The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานประจำปี 2564 สทช.15 (อุดรธานี)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teppawanbutsara, 2021-11-29 02:37:38

รายงานประจำปี 2564 สทช.15 (อุดรธานี)

รายงานประจำปี 2564 สทช.15 (อุดรธานี)

โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564 รายงานประจาํ ป 2564 01
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ีรายงานประจําป 2564
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

คํ านํ า

สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี) เปนหนวยงานราชการในสังกัด
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดา นทางหลวงชนบท การกอ สรา งและบาํ รงุ รกั ษาทางหลวงชนบท ใหม โี ครงขา ยทางหลวง
ชนบททส่ี มบรู ณค รอบคลมุ ทว่ั ทง้ั ประเทศเพอ่ื ใหป ระชาชนไดร บั ความสะดวก รวดเรว็ และ
ปลอดภยั ในการเดนิ ทาง และสง เสรมิ พฒั นาองคก รปกครองสว นทอ งถน่ิ ใหม รี ะบบจดั การ
ทางหลวงทอ งถนิ่ ทถ่ี กู ตอ ง ไดม าตรฐาน และบคุ คลทมี่ คี วามรดู า นงานทาง สามารถจดั การ
วางแผน สาํ รวจออกแบบและซอมบํารุงได

สํานกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี ไดจ ัดทํารายงานประจาํ ป 2564 ขน้ึ
โดยมวี ัตถปุ ระสงคเ พื่อเผยแพรข อ มลู และผลการดําเนนิ การตางๆ พรอ มทั้งแสดงผลการ
ปฏบิ ตั งิ านในรอบปง บประมาณ 2564 ทผ่ี า นมา สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี
จงึ หวงั เปน อยา งยง่ิ วา รายงานประจาํ ปฉ บบั น้ี จะเปน ประโยชนต อ ผทู เี่ กย่ี วขอ งและผทู สี่ นใจ
นําไปใชไดตามสมควร

รายงานประจาํ ป 2564
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี)

สารจาก

ผู้อํานวยการสํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ภายใตสังกัด
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ไดต ระหนกั ถงึ ความสาํ คญั ของการ
พัฒนาประเทศชาติใหเขาสูยุคดิจิทัล ที่จะมุงเนนการเชื่อมโยงเครือขาย
คมนาคม ใหเช่ือมตอกับระบบอ่ืนๆ รวมถึงตัวประชาชนดวย ถึงแมวา
ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ผี า นมา ประเทศไทยไดป ระสบกบั สถานการณ
การแพรร ะบาดของไวรสั โคโรนา 2019 ทางสาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15
(อุดรธานี) ยังคงปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นเพ่ือที่จะใหบริการประชาชน
ภายใตรูปแบบการปองกันโรคที่เหมาะสม โดยปรับเปล่ยี นการทาํ งานโดย
ใชเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ในสภาวะ
การแพรร ะบาดของโรครา ย และยงั คงมงุ เนน การยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ของ
ประชาชนเชนเดิม ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของกรมทางหลวง
ชนบท

กระผมในนามผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15
ขอขอบคณุ ผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรในสงั กดั ทกุ ทาน ทท่ี มุ เททั้ง
แรงกายและแรงใจ ปฏบิ ัติงานตา งๆมากมาย ใหป ระสบผลสําเรจ็ ตามเปา
หมาย และรักษาสุขภาพไดดี ตลอดทั้งปงบประมาณท่ีผานมา และขอให
ทุกทา นรว มมือกนั ทาํ งานดวยความอดทน เสียสละ ซอ่ื สตั ย สจุ รติ และขอ
อวยพรใหทุกทานมคี วามสขุ ความเจรญิ สุขภาพแขง็ แรง ปลอดภัยจากโรค
ภัย เพอ่ื สานตอ ภารกิจกรมทางหลวงชนบทตอ ไป

ภาคภมู ิ ผา นสาํ แดง
ผูอาํ นวยการสาํ นักงานทางหลวงชนบทท1ี่ 5

30 กันยายน 2564

ส า ร บั ญ รายงานประจําป 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี)
สารจากผูบริหาร
สารบญั หนา
วสิ ัยทศั น และพันธกจิ
แผนผงั องคก ร และอัตรากําลัง 6
ทําเนียบผูบรหิ าร 7-8
บุคคลากรในกลุม / สวน 9-15
พนื้ ที่ และ โครงขา ยทางหลวงชนบทในความรบั ผดิ ชอบ 16-20
ผลการเบกิ จา ยงบประมาณ 2564 21-32
โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564 33-35
36
1. ดา นการกอสรา งทาง และสะพาน 36
1.1 งานยกระดบั มาตรฐานทาง 36
1.2 งานกอ สรา งสะพานขนาดกลาง 41
42
2. ดานการบํารุงรักษา 42-45
2.1 งานบาํ รงุ ปกติ 45-47
2.2 งานบาํ รงุ รักษาทาง 48
49
3. ดานการอํานวยความปลอดภัย 52
4. ดา นการตรวจสอบและวเิ คราะห 55-68
5. ดา นเคร่ืองกล 69-70
กิจกรรมสําคัญ
สทช.15 กบั สายทางสูแหลง ทอ งเท่ยี ว

06 รายงานประจาํ ป 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

วสิ ัยทัศน พันธกจิ
Vision Mission

เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวง 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อ
แผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน เชอ่ื มโยงการคมนาคมขนสง การสญั จร การทองเท่ียว
ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร การพฒั นาชายแดน การพฒั นาเมอื ง การแกไ ขปญ หา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการ จราจรดวยการสรางทางตอเช่ือม (Missing Link)
พระราชดํ าริ เข้ าด้ วยกั นได้ ครบถ้ วน ทางเล่ียง (By pass) และทางลัด (Shortcut)
ภายในปี พ.ศ. 2579
2. พฒั นาเสนทางใหสนองตอบระบบโลจิสตกิ ส
วสิ ัยทศั น 3. บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยใหโครงขาย
corporate
ทางหลวงชนบทอยูในสภาพพรอมใชงานและได
values มาตรฐาน
4. สงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
“รวดเร็ว เรียบงา ย ใชเหตผุ ล ระบบจัดการทางหลวงทองถ่นิ ทถี่ กู ตอง ไดมาตรฐาน
ทํางานเปน ทมี อยา งมืออาชีพ” และบุคคลท่ีมีความรูดานงานทาง สามารถจัดการ
วางแผน สํารวจออกแบบและซอมบํารงุ ได

1 พัฒนาโครงขา ยชนบทเขาสู เชอ่ื มโยงโครงขาย 2
3 พน้ื ท่ตี างๆ อยา งทัว่ ถงึ ทางหลวงชนบท
มมี าตรฐานและใชง าน เพอ่ื สง เสรมิ การพฒั นา
อยา งปลอดภัย พรอมท้งั เศรษฐกิจและความมั่งคง่ั
สงเสริมและสนบั สนุนทางหลวง ของประเทศ (Prosperity)
ทองถ่นิ เพื่อความมนั่ คง
ของประเทศ (Stability) พัฒนาองคกร เพือ่ ใหเปน 4
องคก รทมี่ ีสมรรถนะสงู ที่
ยทุ ธศาสตร ยึดมัน่ ในหลักการบริหาร
Strategy จัดการบานเมืองท่ดี ี
บํารงุ รกั ษาและเพ่มิ คณุ คา (High Performance
โครงขา ยทางหลวงชนบท Organization)
เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ย่งั ยืน (Sustainability)

แผนผังองค์กร สํ านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

สํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

ส่ วนอํานวยการ กลุ่ มวิ ชาการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี

ส่ วนบูรณะ ส่ วนตรวจสอบและวิเคราะห์
ส่ วนเครื่องกล

แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท
อุ ดรธานี หนองคาย หนองบั วลํ าภู บึ งกาฬ

หมวดบํ ารุ งทางหลวง หมวดบํ ารุ งทางหลวง หมวดบํ ารุ งทางหลวง หมวดบํ ารุ งทางหลวง รายงานประจําป 2564
ชนบทน้ํ าโสม ชนบทโพนพิสั ย ชนบทนากลาง ชนบทเซกา สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

หมวดบํ ารุ งทางหลวง
ชนบทศรีธาตุ

หมวดบํ ารุ งทางหลวง
ชนบทพิ บู ลย์ รั กษ์

07

08 รายงานประจําป 2564
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

กรอบอั ตรากํ าลั ง

รายการ กรอบอตั รำกจาํำนลวงนั (คน)
ขทช. ขทช. ขทช.
ขา ราชการรำยกำร สทช.ที่ 15 อดุ รธานี หนองจคำนายวน (คหนน)องบัวลําภู ขทช.บงึ กาฬ รวม
ลูกจขาำ้ งรปำชรกะำจรํา
พนักลงกู าจนำ้ งรปารชะกจำาร สทช.ท่ี 1155 ทช.อดุ ร1ธ4ำนี ทช.หนอ10งคำย หนองทบชวั9.ลำ ู ทช.บงก9ำ รวม57
ลกู จลพากูนงจกัชำ้งว่ั งำคชนรวั่ ราคำวรชรำกวาำรยรำเยดเือดนอื น 577
ลกู จลา กู งจชำ้ ว่ั งคชรวั่ าควรรำวารยำวยนั วัน 15 1 14 1 102 93 9- 776
17461545
รรววมม 1 20 1 19 214 314 -9 222525
20 19 126426 214727 9 515010
22 22 44 44 26 26

2 2 92 92 3939 4949 43 43
60 60 170170 9191 101022 8787

บุคลากรในสงั กัด รายงานประจาํ ป 2564 09
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธาน)ี

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้อํานวยการสํ านักงานทางหลวงชนบทฯ

นายภาคภูมิ ผา นสําแดง

ผอู าํ นวยการสํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15

10 รายงานประจําป 2564 บคุ ลากรในสังกดั
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้ อํ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฯ

นายบุญเลศิ สาฝา ย

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอดุ รธานี

นายพจิ ิตร สโุ ข

ผูอ าํ นวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

บคุ ลากรในสังกัด รายงานประจําป 2564 11
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธาน)ี

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้ อํ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฯ

นายนฤชิต ชาตะบตุ ร

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบวั ลําภู

นายไพวรรน ตันนารัตน

ผอู ํานวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

12 รายงานประจําป 2564 บคุ ลากรในสงั กัด
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี) สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้ อํ านวยการหมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทฯ

นายนิตศิ าสตร สวุ รรณเกษม

ผอู าํ นวยการหมวดบํารุงทางหลวงชนบทพบิ ลู ยรักษ

นายธีระศกั ดิ์ นลิ ผาย

ผูอํานวยการหมวดบาํ รงุ ทางหลวงชนบทนํา้ โสม

บคุ ลากรในสงั กัด รายงานประจําป 2564 13
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธาน)ี

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้ อํ านวยการหมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทฯ

(วา ง)

ผอู าํ นวยการหมวดบาํ รงุ ทางหลวงชนบทศรธี าตุ

นายยงยุทธ ทกั ษิโณ

ผูอาํ นวยการหมวดบํารุงทางหลวงชนบทโพนพิสัย

14 รายงานประจาํ ป 2564 บุคลากรในสังกัด
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี) สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้ อํ านวยการหมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทฯ

นายวันชยั แสงเลก็

ผูอํานวยการหมวดบํารงุ ทางหลวงชนบทเซกา

นายรัตน ววิ ัฒนม นสั กลุ

ผูอ ํานวยการหมวดบํารุงทางหลวงชนบทนากลาง

บคุ ลากรในสังกัด รายงานประจําป 2564 15
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

ทํ าเนี ยบผู้ บริ หาร

ผู้อํานวยการกลุ่มฯ / ผู้อํานวยการส่ วนฯ

(วาง) นางสาวอินทิรา บุญตอ
ผอู ํานวยการกลมุ วิชาการและถา ยทอดเทคโนโลยี ผอู ํานวยการสว นอาํ นวยการ

นายธีรชัย ตางจงราช นายอนนั ต สพี มิ พส อ
ผอู าํ นวยการสวนบรู ณะ ผูอ าํ นวยการสว นเคร่ืองกล

(วาง)
ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะห

16

บุคลากรในสั งกัด / สํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 รายงานประจาํ ป 2564
สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี
แถวจากซาย : สุวมิ ล อภุ ยั พรม, จนั จิลา โตหนึ่ง, นภัทร สรงสุวรรณ, สุพชิ ฌาย ใกลผ ล, ชตุ กิ าญจน ศาสตราชยั , อินทรา บญุ ตอ (ผอ.สอก),
สวน ํอานวยการ ใจทพิ ย แกวกา, ธิตมิ า คงสมิ า, สจุ ิตรา ยศวิบลู ย, พราวนภา บญุ นาง บคุ ลากรในสังกดั
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15

บุคลากรในสั งกัด / สํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 บคุ ลากรในสังกดั
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15
บนแถวจากซา ย : ถาวร ปคู ะสิน, กิตตศิ กั ดิ์ คณู ลาน, อุทัย วิลยั ลบั , กรวทิ ย อินธิไชย, วรวฒุ ิ สกลุ อาํ มาตย, ธรี วุฒิ คาํ ประชม
ก ลุม ิวชาการและถายทอดเทคโนโล ีย บนลางจากซา ย : ภคั วัฒน สรุ ะอดุ ร, วชั ราภรณ มภุ าษา, อนงนาฎ นรศร,ี ปราโมช พมิ พรตั น, ณัฏฐา วงศวิลาศสกลุ , วรัญรดา บตุ รสาระ, ณฐั กร ผวิ คาํ รายงานประจําป 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

17

18

บุคลากรในสั งกัด / สํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 รายงานประจาํ ป 2564
สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี
บนแถวจากซา ย : ทองลว น คําอู , ยงยุทธ ลาภูตะมะ, อภิสิทธ บุญเลศิ , นคิ ม บญุ เลิศ, วีระพงษ พงศไ พบูลย, ณฐั วุฒิ ประจงบัว, วาสนา ปาปะเข
สวนเครื่องกล บนลางจากซา ย : พเิ ชษฐ ศลิ ารัตน, มะลจิ ันทร แกว นอย, สมเกียรติ การกลา, อนนั ต สพี ิมพส อ (ผอ.สคล.), พนมศักดิ์ ระวาดชยั , ภวู ดล ยศกลุ , อนชุ า ชามะลิ บคุ ลากรในสังกดั
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15

บุคลากรในสั งกัด / สํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 บคุ ลากรในสังกดั
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15
บนแถวจากซา ย : อนชุ น บษุ ด,ี รงุ ตะวนั นพเกา, อษั ฎา อนิ ทรอ ดุ ม, พงษพ ณชิ ไวจาํ ปา, ราเชนทร ขุยคาํ มี
สวนตรวจสอบและ ิวเคราะ ห บนลา งจากซาย : เทดิ เกียรติ เวยี งนนท, อารยา แกว เกดิ ม,ี ขวัญชยั จันทพร, วนดิ า นามอุตวงษ, ชนาววิ ฒั น ชนาวิวฒั นธน, รชั นยั เพยี รขนุ ทด รายงานประจําป 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

19

20

บุคลากรในสั งกัด / สํ านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 รายงานประจาํ ป 2564
สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี
บนแถวจากซา ย : วรี ะยุทธ ธาตทุ าํ เล. ทิวากร สิทธโิ ชติ, วนิ ัย แกว นอ ย
สวนบูรณะ บนลางจากซาย : วชิระ ถันชนนาง, จฑุ าทิพย นาคเสน, ธรี ชัย ตางจงราช (ผอ.สบณ.), ทิมนภา ศรโี นนยาง, จักรกริช ผอ งแผว บคุ ลากรในสังกดั
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15

พื้นทร่ี ับผิดชอบ รายงานประจาํ ป 2564 21
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี)

โครง ่ขาย / ํสา ันกงานทางหลวงชนบท ่ีท 15 ( ุอดรธา ีน)

22 รายงานประจําป 2564 พนื้ ทรี่ บั ผดิ ชอบ
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี) สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี)

พื้ นที่ รั บผิ ดชอบ ขทช.บงึ กาฬ
โครงขา ย 26 สายทาง
สํ านักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุ ดรธานี) ระยะทาง 455.963 กม.

ขทช.หนองคาย
โครงขา ย 24 สายทาง
ระยะทาง 434.134 กม.

ขทช.หนองบวั ลาํ ภู ขทช.อุดรธานี
โครงขาย 33 สายทาง โครงขา ย 61 สายทาง
ระยะทาง 504.186 กม. ระยะทาง 1,086.52 กม.

ลําดับ หนวยงาน จํานวน ระยะทาง ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี
สายทาง (กม.)
1 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
2 หมวดบาํ รงุ ทางหลวงชนบทพิบูลรกั ษ 21 321.026 - 299.656 21.370
3 หมวดบํารุงทางหลวงชนบทศรธี าตุ
4 หมวดบํารุงทางหลวงชนบทนา้ํ โสม 12 274.241 - 271.306 2.935
5 แขวงบํารงุ ทางหลวงชนบทหนองคาย
6 หมวดบาํ รงุ ทางหลวงชนบทโพนพิสยั 16 288.349 7.497 279.527 1.325
7 แขวงบํารงุ ทางหลวงชนบทหนองบัวลาํ ภู
8 หมวดบาํ รุงทางหลวงชนบทนากลาง 12 202.904 - 199.054 3.850
9 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
10 หมวดบํารุงทางหลวงชนบทเซกา 14 228.639 227.629 1.010

รวม 10 205.495 - 203.866 1.629

20 290.966 - 273.730 17.236

13 213.220 - 201.162 12.058

12 218.550 - 213.600 4.950

14 237.413 - 231.359 6.054

144 2480.803 7.497 2400.889 72.417

พืน้ ทร่ี บั ผดิ ชอบ รายงานประจาํ ป 2564 23
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี) สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

แขวงทางหลวงชนบทอุ ดรธานี

เลขท่ี 307 หมู 11 ถนน นติ โย ตําบล หนองนาคํา อําเภอ เมืองอดุ รธานี จงั หวดั อุดรธานี 41000

ลาํ ดับ รหสั หนว ยงาน อําเภอ จังหวัด ระยะทาง ชนิดผิวจราจร
(กม.)
อดุ รธานี ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี
อุดรธานี 22.100
1 อด.3001 แยก ทล.216 (กม.ท่ี 124+357) - บา นหนองสรา งไพร เมอื ง อุดรธานี 16.225 22.100
อดุ รธานี 9.737 16.225
2 อด.2007 แยก ทล.22 (กม.ท่2ี 6+125) - บา นนามว ง หนองหาน อุดรธานี 10.350 9.737
อดุ รธานี 13.888 10.350
3 อด.4009 แยก ทล.2314 (กม.ท่ี 12+825) - บานหว ยเดอ่ื (ตอนอุดรธานี) หนองวัวซอ อุดรธานี 6.980 13.888
อุดรธานี 12.800 6.980
4 อด.2012 แยก ทล.22 (กม.ที่ 18+849) - บานผักตบ หนองหาน อุดรธานี 11.200 12.800
อุดรธานี 15.300 11.200
5 อด.2015 แยก ทล.22 (กม.ที่ 42+664) - บา นหนองหลกั หนองหาน อดุ รธานี 12.400 15.300
อดุ รธานี 5.275 12.400
6 นภ.4022 แยก ทล.214 (กม.ท.่ี 26+825) - บานอบุ มุง (ตอนอดุ รธานี) หนองวัวซอ อุดรธานี 8.515 5.275
อดุ รธานี 8.886 8.515
7 อด.2038 แยก ทล.22 (กม.ที่ 18+135) - บานหวานใหญ หนองหาน อุดรธานี 38.400 8.886
อดุ รธานี 15.040 37.850
8 อด.2039 แยก ทล.22 (กม.ท่ี 26+120) - บานดอนกลอย หนองหาน อดุ รธานี 17.800 14.740
อดุ รธานี 17.420 16.600
9 อด.2040 แยก ทล.22 (กม.ท่ี 13+715) - บานดอนมวง เมือง อุดรธานี 16.555
อดุ รธานี 16.955 16.555
10 อด.2049 แยก ทล.22 (กม.ที่ 15+575) - บานสามพราว เมอื ง อดุ รธานี 19.800 16.955
25.400 19.800
11 อด.4050 แยก ทล.2315 (กม.ท่ี 9+658) - วดั ปาเกษรศีลคณุ ธรรมเจดยี  หนองวัวซอ 23.500
321.026
12 อด.1054 แยก ทล.2 (กม.ท่ี 95.272) - บานหว ยสามพาด ประจักษศิลปาคม

13 อด.4070 แยก ทล.2313 (กม.ท่ี 36+900) – บา นหลุบหวาย หนองแสง

14 อด.1071 แยก ทล.2 (กม.ที่ 90+050) - บา นไชยวาน ประจักษศิลปาคม 0.550
0.300
15 อด.3072 แยก ทล.210 (กม.ท่ี 107+900) - บา นดงมีชยั เมือง 1.200
17.420
16 อด.4074 แยก ทล.2263 (กม.ที่ 22+200) - บานเลา กุดจับ
1.900
17 อด.4075 แยก ทล.2313 (กม.ที่16+425) - บานหมากหญา หนองแสง

18 อด.1076 แยก ทล.2 (กม.ท่ี 109+825) - บานหลบุ หวาย เมือง

19 อด.1079 แยก ทล.2 (กม.ที่ 81+200) - บานสามเหล่ียม กมุ ภวาป

20 อด.4081 แยก ทล.2410 (กม.ท่ี 7+020) - บานนาบัว เมือง

21 อด.1083 แยก ทล.2 (กม.ที่ 125+990) – บานไชยวานนอย เมอื ง,พบิ ูลยร ักษ

รวม 0.000 299.656 21.370

24 รายงานประจาํ ป 2564 พื้นที่รับผดิ ชอบ
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

หมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทศรี ธาตุ

เลขที่ 84 ถนนสาย อด. 4056 บา นโนนมว ง – โคกใหญ หมู 16 ตาํ บลจําป อําเภอศรีธาตุ จงั หวัด อุดรธานี 42230

ลําดบั รหสั หนวยงาน อําเภอ จงั หวดั ระยะทาง ชนดิ ผวิ จราจร
(กม.)
1 อด.1005 แยก ทล. 2 (กม.ที่ 62+878) - บา นพรประจักษ โนนสะอาด อดุ รธานี ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี
อดุ รธานี 36.931
2 อด.1020 แยก ทล. 2 (กม.ท่ี 71+372) - บานนาเหลา กุมภวาป อุดรธานี 15.100 36.651 0.280
อุดรธานี 11.675 15.100
3 อด.4021 แยก ทล. 2393 (กม.ท่ี 1+125) - บา นโนนมว ง กุมภวาป อดุ รธานี 17.500 11.675
อุดรธานี 6.800 17.500
4 อด.4024 แยก ทล. 2289 (กม.ที่ 25+150) - บานแหลมทอง วงั สามหมอ อุดรธานี 12.298 6.800
อุดรธานี 51.600 12.298
5 กส.4034 แยก ทล. 2253 (กม.ที่ 3+650) - บา นคําไฮ (ตอนอดุ รธานี) วังสามหมอ อดุ รธานี 11.400 6.275 45.325
อุดรธานี 20.000 11.400
6 สน.2040 แยก ทล.22 (กม.ที่ 58+525) - บา นคาํ นอ ย (ตอนอุดรธาน)ี วงั สามหมอ อุดรธานี 13.650 20.000
อุดรธานี 13.880 13.650
7 อด.4042 แยก ทล.2023 (กม.ท่ี 13+275) - บานหนองเรอื วงั สามหมอ อุดรธาน,ี กาฬสินธุ 30.525 13.880
อดุ รธานี 5.800 30.525
8 อด.4053 แยก ทล. 2350 (กม.ท่ี 27+200) - บา นกูแกว กมุ ภวาป อดุ รธานี 20.030 5.800
อดุ รธานี 11.700 18.985 1.045
9 อด.4056 แยก ทล. 2350 (กม.ท่ี 19+202) - บานโนนมว ง กแู กว 9.460 1.222 10.478
288.349 9.460
10 อด.3059 แยก ทล. 227 (กม.ท่ี 114+029) - บานนอ ยสมุ ณฑา วังสามหมอ 7.497 279.527 1.325

11 อด.4064 แยก ทล. 2393 (กม.ท่ี 15+156) - บานศรีธาตุ ศรธี าตุ

12 อด.1065 แยก ทล. 2 (กม.ที่ 60+600) - บา นทา ยม โนนสะอาด

13 อด. 4077 แยก ทล. 2023 (กม.ท่ี 15+625) - บา นดงกลาง (ตอนอดุ รธาน)ี วังสามหมอ

14 อด.4082 แยก ทล. 2025 (กม.ที่ 13+110) - บานทาล่ี กมุ ภวาป

15 อด.7086 แยก ทล. 227 (กม.ที่ 120+652) - บานวังทอง วังสามหมอ

16 อด.7088 แยก ทล. 227 (กม.ท่ี 110+000) - บา นนาตาด วังสามหมอ

รวม

พื้นท่รี ับผดิ ชอบ รายงานประจาํ ป 2564 25
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี)

หมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทนํ้ าโสม

เลขท่ี 232 หมู 7 ตําบล หนองแวง อําเภอ นํ้าโสม จังหวัด อดุ รธานี 41210

ลาํ ดบั รหสั หนวยงาน อาํ เภอ จงั หวดั ระยะทาง ชนิดผวิ จราจร

น้ําโสม (กม.) ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี
บา นผือ
1 นภ.4004 แยก ทล. 2097 (กม.ท่ี 10+270) - บา นทา ล่ี (ตอนอุดรธานี) นายูง หนองบวั ลําภู, อดุ รธานี 1.450 1.450
2 นค.1025 แยก ทล. 2 (กม.ที่ 486+950) - บา นเท่ือม (ตอนอดุ รธานี) บา นผอื
3 นค.3026 แยก ทล. 211 (กม.ที่ 101+925) - บา นเชยี งดี (ตอนอุดรธาน)ี บานผือ หนองคาย, อุดรธานี 4.450 4.450
4 นค.3041 แยก ทล. 211 (กม.ท่ี 11+330) - บานเจริญสุข (ตอนอุดรธาน)ี นายงู
5 อด.4010 แยก ทล. 2348 (กม.ที่ 8+060) - บา นเทอ เลอ บานผือ หนองคาย, อุดรธานี 7.315 6.935 0.380
6 อด.4013 แยก ทล. 2376 (กม.ท่ี 16+375) - บานนาตูม นาํ้ โสม
7 อด.4018 แยก ทล. 2021 (กม.ที่ 26+304) - บา นกุดจบั บา นผือ หนองคาย, อดุ รธานี 8.785 8.785
8 อด.4023 แยก ทล. 2348 (กม.ที่ 28+255) - บานนํ้าโสม นายงู
9 อด.4028 แยก ทล. 2266 (กม.ท่ี 28+101) - บา นผาตง้ั (ตอนอุดรธาน)ี บานผือ อุดรธานี 22.531 22.531
10 อด.5044 แยก ทช. อด. 4013 - วัดปาภูกอ น นายงู
11 อด.4048 แยก ทล. 2263 (กม.ที่ 35+740) - บา นแหลมทองพฒั นา อุดรธานี 19.432 19.432
12 อด.7087 แยก ทช. อด.4013 (กม.ท่ี 12+200) - บานโนนทอง
อุดรธานี 24.400 24.400
รวม
อดุ รธานี 50.091 48.469 1.622

อุดรธานี 28.000 27.412 0.588

อดุ รธานี 4.000 4.000

อุดรธานี 16.400 15.140 1.260

อุดรธานี 17.500 17.500
204.354 0.000 200.504 3.850

26 รายงานประจาํ ป 2564 พนื้ ที่รบั ผิดชอบ
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

หมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทพิ บู ลย์ รั กษ์

ถนน อด. 5022 ตําบล บานแดง อําเภอ พิบลู ยรักษ จงั หวดั อดุ รธานี 41130

ลาํ ดับ รหัส หนวยงาน อําเภอ จงั หวัด ระยะทาง ชนดิ ผิวจราจร

(กม.) ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี

1 นค.5027 แยก ทช. นค.3009 (กม.ที่ 2+150) - อาํ เภอสรา งคอม สรางคอม หนองคาย, อุดรธานี 4.420 4.420

2 นค.1034 แยก ทล. 2 (กม.ที่ 499+200) - บา นโนนสีทอง (คอนอดุ รธาน)ี เพญ็ หนองคาย, อดุ รธานี 6.830 6.365 0.465

3 อด.4002 แยก ทล. 2096 (กม.ที่ 28+500) - บา นสรา งคอม สรางคอม, บานดุง อดุ รธานี 41.730 41.730

4 อด.2003 แยก ทล. 22 (กม.ที่ 42+875) - บา นออมกอ หนองหาน อดุ รธานี 38.569 38.569

5 อด.4016 แยก ทล. 2312 (กม.ท่ี 0+445) - บานโนนอดุ ม หนองหาน อดุ รธานี 33.793 33.793

6 อด.5022 แยก ทช. อด.4066 (กม.ท่ี 6+200) - บานบอปทม พิบูลยรักษ อุดรธานี 11.475 11.475

7 อด.4027 แยก ทล. 2329 (กม.ท่ี 2+692) - บา นทงุ มว ง เพญ็ อดุ รธานี 18.917 18.917

8 อด.4036 แยก ทล. 2270 (กม.ท่ี 13+623) - บา นศรีสทุ โธ บา นดงุ อดุ รธานี 15.900 13.950 1.950

9 อด.4058 แยก ทล. 2270 (กม.ที่ 7+270) - บานสนั ตสิ ุข บา นดุง อดุ รธานี 26.500 26.500

10 อด.4066 แยก ทล. 2312 (กม.ท่ี 21+582) - บานโพนทัน พิบลู ยร ักษ อุดรธานี 32.047 31.527 0.520

11 อด.1080 แยก ทล. 2 (กม.ที่ 137+550) - บา นเพญ็ เพญ็ อุดรธานี 17.400 17.400

12 อด.4085 แยก ทล. 2318 (กม.ที่ 6+150) - บา นผกั แวน ทงุ ฝน อดุ รธานี 26.660 26.660
รวม
274.241 0.000 271.306 2.935

พนื้ ท่ีรบั ผิดชอบ รายงานประจําป 2564 27
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี) สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

เลขท่ี 162 หมู 12 ถนน มติ รภาพ ตําบล โพธิ์ชัย อาํ เภอเมอื ง จังหวัด หนองคาย 43000

ลาํ ดับ รหัส หนวยงาน อําเภอ จงั หวดั ระยะทาง ชนดิ ผิวจราจร
(กม.) ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี

1 นค.3005 แยก ทล. 211 (กม.ท่ี 63+900) - บา นโพนทอง ศรเี ชยี งใหม, โพธติ์ าก หนองคาย 20.350 20.350

2 นค.3008 แยก ทล. 211 (กม.ท่ี 22+100) - บานเทวี ทาบอ หนองคาย 6.220 6.220

3 นค.3015 แยก ทล. 211 (กม.ที่ 17+150) - บานโพธ์ติ าก ทา บอ, โพธิ์ตาก หนองคาย 40.865 40.485 0.380

4 นค.1017 แยก ทล. 2 (กม.ที่ 487+550) - บานหนองสองหอ ง สระใคร,เมือง หนองคาย 17.680 17.680

5 นค.1025 แยก ทล. 2 (กม.ท่ี 486+95) - บานเทอ่ื ม (ตอนหนองคาย) สระใคร หนองคาย 20.290 20.290

6 นค.3026 แยก ทล. 211 (กม.ท่ี 101+925) - บา นเชยี งดี (ตอนหนองคาย) สงั คม หนองคาย 23.560 23.560

7 นค.1034 แยก ทล. 2 (กม.ท่ี 499+200) - บา นโนนสที อง (ตอนหนองคาย) เมือง หนองคาย 8.975 8.975

8 นค.3041 แยก ทล. 211 (กม.ท่ี 11+330) - บานเจริญสุข (ตอนหนองคาย) เมอื ง,ทาบอ หนองคาย 13.690 13.280 0.410

9 นค.3042 แยก ทล. 211 (กม.ที่ 30+990) - บานธาตุกลางนอ ย ทาบอ หนองคาย 18.380 18.260 0.120

10 นค.4044 แยก ทล. 2266 (กม.ท่ี 14+100) - บา นทมุ ศรเี ชยี งใหม, ทา บอ หนองคาย 8.540 8.440 0.100

11 อด.4028 แยก ทล. 2266 (กม.ที่ 28+101) - บา นผาต้ัง (ตอนหนองคาย) สังคม หนองคาย 15.930 15.930

12 นค.3045 ถนนสาย ก ผงั เมืองรวมเมอื งหนองคาย เมอื ง หนองคาย 6.381 6.381

13 นค.7046 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 21+700) - บานเหลาตางคํา เมอื ง, โพนพิสัย หนองคาย 11.300 11.300

14 นค.3047 แยก ทล. 211 (กม.ท่ี 3+950) - บา นไชยา เมอื ง, สระใคร หนองคาย 16.478 16.478
รวม 228.639 227.629 1.010

28 รายงานประจําป 2564 พ้นื ที่รับผดิ ชอบ
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

หมวดบํารุงทางหลวงชนบทโพนพิสั ย

เลขท่ี 35 หมู 4 ตาํ บล วัดหลวง อาํ เภอ โพนพิสยั จงั หวัด หนองคาย 43120

ลําดบั รหัส หนว ยงาน อาํ เภอ จังหวดั ระยะทาง ชนดิ ผิวจราจร
(กม.) ลูกรงั ลาดยาง คอนกรตี
โพนพิสยั
1 นค.3009 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 44+950) - บานเซมิ รัตนวาป หนองคาย 26.425 26.425
2 นค.3010 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 70+450) - บานหนองยอง (ตอนหนองคาย) เมอื ง, โพนพสิ ยั หนองคาย 20.900 20.293 0.607
3 นค.3012 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 9+340) - บานเหลาโพธิศ์ รี โพนพิสยั , เฝาไร หนองคาย 22.950 22.950
4 นค.4013 แยก ทล. 2230 (กม.ท่3ี +150) - บานเลศิ ไมตรี โพนพิสยั หนองคาย 28.760 28.760
5 นค.4016 แยก ทล. 2267 (กม.ท่ี 7+750) - บา นโพนสวาง รัตนวาป หนองคาย 15.920 15.220 0.700
6 นค.3019 แยก ทล. 212 (กม.ท่ี 79+450) - บานตมู (ตอนหนองคาย) เฝาไร หนองคาย 24.020 24.020
7 นค.4022 แยก ทล. 2267 (กม.ที่ 19+100) - บานโนนแกว (ตอนหนองคาย) โพนพสิ ัย หนองคาย 7.000 6.900 0.100
8 นค.5027 แยก ทช. นค.3009 (กม.ท่ี 2+150) - บา นสรา งคอม (ตอนหนองคาย) เมือง หนองคาย 22.350 22.250 0.100
9 นค.3040 แยก ทล. 212 (กม.ท่ี 2+700) - บา นฝายแตก โพนพิสยั หนองตาย 18.880 18.880
10 นค.3043 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 52+600) - บา นหนองบัวเงิน หนองคาย 18.290 18.168 0.122
0.000 203.866 1.629
รวม 205.495

พน้ื ทร่ี บั ผดิ ชอบ รายงานประจาํ ป 2564 29
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

แขวงทางหลวงชนบทหนองบั วลํ าภู

เลขที่ 70 หมู 1 ตําบล โพธิ์ชยั อาํ เภอ เมือง จงั หวดั หนองบวั ลําภู 39000

ลําดับ รหัส หนวยงาน อําเภอ จังหวัด ระยะทาง ชนิดผิวจราจร
(กม.)
ลูกรงั ลาดยาง คอนกรตี

1 นภ.3002 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 33+000) - บานสรางเส่ียน ศรบี ุญเรอื ง,โนนสัง หนองบวั ลําภู 15.280 14.500 0.780
47.680 2.370
2 นภ.3003 แยก ทล. 228 (กม.ที่ 4+100) - บานสรางเสี่ยน เมือง,ศรีบญุ เรอื ง หนองบัวลําภู 50.050 21.225 2.125
16.315 1.000
3 นภ.3005 แยก ทล. 210 (กม.ท่ี 72+050) - บา นกุดกระสู เมือง,นากลาง หนองบวั ลําภู 23.350 2.420
9.335 1.115
4 นภ.3007 แยก ทล. 288 (กม.ท่ี 44+500) - บานวงั ลาน (ตอนหนองบวั ลาํ ภ)ู ศรีบุญเรอื ง หนองบวั ลําภู 17.315 3.960 0.685
13.480
5 นภ.5009 แยก ทช. นภ.3037 (กม. ท่ี 6+365) - สนง.ทชจ.หนองบงั ลาํ ภู เมือง หนองบวั ลาํ ภู 2.420 10.715 1.105
8.515 0.330
6 นภ.6011 บา นโนนสงั - บา นโนนยาว โนนสัง หนองบวั ลําภู 10.450 5.680 1.000
8.420
7 นภ.4013 แยก ทล. 2146 (กม.ที่ 38+800) - บานคอ โนนสัง หนองบัวลาํ ภู 4.645 9.318 1.472
22.740 0.630
8 นภ.3014 แยก ทล. 210 (กม.ท่ี 65+600) - บา นทงุ โปรง เมือง หนองบัวลําภู 13.480 13.223 1.077
10.215 0.446
9 นภ.3015 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 30+000) - บานดอนปอ ศรบี ญุ เรอื ง หนองบวั ลําภู 11.820 8.270 0.595
17.365 0.800
10 นภ.3016 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 23+250) - บา นหัวนา เมอื ง หนองบัวลาํ ภู 8.845 4.494 0.966
25.860 0.740
11 นภ.3021 แยก ทล. 228 (กม.ที่ 34+900) - บานโคกมวง ศรีบุญเรือง หนองบวั ลําภู 6.680 17.236
273.730
12 นภ.4022 แยก ทล. 2146 (กม.ท่ี 26+825) - บา นอบู มุง (ตอนหนองบัวลําภู) โนนสัง หนองบัวลําภู 8.420

13 นภ.3027 แยก ทล. 210 (กม.ที่ 68+500) - บานหินลบั เมือง หนองบวั ลําภู 10.790

14 นภ.3029 แยก ทล. 228 (กม.ที่ 14+500) -บานโนนมว ง เมอื ง,นากลาง หนองบัวลําภู 23.370

15 นภ.4032 แยก ทล. 2420 (กม.ท่ี 26+175) - บา นศิลามงคล เมือง หนองบัวลาํ ภู 14.300

16 นภ.3037 ถนนผังเมอื งรวมหนองบัวลาํ ภู สาย ก เมอื ง หนองบัวลําภู 10.661

17 นภ.3038 ถนนผงั เมืองรวมหนองบัวลําภู สาย ข เมอื ง หนองบวั ลาํ ภู 8.865

18 นภ.3039 แยก ทล. 228 (กม.ที่ 23+500) - บานโนนสงวน เมือง หนองบัวลําภู 18.165

19 อด.4009 แยก ทล. 2314 (กม.ท่ี 12+825) - บา นหว ยเด่อื เมือง หนองบวั ลําภู 5.460

20 นภ.5042 แยก ทช.นภ 3003 (กม.ท่ี 32+500) - บานโนนสงั ศรีบญุ เรือง,โนนสงั หนองบวั ลาํ ภู 26.600

รวม 290.966

30 รายงานประจําป 2564 พนื้ ท่ีรบั ผดิ ชอบ
สํานกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี

หมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทนากลาง

เลขท่ี 199 หมู 7 บ ตาํ บล ดงสวรรค อาํ เภอ นากลาง จงั หวดั หนองบัวลาํ ภู 43120

ลําดับ รหสั หนว ยงาน อําเภอ จงั หวัด ระยะทาง ชนดิ ผวิ จราจร
(กม.) ลกู รงั ลาดยาง คอนกรตี

1 นภ.4001 แยก ทล. 2450 (กม.ท่ี 28+700) - บานหนองบัวคาํ แสน นากลาง หนองบวั ลําภู 23.625 19.605 4.020
2 นภ.4004 แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 10+270) - บานทาลี่ (ตอนหนองบัวลาํ ภู) 38.420
3 นภ.4010 แยก ทล. 2097 (กม.ท่ี 4+200) - บานยางชมุ นากลาง หนองบัวลําภู 38.420 11.575
4 นภ.3012 แยก ทล. 210 (กม.ที่ 39+000) - บา นนาดวง 23.525 1.215
5 นภ.5018 แยก ทช. นภ. 3012 (กม.ท่ี 6+850) - บา นผาเวยี ง นากลาง หนองบวั ลาํ ภู 11.575 7.990 0.350
6 นภ.4020 แบก ทล.2097 (กม.ที่ 16+818) - บา นวิจติ รพัฒนา 7.067 0.913
7 นภ.5023 แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ท่ี 12+800) - บานหนองหินตั้ง นาวงั หนองบวั ลําภู 24.740 9.000 0.550
8 นภ.5024 แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 5+00) - บา นฝายหนิ 6.500 0.500
9 นภ.5025 แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ท่ี 10+100) - บา นหว ยยาง นาวงั หนองบัวลาํ ภู 8.340 15.930 2.570
10 นภ.4026 แยก ทล. 2420 (กม.ท่ี 28+700) - บา นโนนสวา ง 24.335 0.920
11 นภ.4040 แยก ทล. 2352 (กม.ท่ี 19+650) - บานหวยหันพฒั นา นากลาง,สุวรรณคูหา หนองบัวลาํ ภู 7.980 11.535
12 นภ.5041 แยก ทช. นภ.4040 (กม.ที่ 1+150) - บานนาไร 12.495 1.020
13 นภ.5043 แยก ทช. นภ. 4004 (กม.ที่ 19+150) - บา นวจิ ติ รพัฒนา นากลาง หนองบัวลําภู 9.550 13.185
0.000 201.162 12.058
รวม นากลาง หนองบัวลําภู 7.000

นากลาง หนองบัวลําภู 18.500

ศรีบญุ เรอื ง หนองบวั ลาํ ภู 25.255

สุวรรณคูหา หนองบวั ลําภู 11.535

สุวรรณคูหา หนองบัวลาํ ภู 13.515

สุวรรณคหู า หนองบวั ลําภู 13.185

213.220

พ้นื ท่รี บั ผิดชอบ รายงานประจําป 2564 31
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

แขวงทางหลวงชนบทบึ งกาฬ

เลขที่ 121 หมู 3 ตาํ บล โนนสมบูรณ อําเภอ เมอื ง จงั หวดั บงึ กาฬ 38000

ลาํ ดับ รหสั หนว ยงาน อาํ เภอ จงั หวดั ระยะทาง ชนดิ ผิวจราจร

เมอื ง,โชพ ิสัย บึงกาฬ (กม.) ลกู รงั ลาดยาง คอนกรตี
เมือง,ศรีวิไล,พรเจริญ บึงกาฬ
1 บก.4001 แยก ทล. 2095 (กม.ท่ี 28+100) - บา นดอนอดุ ม บึงกาฬ 39.090 39.090
2 บก.3002 แยก ทล. 222 (กม.ท่ี 109+400) - บา นหนองลาด ปากคาด,โซพ สิ ัย บึงกาฬ
3 บก.3004 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 90+000) - บานโนนสะแบง เมอื ง บงึ กาฬ 24.765 24.765
4 บก.3006 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 108+500) - บานนาเจริญ บึงกาฬ
5 บก.3010 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 108+620) - บา นหนองมุม เมือง,ปากคาด บงึ กาฬ 36.920 36.920
6 บก.3013 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 133+300) - บา นหนองขาม เมอื ง,โชพ ิสัย บึงกาฬ
7 บก.3018 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 96+250) - บานาขาม ปากคาด,เมือง,โซพสิ ยั บึงกาฬ 10.629 10.342 0.287
8 นค.3010 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 70+450) - บานหนองยอง (ตอนบงึ กาฬ) บึงกาฬ
9 นค.3019 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 79+450) - บานตมู (ตอนบึงกาฬ) ปากคาด บงึ กาฬ 33.670 30.570 3.100
10 นค.4022 แยก ทล. 2267 (กม.ท่ี 19+100) - บานโนนแกว (ตอนบงึ กาฬ) โซพ สิ ัย บึงกาฬ
11 บก.7020 แยก ทช. บก.3013 - บานนาแวง ต.โปงเปอ ย โซพิสัย 28.500 27.940 0.560
12 บก.7021 แยก ทช. บก.3013 - บานหนองตะไก เมอื ง
เมือง 15.666 15.666
รวม
1.540 1.540

2.955 2.955

11.760 11.760

7.790 6.787 1.003

5.265 5.265
218.550 213.600 4.950

32 รายงานประจาํ ป 2564 พืน้ ท่ีรบั ผิดชอบ
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี) สํานกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

หมวดบํ ารุ งทางหลวงชนบทเซกา

เลขที่ 229 หมู 18 ตาํ บล เซกา อาํ เภอ เซกา จงั หวดั บึงกาฬ 38150

ลําดับ รหัส หนวยงาน อําเภอ จงั หวัด ระยะทาง ชนดิ ผวิ จราจร

เซกา บงึ กาฬ (กม.) ลกู รัง ลาดยาง คอนกรตี
บงึ โขงหลง บึงกาฬ
1 บก.4003 แยก ทล. 2026 (กม.ท่ี 19+620) - บา นหนองตีนเผือก เมอื ง,ศรีวิไล บึงกาฬ 21.030 20.755 0.275
2 บก.4005 แยก ทล. 2026 (กม.ท่ี 32+025) - น้ําตกกินรี บุง คลา บึงกาฬ
3 บก.3007 แยก ทล 212 (กม.ท่ี 153+990) - บานใหมพฒั นา เมือง,เซกา,บงึ โขงหลง บงึ กาฬ 12.530 12.530
4 บก.3008 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 167+382) - ทต.บุงคลา บงึ โขงหลง,เซกา บึงกาฬ
5 บก.3009 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 160+694) - บา นโนนจําปาทอง เซกา,ศรีวิไล,เมือง บงึ กาฬ 16.235 16.235
6 บก.4011 แยก ทล. 2026 (กม.ท่ี 33+404) - บานตอง พรเจริญ บึงกาฬ
7 บก.3012 แยก ทล. 22 (กม.ที่ 73+000) - บานนาคาํ แคน บงึ โขงหลง,เซกา บงึ กาฬ 15.320 15.230 0.090
8 บก.3014 แยก ทล. 222 (กม.ที่ 89+000) - บา นนาคํา บงึ กาฬ
9 บก.4015 แยก ทล. 2026 (กม.ที่ 40+015) - น้าํ ตกถํา้ พระ เมอื ง บึงกาฬ 46.062 46.062
10 บก.3016 แยก ทล. 212 (กม.ที่ 150+250) - บา นใหมชยั พร บึงโขงหลง บงึ กาฬ
11 บก.4017 แยก ทล. 2026 (กม.ที่ 36+477) - บา นบัวโคก เมอื ง,ศรวี ไิ ล บึงกาฬ 17.700 17.700
12 บก.5019 แยก ทช. บก.3009 (กม.ท่ี 17+250) - บา นสนั ทรายงาม บงึ กาฬ
13 บก.7022 แยก ทช. บก.3009 - บานภทู รายทอง เซกา 21.945 21.765 0.180
14 บก.7023 แยก ทช. บก.4011 - บา นคําชมภู เซกา
13.590 13.590
รวม
20.600 20.600

14.670 11.527 3.143

10.146 10.146

12.745 12.745

7.200 6.622 0.578

7.640 5.852 1.788
237.413 0.000 231.359 6.054

ผลการเบิกจา ยงบประมาณป พ.ศ. 2564 รายงานประจําป 2564 33
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ 30 ก.ย. 2564

หนว ยงาน งปม.ทัง้ ส้นิ เบกิ จาย คดิ เปน
จากระบบ GFMIS (ลบ.) รอยละ
สทช.15 448.2588 94.44
หนองคาย 474.6438 228.4685 100.00
หนองบัวลําภู 228.4689 323.5089 99.87
อุดรธานี 323.9168 428.8515 95.50
บงึ กาฬ 449.0435 278.1866 92.17
301.8131 1,707.2743 96.03
รวม 1,777.8861

ผลเบิกจา ย ณ 30 ก.ย.64

หนว ยดาํ เนนิ การ งปม.ทัง้ ส้ิน PO เบิกจา ย คิดเปน
จากระบบ GFMIS (ลบ.) (ลบ.) รอยละ
สทช.15 94.44
หนองคาย 474.6438 26.3834 448.2588 100.00
หนองบัวลําภู 220.2103 99.87
อดุ รธานี 315.5600 - 220.2103 95.13
บงึ กาฬ 415.0141 91.94
บทช.พบิ ลู ยร กั ษ 292.9679 - 315.1521 100.00
บทช.ศรธี าตุ 10.2553 100.00
บทช.น้าํ โสม 12.6557 20.1810 394.8221 100.00
บทช.นากลาง 100.00
บทช.เซกา 11.1184 23.6265 269.3414 100.00
บทช.โพนพสิ ยั 8.3568 100.00
8.8452 - 10.2553 96.03
รวม 8.2586
1,777.8861 - 12.6557

- 11.1184

- 8.3568

- 8.8452

- 8.2582

70.1909 1,707.2743

34 รายงานประจาํ ป 2564 ผลการเบิกจา ยงบประมาณป พ.ศ. 2564
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธาน)ี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ 30 ก.ย. 2564

ทช.บงกำ สทช.
301.813 474.644

ทช.อดุ รธำนี ทช.หนองคำย
448.976 228.469

ทช.หนองบวั ลำ ู
323.917

งบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)

เปอร์เซ็นการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการเบกิ จายงบประมาณป พ.ศ. 2564 รายงานประจาํ ป 2564 35
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ 30 ก.ย. 2564

งปม.ทงั สนิ บิกจำ่ ย
จำกร บบ GFMIS (ลบ.)

474.644 448.976 428.795
448.259

323.917 323.509 301.813
228.469 228.462 278.187

สทช. ทช.หนองคำย ทช.หนองบวั ลำ ู ทช.อดุ รธำนี ทช.บงกำ

36 รายงานประจาํ ป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี)

ผลการดําเนินงาน ตามโครงการปี งบประมาณ 2564

1. ด้านการก่อสร้างทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท มีภารกจิ เก่ียวกบั การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดา นทางหลวงชนบท การกอ สรางและบาํ รงุ รกั ษา
ทางหลวงชนบท ใหม โี ครงขายทางหลวงชนบทที่สมบูรณครอบคลุมทั่วท้งั ประเทศเพอ่ื ใหประชาชนไดร ับความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการเดินทาง

ในปง บประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 ไดดําเนินภารกิจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ทางหลวงชนบท เพื่อเช่ือมโยงการคมนาคมขนสง สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง
โดยกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและสะพานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 34 โครงการ โดยแบง
เปน โครงการยกระดบั มาตรฐานทางจาํ นวน 27 โครงการ และกิจกรรมยกระดบั โครงขายสะพานจํานวน 7 โครงการ

1.1. งานยกระดับมาตรฐานทาง

หนว ยงาน จาํ นวนโครงการ ระยะทาง เงนิ งบประมาณ

สทช.15 (อดุ รธาน)ี 10 33.82 197,400,000

ขทช.อดุ รธานี 6 17.17 67,300,000

ขทช.หนองคาย 5 10.65 75,820,000

ขทช.หนองบวั ลาํ ภู 2 3.00 19,000,000

ขทช.บึงกาฬ 4 14.32 110,900,000

รวม 27 78.96 470,420,000

หนวยงาน จํานวนโครงการ
สทช.15 (อดุ รธาน)ี ถนนเชงิ ลาดสะพานรวมใจขา มหวยหลวง - บ.ดงบงั อ.สรา งคอม จ.อดุ รธานี
ถนนสายแยก ทล.2023 - บ.หนองเรือ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอดุ ม อ.เมือง จ.บงึ กาฬ
ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.สรางคอม อ.บา นดงุ จ.อุดรธานี
ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคาํ แคน อ.เซกา จ.บงึ กาฬ
ถนนสายแยก ทล.228 - บ.สรางเสี่ยน อ.เมอื ง จ.หนองบวั ลําภู
ถนนสายแยก ทล.2318 - บ.ผักแวน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
ถนนสายแยก ทล.2350 - บ.โนนมวง อ.กแู กว จ.อุดรธานี
ถนนสายแยก ทล.2393 - บ.ศรธี าตุ อ.ศรธี าตุ จ.อดุ รธานี
ถนนสายแยก ทล.2410 - บ.นาบวั อ.เมือง จ.อุดรธานี

โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 รายงานประจําป 2564 37
สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธานี)

หนว ยงาน จํานวนโครงการ
ขทช.อดุ รธานี ถนนเชิงลาดสะพานขามหวยหลวง - บ.ดอนขเ้ี หล็ก อ.บา นดุง จ.อุดรธานี
ถนนสายแยก ทช.อด.4066 - บ.บอปท ม อ.พบิ ลู ยร ักษ จ.อดุ รธานี
ขทช.หนองคาย ถนนสายแยก ทล.2 - บ.ไชยวานนอ ย อ.เมือง จ.อุดรธานี
ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เพญ็ อ.เพญ็ จ.อดุ รธานี
ขทช.หนองบัวลําภู ถนนสายแยก ทล.22 - บ.สามพรา ว อ.เมอื ง จ.อุดรธานี
ขทช.บงึ กาฬ ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อดุ รธานี
ถนนสายแยก ทช.นค.3009 - บ.สรา งคอม (ตอนหนองคาย) อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย
ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองสองหอง อ.เมอื ง จ.หนองคาย
ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เจรญิ สขุ (ตอนหนองคาย) อ.ทา บอ จ.หนองคาย
ถนนสายแยก ทล.211 - บ.โพธต์ิ าก อ.ทา บอ จ.หนองคาย
ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซิม อ.โพนพสิ ยั จ.หนองคาย
ถนนสายแยก ทล.2133 - บ.สรา งเสย่ี น อ.ศรีบญุ เรือง จ.หนองบัวลาํ ภู
ถนนสายแยก ทล.2420 - บ.โนนสวาง อ.ศรบี ุญเรือง จ.หนองบวั ลําภู
ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.หนองตนี เผือก อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ถนนเชิงลาดสะพานขา มหว ยปง บ.ปงไฮ - บ.ทา ชา ง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ถนนสายแยก ทล.212 - บ.นาเจรญิ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมือง จ.บึงกาฬ

38 รายงานประจาํ ป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE สาย บก. 4001
แยกทางหลวงหมายเลข 2095 – บ้านดอนอุดม อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

การกอสรางถนนลาดยางแบบ ASPHALT
CONCRETE สายแยกทางหลวงหมายเลข 2095 –
บานดอนอุดม อาํ เภอเมอื ง จงั หวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.040
กโิ ลเมตร เพอื่ เปน ทางลดั เชอื่ มตอ ทางหลวงหมายเลข 2095
กับ ทางหลวงหมายเลข 222 การกอ สรา งถนนลาดยางสาย
นี้เพ่ือใหสายทางดังกลาว เปนเสนทางลัดระหวางอําเภอ
โซพ สิ ยั และ อาํ เภอเมอื ง จงั หวัดบงึ กาฬ เปนการเชอ่ื มโยง
โครงขา ยคมนาคมและการขนสง ใหเ กดิ ความสมบรู ณ ทาํ ให
เกดิ ความสะดวกรวดเรว็ ในการเดนิ ทางสญั จร และขนสง พชื
ผลการเกษตรของประชาชน นอกจากนั้นสายทางน้ียังเปน
ทางลัดไปแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ หินสามวาฬ
บา นโนนไทรทอง ตาํ บลโคกกอ ง อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั บงึ กาฬ
และนํ้าตกถํ้าพระ อําเภอบึงโขงหลง จงั หวัดบึงกาฬ ซึง่ เปน
แหลงศึกษาเรียนรูระบบนิเวศนตามหลักการปารักษน้ํา
โดยโครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตความหนา
หนา 5 ซม. กวาง 8.00 - 14.00 เมตร ไหลทางขางละ
1.00 - 1.50 เมตร จาก กม.ท่ี 35+050 ถงึ กม.ที่ 39+090
รวมระยะทาง 4.040 กิโลเมตร พรอ มไฟฟา สองสวา ง และ
ปายจราจร

โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564 รายงานประจําป 2564 39
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

โครงการก่ อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านสร้างเสี่ ยน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

การกอสรางถนนลาดยางแบบ ASPHALT
CONCRETE สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 –
บา นสรา งเสย่ี น อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั หนองบวั ลาํ ภู ระยะทาง
3.500 กโิ ลเมตร เพอ่ื เปน ทางลดั เชอื่ มตอ ทางหลวงหมายเลข
228 การกอสรางถนนลาดยางสายน้ีก็เพ่ือเปนเสนทางลัด
ระหวา งอาํ เภอเมอื ง จงั หวดั หนองบวั ลาํ ภู และ อาํ เภอโนนสงั
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคม
และการขนสงใหเกิดความสมบูรณ ทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทางสัญจร และขนสงพืชผลการเกษตร
ของประชาชน นอกจากน้ันสายทางนี้ยังผานสนามกีฬา
จงั หวดั หนองบวั ลาํ ภู เพอ่ื รองรบั การสญั จรในการจดั กจิ กรรม
ตางๆ อีกท้ังยังเปนทางลัดไปเข่ือนอุบลรัตน ตําบลเขื่อน
อบุ ลรตั น อาํ เภออบุ ลรตั น จงั หวดั ขอนแกน ซงึ่ เปน เขอ่ื นผลติ
กระแสไฟฟา เพอ่ื การชลประทาน การบรรเทาอทุ กภัยและ
การประมง โดยการกอสรางถนนแอสฟลตนี้ มีความหนา
AC หนา 5 ซม. กวาง 7.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
2.50 เมตร จาก กม.ท่ี 2+000 ถึง กม.ที่ 5+500 รวมระยะ
ทาง 3.500 กิโลเมตร พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
ปา ยจราจร

40 รายงานประจําป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564
สาํ นักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย นค.1017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 – บ้านหนองสองห้อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การกอ สรา งถนนลาดยาง ถนนสาย นค.1017 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2 – บานหนองสองหอง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.000 กโิ ลเมตร เพื่อรองรบั
การสญั จรท่มี าจากตาํ บลตา ง ๆ เขาสูทางหลวงหมายเลข 2
อกี ทงั้ ปจ จบุ นั ถนนสายดงั กลา วมปี รมิ าณจราจรทเ่ี พมิ่ ขน้ึ จงึ
ดาํ เนนิ การยกระดบั มาตรฐานทาง โดยการขยายความกวา ง
ถนนและกอสรางระบบระบายนํ้า ทําใหเกิดความสะดวก
รวดเรว็ ในการเดนิ ทางสญั จร และมคี วามปลอดภยั มากยงิ่ ขนึ้
โดยการกอสรางไดมีการขยายความกวางถนน จาก 8.00
เมตร เปน 12.00 เมตร กอ สรางระบบระบายนํา้ ในบรเิ วณ
ที่ตํ่าในชมุ ชน และตเี สนจราจร ผลการดําเนนิ การแลวเสรจ็
เดอื นมถิ นุ ายน 2564 ท่ผี านมา

โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 รายงานประจําป 2564 41
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

1.2. งานกอ สรางสะพานขนาดกลาง

หนว ยงาน จาํ นวนโครงการ ระยะทาง (เมตร) งบประมาณ (บาท)
- -
สทช.15 (อุดรธาน)ี -
76.00 15,400,000
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 2 20.00 2,870,000
65.00 10,200,000
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 50.00 19,000,000
211.00 47,470,000
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 2

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 2

รวม 7

หนวยงาน จาํ นวนโครงการ
ขทช.อดุ รธานี สะพานขามลําหวยขน อ.เพญ็ จ.อุดรธานี
สะพานขา มลาํ หวยโมง อ.บานผอื จ.อดุ รธานี
ขทช.หนองคาย สะพานขามหวยคาํ มิด อ.เฝาไร จ.หนองคาย
ขทช.หนองบวั ลาํ ภู สะพานขา มลําน้ํามอ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
สะพานขามหวยกุดแคน อ.ศรีบุญเรอื ง จ.หนองบวั ลําภู
ขทช.บึงกาฬ สะพานขามหวยผ้ึง อ.เมือง จ.บงึ กาฬ
สะพานขา มหวยไร อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ก่อสร้างสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามลําน้ํามอ
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

งานกอ สรา งพฒั นาสะพานขนาดกลาง ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 สะพาน
ขามลาํ นา้ํ มอ อาํ เภอศรบี ุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาํ ภู ความยาว 25.00 เมตร
เพอื่ พฒั นาสะพานขนาดกลาง เปน การเชอื่ มโยงโครงขา ยคมนาคมและการขนสง
ใหเ กดิ ความสมบรู ณ เพม่ิ ความสะดวกและรวดเรว็ ในการเดนิ ทางสญั จรและขนสง
พืชผลการเกษตรของประชาชน ณ บานกุดสะเทียน ตําบลกุดสะเทียน
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองลําภู โดยการกอสรางสะพานน้ี เปนสะพาน
คอนกรตี เสรมิ เหลก็ ความยาว 25.00 เมตร กวาง 9.00 เมตร พรอ มดวยถนน
เชิงลาดสะพาน 78.00 เมตร จาก กม.ที่ 0+064 ถงึ กม.ท่ี 0+160 โดยไดด าํ เนิน
การแลว เสร็จและใชงานตงั้ แตเ ดือน มถิ ุนายน 2564 ทผี่ านมา

42 รายงานประจาํ ป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี)

ก่อสร้างสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามห้วยผ้ึง
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

การกอ สรางสะพานขามหว ยผ้ึง อําเภอเมือง จงั หวัดบึงกาฬ ความยาว
30.00 เมตร เพอื่ ใชเปน เสน ทางลดั เช่อื มตอ ทางหลวงหมายเลข บก. 3002 และ
ทางหลวงหมายเลข 2095 การกอ สรางสะพานพรอมถนนเชิงลาดนี้ เพ่ือใชเ ปน
เสน ทางลดั ระหวา งอาํ เภอเมอื ง จงั หวดั บงึ กาฬ และ อาํ เภอพรเจรญิ จงั หวดั บงึ กาฬ
เปนการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมและการขนสงใหเกิดความสมบูรณ ทําให
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางสัญจร และขนสงพืชผลการเกษตร
ของประชาชน โดยการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง
9.00 เมตร (แบบไมมีทางเทา) ความยาว 30.00 เมตร พรอมกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิ เหลก็ เชิงลาดสะพาน กวาง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาวรวม 1,050 เมตร พรอมเคร่อื งหมายจราจร และแลว เสร็จพรอ มใหป ระชาชน
ใชงาน ตงั้ แตเ ดอื นกรกฎาคม 2564 ท่ีผานมา

2. ด้านการบํารุงรักษา หนว ยดําเนนิ การ จาํ นวนสายทาง ระยะทาง
ขทช.อุดรธานี 21 316.408
2.1 งานบํารงุ ปกติ ขทช.หนองคาย 14 197.925
งานบํารุงปกติ เปนงานที่มอบหมายให แขวง ขทช.หนองบัวลาํ ภู 20 205.201
ทางหลวงชนบท และหมวดบํารุงทางหลวงชนบทในสังกัด ขทช.บงึ กาฬ 12 211.273
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี เปน หนว ยดาํ เนนิ บทช.ศรีธาตุ 16 282.044
การ เพอ่ื ใหถ นนอยูในสภาพใชงานไดด อี ยตู ลอดเวลา และ บทช.นาํ้ โสม 12 185.454
เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามแผกวางออกไป บทช.พิบูลยรักษ 12 273.856
เชน งานอดุ รอยแตก งานฉาบผวิ งานปะซอ มผวิ ทาง รวมไป บทช.นากลาง 13 204.683
ถึงงานตดิ ต้งั ปรับปรงุ และทาสีเครอื่ งหมายจราจร งานตัด บทช.เซกา 14 158.638
หญา สองขา งทาง และรวมไปถงึ งานบาํ รงุ ไฟฟา สอ งสวา งดว ย บทช.โพนพิสัย 10 194.955
โดยกจิ กรรม 4s ของกรมทางหลวงชนบท ไดแก ปรับปรุง 144
เครื่องหมายจราจรและอุปกรณจราจร ซอมไฟฟาแสงสวาง รวม 2,230.437
และไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
และเกาะกลางถนน และการซอมบํารุงผิวจราจร เพื่อให
ประชาชนมีความเช่ือมั่น และสัญจรอยางปลอดภัย
บนทางหลวงชนบท

โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564 รายงานประจําป 2564 43
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

การปรั บปรุงเครื่ องหมายจราจรและอุ ปกรณ์ จราจร

ท่ีมา : บทช.เซกา

การซ่อมไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟสั ญญาณจราจร

ทีม่ า : บทช. ศรีธาตุ

44 รายงานประจําป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธานี)

การปรั บปรุงภู มิ ทั ศน์ สองข้ างทางและเกาะกลางถนน

ทมี่ า : บทช.พบิ ลู ยรักษ

การซ่ อมบํ ารุ งผิ วจราจร

ี่ทมา : บทช.โพนพิ ัสย

่ทีมา : บทช.เซกา

โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564 รายงานประจาํ ป 2564 45
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี)
การซ่ อมบํ ารุ งผิ วจราจร

ที่มา : บทช.นากลาง

ทม่ี า : ขทช.บึงกาฬ

2.2. งานบาํ รุงรักษาทาง
การซอมบํารุงรักษาทาง เปนอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญในการดําเนินงานทาง เพราะหากเราบํารุงรักษาสภาพทาง
อยา งถกู ตอ งตามหลกั วชิ าการนน้ั จะสามารถเพมิ่ อายกุ ารใชง านของงานทาง อกี ทง้ั สรา งความปลอดภยั ตอ ผใู ชเ สน ทาง รวมถงึ
ยานพาหนะในการเดนิ ทาง การใชถ นนนั้น เมื่อระยะเวลาผานไปก็มักจะเกิดความเสียหาย ตามอายกุ ารใชง าน หรอื อาจเกดิ
จากการสาเหตอุ นื่ เชน การบรรทุกนํ้าหนกั เกนิ พิกัด และจากภยั ธรรมชาตไิ ดอกี ดว ย

หนวยงาน จาํ นวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี 3 137,290,000
แขวงทางหลวงชนบทอดุ รธานี 59 143,731,700
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 37 61,378,000
แขวงทางหลวงชนบทหนองบวั ลําภู 31 194,807,000
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 26 90,792,000
156
รวม 627,998,700

46 รายงานประจาํ ป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564
สํานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีตสาย นภ.3002
แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนสั ง อําเภอศรีบุญเรือง, โนนสั ง

จั งหวั ดหนองบั วลํ าภู

โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสาย ประชาชน นอกจากนั้นสายทางน้ียังเปนทางลัดไปแหลง
นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บา นโนนสงั อาํ เภอ ทอ งเทยี่ วทสี่ าํ คญั คอื หาดโนนสงั - หาดบา นโนนยาว อาํ เภอ
ศรีบุญเรือง,โนนสัง จังหวดั หนองบวั ลําภู ดาํ เนินการเพ่อื เปน โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และยังสามารถเดินทางไปยัง
เสนทางลัดเช่ือมตอทางหลวงหมายเลข 228 กับ ทางหลวง เขอ่ื นอบุ ลรตั น อาํ เภออบุ ลรตั น จงั หวดั ขอนแกน ซงึ่ เปน แหลง
หมายเลข 2416 อีกท้ังเปนเสนทางลัดระหวางอําเภอ ทอ งเทย่ี วสาํ คญั ไดอ กี ดว ย โดยมลี กั ษณะการซอ มสรา งผวิ ทาง
ศรีบญุ เรือง จังหวดั หนองบัวลําภู และ อําเภอโนนสัง จงั หวัด แอสฟลทติกคอนกรีต ความหนา AC หนา 5 ซม. กวาง
หนองบัวลําภู เปนการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและการ 8.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร พรอมติดตั้ง
ขนสง ใหเ กดิ ความสมบรู ณ ทาํ ใหเ กดิ ความสะดวกและรวดเรว็ เครอ่ื งหมายจราจร พรอ มดว ยรางระบายนํา้
ในการเดินทางสัญจร และขนสงพืชผลการเกษตรของ

โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 รายงานประจาํ ป 2564 47
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี)

งานบํารุงทางถนนสาย อด.4023
แยก ทล.2348 - บ้านน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการบาํ รงุ ทางถนนสาย อด.4023 แยก ทล.2348 ลาดยางแอสฟล ทต กิ คอนกรตี (โดยวธิ ี Pavement In - Place
- บานน้าํ โสม อาํ เภอน้ําโสม จงั หวดั อุดรธานี เปนงานบํารุง Recycling) ผิวทาง AC หนา 4 ซม. กวาง 8.00-10.00 เมตร
รกั ษาระบบโครงขา ยทาง ในกจิ กรรมซอ มสรา งผวิ ลาดยางแอ รวมระยะทาง 4.758 กิโลเมตร และงานเสรมิ ผวิ ทางลาดยาง
สฟล ทต กิ คอนกรตี (โดยวิธี Hot Mix ln - Place Recycling) แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Hot Mix ln - Place
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพรอมการ Recycling) กดั ลึก 20 ซม. + Modified AC. หนาเพิ่ม 3 ซม.
ดาํ เนนิ งานตามแผนงานพ้ืนฐานดา นการสรางความสามารถ กวาง 8.00 เมตร รวมระยะทาง 0.362 กิโลเมตร
ในการแขงขัน โดยรายละเอียดงานเปนการซอมสรางผิวทาง

48 รายงานประจาํ ป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

3. ด้านอํานวยความปลอดภัย
กรมทางหลวงชนบทมีนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเนื่องเพ่ือลดปริมาณและความรุนแรงของการเกิด

อุบัติเหตุ โดยตามงบประมาณป พ.ศ. 2564 สํานกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี ไดมกี ารจัดสรรงบประมาณดาํ เนิน
การกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยดานการเดินทาง ใหแกผูสัญจร ไดรับความสะดวก
ปลอดภัย โดยลักษณะงานของดานอํานวยความปลอดภัยไดแก งานปายและเคร่ืองหมายจราจร งานไฟฟาสองสวางและ
ไฟสัญญาณจราจร งานราวก้ันอันตราย การปรับปรุงความปลอดภัยหนาโรงเรียน และงานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย
โดยสรุปเปน ภาพรวมดังน้ี

หนว ยงาน จาํ นวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธานี) 9 52,030,000
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 41 111,537,200
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 29 55,886,000
แขวงทางหลวงชนบทหนองบวั ลําภู 12 50,020,000
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 12 34,300,000
103
รวม 303,773,200

โครงการงานปรับปรุงบริเวณย่ านชุ มชน สาย นภ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 2097 – บ้านท่าล่ี อําเภอนากลาง,สุ วรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

งานปรับปรุงบริเวณยานชุมชน สาย นภ.4004 พชื ผลการเกษตรของประชาชน นอกจากนนั้ สายทางนย้ี งั เปน
แยกทางหลวงหมายเลข 2097 – บา นทา ล่ี อําเภอนากลาง, ทางลดั ไปแหลง ทอ งเทย่ี วทสี่ าํ คญั คอื วดั ปา ภกู อ น และวดั ปา
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือเปนทางลัดเช่ือมตอ นาคํานอ ย ในเขตพ้นื ท่อี ําเภอนายงู จังหวัดอุดรธานี ซงึ่ เปน
ทางหลวงชนบท อด.4023 ไปสูทางหลวงหมายเลข 2348 แหลงศึกษาเรียนรูทางพระพุทธศาสนา โดยเปนโครงการ
อาํ เภอนาํ้ โสม จงั หวดั อดุ รธานี การกอ สรา งถนนลาดยางสาย กอ สรา งถนนแอสฟลต มีความหนา AC หนา 5 ซม. กวา ง
นี้เพ่ือเปนเสนทางลัดระหวางอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด 7.00–8.00 เมตร ไหลท างขา งละ 0.50–1.00 เมตร จาก กม.ท่ี
หนองบวั ลําภู และ อําเภอน้าํ โสม จงั หวัดอุดรธานี เปน การ 23+916 ถงึ กม.ท่ี 25+275 รวมระยะทาง 1.355 กิโลเมตร
เชอ่ื มโยงโครงขา ยคมนาคมและการขนสง ใหเ กดิ ความสมบรู ณ พรอมกอสรางรางระบายนํ้า คสล. แบบรางตื้น และติดตั้ง
ทาํ ใหเ กดิ ความสะดวกรวดเรว็ ในการเดนิ ทางสญั จร และขนสง เครอ่ื งหมายจราจร

โครงการตามงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 รายงานประจําป 2564 49
สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี

4. ด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์
ถนนเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทําใหยกระดับขีดความสามารถ

ในการแขง ขนั และพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชนใหด ขี น้ึ ดงั นน้ั ผคู วบคมุ งานตอ งใหค วามสาํ คญั ตอ การควบคมุ คณุ ภาพและ
มาตรฐาน เพอ่ื ใหง านกอ สรา งมคี วามมนั่ คงแขง็ แรง มอี ายกุ ารใชง านทยี่ าวนานประหยดั งบประมาณในการซอ มบาํ รงุ รกั ษาทาง
กรมทางหลวงชนบทจงึ ใหค วามสาํ คญั กบั ระบบการพฒั นาควบคมุ คณุ ภาพวสั ดแุ ละงานกอ สรา งทาง (Quality Control System
: QCS) โดยทดสอบวสั ดแุ ละควบคุมการกอ สรา งใหเ ปนไปตามขอกาํ หนดมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

จากการดาํ เนินงานในปงบประมาณ 2564 สว นตรวจสอบและวเิ คราะห สาํ นักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
สามารถสรุปไดด ังน้ี

4.1 การทดสอบคุณสมบตั ขิ องวสั ดุชัน้ โครงสรางทาง
ในการควบคมุ คุณภาพวสั ดงุ านทางนั้น ผคู วบคุมงานจะตอ งเก็บตวั อยางวสั ดชุ ้ันโครงสรา งทางรว มกบั ผูรบั จาง ไดแก
งานดิน งานวสั ดุคัดเลือก (ถา มี) งานรองพ้นื ทาง (ลกู รงั ) และงานพน้ื ทาง (หินคลกุ ) ท่ีจะนํามาใชในการกอสรางสง หอ งปฏบิ ัติ
การของหนว ยงานท่ีใหการทดสอบ (General Test) ซึ่งเปนการทดสอบเบื้องตน เพือ่ ตรวจสอบหาคุณสมบตั วิ ัสดุจากแหลงวา
เปน ไปตามมาตรฐานขอกําหนดและเหมาะสมที่จะนํามาใชง านหรือไม เปนการรบั รองแหลงวัสดดุ งั กลาว

จากผลการดําเนินการในรอบป 2564 สวนตรวจสอบและวิเคราะห ไดดําเนินการใหการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
ช้ันโครงสรางทาง ซง่ึ มผี ลงานดังนี้

สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติวสั ดุชัน้ โครงสรา งทาง
จาํ นวนตัวอยา งที่ทาํ การทดสอบ

ท่ี หนวยดําเนนิ การ ดินเดิม, หมายเหตุ
ดินถม
ัวส ุด
ช้ันรองพ้ืน
ทาง(ลูกรัง)
วัสดุ
ชั้นพื้นทาง
( ิหนค ุลก)
ออกแบบ
Recycling

1 กวท. 3- - 10

2 สบณ. 12 - - 9

3 ขทช.อุดรธานี 110 - - 30

4 ขทช.หนองคาย 59 - - 30

5 ขทช.หนองบวั ลาํ ภู 53 - - 28

6 ขทช.บงึ กาฬ 22 - - 57

รวมทัง้ สิ้น 57 68 310 301

50 รายงานประจําป 2564 โครงการตามงบประมาณ ประจาํ ป พ.ศ. 2564
สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อดุ รธาน)ี

4.2 การออกแบบสวนผสมของผิวทาง
ผิวทางเปนช้ันที่รับนํ้าหนักโดยตรงจากยานพาหนะ จึงเปนช้ันท่ีมีความจําเปนตองแข็งแรงและมีความเรียบมากที่สุด
การออกแบบเพื่อหาอัตราของสวนผสมของผิวทาง จึงเปนสิ่งจําเปน นอกจากน้ียังข้ึนอยูกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใช
ในการออกแบบรวมถงึ ชนดิ และปรมิ าณของยางแอสฟลตท่พี อเหมาะดวย
ในการกอ สรา งแตล ะโครงการนนั้ กอ นทผี่ รู บั จา งจะทาํ การกอ สรา งชน้ั ผวิ ทางไมน อ ยกวา 30 วนั จะตอ งนาํ วสั ดใุ หส ว น
ตรวจสอบและวเิ คราะห สาํ นกั งานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุ รธาน)ี ดาํ เนนิ การออกแบบ หาอตั ราของสว นผสมของผวิ ทางแตล ะ
ชนดิ เพอ่ื ใหง านกอ สรา งเปน ไปตามขอ กาํ หนดมาตรฐานของผวิ ทางตา งๆ แลว จงึ นาํ ผลการออกแบบสว นผสมมาใชใ นการกอ สรา ง
ตอไป
จากผลการดําเนินการในป 2564 สวนตรวจสอบและวิเคราะหไดดําเนินการออกแบบสวนผสมของผิวทาง
ในสังกดั สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15 (อุดรธาน)ี ผลปรากฏดงั นี้

สรุปการออกแบบสว นผสมผวิ ทาง

ที่ หนวยดําเนนิ การ จํานวนตัวอยา งทที่ าํ การออกแบบผิวทาง รวม หมายเหตุ

1 กวท. คอนกรีต SST CS AC 13
2 สบณ. 21
3 ขทช.อุดรธานี 3 - - 10 140
4 ขทช.หนองคาย 89
5 ขทช.หนองบัวลาํ ภู 12 - - 9 81
6 ขทช.บึงกาฬ 79
110 - - 30 423
รวมทง้ั สิน้
59 - - 30

53 - - 28

22 - - 57

259 - - 164


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ส33102 หน่วยที่ 2 ตอนที่ 1
Next Book
H&S Digital Edition Nov 2021_compressed