The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faibo80, 2019-01-21 07:32:56

RPT PJPK TINGKATAN 4

RPT PJPK TINGKATAN 4

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 4

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
1 PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :  Perbincangan dalam kumpulan
1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Merancang aktiviti
DAN KELUARGA tidur Aras 1  ICT
 Menyatakan konsep  KBKK kesenggangan untuk kelas.
Kesenggangan, rehat, istirahat dan kesenggangan, rehat, istirahat  PAK
tidur adalah masa terluang yang dan tidur.  KTV
penting bagi tubuh pulih semula.
Masa terluang ini mesti dipenuhi
dengan aktiviti yang berfaedah.
(i) Konsep

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti daya tahan
1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  ICT kardiovaskular secara individu
Aras 1  KBKK dan berkumpulan.
Daya tahan kardiovaskular  Menyatakan maksud daya tahan  PAK
bermaksud kecekapan jantung, kardiovaskular.  KTS  Membincangkan kaitan antara
salur darah dan sistem pernafasan  Mengenalpasti aktiviti daya tahan sistem peredaran darah dan
untuk membekalkan oksigen kardiovaskular. sistem pernafasan dalam
kepada otot secara berterusan  Menyatakan kaitan antara sistem aktiviti daya tahan
pada jangka masa yang panjang peredaran darah dan sistem kardiovaskular.
semasa latihan. jantung.
(i) Jenis aktiviti yang boleh  Melakukan sekurang-  Membincangkan kesan fisiologi
sekurangnya dua aktiviti daya hasil daripada latihan daya
dilakukan: tahan kardiovaskular. tahan kardiovaskular secara
 Merentas desa kumpulan.
 Senamrobik
 Berjalan pantas 2-3 km
 Latihan litar

1

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan aktiviti daya tahan
2 PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:  BCB kardiovaskular secara individu
1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  ICT dan berkumpulan.
Aras 2  KBKK
Daya tahan kardiovaskular  Memilih alatan yang sesuai untuk  PAK  Membincangkan kaitan antara
bermaksud kecekapan jantung, digunakan semasa aktiviti daya  KTS sistem peredaran darah dan
salur darah dan sistem pernafasan tahan otot sistem pernafasan dalam
untuk membekalkan oksigen  Menjelaskan kepentingan aktiviti aktiviti daya tahan
kepada otot secara berterusan daya tahan kardiovaskular kardiovaskular.
pada jangka masa yang panjang
semasa latihan. Aras 3  Membincangkan kesan fisiologi
(i) Jenis aktiviti yang boleh lakukan:  Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya
hasil daripada latihan daya tahan tahan kardiovaskular secara
 Merentas desa kumpulan.
 Senamrobik kardiovaskular.
 Berjalan pantas 2-3 km
 Latihan litar
(ii) Kaedah
 Prinsip-prinsip latihan
 Prosedur aktiviti
(iii) Faedah latihan

3 PK 1. Kesihatan diri Murid dapat:

1. KESIHATAN DIRI  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
 Merancang aktiviti
DAN KELUARGA Kesenggangan, rehat, istirahat dan Aras 2  ICT
tidur adalah masa terluang yang  KBKK kesenggangan untuk kelas.
penting bagi tubuh pulih semula.  Menyenaraikan faedah  PAK
Masa terluang ini mesti dipenuhi kesenggangan, rehat, istirahat  KTV
dengan aktiviti yang berfaedah. dan tidur.
(ii) Faedah
 Membanding dan membeza
konsep kesenggangan rehat,

istirahat dan tidur.

2

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Membincangkan aspek-aspek
PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:  BCB keselamatan dalam aktiviti
1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  ICT daya tahan kardiovaskular.
Aras 1  KBKK
Daya tahan kardiovaskular  Menyatakan maksud daya tahan  Membincangkan kaitan antara
bermaksud kecekapan jantung, kardiovaskular. sistem peredaran darah dan
salur darah dan sistem pernafasan  Mengenalpasti aktiviti daya tahan sistem pernafasan dalam
untuk membekalkan oksigen kardiovaskular. aktiviti daya tahan
kepada otot secara berterusan  Menyatakan kaitan antara sistem kardiovaskular.
pada jangka masa yang panjang peredaran darah dan sistem
semasa latihan. jantung.  Melayari laman web berkaitan
(v) Alatan latihan kecergasan  Melakukan sekurang- dengan latihan daya tahan
(vi) Kepentingan daya tahan sekurangnya dua aktiviti daya kardiovaskular
tahan kardiovaskular.
kardiovaskular.

Aras 2

 Memilih alatan yang sesuai untuk
digunakan semasa aktiviti daya
tahan otot

 Menjelaskan kepentingan aktiviti
daya tahan kardiovaskular

4 PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti daya tahan
1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  ICT kardiovaskular secara individu
Aras 1  KBKK dan berkumpulan.
Daya tahan kardiovaskular  Menyatakan maksud daya tahan  PAK
bermaksud kecekapan jantung, salur kardiovaskular.  KTS  Membincangkan kaitan antara
darah dan sistem pernafasan untuk  Menyatakan kaitan antara sistem sistem peredaran darah dan
membekalkan oksigen kepada otot peredaran darah dan sistem sistem pernafasan dalam
secara berterusan pada jangka masa jantung. aktiviti daya tahan
yang panjang semasa latihan. kardiovaskular.
(i) Jenis aktiviti yang boleh lakukan Aras 2
(ii) Kaedah  Menjelaskan kepentingan aktiviti  Membincangkan kesan fisiologi
(iii) Faedah latihan daya tahan kardiovaskular hasil daripada latihan daya
(iv) Sistem Pengaliran Darah tahan kardiovaskular secara
(v) Alatan latihan kecergasan. Aras 3 kumpulan.
(vi) Kepentingan daya tahan  Menghuraikan kesan fisiologi
hasil daripada latihan daya tahan
kardiovaskular.

kardiovaskular.

3

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan aktiviti pengucupan
PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat : isometrik.
1. KECERGASAN
 BCB  Membincangkan kepentingan
Daya tahan otot bermaksud latihan isometrik dalam
kemampuan otot untuk melakukan Aras 1  ICT permainan.
kerja berulang kali dalam tempoh  KBKK
masa yang panjang tanpa merasa  Menyatakan konsep daya tahan  PAK  Melakar dan melabelkan otot-
letih. otot  KTS otot utama yang terlibat dalam
( i ) Cadangan Aktiviti:  PM aktiviti isometrik.
 Melakukan aktiviti daya tahan
 Isometrik otot dengan cara yang betul dan
Isometrik bermaksud selamat
penguncupan static di mana
fiber otot tidak memanjang  Menyatakan aktiviti
atau memendek dan sendi penguncupan isometric
tidak ada julat pergerakan
 Melakukan sekurang-kurangnya
tiga aktiviti penguncupan
isometric

5 PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :

1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Merancang aktiviti
kesenggangan untuk kelas.
DAN KELUARGA tidur Aras 3  ICT
 KBKK
Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Memilih dan merancang aktiviti  PAK
tidur adalah masa terluang yang kesenggangan, rehat, istirahat  KTV
penting bagi tubuh pulih semula. dan tidur yang sesuai untuk
Masa terluang ini mesti dipenuhi memenuhi keperluan diri sendiri.

dengan aktiviti yang berfaedah.

(iii) Merancang aktiviti

PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat :
1. KECERGASAN
 BCB  Melakukan aktiviti pengucupan
Daya tahan otot bermaksud Aras 1  ICT isometrik.
kemampuan otot untuk melakukan  KBKK
kerja berulang kali dalam tempoh  Menyatakan konsep daya tahan  PAK  Membincangkan kepentingan
masa yang panjang tanpa merasa otot  KTS latihan isometrik dalam
letih.  PM permainan.
( i ) Cadangan Aktiviti:  Menyatakan aktiviti
penguncupan isometric  Melakar dan melabelkan otot-
 Isometrik otot utama yang terlibat dalam
( ii ) Kaedah latihan. Aras 2 aktiviti isometrik.

 Prinsip latihan  Menyenaraikan dua faedah
latihan daya tahan otot.
 Prosedur latihan

4

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan aktiviti pengucupan
6 PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat : isometrik.
1. KECERGASAN
 BCB  Membincangkan kepentingan
Daya tahan otot bermaksud latihan isometrik dalam
kemampuan otot untuk melakukan Aras 1  ICT permainan.
kerja berulang kali dalam tempoh  KBKK
masa yang panjang tanpa merasa  Menyatakan konsep daya tahan  PAK  Menyediakan folio individu
letih. otot  KTS berkaitan dengan aktiviti daya
( i ) Cadangan Aktiviti:  PM tahan kardiovaskular
 Melakukan aktiviti daya tahan otot
 Isometrik dengan cara yang betul dan  Melakar dan melabelkan otot-
Isometrik bermaksud selamat otot utama yang terlibat dalam
penguncupan static di mana aktiviti isometrik.
fiber otot tidak memanjang  Menyatakan aktiviti penguncupan
atau memendek dan sendi isometric

 Melakukan sekurang-kurangnya
tiga aktiviti penguncupan isometric

tidak ada julat pergerakan Aras 2
( ii ) Kaedah latihan.  Menyenaraikan dua faedah latihan
daya tahan otot.
 Prinsip latihan  Menjelaskan maksud penguncupan
isometrik.
 Prosedur latihan  Menyatakan otot-otot utama yang
(iii) Faedah latihan.
(iv) Aspek-aspek keselamatan

terlibat dalam aktiviti daya tahan

otot.

Aras 3
 Mengenal pasti kesan latihan
penguncupan isometrik ke atas atlit.
 Menghuraikan kepentingan latihan
isometrik dalam permainan.

5

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

7 PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat  ICT  Merancang aktiviti
DAN KELUARGA dan tidur Aras 1  KBKK
 Menyatakan konsep  PAK kesenggangan untuk kelas.
Kesenggangan, rehat, istirahat dan kesenggangan, rehat, istirahat  KTV
tidur adalah masa terluang yang dan tidur.
penting bagi tubuh pulih semula.
Masa terluang ini mesti dipenuhi Aras 2
dengan aktiviti yang berfaedah.  Menyenaraikan faedah
(i) Konsep kesenggangan,
(ii)Faedah rehat, istirahat dan tidur.
(iii)Merancang aktiviti  Membanding dan membeza
konsep kesenggangan rehat,
istirahat dan tidur.

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :
1. KECERGASAN
 BCB  Melakukan aktiviti kekuatan otot
Kekuatan bermaksud kemampuan dengan cara yang betul dan
otot untuk menghasilkan daya bagi Aras 1  ICT selamat.
mengatasi rintangan.  KBKK
(i) Jenis aktiviti yang boleh  Menyatakan maksud kekuatan  PAK  Membincangkan kepentingan latihan
otot.  KTS kekuatan otot dalam permainan.
dijalankan:  PM
 Melakukan langkah-langkah  KTV  Membincangkan kaedah latihan dan
 Memanjat tali keselamatan semasa kesan latihan kekuatan otot secara
menjalankan aktiviti kekuatan. berkumpulan.
 Half squart (bersama beban)
 Melakukan sekurang-  Menamakan otot-otot yang terlibat
 Tekan tubi sambil menepuk sekurangnya tiga aktiviti dalam aktiviti kekuatan otot.
tangan kekuatan otot dengan cara yang
betul dan selamat.
 Baring, angkat kaki, lutut
bengkok Aras 2

 Menghuraikan kesan latihan
kekuatan otot.

 Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti

kekuatan otot.

6

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
8 PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :  Melakukan aktiviti kekuatan otot
1. KECERGASAN  BCB dengan cara yang betul dan
 ICT selamat.
Kekuatan bermaksud kemampuan Aras 1  KBKK
otot untuk menghasilkan daya bagi  PAK  Membincangkan kepentingan latihan
mengatasi rintangan.  Menyatakan maksud kekuatan  KTS kekuatan otot dalam permainan.
(i) Jenis aktiviti yang boleh otot.  PM
 KTV  Membincangkan kaedah latihan dan
dijalankan:  Melakukan langkah-langkah kesan latihan kekuatan otot secara
 Memanjat tali keselamatan semasa berkumpulan.
 Half squart (bersama beban) menjalankan aktiviti kekuatan.
 Tekan tubi sambil menepuk  Menamakan otot-otot yang terlibat
 Melakukan sekurang- dalam aktiviti kekuatan otot.
tangan sekurangnya tiga aktiviti
 Baring, angkat kaki, lutut kekuatan otot dengan cara yang
betul dan selamat.
bengkok
Aras 2
(i) Kaedah latihan.
 Prinsip latihan  Menghuraikan kesan latihan
 Prosedur latihan kekuatan otot.

 Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti
kekuatan otot.

Aras 3

 Menghuraikan kepentingan
latihan kekuatan otot dalam
permainan

9 PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :

1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
 Merancang aktiviti
DAN KELUARGA dan tidur Aras 1  ICT
kesenggangan untuk kelas.
Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Menyatakan konsep  KBKK
tidur adalah masa terluang yang kesenggangan, rehat, istirahat  PAK
penting bagi tubuh pulih semula. dan tidur.  KTV

Masa terluang ini mesti dipenuhi Aras 2
dengan aktiviti yang berfaedah.

(i)Konsep  Menyenaraikan faedah
kesenggangan,
(ii)Faedah rehat, istirahat dan tidur.
(iii)Merancang aktiviti

 Membanding dan membeza
konsep kesenggangan rehat,

istirahat dan tidur.

7

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti kekuatan
1. KECERGASAN  ICT otot dengan cara yang betul
Kekuatan bermaksud kemampuan Aras 2  KBKK dan selamat.
otot untuk menghasilkan daya bagi  Menghuraikan kesan latihan  PAK
mengatasi rintangan. kekuatan otot.  KTS  Membincangkan aspek-aspek
(i) Kaedah latihan.  Menyatakan otot-otot utama  PM keselamatan dalam aktiviti
yang terlibat dalam aktiviti  KTV kekuatan otot .
 Prinsip latihan kekuatan otot.
 Prosedur latihan  Membincangkan kepentingan
(ii) Faedah latihan. Aras 3 latihan kekuatan otot dalam
(iii) Aspek-aspek keselamatan:  Menghuraikan kepentingan permainan.
latihan kekuatan otot dalam
permainan  Menamakan otot-otot yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan
otot.

10 PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  ICT dalam permainan hoki .
(i) Kemahiran: Aras 1  KMD
 Melakukan langkah-langkah  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
 Menolak keselamatan dalam permainan keselamatan dalam permainan
hoki  PAK hoki.
 Menahan  Melakukan kemahiran asas  PM
dalam permainan hoki dengan  KP  Melukis dan melabel otot-otot
 Memukul betul dan selamat. utama yang digunakan dalam
permainan hoki.
 Undang-Undang dan
Peraturan  Membincangkan tentang
undang-undang dan peraturan
(ii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan hoki secara
kumpulan.
Aras 2
 Membincangkan kesalahan-
 Menjelaskan teknik lakuan kesalahan utama dalam
sesuatu kemahiran hoki. permainan hoki secara
kumpulan.
 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam
permainan hoki.

Aras 3

 Merancang dan melaksanakan
perlawanan antara kumpulan

 Mengaplikasikan undang-undang
dan peraturan permainan

8

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Perbincangan dalam kumpulan
11 PK 2. Perasaan kecil.

1. KESIHATAN DIRI Emosi remaja Aras 1  BCB  Menyediakan folio murid tentang
 Menyatakan faktor perubahan  ICT emosi sendiri.
DAN KELUARGA emosi remaja.  KBKK
 PAK  Perbincangan cara mengatasi
Emosi remaja boleh berubah Aras 2  KTV perubahan emosi remaja
 Membincangkan kesan  KTS bersama guru.
mengikut situasi. perubahan emosi remaja.

(i) (i) Faktor perubahan emosi remaja

dari segi:

 Fizikal

 Sosial

 Mental

 Persekitaran Aras 3

(ii) Kesan emosi  Menghuraikan kesan perubahan
emosi remaja dalam kehidupan
 Rendah diri seharian.

 Malu

 Memberontak

 Cemburu

 Menyendiri

 Depresi

12 PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  ICT dalam permainan hoki .
(i) Kemahiran: Aras 1  KMD
 Melakukan langkah-langkah  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
 Menampan keselamatan dalam permainan  PAK keselamatan dalam permainan
hoki  PM hoki.
 Menguis  Melakukan kemahiran asas  KP
dalam permainan hoki dengan  Melukis dan melabel otot-otot
 Mencedok betul dan selamat. utama yang digunakan dalam
(ii) Aspek-aspek keselamatan permainan hoki.
Aras 2
 Menjelaskan teknik lakuan  Membincangkan kesalahan-
sesuatu kemahiran hoki. kesalahan utama dalam
 Menyatakan otot-otot utama permainan hoki secara
yang digunakan dalam kumpulan.
permainan hoki.

9

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
13 PK 3. Kekeluargaan Murid dapat :  Perbincangan dalam kumpulan.
1. KESIHATAN DIRI  ICT  Main peranan.
DAN KELUARGA Keluarga adalah unit asas komuniti. Aras 1  KBKK  Kajian kes berkaitan isu
Setiap anggota keluarga mestilah  Menyatakan fungsi dan aspek  PAK
berusaha untuk mengekalkan hidupberkeluarga  KTV kekeluargaan, seperti
kehidupan berkeluarga dengan  Menjelaskan kepentingan  KTS pembuangan bayi.
menjaga kebajikan anggota keluarga. menjaga kebajikan anggota  BCB  Forum.
(a) Fungsi keluarga keluarga  Perbahasan
 Ceramah keluarga bahagia
(i) Menghasilkan zuriat
(ii)Menyambung generasi
(b) Aspek-aspek kehidupan
berkeluarga
(i) Keharmonian
(ii) Hormat-menghormati
(iii) Kasih sayang
(iv) Penghargaan
( v) Tanggungjawab
(c) Kebajikan anggota keluarga

(i) Mengambil tahu
(ii) Tolong-menolong
(iii) Kesulitan keluarga
(iv) Pendidikan
(v) Penjagaan warga tua

PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  ICT dalam permainan hoki.
(i) Kemahiran: Aras 1  KMD
 Melakukan langkah-langkah  KBKK  Menyediakan folio individu
 Mengelecek keselamatan dalam permainan  PAK berkaitan dengan kemahiran
hoki  PM permainan hoki.
 Menjaga gol  Melakukan kemahiran asas  KP
(ii) Aspek-aspek keselamatan: dalam permainan hoki dengan  Melukis dan melabel otot-otot
betul dan selamat. utama yang digunakan dalam
permainan hoki.

 Melakar padang permainan
hoki.

10

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
14 PJ 1. Permainan Murid dapat :  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( b ) Tenis  BCB dalam permainan tenis secara
(i) Kemahiran: Aras 1  ICT berpasangan.
  Grip/cara pegangan  KMD
 Pukulan hadapan  Melakukan kemahiran asas  KBKK  Menamakan beberapa
(ii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan tenis dengan  PAK kemahiran asas dalam
betul dan selamat.  PM permainan tenis.
  KP
 Melakukan langkah-langkah  Menyediakan folio individu
keselamatan dalam permainan berkaitan dengan kemahiran
tenis. tenis.

15 PK 3. Kekeluargaan Murid dapat :

1. KESIHATAN DIRI  ICT  Perbincangan dalam kumpulan.

DAN KELUARGA Keluarga adalah unit asas komuniti. Aras 3  KBKK  Main peranan.
a. Setiap anggota keluarga mestilah  PAK
berusaha untuk mengekalkan  Membincangkan peranan dan  KTV  Kajian kes berkaitan isu
kehidupan berkeluarga dengan tanggungjawab setiap ahli keluarga  KTS kekeluargaan, seperti
menjaga kebajikan anggota keluarga. dalam memelihara kebahagiaan dan  BCB pembuangan bayi.
kesejahteraan keluarga.
( d ) Akibat seks sebelum kahwin  Forum.
 Menilai akibat seks sebelum
 Perbahasan.
( i) Sosial dan moral kahwin.
 Ceramah keluarga bahagia.

 Melanggar hukum agama  Membanding beza keluarga
 Masa depan gelap bahagia dan keluarga
( ii) Fizikal bermasalah.

 Mengandung

 Mengulangi perbuatan
( iii) Mental

 Tekanan emosi

 Rasa bersalah

11

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
PJ 1. Permainan Murid dapat :  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( b ) Tenis Aras 1  BCB dalam permainan tenis secara
(i) Kemahiran:  ICT berpasangan.
 Pukulan kilas  Melakukan kemahiran asas  KMD
 Volley dalam permainan tenis dengan  KBKK  Menamakan beberapa
(ii) Aspek-aspek keselamatan betul dan selamat.  PAK kemahiran asas dalam
 PM permainan tenis.
 Melakukan langkah-langkah  KP
keselamatan dalam permainan  Menyediakan folio individu
tenis. berkaitan dengan kemahiran
tenis.

16 PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( b ) Tenis  ICT dalam permainan tenis secara
(i) Kemahiran: Aras 1  KMD berpasangan.
 Melakukan kemahiran asas  KBKK
 Servis dalam permainan tenis dengan  PAK  Menamakan beberapa
betul dan selamat.  PM kemahiran asas dalam
 Smesy  Melakukan langkah-langkah  KP permainan tenis.
keselamatan dalam permainan
 Lob tenis.  Membincangkan tentang
(ii) Undang-Undang dan undang-undang dan peraturan
Aras 2 asas dalam permainan tenis
peraturan  Menggabungkan kemahiran asas secara kumpulan.
(iii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan tenis.
 Mengenal pasti teknik pelakuan  Membincangkan kesalahan-
sesuatu kemahiran dalam kesalahan teknik lakuan dalam
permainan tenis. permainan tenis.
 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam  Melakar padang permainan
permainan tenis. tenis.

Aras 3  Membuat buku skrap tentang
 Merancang dan melaksanakan pemain-pemain tenis terkenal
perlawanan antara kumpulan di dunia.
 Mengaplikasikan undang-undang
dan peraturan dalam permainan

12

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Murid dapat :
17 PK 1. Pemakanan
Aras 1
2. GAYA HIDUP SIHAT  Menyenaraikan kesan-kesan  ICT  Merujuk pelbagai media
yang berkaitan dengan tabiat  BCB masalah kesihatan berkaitan
Kekurangan nutrien tertentu dalam pemakanan.  KBKK tabiat pemakanan.
pemakanan boleh menyebabkan  PAK
timbulnya beberapa penyakit. Aras 2  KTV  Kajian kes.
( a ) Penyakit-penyakit yang  Menerangkan kesan  KTS
kekurangan nutrien mikro.  PM  Menyediakan folio murid
berkaitan dengan tabiat berkaitan pemakanan.
pemakanan
 Perbincangan tentang masalah
 Obesiti kesihatan berkaitan tabiat
pemakanan.
 Kurang berat badan

PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN ( c ) Sepak Takraw  ICT dalam permainan sepak
(i) Kemahiran: Aras 1  KMD takraw.
 KBKK
 Mengawal  Melakukan kemahiran asas  PAK  Menamakan beberapa
dalam permainan sepak takraw kemahiran asas dalam
 Menimbang dengan betul dan selamat.  PM permainan sepak takraw.
(ii) Aspek-aspek keselamatan  KP
 Melakukan langkah-langkah  Membincangkan aspek-aspek
keselamatan dalam permainan keselamatan yang perlu
sepak takraw. diambil kira dalam permainan
sepak takraw .

 Menyediakan folio individu
berkaitan dengan kemahiran
sepak takraw.

13

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
1. Permainan  Melakukan kemahiran asas
18 PJ ( c ) Sepak Takraw Murid dapat :  BCB dalam permainan sepak
2. KEMAHIRAN (i) Kemahiran:  ICT takraw.
 Servis Aras 1  KMD
 Mengumpan  KBKK  Menamakan beberapa
 Menanduk  Melakukan kemahiran asas  PAK kemahiran asas dalam
(ii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan sepak takraw  PM permainan sepak takraw.
dengan betul dan selamat.  KP
 Membincangkan aspek-aspek
 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu
keselamatan dalam permainan diambil kira dalam permainan
sepak takraw. sepak takraw .

Aras 2  Menyediakan folio individu
berkaitan dengan kemahiran
 Menggabungkan kemahiran asas sepak takraw
dalam situasi permainan .

 Mengenal pasti teknik perlakuan
sesuatu kemahiran dalam
permainan sepak takraw.

 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam
permainan sepak takraw.

19 PK 1. Pemakanan Murid dapat :  ICT  Merujuk pelbagai media masalah

2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB kesihatan berkaitan tabiat

Kekurangan nutrien tertentu dalam Aras 1  KBKK pemakanan.
pemakanan boleh menyebabkan  PAK  Kajian kes.
 Menyenaraikan kesan-kesan  KTV  Menyediakan folio murid
timbulnya beberapa penyakit. yang berkaitan dengan tabiat  KTS
pemakanan. berkaitan pemakanan.

( a ) Penyakit-penyakit yang  PM

berkaitan dengan tabiat Aras 2
pemakanan  Menerangkan kesan
kekurangan nutrien mikro.
 Obesiti

 Kurang berat badan

14

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
1. Permainan  Melakukan kemahiran asas
PJ (c ) Sepak Takraw Murid dapat :  BCB dalam permainan sepak
2. KEMAHIRAN (i) Kemahiran:  ICT takraw.
 Merejam Aras 1  KMD
 Menghadang  Melakukan kemahiran asas  KBKK  Menamakan beberapa
(ii) Undang-undang dan dalam permainan sepak takraw  PAK kemahiran asas dalam
peraturan dengan betul dan selamat.  PM permainan sepak takraw.
 KP
Aras 2  Membincangkan tentang
 Menggabungkan kemahiran asas undang-undang dan peraturan
dalam situasi permainan . dalam permainan sepak takraw
 Mengenal pasti teknik perlakuan dalam kumpulan.
sesuatu kemahiran dalam
permainan sepak takraw.
.

20 PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas
2. KEMAHIRAN (c ) Sepak Takraw  ICT dalam permainan sepak
(i) Kemahiran Aras 1  KMD takraw.
(ii) Undang-undang dan  Melakukan kemahiran asas  KBKK
peraturan dalam permainan sepak takraw  PAK  Menamakan beberapa
(iii) Aspek-aspek keselamatan dengan betul dan selamat.  PM kemahiran asas dalam
 Melakukan langkah-langkah  KP permainan sepak takraw.
keselamatan dalam permainan
sepak takraw.  Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu
Aras 2 diambil kira dalam permainan
 Menggabungkan kemahiran asas sepak takraw .
dalam situasi permainan .
 Mengenal pasti teknik perlakuan  Menyediakan folio individu
sesuatu kemahiran dalam berkaitan dengan kemahiran
permainan sepak takraw. sepak takraw.
 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam  Membincangkan tentang
permainan sepak takraw. undang-undang dan peraturan
dalam permainan sepak takraw
Aras 3 dalam kumpulan.
 Merancang dan melaksanakan
perlawanan antara kumpulan  Melakar padang permainan
 Mengaplikasikan undang- sepak takraw.
undang dan peraturan dalam
permainan

15

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
2. Olahraga  Melakukan kemahiran asas
PJ ( a ) Balapan Murid dapat :  BCB dalam acara lari berpagar.
2. KEMAHIRAN Acara lari berpagar  ICT
(i) Kemahiran: Aras 1  KMD  Membincangkan aspek-aspek
 Langkah keselamatan  Menyatakan langkah  KBKK keselamatan yang perlu
 Fasa berlepas keselamatan yang perlu diambil  PAK diambil kira dalam acara lari
 Fasa lonjakan dalam acara lari berpagar.  KP berpagar.
 Fasa penerbangan  Melakukan kemahiran asas
 Fasa mendarat dalam acara lari berpagar. .
 Fasa penamat
Aras 2

 Mengenalpasti fasa-fasa dalam
acara lari berpagar.

 Mengenal pasti teknik perlakuan
yang diperlukan dalam acara lari
berpagar.

21 PK 1. Pemakanan Murid dapat :

2. GAYA HIDUP SIHAT  ICT  Merujuk pelbagai media masalah

Kekurangan nutrien tertentu dalam Aras 1  BCB kesihatan berkaitan tabiat
pemakanan boleh menyebabkan  Menyenaraikan kesan-kesan  KBKK pemakanan.
timbulnya beberapa penyakit. yang berkaitan dengan tabiat  PAK
pemakanan.  KTV  Kajian kes.
( b ) Kekurangan nutrien mikro  KTS
(i) Kesan kekurangan vitamin A Aras 2  PM  Menyediakan folio murid
 Rabun malam  Menerangkan kesan berkaitan pemakanan.
 Masalah penglihatan kekurangan nutrien mikro.
(ii) Kesan kekurangan iodin  Perbincangan tentang masalah
kesihatan berkaitan tabiat
pemakanan.

 Goiter Aras 3
(iii) Kesan kekurangan zat besi

 Anemia  Mengenal pasti tanda dan
simptom penyakit yang
(iv) Kesan kekurangan kalsium
berkaitan dengan tabiat
 Tulang rapuh (osteoporosis) pemakanan.
 Kekejangan otot

 Riket

16

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan kemahiran asas
22 PJ 2. Olahraga Murid dapat :  BCB dalam acara lari berpagar.
2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan
 Membincangkan aspek-aspek
Acara lari berpagar Aras 1  ICT keselamatan yang perlu
(i) Kemahiran:  KMD diambil kira dalam acara lari
 Menyatakan langkah  KBKK berpagar.
 Langkah keselamatan keselamatan yang perlu diambil  PAK
 Fasa berlepas dalam acara lari berpagar.  KP  Menyediakan folio individu
 Fasa lonjakan berkaitan dengan kemahiran
 Fasa penerbangan  Melakukan kemahiran asas acara lari berpagar.
 Fasa mendarat dalam acara lari berpagar.
 Membincangkan tentang
 Fasa penamat Aras 2 undang-undang dan peraturan
(ii) Undang-Undang dan  Mengenalpasti fasa-fasa dalam asas dalam acara lari berpagar
acara lari berpagar. dalam kumpulan.
peraturan  Mengenal pasti teknik perlakuan
(iii) Aspek-aspek keselamatan:  Membincangkan kesalahan-
kesalahan utama yang
yang diperlukan dalam acara lari dilakukan dalam acara lari
berpagar.
berpagar.
 Menamakan otot-otot yang
 Menyatakan otot-otot utama terlibat dalam acara lari
yang digunakan dalam acara lari berpagar.

berpagar

Aras 3

 Menganalisis setiap fasa
pergerakan dalam acara lari
berpagar.

 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
lakuandalam acara lari berpagar

23 PK 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat :

2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB  Perbincangan dalam
kumpulan.
Kejayaan mengatasi konflik dan stres Aras 1  ICT
boleh meningkatkan penghargaan  KBKK  Merujuk pelbagai media
kendiri. Menyenaraikan cara mengatasi konflik  PAK tentang cara mengatasi konflik
Cara-cara mengatasi konflik dan dan stres.  KTV dan stres.

stres Aras 2  KTS
 KMD
 Kenal pasti punca Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan  PM
 Rujuk kepada kaunselor diri remaja.
 Bersenam dan bersukan

 Tingkatkan keimanan

17

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
2. Olahraga
PJ ( b ) Padang Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas dalam
2. KEMAHIRAN Acara Lompat jauh  ICT acara lompat jauh dan lompat
(i) Kemahiran lompat jauh Aras 1  KMD kijang.
 Langkah keselamatan  Melakukan langkah keselamatan  KBKK
 Fasa lari landas yang perlu diambil dalam acara  PAK  Membincangkan aspek-aspek
 Fasa lonjakan lompat jauh dan lompat kijang.  PM keselamatan yang perlu diambil
 Fasa layangan  Melakukan kemahiran acara kira dalam acara lompat jauh dan
 Fasa mendarat lompat jauh dan lompat kijang. lompat kijang.
(iii) Undang-Undang dan  Menyatakan undang-undang dan
peraturan lompat jauh dan peraturan tentang acara lompat  Menyediakan folio individu tentang
lompat kijang jauh dan lompat kijang. acara lompat jauh dan lompat
(iv) Aspek-aspek keselamatan kijang.
Aras 2
 Membincangkan tentang undang-
 Mengenal pasti teknik lakuan undang dan peraturan dalam
dalam acara lompat jauh dan acara lompat jauh dan lompat
lompat kijang. kijang.

 Menamakan otot-otot utama  Membincangkan kesalahan-
yang terlibat dalam acara lompat kesalahan teknik lakuan dalam
jauh dan lompat kijang. acara lompat jauh dan lompat
kijang
Aras 3
 Menamakan otot-otot yang terlibat
 Menganalisis pergerakan dalam dalam acara lompat jauh dan
setiap fasa acara lompat jauh lompat kijang.
dan lompat kijang.

 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

18

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
2. Olahraga  Melakukan kemahiran asas
24 PJ ( b ) Padang Murid dapat :  BCB dalam acara lompat jauh dan
2. KEMAHIRAN Acara Lompat kijang  ICT lompat kijang.
ii) Kemahiran lompat kijang Aras 1  KMD
 Langkah keselamatan  Melakukan langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
 Fasa lari landas yang perlu diambil dalam acara  PAK keselamatan yang perlu
 Fasa lonjakan lompat jauh dan lompat kijang.  PM diambil kira dalam acara
 Fasa melangkah  Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa lonjakan kaki bebas lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa penerbangan  Menyatakan undang-undang dan  Menyediakan folio individu
 Fasa mendarat peraturan tentang acara lompat tentang acara lompat jauh dan
( iii) Undang-Undang dan jauh dan lompat kijang. lompat kijang.
Peraturan lompat jauh dan
lompat kijang Aras 2  Membincangkan tentang
(iv) Aspek-aspek keselamatan:  Mengenal pasti teknik lakuan undang-undang dan peraturan
dalam acara lompat jauh dan dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang. lompat kijang.
 Menamakan otot-otot utama
yang terlibat dalam acara lompat  Membincangkan kesalahan-
jauh dan lompat kijang. kesalahan teknik lakuan dalam
acara lompat jauh dan lompat
Aras 3 kijang.
 Menganalisis pergerakan dalam
setiap fasa acara lompat jauh  Menamakan otot-otot yang
dan lompat kijang. terlibat dalam acara lompat
 Mencadangkan latihan bagi jauh dan lompat kijang.
membetulkan kesalahan teknik
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

25 PK 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat :  BCB  Perbincangan dalam
 ICT kumpulan.
2. GAYA HIDUP SIHAT
 Merujuk pelbagai media
Kejayaan mengatasi konflik dan stres Aras 3  KBKK tentang cara mengatasi konflik
dan stres.
boleh meningkatkan penghargaan  Menyusun strategi bagi menghadapi  PAK
kendiri. konflik dan stres.  KTV
Cara-cara mengatasi konflik dan  KTS

stres  KMD
 Kenal pasti punca
 PM
 Rujuk kepada kaunselor

 Bersenam dan bersukan

 Tingkatkan keimanan

19

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
2. Olahraga  Melakukan kemahiran asas
PJ ( b ) Padang Murid dapat :  BCB dalam acara lompat jauh dan
2. KEMAHIRAN Acara Lompat jauh dan lompat  ICT lompat kijang.
kijang Aras 1  KMD
(i) Kemahiran lompat jauh  Melakukan langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
 Langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara  PAK keselamatan yang perlu
 Fasa lari landas lompat jauh dan lompat kijang.  PM diambil kira dalam acara
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa layangan lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa mendarat  Menyatakan undang-undang dan  Menyediakan folio individu
(ii) Kemahiran lompat kijang peraturan tentang acara lompat tentang acara lompat jauh dan
 Langkah keselamatan jauh dan lompat kijang. lompat kijang.
 Fasa lari landas
 Fasa lonjakan Aras 2  Membincangkan tentang
 Fasa melangkah undang-undang dan peraturan
 Fasa lonjakan kaki bebas  Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan
 Fasa penerbangan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa mendarat lompat kijang.
(iii) Undang-Undang dan  Membincangkan kesalahan-
Peraturan lompat jauh dan  Menamakan otot-otot utama kesalahan teknik lakuan dalam
lompat kijang yang terlibat dalam acara lompat acara lompat jauh dan lompat
(iv) Aspek-aspek keselamatan jauh dan lompat kijang. kijang.

Aras 3  Menamakan otot-otot yang
terlibat dalam acara lompat
 Menganalisis pergerakan dalam jauh dan lompat kijang.
setiap fasa acara lompat jauh
dan lompat kijang.

 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

20

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
2. Olahraga  Membincangkan aspek-aspek
26 PJ ( a ) Balapan Murid dapat : ( a ) Balapan keselamatan yang perlu
2. KEMAHIRAN Acara lari berpagar diambil kira dalam acara lari
(i) Kemahiran: Aras 1 berpagar.
(ii) Undang-Undang dan  Menyatakan langkah  BCB
peraturan keselamatan yang perlu diambil  ICT  Membincangkan tentang
(iii) Aspek-aspek keselamatan: dalam acara lari berpagar.  KMD undang-undang dan peraturan
( b ) Padang  KBKK asas dalam acara lari berpagar
Acara Lompat jauh dan lompat Aras 2  PAK dalam kumpulan.
kijang  Mengenalpasti fasa-fasa dalam  PM
(i) Kemahiran lompat jauh acara lari berpagar.  Membincangkan aspek-aspek
(ii) Kemahiran lompat kijang keselamatan yang perlu
(iii) Undang-Undang dan Aras 3 diambil kira dalam acara
Peraturan lompat jauh dan  Menganalisis setiap fasa lompat jauh dan lompat kijang.
lompat kijang pergerakan dalam acara lari
(iv) Aspek-aspek keselamatan berpagar  Membincangkan tentang
undang-undang dan peraturan
Murid dapat : ( b ) Padang dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

Aras 1
 Menyatakan undang-undang dan
peraturan tentang acara lompat
jauh dan lompat kijang.

Aras 2
 Mengenal pasti teknik lakuan
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

Aras 3
 Menganalisis pergerakan dalam
setiap fasa acara lompat jauh
dan lompat kijang.

21

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  Melakukan kemahiran
2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik  BCB imbangan/hamburan dalam
Aras 1  ICT gimnastik artistik
Gimnastik artistik menekankan tiga  KMD
aktiviti utama iaitu imbangan,  Melakukan langkah-langkah  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
ketangkasan dan lombol. Strategi keselamatan dalam aktiviti.  PAK keselamatan yang perlu
pengajaran dan pembelajaran adalah  PM diambil kira dalam acara
secara formal dan terancang. Teknik  Melakukan sekurang-kurangnya  KP gimnastik artistik.
dan gaya pelaksanaan sesuatu lima kemahiran imbangan/
kemahiran pergerakan adalah hamburan dengan teknik yang
khusus. betul dan selamat.

(i) Pola pergerakan
 Pola 5
Hamburan/Imbangan

(ii) Aspek-aspek keselamatan

27 PK 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat :

2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB  Berbincang dalam kumpulan.
 Merujuk pelbagai media
Dadah merupakan musuh utama Aras 1  ICT
negara. Kerajaan telah mengambil  KBKK berkaitan dadah.
langkah mencegah dadah dengan  Menyatakan dan menyenaraikan  PAK  Menyediakan folio berkaitan
menggubal Dasar Dadah Negara, Dasar Dadah  KTV
Negara dan agensi-agensi  KTS dadah.
mengadakan Agensi Pelaksana yang terlibat dengannya.
Anti-Dadah dan beberapa langkah  Lawatan ke Pusat SERENTI
 Pameran anti dadah

pengawalan dan pencegahan. Aras 2
( a ) Dasar Dadah Negara
 Menerang langkah pengawalan
i. Pencegahan dan pencegahan.

ii. Penguatkuasaan  Membincang peranan murid

iii. Pemilikan dalam membantu pengawalan dan

iv. Kerjasama antarabangsa pencegahan dadah

( b ) Agensi Pelaksanaan Anti

Dadah

i. Agensi Dadah Kebangsaan

ii. PEMADAM

iii. Pusat SERENTI

iv. Polis DiRaja Malaysia

v. Kastam dan Eksais

22

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan kemahiran
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB imbangan/hamburan dalam
2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik  ICT gimnastik artistik
Aras 1  KMD
Gimnastik artistik menekankan tiga  Melakukan langkah-langkah  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
aktiviti utama iaitu imbangan, keselamatan dalam aktiviti.  PAK keselamatan yang perlu
ketangkasan dan lombol. Strategi  Melakukan sekurang-kurangnya  PM diambil kira dalam acara
pengajaran dan pembelajaran adalah lima kemahiran  KP gimnastik artistik.
secara formal dan terancang. Teknik imbangan/hamburan dengan
dan gaya pelaksanaan sesuatu teknik yang betul dan selamat.  Menyediakan folio individu
kemahiran pergerakan adalah tentang acara gimnastik
khusus. Aras 2 artistik.
(i) Pola pergerakan  Menyatakan sekurang-kurangnya
lima teknik lakuan kemahiran  Membincangkan tentang
 Pola 5 imbangan/hamburan. kesalahan-kesalahan teknik
Hamburan/Imbangan  Menyatakan komponen lakuan dalam kemahiran
kecergasan yang diaplikasikan imbangan/hamburan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan dalam kemahiran
imbangan/hamburan.  Menamakan otot-otot yang
 Mengenal pasti otot-otot utama terlibat dalam kemahiran
yang perlu digunakan dalam imbangan /
latihan tersebut. hamburan.

Aras 3  Membincangkan bentuk
 Menjelaskan sekurangnya tiga perlakuan yang sempurna
kesalahan teknik lakuan dalam kemahiran
kemahiran imbangan/hamburan. imbangan/hamburan
 Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran imbangan/hamburan
yang sempurna

23

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Membincangkan aspek-aspek
28 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : keselamatan yang perlu
2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik diambil kira dalam acara
Aras 2 gimnastik artistik.
Gimnastik artistik menekankan tiga  Menyatakan sekurang-kurangnya  BCB
aktiviti utama iaitu imbangan, lima teknik lakuan kemahiran  ICT  Membincangkan tentang
ketangkasan dan lombol. Strategi imbangan/hamburan.  KMD kesalahan-kesalahan teknik
pengajaran dan pembelajaran adalah  Menyatakan komponen  KBKK lakuan dalam kemahiran
secara formal dan terancang. Teknik kecergasan yang diaplikasikan  PAK imbangan/hamburan.
dan gaya pelaksanaan sesuatu dalam kemahiran  PM
kemahiran pergerakan adalah imbangan/hamburan.  KP  Menamakan otot-otot yang
khusus.  Mengenal pasti otot-otot utama terlibat dalam kemahiran
(i) Pola pergerakan yang perlu digunakan dalam imbangan /
latihan tersebut. hamburan.
 Pola 5
Hamburan/Imbangan Aras 3  Membincangkan bentuk
 Menjelaskan sekurangnya tiga perlakuan yang sempurna
(ii) Aspek-aspek keselamatan kesalahan teknik lakuan dalam kemahiran
kemahiran imbangan/hamburan. imbangan/hamburan
 Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran imbangan/hamburan
yang sempurna

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran
2. KEMAHIRAN ( b ) Gimrama  ICT gimnastik irama dengan teknik
Aras 1  KMD yang betul dan selamat secara
Gimrama bermaksud pergerakan  KBKK kumpulan.
yang dilakukan segerak dengan ritma  Melakukan langkah-langkah  PAK
untuk menghasilkan pergerakan keselamatan yang perlu diambil  PM  Membincangkan aspek-aspek
tubuh badan yang estetik dan kira dalam melakukan kemahiran  KP keselamatan yang perlu
berkoordinasi dengan penggunaan pusingan badan dan lompatan. diambil kira dalam acara
peralatan. gimnastik irama secara
 Melakukan kemahiran-kemahiran kumpulan.
(i) Jenis pergerakan: pusingan badan dan lompatan
 Pergerakan 5 dengan teknik lakuan yang betul
Pusingan badan dan selamat.
 Pergerakan 6
Lompatan

(ii) Aspek-aspek keselamatan

24

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
29 PK 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat :  Berbincang dalam kumpulan.
 BCB  Merujuk pelbagai media
2. GAYA HIDUP SIHAT Aras 2  ICT
 Menerang langkah pengawalan  KBKK berkaitan dadah.
Dadah merupakan musuh utama  PAK  Menyediakan folio berkaitan
dan pencegahan.  KTV
negara. Kerajaan telah mengambil  Membincang peranan murid  KTS Dadah.
 Lawatan ke pusat SERENTI.
langkah mencegah dadah dengan dalam membantu pengawalan dan  Pameran anti dadah.
pencegahan dadah.
menggubal Dasar Dadah Negara,
Aras 3
mengadakan Agensi Pelaksana  Membuat inferens program

Anti-Dadah dan beberapa langkah pencegahan dadah negara

pengawalan dan pencegahan.  Menghubungkait peranan setiap
agensi dalam pencegahan dadah.
(b) Agensi Pelaksanaan Anti

Dadah

i. Agensi Dadah Kebangsaan

ii. PEMADAM

iii. Pusat SERENTI

iv. Polis DiRaja Malaysia

v. Kastam dan Eksais

(c) Langkah pengawalan dan

pencegahan

i. Hukuman mandatori

ii. Kawalan pintu masuk ke

Malaysia

iii. Pendididkan pencegahan

iv. Kempen

25

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan kemahiran
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB gimnastik irama dengan teknik
2. KEMAHIRAN (b) Gimrama  ICT yang betul dan selamat secara
Aras 2  KMD kumpulan.
Gimrama bermaksud pergerakan  Mengenal pasti teknik lakuan  KBKK
yang dilakukan segerak dengan ritma kemahiran pusingan badan dan  PAK  Membincangkan aspek-aspek
untuk menghasilkan pergerakan lompatan.  PM keselamatan yang perlu
tubuh badan yang estetik dan  Menyatakan komponen  KP diambil kira dalam acara
berkoordinasi dengan penggunaan kecergasan yang diaplikasikan gimnastik irama secara
peralatan. dalam kemahiran pusingan kumpulan.
badan dan lompatan.
(i) Jenis pergerakan:  Melakukan kemahiran pusingan  Membincangkan tahap ansur
 Pergerakan 5 badan dan lompatan dengan maju yang perlu dibuat
Pusingan badan manipulasi alatan dengan betul sebelum kemahiran
 Pergerakan 6 dan selamat. sepenuhnya dilakukan secara
Lompatan  Mengenal pasti otot-otot utama kumpulan.
yang perlu digunakan dalam
(ii) Aspek-aspek keselamatan kemahiran pusingan badan dan  Membincangkan aktiviti latih
lompatan. tubi kemahiran asas gimnastik
irama dalam kumpulan.
Aras 3
 Merancang aktiviti latih tubi  Membincangkan tentang
kemahiran asas gimnastik irama kesalahan-kesalahan utama
dalam kumpulan. yang dilakukan dalam acara
 Melakukan rangkaian gimnastik irama.
pergerakkan
 pusingan badan dan lompatan  Menamakan otot-otot utama
dengan manipulasi alatan. yang terlibat dalam acara
 Menjelaskan sekurang- gimnastik irama.
sekurangnya tiga kesalahan
teknik lakuan pusingan badan
dan lompatan semasa aktiviti
gimrama .

26

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
30 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  Membincangkan aspek-aspek
2. KEMAHIRAN (b) Gimrama  BCB keselamatan yang perlu
 ICT diambil kira dalam acara
Gimrama bermaksud pergerakan Aras 2  KMD gimnastik irama secara
yang dilakukan segerak dengan ritma  KBKK kumpulan.
untuk menghasilkan pergerakan  Mengenal pasti teknik lakuan  PAK
tubuh badan yang estetik dan kemahiran pusingan badan dan  PM  Membincangkan tahap ansur
berkoordinasi dengan penggunaan lompatan.  KP maju yang perlu dibuat
peralatan. sebelum kemahiran
 Menyatakan komponen sepenuhnya dilakukan secara
(i) Jenis pergerakan: kecergasan yang diaplikasikan kumpulan.
dalam kemahiran pusingan
 Pergerakan 5 badan dan lompatan.  Membincangkan aktiviti latih
Pusingan badan tubi kemahiran asas gimnastik
 Mengenal pasti otot-otot utama irama dalam kumpulan.
 Pergerakan 6 yang perlu digunakan dalam
Lompatan kemahiran pusingan badan dan  Membincangkan tentang
lompatan. kesalahan-kesalahan utama
(ii) Aspek-aspek keselamatan yang dilakukan dalam acara
Aras 3 gimnastik irama.

 Menjelaskan sekurang-  Menamakan otot-otot utama
sekurangnya tiga kesalahan yang terlibat dalam acara
teknik lakuan pusingan badan gimnastik irama
dan lompatan semasa aktiviti
gimrama .

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti ikut arahan
2. KEMAHIRAN (c) Gimnastik Pendidikan  ICT dengan betul dan selamat.
Aras 1  KMD
Gimnastik pendidikan adalah satu  Menyatakan aspek keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
pendekatan dalam pendidikan yang perlu diambil kira dalam  PAK keselamatan yang perlu
gimnastik yang memberi tumpuan melakukan aktiviti gimnastik  PM diambil kira dalam melakukan
kepada pembelajaran individu yang pendidikan.  KP aktiviti.
unik dari segi gaya pergerakan, dan  Melakukan aktiviti kesedaran
perkembangan pelajar. aliran gimnastik pendidikan  Membincangkan jenis
dengan lancar,berterusan dan pergerakkan yang terlibat
(i) Tema gimnastik pendidikan selamat. dalam tema-tema tersebut
 Tema 6 - Kesedaran aliran  Melakukan aktiviti dalam bentuk
 Tema 7 meniru, memadan danlakuan
Kesedaran perkaitan cermin.
dengan orang lain

(ii) Aspek-aspek keselamatan

27

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
31 PK 1. Keselamatan Murid dapat :  Merujuk Akta Perlindungan
 BCB Wanita dan Gadis.
3. KEBERSIHAN DAN  ICT
 KBKK  Kajian kes.
KESELAMATAN Akta dan undang-undang Aras 1  KTV  Ceramah.
PERSEKITARAN perlindungan wanita dan gadis  KTS  Perbincangan dalam
diadakan untuk melindungi kaum  Menyatakan peruntukan bagi  KMD
wanita daripada dieksploitasi oleh melindungi wanita dan gadis kumpulan.
orang yang tidak bertanggungjawab. yang terdapat dalam Akta  Melawat agensi terlibat.
(a) Akta dan undang-undang Perlindungan Wanita dan Gadis.

- Akta Perlindungan Wanita dan  Menyatakan hukuman yang
Gadis boleh dikenakan di bawah Akta
Perlindungan Wanita dan Gadis.

32 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti ikut arahan
2. KEMAHIRAN ( c ) Gimnastik Pendidikan  ICT dengan betul dan selamat.
Aras 1  KMD
Gimnastik pendidikan adalah satu  Menyatakan aspek keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
pendekatan dalam pendidikan yang perlu diambil kira dalam  PAK keselamatan yang perlu
gimnastik yang memberi tumpuan melakukan aktiviti gimnastik  PM diambil kira dalam melakukan
kepada pembelajaran individu yang pendidikan.  KP aktiviti.
unik dari segi gaya pergerakan, dan  Melakukan aktiviti kesedaran
perkembangan pelajar. aliran gimnastik pendidikan  Membincangkan jenis
dengan lancar,berterusan dan pergerakkan yang terlibat
(i) Tema gimnastik pendidikan selamat. dalam tema-tema tersebut
 Tema 6  Melakukan aktiviti dalam bentuk
Kesedaran aliran meniru, memadan danlakuan
 Tema 7 cermin.
Kesedaran perkaitan
dengan orang lain Aras 2
 Mengenal pasti pergerakkan
(ii) Aspek-aspek keselamatan yang sesuai dengan arahan dan
situasi aktiviti.
 Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik
pendidikan.

Aras 3
 Merancang jenis pergerakkan
yang bersesuaian dengan tema.
 Menceritakn pengalaman yang
dialami semasa melakukan
aktiviti

28

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

33 PK 1. Keselamatan Murid dapat :

3. KEBERSIHAN DAN  BCB  Merujuk Akta Perlindungan

KESELAMATAN Akta dan undang-undang Aras 2  ICT Wanita dan Gadis.
PERSEKITARAN perlindungan wanita dan gadis
diadakan untuk melindungi kaum  Menjelaskan fungsi dan peranan  KBKK  Kajian kes.
wanita daripada dieksploitasi oleh agensi-agensi terlibat dalam Akta  Ceramah.
orang yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan Wanita dan Gadis.  KTV
 Perbincangan dalam
 KTS kumpulan.

( b ) Agensi yang terlibat  KMD  Melawat agensi terlibat.

 Fungsi dan peranan

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Membincangkan aspek-aspek
2. KEMAHIRAN ( c ) Gimnastik Pendidikan  ICT keselamatan yang perlu
Aras 1  KMD diambil kira dalam melakukan
Gimnastik pendidikan adalah satu  Menyatakan aspek keselamatan  KBKK aktiviti.
pendekatan dalam pendidikan yang perlu diambil kira dalam  PAK
gimnastik yang memberi tumpuan melakukan aktiviti gimnastik  PM  Membincangkan jenis
kepada pembelajaran individu yang pendidikan.  KP pergerakkan yang terlibat
unik dari segi gaya pergerakan, dan dalam tema-tema tersebut
perkembangan pelajar. Aras 2
 Mengenal pasti pergerakkan
(i) Tema gimnastik pendidikan yang sesuai dengan arahan dan
 Tema 6 situasi aktiviti.
Kesedaran aliran  Membincangkan komponen
 Tema 7 kecergasan yang diaplikasikan
Kesedaran perkaitan dalam acara gimnastik
dengan orang lain pendidikan.

(ii) Aspek-aspek keselamatan Aras 3
 Menceritakn pengalaman yang
dialami semasa melakukan
aktiviti

29

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
( d ) Pergerakan Kreatif  Melakukan kemahiran
34 PJ Murid dapat :  BCB kepelbagaian intepretasi
2. KEMAHIRAN Pergerakan kreatif bermaksud pergerakkan.
interpretasi idea, perasaan serta
tanggapan deria yang dilahirkan Aras 1  ICT  Membincangkan aspek-aspek
secara simbolik melalui  KMD keselamatan yang perlu
pergerakan.  Melakukan langkah-langkah  KBKK diambil kira dalam acara
(i) Tema pergerakan keselamatan dalam aktiviti  PAK pergerakan kreatif secara
pergerakan kreatif.  PM kumpulan.
 Tema 11 - Orientasi ruang  KP
 Tema 12  Melakukan kemahiran  Membincangkan peranan
pergerakan kreatif dengan tubuh badan dalam bentuk
Gabungan bentuk dan daya corak rangkaian pergerakkan.
dalam pergerakan kepelbagaian pergerakkan
 Tema 13  Menamakan otot-otot utama
Penaikan dari lantai mengikut intepretasi tema yang yang terlibat dalam acara
(ii) Aspek-aspek keselamatan pergerakan kreatif.
diberi..
 Mereka corak rangkaian
Aras 2 pergerakkan yang memenuhi
keperluan tema.
 Mengenal pasti peranan tubuh

badan dalam penghasilan daya

dan corak yang perlu dibuat

sebelum kemahiran sepenuhnya

dilakukan.

 Menyatakan komponen
kecergasan yang diaplikasikan

dalam acara pergerakan kreatif.

 Mengenal pasti otot-otot utama
yang digunakan dalam acara

pergerakan kreatif.

35 PK 1. Keselamatan Murid dapat :

3. KEBERSIHAN DAN  BCB  Merujuk Akta Perlindungan
Wanita dan Gadis.
KESELAMATAN Akta dan undang-undang Aras 2  ICT
PERSEKITARAN perlindungan wanita dan gadis  Menjelaskan fungsi dan peranan  KBKK  Kajian kes.
diadakan untuk melindungi kaum agensi-agensi terlibat dalam Akta  KTV  Ceramah.
wanita daripada dieksploitasi oleh Perlindungan Wanita dan Gadis.  KTS  Perbincangan dalam
orang yang tidak bertanggungjawab.  KMD
( a ) Akta dan undang-undang Aras 3 kumpulan.

Akta Perlindungan Wanita dan  Melawat agensi terlibat.

Gadis  Membuat inferens tentang

( b ) Agensi yang terlibat keberkesanan Akta Perlindungan

Fungsi dan peranan Wanita dan Gadis dalam

melindungi wanita di Malaysia

30

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
( d ) Pergerakan Kreatif  Membincangkan aspek-aspek
PJ Murid dapat :  BCB keselamatan yang perlu
2. KEMAHIRAN Pergerakan kreatif bermaksud diambil kira dalam acara
interpretasi idea, perasaan serta pergerakan kreatif secara
tanggapan deria yang dilahirkan Aras 2  ICT kumpulan.
secara simbolik melalui  KMD
pergerakan.  Mengenal pasti peranan tubuh  KBKK  Membincangkan peranan
(i) Tema pergerakan badan dalam penghasilan daya  PAK tubuh badan dalam bentuk
dan corak yang perlu dibuat  PM Corak rangkaian pergerakkan..
 Tema 11 sebelum kemahiran sepenuhnya  KP
Orientasi ruang dilakukan.  Mereka corak rangkaian
pergerakkan yang memenuhi
 Tema 12  Menyatakan komponen keperluan tema.
Gabungan bentuk dan daya kecergasan yang diaplikasikan
dalam pergerakan
dalam acara pergerakan kreatif.
 Tema 13
Penaikan dari lantai Aras 3 Mereka cipta rangkaian

(ii) Aspek-aspek keselamatan pergerakkan berdasarkan
intepretasi tema.

36 PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :  BCB  Membincangkan aspek-aspek
2. KEMAHIRAN  ICT keselamatan yang perlu
Pergerakan kreatif bermaksud  KMD diambil kira dalam acara
interpretasi idea, perasaan serta Aras 3 Mereka cipta rangkaian  KBKK pergerakan kreatif secara
tanggapan deria yang dilahirkan  pergerakkan berdasarkan  PAK kumpulan.
secara simbolik melalui intepretasi tema.  PM
pergerakan.  KP  Membincangkan peranan
(i) Tema pergerakan tubuh badan dalam bentuk
Corak rangkaian pergerakkan..
 Tema 11
Orientasi ruang  Mereka corak rangkaian
pergerakkan yang memenuhi
 Tema 12 keperluan tema.
Gabungan bentuk dan daya
dalam pergerakan

 Tema 13
Penaikan dari lantai

(iii) Aspek-aspek keselamatan

31

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan aktiviti
PJ 4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :  BCB perkhemahan secara
2. KEMAHIRAN  ICT berkumpulan.
Rekreasi bermaksud aktiviti Aras 1  KBKK
terancang untuk memenuhi masa  Menyatakan konsep rekreasi dan  PAK  Menyediakan folio individu
lapang bukan untuk tujuan perkhemahan..  PM berkaitan dengan pelaksanaan
pertandingan tetapi untuk  Menyatakan langkah sebelum, semasa dan selepas
merehatkan fikiran dan badan. keselamatan semasa melakukan perkhemahan.
(a) Konsep Perkhemahan: aktiviti perkhemahan.
 Membincangkan aspek-aspek
(i) Perkhemahan bermaksud Aras 2 keselamatan semasa aktiviti
mendirikan tempat berlindung  Menyatakan pelaksanaan perkhemahan.
sementara. sebelum, semasa dan selepas
perkhemahan  Merancang satu aktiviti
(ii) Pelaksanaan:  Melakukan aktiviti perkhemahan perkhemahan bersama rakan.
Sebelum, semasa dan selepas bersama rakan dan guru.
perkhemahan.  Melaporkan pengalaman
aktiviti perkhemahan
(iii) Aspek-aspek keselamatan

Aras 3
 Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti perkhemahan.
 Merancangkan program
perkhemahan

37 PK 2. Pertolongan Cemas Murid dapat :  BCB  Tunjuk cara.

3. KEBERSIHAN DAN  ICT  Menyediakan folio individu.

KESELAMATAN RICE adalah satu kaedah bantuan Aras 1  KBKK  Menonton video.
PERSEKITARAN awal untuk kecederaan pada tisu  Menyatakan maksud RICE dan
lembut (soft tissue injury). EAR  PAK

 KTV

Prosedur pertolongan cemas EAR dalam pertolongan cemas.  KTS

adalah untuk menyelamatkan Aras 2
mangsa yang mengalami kelemasan.  Menerangkan kecederaan yang
boleh dirawat dengan

menggunakan prinsip dan prosedur

RICE.

 Menerangkan prosedur EAR.

32

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan aktiviti
PJ 4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :  BCB perkhemahan secara
2. KEMAHIRAN  ICT berkumpulan.
Rekreasi bermaksud aktiviti Aras 1  KBKK
terancang untuk memenuhi masa  Menyatakan konsep rekreasi dan  PAK  Menyediakan folio individu
lapang bukan untuk tujuan perkhemahan..  PM berkaitan dengan pelaksanaan
pertandingan tetapi untuk  Menyatakan langkah sebelum, semasa dan selepas
merehatkan fikiran dan badan. keselamatan semasa melakukan perkhemahan.
(a) Konsep Perkhemahan: aktiviti perkhemahan.
 Membincangkan aspek-aspek
(j) Perkhemahan bermaksud Aras 2 keselamatan semasa aktiviti
mendirikan tempat berlindung  Menyatakan pelaksanaan perkhemahan.
sementara. sebelum, semasa dan selepas
perkhemahan  Merancang satu aktiviti
(ii) Pelaksanaan:  Melakukan aktiviti perkhemahan perkhemahan bersama rakan.
Sebelum, semasa dan selepas bersama rakan dan guru.
perkhemahan.  Melaporkan pengalaman
Aras 3 aktiviti perkhemahan
(iii) Aspek-aspek keselamatan  Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti perkhemahan.
 Merancangkan program
perkhemahan

38 PJ 1. Pengurusan Murid dapat :  BCB  Membincangkan peranan
3. KESUKANAN  ICT Dasar Sukan Negara .
Sukan dan permainan Aras 1  KBKK
(i) Dasar Sukan Negara:  Menjelaskan maksud Dasar  KTV  Membahaskan sukan untuk
Sukan Negara.  KMD kecemerlangan .
 Sukan untuk semua  Menghuraikan maksud sukan  KP
 Sukan untuk kecemerlangan untuk kecemerlangan.  Mengendalikan forum tentang
(ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah sukan untuk semua.
Malaysia: Aras 2
 Struktur organisasi  Menghuraikan tentang  Melayari laman web untuk
 Peranan kepentingan Sukan Untuk mendapatkan maklumat
(iii) Teknologi maklumat dalam Semua. tentang sukan.
sukan:
 Penggunaan multimedia Aras 3  Membincangkan sumbangan
 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
dalam sukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai
Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.
Dasar Sukan Negara

33

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
39 PK 2. Pertolongan cemas Murid dapat :  Tunjuk cara.
3. KEBERSIHAN DAN  BCB  Menyediakan folio individu.
KESELAMATAN RICE adalah satu kaedah bantuan Aras 1  ICT  Menonton video.
PERSEKITARAN awal untuk kecederaan pada tisu  Menyatakan maksud RICE dan  KBKK
lembut (soft tissue injury). EAR  PAK
dalam pertolongan cemas  KTV
Prosedur pertolongan cemas EAR  KTS
adalah untuk menyelamatkan mangsa Aras 2
yang mengalami kelemasan.  Menerangkan kecederaan yang
boleh dirawat dengan
Kecederaan dan bantu mula menggunakan prinsip dan prosedur
(i) Prinsip dan prosedur RICE RICE.
 Menerangkan prosedur EAR.
 R = Rest (rehat)
 I = Ice (demahan) Aras 3
 C = Compression (balutan/  Menunjuk cara prosedur bantu
mula RICE dan EAR.
tekanan)
 E = Elevation (meninggikan

bahagian yang tercedera)
(ii) Prinsip dan prosedur EAR

 E = Expired (hembusan)
 A = Air (udara)
 R = Resuscitation (resusitasi)

34

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
2. Kerjaya dalam Sukan  Membincangkan maksud
PJ Murid dapat : amatur, semi profesional dan
3. KESUKANAN Kerjaya bermaksud aktiviti yang profesional.
boleh menghasilkan pulangan atau Aras 1
pendapatan secara langsung atau  Menyatakan maksud kerjaya  BCB  Membincangkan kerjaya
tidak langsung. dalam sukan.  ICT sebagai ahli sukan amatur dan
 Menyatakan nama-nama pemain  KBKK profesional secara kumpulan.
Status pemain : profesional di Malaysia.  KTV
 Amatur  KMD  Menyediakan folio individu
 Semi profesional Aras 2  PAK berkaitan dengan pemain-
 Profesional  Membezakan status amatur, pemain profesional di Malaysia
semi profesional dan profesional

Aras 3
 Menghuraikan prospek kerjaya
sebagai ahli sukan amatur dan
profesional.

40 PJ 3. Isu-Isu Dalam Sukan Murid dapat :  BCB  Membincangkan isu-isu politik
3. KESUKANAN (i) Isu politik dalam sukan dan  ICT dalam sukan dan permainan
permainan: Aras 1  KBKK secara kumpulan.
 Menyatakan maksud politik  PAK
 Maksud politik dalam sukan dan dalam sukan dan permainan.  PM  Membahaskan kesan dan
permainan.  Mengenal pasti isu-isu politik  KMD akibat wujudnya politik dalam
dalam sukan dan permainan. sukan dan permainan secara
 Peranan dan sumbangan.  Menyatakan unsur-unsur kumpulan.
patriotisme dalam sukan dan
 Kesan dan akibat politik dalam  Membincangkan pengaruh
sukan. politik dalam sukan dan
permainan secara kumpulan.
(ii) Patriotisme
 Membincangkan unsur-unsur
permainan. patriotisme dalam sukan dan
permainan secara kumpulan.
Aras 2

 Menghuraikan kesan dan akibat
wujudnya politik dalam sukan

dan permainan.

Aras 3

 Merumuskan pengaruh politik

dalam sukan dan permainan.

 Merancang aktiviti untuk
mewujudkan unsur-unsur

patriotisme dalam sukan

35

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Tunjuk cara.
41 PK Pertolongan cemas Murid dapat :  BCB  Menyediakan folio individu.
3. KEBERSIHAN DAN  Menonton video.
KESELAMATAN RICE adalah satu kaedah bantuan awal Aras 1  ICT
PERSEKITARAN untuk kecederaan pada tisu lembut  Menyatakan maksud RICE dan  KBKK
(soft tissue injury). EAR dalam pertolongan cemas.  PAK
 KTV

Prosedur pertolongan cemas EAR  KTS
adalah untuk menyelamatkan mangsa
yang mengalami kelemasan. Aras 3

 Menunjuk cara prosedur bantu mula
RICE dan EAR.

Kecederaan dan bantu mula

( i) Prinsip dan prosedur RICE

(ii) Prinsip dan prosedur EAR

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :
1. KECERGASAN
 BCB  Melakukan aktiviti kekuatan otot
Kekuatan bermaksud kemampuan dengan cara yang betul dan
otot untuk menghasilkan daya bagi Aras 1  ICT selamat.
mengatasi rintangan.  KBKK
(i) Jenis aktiviti yang boleh  Menyatakan maksud kekuatan  PAK  Membincangkan kepentingan latihan
otot.  KTS kekuatan otot dalam permainan.
dijalankan:  PM
 Melakukan langkah-langkah  KTV  Membincangkan kaedah latihan dan
 Memanjat tali keselamatan semasa kesan latihan kekuatan otot secara
menjalankan aktiviti kekuatan. berkumpulan.
 Half squart (bersama beban)
 Melakukan sekurang-  Menamakan otot-otot yang terlibat
 Tekan tubi sambil menepuk sekurangnya tiga aktiviti dalam aktiviti kekuatan otot.
tangan kekuatan otot dengan cara yang
betul dan selamat.
 Baring, angkat kaki, lutut
bengkok Aras 2

(i) Kaedah latihan.  Menghuraikan kesan latihan
 Prinsip latihan kekuatan otot.
 Prosedur latihan
 Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti

kekuatan otot.

Aras 3

 Menghuraikan kepentingan

latihan kekuatan otot dalam
permainan

36

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Membincangkan personaliti diri
42 PJ 4. Etika Murid dapat :  BCB yang perlu ada pada ahli sukan
3. KESUKANAN  ICT secara kumpulan.
Etika dalam sukan bermaksud Aras 1  KBKK
panduan tentang peranan peserta  Menyatakan maksud etika dan  PAK  Membahaskan kepentingan
dalam sukan dan peranan penonton personaliti ahli sukan.  PM disiplin diri untuk mencapai
yang menyaksikan sesuatu  Menyatakan personaliti diri yang  KMD kecemerlangan dalam sukan
permainan. perlu ada dalam sukan. secara kumpulan.
( a ) Personaliti  Menjelaskan kepentingan disiplin
diri untuk mencapai  Menyediakan folio individu
Personaliti bermaksud kecemerlangan dalam sukan. berkaitan dengan personaliti
keperibadian, perwatakan dan ahli sukan yang baik.
tingkah laku yang baik. Aras 2
(i) Disiplin diri  Menghuraikan ciri-ciri personaliti  Membincangkan hasil disiplin
(ii) Disiplin dalam sukan ahli sukan yang baik. diri dalam membentuk
 Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku personaliti ahli sukan yang
penonton yang baik berjaya secara kumpulan

Aras 3  Membincangkan ciri-ciri
personaliti penonton yang
 Menghuraikan kepentingan beretika
disiplin diri dalam membentuk
personaliti ahli sukan yang
berjaya.

37

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

38


Click to View FlipBook Version