The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amanah menpran, 2022-09-06 23:32:05

รายงานการประเมินตนเองรายบุคคลฮามิดะ64

ฮามิดะpsar64

บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

๑.๑ ประวัตสิ ่วนตวั
ชื่อ-นามสกุล นางสาวฮามิดะ๊ หมาดเต๊ะ
ตาแหนง่ ครู คศ.๒ อายุ 3๖ ปี โรงเรียนบา้ นควนเก
อาเภอ ทา่ แพ สังกัดเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาสตลู จังหวัดสตลู
เรมิ่ เข้ารบั ราชการวันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรยี นบ้านมาแฮ
อายุราชการนับถงึ เดอื น เมษายน 2565 เป็นเวลา ๑๐ ปี 11 เดือน
ปฏิบตั ิงานหลัก งานสอน ฝา่ ย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รายวิชา วทิ ยาศาสตร์โรงเรยี นบ้านควนเก

๑.๒ ประวัตกิ ารศกึ ษา ระดับชัน้ หรอื สาขาวชิ า คณุ วุฒิ สถานศกึ ษา
ปีทเ่ี ริม่ เขา้ ปที ่สี าเรจ็ ป.6 โรงเรยี นบา้ นทา่ น้าเคม็ ใต้
ประถมศึกษา ม.๓ โรงเรียนตัรกียะ๊ ตุลอุมมะห์
2535 2541 ม.๖ โรงเรยี นพฒั นาการศึกษามูลนิธิ
มัธยมศึกษาตอนต้น วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 2544
มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
2544 2547 ปริญญาตรี
2547 2552
วิชาชาเอกฟิสกิ ส์

แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศกึ ษา 256๔ (1๔ มิถุนายน 256๔ – ๓๑ มีนาคม 256๕)

วัน เดือน ปี ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย
ท่ลี า ครงั้ วนั คร้ัง วัน ครัง้ วนั ครงั้ วัน คร้งั วัน
- -- -- -- -- --

รวม ----------
รวมทง้ั สนิ้ จานวน........-........ครั้ง จานวน.......-.........วัน

๑.๓ เกียรตปิ ระวตั แิ ละผลงานทผ่ี ่านมา

-
1.4 เกยี รตปิ ระวตั ิและผลงานดเี ดน่ ในรอบปี

-
1.5 แนวคิดในการทางาน

ไม่หยุดยง้ั การพัฒนา โดยเช่ือวา่ ผู้ท่จี ะประสบความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานได้ จาเปน็ ต้องมีการพัฒนา
ตนเองอยูต่ ลอดเวลา ไมว่ ่าจะเปน็ เร่อื งของบุคลิกภาพ ลักษณะพฤติกรรม หรอื แม้แตว่ ธิ กี ารทางาน โดยจะต้องเป็น
ผู้สารวจและประเมนิ ความสามารถตนเองอย่างสมา่ เสมอ หาขอ้ บกพร่อง ปรับปรุงให้ดีข้นึ

คดิ บวก มองโลกในแงด่ ีเสมอ ความคดิ ทางบวกเปน็ ส่วนช่วยใหส้ ามารถทางานได้อยา่ งมีความสขุ มาก
ยิ่งขึน้ เมือ่ พบปญั หาหรืออุปสรรคตา่ ง ๆ เวลาทางาน เพียงมคี วามคดิ ในทางทด่ี ี สามารถก้าวข้ามปญั หาเหลา่ น้ันได้
โดยงา่ ย และรวดเรว็

มนุ่ เนน้ ความอดทน ความอดทนเปน็ พลงั ของความสาเร็จ การอดทนต่อคาพูด อดทนต่อพฤตกิ รรมการดู
หมนิ่ อดทนต่อความเครียดในการทางาน เปน็ อีกสิ่งทีส่ าคัญ และเปน็ แรงพลกั ดนั ให้กา้ วไปหาความสาเร็จได้อยา่ ง
รวดเร็ว

มนี ้าใจ ให้กบั เพอ่ื นร่วมงาน นิยามความสาเร็จในหนา้ ที่การงาน ไม่ไดข้ ้นึ อยกู่ บั ระดับความสูงของ
ตาแหน่ง แต่การทางานอยา่ งมคี วามสุขถือเป็นเส้นทางแห่งความสาเรจ็ ในหน้าที่การงานแลว้ ไมว่ ่าจะทาหนา้ ที่
อะไรก็แลว้ แต่ การทีม่ นี า้ ใจกับทกุ คน มีความเปน็ มิตรกับเพ่อื นร่วมงาน และให้ความเป็นกนั เองกบั ผู้คนภายนอก
จะทาใหช้ วี ิตมีแต่ความสุขและสามารถรว่ มงานกันได้อย่างสบายใจ เหมอื นดงั คากล่าวที่ว่า “หากคนใดไม่รจู้ ักเปน็
มติ รกบั คนอน่ื แลว้ ไซ้ ผู้น้ันกไ็ ม่สามารถประสบความสาเร็จในหน้าทก่ี ารงานของตนเองไดฉ้ นั นัน้ ”

ทุม่ เทกับการทางาน การทางานทุกอย่างต้องมีความต้งั ใจ ใสใ่ จทกุ รายละเอยี ด เพ่อื ใหผ้ ลงานออกมาดี
ท่ีสุด หากทุกครั้งมีความตั้งใจทางาน ผลงานก็ย่อมออกมาดีด้วยเชน่ กัน

1.6 แนวคดิ ในการจดั การเรยี นรู้
การจดั การเรยี นการสอนในยุคปจั จบุ ันจะสอนให้นักเรียนรู้จากหนังสอื เรียนเพยี งอย่างเดียวนนั้ ไมไ่ ด้

เนอ่ื งจากปัจจยั หลายๆอยา่ งท่ีนักเรยี นจะต้องใชใ้ นชีวิตประจาวนั นอกจากจะเรียนรเู้ พื่อจะทาแบบทดสอบหรือ
นาไปตดั สินได้แลว้ นกั เรยี นจะต้องนาความรู้ที่มีไปใชแ้ ขง่ ขันกับผูอ้ ื่นในระดับตา่ ง ๆ ได้อีกดว้ ย ดงั นั้นการเรียนรู้
เพือ่ ท่ีจะใหจ้ าได้อย่างเดียวจึงไม่เพยี งพอ จาเป็นท่ีจะต้องมเี ครื่องมือท่ีเพยี งพอและมีคุณภาพ สาหรบั ให้
นักเรยี นได้ทดลองเรียนรู้ดว้ ยตัวเอง เพือ่ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ส่งผลต่อใหน้ ักเรยี นมี
ความรูท้ ่ีย่ังยนื ตลอดไป

บทที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปที ่ผี ่านมา

๒.๑ การประชมุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

ที่ วัน /เดอื น/ เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจดั หลักฐาน
ปี เกียรติบัตร

การจดั การเรียนการสอนออนไลน์ อบรมออนไลน์ สพฐ. เกยี รตบิ ัตร
เกียรตบิ ัตร
ยคุ ปกติใหม่ มมุ มองของผบู้ ริหาร จฬุ าลงกรณ์ เกยี รติบตั ร
เกียรติบตั ร
๑ ๒๑ พ.ค. ๖๔ นักวชิ าการและครูในหวั ขอ้ การ มหาวทิ ยาลยั
สง่ เสริมศักยภาพการเรยี นรู้ด้วยสื่อ เกยี รตบิ ัตร

วีดิโอออนไลน์ และห้องเรียนกลบั

ด้านดว้ ยวิดีโอแบบมีปฏสิ มั พันธ์

๓ ม.ิ ย. ๖๔ การจัดการเรียนร้วู ิทยาการคานวณ อบรมออนไลน์ สพฐ.

2 สาหรับครูชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี ๑-๓ สสวท.

Coding Online For Grade 1-3

Teacher (C4T-6)

15 ส.ค.๖๔ การอบรมเชิงปฏบิ ัติการพฒั นา อบรมออนไลน์ สพฐ.

๓ ทักษะการจดั การเรียนร้รู ปู แบบ
ออนไลน์ สาหรบั ครูสังกัดสานกั งาน

คณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน

๒ ธ.ค.๒๕๖๔ ประชุมชแี้ จงการดาเนินการตาม อบรมออนไลน์ สพป.สตูล

หลกั เกณฑ์และวธิ กี ารจัดทาข้อตกลง

๔ ในการพัฒนางานและการขอมีและ

เลอื่ นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

วPA

๒๑ ม.ค. ๖๕ สง่ เสรมิ การเรียนรู้หนา้ ท่ีพลเมือง อบรมออนไลน์ สพฐ.

ดิจิทลั สาหรับครูประถมศกึ ษา คณะครศุ าสตร์

มหาวทิ ยาลัยพระจอม

5 เกลา้ ธนบุรี
กรมสุขภาพจติ

กระทรวงสาธารณะสุข

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์

เซอรว์ ิสจากดั (มหาชน)

6 ๑๕ ก.พ. ๖๕ การใชง้ านระบบมาตรฐานดา้ นความ อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ
ปลอดภัย (MOE Safety Platform) สพฐ.

บทที่ 3 งานท่ีได้รบั มอบหมาย

3.1 งานการจดั การเรียนรู้

ท่ี รหัสวชิ า ช่ือวิชา ช้นั จานวน จานวน
ห้อง ช่ัวโมง /
สปั ดาห์
ภาคเรยี นที่ 1 ป.3/๑ 1
1 ท13101 ภาษาไทย ๔
2 ว13101 วทิ ยาศาสตร์ ป.3/๑ 1
3 ว14101 วิทยาศาสตร์ 1
4 ว15101 วิทยาศาสตร์ ป.4 1
5 ว16101 วทิ ยาศาสตร์ ป.5 1 ๒
6 โครงงานฐานวจิ ัย ป.6 1 ๒
ป.3 1 ๒
รวม ๖
ภาคเรียนที่ 2 ป.3/๑ 1 1๗

1 ท13101 ภาษาไทย ป.3/๑ 1 ๔
2 ว13101 วิทยาศาสตร์
3 ว14101 วทิ ยาศาสตร์ ป.4 1 1
4 ว15101 วทิ ยาศาสตร์ ป.5 1
5 ว16101 วิทยาศาสตร์ ป.6 1 ๒
6 โครงงานฐานวจิ ยั ป.3 1 ๒
7 สอนซ่อมเสรมิ ๒
ป.3/๑ 1
รวม 6
1

1๗

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น ทีป่ ฏบิ ัตกิ ารพฒั นาผเู้ รียนตลอดปกี ารศึกษา 256๔

ท่ี กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น และชุมนมุ ชน้ั / จานวน ผา่ น ไมผ่ า่ น
หอ้ ง นกั เรียน
1 ลูกเสือ
2 เนตรนารี ป.3 ๑๔ 1๔
3 ผบู้ าเพ็ญประโยชน์
4 ชุมนุม ………………..………. ป.3 23 23
5 กจิ กรรมเพือ่ สงั คมและสาธารณประโยชน์
6 แนะแนว ---

---

---

ป.3 37 37

จดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

ท่ี รหัสวิชา สาระการเรียนรู้/รายวิชา ระดบั ช้ัน จานวน/แผน
ป.3 16
1 ท13101 ภาษาไทย ป.3 12
ป.4 10
2 ว13101 วิทยาศาสตร์ ป.5 16
ป.6 16
3 ว14101 วิทยาศาสตร์ ป.3 43

4 ว15101 วิทยาศาสตร์ จานวน (ชนิ้ )

5 ว16101 วทิ ยาศาสตร์ ๕

6 โครงงานฐานวจิ ยั 1

ผลิตสือ่ / นวตั กรรม 5 ช้นิ ไดแ้ ก่ ๑
ที่ ช่อื สื่อ/นวตั กรรม ๔
1 สัตวไ์ มม่ กี ระดกู สนั หลัง
2 สัตว์ท่ีมกี ระดูกสันหลงั
3 ลกู ฟตุ บอลดาวเคราะห์
๔ ดนิ
๕ ปริ ะมิดอาหารหลกั 5 หมู่

รปู แบบ/ วิธกี ารจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนท่คี รูใช้ คอื ข้อใดบา้ ง (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ )

 การอธบิ าย  การสบื สวนสอบสวน

 การสาธติ / ทดลอง  กลมุ่ สบื ค้นความรู้

 การใช้เกมประกอบ  กลุ่มสัมพันธ์

สถานการณ์จาลอง  การเรียนรู้แบบรว่ มมือ

กรณตี ัวอย่าง ความคิดรวบยอด

 บทบาทสมมุติ อริยสจั 4

การแก้ไขสถานการณ์  การศกึ ษาคน้ คว้าดว้ ยตนเอง

โปรแกรมสาเรจ็ รูป  การทศั นะศึกษานอกสถานท่ี

ศูนย์การเรยี น การเรยี นรู้จากห้องสมุด

ชดุ การสอน  การพัฒนากระบวนการคิด

คอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอน  การใชภ้ มู ิปัญญาท้องถ่นิ

โครงงาน  การอภปิ รายกลุ่มย่อย

 การถามตอบ  การแกป้ ญั หา

อ่นื ๆ ระบุ............ อนื่ ๆ ระบุ……………………...…

สรปุ จานวนรูปแบบ / วิธกี ารจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนทีค่ รใู ช้ ๑๕ วธิ ี

3.2 งานพเิ ศษตามโครงสรา้ งสถานศกึ ษานิตบิ ุคคล

ท่ี งาน กล่มุ งาน/ฝา่ ย
๑ งานบริหารงบประมาณ หัวหนา้ เจา้ หนา้ ทีพ่ สั ดุ
๒ งานบรหิ ารงานทัว่ ไป
3 ปฏิบัติหนา้ ทกี่ ารสอนกลุ่มสาระวทิ ยาศาสตร์ ทัว่ ไป
4 ครูประจาช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๓ วิชาการ
5 ครเู วรประจาวันองั คาร วิชาการ
บุคคล

3.3 โครงการ/กิจกรรมท่ีรบั ผดิ ชอบ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน ฝา่ ยบรหิ ารงานทว่ั ไป

3.4 งานนโยบายเรง่ ดว่ นจากต้นสงั กดั

กิจกรรมลายมอื สวย คดิ เลขเปน็

3.5 งานทไ่ี ดใ้ หค้ วามร่วมมอื กบั หน่วยงานอน่ื
เปน็ ผอ.ศนู ย์การเลือกตั้งนายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลและสมาชกิ องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหมู่

ท่ี 6 ตาบลแประ อาเภอทา่ แพ จังหวดั สตลู

บทท่ี 4 ผลการดาเนนิ งาน

4.1 ผลการจัดการเรียนรู้

4.1.1 ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนรายชนั้ และรายกลุ่มสาระทรี่ ับผิดชอบ

ท่ี รายวิชา ห้อง จานวน ร มส. 0 1 ผลการเรียน (คน) 4 รวม
ผู้เรยี น 1.5 2 2.5 3 3.5

ปกี ารศกึ ษา 256๓

๑ วทิ ยาศาสตร์ ป.๓ 37 - - - 2 4 4 6 6 3 12 37

๒ วทิ ยาศาสตร์ ป.๔ ๓2 - - - 1 4 1 7 8 7 4 32

๓ วทิ ยาศาสตร์ ป.๕ ๒9 - - - 3 7 4 5 5 2 3 29

๔ วิทยาศาสตร์ ป.๖ ๒8 - - - 8 5 3 4 2 1 5 28

๕ ภาษาไทย ป.๓ 37 - - - 3 3 3 6 6 6 10 37

รวม ๑63 17 23 15 28 27 19 34 163

ร้อยละ 100 10.4 14. 9.2 17. 16. 11. 20.8 100
3 11 0 18 56 66 6

รอ้ ยละของนกั เรยี นท่ีไดร้ ับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 49.08

รอ้ ยละของนกั เรียนท่ไี ด้รับผลการเรียน 2 ข้ึนไป 75.46

4.1.๒ ผลการประเมนิ คุณภาพระดับชาติ
ผลการประเมนิ ความสามารถด้านการอา่ นออกของผู้เรยี น (Reading Test: RT)

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่อื ง รวม 2 สมรรถนะ
คะแนนเฉลย่ี ระดับเขตพนื้ ที่ 46.57 77.52 62.04
คะแนนเฉลย่ี ระดับประเทศ 52.72 68.74 60.69
69.95 72.79 71.38

ผลการประเมนิ ความสามารถดา้ นการอ่านออกของผูเ้ รยี น (Reading Test : RT)
ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

80
70
60
50
40
30
20
10
0

การอ่านออกเสยี ง การอา่ นรูเ้ รอื่ ง รวม 2 สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ยโรงเรยี น คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพืน้ ที่ คะแนนเฉลี่ยระดบั ประเทศ

4.1.3 ระดับผลการเรยี นเฉลย่ี รายชั้นและกลุ่มสาระ

ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3 จานวน รอ้ ยละนกั เรียน

กลุ่มสาระการ จานวนท่ี จานวนนกั เรยี นทีม่ ผี ลการเรียนรู้ นักเรียนที่ได้ ท่ไี ด้ระดบั 3ขน้ึ
เรียนรู้
เข้าสอบ ระดบั 3ขึ้นไป ไป
ภาษาไทย
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

37 - 3 3 3 6 6 6 10 22 59.46

คณติ ศาสตร์ 37 - 3 5 7 3 8 3 8 19 51.35
37 - 2 4 4 6 6 3 2 11 29.73
วทิ ยาศาสตรแ์ ละ
เทคโนโลยี

สงั คมศกึ ษา ศาสนา 37 - - 2 5 2 6 5 17 28 75.68
และวัฒนธรรม

ประวตั ิศาสตร์ 37 - 1 4 3 3 3 8 15 26 70.27
37 - - - 2 2 7 1 25 33 89.19
สุขศึกษาและพล
ศกึ ษา

ศิลปะ 37 - - 2 5 1 8 9 12 29 78.38
การงานอาชีพ 37 - 1 2 4 5 5 8 12 25 67.57
ภาษาอังกฤษ 37 - 4 7 6 4 7 4 5 16 43.24
อิสลามศกึ ษา 37 - - - - 1 4 10 22 36 97.30

4.1.4 ผลการประเมนิ ผลการเรียนรตู้ ามตวั ชีว้ ดั
ผลการประเมินผลการเรยี นรูต้ ามตัวช้ีวัดรายวิชาภาษาไทย ช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา

๒๕๖4

คะแนนระหว่างเรยี น ภาคเรยี นท่ี 1
ความ
รับผิดชอ


ทักษะ
รวม
ระห ่วาง
เรียน
สอบปลาย

ภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อยละ

รวม 20 20 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉล่ีย 617.00 558.00 1175.00 166.00 1341.00 2682.00
เฉล่ยี % 16.68 15.08 31.76 4.49 36.24 72.49
83.38 75.41 79.39 44.86 72.49 72.49

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา๒๕๖4
คะแนนระหว่างเรยี น ภาคเรยี นที่ 2

ท1.1ป3/5-9
ท2.1ป3/4-6
ท3.1ป3/4-6
ท4.1ป3/4-6
ท5.1ป3/1-4
รวมระห ่วางเรียน

สอบปลายภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อยละ

รวม 10 10 5 10 5 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉลี่ย 262.00 274.00 128.00 279.00 126.00 1069.00 233.00 1302.00 2604.00
เฉลี่ย % 7.08 7.41 3.46 7.54 3.41 28.89 6.30 35.19 70.38
70.81 74.05 69.19 75.41 68.11 72.23 62.97 70.38 70.38

ผลการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ตามตัวช้ีวัดรายวชิ าวิทยาศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 1
ปกี ารศึกษา ๒๕๖4

คะแนนระหว่างเรียน ภาคเรยี นที่ 1
ความ
รับ ิผดชอ
ทับกษะ
รวม
ระห ่วาง
เรียน
สอบปลายภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อยละ

20 20 40.00 10.00 50.00 100.00
รวม 628.00 577.00 1205.00 151.00 1356.00 2712.00
เฉลย่ี 16.97 15.59 32.57 4.08 36.65 73.30
เฉลย่ี % 84.86 77.97 81.42 40.81 73.30 73.30

ผลการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนท่ี ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖4

คะแนนระหว่างเรียน ภาคเรยี นท่ี 2
ว2.1ป
3/1-2
ว2.2ป
3/1-4
ว2.3ป
3/1-3
ว3.1ป
3/1-3

3.2x3/1-
ว44.2ป
3/1-5
รวม
ระห ่วาง
เรีสยอนบปลายภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อยละ

5 5 5 5 10 10 40.0 10.0 50.0 100.0

รวม 132. 136. 140. 138. 266. 259. 1071. 230. 1301.0 2602.
00 00 00 00 00 00
00 00 0 00
เฉลยี่ 3.57 3.68 3.78 3.73 7.19 7.00
28.95 6.22 35.16 70.32
เฉลีย่ 71.3 73.5 75.6 74.5 71.8 70.0
%5 1 8 9 9 0 72.36 62.1 70.32 70.32
6

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วดั รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ ๔ ภาคเรยี นท่ี ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖4

คะแนนระหวา่ งเรียน ภาคเรยี นที่ 1
ห ่นวยที่ 1
ห ่นวยท่ี 2
ห ่นวยท่ี 3
รวม
ระห ่วาง
เรียน
สอบปลายภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อยละ

รวม 10 15 15 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉล่ยี 244.00 386.00 389.00 1019.00 174.00 1193.00 2386.00
เฉล่ีย % 7.63 12.06 12.16 29.97 5.44 35.09 70.18
76.25 80.42 81.04 74.93 54.38 70.18 70.18

ผลการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ตามตัวชี้วดั รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๔ ภาคเรยี นที่ ๒
ปกี ารศึกษา ๒๕๖4

คะแนนระหวา่ งเรยี น ภาคเรยี นที่ 2
ว2.1ป
4/1-4
ว2.2ป
4/1-3
ว3.1ป
4/1-3
ว2.3ป
4/1
ว4.2ป
4/1-5
รวม
ระห ่วาง
เสรีอยบนปลายภาค
รวมรายภาค
คิดเ ็ปนร้อยละ

10 10 10 5 5 40.00 10.00 50.00 100.00
986.00 117.00 1103.00 2206.00
รวม 247.00 249.00 254.00 118.00 118.00 29.00 3.44 32.44 64.88
เฉล่ีย 72.50 34.41 64.88 64.88
เฉล่ีย % 7.26 7.32 7.47 3.47 3.47

72.65 73.24 74.71 69.41 69.41

ผลการประเมินผลการเรยี นรู้ตามตวั ช้ีวดั รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ๕ ภาคเรยี นท่ี ๑
ปกี ารศึกษา ๒๕๖4

คะแนนระหวา่ งเรียน ภาคเรยี นที่ 1
ว1.1ป
5/1-4
ว1.3ป
5/1-2
ว2.3ป
5/1-5
ว2.2ป
5/1-6
รวม
ระห ่วาง
เรียน
สอบปลายภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อยละ

รวม 16 4 10 10 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉล่ีย 338.00 82.00 180.00 196.00 796.00 123.00 919.00 1838.00
เฉล่ีย % 11.66 2.83 6.21 6.76 25.68 4.24 29.65 59.29
72.84 70.69 62.07 67.59 64.19 42.41 59.29 59.29

ผลการประเมินผลการเรยี นรู้ตามตวั ชว้ี ัดรายวิชาวทิ ยาศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๕ ภาคเรยี นท่ี 2
ปีการศึกษา ๒๕๖4

คะแนนระหวา่ งเรียน ภาคเรยี นที่ 2
ว1.1ป
5/1-2
ว3.2ป
5/1-3
ว3.2ป
5/4-5
ว4.2ป
5/1-5
รวม
ระห ่วาง
เรียน
สอบปลาย

ภาค
รวมรายภาค
คิดเป็นร้อย

ละ

รวม 10 10 10 10 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉลีย่ 225.00 223.00 212.00 188.00 848.00 154.00 1002.00 2004.00
เฉล่ีย % 7.76 7.69 7.31 6.48 27.35 5.31 32.32 64.65
77.59 76.90 73.10 64.83 68.39 53.10 64.65 64.65

ผลการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ตามตวั ชี้วดั รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 1
ปกี ารศึกษา ๒๕๖4

เลขที่ ช่ือ- คะแนนระหวา่ งเรียน ภาคเรียนท่ี 1
สกุล
ว1.2ป
6/1-4
ว2.2ป6/1
ว2.3ป
6/7-8
ว2.3ป
6/1-6
ว1.2ป
6/1-4
รวม
ระห ่วาง
เรียน
สอบปลายภาค
รวมรายภาค
ิคดเ ็ปนร้อยละ

รวม 10 10 10 5 5 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉลยี่ 171.00 179.00 206.50 96.00 105.00 757.50 107.00 864.50 1729.00
เฉลี่ย % 6.11 6.39 7.38 3.43 3.75 23.67 3.82 27.02 54.03
61.07 63.93 73.75 68.57 75.00 59.18 38.21 54.03 54.03

ผลการประเมินผลการเรยี นรู้ตามตวั ชี้วดั รายวชิ าวิทยาศาสตร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2

ปีการศกึ ษา ๒๕๖4

คะแนนระหว่างเรียน ภาคเรียนท่ี 2

ว3.1ป6/1-
2
ว3.2ป6/1-
4
ว3.2ป6/5-
7
ว3.2ป6/8-
9
ว4.2ป6/1-
4
รวมระห ่วาง
เ ีรยน
สอบ
ปลายภาค
รวมปลาย
ภาค
คิดเ ็ปน
ร้อยละ

รวม 10 10 10 5 5 40.00 10.00 50.00 100.00
เฉล่ีย 195.00 193.00 191.00 83.00 106.00 768.00 165.00 933.00 1866.00
เฉลี่ย % 6.96 6.89 6.82 2.96 3.79 24.00 5.89 29.16 58.31
69.64 68.93 68.21 59.29 75.71 60.00 58.93 58.31 58.31

4.1.5 ผลการประเมนิ ผลการเรียนรูส้ าระเพิ่มเตมิ ชน้ั / จานวน ผ่าน ไม่ผา่ น
4.1.6 ผลการประเมนิ กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน ห้อง นกั เรียน

ท่ี กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น และชุมนุม ป.3 ๑๔ ๑๔

1 ลกู เสอื ป.3 ๒๓ ๒๓
2 เนตรนารี
๓ แนะแนว ป.3 ๓๗ ๓๗

4.1.๖ ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์และเขยี นส่ือความ

วชิ า ชั้น จานวนนกั เรียน ผลการประเมนิ (คน) ไมผ่ ่าน
(คน) ดีเยย่ี ม
ดี ผา่ น -
ภาษาไทย ป.๓ 3๗ ๑๓ -
รวม 3๗ ๑๓ ๑๙ ๕ -
รอ้ ยละ 100 35.14 ๑๙ ๕
51.35 13.51

๔.๑.๗ ผลการประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

วชิ า ช้ัน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน(คน)
(คน) ดเี ย่ยี ม ดี ผา่ น ไม่ผ่าน

ภาษาไทย ป.๓ 37 ๑๖ ๒๑ - -
รวม
รอ้ ยละ 37 ๑๖ ๒๑ - -

100 43.24 56.76 - -

4.2 ผลการปฏิบตั งิ านพิเศษตามโครงสร้างสถานศกึ ษานิตบิ คุ คล
- งานจดั ทาและเก็บรวบรวมจดั ซ้อื -จัดจา้ งปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายบรหิ ารงบประมาณ

- งานจัดทาและเกบ็ รวบรวมทะเบียนคุมครุภณั ฑป์ ีงบประมาณ 2564 ฝา่ ยบริหารงบประมาณ
- งานจัดทาค่าเสื่อมราคาครุภัณฑป์ ีงบประมาณ 2564 ฝ่ายบรหิ ารงบประมาณ
- งานรายงานการตรวจสอบพัสดปุ ระจาปี ปงี บประมาณ 2564 ฝา่ ยบริหารงบประมาณ
- งานจาหน่ายพัสดุประจาปี ปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายบรหิ ารงบประมาณ
- งานรายงานสง่ิ ปลกู สรา้ ง ปงี บประมาณ 2564 ฝ่ายบรหิ ารงบประมาณ
- งานระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียน ฝ่ายบรหิ ารงานท่วั ไป
- งานรื้อถอนส่งิ ปลูกสร้าง ฝ่ายบรหิ ารงานทั่วไป

สรปุ ไดว้ า่ ระดบั คุณภาพการปฏิบัติงาน เมอื่ ประเมนิ ดว้ ยตนเองแลว้ อย่ใู นระดับ

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพฒั นาขนึ้ อกี

4.3 ผลการจดั ทางานโครงการ/กิจกรรม
จากการดาเนนิ การเยยี่ มบ้านนักเรียนจานวน 225 คน เกิดผลดีต่อครู ผปู้ กครองและนักเรยี น

ดงั ต่อไปนี้
ผลดตี ่อครู

1. ได้รู้จกั นกั เรยี นเป็นรายบคุ คล
2. ได้เหน็ สภาพชวี ติ ความเป็นอย่ทู ีแ่ ทจ้ ริง ของนักเรียนในความปกครอง
ผลดีตอ่ ผูป้ กครอง
1. ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะท่ีอยูโ่ รงเรยี น
2. สามารถตดิ ต่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหาของบตุ รหลานกับครู
ผลดตี อ่ นกั เรียน
1. นกั เรียนท่ีมีความสามารถดา้ นตา่ ง ๆ ได้รบั การสง่ เสริมและพฒั นาตามศกั ยภาพ
2. นกั เรยี นท่มี ีปญั หาหรอื อย่ใู นกลมุ่ เส่ียง ไดร้ บั การแก้ไข ได้ทันเวลา

4.4 ผลการทางานนโยบายเร่งดว่ นจากตน้ สงั กดั

นักเรยี นมีการฝกึ ฝนลายมืออยู่ในเกณฑด์ ี เกินร้อยละ ๗๐

4.5 ผลการทางานที่ไดใ้ หค้ วามรว่ มมอื กับหนว่ ยงานอื่น
การเลือกตง้ั นายกองค์การบรหิ ารสว่ นตาบลและสมาชกิ สภาท้องถ่ินเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

บทที่ 5 ความสาเร็จท่เี กิดขน้ึ

5.1 ดา้ นการเรียนรู้
- นกั เรียนมีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนสงู ข้ีนและสามารถใชค้ วามรู้เป็นประโยชน์ในชีวติ ประจาวนั ไดแ้ ละสามารถ
แข่งขนั ในระดับต่าง ๆ ได้
- นักเรียนได้เรียนรจู้ ากการปฏิบตั จิ รงิ และสามารถนาความรู้ไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้จริง

5.2 ดา้ นคุณธรรม
ผู้เรียนมคี ุณธรรมจรยิ ธรรม มีวินยั ในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวฒั นธรรมไทย มีความสามารถใน
การใชภ้ าษาในการสอื่ สาร และการมีจนิ ตนาการและความคิดสรา้ งสรรค์ ซงึ่ เป็นสง่ิ ท่ผี ้เู รียนสามารถนาความรู้
ความเขา้ ใจและทักษะไปบรู ณาการและประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวันเป็นการเพมิ่ พูนสมรรถนะตนเองให้มากข้ึนและ
สง่ ผลใหก้ ารใชช้ ีวติ ภายหน้า บนพ้ืนฐานคณุ ธรรม นาความรู้ และเศรษฐกจิ พอเพียง ตลอดจนการอยูร่ ว่ มกันใน
สังคมได้อย่างมคี วามสุข

5.3 ดา้ นทักษะชีวิต
นักเรยี นได้เรยี นรู้จากการปฏิบัตจิ รงิ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริง

5.4 ดา้ นทักษะการทางาน
ความสาเร็จตา่ ง ๆ ยอ่ มเกิดขึ้นได้ถา้ นักเรยี นมีความกระตือรือร้น และมคี วามตื่นตัวที่จะแสวงความรู้ใหม่ ๆ
การรับฟงั ข้อมลู ข่าวสาร พยายามท่จี ะใหง้ านเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาที่กาหนด

บทที่ 6 ปัญหาและขอ้ เสนอแนะ

6.1 ดา้ นการจดั การเรยี นรู้
อปุ กรณ์ประกอบการจดั การเรียนการสอน เชน่ ทีวี คอมพวิ เตอรช์ ารุด ทาให้ไม่สามารถนาเทคโนโลยมี า

ใชง้ านได้อย่างเต็มท่ี ควรมงี บประมาณสาหรบั ซ่อมแซมอุปกรณเ์ หล่านี้

6.2 ดา้ นการปฏิบัตงิ านพเิ ศษ
บอ่ ยครั้งทมี่ งี านเร่งดว่ นจากส่วนกลางหรืองานที่ตอ้ งรายงานไปยังสานกั งานเขตพืน้ ที่ ทาให้บางครั้งครู

ต้องทง้ิ ห้องเรยี นเพ่ือมาจดั ทารายงานเหล่าน้ันสง่ ผลใหเ้ ดก็ นักเรยี นไม่ไดเ้ รียนรู้อย่างเต็มที่ ควรจะลดภาระงานที่
นอกเหนือจากการสอนให้ลดน้อยลง เพ่อื ครจู ะได้สอนนักเรียนไดเ้ ตม็ ที่เต็มเวลา

6.3 ดา้ นบรหิ ารจัดการ
-

บทท่ี 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

1. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สารเพ่ือจัดกระบวนการเรยี นรู้และบริหาร
จัดการใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดแกผ่ ู้เรียน
2. สร้างพลงั ขบั เคลือ่ นใหโ้ รงเรยี นมรี ะบบบริหารจัดการท่ดี ี คลอ่ งตวั มปี ระสิทธิภาพ สง่ ผลให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพ มีคณุ ภาพเปน็ ท่ยี อมรับของสงั คม
3. พฒั นาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรเู้ ชิงบรู ณาการ ให้ผู้เรยี นได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
คุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค์และทักษะการดารงชวี ติ ไดต้ ามศักยภาพ
4. สร้างเสริมศักยภาพบคุ ลากรทกุ ระดับใหม้ ีทักษะวิชาชพี สามารถจดั กระบวนการเรียนร้แู ละพัฒนาคณุ ภาพการ
จัดการศึกษา

โดยนกั เรียน มีนสิ ยั ใฝร่ ู้ รักการอา่ นและการคน้ ควา้ สามารถแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง เป็นคนดี มี
คณุ ธรรม รู้จักคดิ วิเคราะห์มีทักษะการดารงชวี ิตในสังคมยุคใหม่ ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สารเพื่อการ
เรยี นรู้สร้างงาน สรา้ งอาชพี สามารถนาเสนอผลงานได้อยา่ งสรา้ งสรรค์ สบื สานวถิ ีวฒั นธรรมไทยอยา่ งมนั่ ใจใน
ตนเอง

ภาคผนวก

เกยี รตบิ ตั ร

ภาพถา่ ย

คาส่งั

ทะเบียนคาส่ังโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕64

คาสั่งที่ เรอื่ ง ส่งั ณ วนั ที่
17/2564 20 พ.ค 64
18/2564 มอบหมายงานตามโครงสรา้ งการบริหารสถานศึกษาทีเ่ ปน็ นติ ิบุคคล 20 พ.ค 64
22/2564 20 พ.ค 64
33/2564 มอบหมายงานในหนา้ ท่จี ัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 25 มิ.ย 64
35/2564 27 ก.ค 64
46/2564 การเตรียมความพร้อมกอ่ นเปิดภาคเรยี นท่ี 1 / 2564 13 ส.ค 64
3 ก.ย 64
48 / ๒๕๖4 แต่งตง้ั คณะกรรมการควบคมุ ดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควคิ 19
แต่งตง้ั คณะครรู บั ผดิ ชอบการเยย่ี มบา้ น ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา ๒๕64 25 ก.ย 64
49/2564
54 /2564 แต่งต้งั เวรประจาวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควคิ 19 (COVID-19) 1 พ.ย 64
55 /2564 1 พ.ย 64
63/2564 แตง่ ตงั้ คณะกรรมการการจา่ ยเงนิ เยียวยาและบรรเทาฟืน้ ฟเู ศรษฐกจิ และสังคม 25 ต.ค. 2564
2/2565 ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการแพรร่ ะบาดระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา่
3/2565 2019 (COVID-19) 12 ม.ค. 2565
4/2565 13 ม.ค. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการวดั ผลประเมินผลการเรียนรตู้ ามหลกั สูตรการศึกษาข้นั 14 ม.ค. 2565
11/2565 พนื้ ฐานภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา ๒๕64
2 มี.ค. 2565
12/2565 มอบหมายงานในหน้าทจ่ี ัดกจิ กรรมการเรียนรู้
4 ม.ี ค.2565
14/2565 แตง่ ตั้งผู้รับผดิ ชอบปฏบิ ตั หิ น้าที่เวรประจาวนั
แตง่ ตง้ั คณะกรรมการขบั เคลื่อนกระบวนการ PLC ชมุ ชนแหง่ การเรียนร้ทู าง 11 ม.ี ค. 2565
วิชาชพี สู่สถานศกึ ษา ประจาปงี บประมาณ 2565

แตง่ ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรยี นบา้ นควนเก

แต่งตั้งเจา้ หน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนบา้ นควนเก

แต่งตงั้ ผู้รับผดิ ชอบกจิ กรรมประชุมผปู้ กครอง คร้ังท่ี 2 ประจาปีการศกึ ษา
2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ การประเมนิ ความสามารถด้านการอา่ นของผเู้ รียน
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

แต่งตัง้ คณะกรรมการวัดประเมนิ ผลการเรยี นร้ตู ามหลกั สูตรการศกึ ษาขั้น
พนื้ ฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2564

แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การประเมินคุณภาพผู้เรยี น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี
3 ปกี ารศกึ ษา 2564


Click to View FlipBook Version