The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

portfolioนางสาวนูรไลลา ซาวี 6320117220

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurlaila.sawi, 2021-03-28 03:26:09

portfolioนางสาวนูรไลลา ซาวี 6320117220

portfolioนางสาวนูรไลลา ซาวี 6320117220

PORTFOLIO

แ บ บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ( ฝ า ย ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า )

นางสาวนูรไลลา ซาวี
รหัสนักศึกษา 6320117220
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา

คาํ นาํ

สารบญั

1 ประวตั สิ ่วนตัว
2 ฐานท1ี ฝกความเปนครู
3 ฐานท2ี เปน อยู่ คือ
4 ฐานที3 ชาร์จพลงั สุข

ปลกุ พลังบวก

5 ฐานที4 กระจกเงา
6 ฐานที5 เรยี นรคู้ ูส่ มรรถนะ
7 ฐานที6 โรงเรียนของเราน่าอยู่
8 ฐานที7 โภชนาการ-อนามยั

ประวัตสิ ่วนตัว

ชือ-นาสกลุ : นางสาวนูรไลลา ซาวี

ชอื เลน่ : จุบ๊ อายุ : 19 ป

วันเดอื นปเกิด : 06 พฤษภาคม 2544

ศาสนา : อิสลาม สญั ชาติ : ไทย

ปจจบุ ันศกึ ษาที : คณะศึกษาศาสตร์

สาขาการประถมศกึ ษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปตตานี

Thong Fahh
Jupp.jpg

ฐานท1ี

ฝกความเปนครู

ฐานนีไดเ้ รียนรู้เกยี วกบั บทบาทหน้าทขี องครู การจัดการ
เรียนการสอน การสงั เกตพฤตกิ รรมของเดก็ นักเรียน

ดฉิ ันไดม้ โี อกสเขา้ ไปสงั เกตน้องๆชนั อนุบาล 1/1 จากการ
สงั เกตจะพบวา่ นักเรียนชนั อนุบาลจะมคี วามซน ความสงสยั
และบางคนจะมอี าการคดิ ถงึ บา้ นตลอดเวลา แตเ่ ดก็ จะมคี วาม
เชอื ฟง ทาํ ตามอยา่ งวา่ งา่ ย ครูมกี ารจัดกจิ กรรมทเี หมาะสม
ตามวยั โดยใหน้ ักเรียนขดี เขยี นตามเสน้ ประในหนังสอื เรียน
และไดใ้ หเ้ ดก็ ๆออกมาพดู เรืองราวในวนั หยดุ ใหก้ บั เพอื นๆฟง
ถอื เปนการฝกความกลา้ แสดงออกของเดก็ ไดอ้ กี ดว้ ย และดฉิ ัน
กไ็ ดม้ โี อกาสไปสงั เกตนักเรียนชนั ประถมศึกษาปที 3 ไดเ้ ขา้ ไป
สงั เกตพฤตกิ รรมจะเหน็ ไดว้ า่ นักเรียนชนั ประถมจะมคี วามซน
มากขนึ มคี วามคดิ เปนของตนเอง กลา้ คดิ กลา้ ทาํ

การไดเ้ ขา้ ไปสงั เกตทงั สองฝายทาํ ใหร้ ู้วา่ การจัดการ
เรียนการสอนมคี วามแตกตา่ งกนั อยา่ งมาก เราในฐานะครูก็
ควรมวี ธิ ีรับมอื กบั สถานการณ์ตา่ งๆได้

ฐานท2ี

เปน อยู่ คอื

ฐานเปน อยู่ คอื เปนฐานเกยี วกบั การสงั เกตพฤตกิ รรม
และความเปนอยภู่ ายในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ (ฝายประถม) ตงั แตเ่ ขา้ สรู่ ัว
โรงเรียนจนถงึ กลบั บา้ น เนืองจากตอนนีมสี ถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ทาํ ใหท้ างโรงเรียนมมี าตรการวดั
อณุ หภมู กิ อ่ นเขา้ โรงเรียนใหก้ บั นักเรียน ผปู้ กครอง และ
บคุ ลากรของโรงเรียน โรงเรียนจะมกี ารแจกอาหารวา่ งใหแ้ ก่
นักเรียนออกเปน 2 ชว่ งเวลา คอื 10.00 น. และ 14.00 น. และ
ไดม้ โี อกาสสงั เกตการเขา้ แถวของนักเรียนอกี ดว้ ย

จากการไดส้ งั เกตเดก็ ตลอดทงั วนั จะเหน็ วา่ เดก็ มคี วามรับ
ผดิ ชอบตอ่ หน้าทขี องตนเองเปนอยา่ งมาก มคี วามกระตอื รือร้น
ในการเขา้ แถว และทสี าํ คญั คอื เดก็ มคี วามสขุ เมอื ไดก้ นิ อาหาร
วา่ ง

ฐานท3ี

ชารจ์ พลงั สขุ ปลกุ พลงั บวก

ฐานชาร์จพลงั สขุ ปลกุ พลงั บวก เปนฐานเกยี วกบั การรับ
ฟงปญหาของเดก็ นักเรียน เดก็ ในวยั นีเปนเดก็ ทกี าํ ลงั โต ทาํ ให้
อาจมกี ารลอกเลยี นแบบพฤตกิ รรมทไี มเ่ หมาะสมจากสอื ตา่ งๆ
ทเี สพ จนกอ่ ใหเ้ กดิ การทาํ ตาม ซึงอาจจะสง่ ผลตอ่ คนรอบขา้ ง
ทาํ ใหฐ้ านนีเปรียบเสมอื นการไดร้ ้องทกุ ขจ์ ากพฤตกิ รรมทไี ม่
เหมาะสมของเดก็ เชน่ การซ่อนรองเทา้ เพอื น การบลู ลเี พอื น
เปนตน้ ครูทดี แู ลฐานนีจึงมหี น้าทรี ับฟงปญหาและหาแนวทาง
แกป้ ญหาทเี ปนธรรมกบั ทงั 2 ฝาย ครูทที าํ งานดา้ นนีจะมี
บคุ ลกิ ภาพทเี ปนกนั เอง สามารถพดู ไดท้ กุ เรือง

จากการไดส้ งั เกตฐานนีทาํ ใหร้ ู้วา่ การรับฟง การเขา้ ใจ
ปญหาของเดก็ นักเรียนเปนสงิ ทจี ําเปนอยา่ งยงิ ตอ่ การประกอบ
อาชพี ครู ครูทดี จี ะตอ้ งสามารถเปนทปี รึกษาใหก้ บั เดก็ นักเรียน
ได้

ฐานท4ี

กระจกเงา

ฐานกระจก เปนฐานทใี หเ้ ราไดส้ งั เกตรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของครู สงั เกตพฤตกิ รรมนักเรียนขณะเรียนและ
ขณะทาํ กจิ กรรม รูปแบบการจัดสงิ แวดลอ้ มภายในชนั เรียน
การบริหารจัดการภายในหอ้ งเรียน ตลอดจนสะทอ้ นกลับวา่
ตอนเรียนอยชู่ นั ประถม เรามพี ฤตกิ รรมอยา่ งไร ตอนนันครู
รับมอื กบั สถานการณ์ทเี กดิ ขนึ อยา่ งไร

ดฉิ ันไดม้ โี อกาสเขา้ ไปสงั เกตการเรียนการสอนของชนั ประ
ถมศึกษสปที 5 ซึงมนี ักเรียนประมาณ 40 คน นักเรียนมคี วาม
ซน มคี วามคดิ เปนของตนเอง กลา้ คดิ กลา้ ทาํ กลา้ แสดงออก
และมคี วามอยากรู้อยากเหน็ ครูจึงมกี ารจัดกจิ กรรมทสี ง่ เสริม
ใหน้ ักเรียนคดิ วเิ คราะห์ ดว้ ยตนเอง โดยมคี รูเปนทปี รึกษา

จากการสงั เกตฐานนีทาํ ใหเ้ หน็ ถงึ การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning คอื การเรียนแบบใหน้ ักเรียนไดค้ ดิ เอง
ทาํ เอง โดยมคี รูเปนทปี รึกษา การสอนในรูปแบบนีจะทาํ ให้
นักเรียนคดิ วเิ คราะหเ์ ปน และเกดิ ผลดตี อ่ นักเรียนมากทสี ดุ

ฐานท5ี

เรยี นรคู้ สู่ มรรถนะ

ฐานเรียนรู้คสู่ มรรถนะ เปนฐานทเี กยี วกบั การหลกั สตู รของ
โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ (ฝายประถม) ทาง
โรงเรียนไดใ้ ชห้ ลกั สตู รสมรรถนะในการวดั ผลนักเรียน ซึง
เปนการสง่ เสริมทกั ษะทใี ชไ้ ดจ้ ริงในชวี ติ เชน่ การจัดการ
ตนเอง การสอื สาร การทาํ งานเปนทมี การคดิ ขนั สงู การเปน
พลเมอื งดี และขอ้ สาํ คญั คอื การเหน็ อกเหน็ ใจผอู้ นื

ทกุ วนั ศุกร์ทางโรงเรียนจะไมม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
ในชนั เรียน แตจ่ ะมกี ารจัดกจิ กรรมทสี ง่ เสริมสมรรถนะมากยงิ
ขนึ เชน่ วชิ าชมุ นุม วชิ าจิตอาสา วชิ าIS วชิ าสจุ ิปุริ และ
กจิ กรรมอนื ๆอกี มากมาย

ฐานท6ี

โรงเรยี นของเรานา่ อยู่

ฐานโรงเรียนของเราน่าอยู่ เปนฐานทไี ดป้ รับเปลยี นภมู ทิ ศั น์
ของโรงเรียนใหน้ ่าอยมู่ ากขนึ โดยทมี ของเราไดร้ ับหน้าทใี น
การทา่ สขี อบกระถางดอกไมห้ น้าอาคารนักเรียนอนุบาล โดย
ทมี เราเลอื กใชส้ ฟี ากบั สชี มพู ซึงเปนสที มี คี วามหมายดมี าก

จากการไดล้ งมอื ทาํ และไดส้ งั เกตผลทเี กดิ ขนึ การที
โรงเรียนมภี มู ทิ ศั น์ทดี ี สงิ แวดลอ้ มอดุ มสมบรู ณ์ จะมผี ลตอ่
นักเรียนเปนอยา่ งมาก การมภี มู ทิ ศั น์ทดี จี ะสง่ เสริมใหน้ ักเรียน
อยากมาโรงเรียนมากขนึ อกี ทงั สงิ แวดลอ้ มภายในโรงเรียนยงั
สามารถเปนแหลง่ การเรียนรู้ใหแ้ กน่ ักเรียนไดอ้ กี ดว้ ย

ฐานท7ี

โภชนาการ-อนามยั

ฐานโภชนาการ-อนามยั เปนฐานทไี ดเ้ รียนรู้เกยี วกบั อาหาร
การกนิ ทางแมค่ รัวของจะจัดเมนูอาหารทไี มเ่ หมอื นกนั ใน
แตล่ ะวนั โดยคาํ นึงถงึ หลกั 5 ประการ ไดแ้ ก่

1.ความสะอาด เปนสว่ นทสี าํ คญั ทสี ดุ
2.ครบ 5 หมู่
3.วตั ถดุ บิ ตามฤดกู าล
4.สสี นั ของอาหาร
5. ความชอบของนักเรียน

จากการสงั เกตภายในฐานทาํ ใหร้ ู้วา่ อาหารการกนิ กเ็ ปน
สว่ นสาํ คญั มากในการสร้างเสริมพฒั นาการของเดก็ การกิน
อาหารทดี จี ะสง่ ผลใหร้ ่ากายแขง็ แรง มสี ขุ ภาพจิตแจ่มใส และ
ปราศจากโรคภยั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ElGirl_04_2021
Next Book
หนังสือหอยลายสามรส จริง