The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการดำเนินงานอนุเด็ก+ด้อยโอกาส1(1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-12 03:58:04

แผนการดำเนินงานอนุเด็ก+ด้อยโอกาส1(1)

แผนการดำเนินงานอนุเด็ก+ด้อยโอกาส1(1)

ความคืบหน้า
ในการจดั ทารายงาน
การพิจารณาศึกษา
เก่ียวกบั เดก็ และเยาวชน
ของคณะอนกุ รรมาธิการ

เดก็ เยาวชน
และผ้ดู ้อยโอกาส

เสนอต่อที่ประชมุ คณะอนกุ รรมาธิการเดก็ ฯ วนั พฤหสั บดีที่ 14 ตุลาคม 2564

รายงานการพิจารณาศกึ ษาที่เขา้ ส่กู ารพิจารณาของทป่ี ระชมุ วฒุ ิสภาแลว้
จานวน 3 ฉบบั

การดาเนินงานของสภา ความรุนแรง การจดั สวสั ดกิ ารและการเตรยี ม
เดก็ และเยาวชนภายใต้ ความพรอ้ มของเดก็ และเยาวชน
ทมี่ ตี ่อเดก็
พ.ร.บ.สง่ เสรมิ การพฒั นา ในครอบครวั ในสถานพนิ ิจเพ่อื คนื สสู่ งั คม
เดก็ และเยาวชนแหง่ ชาติ ศกึ ษากรณี : เด็กและเยาวชนใน

พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ ข ศนู ยฝ์ ึกและอบรมเด็กและ
เพ่ิมเติม (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. เยาวชน

2560

เขา้ สทู่ ่ีประชมุ วุฒิสภาในวนั ที่ 25 กนั ยายน 2563 เขา้ สู่ที่ประชมุ วุฒิสภาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เขา้ สูท่ ีป่ ระชุมวฒุ ิสภาวันที่ 21 มถิ นุ ายน 2564

แผนการดาเนิ นงานเพื่อพิจารณาศึกษา
ของคณะอนกุ รรมาธิการและคณะทางานในระยะต่อไป

จานวน 7 เร่อื ง

ดา้ นเดก็ และเยาวชน ดา้ นผ้ดู อ้ ยโอกาส
4 เรอ่ื ง 3 เร่ือง
คณะทางาน 1 คณะ

ดา้ นเดก็ 1 แนวทางป้องกนั และแกไ้ ข
และ 1 การตงั้ ครรภใ์ นวยั รุ่น 4

เยาวชน อย่รู ะหวา่ งการจดั ทารปู เล่ม
ฉบบั สมบรู ณ์เพอ่ื เสนอตอ่
ทปี่ ระชมุ วุฒสิ ภาตอ่ ไป

2 การใชโ้ ปรแกรม Mysis สาหรบั แจง้
1
ดา้ นเดก็ เหตคุ วามรนุ แรงโ2ดยวธิ กี าร Chatbot
และ
-เชิญผ้แู ทนจากกองบงั คบั การ
เยาวชน ตรวจสอบและวิเคราะหอ์ าชญากรรม

ทางเทคโนโลยี กองบญั ชาการตารวจ - วางแผนลงพ้นื ท่ดี ูงาน
(ระงบั ไปก่อนเนอ่ื งจาก
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง สถานการณ์โควดิ -19)

เทคโนโลยี และสถาบนั
เพื่อการยุติธรรมแหง่ ประเทศไทย
เข้าร่วมประชมุ กบั คณะกรรมาธิการ

เม่อื วนั ที่ 16 ธนั วาคม 2563

My Sis เป็นแชทบอทท่ใี ชเ้ ทคโนโลยปี ัญญาประดษิ ฐ์ในการ

ชว่ ยใหเ้ หยอ่ื หรอื ผปู้ ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวั เปรยี บ
เหมอื นกบั พส่ี าวหรอื เพอ่ื นทพ่ี รอ้ มใหค้ าปรกึ ษาตลอด 24 ชม.
โดยทาหน้าท่รี บั ฟังและใหค้ าปรกึ ษาในเบ้อื งตน้ และใชง้ านง่าย
โดยปรกึ ษาผ่าน Facebook Messenger “มายซสิ My Sis bot”
หรอื http://m.me/mysisbot

เน้ือหาจะครอบคลุม 4 ประเด็นหลกั ท่เี กย่ี วขอ้ งกบั ปัญหาความ

รุนแรงในครอบครวั ไดแ้ ก่ การถกู ทาร้าย การถกู ล่วงละเมิด
ทางเพศ การตงั้ ครรภ์โดยไม่พร้อมหรือไม่ได้ตงั้ ใจ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและการให้ความร้เู บ้ืองต้น รวมไปถงึ

การให้กาลงั ใจ ซง่ึ ชว่ ยทาใหผ้ ้ปู ระสบเหตุสามารถเอาตวั รอดได้
และมที ่พี ง่ึ

ปัจจุบนั “My sis bot” ยังอยู่ในขนั้ ตอนการทดลอง และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถ

สอบถามดว้ ยการพมิ พ์ขอ้ ความต่าง ๆ ไดท้ นั ที ซงึ่ จะทาใหก้ ารสนทนาระหว่างผู้ประสบเหตุ
ความรนุ แรงในครอบครวั และ “My sis bot” มปี ระสทิ ธภิ าพมากขน้ึ นอกเหนอื จากการปรึกษา

ผา่ นระบบ “My sis bot” แลว้ ยงั สามารถแจง้ เบาะแสออนไลน์ โดยผู้ใชส้ ามารถกรอกข้อมูล
ทจ่ี าเป็นตอ่ การแจง้ เหตุ เพอื่ ลดเวลาและความซบั ซอ้ นและความละอายในการทจี่ ะไปแจ้งเหตุ

ดว้ ยตนเอง ทงั้ น้ี รายละเอยี ดบุคคลของผแู้ จง้ จะถูกเกบ็ เป็นความลับ และไดป้ ระสานส่งต่อ
เจา้ หน้าทตี่ ารวจเพอื่ จะตดิ ตอ่ กลบั ภายใน 24 ชวั่ โมง

ตวั อยา่ งการให้คาปรกึ ษาของ “My sis bot”

ปัจจุบนั ไดเ้ สรมิ สรา้ งกระบวนการรบั รแู้ ละเชอื่ มโยงเครือขา่ ยไปยัง

พ้นื ทตี่ ่าง ๆ (Area Base Testing) เพอื่ ร่วมลดปัญหาอันเกิดจาก
ความรุนแรงในครอบครัวในอนาคต โดยการลงพ้นื ท่ไี ปยังพ้ืนท่ี

ตา่ ง ๆ ท่ีมคี วามพรอ้ มและมคี วามตอ้ งการ เช่น จงั หวดั ลพบุรี
จงั หวดั ปทุมธานี และจังหวดั พระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ี ยงั

เหน็ ควรขยายผลในการใชร้ ะบบไปยงั หน่วยงานทเี่ กย่ี วข้อง เช่น
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ เพือ่ ให้

กระบวนการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขน้ึ

ดา้ นเดก็ การจดั การศกึ ษาสาหรบั เดก็ ตา่ งดา้ ว
และ 3 ท่อี าศยั อยใู่ นประ4เทศไทย

เยาวชน 1

เตรียมประสานเชิญผแู้ ทนกระทรวงสาธารณสขุ

ในประเดน็ แนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกบั การจดั สวสั ดิการ
การรกั ษาพยาบาลเดก็ และเยาวชนต่างดา้ วที่อาศยั อยใู่ นประเทศไทย และ

เดก็ และเยาวชนไทย
*ยงั มิได้ประสานเชิญ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19

ตดิ ตามปัญหาเกยี่ วกบั สวสั ดกิ ารเดก็ แรกเกดิ
4 เงนิ อดุ หนุนรวมถงึ สวสั ดกิ าร ทเี่ กยี่ วขอ้ งสาหรบั

ดา้ นเดก็ 1 เดก็ แรกเกดิ อายุ 0 – 6 ปี

และ

เยาวชน

เชญิ ผแู้ ทนจากกรมกจิ การเดก็ และเยาวชน กระทรวง พม.

เขา้ ร่วมประชุมกบั คณะกรรมาธกิ าร

เมอ่ื วนั ที่16 กนั ยายน 2563

จดั ตงั้ คณะทางานโครงการสอื่ สา(ร)น ผ่านเยาวร่นุ

อยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณา 7
คดั เลอื กผลงาน

ประเภททมี 103 ทมี
ประเภทบคุ คล 46 ทมี

รวม 149 ทีม

ดา้ นผดู้ อ้ ยโอกาส การพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของกลุ่มชาตพิ นั ธุ์
5 มานิ (ซาไก)

1.1 เชิญผแู้ ทนจากหน่วยงานทเี่ ก่ียวขอ้ ง
(ศนู ยม์ านษุ ยวิทยาสิรินธร) มาให้ข้อมูล
1.2 เดินทางไปศกึ ษาดงู าน จานวน 2 ครงั้ ได้แก่

1) วนั ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ บา้ นวงั นาใน อาเภอละงู
จงั หวดั สตูล
2) วนั ท่ี 2 เมษายน 2564 ณ หน่วยพทิ กั ษป์ ่ าคลองตง
เขตรกั ษาพนั ธสุ์ ตั วป์ ่ าเขาบรรทดั อาเภอปะเหลียน
จงั หวดั ตรงั
1.3 มีแผนการจะลงพน้ื ท่แี ละจดั สมั มนา

ดา้ นผดู้ อ้ ยโอกาส การพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของกลุ่มชาตพิ นั ธุ์
6 มลาบรี (ผตี องเหลอื ง)

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลู โดยศึกษาข้อมูล
เอกสาร/งานวิจยั

มแี ผนการจะลงพนื้ ท่ี (ยงั ไมไ่ ดก้ าหนดจงั หวดั )

ดา้ นผดู้ อ้ ยโอกาส 7 แนวทางการจดั การศนู ยฟ์ ื้นฟูและพฒั นา
ศกั ยภาพคนไรบ้ า้ นของภาครฐั และภาคเอกชน

อยู่ระหวา่ งรวบรวมขอ้ มลู
เดินทางไปลงพ้ืนท่ีแล้ว 1 ครงั้ ไดแ้ ก่

1) วนั ที่ 17 ธนั วาคม 2563
ณ ศนู ยฟ์ ้ื นฟแู ละพฒั นาศกั ยภาพ

คนไรบ้ า้ นจงั หวดั เชียงใหม่
2) วนั ท่ี 17 ธนั วาคม 2563

ณ สถานคุ้มครองคนไรท้ ี่พ่งึ
สนั มหาพน จงั หวดั เชียงใหม่
มแี ผนจะลงพืน้ ท่ีเพ่ิมเติม

จบการนาเสนอ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PENCALONAN AJK PIBG 2021/2022
Next Book
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิตอล