The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ที่ระลึกพิธีแสดงมุทิตาจิตแด้ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by science cmu, 2021-09-15 22:17:24

ที่ระลึกพิธีแสดงมุทิตาจิตแด้ผู้เกษียณ 2564

ที่ระลึกพิธีแสดงมุทิตาจิตแด้ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่

ที่ระลึก
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่

ผเู้ กษียณอายุงาน

ประจําปี 2564

Ê‹§Ã¡Ñ ʧ‹ ã¨
ˋǧã .. àÊÁÍส่่งรััก ส่ง่ ใจ
ห่่วงใย .. เสมอ

ผู้เกษยี ณอายงุ าน คณะวทิ ยาศาสตร์ มช.
ประจำ�ปี 2564

นางปิิยนุุช นานาวััน

ภาควิิชาเคมีี

ผู้ช�้ ่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.

จำำ�นงค์์ อุุทััยบุุตร

ภาควิชิ าชีวี วิิทยา

รองศาสตราจารย์์ ดร.

สมจิติ ร อยู่่�เป็น็ สุขุ

ภาควิชิ าชีีววิทิ ยา

2 ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิติ าจิิตแด่่ผู้�เ้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564 นางรำ�ำ พึงึ จิินดาวงศ์์
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่
ภาควิิชาชีวี วิทิ ยา

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ประจ�ำ ปี 2564

นายสมประสงค์์ บุญุ เกิดิ

ภาควิิชาฟิิสิกิ ส์์และวััสดุศุ าสตร์์

นายเสน่่ห์์ แสงแก้้ว

ภาควิชิ าฟิิสิิกส์์และวััสดุศุ าสตร์์

ขอแสดงความเสีียใจ และร่ว่ มไว้้อาลัยั แด่่

นายสุพุ จน์์ โปธา

2503 - 2564
สำ�ำ นักั งานคณะวิทิ ยาศาสตร์์

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ ที่่ร� ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 3
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่่วงใย .. เสมอ

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.

ธรณนิ ทร์
ไชยเรอื งศรี

คณบดคี ณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่

คณะวิิทยาศาสตร์์ ได้้จััดพิิธีีแสดง
มุทุ ิติ าจิติ แด่ผ่ ู้เ้� กษียี ณอายุงุ านเป็น็ ประเพณีปี ระจำำ�
ทุกุ ปีจี ุดุ ประสงค์ข์ องการจัดั พิธิ ีแี สดงมุทุ ิติ าจิติ แด่ผ่ ู้้�
เกษียี ณอายุงุ านนี้้� เพื่อ่� แสดงความขอบคุณุ แสดง
มุุทิิตาจิิต และเป็็นเกีียรติิแก่่ข้้าราชการ ลููกจ้้าง
ประจำ�ำ และพนักั งานมหาวิทิ ยาลัยั ประจำ�ำ ที่่ป� ฏิบิ ัตั ิิ
หน้า้ ที่่จ� นครบเกษีียณอายุุงาน
ผู้้� เ ก ษีี ย ณ อ า ยุุ ง า น ทุุ ก ท่่ า น ไ ด้้ ป ฏิิ บัั ติิ
หน้้าที่่�ที่่�แต่่ละท่่านรัับผิิดชอบอย่่างเต็็มกำำ�ลััง
ความสามารถ ก่่อให้้เกิิดคุุณประโยชน์์และ
นำ�ำ มาซึ่่�งความเจริิญก้้าวหน้้าและความสำำ�เร็็จให้้
กัับคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ม า อ ย่่ า ง ต่่ อ เ นื่�่ อ ง คุุ ณ ค ว า มดีี ทั้้� ง ห ล า ย ที่่�
แ ต่่ ล ะ ท่่ า น ไ ด้้ ก ร ะ ทำ�ำ ไ ว้้ ต ล อ ดร ะ ย ะ เ ว ล า ที่่�
ปฏิิบััติิงานจะได้้จารึึกไว้้และอยู่่�ในความทรงจำำ�
ของชาวคณะวิิทยาศาสตร์์รุ่ �นหลัังตลอดไป

4 ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้เ�้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่่งรััก ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ
คณะวิิทยาศาสตร์์ได้้ตระหนัักถึึงความสำ�ำ คััญและความเสีียสละ
ของทุุกท่่านเป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงได้้จััดพิิธีีแสดงมุุทิิตาจิิตแด่่ผู้�้เกษีียณอายุุงาน
ซึ่ง่� ในปีี พ.ศ.2564 มีผี ู้้�เกษีียณอายุงุ าน จำำ�นวน 6 ท่า่ น ดังั นี้้�

ภาควิิชาเคมีี
นางปิิยนุุช นานาวันั

ภาควิชิ าชีีววิิทยา

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. จำำ�นงค์์ อุุทัยั บุุตร

รองศาสตราจารย์์ ดร. สมจิิตร อยู่่�เป็็นสุุข

นางรำำ�พึึง จินิ ดาวงศ์์

ภาควิิชาฟิสิ ิกิ ส์แ์ ละวััสดุุศาสตร์์
นายสมประสงค์์ บุุญเกิิด
นายเสน่่ห์์ แสงแก้ว้

สำำ�หรัับคุุณสุุพจน์์ โปธา บุุคลากรประจำำ�สำ�ำ นัักงานคณะวิิทยาศาสตร์์
ที่่�ปฏิิบััติิงานมาจนถึึงวาระเกษีียณอายุุงานในปีี 2564 แต่่ได้้ถึึงแก่่กรรมด้้วย
โรคประจำ�ำ ตัวั เมื่อ่� ปลายเดืือนสิงิ หาคม 2564 ซึ่ง่� นับั เป็น็ การสููญเสียี ที่่น� ่า่ เศร้า้ ใจยิ่่ง�

ด้้วยคุุณงามความดีี ความมีีน้ำำ�� ใจและโอบอ้้อมอารีีของคุุณสุุพจน์์ โปธา
ที่่ไ� ด้ก้ ระทำ�ำ มาตลอดชีวี ิติ การทำ�ำ งานที่่ค� ณะวิทิ ยาศาสตร์์ บุคุ ลากรทุกุ คนจะระลึึกถึึง
และจะนำำ�มาเป็น็ แบบอย่่างอัันดีีในการดำำ�เนิินชีีวิิตและการทำำ�งานต่่อไป

ในนามของคณาจารย์์และบุุคลากรคณะวิิทยาศาสตร์์ทุุกคน ผมใคร่่
ขอขอบคุุณ ผู้�้เกษีียณอายุุงานทุุกท่่าน ที่่�ได้้ทุ่่�มเทแรงกาย แรงใจ และกำำ�ลััง
สติิปัญั ญาให้้กับั คณะวิิทยาศาสตร์ด์ ้้วยดีีตลอดมา

สุุดท้้ายนี้้�ผมขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย และสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทั้้�งหลาย
ในสากลโลกที่่�ท่่านเคารพศรััทธาจงปกปัักรัักษาคุ้้�มครองให้้ผู้้�เกษีียณอายุุงาน
ทุุกท่่าน และครอบครััว มีีแต่่ความสุุขกัับเส้้นทางใหม่่ของชีีวิิตหลัังเกษีียณ
มีีสุุขภาพพลานามััยที่่�สมบููรณ์์แข็็งแรงและประสพความสมหวัังในสิ่่�งอัันพึึง
ปรารถนาทุุกประการเทอญ

(ศาสตราจารย์์ ดร. ธรณิินทร์์ ไชยเรืืองศรี)ี
คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์

ที่�ร่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิิตาจิิตแด่่ผู้�้เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 5
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่่งรััก ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

สารบััญ

ผู้�้เกษีียณอายุงุ าน ประจำ�ำ ปีี 2564 .... 2

สารจากคณบดีี .... 4

ประวััติิและบทความของผู้้�เกษีียณอายุงุ าน ประจำ�ำ ปีี 2564

นางปิิยนุุช นานาวััน .... 7
ผู้�ช้ ่่วยศาสตราจารย์์ ดร. จำ�ำ นงค์์ อุุทััยบุุตร .... 29
รองศาสตราจารย์์ ดร. สมจิติ ร อยู่่�เป็น็ สุขุ .... 44
นางรำ�ำ พึงึ จิินดาวงศ์์ .... 65
นายสมประสงค์์ บุญุ เกิดิ .... 82
นายเสน่ห่ ์์ แสงแก้้ว .... 91
นายสุพุ จน์์ โปธา .... 98

ชมรมผู้้�เกษีียณคณะวิทิ ยาศาสตร์์

มหาวิิทยาลัยั เชียี งใหม่่ (ชกว.) .... 109

ทำ�ำ เนียี บผู้้�เกษียี ณอายุงุ าน

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่ .... 111

กำำ�หนดการ

พิิธีีแสดงมุทุ ิติ าจิิตแด่่ผู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564 .... 125

คณะกรรมการและอนุุกรรมการ

จััดงานพิธิ ีีแสดงมุุทิติ าจิติ ประจำำ�ปีี 2564 .... 126

บทส่่งท้้าย .... 131

6 ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิติ แด่่ผู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่่งรััก ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

นางปิิยนุุช
นานาวันั

ภาควิิชาเคมีี

ประวตั ิ

นางปิิยนุุช นานาวััน

เป็น็ บุุตรของ นายประมวล และนางดวงตา นานาวันั
เกิิดวัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2504 ณ จังั หวััดลำำ�ปาง
สมรสกัับ นายประกอบ วาจาเที่่�ยง
มีบี ุตุ รชาย 1 คน หญิิง 1 คน

การศกึ ษา

2522 มััธยมศึึกษาตอนปลาย โรงเรีียนลำำ�ปางกััลยาณีี
จัังหวัดั ลำำ�ปาง
2527 ศิลิ ปศาสตรบัณั ฑิิต (ภาษาฝรั่่ง� เศส) มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ที่�ร่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้�้เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 7
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

“ การทำ�งาน

2537–2553 เจ้้าหน้า้ ที่่บ� ริิหารงานทั่่ว� ไป ระดับั 3–6 ภาควิชิ าเคมีี
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่
2553–2554 เจ้้าหน้า้ ที่่บ� ริิหารงานทั่่�วไป ชำำ�นาญการ ภาควิชิ าเคมีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชียี งใหม่่
2554–2564 พนัักงานปฏิบิ ัตั ิิงาน พนักั งานมหาวิทิ ยาลัยั ประจำำ�
ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่

เครื่่�องราชอิิสริยิ าภรณ์์

2557 ทวีตี ิยิ าภรณ์์ ช้้างเผืือก
2554 ทวีตี ิิยาภรณ์์ มงกุฎุ ไทย
2548 ตริิตาภรณ์์ ช้า้ งเผืือก
2543 ตริิตาภรณ์์ มงกุุฎไทย

ที่่อ� ยู่่�สำ�ำ หรับั ติิดต่อ่

4/57 หมู่่�บ้้าน นันั ทวััน ถนน นิิมมานเหมิินทร์์
ต.สุเุ ทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
โทร. 095-6265462

คติิประจำ�ำ ใจ

“ ชีวี ิติ คือื การเดิินทาง

8 ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิติ าจิิตแด่ผ่ ู้�เ้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

“ กาลครั้้�งหนึ่่�ง......”

นางปิิยนุุช นานาวััน

กาลครั้้�งหนึ่่�ง... เมื่�่อวัันที่่� 17 ตุุลาคม 2537 ข้้าพเจ้้า
ได้้ก้้าวย่่างเข้้าสู่่�รั้้�วมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่อีีกครั้้�งหลัังจบการศึึกษา
ในปีี พ.ศ.2527 ในฐานะข้้าราชการพลเรืือนในมหาวิิทยาลััย
สัังกััดภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่�่งต่่อมา
ในปีี พ.ศ. 2554 ข้้าพเจ้้าได้้เปลี่่�ยนสภาพเป็็นพนัักงานมหาวิิทยาลััย
ประจำำ� จนถึึงปััจจุุบััน นัับเวลาเกืือบ 27 ปีี ที่่�ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงาน
ณ สถาบัันการศึึกษาแห่่งนี้้�

27 ปีี ของการทำำ�งานที่่�นี่่�ข้้าพเจ้้าได้้เรีียนรู้้�ในหลายหลายสิ่่�ง
หลายหลายอย่่าง ทั้้�งในเรื่่�องของระบบงาน การทำำ�งาน ผู้้�คนรอบข้้าง
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าเรีียนรู้้�และน่่าสนใจสำำ�หรัับข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้า
ไ ด้้ เ ห็็ น ค ว า ม เ ปลี่่� ย น แ ป ล ง ที่่� ดีี ขึ้้� น ใ น ก า ร บ ริิ ห า ร ง า น ข อ ง ผู้้� บ ริิ ห า ร
ภาควิิชาเคมีีมาทุุกยุุคทุุกสมััย .. ตั้้�งแต่่หััวหน้้าภาควิิชาเคมีีท่่านแรก
ที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รู้้�จััก รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิจิิตร รััตนพานีี ต่่อมา...
รองศาสตราจารย์์ ดร.ประศัักดิ์์� ถาวรยุุติิการต์์ ...รองศาสตราจารย์์
ดร . ม ง ค ล ร า ย ะ น า ค ร . . . ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า รย์์ ดร . เ ก รีี ย ง ศัั ก ดิ์์�
ไชยโรจน์์ ... รองศาสตราจารย์์ ดร.จิินตนา สิิริิพิิทยานานนท์์ และ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. สิิทธิิชััย วิิโรจนุุปถััมภ์์ ซึ่�่งท่่านสุุดท้้ายข้้าพเจ้้า

ที่่ร� ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่ผ่ ู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 9
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่ง่ รััก ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

ได้้ร่่วมงานกัับท่่านยาวนานกว่่าท่่านอื่่�นถึึง 8 ปีี เต็็ม ...ปััจจุุบััน
ข้้าพเจ้้าได้้ร่่วมงานกัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กฤษณะ จิิตมณีี
หััวหน้้าภาควิิชาเคมีีคนปััจจุุบััน ประมาณ 3 เดืือน ก่่อนเกษีียณ
อายุุงาน... อาจารย์์อีีกสองท่่านที่่�ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงและไม่่มีีวัันลืืมคืือ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ยุุทธศัักดิ์์� วณีีสอน และ รองศาสตราจารย์์
ดร.สุุคนธ์์ พานิิชพัันธ์์ ที่่�ได้้ร่่วมเป็็นคณะกรรมการสอบสััมภาษณ์์
และคััดเลืือกข้้าพเจ้้า ให้้มาบรรจุุเข้้าทำำ�งาน ณ ภาควิิชาเคมีี แห่่งนี้้�...
ขอกราบขอบพระคุุณอย่่างสููงค่่ะ...
ณ ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สััมผััสกัับท่่านผู้้�ทรงความรู้้�มากมาย ทั้้�งอาจารย์์ บุุคลากร และ
ยัังแวดล้้อมไปด้้วยบััณฑิิต มหาบััณฑิิต และดุุษฏีีบััณฑิิต ทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้า
มีีความรู้้�สึึกภููมิิใจที่่�ได้้อยู่่�ในสัังคมที่่�ดีี ได้้ร่่วมงานกัับพี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�ทำำ�คุุณ
ประโยชน์์ให้้กัับประเทศชาติิด้้วยการสอนนัักศึึกษาให้้มีีความรู้้� ความ
สามารถ เป็็นคนดีีของสัังคม และประเทศชาติิสืืบไป ...ที่่�สำำ�คััญข้้าพเจ้้าได้้
อัพั เดทความรู้้�ทางวิชิ าการใหม่ๆ่ ซึ่ง่� เข้า้ ใจบ้า้ งไม่เ่ ข้า้ ใจบ้า้ ง แต่ก่ ็พ็ ยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจกัับมัันอยู่่�เสมอ
10 ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่ผ่ ู้�้เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่่วงใย .. เสมอ “

“ ทุกุ สิ่�่งทุุกอย่่างที่�เ่ กิิดขึ้้น� และดำ�ำ เนิินมา...
จนถึงึ ระยะเวลาเกืือบ 27 ปีี
จะอยู่ใ่� นความทรงจำำ�ของข้้าพเจ้า้ ตลอดไป

ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกซาบซึ้้�งใจที่่�ได้้ปฎิิบััติิงานที่่�ภาควิิชาเคมีี ที่่�แห่่งนี้้�
ได้้มอบสิ่่�งดีีๆ ให้้แก่่ข้้าพเจ้้าหลายๆ อย่่าง ทั้้�งด้้านครอบครััว
และสัังคม ข้้าพเจ้้าได้้พบ ได้้รู้้�จััก ได้้ร่่วมงาน กัับ พี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�มีีไมตรีี
ต่่อกัันเสมอมา ทำำ�ให้้เกิิดความสบายใจเพราะความร่่วมมืือร่่วมใจ
ของทุุกคนที่่�มีีให้้แก่่ข้้าพเจ้้า..ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นและดำำ�เนิินมา...
จนถึึงระยะเวลาเกืือบ 27 ปีี จะอยู่่�ในความทรงจำำ�ของข้้าพเจ้้าตลอดไป

อย่่างไรก็็ตาม ชีีวิิตก็็ต้้องดำำ�เนิินต่่อไปตามวิิถีีของแต่่ละบุุคคล
เพื่�่อเดิินทางและเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ... ในโอกาสที่่�ข้้าพเจ้้าเกษีียณ
อายุุงานในปีี 2564 และในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
ไวรััส COVID-19 นี้้� ข้้าพเจ้้าขออำำ�นาจบารมีีขององค์์สมเด็็จ
พร ะ วิิ สุุ ท ธิิ รัั ง ษีี บ รมบิิ ด า อ ง ค์์ ส ม เ ด็็ จพร ะ สัั มม า สัั มพุุ ท ธ เ จ้้ า
จงอำำ�นวยอวยพรให้้ทุุกท่่านมีีความสุุขกาย สุุขใจ เจริิญในศีีลธรรม
ประกอบคุุณงามความดีี พ้้นจากโรคภััยไข้้เจ็็บ ทุุกประการ.....
ขอขอบคุุณทุุกท่่านค่่ะ

ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิติ แด่่ผู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 11
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่ง่ รััก ส่ง่ ใจ ห่่วงใย .. เสมอ

“ ครั้้�งหนึ่่ง� กัับหัวั หน้้าธุุรการภาควิชิ าเคมีี

ที่่�ชื่่�อ.... ปิิยนุชุ ”

ผู้�ช้ ่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร. กฤษณะ จิิตมณีี

หัวั หน้้าภาควิิชาเคมีี

ครั้้�งหนึ่�่งกัับหััวหน้้าธุุรการภาควิิชาเคมีีที่่�ชื่่�อ.... ปิิยนุุช
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีทั้้�งครองงานครองตน ผู้้�คนไว้้ใจ
ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส สุุขใจที่่�ร่่วมงาน
วัันเวลาได้้พ้้นผ่่าน อีีกไม่่นานคราเกษีียณ
ขอท่่านได้้มีีความสุุขร้้อยเล่่มเกวีียน
ขอท่่านเขีียนมาหาบ้้างทางนี้้�รอ.....

12 ที่�ร่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิติ แด่ผ่ ู้้เ� กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ นิริ าศ... นุชุ ”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. สิทิ ธิชิ ััย วิิโรจนุปุ ถัมั ภ์์

ภาควิชิ าเคมีี

ขอเล่่าสู่่�กัันฟัังในฐานะน้้องและเพื่่�อนร่่วมงาน
อัันยาวนานมากว่่า 25 ปีี ในภาควิิชาเคมีี พี่่�นุุชเป็็น
key person ที่่�เป็็นหลัักของภาควิิชาอีีกท่่านหนึ่�่งที่่�
ช่่วยให้้ภาควิิชาเคมีีมีีความมั่่�นคง เป็็นบุุคคลที่่�หาตััว
จัับยากและหาทดแทนได้้ไม่่ง่่าย พี่่�นุุชมีีความสามารถ
มีีบุุคลิิกภาพที่่�เป็็นมิิตรสนุุกสนานเป็็นคนเก่่ง แก้้ปััญหา
ได้้ทุุก ๆ ด้้าน โดยเฉพาะไหวพริิบในการแก้้ปััญหา
เฉพาะหน้้า เป็็นผู้้�มีีอััธยาศััยพููดคุุยกัับผู้้�คนได้้ทั้้�ง
ภาควิิชาและทั่่�วราชอาณาจัักร พููดได้้หลายภาษารวมทั้้�ง
ภาษาเมืืองก็็ได้้หลายสำำ�เนีียง พี่่�นุุชรัับฟัังและพููดคุุย
กัั บ ทุุ ก ค น ไ ด้้ ทุุ ก เ รื่่� อ ง มีี ค ว า มรัั ก ส ว ย รัั ก ง า มม า ก
รัั ก ก า รท่่ อ ง เ ที่่� ย ว อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร อ อ ก กำำ�ลัั ง ก า ย
กิิจวััตรยามเย็็นหลัังเลิิกงานเราจะพบภาพพี่่�นุุชหอบ
เครื่อ่� งนอนเยื้้อ� งย่า่ งไปคณะ เดาว่า่ ไปโยคะอย่า่ งสม่ำ�ำ�เสมอ
เป็็นคนที่่�สุุขภาพแข็็งแรงและดููเด็็กกว่่าอายุุมากมาย

ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิิตแด่ผ่ ู้้เ� กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 13
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่ง่ รััก ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

มีีรอยยิ้้�มที่่�น่่ารัักทำำ�ให้้ผมแอบคิิดเสมอว่่าชีีวิิตตั้้�งแต่่
มััธยมน่่าจะหััวบัันไดไม่่แห้้งแน่่เลย นอกจากการทำำ�งาน
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบสููง มีีความแม่่น สื่่�อสารกัับผู้้�คน
ได้้ทุุกรููปแบบ มีีทััศนคติิที่่�ดีีและแก้้ปััญหาได้้อย่่างดีีแล้้ว
ในส่่วนของชีีวิิต พี่่�นุุชมีีครอบครััวที่่�อบอุ่่�นมั่่�นคงและ
ในวัันเกษีียณลููกทั้้�ง 2 คนก็็เติิบโตมีีการงานอย่่างดีียิ่่�ง
มีีดีีกรีีแพทย์์กัับวิิศวกร ไว้้ดููแลแม่่นุุชยามเกษีียณ
ในโอกาสที่่�ชีีวิิตเดิินทางมาถึึงวัันเกษีียณ ผมขอขอบคุุณ
พี่่น� ุชุ ในมิติ รภาพ ความรักั ความช่ว่ ยเหลืือ ความเอาใจใส่่
ทั้้�งส่่วนตััวและหน้้าที่่�โดยเฉพาะในช่่วง 8 ปีีสุุดท้้าย
ที่่� ไ ด้้ ทำำ� ง า น ร่่ วมกัั น อ ย่่ า ง ใ ก ล้้ ชิิ ด เ กิิ น ก ว่่ า คำำ� ใ ด ๆ
จะขอบคุุณได้้ในทุุกสิ่่�ง ณ โอกาสนี้้�ขอคุุณงามความดีีที่่�
พี่่�นุุชได้้ประพฤติิ ปฏิิบััติิอีีกทั้้�งความเสีียสละต่่อส่่วนรวม
ได้้เป็็นปััจจััยหนุุนนำำ�ให้้พี่่�นุุชมีีความสุุขไปตลอดกาล
และเหนืืออื่�่นใด ขอให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรงตลอดไป หากมีี
โอกาสใดๆ ก็็แวะมาเยี่่�ยมเยีียนน้้องๆ ลููกหลานเคมีี
กัันบ้้างนะครัับ

Best wishes
สิทิ ธิิชัยั

14 ที่่ร� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ พี่่น� ุุช.. ..หญิิงแกร่่งแห่ง่ เคมีี ”

รองศาสตราจารย์์ ดร. หทััยชนก เนียี มทรัพั ย์์

ภาควิชิ าเคมีี

ตั้้�งแต่่เราเริ่่�มมาทำำ�งานที่่�ภาควิิชาเคมีี เราก็็เห็็นพี่่�นุุชแล้้ว
พี่่�นุุชจบเอกฝรั่่�งเศส คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
แต่่การทำำ�งานตำำ�แหน่่งหััวหน้้าธุุรการ พี่่�นุุชทำำ�งานได้้ดีีจนเหมืือน
จบเอกบััญชีี เอกบริิหารจััดการ เอก IT บวกกัับเอกท่่องเที่่�ยว พี่่�นุุช
นัับเป็็นศููนย์์กลางของภาควิิชาอย่่างแท้้จริิง พี่่�นุุชประสานงานกัับ
ผู้้�บริิหารภาค อาจารย์์ บุุคลากรในภาค นอกภาคและคณะได้้อย่่าง
ดีีเยี่่�ยม ไม่่ว่่าถามเรื่�่องไหน พี่่�นุุชก็็จะมีีคำำ�ตอบให้้ (หรืือไปตามหา
คำำ�ตอบมาให้้ได้้) พี่่�นุุชผ่่านหััวหน้้าภาคมาหลายท่่าน หลายรููปแบบ
หลายอารมณ์์ แต่่พี่่�นุุชก็็สามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับหััวหน้้าภาคได้้ทุุกท่่าน
บางครั้้�งมีีเรื่�่องกระทบกระทั่่�งเล็็กๆน้้อยๆ พี่่�นุุชก็็สามารถอุุดรอยร้้าว
ในภาคได้้เสมอ พี่่�นุุชผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงในการบริิหารจััดการ
ภาควิิชา คณะและมหาวิิทยาลััย ซึ่่�งฝ่่ายปฏิิบััติิต้้องมีีการปรัับตััว
อย่่างมาก แต่่พี่่�นุุชก็็ทำำ�ได้้ดีี รวมถึึงการเป็็นตััวอย่่าง agility ให้้น้้อง ๆ

ที่ร่� ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่่ผู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 15
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ บางครั้้�งมีีเรื่่�อง“
กระทบกระทั่่�ง
เล็็กๆน้้อยๆ

พี่�่นุุชก็็สามารถ
อุุดรอยร้้าว

ในภาคได้้เสมอ

ชีีวิิตส่่วนตััวพี่่�นุุชเป็็นคุุณแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวที่่�แข็็งแกร่่ง เลี้้�ยงลููก
ได้้เติิบใหญ่่ มีีการงานที่่�มั่่�นคงหมดห่่วงทั้้�งสองคน พี่่�นุุชสดใสทัันสมััย
อยู่่�เสมอ ปกติิ (ที่่�ไม่่มีีโควิิด) พี่่�นุุชจะต้้องมีีทริิปไปเที่่�ยวในประเทศ
ต่่างประเทศปีีละหลายครั้้�ง (ล่่าสุุด พี่่�นุุชฝัันถึึงเรา ว่่าไปเจอกัันที่่�
Seattle 555) รวมถึึงการจััดทััศนศึึกษาของภาค ก็็ไม่่เคยทำำ�ให้้
ลููกทััวร์์ผิิดหวัังสัักครั้้�ง พี่่�นุุชดููแลสุุขภาพออกกำำ�ลัังกายสม่ำ�ำ�เสมอ
อยู่่�แล้้ว เราจึึงไม่่ห่่วงว่่าหลัังเกษีียณพี่่�นุุชจะไม่่มีีอะไรทำำ� นอกจาก
ช่่วยดููกิิจการของลููกชาย ก็็น่่าจะมีีโปรแกรมท่่องเที่่�ยวเตรีียมไว้้แล้้ว ใช่่
มั้้�ยคะ เจอกัันที่่� Seattle ดีีมั้้�ยคะ ^__^

ขอบพระคุุณสำำ�หรัับความช่่วยเหลืือที่่�มีีให้้ตลอดมาค่่ะ

เฟี้�้ยต (หทััยชนก)

16 ที่�ร่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่่ผู้เ�้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รััก ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ “

“ สำ�ำ หรับั ...พี่่น� ุุช ”

ผู้ช�้ ่่วยศาสตราจารย์์ ดร. อภิิวััฒน์์ ธีรี วุฒุ ิกิ ุลุ รักั ษ์์

ภาควิชิ าเคมีี

“ เป็็ นบทความอำำ�ลาที่�ไ่ ม่อ่ ยากเขีียนเลยจริิงๆ...

เหตุกุ ารณ์์นี้้�สร้้างจากเรื่่�องจริิงที่�พ่ บเห็น็ ได้้ที่�ภ่ าควิิชาเคมีี...
“ หััวหน้้าภาคอยู่ไ่� หมพี่�น่ ุุช...ไม่อ่ ยู่เ�่ หรอ...
ไม่เ่ ป็็ นไร ฝากเรื่่�องด้้วยนะพี่�่...”
“ รองหััวหน้้าภาคไม่่อยู่่เ� หรอพี่�น่ ุุช...
ไม่เ่ ป็็ นไร...ฝากเรื่่�องด้ว้ ยนะพี่�่...”

“เฮ้้ย...พี่�น่ ุุชลา...ตายห่่....”

พี่่�นุุชเป็็นคนเดีียวในภาควิิชาที่่�หากจะลาพัักผ่่อนจะต้้องเขีียน
แปะที่่�โต๊๊ะล่่วงหน้้า 1 สััปดาห์์ ให้้ผู้้�คนรัับทราบและป้้องกัันภาวะฉุุกเฉิิน
ที่่�อาจเกิิดกัับชีีวิิตของท่่านเอง คงมีีไม่่กี่่�คนที่่�การลาพัักผ่่อนจะส่่ง
ผลกระทบเป็็นวงกว้้างได้้ระดัับนี้้�

พี่่�นุุชเป็็นคนที่่�แกร่่งและเก่่งมาก ประสบความสำำ�เร็็จทั้้�ง
ด้้ า น ก า ร ง า น แ ล ะ ด้้ า น ค ร อ บ ค รัั ว บ า ง ค รั้้� ง ว่่ า ง ๆ พี่่� นุุ ช ก็็ จ ะ เ ล่่ า
เรื่่�องราวเมื่่�อครั้้�งเริ่่�มงานใหม่่ๆ บ่่นเรื่่�องลููก (เสมอ...แต่่เขาก็็ดีีมาก
กัันทั้้�งสองคนเลยนะ...ไม่่รู้้�จะบ่่นทำำ�ไม) และเรื่่�องโน่่นนี่่�จิิปาถะ แต่่จะ
มีีความสุุขมากถ้้าได้้เล่่าเรื่่�องการได้้เดิินทางท่่องเที่่�ยว ช่่วงนี้้�แย่่หน่่อย
ที่่�จัับ Passport แล้้วก็็ต้้องวาง แต่่ผมเชื่่�อว่่า COVID ซาเมื่�่อไร
พี่่�นุุชคงยืืนแถวหน้้าที่่� Gate

ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่ผ่ ู้เ�้ กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 17
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่ง่ รััก ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

อ า จจ ะ ไ ม่่ เ ค ย มีี ใ ค ร บ อ ก . . . แ ต่่ ผมยืื น ยัั น ไ ด้้ ว่่ า น อ ก เ ห นืื อ
จ า ก ภ า ร ะ ง า น ป ก ติิ แ ล้้ วพี่่� นุุ ช ไ ด้้ ช่่ ว ย ค น อื่�่ น ๆ อีี ก เ ป็็ น จำำ� น ว น ม า ก
ทั้้�งคณาจารย์์ ฝ่่ายสนัับสนุุน และนัักศึึกษาทุุกระดัับ ทำำ�ให้้ปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นถููกเป่่าจนหายไปด้้วยดีี ถึึงแม้้ว่่าการเกษีียณของพี่่�นุุชจะมาถึึง
ในมิิช้้าแต่่พี่่�นุุชได้้วางรากฐานการทำำ�งานไว้้แล้้วให้้กัับน้้องๆ ทีีมใหม่่
ในภาควิิชา แต่่ผมเชื่�่อว่่าพี่่�คงได้้รัับโทรศััพท์์เป็็นระยะๆ (เขีียนถึึง
ตรงนี้้�...ให้้ตายเถอะ...ผมนั่่�งร้้องไห้้อยู่่�ในห้้อง)
จากที่่�เคยบอกผม พี่่�นุุชเตรีียมแผนการใช้้ชีีวิิตไว้้พร้้อมแล้้ว
เหลืือเพีียงดููแลสุุขภาพให้้แข็็งแรงเพื่�่อดููความสำำ�เร็็จของหนึ่�่งกัับนุ้้�ย
และสมาชิิกในครอบครััวที่่�จะมีีขึ้้�นในอนาคต (ฝากถึึงหนึ่�่งและนุ้้�ย...
แม่่ของเธอสองคนเป็็นคนเก่่งและดีีมากๆนะ)
ขอให้้พี่่�นุุชมีีความสุุขกัับชีีวิิตหลัังเกษีียณในรููปแบบที่่�วางไว้้
นะครัับ...ไว้้พบกััน

เป็็นบทความอำำ�ลาที่่�ไม่่อยากเขีียนเลยจริิงๆ…

อ.Pop

18 ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิติ แด่ผ่ ู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

“ส่ง่ รััก ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

“ บทความถึึง นางปิิยนุชุ นานาวันั ”

รองศาสตราจารย์์ ดร. ละอองนวล ศรีีสมบััติิ

ภาควิชิ าเคมีี

“ พี่�น่ ุุชเป็็ นคนใจเย็็น
ยิ้้ม� แย้ม้ แจ่่มใสกัับทุุกคน
ที่�แ่ วะเวีียนกัันเข้้ามาหา

เมื่�่อครั้้�งที่่�ผู้�้เขีียน ยัังเป็็นนัักศึึกษาระดัับชั้้�นปริิญญาตรีี อยู่่�ที่่�
ภาควิิชาเคมีี มช เมื่่�อเดิินเข้้าไปในห้้องธุุรการของภาควิิชาเคมีี ก็็มัักจะ
ได้้เจอกัับคุุณปิิยนุุชอยู่่�เสมอ และก็็นึึกอยู่่�ในใจว่่า พี่่�คนนี้้�สวยจััง
เสีียงก็็ไพเราะ ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส ท่่าทางใจดีีมาก และเมื่่�อผู้้�เขีียนได้้
มาทำำ�งานร่่วมภาควิิชาเดีียวกัันกัับพี่่�นุุช จึึงได้้มีีโอกาสรู้้�จัักกัับพี่่�นุุช
มากยิ่่�งขึ้้�น ก็็เลยได้้ทราบว่่า นอกจากที่่�พี่่�นุุชจะมีีทั้้�งความสวยและ
ความใจดีีแล้้ว พี่่�นุุชยัังเป็็นคนที่่�ทำ�ำ งานได้้เก่่งมากๆ มีีความสามารถ
หลากหลายด้้าน คล่่องแคล่่วทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ สิ่่�งที่่�ผู้�้เขีียน
มีีความประทัับใจเป็็นอย่่างมากคืือ ความเป็็นคนใจเย็็น ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส
กัับทุุกคนที่่�แวะเวีียนกัันเข้้ามาหา ซึ่�่งในแต่่ละวัันที่่�โต๊๊ะทำ�ำ งานของพี่่�นุุช
ก็็จะมีีทั้้�งผู้�้คนและเรื่�่องราวต่่างๆ มากมายผ่่านเข้้ามาจนนัับไม่่ถ้้วน
แต่ก่ ็็ยังั พบรอยยิ้้�มของพี่่�นุุชอยู่่�อย่่างสม่ำ��ำ เสมอ ช่า่ งน่า่ มหัศั จรรย์ย์ ิ่่ง� นััก
ในโอกาสที่่�พี่่�นุุชจะเกษีียณอายุุราชการ ผู้�้เขีียนก็็อยากจะขอให้้
พี่่น� ุุชมีีรอยยิ้้ม� พิมิ พ์์ใจ มีคี วามสุขุ สุขุ ภาพแข็ง็ แรง ตลอดไป

พวกเราคงคิดิ ถึึงพี่่น� ุุชกัันมากค่ะ่

ที่�ร่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 19
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ ย้้อน..วันั หวาน (ก้้อ) ยังั หวานอยู่่� ”

น้้องนุชุ
ปีีนี้้�ถึึงเวลาที่่� น้้องนุุช คุุณปิิยนุุช นานาวััน หััวหน้้าธุุรการ
ภาควิชิ าเคมีี ซึ่�่งเป็็น ทััวร์ล์ ีดี เดอร์์ ของกลุ่่�มหัวั หน้า้ ธุรุ การภาควิชิ าต่่างๆ
สมััยก่่อน 5 ปีีที่่�แล้้ว ในการท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศหลายครั้้�ง
จะเกษีียณอายุุราชการ ซึ่�่งก่่อนโควิิด-19 จะมาพวกเราตั้้�งใจจะไปฉลอง
ต้้อนรัับ สว. ใหม่่ในปีีนี้้� กัันที่่�ประเทศจอร์์เจีีย เลยต้้องเลื่�่อนไปก่่อน
อาจจะเป็็นปีีหน้้า ก็็ถืือโอกาสฉลองพร้้อมกัับ น้้องต้้อม คุุณปััทมา
จัักษุุรััตน์์ ที่่�จะเกษีียณในปีีหน้้าด้้วยเลย ในโอกาสนี้้� สว. รุ่�นพี่่�ก็็ขอ
อำ�ำ นาจคุณุ พระศรีีรัตั นตรััย คุ้้�มครองให้้ น้อ้ งปิิยนุชุ นานาวันั มีีความสุขุ
ในวััยเกษีียณ สุขุ ภาพแข็ง็ แรง ไม่่เจ็็บไม่่จน ยังั ทำ�ำ หน้า้ ที่่�เป็น็ ทััวร์์ลีดี เดอร์์
ของกลุ่่�ม ได้้อีกี นานๆ นะคะ โชคดีีค่่ะ

พี่่�พรรณนิิภา คัันธรส

20 ที่่�ระลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิิตแด่่ผู้�เ้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

น้้องนุชุ แม่่สีีชมพูู (เพื่่�อนซี้�ต้ ่า่ งวัยั ของป้้า)

วัันเวลาผ่่านไปเร็็วจััง นุุชจะเกษีียณแล้้ว นึึกถึึงตอนที่่�เรา
ได้้ร่่วมงาน ได้้กิิน ได้้เที่่�ยว นัับเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีค่่า มีีความสุุข
นุุ ช กัั บ ป้้ า เ ร า ส อ ง ค น คุุ ย กัั น ไ ด้้ ทุุ ก เ รื่่� อ ง ไ ม่่ ว่่ า จ ะ เ ป็็ น เ รื่่� อ ง ง า น
เรื่�่องส่่วนตััว และเรื่�่องอื่่�น ๆ คุุยกัันแล้้วสบายใจ มีีอะไรที่่�เครีียด
ก็็ปลอบกัันไป นุุชมัักจะบอกเสมอว่่า ใจเย็็นนะป้้าไม่่มีีอะไรหรอก
ช่่างเขา เวลาไปเที่่�ยวเราเหมืือนปลาท่่องโก๋๋ คงเพราะชอบถ่่ายรููป
เ ห มืื อ น กัั น นุุ ช มีี เ สีี ย ง หัั ว เ ร า ะ ที่่� เ ป็็ น เ อ ก ลัั ก ษณ์์ แ ต่่ เ ว ล า ที่่� นุุ ช
ชอบอกชอบใจมัักจะลงมืือลงไม้้โดยไมรู้้�ตััว แบบว่่าทุุบหรืือบีีบแขน
ป้้าแรง ๆ บางครั้้�งแถมหยิิกให้้เจ็็บพอประมาณ 555 นุุชเป็็นคนน่่ารััก
น่่าคบหา มีีน้ำำ�� ใจ จริิงใจ นานๆ ทีีจะเห็็นนุุชหงุุดหงิิด แต่่ก็็แป๊๊บเดีียว
นุุชชอบสีีชมพููเป็็นชีีวิิตจิิตใจ บางครั้้�งป้้าก็็จะแกล้้งแซวให้้เปลี่่�ยนสีีบ้้าง
อิิอิิ ถ้้าให้้พููดเรื่่�องระหว่่างเราสองคนคงไม่่จบง่่าย ๆ หวัังว่่าในโอกาส
ต่่อไปเราคงมีีเวลาได้้เจอและคุุยอีีกน่่ะ หลัังเกษีียณแล้้วป้้าขอให้้
นุุชเพื่่�อนซี้้�ต่่างวััยคนนี้้� มีีชีีวิิตที่่�มีีความสุุข สุุขภาพแข็็งแรง ใช้้ชีีวิิต
ในการเดิินทางท่่องเที่่�ยวให้้สนุุกปลอดภััย และเป็็นคุุณย่่าคุุณยายที่่�
พร้อ้ มจะสนุุกกัับการเลี้้�ยงหลานในอนาคตต่่อไปนะจ๊๊ะแม่่สีีชมพููของป้้า

รักั และระลึกึ ถึึงนุุชเสมอ

นิิจ ศิิริิลาภ (ณ บ้้านฮิิมโต้้ง)

มิิถุุนายน 2564

ถึงึ พี่่�นุชุ คนงาม

หนึ่�่งในสมาชิิกครอบครััวเครืือข่่ายหััวหน้้าธุุรการภาควิิชา
คณะวิิทยาศาสตร์์ มช. มัันยาวนานมากสำ�ำ หรัับความสััมพัันธ์์ฉัันท์์
พี่่�น้้องของพวกเรา แม้้ว่่าวัันนี้้�ต้้อมจะได้้ย้้ายที่่�ทำ�ำ งานออกจาก
คณะวิิทยาศาสตร์์ แต่่ความผููกพัันของพวกเราก็็ไม่่เคยเสื่่�อมคลาย
ต้้ อ ม เ ชื่่� อ ว่่ า พี่่� นุุ ช แ ล ะ ทุุ ก ค น ใ น ค ร อ บ ค รัั ว เ ค รืื อ ข่่ า ย หัั ว ห น้้ า ธุุ ร ก า ร
ทั้้�งคนที่่�ยัังทำำ�งานอยู่่� และที่่�เกษีียณไปแล้้ว พวกเรายัังมีีความทรงจำ�ำ

ที่่ร� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่ผ่ ู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 21
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่ง่ รััก ส่ง่ ใจ ห่่วงใย .. เสมอ

ที่่�งดงามอยู่่�ในใจเสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็นความทรงจำำ�ในการทำำ�งานร่่วมกััน
การไปเที่่�ยวในที่่�ต่่าง ๆ ด้้วยกััน วัันนี้้�พี่่�นุุชหมดหน้้าที่่�ในการทำำ�งาน
แต่่หน้้าที่่�ความเป็็นพี่่�น้้องของ พวกเรายัังคงดำำ�เนิินต่่อไป ขอให้้พี่่�นุุช
มีีสุุขภาพแข็็งแรง มีีความสุุขกัับชีีวิิตหลัังเกษีียณ แล้้วเราจะไป
“จอร์์เจีีย” ด้้วยกันั นะคะ

คิดิ ถึงึ พี่่น� ุุชเสมอ

ต้้อม /ปััทมา จัักษุรุ ััตน์์

แด่่ พี่่�นุชุ (แฟนลีมี ินิ โฮ)
ใจหายเน้้อเจ้้าชวนให้้นึึกถึึงตั้้�งแต่่พี่่�อำำ�พััน (ภาคคอมฯ)
ตามด้้วยพี่่�พรรณนิิภา (ภาคธรณีี) พี่่�นิิจ (ภาคฟิิสิิกส์์ฯ) จนมาถึึง
ปีีนี้้� 2564 เป็็นพี่่�นุุชแล้้วเหรอนี่่� ทยอยเกษีียณกัันไปทีีละคน สองคน
แต่่ก็็เถอะนะ ถึึงเวลาที่่�ต้้องพัักผ่่อนตามระบบอายุุงานราชการ
ขอถืือโอกาสนี้้�ส่่งความรู้�้ สึึกดีี ๆ มาให้้พี่่�นุุชนะคะ ขอให้้พี่่�นุุชเกษีียณ
อย่่างมีีความสุุข มีีเวลาก้้อบิินไปดููแลลีีมิินโฮบ่่อย ๆ นะ อย่่าปล่่อยให้้
คิิดถึึงฝ่่ายเดีียว...555 และขอให้้พี่่�นุุชมีีสุุขภาพดีีแข็็งแรง ท่่องเที่่�ยว
เดิินทางครบทุุกที่่�ทุกุ แห่่งดัังที่่ต� ั้้ง� ใจนะคะ

คิิดถึงึ กัันเน้อ้ เจ้้า....

อ๋อ๋ ย/ราตรีี ใจสััตย์์ มิิ.ย.64

แด่่ ป้า้ นุชุ
น้้อง..เรีียกป้้านุุช ตั้้�งแต่่มาทำำ�งานอยู่่�ที่่�พััสดุุ คณะวิิทยาศาสตร์์
น้้องชอบป้้านุุชมาก เพราะป้้านุุชน่่ารััก ใจดีี และร่่าเริิงเสมอ
พ อ ม า ทำำ�ธุุ ร ก า ร ภ า ค วิิ ช า ไ ด้้ มีี โ อ ก า ส เ จ อ ป้้ า นุุ ช บ่่ อ ย ขึ้้� น เ พร า ะ
กลุ่่�มเครืือข่่ายของเรา ได้้ไปเที่่�ยวกัับป้้านุุชและพี่่�ๆ หลายทริิป
และทุุกทริิปมีีแต่่ความประทัับใจ มีีรอยยิ้้�ม และมีีความสนุุกสนาน
นั่่�นก็็เพราะเสีียงหััวเราะที่่�สดใสของป้้านุุชนะคะ

22 ที่่�ระลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิิตแด่่ผู้เ�้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

ปีีนี้้�ป้้านุุชเกษีียณแล้้ว ขอให้้ป้้านุุชมีีสุุขภาพแข็็งแรงทั้้�งกาย
และใจ ได้้พักั ผ่่อน ได้้ท่อ่ งเที่่ย� วอย่า่ งมีีความสุุข ค่่า

น้้องเชื่�่อว่่า ป้้านุุชมีีความ YOLD (YOUNG OLD) นะคะ
เพราะป้้านุุชเป็น็ คนวัยั เกษีียณที่่ม� ีหี ััวใจเป็น็ วัยั หนุ่่�มสาวค่่า

รักั นะคะ // ซาราเฮโย....

น้้องมะยม ^ ^

แด่่...ป้า้ นุุช (เคมีี)

ผมรู้้�จัักป้้านุุชมาก็็นานหลายปีีแล้้ว ผมเข้้ามาทำ�ำ งานเมื่�่อ
ต้้นปีี 2528 เคยได้้คุุยกัันบ้้าง เจอกัันก็็ทัักทายกัันปกติิ ป้้านุุชอยู่่�
อาคารเคมีี 1 ส่่วนผมอยู่่�อาคารเคมีี 2 ไม่่ไกลกัันเท่่าไหร่่ มีีโอกาส
ได้้ติิดต่่อประสานงานกัันบ้้าง แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
เกี่่�ยวกัับงาน ถึึงแม้้ป้้านุุชจะอยู่่�ภาคฯเคมีี แต่่ก็็เป็็นส่่วนหนึ่�่งของ
คณะวิิทยาศาสตร์์ ถืือได้้ว่่าเป็็นเพื่�่อนร่่วมงานในคณะฯได้้เหมืือนกััน

โ ด ย ส่่วนตััว ป้้า นุุชเป็็นค นที่่�คุุยสนุุกสนาน เอื้้�อเฟื้้�อต่่อ
เพื่่�อนร่่วมงาน ใจดีี (วัันหน้้าเกษีียณไปแล้้วก็็พาน้้อง ๆ ไปเลี้้�ยงข้้าว
บ่่อย ๆ เน่่อ 555) ถึึงแม้้บางครั้้�งป้้านุุชจะมีีดุุบ้้างแต่่เป็็นดุุเพื่�่อสอน
ไม่่ใช่่ดุุเพื่่�อหาเรื่�่องราว สิ่่�งที่่�ผ่่านไปแล้้วหากรู้้�ตััวว่่าผิิดก็็แก้้ไขใหม่่
ป้้านุุชจะเป็็นคนอย่่างนี้้�แหละ 555 เวลาเป็็นสิ่่�งหนึ่�่งที่่�ย้้อนกลัับไปไม่่ได้้
มีีแต่่จะเดิินหน้้าอย่่างเดีียว การดำำ�เนิินชีีวิิตของคนเราก็็เหมืือนกััน
อดีีตเป็็นวัันเวลาที่่�ผ่่านไปแล้้วใช้้เป็็นบทเรีียนสำ�ำ หรัับเราเพื่�่อแก้้ไข
ในปััจจุุบััน ส่่วนอนาคตยัังไปไม่่ถึึง ไม่่รู้�้ จะเป็็นอย่่างไร จึึงต้้องทำ�ำ
ปััจจุบุ ันั อย่า่ งระมัดั ระวััง อีกี ไม่น่ านน้อ้ ง ๆ ที่่�ยังั ทำำ�งานอยู่่�ก็็ต้อ้ งตามพี่่� ๆ
หลายคนไปพัักผ่่อน ท่่องเที่่�ยว เลี้้�ยงหลาน ...ท้้ายนี้้� ขอให้้ป้้านุุชมีี
สุุขภาพแข็็งแรง พัักผ่่อนเดิินทางท่่องเที่่�ยว เป็็นที่่�รัักของลููกหลาน
และเพื่�่อน ๆ ทุกุ คนครับั

คำำ�หล้้า ใจสััตย์์

23ที่ร่� ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่่ผู้เ้� กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่่งรักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ “

“ นุุชเป็็ นคนน่่ารัักน่่าคบหา มีีน้ำำ�ใจ จริิงใจ
นานๆ ทีีจะเห็น็ นุุชหงุดุ หงิิด แต่ก่ ็แ็ ป๊๊ บเดีียว

“ ป้้ านุุช เป็็ นคนที่�่มีีแต่่รอยยิ้้ม�

เสีียงหััวเราะ (ดัังๆๆๆ)
เฮฮา อารมณ์์ดีี

ถึึง ป้า้ นุชุ
พููดถึึง ป้้านุุช ที่่�ได้้รู้้�จัักกัันและร่่วมงานกัันมา ป้้านุุช เป็็นคน
ที่่�มีีแต่่รอยยิ้้�ม เสีียงหััวเราะ (ดัังๆๆๆ) เฮฮา อารมณ์์ดีี อยู่่�ด้้วยแล้้ว
ชวนกัันหััวเราะได้้ทั้้�งวััน ทำ�ำ ให้้ไม่่รู้้�สึึกถึึงความต่่างระหว่่างวััย
เปรีียบเหมืือนแม่่ของน้้องเลย วัันเวลาผ่่านไปเร็็วมากจนไม่่คิิดว่่า
ปีีนี้้� 2564 ป้้านุุช จะเกษีียณแล้้ว ในโอกาสนี้้�ขอให้้ป้้านุุช ยัังคงเป็็น
ป้้านุุช ที่่ม� ีแี ต่ค่ วามสุขุ สร้้างรอยยิ้้ม� เสียี งหัวั เราะ และมีีสุุขภาพที่่�แข็ง็ แรง
เดิินทางท่่องเที่่�ยวรอบโลก จะคอยติิดตามความสุุขนี้้�จาก FB นะคะ

น้้องเจีียร์์ CS
มิ.ิ ย.64

ด้้วยความเคารพ “พี่่น� ุชุ (เคมีี)”
ตลอดระยะเวลาที่่�เข้้ามาทำ�ำ งาน ได้้รู้้�จัักพี่่�นุุช ในฐานะ
หััวหน้้างานธุุรการภาควิิชาเคมีี และได้้มีีโอกาสร่่วมงาน กิิจกรรมต่่างๆ
พี่่�นุุช เป็็นคนน่่ารััก ใจดีี อารมณ์์ดีี เมื่่�อมีีโอกาสพููดคุุยเสีียงหััวเราะ
ต้้องมาด้้วยเสมอ เมื่�่อถึึงเวลาเกษีียณอายุุราชการ ก็็จะได้้พัักผ่่อน
ท่่องเที่่�ยว ทำำ�อะไรได้้ตามสบาย ก็็ขอถืือโอกาสนี้้� ส่่งความระลึึกถึึง
พี่่�สาวและขออวยพรให้้พี่่�มีีความสุุข สุุขภาพแข็็งแรง แบบนี้้�ไปตลอดค่่ะ

ด้ว้ ยความเคารพ

น้้องนาง “ธรณีี”

24 ที่่�ระลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิติ แด่ผ่ ู้เ�้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

“ส่ง่ รััก ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

“ ให้พ้ ี่�น่ ุุชและครอบครััวมีีความสุุข

สุุขภาพแข็ง็ แรงและ
ได้พ้ ัักผ่อ่ นในวััยเกษีียณอย่า่ งมีีความสุุข

นะคะ

แด่่ พี่่�นุชุ คนงาม

พี่่� นุุ ช เ ป็็ น พี่่� ส า วที่่� น่่ า รัั ก ค อ ย ใ ห้้ คำ�ำ ปรึึ ก ษ า น้้ อ ง ๆ ไ ม่่ ว่่ า
จะเรื่�่องอะไรพี่่�นุุชสามารถตอบได้้หมดจ้้า เจอพี่่�นุุชเมื่�่อไหร่่ก็็มีีแต่่
รอยยิ้้�มและเสีียงหััวเราะ ถึึงแม้้จะมีีงานล้้นมืือ ปััญหามากมายแต่่พี่่�
นุุชก็็ยัังมีีอารมณ์์ขััน นี่่�คงเป็็นเคล็็ดลัับความงามของคุุณพี่่�เนาะ อิิอิิ
และในวาระที่่�พี่่�นุุชจะเกษีียณอายุุราชการ นิ่่�มก็็ขออำำ�นวยพรให้้
คุุณพี่่�มีีความสุุข สุุขภาพแข็็งแรง ได้้เดิินทางไปเที่่�ยวพัักผ่่อนตามที่่�
คุณุ พี่่�วางแผนไว้้นะคะ
** ปล. นิ่่�มก็็เป็็น FC ลีีมิินโฮเหมืือนกัันจ้้า ฝากพี่่�นุุชดููแลลีีมิินโฮ
ให้้นิ่่�มด้้วยน้า้ อิิอิิ

เลิิฟๆ น้้องนิ่่ม� เคมีอี ุุตสาหกรรมเจ้้า
มิิ.ย.64

สำ�ำ หรับั พี่่�นุชุ

วัันเวลาผ่่านไปเร็็วนะคะ อีีกไม่่กี่่�เดืือนพี่่�นุุชก็็จะได้้พัักผ่่อนแล้้ว
ก่่อนอื่�่นปููต้้องขอขอบคุุณพี่่�มากค่่ะที่่�ให้้คำ�ำ ปรึึกษางานในบางเรื่่�อง
พี่่�ใจดีีเสมอมา ได้้ร่่วมทำำ�งานด้้วยความสบายใจ สุุดท้้ายนี้้�ขออำำ�นาจ
คุุณพระศรีีรััตนตรััยและสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทั้้�งหลาย โปรดคุ้้�มครองให้้พี่่�นุุช
และครอบครััวมีีความสุุข สุุขภาพแข็็งแรงและได้้พัักผ่่อนในวััยเกษีียณ
อย่่างมีีความสุุขนะคะ

ด้้วยความเคารพค่ะ่

ปูู/ฟิิสิกิ ส์์ฯ

25ที่่ร� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่ผ่ ู้�้เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่่งรักั ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ ถึึง คุุณปิิยนุุช นานาวััน ”

นายธนากร สุวุ รรณประเสริิฐ (จอม)

ภาควิชิ าเคมีี

จอมเข้้ามาทำ�ำ งานที่่�ภาควิิชาเคมีี คนแรกที่่�ดููแลจอม คืือพี่่�นุุช
คนเดีียวคนนี้้�เลย พี่่�นุุชจะช่่วยสอนงานจอมทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง ช่่วยแนะนำำ�
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่างๆ ว่่าต้้องทำ�ำ อย่่างไร สอนงานจนจอมสามารถ
ทำำ�งานต่า่ งๆ ในภาควิิชาได้้เป็น็ อย่า่ งดีี
ด้้วยที่่�พี่่�นุุช เป็็นหััวหน้้างานธุุรการ ดัังนั้้�นที่่�ภาควิิชาพี่่�นุุช
จ ะ เ ป็็ น ศูู น ย์์ รวม ข อ ง ทุุ ก ค น ทั้้� ง ค ณ า จ า รย์์ แ ล ะ บุุ ค ล า ก รทุุ ก ท่่ า น
ด้้วยประสบการณ์์ที่่�ทำำ�งานมานานและเชี่่�ยวชาญของพี่่�นุุช ทุุกคน
จะปรึึกษาพี่่�นุุชได้้ทุุกเรื่�่องทั้้�งเรื่่�องวิิชาการ เรื่�่องทั่่�วไป รวมไปถึึง
บ่่อยครั้้�งที่่�หลายท่่านมาปรึึกษาแม้้กระทั่่�งเรื่่�องส่่วนตััว ซึ่�่งบอกได้้เลยว่่า
ท่่านเหล่่านั้้�นได้้รัับคำ�ำ ปรึึกษาหรืือแนวคิิดดีีๆ จากพี่่�นุุช อยู่่�เป็็นประจำำ�
ทุุกครั้้�งที่่�ได้้พููดคุุยกััน

26 ที่่ร� ะลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิติ าจิติ แด่่ผู้้เ� กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่่วงใย .. เสมอ “

“ ขอขอบคุุณทุุกสิ่�่งทุุกอย่่างที่�ผ่ ่า่ นมา ที่�่สอนงาน

ที่�ไ่ ด้้ทำ�ำ งานร่่วมกััน ที่�่ได้้ไปเที่�่ยวด้ว้ ยกััน
สิ่�่งเหล่า่ นั้้�นจะเป็็ นความทรงจำ�ำ ที่�ด่ ีีตลอดไป

ใ น ด้้ า น ก า ร อ ยู่่�ร่่ วมกัั น ใ น ที่่� ทำ�ำ ง า น ถึึ ง แ ม้้ พี่่� นุุ ช จ ะ เ ป็็ น
หััวหน้้าธุุรการ แต่่การปกครองในหน้้าที่่�การงาน พี่่�นุุชสามารถทำ�ำ ได้้
เป็็นอย่่างดีี เข้้าอกเข้้าใจทุุกคน ปฏิิบััติิตััวเสมืือนเราเป็็นพี่่�เป็็นน้้องกััน
มีอี ะไรเราว่า่ กล่า่ วตัักเตืือนกันั มีอี ะไรเราปรึึกษาและหาทางออกร่่วมกััน
ความรู้้�สึึกที่่�มีีถึึงพี่่�นุุช ที่่�จะต้้องมากล่่าวในยามวัันเกษีียณ
อ า ยุุ ร า ช ก า ร เ ช่่ น นี้้� พี่่� นุุ ช รู้�้ ดีี จ อ ม ก ล่่ า ว ไ ม่่ เ ก่่ ง ไ ม่่ ซ า บ ซึ้้� ง ห ร อ ก
ค ง ทำำ� ไ ด้้ เ พีี ย ง จ ะ บ อ ก ว่่ า ข อ ข อ บ คุุ ณ ทุุ ก สิ่่� ง ทุุ ก อ ย่่ า ง ที่่� ผ่่ า น ม า
ที่่�สอนงาน ที่่�ได้้ทำ�ำ งานร่่วมกััน ที่่�ได้้ไปเที่่�ยวด้้วยกััน สิ่่�งเหล่่านั้้�นจะเป็็น
ความทรงจำำ�ที่่ด� ีตี ลอดไป
สุุดท้้ายนี้้� ขอให้้พี่่�นุุช มีีความสุุขในยามวัันหลัังเกษีียณ
อายุุราชการ ได้้ทำ�ำ อะไรต่่างๆนาๆ อย่่างที่่�ได้้ตั้้�งใจไว้้ และหาก
มีีโอกาส จอมแน่่ใจว่่าภาควิิชารวมถึึงทุุกท่่านๆ ยิินดีีต้้อนรัับพี่่�นุุช
ในการกลัับมาหาน้้องๆ เสมอ

จอม

27ที่ร่� ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิติ าจิติ แด่่ผู้เ้� กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่่งรักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

นางปิิยนุุช นานาวันั

ภาควิชิ าเคมีี
28 ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิติ แด่ผ่ ู้�เ้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

ผู้�้ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.

จำ�ำ นงค์์
อุุทัยั บุตุ ร

ภาควิิชาชีวี วิิทยา

ประวตั ิ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. จำ�ำ นงค์์ อุุทััยบุุตร

เป็็นบุตุ รของ นายจิ้้�นฝา แซ่่อึ้้ง� และนางซุ่่�นคิ้้ม� (แซ่ต่ ั้้ง� ) แซ่่อึ้้�ง
เกิิดวันั ที่่� 1 พฤศจิกิ ายน 2503 ณ จังั หวััดนครปฐม
สมรสกัับ นางนงนุชุ (ชวพัันธุ์�) อุุทัยั บุตุ ร
มีีบุตุ ร 2 คน นายธนชนม์์ และนางสาววิิชญาพร อุุทััยบุตุ ร

การศกึ ษา

2525 วิทิ ยาศาสตรบัณั ฑิิต (เกษตรศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
2528 วิิทยาศาสตรมหาบัณั ฑิิต (เกษตรศาสตร์)์
มหาวิิทยาลัยั เกษตรศาสตร์์
2534 Ph.D (Agriculture) University of Tsukuba, Japan
2544 ประกาศนีียบัตั รวิิชาชีีพครูู มหาวิทิ ยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

29ที่่�ระลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิิตแด่่ผู้�เ้ กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

การทำ�งาน

2528–2535 อาจารย์์ ระดัับ 4-6 ภาควิชิ าชีีววิทิ ยา
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่
2535–2553 ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ระดับั 6-8 ภาควิิชาชีีววิิทยา
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชีียงใหม่่
2553–2564 ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ภาควิชิ าชีีววิทิ ยา
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชีียงใหม่่

เครื่่อ� งราชอิิสริยิ าภรณ์์

2556 ประถมาภรณ์์ มงกุุฎไทย
2542 ทวีีติยิ าภรณ์์ ช้า้ งเผืือก
2538 ทวีตี ิิยาภรณ์์ มงกุฎุ ไทย
2536 ตริติ าภรณ์์ มงกุุฎไทย
2533 จััตุรุ ถาภรณ์์ ช้า้ งเผืือก
2553 เหรีียญจัักรพรรดิิมาลา

ที่่�อยู่่�สำำ�หรับั ติดิ ต่อ่

192/41 ม.4 หมู่่�บ้า้ นกุุลพัันธ์์วิิลล์์ 5 ถ.เชีียงใหม่่ - ฮอด
ต.แม่เ่ หีียะ อ.เมืือง จ.เชียี งใหม่่ 50100
โทร. 053-838081 , 089-6340880

30 ที่ร�่ ะลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิติ าจิิตแด่่ผู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รััก ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ จาก 1 พฤศจิิกายน 2503 ......
.......... ถึึง 30 กัันยายน 2564 ”

จำ�ำ นงค์์ อุุทััยบุุตร

จากอดีีตสู่่�ปััจจุุบััน ซึ่่�งก็็คงอีีกไม่่นานปััจจุุบัันก็็จะเปลี่่�ยนไป
เป็็นอดีีตอีีกเช่่นกััน ต่่างคนต่่างมีีประสบการณ์์ที่่�เป็็นเรื่่�องที่่�ประทัับใจ
แตกต่่างกันั ขอโอกาสนี้้�มาเล่่าสู่่�กันั ฟัังนะครัับ

เด็็กคนหนึ่่�งซึ่�่งเกิิดที่่�บ้้าน ต.อ้้อมใหญ่่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ใช้้ชีีวิิตแบบเด็็กบ้้านนอก (ในสมััยนั้้�น) ที่่�บ้้านเป็็นครอบครััวเดี่่�ยวที่่�มีีแค่่
พ่่อแม่่และลููกๆ แต่่ถืือว่่าเป็็นครอบครััวขนาดใหญ่่ (สมาชิิกรวม 9 คน)
เป็็นครอบครััวคนจีีน มาถึึงวัันนี้้�ต้้องยกนิ้้�วโป้้งให้้ป่่าป๊๊าและหม่่าม้้า
ที่่�ทุ่่�มเทเพื่�่อลููกๆมาอย่่างสุุดยอดจริิงๆแม้้ว่่าจะไม่่หรููแต่่เต็็มไปด้้วย
ความสุุขและทุกุ ข์ไ์ ปด้้วยกััน

ช่่วงวััยเด็็กจึึงมีีชีีวิิตที่่�เรีียกได้้ว่่า ลุุยจริิงๆ ก็็ต้้องขอขอบคุุณพี่่�ๆ
และน้้องๆ ที่่�ให้้โอกาสและช่่วยเหลืือฝ่่าฟัันทุุกๆอย่่างตลอดวััยเด็็กไป
ด้้วยกััน ในช่่วงเรีียนระดัับประถมศึึกษาจนถึึงมััธยมศึึกษาตอนปลาย
ก็็ต้้องขอขอบคุุณคุุณครููของผมในทุุกระดัับชั้้�นที่่�มีีโอกาสได้้ไปเรีียน
ผมอาจจะเป็็นหนึ่�่งในไม่่กี่่�คนที่่�ย้้ายโรงเรีียนหลายแห่่งด้้วยหลากหลาย
เหตุุผล

ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่ผ่ ู้เ้� กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564 31
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่่งรััก ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

ป. 1-4 รร.วััดอ้้อมใหญ่่
ต.อ้อ้ มใหญ่่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ป. 5-7 รร.วััดนางสาว
ต.ท่า่ ไม้้ อ.กระทุ่่�มแบน จ.สมุทุ รสาคร
ม.ศ. 1-3 รร.นาคประสิทิ ธิ์์�
ต.คลองใหม่่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ม.ศ. 4-5 รร . มัั ธ ย มวัั ด
หนองแขม เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ

แ ต่่ ล ะ ช่่ ว ง วัั ย เ ด็็ ก แ ต่่ ล ะ ค น ต่่ า ง ก็็ มีี ค ว า มฝัั น ค ว า ม อ ย า ก ไ ด้้
อยากเป็็นที่่�แตกต่่างกัันไป แม้้กระทั่่�งได้้เข้้าเรีียนต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา
ความฝัันก็็พััฒนาไปเป็็นเป้้าหมายในชีีวิิตเพื่�่อตััวเองและครอบครััว
ส มัั ย นั้้� น ก า ร ไ ด้้ เ ป็็ น ข้้ า ร า ช ก า รถืื อ เ ป็็ น ค ว า ม ใ ฝ่่ ฝัั น ข อ ง ห ล า ย ๆ ค น
แม้้กระทั่่�งป่่าป๊๊าและหม่่าม้้าของผมก็็ฝัันเช่่นกััน ดัังนั้้�นในช่่วงที่่�ศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีีและปริิญญาโท ที่่�มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จึึงเป็็น
ช่่วงที่่�เริ่่�มใฝ่่ฝัันว่่าอยากเป็็นข้้าราชการ แล้้วความฝัันก็็เป็็นความจริิง
ซึ่่�งก็็นัับว่่าเป็็นโชคดีีของผมและเป็็นคนเดีียวในครอบครััวที่่�ได้้โอกาส
เข้้ารัับราชการ โดยมีีสัังกััดที่่� ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผมได้้เริ่่�มงานในวัันจัันทร์์ที่่� 3 มิิถุุนายน
พ.ศ.2528 จำ�ำ ได้้แม่่นว่่าตอนนั้้�นได้้เงิินเดืือน 3,745 บาท พอใช้้
แ ต่่ เ งิิ น ก็็ ไ ม่่ เ ค ย เ ห ลืื อ เ พร า ะ ต้้ อ ง จ่่ า ย ค่่ า ที่่� พัั ก น อ ก ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย
ช่่วงแรกไม่่ได้้ที่่�พัักที่่�หออ่่างแก้้วเพราะยัังอยู่่�ในช่่วงของการทดลองงาน
ระหว่่างนั้้�นพี่่�หลายคนที่่�ภาควิิชาฯ ที่่�แนะนำำ�หลายๆเรื่่�อง และต้้อง
ขอบคุุณพี่่�….ที่่�ให้้ผมไปอยู่่�ที่่�แฟลตตรงทางขึ้้�นวััดฝายหิิน แต่่ก็็อยู่่�
ได้้ไม่่นานต้้องออกเพราะถููกเพ่่งเล็็งว่่าแอบมาอยู่่�แทน กะว่่าจะลด
ค่่าใช้้จ่่ายแต่่ก็็ต้้องจบแบบยิ้้�มไม่่ออกนะครัับ ที่่�จริิงก็็แอบงงๆ อยู่่�
ว่่าทำำ�ไมไม่่มีีที่่�พัักให้้คนที่่�มาจากแดนไกล (จากนครปฐม) แต่่นั่่�นก็็เป็็น
อดีีตไปแล้้วตอนนี้้�หออ่่างแก้้วเป็็นที่่�พัักสำำ�หรัับสมาชิิกใหม่่ของมช.
ง่่ายขึ้้�นแล้้ว ช่่วงทำ�ำ งานใหม่่ๆ ภาควิิชาชีีววิิทยายัังมีีสมาชิิกไม่่มาก
เท่่าปััจจุุบััน อาคารเรีียนก็็มีีแค่่ BB1 และ BB2 จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีี

32 ที่�่ระลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

การสอน Lab ภาคค่ำำ�� บางคืืนก็็มีีแมลง
มาร่่วมเรีียนไปพร้้อมๆ กัับนัักศึึกษา
ก็็สนุุกไปอีีกแบบ สอนได้้ประมาณ
2 ปีี ก็็ลาไปศึึกษาต่่อที่่�ต่่างประเทศ
โ ด ย ไ ด้้ รัั บ ทุุ น จ า ก T h e H i t a c h i
Scholarship Foundation ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น ช่่วงแรกต้้องไปเป็็น Research
student ก่่อน แล้้วจึึงสอบเข้้าเรีียนต่่อ
หลัักสููตรปริิญญาเอก ที่่� University
of Tsukuba, Ibaraki Prefecture,
Japan ใช้้เวลารวมประมาณ 3 ปีี
10 เดืือน ได้้ประสบการณ์์มากทีีเดีียว
เมื่่�อจบกลัับก็็มาทำ�ำ งานภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงของภาควิิชาฯ
แต่่ก็็ยังั เต็็มไปด้้วยความเอื้้�ออาทรกัันเป็็นอย่่างดีี

ต่่อมาในปีี 2535 ก็็เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ในชีีวิิต
ของผม เรื่�่องนี้้�ต้้องขอบคุุณคนที่่�มาร่่วมใช้้นามสกุุลเดีียวกัันกัับผม….
ชีีวิิตครอบครััวของผมที่่�เริ่่�มขึ้้�นก็็มีีที่่�มาจากภาควิิชาชีีววิิทยาอีีกครั้้�ง
เพราะเป็็นสถานที่่�ที่่�ทำำ�ให้้
ผม ไ ด้้ เ จ อ ภ รร ย า ข อ ง ผม
นี่่� ก็็ ค ง เ ปรีี ย บ เ ส มืื อ น
เส้้นทางเหนืือคำ�ำ บรรยาย
ห รืื อ ว่่ า เ ป็็ น เ พร า ะ ช ะ ต า
หรืือฟ้้าลิิขิิต และขอบใจ
ลูู ก ทั้้� ง ส อ ง ค น ที่่� ม า
เ ติิ ม เ ต็็ ม ใ น ค ร อ บ ค รัั ว
ต้้องขอขอบคุุณครอบครััว
อุุ ทัั ย บุุ ต ร แ ล ะ ค ร อ บ ค รัั ว
ชวพัันธุ์์�ที่่�ทำำ�ให้้มีีครอบครััว
ข อ ง ผม เ ต็็ ม เ ปี่่� ย ม ไ ป ด้้ ว ย
ความสุุข

33ที่่ร� ะลึึกพิิธีแี สดงมุุทิติ าจิติ แด่่ผู้เ้� กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

“ ขยััน ซื่�่อสััตย์์ ประหยััด ฝึึ กฝน และ อดทน ส่ง่ รััก ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ
เปรีียบเสมือื นสิ่�่งเตือื นใจที่�ไ่ ม่เ่ คยล้้าสมััย


ที่่� สำ�ำ คัั ญ ที่่� สุุ ด ใ น ช่่ ว ง เ ว ล า ที่่�
ม า ก ก ว่่ า ค รึ่่� ง ชีี วิิ ต ข อ ง ผม แ ล ะ ต้้ อ ง
ขอขอบคุุณมา ณ ที่่น� ี้้� ก็ค็ ืือ การที่่ไ� ด้้ทำ�ำ งาน
กัับ พี่่�ๆ เพื่�่อนๆ และ น้้องๆ ที่่�ภาควิิชา
ชีวี วิทิ ยา คณะวิทิ ยาศาสตร์์ อย่า่ งมีคี วามสุขุ
ตลอดช่่วงเวลาที่่�มาทำ�ำ งานอย่่างยาวนาน
ถึึง 36 ปีีกว่่า ได้้มีีโอกาสทำำ�งานร่่วมกัับ
ศูู น ย์์ น วัั ต ก รรม เ ท ค โ น โ ล ยีี ห ลัั ง ก า ร
เ ก็็ บ เ กี่่� ย ว ก ร ะ ท รว ง ก า รอุุ ดมศึึ ก ษ า
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัตั กรรม ร่่วมกับั พี่่ๆ� น้้องๆ จาก คณะเกษตรศาสตร์์
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร และ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ได้้ทำำ�งานภายใต้้เกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีีของการเป็็นข้้าราชการนัับเป็็น
ความภาคภููมิิใจอย่่างยิ่่�งของผม แม้้ว่่าถ้้ามองย้้อนกลัับไปในอดีีตก็็คงเรีียก
ได้้ว่่าไม่่น่่าจะเป็็นเรื่�่องจริิงสำ�ำ หรัับผมเลยที่่�ในช่่วงหนึ่�่งของชีีวิิตซึ่�่งเริ่่�มจาก
การเปลี่่�ยนงานจากบริิษััท ทีี เอส เอ จำำ�กััด(บริิษััทผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ผััก)
ที่่� อ.กุุดจัับ จ.อุุดรธานีี มาทำำ�งานที่่�เชีียงใหม่่ และเมื่่�อวัันเวลาผ่่านไปจนมา
เป็็นปััจจุุบัันที่่�เป็็นวัันนี้้�ที่่�เต็็มไปด้้วยความสุุข อย่่างที่่�ว่่านะครัับ “ใครจะไป
หยั่่�งรู้้�อนาคต” อดีีตก็็ผ่่านไปและไม่่สามารถแก้้ไขได้้ มีีแต่่ปััจจุุบัันที่่�เป็็น
ความจริิงที่่�สุุด อยากให้้มีีปััจจุุบัันนานๆ แต่่ปััจจุุบัันนั้้�นก็็อยู่่�กัับเราไม่่นาน
เหมืือนกััน เมื่�่อกลัับไปคิิดถึึงคำ�ำ สอนดีีๆจากครอบครััวในอดีีตที่่�ให้้ ….
“ขยััน ซื่่อ� สัตั ย์์ ประหยััด ฝึึกฝน และ อดทน” เปรีียบเสมืือนสิ่่�งเตืือนใจที่่�ไม่่เคย
ล้้าสมััยไม่่ว่่าจะเป็็นในอดีีต ปััจจุุบััน หรืือ อนาคต เมื่่�อนำำ�ไปใช้้ในช่่วงเวลา
และในสถานการณ์์ที่่�เหมาะสมก็ค็ งใช้ไ้ ด้้แบบไม่่ล้้าสมััยเลยนะครับั

ถ้้าขอพรแล้้วเป็็นจริิงได้้ก็็จะขอให้้คนที่่�ได้้อ่่านบทความนี้้�ทุุกคน
มีปี ัจั จุบุ ันั ที่่ม� ีคี วามสุขุ และ อนาคตที่่ก� ำ�ำ ลังั จะมาถึึงก็ข็ อให้เ้ ปลี่่ย� นมาเป็น็ ปัจั จุบุ ันั
ที่่�สมหวัังทุุกประการและตลอดไป ความสุขุ อยู่่�ที่่�ตััวเรา……

สวััสดีคี รับั

34 ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิิตแด่่ผู้�้เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ บทความถึึง ผศ.ดร. จำ�ำ นงค์์ อุุทััยบุุตร ”

ผู้้ช� ่่วยศาสตราจารย์์ ดร. ชิติ ชล ผลารัักษ์์

หัวั หน้้าภาควิชิ าชีีววิิทยา

“ ผม ไ ด้้ ม า เ รีี ย น ปริิ ญ ญ า โ ท อาจารย์เ์ ป็็ น

ที่่� ภ า ค วิิ ช า ชีี ว วิิ ท ย า ข อ ง เ ร า Family man
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2536 และได้้รู้�้จััก “

อาจารย์์จำ�ำ นงค์์นัับตั้้�งแต่่ตอนนั้้�น อย่่างแท้จ้ ริิง
ใ น ต อ น นั้้� น ต อ น ที่่� ยัั ง ไ ม่่ ท ร า บ

ชื่่�ออาจารย์์ เห็็นอาจารย์์เดิินไป

เดิินมา (อย่่างคล่่องแคล่่ว ว่่องไว) ประกอบกัับหน้้าตา บุุคลิิก ท่่าทาง

ของอาจารย์์ ทำำ�ให้้ผมนึึกในใจว่่าอาจารย์์ท่่านนี้้�เป็็นคนไทยหรืือ

คนญี่่�ปุ่่�นกัันเนี่่�ย หลัังจากที่่�ได้้รู้�้จัักอาจารย์์ อาจารย์์เป็็น family man

อย่่างแท้้จริิง สมััยที่่�ผมเรีียนปริิญญาโท ผมยัังได้้เคยไปช่่วยอาจารย์์

จััดตู้้�ปลาที่่�บ้้านของอาจารย์์ (กัับอััญชุุลีี ยิินดีี) ด้้วยที่่�อาจารย์์อยากจะ

surprise ลููกชายซึ่�่งยัังเล็็กมากในตอนนั้้�น นี่่�เป็็นความประทัับใจ

ที่่�ผมมีีต่่ออาจารย์์ ณ ช่่วงเวลาที่่�รู้้�จัักอาจารย์์ใหม่่ๆ ถึึงแม้้ว่่าผมไม่่ได้้มีี

กระบวนวิิชาไหน ที่่�ได้้เรีียน หรืือร่่วมสอนกัับอาจารย์์ แต่่ผมทราบ

จากการทำำ�งานที่่�เป็็นประจัักษ์์ของอาจารย์์ว่่าเป็็นคนทุ่่�มเท มุ่่�งมั่่�น

มีีความละเอีียด ในการทำ�ำ งาน ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหลััก ที่่�อาจารย์์เป็็น

ส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้แขนงวิิชาพืืชศาสตร์์และเทคโนโลยีี เจริิญก้้าวหน้้า

อย่่างมากครัับ นอกจากนี้้�อาจารย์์ยัังมีีส่่วนสำำ�คััญในระดัับมหาวิิทยาลััย

ในการเป็็นกรรมการสภาพนัักงานมหาวิิทยาลััย และอาจารย์์ยััง

อุุทิิศตนด้้วยความทุ่่�มเท กัับงานต่่างๆ มาตลอดอายุุราชการ ถึึงเวลาที่่�

อาจารย์์จำ�ำ นงค์์จะได้้พัักผ่่อน ได้้มีีเวลาให้้กัับครอบครััว มีีเวลาให้้กัับ

สุุขภาพของตััวเองแล้้วนะครัับ ผมต้้องขอขอบคุุณอาจารย์์จำ�ำ นงค์์

อีีกครั้้�งที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี เป็็นแรงบัันดาลใจ และเป็็นที่่�พึ่่�งให้้กัับน้้องๆ

และภาควิิชาเสมอมา ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าอาจารย์์จะได้้กลัับมาเยี่่�ยม

ภาควิิชาของเราบ้้างนะครัับ รัักและเคารพอาจารย์์จำำ�นงค์์เสมอครัับ

35ที่่�ระลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิติ แด่ผ่ ู้้�เกษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่ง่ รััก ส่ง่ ใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

“ จำ�ำ นงค์์ :
อาทิติ ย์อ์ ุทุ ััยที่่เ� ข้้มแข็็งดีีงาม ”

รองศาสตราจารย์์ ดร. ยุวุ ดีี พีีรพรพิศิ าล

ภาควิชิ าชีีววิิทยา

พี่่� รู้้� จัั ก จำำ� น ง ค์์ น า น แ ส น น า น ม า แ ล้้ ว ตั้้� ง แ ต่่ จำำ� น ง ค์์ จ บ
ปริิญญาโทจากมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ แล้้วมาเป็็นอาจารย์์ที่่�
ภาควิิชาของเรา ตอนนั้้�นจำำ�นงค์์เหมืือนเด็็กมััธยมปลาย ดููเด็็กมาก
จริิงๆ แล้้วก็็เป็็นน้้องรัักของพี่่�ๆ ทุุกคน ด้้วยอััธยาศััยที่่�อบอุ่่�น น่่ารััก
มีีน้ำ��ำ ใจ และพร้้อมจะช่่วยเหลืือคนอื่�่นๆ จึึงทำำ�ให้้จำำ�นงค์์เป็็นขวััญใจ
ของภาควิิชาเราเชีียวแหละ ตอนนั้้�นอาจารย์์ในภาควิิชาเรามีีไม่่มากนััก
การเกาะกลุ่่�มระหว่่างอาจารย์์ที่่�ชอบพอนิิสััยกัันจึึงมีีขึ้้�น พี่่�จำำ�ได้้ว่่าเราอยู่่�
ในกลุ่่�มเดีียวกันั ถึึงแม้จ้ ะสอนคนละวิชิ าที่่ไ� ม่เ่ กี่่�ยวข้้องกันั เลย แล้้วไม่่นาน
จำ�ำ นงค์์ก็็ไปเรีียนต่่อปริิญญาเอกที่่�ญี่่�ปุ่่�น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเรา
อาจจะน้้อยไปหน่่อย เนื่่�องจากระยะทาง แล้้วจำ�ำ นงค์์ก็็เรีียนจบ
ปริิญญาเอกอย่่างสบายๆ ไม่่มีีปััญหามากนััก จำำ�นงค์์กลัับมาสอนที่่�
ภาควิิชาและ เกิิดปรากฏการณ์์ รัักแท้้ของอาจารย์์และลููกศิิษย์์
จำ�ำ นงค์์แต่่งงานกัับนงนุุชลููกศิิษย์์ไมโครของเรา อย่่างหวานชื่�่น น่่ารััก
หลัังจากนงนุุชจบปริิญญาโท หลัังจากนั้้�น ทั้้�งสองคนก็็มีีลููกน้้อยกลอยใจ
น่่ารัักๆ 2 คน ซึ่�่งปััจจุุบัันก็็เรีียนแพทย์์ นัับว่่าลููกๆ ประสบความสำ�ำ เร็็จ
เป็็นอย่่างดีที ีเี ดียี ว

จำำ�นงค์์ทำำ�งานมากขึ้้�น สอนมากขึ้้�น แล้้วก็็มาป๊๊ะกัับพี่่�ใน
วิิชาชีีววิิทยาเบื้้�องต้้น (ชีีว. 202184) ซึ่�่งสอนนัักศึึกษาคณะเทคนิิค
การแพทย์์ เรากลัับมาสนิิทสนมกัันมากขึ้้�น หลัังจากพี่่�ปริิศนาเกษีียณ
จำ�ำ นงค์์ก็็เป็็นหััวหน้้าผู้�้ ดููแลวิิชานี้้� พี่่�รู้้�สึึกสบายใจมากจริิงๆ ที่่�ได้้
ร่่วมงานกัับจำำ�นงค์์อีีกเป็็นเวลาหลายปีีมาก และไม่่ยอมย้้ายไปสอน
วิิชาอื่่�น เพราะจำำ�นงค์์ให้้เกีียรติิอาจารย์์ผู้้�สอนเป็็นอย่่างดีี ไม่่จู้�้ จี้้�

36 ที่ร�่ ะลึกึ พิิธีแี สดงมุทุ ิติ าจิิตแด่่ผู้�้เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่ง่ ใจ ห่่วงใย .. เสมอ “

“ จำำ�นงค์ใ์ ห้เ้ กีียรติิอาจารย์์ผู้้�สอนเป็็ นอย่า่ งดีี ไม่่จู้้�จี้้�

และมั่่�นใจในการสอนของอาจารย์์
พี่�ร่ ู้้�สึึกว่่า อาจารย์์และพนัักงานในวิิชานี้้�ทุุกคน

สอนนัักศึึกษาด้้วยความสุุข
ก็เ็ พราะหััวหน้้า course ใจดีีมีีเมตตาไงล่่ะ

และมั่่�นใจในการสอนของอาจารย์์ พี่่�รู้้�สึึกว่่า อาจารย์์และพนัักงาน
ในภาควิชิ านี้้�ทุกุ คนสอนนัักศึึกษาด้้วยความสุุข ก็เ็ พราะหััวหน้า้ course
ใจดีีมีีเมตตาไงล่่ะ
และแล้้วพี่่�ก็็เกษีียณออกมาเมื่�่อปีี 2556 จำ�ำ นงค์์ก็็ยัังคงเป็็น
หััวหน้้า course อยู่่�เช่่นเดิิมและปรัับปรุุงวิิชาให้้น่่าเรีียนขึ้้�น สำ�ำ หรัับ
ทางด้้านครอบครััว พี่่�ขอสรรเสริิญจำ�ำ นงค์์จริิงๆ และอยากบอกกัับ
นงนุุชว่่าคู่่�ชีีวิิตของนงนุุชเป็็นคนดีีมาก นั่่�นคืือคุุณแม่่นงนุุชเป็็นคนไข้้
ติิดเตียี งมานาน และทุกุ ๆ เย็็นพี่่�จะเห็น็ จำำ�นงค์ห์ ิ้้ว� ถุงุ อาหารคนไข้ต้ ิดิ เตียี ง
กลัับบ้้านอยู่่�เสมอ มัันเป็็นภาพที่่�น่่ารัักจริิงๆ ที่่�ลููกเขยดููแลแม่่ยาย
เป็น็ อย่า่ งดีเี ช่น่ นี้้� จนคุณุ แม่จ่ ากไป ดังั นั้้น� จึึงไม่ต่ ้อ้ งห่ว่ งว่า่ ในเรื่อ�่ งครอบครัวั
ด้้านอื่�่นๆ จำำ�นงค์ต์ ้อ้ งดููแลได้้ดีีแน่น่ อน
ครานี้้�.. ก็็ถึึงเวลาจะเกษีียณอายุุราชการของจำ�ำ นงค์์แล้้ว
พี่่� คิิ ดว่่ า จำ�ำ น ง ค์์ ยิิ น ดีี กัั บ ก า ร เ ก ษีี ย ณ ค รั้้� ง นี้้� จำ�ำ น ง ค์์ จ ะ ไ ด้้ พัั ก ผ่่ อ น
อย่่างจริิงจัังกัับครอบครััวเสีียทีี ได้้ทำำ�อะไรที่่�อยากทำ�ำ ได้้ไปไหนในที่่�
ที่่�อยากไปทั้้�งครอบครััว ดููอบอุ่่�นจริิงๆ พี่่�ก็็ขอให้้จำำ�นงค์์ใช้้ชีีวิิต
หลังั เกษียี ณอย่า่ งเป็น็ สุขุ ดีงี าม สดชื่น่� และสงบ ทั้้ง� กับั ตนเองและครอบครัวั
ที่่�น่่ารัักตลอดไปค่ะ่

ด้ว้ ยรักั จำ�ำ นงค์์เสมอ

พี่่ย� ุุวดีี

37ที่่�ระลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่่ผู้�เ้ กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ありがとう Arigatou

“อาจารยจ์ ํานงค์
.. อาจารย์ผใู้ ห”้ ..

กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย สามสิบหกปีท่ีได้สร้างทางประสงค์
ร่วมสานใยวิชาการแสนม่ันคง อาจารย์จํานงค์ ผู้ใจดีมีเมตตา
สร้างผลงานการสอนท่ีมีค่า
คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน แม้เวลาท่ีต้องจากยากจะลืม
สิ่งดีดีทําไว้ในภาควิชา

น้อง ๆ ห้องสรีรวิทยา และเทคโนโลยี
หลงั การเกบ็ เกยี ว

อาจารย์ท่มี ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณม์ ากมายในการศกึ ษา
วิจัย เปน็ ผนู้ าํ แสนดี ใหค้ าํ ปรึกษาแนะนํา-ช่วยเหลือ สง่ เสริม และจดุ ประกาย
ความคดิ ในการทํางานวจิ ยั ของนอ้ งๆ คอยอยเู่ คยี งขา้ งและใหค้ วามชว่ ยเหลอื
แก้ไขปัญหาใหก้ บั น้องๆ ด้วยความรัก หวงั ดี และเต็มใจเสมอ ขอบคณุ มาก
และขอใหพ้ ี่มีความสุขกบั ชวี ิตหลังเกษยี ณ นะครบั

Jew

38 ที่่ร� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิติ แด่่ผู้เ�้ กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่

การทำ�งาน

2536-2538 อาจารย์์ ระดัับ 4 ภาควิิชาปฐพีีศาสตร์แ์ ละอนุุรักั ษ์์ศาสตร์์
คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชีียงใหม่่

2538-2549 อาจารย์์ ระดับั 5-7 ภาควิชิ าชีีววิิทยา
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่

2549-2555 ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ระดับั 7-8 ภาควิชิ าชีีววิทิ ยา
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

2555-2564 รองศาสตราจารย์์ ภาควิชิ าชีีววิิทยา
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

เครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์

2563 ประถมาภรณ์์ ช้า้ งเผืือก
2556 ประถมาภรณ์์ มงกุุฎไทย
2553 ทวีีติิยาภรณ์์ ช้า้ งเผืือก
2548 ทวีีติยิ าภรณ์์ มงกุุฎไทย
2545 ตริติ าภรณ์์ ช้้างเผืือก
2543 ตริติ าภรณ์์ มงกุฎุ ไทย
2563 เหรีียญจัักรพรรดิิมาลา

เกียี รติปิ ระวัตั ิิ

2533 ได้้รับั รางวััลผลการศึึกษายอดเยี่่ย� มสาขาชีีววิิทยา
จากมููลนิธิ ิิ ศาสตราจารย์์ ดร. แถบ นีีละนิิธิิ
2549 ได้้รับั รางวััล The Best Article Award
จาก International Rice Research Institute

“ คติปิ ระจำำ�ใจ “

ทุุกสิ่่�งล้้วนอนิจิ จังั

45ที่่ร� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิิตาจิิตแด่ผ่ ู้เ้� กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ส่่งรััก ส่่งใจ ห่่วงใย .. เสมอ

“ ความทรงจำ�ำ ในชีวี ิติ การทำ�ำ งาน ”

รองศาสตราจารย์์ ดร. สมจิิตร อยู่�เ่ ป็น็ สุขุ

ในปีีพ.ศ. 2527 ชีีวิิตการทำ�ำ งานได้้เริ่่�มต้้นขึ้้�นหลัังจาก
จบปริิญญาตรีี สาขาวิิชาเอกโรคพืืช คณะเกษตร มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ โดยบรรจุุเป็็นข้้าราชการครููที่่�วิิทยาลััยเกษตรกรรม
สอนวิิชาทางด้้านอารัักขาพืืช ทำ�ำ งานสอนเป็็นเวลา 3 ปีี ในปีี
พ.ศ. 2530 ได้้ลาออกจากราชการมาเรีียนต่่อระดัับปริิญญาโท
ในแขนงจุุลชีีววิิทยา ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ซึ่�่งขณะนั้้�นยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตร วท.ม.(ชีีววิิทยา)
โดยลงทะเบีียนเรีียนวิิชาทางด้้านจุุลชีีววิิทยาเป็็นส่่วนใหญ่่ เหตุุผลที่่�
เลืือกมาเรีียนต่่อปริิญญาโทที่่�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เนื่่�องจากรู้้�สึึก
เบื่่�อความวุ่่�นวายของการจราจรบนท้้องถนนและความหนาแน่่นของ
ประชากรในกรุุงเทพมหานคร ความรู้�้ สึึกครั้้�งแรกที่่�มาสมััครเรีียนที่่�
มช. รู้้�สึึกชอบบรรยากาศที่่�สบายๆ วิิวทิิวทััศน์์รอบๆมหาวิิทยาลััย
สวยงาม อ่่างแก้้วใน มช. มีีบรรยากาศของธรรมชาติิที่่�สวยงามมาก
ด อ ย สุุ เ ท พ ส ว ย ง า มมีี วัั ดพร ะ ธ า ตุุ ด อ ย สุุ เ ท พร า ช วร วิิ ห า รที่่� อ ยู่่� บ น
ยอดดอย ซึ่่�งสามารถมองเห็็นได้้ในระยะไกล นี่่�เป็็นความประทัับใจ
ในครั้้�งแรกที่่�มา มช. มีีความรู้�้ สึึกว่่าอยากจะทำ�ำ งานที่่�เชีียงใหม่่

46 ที่ร่� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุทุ ิติ าจิติ แด่ผ่ ู้้�เกษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลัยั เชียี งใหม่่

ส่ง่ รักั ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

เ มื่่� อ ไ ด้้ เ ข้้ า ม า เ รีี ย น ที่่� ภ า ค วิิ ช า
ชีี ว วิิ ท ย า แ ล ะ ไ ด้้ รัั บ ทุุ น T A
ทำำ�งานช่่วยสอนแล็็บชีีววิิทยาปีี 1
ซึ่่ง� ในขณะนั้้�นแต่ล่ ะปีีมีเี พียี ง 1 ทุนุ
เท่่านั้้�น ต้้องคุุมแล็็บสััปดาห์์ละ
2 ครั้้�ง ได้้รัับค่่าจ้้างเป็็นรายเดืือน
โดยต้้องเข้้าสอนปฏิิบััติิการเหมืือน
เป็็นอาจารย์์คนหนึ่�่งในห้้องแล็็บ ซึ่่�งต้้องรัับผิิดชอบดููแลนัักศึึกษา
ในกลุ่่�มโต๊๊ะแล็็บที่่�ได้้รัับการจััดสรรให้้คุุมแล็็บ การทำำ�หน้้าที่่�เป็็น TA
อยู่่� 2 ปีี ได้้รัับประโยชน์์จากการรับั ทุนุ นี้้�เป็น็ อย่่างมาก เนื่�อ่ งจากเป็น็ การ
ทบทวนความรู้้�พื้้�นฐานทางชีีววิิทยาให้้แน่่นยิ่่�งขึ้้�น ใช้้เวลาในการศึึกษา
ในระดับั ปริญิ ญาโทเป็น็ เวลา 2 ปีคี รึ่ง�่ ด้ว้ ยเกรดเฉลี่่ย� 4.00 (ได้ร้ ับั รางวัลั
ผลการศึึกษายอดเยี่่�ยมจากมููลนิิธิิ ศาสตราจารย์์ ดร. แถบ นีีละนิิธิิ
ในปีีพ.ศ. 2533) จากนั้้�นสอบบรรจุุได้้เป็็นอาจารย์์ที่่�ภาควิิชาชีีววิิทยา
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี วิิทยาลััยครููอุุตรดิิตถ์์ ซึ่่�งต่่อมา
ได้ป้ รับั เปลี่่ย� นเป็น็ สถาบันั ราชภัฏั อุตุ รดิติ ถ์์ (มหาวิทิ ยาลัยั ราชภัฏั อุตุ รดิติ ถ์์
ในปัจั จุบุ ันั ) โดยสอนทั้้ง� นักั ศึึกษาภาคปกติิ (มีกี ารเรียี นการสอนในวันั ทำ�ำ การ
ปกติิ จัันทร์์-ศุุกร์)์ และต้้องสอนนัักศึึกษา กศ.บป. (โครงการจััดการศึึกษา
สำ�ำ หรัับบุุคคลประจำำ�การ) ซึ่่�งมีีการเรีียนการสอนในช่่วงวัันเสาร์์-อาทิิตย์์
ซึ่�่งเป็็นหลัักสููตรที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�มีีงานทำ�ำ ในวัันทำ�ำ การปกติิได้้มีีโอกาส
มาเรีียนเพื่�่อเพิ่่�มพููนความรู้้�และเพิ่่�มวุุฒิิการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
ทำำ�งานเป็็นอาจารย์์ที่่�สถาบััน ราชภััฏอุุตรดิิตถ์์เป็็นเวลาประมาณ
3 ปีีครึ่่�ง ในระหว่่างที่่�เป็็นอาจารย์์ที่่�อุุตรดิิตถ์์ ในแต่่ละปีีช่่วงปิิดเทอม
ฤดููร้้อนจะทำำ�เรื่�่องขอจััดทััศนศึึกษา เพื่่�อพานัักศึึกษาในภาควิิชาชีีววิิทยา
ไปทััศนศึึกษาในจัังหวััดต่่างๆ เนื่�่องจากเห็็นว่่านัักศึึกษาในวิิทยาลััยครูู
ในขณะนั้้�น มีีโอกาสรัับรู้้�ประสบการณ์์นอกห้้องเรีียนไม่่มากเท่่าที่่�ควร
กิิจกรรมนี้้�เป็็นประโยชน์์ทำ�ำ ให้้นัักศึึกษาได้้ประสบการณ์์นอกห้้องเรีียน
เช่่น ครั้้�งหนึ่�่งมีีการพานัักศึึกษาเดิินทางโดยรถบััสจากอุุตรดิิตถ์์ไป
จนถึึงจัังหวััดภููเก็็ต ไปศึึกษาเยี่่�ยมชมสถานที่่�สำำ�คััญและโรงงาน
อุุตสาหกรรมต่่างๆ แต่่การพานัักศึึกษาจำ�ำ นวนมากไปทััศนศึึกษา

47ที่ร่� ะลึกึ พิิธีแี สดงมุุทิติ าจิิตแด่ผ่ ู้�เ้ กษียี ณ ประจำ�ำ ปีี 2564

คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั เชีียงใหม่่

ส่่งรััก ส่่งใจ ห่ว่ งใย .. เสมอ

ในจัังหวััดต่่างๆ ที่่�ต้้องเดิินทาง
ไกล ถืือว่่าเป็็นความรัับผิิดชอบ
แ ล ะ ค ว า ม เ สี่่� ย ง ข อ ง อ า จ า รย์์
ที่่� จัั ดพ า นัั ก ศึึ ก ษ า เ ดิิ น ท า ง ไ ป
ต่่ า ง จัั ง ห วัั ด มีี ก า ร แ ว ะ พัั ก
ค้้ า ง คืื น ต า ม ห น่่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร
แ ล ะ ส ถ า น ที่่� ที่่� ไ ด้้ ติิ ดต่่ อ ไ ว้้
แ ต่่ ก็็ นัั บ ว่่ า โ ช ค ดีี ที่่� ก า ร เ ดิิ น ท า ง เ ป็็ น ไ ป ด้้ ว ย ค ว า มร า บ รื่่� น ป ล อ ดภัั ย
จากนั้้�นในปีี พ.ศ. 2536 ได้้ลาออกจากการทำ�ำ งานที่่�สถาบัันราชภััฏ
อุุตรดิิตถ์์ (ซึ่�่งเป็็นการลาออกจากราชการเป็็นครั้้�งที่่�สอง) เนื่่�องจาก
สอบบรรจุุได้้เป็็นอาจารย์์ที่่�ภาควิิชาปฐพีีศาสตร์์และอนุุรัักษ์์ศาสตร์์
คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ แต่่ไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิ
ให้้โอนย้้ายจากต้้นสัังกััดเดิิม จึึงมีีความจำ�ำ เป็็นต้้องลาออกจาก
หน่่วยงานเดิิมเพื่�่อมาบรรจุเุ ป็็นอาจารย์์ในหน่่วยงานใหม่่

การบรรจุุรัับราชการในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. 2536 ด้้วยการเป็น็ อาจารย์์ ในแผนกจุุลิินทรีีย์ด์ ินิ ของภาควิชิ า
ปฐพีีศาสตร์์และอนุุรัักษ์์ศาสตร์์ คณะเกษตรศาสตร์์ โดยได้้ทำ�ำ งาน
เป็็นอาจารย์์ที่่�คณะเกษตรศาสตร์์เป็็นเวลาประมาณ 1 ปีีครึ่�่ง จากนั้้�น
มาสอบบรรจุุได้้เป็็นอาจารย์์ของ ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
จึึงได้้ขอโอนย้้ายจากคณะเกษตรศาสตร์์มาเป็็นอาจารย์์ที่่�ภาควิิชา
ชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นการย้้ายที่่�ทำำ�งานเป็็นครั้้�งที่่� 3
ของชีีวิิตการทำำ�งาน แต่่ครั้้�งนี้้�เป็็นการเปลี่่�ยนสถานที่่�ทำำ�งานในระดัับ
คณะ แต่่ยัังคงอยู่่�ในมหาวิิทยาลััยเดิิมจึึงยัังคงมีีความต่่อเนื่่�องของ
อายุุราชการจนถึึงปััจจุุบััน และระหว่่างการมาเป็็นอาจารย์์ที่่�ภาควิิชา
ชีีววิิทยาได้้หนึ่่�งปีี ก็็ได้้ลาศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาเอกที่่�มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�เคยเรีียนตอนปริิญญาตรีี
โดยลืืมไปว่่าครั้้�งหนึ่�่งเคยเบื่�่อหน่่ายและไม่่ชอบสภาพแวดล้้อมต่่างๆ
ในกรุุงเทพ ยิ่่�งการได้้มาอยู่่�เชีียงใหม่่ซึ่�่งเป็็นเมืืองที่่�อยู่่�สบายเป็็น
เวลานาน พอกลัับไปใช้้ชีีวิิตในกรุุงเทพฯ อีีกครั้้�ง ผลก็็คืือมีีความรู้้�สึึก

48 ที่�่ระลึึกพิิธีแี สดงมุทุ ิิตาจิิตแด่ผ่ ู้เ้� กษีียณ ประจำำ�ปีี 2564
คณะวิทิ ยาศาสตร์์ มหาวิทิ ยาลััยเชียี งใหม่่


Click to View FlipBook Version