The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขอบชายโขง โดยคณะทำงานพัฒนาด้านการศึกษา คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Amornthep Thatsanasuwan, 2019-11-24 11:24:28

สรุปการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

สรุปการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขอบชายโขง โดยคณะทำงานพัฒนาด้านการศึกษา คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

สรปุ การลงพน้ื ที่ปฏบิ ัตงิ าน

คณะทางานพฒั นาดา้ นการศึกษา
คณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ฒั นภกั ดี

โดย
อาจารยอ์ รพนิ ธ์ุ คนงึ สขุ เกษม

เดอื น ตลุ าคม – พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

สารบัญ

หนา้

มอบรูปหลอ่ สมเด็จพระศรีนครนิ ทราบรมราชชนนี แกศ่ นู ย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบา้ นนากระเสริม
และศนู ย์การเรยี นตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากหว้ ยม่วง.........................................................................1
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี
ใหท้ รงหายจากพระอาการประชวร ..............................................................................................................3
การสร้างความเขม้ แขง็ ด้านวชิ าการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนขอบชายโขง ทงั้ 4 โรงเรยี น .................4

 โครงการคดั แยกจดั เก็บขยะรีไซเคลิ ................................................................................................9
 โครงการฝกึ อาชีพเลยี้ งไก่ไข่ เพอ่ื โครงการอาหารกลางวนั ............................................................ 10
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เครอ่ื งเล่นในสนามเด็กเลน่ ลานออกกาลังกายและสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชทู ิศวิทยา..................................................................................... 14
การแข่งขนั กีฬาภายในโรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดนท้งั 4 โรงเรียน...................................................... 25
การเตรียมความพรอ้ มส่งเสรมิ ศกั ยภาพนกั เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน O-Net
ประจาปีการศึกษา 2562 .......................................................................................................................... 30
การแขง่ ขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือขา่ ยไชยบุรี............................................................................................ 37
การแขง่ ขันกีฬากลุ่มเครือข่ายชายโขง “นาข่าทา่ เกมส์” ............................................................................ 38
พธิ ีทอดกฐินสามัคคี (กฐินเก็บตก) ประจาปี 2562
ณ วัดโพธิชยั ต.ไชยบุรี อ.ท่าอเุ ทน จ.นครพนม ......................................................................................... 42

สรุปการลงพนื้ ทป่ี ฏบิ ตั งิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคุณหญงิ วรรณา สิรวิ ฒั นภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนงึ สุขเกษม เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

1

สรปุ การลงพ้นื ที่ติดตามโครงการ และกจิ กรรมท่ีขออนุมัตจิ ากประธานมลู นิธิ “สริ วิ ัฒนภกั ดี”
โรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดน (ขอบชายโขง) ทงั้ 4 โรงเรียน
และโรงเรยี นเครือขา่ ย สพฐ ในตาบลไชยบุรี

โดยคณะทางานพฒั นาด้านการศกึ ษาของคณุ หญิงวรรณา สิรวิ ฒั นภักดี
เดอื นตุลาคม – พฤศจกิ ายน 2562

มอบรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แกศ่ ูนยก์ ารเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม
และศนู ยก์ ารเรยี นตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากหว้ ยมว่ ง

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แก่ศูนย์การ
เรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม และศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง เพ่ือให้มี
ครบทุกพระองค์ โดยนาไปจัดไว้ที่หอ้ งสมเด็จย่า เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้สักการะบูชา ปกปักรักษา
คุ้มครองใหเ้ ปน็ สริ มิ งคล ยังความปลาบปลม้ื ย่ิง จงึ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบา้ นนากระเสริม

สรปุ การลงพื้นที่ปฏบิ ัตงิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคุณหญงิ วรรณา สริ ิวัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนึงสุขเกษม เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

2

ศนู ย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบา้ นปากห้วยมว่ ง

สรปุ การลงพนื้ ทีป่ ฏบิ ตั ิงานคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธุ์ คนงึ สุขเกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

3

การลงนามถวายพระพรสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ให้
ทรงหายจากพระอาการประชวร

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนขอบชายโขงท้ัง 4 โรงเรียน ได้จัดเตรียมสถานที่ต้ังพระบรมสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู
นกั เรียน ผู้ปกครอง ชาวบา้ น ไดล้ งนามถวายพระพรพระองคท์ า่ นให้ทรงหายจากพระประชวร

สรปุ การลงพ้ืนท่ปี ฏบิ ตั ิงานคณะทางานด้านพัฒนาการศึกษาของคุณหญงิ วรรณา สริ ิวัฒนภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนึงสขุ เกษม เดอื น ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

4

การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการโรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดนขอบชายโขง ท้ัง 4 โรงเรียน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ซ่ึงเป็นช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริมและศูนย์
การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบา้ นปากห้วยม่วง ท้ัง 4 โรงเรียน ได้เสนอขออนุมัติโครงการสอนเสริมศักยภาพดา้ น
ภาษาไทยให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
และด้านภาษาองั กฤษเพ่ือการสอ่ื สาร โดยขออนมุ ตั งิ บประมาณจากมลู นธิ สิ ริ ิวฒั นภักดี ท้งั นเ้ี ร่ิมดาเนินการสอนต้ังแต่
วนั ท่ี 11 ถึง 31 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

สรปุ การลงพ้นื ทีป่ ฏิบัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ ิวัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธุ์ คนึงสุขเกษม เดอื น ตุลาคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

5

สรุปการลงพนื้ ท่ีปฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

6

สรุปการลงพนื้ ท่ีปฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

7

อาคารเรียนหลังใหมข่ องศูนย์การเรยี นตารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม ได้ดาเนินการสรา้ งเสรจ็
เรยี บรอ้ ยแล้ว และใชป้ ระโยชน์ในการสอนเสรมิ ศักยภาพ O-Net ให้แกน่ ักเรยี นระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 6 ด้วย

สรปุ การลงพ้ืนทปี่ ฏบิ ัตงิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคุณหญงิ วรรณา สิริวฒั นภักดี โดย อ.อรพนิ ธุ์ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

8

สรุปการลงพนื้ ท่ีปฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

9

โครงการคัดแยกจดั เกบ็ ขยะรีไซเคลิ
โครงการคดั แยกจัดเกบ็ ขยะรไี ซเคิล รวมทงั้ ทาเตาเผาขยะ เพือ่ สร้างเสริมการเรยี นรู้ ฝกึ นิสยั ให้นักเรียนรูจ้ ัดมี

วนิ ยั รกั ษาความสะอาด และหารายได้จากการคัดแยกขยะใหเ้ กิดประโยชน์ต่อโรงเรียน แลว้ นาไปใช้ในชีวิตประจาได้
ด้วย

ขณะน้ีกาลังดาเนินการทง้ั 4 โรงเรียน ตามที่ได้ขออนมุ ตั ิงบประมาณไปแล้ว ดังตวั อยา่ ง

สรุปการลงพ้นื ที่ปฏิบัติงานคณะทางานด้านพัฒนาการศึกษาของคณุ หญิงวรรณา สิรวิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธ์ุ คนงึ สุขเกษม เดือน ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

10

โครงการฝกึ อาชีพเลีย้ งไก่ไข่ เพอ่ื โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จะ

ขออนุมัติโครงการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน และฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยผ่านระบบ
สหกรณค์ ุณธรรม โดยขออนมุ ัตซิ ้ือไก่ไขแ่ ม่พนั ธุ์ ทพี่ ร้อมเจริญพนั ธุ์ ให้โรงเรียนละ 100 ตวั ตวั ละ 190 บาท

สรปุ การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคุณหญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

11

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

12

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

13

การจดั ทาระบบนา้ เขา้ แปลงเกษตร เพือ่ โครงการอาหารกลางวัน
นอกจากนนั้ มกี ารจดั ทาระบบนา้ สาหรับใช้ในแปลงเกษตร เพอื่ โครงการอาหารกลางวันด้วย เนอ่ื งจาก

ปัจจบุ ันเกดิ สภาวะแหง้ แล้งมาก ปริมาณน้าไมเ่ พยี งพอในการปลูกพืชผัก

สรุปการลงพ้ืนทป่ี ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคณุ หญิงวรรณา สิรวิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนึงสขุ เกษม เดอื น ตุลาคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

14

โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซม เครื่องเล่นในสนามเดก็ เลน่ ลานออกกาลังกายและสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชูทิศวทิ ยา

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ได้จัดทาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น
ที่ชารุด และมีอายุการใช้งานมานานมาก อีกท้ังซ่อมทาสีสนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ เพ่ือให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้ใช้ออกกาลังกาย ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เน้นการส่งเสริม
ทักษะชีวิต พัฒนาสมองให้มีสุขภาพแข็งแรง จึงจะมีสมาธิในการเรียนอีกด้วย ตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ชุมชน คณะครู นักเรียน ท้ังน้ีได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณ์
ต่างๆ จากมลู นิธิสิรวิ ฒั นภกั ดี และเมื่อดาเนินการเสรจ็ สน้ิ แล้ว เพื่อเปน็ การใหก้ าลังใจ เสริมแรง จงึ ไดจ้ ดั เลย้ี งอาหาร
ให้รางวัลแกน่ กั เรยี นผ้มู าช่วยงานด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนได้ขออนุมัติเพ่ิมเติมจัดซื้ออุปกรณ์เรือไวกิ้งและสะพานโค้งเป็นอุปกรณ์เสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะเพิ่มเติม ได้รับความสนุกสนาน เพลดิ เพลนิ อีกด้วย ตามรายละเอียดดงั ต่อไปนี้
จดั ซ้อื อุปกรณ์ สาหรบั ซ่อมแซม ทาสี สนามกีฬา และอุปกรณ์เครอ่ื งเลน่ ออกกาลงั กาย

สรุปการลงพืน้ ทป่ี ฏิบัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคุณหญงิ วรรณา สริ ิวัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธ์ุ คนงึ สุขเกษม เดือน ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

15

สภาพอุปกรณ์ออกกาลงั กาย เครือ่ งเลน่ ตา่ งๆ ก่อนดาเนนิ การปรับปรุงซ่อมแซม

สรุปการลงพืน้ ท่ีปฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคุณหญงิ วรรณา สิริวฒั นภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนึงสขุ เกษม เดอื น ตุลาคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

16

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

17

ระหวา่ งดาเนนิ การซอ่ มแซม อปุ กรณ์กฬี า และทาสีอุปกรณเ์ คร่ืองเล่นต่างๆ ใหส้ วยงาม พร้อมใชง้ าน

สรปุ การลงพื้นทปี่ ฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคุณหญิงวรรณา สริ ิวฒั นภักดี โดย อ.อรพนิ ธ์ุ คนงึ สุขเกษม เดือน ตุลาคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

18

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

19

ดาเนนิ การปรับปรุงซ่อมแซม และทาสีอปุ กรณ์เคร่อื งเลน่ เสรจ็ พรอ้ มใช้งาน

สรปุ การลงพื้นทีป่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒั นภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

20

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

21

การดาเนินการปรบั ปรงุ พื้นท่ีสนามกฬี า
สภาพสนามกีฬาก่อนดาเนนิ การปรบั ปรงุ

สรปุ การลงพ้นื ทปี่ ฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคุณหญิงวรรณา สิรวิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนงึ สุขเกษม เดือน ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

22

ระหว่างดาเนนิ การปรับปรงุ พ้ืนสนาม และทาสใี หม่

สรปุ การลงพืน้ ทป่ี ฏิบตั งิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคุณหญงิ วรรณา สิริวัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธ์ุ คนึงสุขเกษม เดือน ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

23

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

24

ดาเนนิ การเสรจ็ เรยี บรอ้ ยพร้อมใชง้ านได้ ดว้ ยความรว่ มมือ รว่ มแรง รว่ มใจจากทุกฝา่ ย
จดั ทาเกือบแล้วเสร็จสมบรู ณ์ โดยจะติดต้ังป้ายชือ่ ปรบั ปรงุ สนามโดยมูลนิธสิ ิริวัฒนภกั ดี

สรุปการลงพน้ื ที่ปฏิบัตงิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคณุ หญงิ วรรณา สิรวิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนึงสขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

25

การแขง่ ขันกีฬาภายในโรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดนท้ัง 4 โรงเรยี น
การฝึกซ้อมและการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนท้ัง 4 โรงเรียน เพื่อเตรียม

ความพร้อมเขา้ แข่งขันกฬี ากลุม่ โรงเรียนเครอื ข่าย “นาข่าทา่ เกมส์” และกลุ่มเครือขา่ ยไชยบุรี

สรุปการลงพืน้ ทปี่ ฏบิ ตั ิงานคณะทางานด้านพัฒนาการศึกษาของคุณหญงิ วรรณา สิรวิ ฒั นภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนึงสขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

26

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

27

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

28

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

29

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

30

การเตรียมความพร้อมส่งเสรมิ ศกั ยภาพนกั เรยี นในการทดสอบการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พ้ืนฐาน O-Net
ประจาปีการศึกษา 2562

เมอื่ วนั ท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.อ.สิปปนนท์ สรณ์คณุ แกว้ ผกู้ ากับตารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ได้
เชิญประชุมครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนท้ังภาค จานวน 11 โรงเรียน ร่วมกับ อ.อรพินธ์ุ คนึงสุขเกษม
คณะทางานพัฒนาด้านการศึกษาของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บา้ นหาดทรายเพ เพื่อหารอื ความรว่ มมือการสร้างความเข้มแขง็ ของผ้บู ริหาร คณะครูโรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดน
ท้งั ภาค 4 ในจงั หวดั นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ในเรือ่ งของการเตรยี มความพร้อมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนใน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจาปีการศึกษา 2562 ซ่ึงมีกาหนดการสอบใน
วนั ท่ี 1 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ.2563

นอกจากนี้แล้วยังขอความอนุเคราะห์มายังคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เร่ืองสนับสนุนงบประมาณในการ
ตวิ ตามโครงการท่จี ะเสนอมา ทงั้ 11 โรงเรยี น โดยมี อ.อรพินธ์ุ คนึงสุขเกษม อ.ปราโมทย์ ศรีเพชร และอ.สุนศิ า อชุ ัย
(อดีตผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหนองบก) เป็นผู้ประสานงาน ดูแล รวมท้ังจัดครูท่ีมีความรู้ความสามารถมาสอน
เสริมในวนั ศกุ ร์ และวนั เสาร์ ท้งั 4 กล่มุ สาระฯท่ีใชใ้ นการสอบ

ในท่ีประชุมยังมีความต้องการที่จะพัฒนาครูให้ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอน การทาวิจัย
การเขียนหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือให้สอนได้ตรงตามตัวชี้วัดทักษะ กระบวนการในทุกๆวิชา ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้
นกั เรยี นตารวจตระเวนชายแดนได้มีความรเู้ ทียบเท่าโรงเรยี นในสงั กัด สพฐ. จงึ จะไดน้ าเรยี นคุณหญงิ วรรณา สิริวฒั น
ภกั ดี เพ่ือให้ความช่วยเหลือตอ่ ไป

สรุปการลงพ้ืนท่ปี ฏบิ ตั งิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สิริวัฒนภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

31

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

32

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

33

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

34

ขณะนี้ได้เริ่มดาเนินการสอนเสริม O-Net ในวันศุกร์และวันเสาร์ เฉพาะโรงเรียนตารวจตระเวนชาย 4
โรงเรียน (ขอบชายโขง) โดยเรมิ่ ตงั้ แต่เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ.2562– เดือนมกราคม พ.ศ.2563

บรรยากาศในการเรียน นักเรียนให้ความสนใจมาก มีความตื่นเต้นที่ได้พบครูใหม่ โดยรวมเป็น 2 ศูนย์ คือ
โรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ มารวมติวท่ี ศนู ย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม
และศนู ยก์ ารเรยี นบา้ นปากหว้ ยมว่ ง มารวมติวท่โี รงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชูทศิ วิทยา

สรุปการลงพื้นทปี่ ฏบิ ตั งิ านคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคุณหญงิ วรรณา สริ ิวัฒนภักดี โดย อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

35

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

36

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

37

การแขง่ ขนั กฬี ากลุ่มโรงเรยี นเครือข่ายไชยบุรี และการแขง่ ขันกฬี ากลุ่มเครือข่ายชายโขง “นาข่าทา่ เกมส์”
โรงเรียนบ้านหาดกวนได้รบั การคัดเลือกใหเ้ ป็นเจา้ ภาพจัดการแข่งขนั กีฬากลุ่มโรงเรยี นเครือข่ายไชยบุรขี ึ้น

ในวนั ท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2562 โดยมโี รงเรียนเขา้ รว่ มแข่งขันทัง้ หมด จานวน 8 โรงเรียน จานวนคณะครูและ
นักเรยี นประมาณ 800 คน
โรงเรยี นกลมุ่ เครอื ขา่ ยไชยบรุ ี

สรุปการลงพืน้ ท่ปี ฏิบัติงานคณะทางานด้านพัฒนาการศึกษาของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธุ์ คนงึ สขุ เกษม เดือน ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

38

โรงเรียนบา้ นพนอม ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายชายโขง “นาข่าท่าเกมส์”
ในวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2562 และมโี รงเรยี นตารวจตระเวนชายแดนเขา้ ร่วมแข่งขันด้วย ซงึ่ จะมโี รงเรียนเข้าร่วม
แขง่ ขันทง้ั หมด จานวน 8 โรงเรียน มคี ณะครูและนกั เรียนเขา้ ร่วมประมาณ 800 คน
โรงเรยี นกลมุ่ เครอื ขา่ ยชายโขง “นาขา่ ทา่ เกมส์”

สรปุ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคุณหญิงวรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพนิ ธุ์ คนงึ สุขเกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

39

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

40

ในการน้ี ผู้อานวยการท่ีเป็นเจ้าภาพท้ัง 2 โรงเรียนจึงมีโครงการขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุน
ถ้วยรางวัล และอปุ กรณก์ ารแข่งขนั กฬี าบางสว่ น จากมลู นธิ สิ ิรวิ ฒั นภักดี และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนงึ สขุ เกษม
นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการแห่งประเทศไทย ดังท่ีเคยได้รับการสนับสนุนตลอดมา ดังนั้น
คณะทางานพัฒนาด้านการศึกษาของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้ประสานงานและดาเนินการจัดถ้วยรางวัล
อปุ กรณต์ ่างๆมอบให้ เพ่ือเตรียมดาเนินการใช้ในการแขง่ ขนั ตอ่ ไป

สรปุ การลงพ้นื ท่ีปฏิบัตงิ านคณะทางานด้านพัฒนาการศกึ ษาของคุณหญิงวรรณา สริ ิวฒั นภักดี โดย อ.อรพนิ ธ์ุ คนึงสขุ เกษม เดือน ตุลาคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

41

การจัดเตรยี มสถานทจี่ ดั การแขง่ ขันกีฬา

สรุปการลงพื้นท่ีปฏบิ ัตงิ านคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคุณหญิงวรรณา สริ ิวัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สุขเกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

42

พิธีทอดกฐินสามคั คี (กฐินเก็บตก) ประจาปี 2562 ณ วัดโพธชิ ัย ต.ไชยบรุ ี อ.ท่าอเุ ทน จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 คณะทางานพัฒนาด้านการศึกษาของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้ร่วม

บุญกบั ชาวเมอื งไชยบุรีเกบ็ ตกกฐนิ ประจาปี 2562 ตามวัดที่ไมม่ ผี ู้ปักกฐินจานวน 24 วัด โดยมวี ัดจากฝง่ั ลาวรวมด้วย
จานวน 2 วัด ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งน้ี รวมทั้งคณะทางานพัฒนาด้านการศึกษาของคุณหญิงวรรณา สิริ
วัฒนภักดี ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน บางครอบครัวด้วย รวบรวมปัจจัยถวายรวมท่ีวัดโพธิชัย
ตาบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้ปัจจัยจานวน 300,000 บาท โดยได้แบ่งถวายให้ทุกวัดโดยเฉลี่ย วัดละ
ประมาณ 12,500 บาท รวมทั้งองค์กฐินด้วย จึงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้มายังคุณเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริ
วัฒนภักดแี ละครอบครวั ผู้มพี ระคุณทง้ั หลาย คณะทางานพัฒนาด้านการศึกษาทุกๆท่าน จงมแี ต่ความสุข ความเจรญิ
สุขภาพแข็งแรง สมประสงค์ในส่ิงท่ีปรารถนาทุกประการและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู มา ณ โอกาสน้ี
ดว้ ย

สรุปการลงพ้ืนท่ีปฏิบตั ิงานคณะทางานด้านพฒั นาการศกึ ษาของคณุ หญิงวรรณา สริ ิวฒั นภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดือน ตุลาคม-พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

43

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

44

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

45

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

46

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

47

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒

48

สรุปการลงพ้นื ทปี่ ฏบิ ัติงานคณะทางานด้านพฒั นาการศึกษาของคณุ หญงิ วรรณา สริ วิ ัฒนภักดี โดย อ.อรพินธ์ุ คนงึ สขุ เกษม เดอื น ตลุ าคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒


Click to View FlipBook Version