาลพบประชาชน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วนั ศกุ ร์ท่ี 29 มกราคม 2564
ณ บริเวณป้อมตารวจลานสกั

************************************

1. ค่าจา้ งเหมาประดับตกแตง่ บูทนิทรรศการสว่ นราชการ จานวน 6 บูธ ๆ ละ 3,000 บาท เปน็ เงิน 18,000 บาท

2. ค่าตอบแทนการแสดงศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลลานสัก จานวน 3 ชดุ ๆ ละ 4,000 บาท

เปน็ เงิน 12,000 บาท

3. ค่าตอบแทนการแสดงชมรมแอโรบกิ ลานสัก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท

4. ค่าจา้ งเหมาเวที เคร่อื งปนั่ ไฟ เครอ่ื งเสยี ง ไฟประดับบรเิ วณงานและรอบๆ สถานท่ีจดั งาน

เป็นเงิน 33,000 บาท

5. คา่ จ้างเหมาจัดทาหน้ากากอนามยั พรอ้ มปกั เทศบาลตาบลลานสัก จานวน 500 ช้ิน ๆ ละ 15 บาท

เป็นเงิน 7,500 บาท

6. คา่ จ้างเหมาจัดทาปา้ ยไดคทั โครงการฯ ขนาด เป็นเงิน 5,000 บาท

7. คา่ จ้างเหมาการแสดง สง่ เสริมสุขภาพจติ ลดความเครยี ดจากภาวะโรคตดิ เชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

( COVID -19) จานวน 1 ชุด เป็นเงนิ 22,500 บาท

รวมทงั้ สนิ้ 7 รายการ เป็นเงนิ 100,000 บาท ( -หนึง่ แสนบาทถ้วน- )

ลงชอื่
( นางสาวอรญา อาไพรตั น์ )

นกั ทรพั ยากรบคุ คลชานาญการ รกั ษาราชการแทน
หัวหนา้ สานักปลดั เทศบาล

(คูฉ่ บบั )

ที่ อน ๕๒๘๐๑/ว สานกั งานเทศบาลตาบลลานสัก
ถนนเฉลิมพระเกยี รติ ร.๙ อน ๖๑๑๖๐

ธันวาคม ๒๕๖๓

เร่อื ง ขอเชญิ เข้ารว่ มงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะผบู้ ริหาร/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาเทศบาล

สง่ิ ทีส่ ง่ มาดว้ ย กาหนดการฯ จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตาบลลานสกั กาหนดดาเนินงานตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศกุ ร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณป้อมตารวจลานสัก โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้การปฏบิ ัติงานตามอานาจหนา้ ท่ีของเทศบาลและนโยบายผูบ้ รหิ าร รวมถึงประชาชน ได้ร่วมคดิ ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบ ในการนาพาให้เทศบาลตาบลลานสักเป็นตาบลน่าอยู่ มีสุขภาวะที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจา้ หน้าทีเ่ ทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนได้ร่วมแสดงความคดิ เห็นขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ

และนามาปรบั ปรงุ การปฏบิ ตั งิ านใหม้ ปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธิผล

ในการนี จึงขอเรยี นเชิญท่านในฐานะคณะผู้บริหารและสมาชกิ สภาเทศบาล ฯ ได้ร่วมแลกเปลยี่ น

แสดงความคิดเห็นและรบั ฟังข้อเสนอแนะตา่ ง ๆ ตลอดจนปญั หาความต้องการของประชาชนโดยตรง
ในวันศุกรท์ ี่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตังแต่ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตน้ ไป ณ บริเวณปอ้ มตารวจลานสัก (รายละเอียด
ตามกาหนดการทแ่ี นบมาพร้อมนี)

จึงเรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถอื

(นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์)
นายกเทศมนตรีตาบลลานสกั

สานกั ปลัดเทศบาล ………………………………...ปลดั เทศบาล
งานประชาสัมพนั ธ์ ......................................รองปลัดเทศบาล
โทร. 0 56537 300 ......................................หัวหน้างาน
โทรสาร. 0 5653 7494 ......................................ตรวจ/พิมพ/์ ทาน

(คู่ฉบับ)

บันทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ สานักปลัดเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๗๓๐๐

ท่ี อน ๕๒๘๐๑/ว วันท่ี ธนั วาคม ๒๕๖๓

เรอื่ ง ขอเชญิ เข้าร่วมงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

..............................................................................................................................................................................

เรียน หัวหนา้ สว่ นราชการทกุ ส่วน

ด้วย เทศบาลตาบลลานสกั ได้กาหนดดาเนนิ งานตามโครงการเทศบาลพบประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ
และนาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สร้างความเขา้ ใจอันดีในการปฏิบัติงานระหวา่ งภาครัฐและภาคประชาชน เผยแพรค่ วามรู้ในด้านวิชาการและ

การบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ให้กบั ประชาชนรับทราบและไดร้ บั บริการในวนั ดังกลา่ ว นัน

ในการน้ี จงึ ขอเชญิ ทา่ นและพนกั งานทกุ คนในสงั กัดเข้ารว่ มโครงการเทศบาลพบประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ท่ี ๒ ๙ มกราคม ๒ ๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๐๐ น .

เป็นต้นไป ณ บริเวณป้อมตารวจลานสัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้ท่านได้ดาเนินการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ/นิทรรศการผลการดาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ตามอานาจหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชนในส่วนงานท่ีท่านรับผิดชอบ ในวัน เวลา
ดังกล่าวข้างตน้ (รายละเอียดตามกาหนดการทแ่ี นบมาพรอ้ มนี้)

จึงเรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

( นางสาวอรญา อาไพรัตน์ )

นักทรพั ยากรบุคคลชานาญการ รกั ษาราชการแทน
หวั หน้าสานกั ปลดั เทศบาล

………………………………...ปลดั เทศบาล
......................................รองปลัดเทศบาล
......................................หัวหน้างาน
......................................ตรวจ/พมิ พ/์ ทาน

(คูฉ่ บับ)

ท่ี อน ๕๒๘๐๑/ว สานักงานเทศบาลตาบลลานสกั
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อน ๖๑๑๖๐

ธันวาคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเชญิ เขา้ รว่ มงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานชมุ ชนทกุ ชมุ ชน

ส่งิ ทส่ี ่งมาดว้ ย กาหนดการฯ จานวน ๑ ฉบบั

ด้วยเทศบาลตาบลลานสกั กาหนดดาเนนิ งานตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดลานสัก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพ่ือใหก้ ารปฏบิ ัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลและนโยบายผู้บริหาร รวมถงึ ประชาชน
ได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ในการนาพาให้เทศบาลตาบลลานสักเป็นตาบลน่าอยู่ มีสุขภาวะท่ีดี

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และนามาปรบั ปรุงการปฏบิ ัตงิ านให้มปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ล

ในการนี จงึ ขอเรียนเชญิ ท่านและประชาสมั พนั ธ์ประชาชนในชุมชนเข้ารว่ มโครงการเทศบาล
พบประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกรท์ ี่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ตลาด
ลานสกั (รายละเอยี ดตามกาหนดการทแี่ นบมาพร้อมนี)

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถอื

(นายพงศ์ธร จิวานุพนั ธ)์
นายกเทศมนตรีตาบลลานสกั

สานกั ปลัดเทศบาล ………………………………...ปลดั เทศบาล
......................................รองปลัดเทศบาล
งานประชาสัมพนั ธ์ ......................................หัวหน้างาน
โทร. ๐ ๕๖๕๓๗ ๓๐๐ ......................................ตรวจ/พมิ พ/์ ทาน
โทรสาร. ๐ ๕๖๕๓ ๗๔๙๔Manual writing Project
Lan sak Subdistrict
Municipality 2021


Click to View FlipBook Version