The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารประกายเพชร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wasan197152, 2019-12-06 21:53:24

วารสารประกายเพชร

วารสารประกายเพชร

ทรงพระเจริญ

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันมหาประชาเปี่ยมสุข พสกนิกรชาวไทยสุดปล้ืมปิติยินดีท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมารทรงรับการกราบบังคมทูลเชิญให้ทรงราชย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๑๐
แห่งราชวงศ์จกั รี และประกาศเฉลิมพระปรมาภไิ ธยวา่ สมเดจ็ พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดนิ ทรเทพยวรางกูร
ประเทศไทยโชคดที พี่ ระมหากษตั รยิ ท์ รงบำ� บดั ทกุ ขบ์ ำ� รงุ สขุ แกพ่ สกนกิ รชาวไทยทกุ หมเู่ หลา่ และทกุ อาชพี โดยเฉพาะ
เกษตรกรคนกลุ่มใหญ่ของประเทศต่างได้รับพระราชานุเคราะห์และโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�ำริ ในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรชั กาลท่ี 10 มีมากมายหลายโครงการแล้ว พระองคย์ ังทรงนอ้ มน�ำ“ศาสตรพ์ ระราชา” แหง่ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปขยายผลสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ
อาทเิ ชน่ “โครงการคลนิ กิ เกษตรเคลอื่ นท”่ี ซง่ึ ไดร้ บั พระราชทานพระราชานญุ าตอญั เชญิ พระนามาภไิ ธยยอ่ ไว้ในเครอ่ื งหมาย
ตราสัญลักษณ์โครงการนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรท่ีซึ่งเป็นอาชีพหลักของชนชาวไทยแล้ว พระองค์ทรง
ใหค้ วามสำ� คญั กบั ดา้ นการศกึ ษา โดยทรงมพี ระราชดำ� รใิ หด้ ำ� เนนิ การ “โครงการทนุ การศกึ ษา”ดว้ ยพระราชปณธิ านทม่ี งุ่ สรา้ ง
ความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยทเ่ี รยี นดี ประพฤตดิ ี มีคณุ ธรรม ให้ไดร้ บั โอกาสในการศกึ ษาทัง้ สายสามัญและสายอาชีพ
และให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นการสร้างความมั่นคงตามความสามารถ เพ่ือลด
ความเหล่ือมล้�ำในสังคมในอนาคต ซึ่งนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมเคยได้รับพระมหากรุณาพระราชทานทุนการศึกษาดัง
กล่าว
ในการน้ี ข้าพระพุทธเจ้า นางสคราญจิต ศริญญามาศผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมพร้อมด้วยบุคลากร
ทางการศึกษาอันประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู พนักงานของรัฐ นักเรียน และทุกฝ่ายจัดพิธีถวายค�ำสัตย์ปฏิญาณ
และถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วย ความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน สถิตเป็นขวัญชาติขวัญแผ่นดิน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคุ้มอาณา
ประชาราษฎรต์ ราบนานแสนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ มขอเดชะ

คณะผบู้ ริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรยี นตากพทิ ยาคมอศริ วาทราชสดดุ ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ของปวงข้า มหาวชิราลงกรณอดศิ ร
เถลงิ ราชเอกองคบ์ ดนิ ทร ปรเมนทรบ์ วรเทพวรางกูร
ทวยราษฎร์ปิตปิ ลมื้ หฤหรรษ์ พระเสกสรรสรา้ งสุขทกุ ขด์ บั สญู
ใต้ร่มโพธิสมภารพ้นอาดรู ธ เกื้อกลู เยน็ ศริ ะเพราะพระบริบาล
ทรงด�ำเนินตามรอยพระปติ เุ รศ ไทยประเทศพน้ ภัยภนิ ท์มหาศาล
ดุจน้�ำทิพย์โปรยปรายแสนสราญ ชโลมอาบซาบซ่านทงั้ แดนดิน
ดำ� รปิ องปรัชญาสมถเลี้ยง ความพอเพียงเสาวภาคย์ซงึ่ ทรพั ย์สนิ
ทรงสบื กจิ กอปรการพัฒนบ์ ุรนิ ทร ์ ทุกถ้วนถ่ินจำ� รูญเจริญไกล
ปรากฏเกียรติดำ� เกงิ วิเศษวศิ ษิ ฏ ์ สารทศิ สรรเสริญวรสมยั
ผองพสกแซ่ซอ้ งถวายชยั สถิตม่ิงสยามไผทนิรันดร

ดว้ ยเกลา้ ดว้ ยกระหมอ่ มขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผ้บู รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนตากพทิ ยาคม
(นางพรเพญ็ สว่างโชติ : ผูป้ ระพันธ์)

โรงเรยี นตากพทิ ยาคม สังกดั สำ�นกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 38

12 ถนนท่าเรอื ตำ�บลระแหง อำ�เภอเมือง จังหวดั ตาก 63000
โทร. 055-511134 โทรสาร 055-540248 E-mail: [email protected] www.tps.ac.th

ถอ้ ยแถลงจากบรรณาธกิ าร 1 3 ปที ผ่ี า่ นมาเปน็ 3 ปที องของโรงเรยี นตากพทิ ยาคมภายใต้
สารจากทา่ นผ้อู ำ�นวยการ 2 การขับเคลื่อนของผู้อ�ำนวยการหญิงคนแรกในโรงเรียนชายประจ�ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 3-6 จังหวัดท่ีมีประวัติความเป็นมากว่า 117 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม
เสน้ ทางความพอเพียง 7-8 โดยการขับเคลอื่ นของท่านผ้อู ำ� นวยการสคราญจิต ศรญิ ญามาศ
ห้องเรยี นสีขาว 9 ภายในใต้การบริหารงานของท่านผู้อ�ำนวยการสคราญจิต
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10 โรงเรยี นตากพทิ ยาคมไดร้ บั ความรว่ มมอื ชว่ ยเหลอื ในการจดั กจิ กรรม
สอวน. 11 ตา่ งๆเปน็ อยา่ งดยี ง่ิ จากหนว่ ยงานของรฐั และเอกชน ทงั้ ภายในจงั หวดั
เก่ง ดี มีสุข 12 และต่างจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนของเราได้รับการส่งเสริมดูแลและ
ศิษยเ์ ก่าตากพทิ ยาคมคนเกง่ 13 ป้องกัน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่ท�ำร่วมกันกับชุมชน การพัฒนา
กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี 14 นักเรียน พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ การ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย 15 - 16 ระดมทุนสรา้ งสขุ ารว่ มใจ การสรา้ งห้องเรียนคุณภาพ การขบั เคล่ือน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ 17 - 18 โรงเรยี นตามโครงการสวนพฤษศาสตรโ์ รงเรยี นจนได้รบั พระราชทาน
กลุ่มสาระการเรยี นร้สู ขุ ศึกษาและพลศึกษา 19 - 20 ป้ายสนองพระราชด�ำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหรือความ
กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 21 - 22 ภาคภมู ใิ จอนั สงู สดุ ของพวกเราชาวตากพทิ ยาคมทไี่ ดร้ บั รางวลั อนั ทรง
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ 23 - 24 เกียรตสิ ูงสดุ นั่นกค็ อื รางวลั โรงเรยี นพระราชทาน
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี 25 - 26 “การกระท�ำส�ำคัญกว่าค�ำพูด” ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา
กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์ 27 - 30 ตากพิทยาคมได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีการปรับเปลี่ยน
นวัตกรรมดมี คี ณุ ภาพ ในด้านต่างๆ ท้ังด้านอาคารสถานท่ี การเรียนการสอน การน�ำ ICT
นวตั กรรม ESEMTE 31 เข้ามาใช้ในระบบดูแลติดตามนักเรียน กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน
นวตั กรรม MEP 32 รู้ของนักเรียน รวมท้ังตัวท่านผู้อ�ำนวยการเองก็มีการพัฒนาตนเอง
นวตั กรรม ASEAN & SST 33 และเขา้ รว่ มกจิ กรรมตา่ งๆของโรงเรยี นและชมุ ชนอยา่ งสมำ�่ เสมอดว้ ย
นวตั กรรม EIS 34 ความสามารถทางด้านการบริหารด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 35 - 36 ท่ีท�ำหน้าท่ีสอนนักเรียนมานาน ด้วยบุคลิกภาพส่วนตัวที่มีความเป็น
มทุ ติ าคารวะ 37 - 40 ผู้น�ำ กระฉับกระเฉงแคล่วคล่องว่องไว ตรงไปตรงมาท�ำให้ตลอด
การท�ำงานในหน้าท่ีเป็นไปด้วยความราบรื่น ประสบความส�ำเร็จ
วัตถปุ ระสงค์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนรวมทั้งผู้บริหารใน
หน่วยงานต่างๆได้ อีกท้ังหากไม่ถามถึงตัวเลขอายุแล้วจะไม่เช่ือ
1. เพื่อเผยแพรข่ า่ วสาร สาระความรู้ และกิจกรรม เลยว่าท่านจะครบเกษียณอายุราชการแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะท่าน
ตา่ งๆของโรงเรยี น มกี ารดแู ลสขุ ภาพของตนเองเปน็ อยา่ งดที งั้ สขุ ภาพกายและสขุ ภาพใจ
และนอกจากท่านผู้อ�ำนวยการสคราญจิตที่จะเกษียณอายุ
2. เพ่อื ประชาสัมพนั ธโ์ รงเรียนสู่หนว่ ยงานอน่ื ๆ และ ราชการในปีน้ี โรงเรียนตากพิทยาคมของเรายังต้องเสียบุคลากร
ชุมชนภายนอก คุณภาพอีก 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูวิมล พิชัยณรงค์ คุณครูอรพิณ ศริ
พนั ธแ์ุ ละคณุ ครจู ารรุ ตั น์ ราชประสทิ ธิ์ เรอื จา้ งฝพี ายเยยี่ มทพ่ี ายเรอื พา
3. เพอื่ เป็นส่อื กลางในการสร้างความสมั พนั ธอ์ นั ดี ลูกศิษย์ข้ามนาวาแห่งความเขลามาหลายต่อหลายรุ่น ถึงเวลาที่ท่าน
ระหว่างครู นกั เรียน ผปู้ กครอง ชมุ ชน และเครือ เหลา่ นท้ี ต่ี อ้ งวางพายเพอ่ื พกั ผอ่ นอยา่ งมคี วามสขุ ในบนั้ ปลายของชวี ติ
ข่ายประชาสัมพันธภ์ ายนอก ขอใหค้ ณุ ความดที ท่ี กุ ทา่ นไดท้ มุ่ เทใหล้ กู หลานชาวตากพทิ ยาคมทกุ คน
สง่ ผลใหท้ า่ นมคี วามสขุ สขุ ภาพรา่ งกายแขง็ แรง ใชช้ วี ติ หลงั เกษยี ณกบั
4. เพือ่ สนบั สนุนให้ครู บุคลากร และนกั เรยี นได้มี ครอบครวั อยา่ งมีความสุข ขอใหท้ กุ ทา่ น “เกษียณอยา่ งเกษม”
สว่ นรว่ มในการแสดงความคดิ ริเรม่ิ สรา้ งสรรคผ์ ล
งานและการประชาสมั พันธ์โรงเรียน
(นางปุณฑรา บวั งาม)
หวั หนา้ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนตากพทิ ยาคม

เมอื่ วนั ท่ี 10 มกราคม 2561 โรงเรยี นตากพทิ ยาคมขอเขา้ รบั การประเมนิ สถานศกึ ษา เพอื่ รบั รางวลั พระราชทาน
ระดบั การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐานขนาดใหญ่ ประจำ� ปกี ารศกึ ษา ในวนั ท่ี 6 ตลุ าคม 2561 เราชาวตากพทิ ยาคมกต็ า่ งปลม้ื ปตี ิ
อกี ครง้ั เมอ่ื นางสคราญจติ ศรญิ ญามาศ อดตี ผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นตากพทิ ยาคม นำ� คณะผบู้ รหิ าร และตวั แทนคณะครู
เขา้ รบั รางวลั โรงเรยี นพระราชทาน ระดบั มธั ยมศกึ ษาขนาดใหญ่ ประจำ� ปกี ารศกึ ษา 2560 ณ อาคารหอประชมุ ครุ สุ ภา
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร กอ่ นการเขา้ เฝา้ สมเดจ็ พระเทพพระรตั นราชสดุ า สยามบรมราชกมุ ารี เพอ่ื รบั รางวลั พระราชทาน
ในภาคบ่ายวนั เดียวกนั ณ ศาลาดสุ ดิ าลยั สวนจิตรลดา

2 วารสารประกายเพชร

Takpittayakhom School 3

วันที่ 19 ตลุ าคม 2561 โรงเรียนตากพทิ ยาคม สงั กัด สพม.เขต 38 (สโุ ขทัย-ตาก) จดั พิธเี ฉลิมฉลองรางวลั
โรงเรียนพระราชทาน ระดับมธั ยมศกึ ษาขนาดใหญ่ ประจำ� ปีการศกึ ษา 2560 ดว้ ยการจดั ขบวนแหร่ างวลั โรงเรียน
พระราชทานรอบเมืองตาก โดยมีนายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นผู้อัญเชิญรางวัลประดิษฐาน
ณ แท่นวางเกยี รติบัตร ดา้ นหนา้ พระบรมฉายาลกั ษณ์ สมเด็จพระเจา้ อยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10
โรงเรียนตากพิทยาคมขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดตาก ท่ีมีส่วนสนับสนุนให้โรงเรียน
ตากพิทยาคมได้รบั รางวลั พระราชทานในคร้งั นี้ สมกบั “ผลงานและความดี สมศกั ดิ์ศรรี างวัลพระราชทาน”

4 วารสารประกายเพชร

Takpittayakhom School 5

ข่าวประชาสมั พนั ธ์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการและตัวแทนคณะครูร่วมประกอบพิธีสงฆ์
ในช่วงเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 และในช่วงเย็นมีพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมี
นายเจรญิ ฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ท่านผู้ว่าราชการจงั หวัดตาก เปน็ ประธานในพธิ ี ณ บริเวณหอกิตตคิ ุณ จงั หวดั ตาก

เมอ่ื วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 โรงเรยี นตากพิทยาคมได้รับเกยี รติจาก นางสดุ าภรณส์ งวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวดั ตาก และเหล่าคณะ
มาเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ เพ่อื ส่งเสริมใหน้ ักเรยี นไดแ้ สดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวฒั นธรรมและประเพณอี ันดีงาม
ในการนี้ยังได้จัดใหม้ พี ธิ ีมอบเกยี รติบัตรแมด่ ีเดน่ แตล่ ะระดบั ช้ัน ประจำ� ปกี ารศึกษา 2561 ณ อาคาร 111 ปี โรงเรยี นตากพทิ ยาคม
เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รองผู้อ�ำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน พร้อมพสกนิกร
ในจังหวัดตาก พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายเคร่ืองราชสักการะและจดุ เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ วั มหาวชิราลงกรณ บดนิ ทรเทพยวรางกูร เน่ืองในวนั คลา้ ยวนั เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาโดยมนี ายเจริญฤทธ์ิ สงวนสตั ย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยพร้อมกล่าวน�ำ ถวายพระพรชัยมงคล และน�ำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง
สดดุ ีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกนั ณ หอกิตตคิ ณุ จงั หวัดตาก

6 วารสารประกายเพชร

ขา่ วประชาสมั พนั ธ์

เมื่อวันเสาร์ท่ี 28 กรกฏาคม2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์ ผ้วู ่าราชการจงั หวัดตาก เปน็ ประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นรวงผงึ้ และบ�ำเพญ็ สาธารณประโยชน์ เน่อื งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจา้ อยหู่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดนิ ทรเทพยวรางกูร เพอื่ รณรงค์เสริมสร้างพลังในการอนุรกั ษท์ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละปา่ ไม้ โดยมกี ารปลูก
ต้นรวงผ้ึง ต้นไม้รัชกาลที่ 10 โดยนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนตากพิทยาคม ช่วยกันบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด
โดยมีส่วนราชการ ทหาร ต�ำรวจ ประชาชนท่ัวไปนักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 500 คน นับเป็นโอกาสอันดี
ทที่ กุ หนว่ ยงานทงั้ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนทกุ หมเู่ หลา่ ไดแ้ สดงความกตญั ญกู ตเวที เพอ่ื แสดงความจงรกั ภกั ดขี อง สมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
มาโดยตลอด

เม่อื วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนตากพทิ ยาคม นำ� โดยนายอภศิ ักดิ์ เทียมฉนั ท์ รองผ้อู ำ� นวยการฝ่ายบรหิ ารงานปกครอง และตัวแทน
คณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธแี ละวางพวงมาลา วนั สมเดจ็ พระนารายณม์ หาราช ประจ�ำปี 2561 เพอื่ เทดิ พระเกียรตริ �ำลึกถงึ พระมหากรณุ าธคิ ุณของ
สมเดจ็ พระนารายณม์ หาราชทที่ รงมตี อ่ แผน่ ดนิ ไทย ทงั้ นส้ี มเดจ็ พระนารายณม์ หาราช ทรงเปน็ พระมหากษตั รยิ อ์ งคท์ ี่ 27 ในสมยั กรงุ ศรอี ยธุ ยาตอน
ปลาย และพระองคท์ รงเปน็ พระมหากษัตริย์ผู้ย่งิ ใหญพ่ ระองค์หนึ่งในประวัตศิ าสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกจิ ท่สี �ำคัญตลอดรชั กาลของพระองค์
ทง้ั ด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต โดยมนี ายเจรญิ ฤทธ์ิ สงวนสตั ย์ ผวู้ ่าราชการจงั หวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกิตตคิ ณุ อำ� เภอเมือง
ตาก จงั หวัดตาก
เมอ่ื วนั ท่ี 4 กรกฏาคม2561 โรงเรยี นตากพทิ ยาคม จดั โครงการอบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรมใหก้ บั นกั เรยี นระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2-3 (ชว่ งเชา้ )
และมัธยมศกึ ษาปีท5่ี -6 (ชว่ งบา่ ย) ให้มจี ิตสำ� นึกรักชาตริ ักแผน่ ดิน โดยไดร้ บั เกียรติจากวิทยากรโดย พ.อ.นพ.พงศกั ด์ิ ตงั้ คณา สนับสนุนกิจกรรม
โดย รศ.นพ.ชลธิศสิน รชั ตานนั ท์ ณ หอประชมุ กาญจนาภเิ ษก โรงเรียนตากพทิ ยาคม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ต้ังอธิษฐานจิตขอ
อำ� นาจสง่ิ ศกั ดส์ิ ทิ ธชิ์ ว่ ยคมุ้ ครองนกั ฟตุ บอลเยาวชนทมี หมปู า่ อะคาเดมแี ละโคช้ ผฝู้ กึ สอนรวม 13 ชวี ติ ทตี่ ดิ อยใู่ นถำ้� หลวงขนุ นำ้� นางนอน วนอทุ ยาน
ขนุ น�้ำนางนอน จงั หวดั เชยี งราย พรอ้ มสง่ แรงใจใหท้ มี ค้นหาให้ส�ำเรจ็ และปลอดภัยทุกคน

Takpittayakhom School 7

ขา่ วประชาสัมพนั ธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานในพีธีสวนสนามเน่ืองในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 เพ่ือน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ท่ี 6 ท่ีทรงประกาศต้ังกองลูกเสือข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนเด็กชายให้มีความรู้ทาง
เสอื ป่า เพื่อจะไดร้ จู้ กั ท�ำตนใหเ้ ป็นประโยชน์แก่บา้ นเมอื งเม่ือเตบิ โตขน้ึ ประเทศไทยจัดต้ังกองลูกเสือเป็นล�ำดบั ท่ี 3 ในโลก หลงั จาก องั กฤษ และ
สหรัฐอเมรกิ า และแสดงความจงรักภักดสี มเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดนิ ทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลกู เสือแหง่ ชาติ โดยในปีน้มี ี
ผู้บังคับบัญชาลกู เสอื ลกู เสือส�ำรอง ลูกเสือสามญั และลกู เสือสามญั รนุ่ ใหญ่ ตัวแทนกลุม่ โรงเรียนต่างๆ ลกู เสอื ชาวบา้ นจังหวดั ตาก กองลูกเสือ กศน.
จังหวดั ตากและอำ� เภอเมอื งตาก จำ� นวน 22 โรงเรยี น ใน 4 อ�ำเภอทางตะวันออกของจังหวดั ตาก จ�ำนวน 1,168 นาย เขา้ ร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียน
ตากพิทยาคม

เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 1 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนตากพิทยาคมได้น�ำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในโครงการเทศกาลอาหารถ่ินใน
ต�ำนานตาก จดั โดยการท่องเทย่ี วแหง่ ประเทศไทย (ททท.) สำ� นกั งานตาก เพอื่ เป็นการกระตนุ้ เศรษฐกจิ และการท่องเทย่ี วของจงั หวัดตาก

เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบ
แนวคิดค�ำขวญั ทีก่ �ำหนดคือ “ไทยนิยม ย่งั ยนื ร่วมแก้ไขปญั หายาเสพตดิ ”โดยนางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนตากพทิ ยาคม อ่าน
สารเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกล่าวค�ำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และ
มอบเกียรติบตั รใหแ้ กน่ กั เรยี นท่รี ว่ มประกวดการแข่งขนั ดนตรีตา้ นภัยยาเสพติด ฟอลค์ซอง ประจ�ำปี 2561 รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ วง วงกลมรางวัล
รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 วง ดนุชยั รางวลั รองชนะเลิศ อนั ดับ 2 วง Four Dreamรางวัลชมเชย วง ป่าไฟแดง

8 วารสารประกายเพชร

ข่าวประชาสมั พันธ์

เมอ่ื วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางสคราญจิต ศรญิ ญามาศ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม และคณะครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา
และนักเรียน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยี น และฐานทรพั ยากรทอ้ งถนิ่ ระดบั ภมู ภิ าค ครง้ั ที่ 5 “ศกั ยภาพมากลน้ มใี หเ้ หน็ ” ณ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปู ถมั ภ์
จังหวัดปทมุ ธานี

ระหวา่ งวันท่ี 22 – 24 สงิ หาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนตากพทิ ยาคมเป็นเจา้ ภาพการจัดกจิ กรรมมหกรรมวชิ าการ EP/MEP Open House
2018 เขตภาคเหนอื ครง้ั ที่ 11 ประจำ� ปกี ารศกึ ษา 2561 The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 ภายใตแ้ นวคดิ “Discover
Your Extraordinary” โดยมีคุณสกุ ญั ญา งามบรรจง รองเลขาธกิ ารส�ำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน ใหเ้ กียรตเิ ป็นประธานในพิธเี ปิด
โดยมีคุณชูชาติ ชื่นมงคลสกุล อดีตอธิบดีกรมทางหลวง,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนได้แสดงถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในหลักสูตร English
Program/ Mini English Program และแสดงศกั ยภาพในการจดั การศึกษาของโรงเรยี นอยา่ งมคี ุณภาพสคู่ วามเป็นสากล ในงานนี้มโี รงเรียนในภาค
เหนอื เขา้ ร่วมแขง่ ขนั ทัง้ หมดจำ� นวน 62 โรงเรียน มรี ายการแข่งขนั จำ� นวน 14 รายการ รวมนักเรยี นท่ีเขา้ รว่ มกิจกรรมทัง้ สน้ิ 1,400 คน

Takpittayakhom School 9

เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับ
โรงเรยี นตากพทิ ยาคมไดด้ ำ� เนนิ การโครงการครอบครวั พอเพยี งสสู่ ถานศกึ ษา
และชุมชน ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา
สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นวิสัย
ทัศน์การปลุกจติ สำ� นึกและความซ่อื สัตย์ รับผดิ ชอบและมีจิตอาสา กิจกรรม
หน้าเสาธงในช่วงเช้านางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตาก
พทิ ยาคม กลา่ วต้อนรับผแู้ ทนจากมูลนธิ ิครอบครวั พอเพียง จากนน้ั ตัวแทน
นักเรียนนางสาวพนิตวีร์ ใยระย้า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้กล่าว
สุนทรพจน์ต่อต้านการคอร์รัปชันจากน้ันเป็นพิธีร่วมรับมอบป้ายรณรงค์
การต่อต้านคอร์รัปชันจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และตัวแทนนักเรียน
ครอบครวั พอเพยี งโรงเรยี นตากพทิ ยาคม นายนภพล จติ กรนานาเเละนางสาว
ภทั รวี อนิ ทรกญุ ชร กลา่ วความรสู้ กึ ในการเขา้ รว่ มกจิ กรรมในปที ผ่ี า่ นมา หลงั
จากน้ันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน” ของในหลวงรัชกาล
ท่ี 9 เพื่อน�ำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�ำวันและในอนาคต และในช่วงบ่าย
โรงเรยี นตากพทิ ยาคมไดค้ ดั เลอื กนกั เรยี นแกนนำ� ศนู ยค์ รอบครวั พอเพยี ง รนุ่
ท่ี 3 ประจำ� ปี 2561 โดยนายบรู พา สุทธิดี นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 4/8
ไดร้ บั คดั เลอื กใหเ้ ปน็ ประธานรนุ่ และผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นตากพทิ ยาคมมอบ
เกยี รตบิ ตั รและตดิ เขม็ สญั ลกั ษณค์ รอบครวั พอเพยี งใหแ้ กน่ กั เรยี นแกนนำ� ณ
หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก
สังกดั ส�ำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษาเขต 38

10 วารสารประกายเพชร

ตวั แทนคณะครแู ละนกั เรยี นแกนนำ� หอ้ งเรยี นสเี ขยี ว โรงเรยี นตากพทิ ยาคม เขา้ รว่ มกจิ กรรมคา่ ยหอ้ งเรยี นสเี ขยี วรกั พลงั งาน
โดยสำ� นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน (สพฐ.) และกองเสรมิ สรา้ งทศั นคติ โครงการหอ้ งเรยี นสเี ขยี ว การไฟฟา้ ฝา่ ยผลติ
แหง่ ประเทศไทย (กฟผ.) ระหวา่ งวันที่ 27 มถิ นุ ายน 2561 ถงึ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยฝ์ กึ อบรมแมเ่ มาะ จังหวดั ลำ� ปาง คณะ
ครแู ละนกั เรยี นไดแ้ ลกเปลยี่ นเรยี นรเู้ กย่ี วกบั การประหยดั พลงั งานและการอนรุ กั ษส์ งิ่ แวดลอ้ ม ผา่ นฐานการเรยี นรพู้ ลงั งาน 6 ฐาน
และฐานการเรียนรสู้ ง่ิ แวดลอ้ ม 5 ฐาน รวมทง้ั ได้มโี อกาสศึกษาดูงานเหมืองลกิ ไนต์ โรงไฟฟ้าแมเ่ มาะ จงั หวัดลำ� ปาง นบั ว่าไดท้ ้งั
ความรู้ ค่คู วามสนกุ ปลุกมติ รภาพ สานความร่วมมือ

Takpittayakhom School 11

นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม
เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชด�ำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พระราชทาน เม่อื วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ซ่ึงโรงเรยี นตากพทิ ยาคม เปน็ 1 ใน
26 โรงเรียน ทั่วประเทศ ท่เี ข้ารับพระราชทาน
เมอื่ วนั ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางสคราญจติ ศรญิ ญามาศ ผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี น ตากพทิ ยาคม พรอ้ มนายเสรี พรหม
แกว้ รองผอู้ �ำนวยการฝ่ายบรหิ ารงานทั่วไป ตวั แทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน รว่ มจัดนทิ รรศการแสดงผลงาน และรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสดจ็ ฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยี น และฐานทรัพยากรทอ้ งถิ่นระดบั ภูมภิ าค คร้งั ท่ี 5 “ศกั ยภาพมากลน้ มีให้เหน็ ” ณ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

12 วารสารประกายเพชร

วนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมกับสำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจำ� จังหวัดตาก
เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วถิ ชี วี ิตตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง บ้านหินโคว้ ต�ำบล ตากตก อ�ำเภอ บา้ นตาก จังหวัด
ตาก ด้วยเเนวคิดท่ีว่า”หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต” โดยมีนางสาววาริน กรวยทอง เป็นวิทยากรประจ�ำศูนย์การ
เรยี นรู้

โรงเรียนตากพิทยาคมในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา น�ำโดยคณะผู้
บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนได้รวมพลังรว่ มกนั ถอดบทเรยี นจากกรณ ี “13 หมปู ่า อะคาเดม”ี ด้วยประเด็นทแี่ ตกตา่ ง
และแนวคิดท่ีหลากหลาย โดยอาศัยหลกั สามหว่ ง สองเงอื่ นไขสี่มติ ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ณ อาคาร 111 ปี
โรงเรียนตากพิทยาคมเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561
เมอ่ื วนั ท่ี 22-23 มถิ นุ ายน 2561 โรงเรยี นตากพทิ ยาคม จดั การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารขบั เคลอื่ นหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี งสสู่ ถานศกึ ษา “หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง สหู่ ลกั นติ ธิ รรม” ตามโครงการศนู ยก์ ารเรยี นรตู้ ามหลกั ปรชั ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ศน.เจริญฤทธ์ิ จันทร์เจริญ และ
นางสาวไข่แก้ว ปวงคำ� คม มาเป็นวทิ ยากรในการอบรมคร้ังน้ี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

Takpittayakhom School 13

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธวิ าสราชนครนิ ทร์ (สอวน.) มอบทุนการศึกษาใหแ้ ก่
1.นางสาววรดา ทาปิน นกั เรยี นระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/2
สาขาวชิ าชีววทิ ยา
จ�ำนวนเงนิ 30,000 บาท
2. นางสาวอมรพรรณ ทรายศริ ิ นักเรยี นระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/1
สาขาวชิ าคณิตศาสตร์
จำ� นวนเงิน 30,000 บาท
ทุนการศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์จาก ศูนย์ สอวน. ภูมิภาคท่ีสามารถ
สอบผ่านเขา้ คา่ ย 2 และมีผลการสอบอยใู่ นระดับดีมาก มผี ลการเรียนดี มคี วามประพฤตดิ ี

ขอแสดงความยนิ ดกี บั นายภทั รพล บญุ ปาล ทไี่ ดร้ บั รางวลั เหรยี ญเงนิ
(สาขาชวี วทิ ยา) จากการแขง่ ขนั ชวี วทิ ยาโอลมิ ปกิ ระดบั ชาต ิ ครงั้ ท่ี 15 (The 15th
Thailand Biology Olympiad (15th TBO)

เด็กชายปิติวัฒน์ กิจสมานมิตร หรือ น้องภูมิ นักเรียนช้ัน ม.1/1 ในนวัตกรรม
ESEMTE ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาได้จนถึงค่าย 3 ในสาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับช้ัน
มธั ยมศกึ ษาตอนต้น
14 วารสารประกายเพชร

ระหวา่ งวนั ที่ 30 กรกฎาคม – 11 สงิ หาคม 2561 ทผ่ี า่ นมา เดก็ หญงิ เพลงไพเราะ สขุ สบาย (นอ้ งเพลง) นกั เรยี นชนั้ ม.2/1
เดก็ หญงิ สริ ยิ ากร จนั ทรว์ ไิ ลนคร (นอ้ งอาย) นกั เรยี นชนั้ ม.3/3 และนางสาวพรลภสั จนั ทรว์ ไิ ลนคร (นอ้ งมนี า) นกั เรยี นชนั้ ม.6/4
นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมในโครงการ Council International of Organizations of
Folklore Festivals and Folk Art (CIOFF) องค์กรเพือ่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้ ับมรดกศลิ ปะดนตรีการแสดงพื้นบา้ น
ในระดับนานาชาติ ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาองค์การ
ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติประเภท NGO ขององค์การยูเนสโก การเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งน้ี
น้องเพลง นอ้ งอายและน้องมนี เลา่ ว่า การเดนิ ทางเผอื่ เผยแพรว่ ฒั นธรรมพน้ื บา้ นของไทยในครงั้ นี้มคี ณะท่รี ่วมเดินทางไปด้วยกัน
กว่า 30 ชีวิตจากท่ัวประเทศไทย โดยคณะของน้องเพลง น้องอายและน้องมีนาต้องรับผิดชอบการแสดงพื้นบ้านของภาคเหนือ
โดยมีคุณครูอุดมพร ปรีชามานพวงศ์เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแล แม้จะต้องเดินทางใน 2 จังหวัด และต้องแสดงกว่า 10 ครั้งในการ
เดนิ ทางครง้ั น้ี แมจ้ ะตอ้ งเหนอ่ื ยลา้ และพบกบั วฒั นธรรมการกนิ ของชาวอติ าลที แี่ ตกตา่ งไปจากชาวไทยอยา่ งมาก จนทำ�ใหร้ สู้ กึ ทอ้ แท้
ในวันแรกๆ แต่ทั้งสามสาวของเราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งหมดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่ามากๆ สำ�หรับพวกเธอ ทำ�ให้
พวกเธอเรยี นรทู้ จ่ี ะอยรู่ ว่ มกบั ผอู้ นื่ เรยี นรทู้ จี่ ะอดทนรบั ผดิ ชอบตอ่ ภาระหนา้ ท่ี เรยี นรกู้ ารใชช้ วี ติ ในตา่ งแดนและพบกบั เพอ่ื นใหมๆ่
อีกหลายเช้ือชาติไม่ว่าจะเป็นฝร่ังเศส กรีซ ติมอร์ อิตาลีและอเมริกัน สามสาวของเรากล่าวถึงความประทับใจท่ีได้พบเจอผู้คนที่
เปน็ มิตรอกี ทง้ั สถานท่ีท่องเท่ยี วในประเทศอติ าลที ่ดี สู วยงามยิ่งใหญต่ ืน่ ตา ทำ�ใหพ้ วกเธอลมื ความเหนอ่ื ยลา้ และยากลำ�บากไปได้
และนเ่ี ปน็ เครอ่ื งทแ่ี สดงใหเ้ หน็ ถงึ คณุ สมบตั อิ นั ดขี องลกู ตากพทิ ยาคมนน่ั กค็ อื “เกง่ ดี มสี ขุ ” ไมว่ า่ จะพบกบั สถานการณใ์ ดๆ กต็ าม

Takpittayakhom School 15

ศษิ ย์เกา่ ตากพทิ ยาคมคนเกง่

พนั ตำ�รวจเอก ชสู ิทธ์ิ วงษ์บรุ ี

ผกู้ �ำ กบั การสถานตี �ำ รวจภูธรเมอื งตาก จงั หวดั ตาก

เกดิ เมื่อวนั ที่ 22 ตุลาคม 2506
ปริญญาตรี รฐั ประศาสนศาสตร์บณั ฑิต(รปบ.ตร.) นรต.รนุ่ 39
ปรญิ ญาโท - หลกั สูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จากสถาบัน บัณฑิตพฒั นาบรหิ ารศาสตร์ (นิดา้ )
ปี พ.ศ. 2545
- หลกั สตู ร ผู้กำ� กบั การ รนุ่ 54
จากสถาบนั พฒั นาขา้ ราชการตำ� รวจ ปี พ.ศ. 2549
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2525 นกั เรียนนายร้อยต�ำรวจ (นรต.39)
วันที่ 1 กมุ ภาพันธ์ 2529 รองสารวตั รสบื สวนสอบสวน สถานตี ำ� รวจภธู รเมอื งสโุ ขทัย จังหวดั สุโขทยั
ตำ� แหน่ง รองสารวตั รสบื สวนสอบสวนสถานตี ำ� รวจภธู รแม่สอด จังหวัดตาก
ตำ� แหน่ง รองสารวัตรจราจรสถานีตำ� รวจภธู รแม่สอด จงั หวัดตาก
ต�ำแหนง่ สารวตั รปอ้ งกนั ปราบปรามสถานตี ำ� รวจภธู รสวรรคโลก จงั หวัดสุโขทัย
ต�ำแหน่ง สารวตั รหวั หน้าสถานีต�ำรวจภูธรบ้านสวน จงั หวดั สุโขทัย
ตำ� แหน่ง สารวัตรหวั หน้าสถานตี ำ� รวจภธู รวงั ประจบ จังหวัดตาก
ตำ� แหน่ง รองผกู้ ำ� กบั การปอ้ งกันปราบปรามสถานตี ำ� รวจภธู รตะพานหนิ จังหวัดพิจิตร
ต�ำแหนง่ รองผู้กำ� กับการปอ้ งกันปราบปรามสถานีตำ� รวจภูธรบา้ นตาก จงั หวัดตาก
ตำ� แหน่ง รองผู้ก�ำกับการปอ้ งกนั ปราบปรามสถานตี ำ� รวจภูธรทา่ สองยาง จังหวดั ตาก
ต�ำแหน่ง รองผกู้ ำ� กบั การป้องกนั ปราบปรามสถานตี �ำรวจภธู รทรายทองวัฒนา จงั หวดั ก�ำแพงเพชร
ต�ำแหนง่ ผกู้ ำ� กบั การสถานตี ำ� รวจภูธรท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ผกู้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจภูธรเมอื งตาก จังหวดั ตาก

รางวลั จากการปฏบิ ตั หิ นา้ ที่ผกู้ ำ�กบั การสถานตี �ำ รวจภธู รเมอื งตาก
ประจำ�ปี 2561

1. ชุดปฏิบตั กิ ารตำ�รวจชุมชนสมั พันธ์ สถานีตำ�รวจภูธรเมอื งตาก
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ในการปฏบิ ตั ิงานชมุ ชนสมั พันธ์ ของตำ�รวจภธู ร
จงั หวดั ตาก
2. สถานตี ำ�รวจภูธรเมืองตาก ไดร้ ับรางวลั ชนะเลิศ สถานที ม่ี ี
การบรหิ ารงานป้องกนั ปราบปรามดีเดน่ ของตำ�รวจภูธรภาค 6
3. สถานตี ำ�รวจภูธรเมอื งตาก ไดร้ ับรางวลั ชนะเลิศ การดำ�เนนิ การตาม
แนวทางการยกระดับการบรกิ ารประชาชน ของสถานีตำ�รวจ
ระดบั ตำ�รวจภธู รภาค 6

ประวัติครอบครัว

สมรสกบั นางสาว กลั ยา กานอ้ ย ศิษย์เกา่ โรงเรียนตากพทิ ยาคม
มีบตุ ร – ธดิ า 2 คน
1. นายชีวนิ วงษ์บุรี
สำ�เรจ็ การศกึ ษาจากโรงเรยี นตากพิทยาคม ชัน้ ม.6,
จบปรญิ ญาตรี จากมหาวิทยาลยั นเรศวร คณะวิศวกรรม สาขาวิศวอุตสหกรรม
2. น.ส.ชววิ รรณ วงษ์บุรี
สำ�เร็จการศกึ ษาจากโรงเรียนตากพทิ ยาคม ชนั้ ม.6,
จบปริญญาตรี จากมหาวทิ ยาลยั นเรศวร คณะเภสชั กรรม สาขาบรหิ ารเภสัชกรรม

การชว่ ยเหลอื โรงเรียนตากพิทยาคม

1. เปน็ ประธานคณะกรรมการเครือขา่ ยผูป้ กครองโรงเรียน ตากพิทยาคม 3 ปี
2. เปน็ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนตากพทิ ยาคม
3. เปน็ นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนตากพทิ ยาคม ปี พ.ศ. 2553 – 2557
- ได้จดั ให้มีการก่อสร้างอาคาร 111 ปี ตากพิทยาคม หนา้ เสาธงโรงเรียนตากพิทยาคม
- ไดจ้ ดั ใหม้ ีการกอ่ สรา้ งอาคารสมาคมศษิ ย์เกา่ โรงเรียนตากพทิ ยาคม ด้านทิศตะวันออกของ
โรงเรยี นตากพิทยาคม

Takpittayakhom School 17

ผ้มู ีคณุ ปู การต่อโรงเรียนตากพิทยาคม

ประวตั ิการศกึ ษา

พ.ศ. 2532 หลกั สูตรวทิ ยาลยั ป้องกนั ราชอาณาจกั ร ภาครัฐและเอกชน (ร่นุ ที่ 1)
พ.ศ. 2529 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎบี ัณฑิตกิตตมิ ศกั ดิ์ จากมหาวิทยาลยั เชียงใหม่
พ.ศ. 2539 ปรญิ ญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิ ศกั ดิ์ สาขาการศึกษา จากมหาวทิ ยาลยั Juniata College, U.S.A.
พ.ศ. 2540 ปรญิ ญาพฒั นบรหิ ารศาสตรด์ ษุ ฎบี ณั ฑติ กติ ตมิ ศกั ดบ์ิ รหิ ารธรุ กจิ จากสถาบณั บณั ฑติ พฒั นบรหิ ารศาสตร์
พ.ศ. 2546 ปริญญาครศุ าสตรด์ ษุ ฎบี ณั ฑิตกติ ตมิ ศักดิ์ สาขาการจัดการคณุ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ นั ทา

ต�ำแหนง่ หน้าที่ในปจั จบุ ัน
ประธานกรรมการบริษัท เอส พี อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด และบริษทั ในเครือ

นายกกอ่ ต้งั สมาคมสภามหาวทิ ยาลยั (ประเทศไทย)
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผทู้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผทู้ รงคุณวุฒิ มหาวทิ ยาลัยราชมงคลธญั บรุ ี
ทป่ี รกึ ษาคณะกรรมการสง่ เสริมสงั คมแหง่ การเรยี นรแู้ ละคุณภาพเยาชน (สสค.)
กงสลุ ใหญ่กติ ติมศกั ดิ์ สาธารณรัฐฟิจิประจำ� ประเทศไทย
อนกุ รรมาธิการการอุดมศกึ ษาและการอาชีวศกึ ษา สภานิติบญั ญตั ิแหง่ ชาติ
ประธานกิตตมิ ศกั ดิก์ ลมุ่ อตุ สาหกรรมยานยนต์ สภาอตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชพี แห่งชาติ (กพร.ปช.)
ประธานคณะอนุกรรมการวเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนการพัฒนากำ� ลังคนในระดบั ชาติ
ประธานคณะอนกุ รรมการบรหิ ารพนกั งานราชการ ดา้ นการกำ� หนดลกั ษณะงาน กรอบอตั รากำ� ลงั พนกั งานราชการ
คา่ ตอบแทนและสทิ ธปิ ระโยชน์
ประธานมูลนิธเิ พ่ือสถาบันการศึกษาวชิ าการจดั การแหง่ ประเทศไทย (IMET)
ประธานกรรมการ โรงเรียนวดั ภาษี

ต�ำแหนง่ หน้าทสี่ �ำคัญในอดตี
กงสุลกิตตมิ ศกั ด์ิโบลิเวียประจำ� ประเทศไทย (2522 - 2530)

ทีป่ รกึ ษาพเิ ศษรฐั มนตรชี ่วยวา่ การกระทรวงศกึ ษาธิการ (2557 - 2560)
ทป่ี รึกษาฝา่ ยสงั คมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแหง่ ชาต ิ (2557 - 2560)
นายกสภามหาวทิ ยาลยั ราชภัฏกาญจนบุรี 3 สมยั (2542 - 2552)
อดีตนายกสภามหาวิทยาลยั ศลิ ปากร 5 สมยั (2533 - 2543)
อดนี ายกสภาสถาบนั บณั ฑติ พฒั นบรหิ ารศาสตร ์ (2529 - 2531)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554 - 2557)
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์ (2551 - 2560)
กรรมการผู้ทรงคณุ วุฒสิ ำ� นกั งานข้าราชการพลเรอื น (3 สมยั ) (2543 - 2550)
รองประธานสภาฯ ท่ปี รกึ ษาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ (คนท่ี 1) (2544 - 2547)
18 วารสารประกายเพชร

เคร่อื งราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสดุ ท่ีได้รบั
ได้รบั พระราชทานเครอ่ื งราชอสิ ริยาภรณ์ ชา้ งเผอื ก ช้นั สูงสดุ

ชอ่ื มหาปรมาภรณ์
2560

โรงเรยี นตากพทิ ยาคม โดยทา่ นผอู้ ำ� นวยการสคราญจติ ศรญิ ญามาศไดจ้ ดั ทำ� โครงการขอความอนเุ คราะหส์ อื่ การเรยี น
การสอนหอ้ งเรียนคุณภาพจาก ดร.ชุมพล พรประภา สำ� หรับอาคารเรยี น 117 ปี หลังใหม่ จ�ำนวน 29 หอ้ งๆ ละ 4 รายการ คอื
1. เครอ่ื งมลั ตมิ ีเดยี โปรเจคเตอร์ จำ� นวน 1 เครื่อง
2. เคร่อื งขยายเสียงพร้อมลำ� โพง จ�ำนวน 1 เคร่ือง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ All in One จำ� นวน 1 เครอื่ ง
4. เครอื่ งฉายภาพทึบแสง จำ� นวน 1 เคร่ือง
บริจาคเป็นครภุ ณั ฑ์ รวมมูลค่า 2,591,150 บาท ค่าติดตง้ั จ�ำนวนเงนิ 238,500 บาท รวมเปน็ เงนิ ทงั้ สนิ้ 2,829,650 บาท
(สองลา้ นแปดแสนสองหมน่ื เกา้ พนั หกรอ้ ยหา้ สบิ บาทถว้ น) นบั วา่ ดร.ชมุ พล เปน็ ผมู้ วี สิ ยั ทศั นท์ ก่ี วา้ งไกล ใสใ่ จคณุ ภาพการศกึ ษา
ของเดก็ ๆ ทจ่ี ะเติบโตไปเป็นพลโลกในวันข้างหน้า

Takpittayakhom School 19

ดร.สมคิด สมศรี อธบิ ดีกรมกจิ การเด็กและเยาวชน

เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากส�ำ นักงานสลากกนิ แบง่ รฐั บาล
กว่า 1 ลา้ นบาท ให้แกน่ กั เรียนโรงเรยี นตากพทิ ยาคม จ.ตาก

พิธีมอบทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2561 โดยส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ
118 ปี ตากพทิ ยาคม วถิ ีก้าวไกลประจ�ำปี 2561 เม่อื วนั เสาร์ท่ี 20 ตลุ าคม 2561 โดย ท่าน ดร.สมคิด สมศรี อธบิ ดีกรมกจิ การ
เดก็ และเยาวชน ศษิ ยเ์ กา่ โรงเรยี นตากพทิ ยาคมในปี 2517 และปี 2519 ทา่ นไดม้ สี ว่ นรว่ มในการสรรหาเงนิ ทนุ จากสำ� นกั งานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล จ�ำนวน 1,352,000 บาท และได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใหก้ ับนักเรียนอ่ืนมธั ยมศึกษาตอนตน้ จ�ำนวน 140 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท และนักเรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอน
ปลาย จ�ำนวน 132 ทนุ ๆ ละ 6,000 บาท และในโอกาสนี้ นางตุ้มทอง มสุ ิกรตั น์ รองผอู้ ำ� นวยการรกั ษาการในต�ำแหน่งผอู้ �ำนวย
การส�ำนกั งานสลากกินแบง่ รัฐบาลให้เกยี รติมามอบทุนด้วยตนเอง
ท่าน ดร.สมคิด สมศรี ได้ให้ข้อคิดฝากนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ขอให้ใช้สอยเงินด้วย
ความคมุ้ คา่ และใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ ไมว่ า่ จะใชจ้ า่ ยในดา้ นการศกึ ษา หรอื การใชจ้ า่ ยในครอบครวั โดยหลกั ส�ำคญั ในการใชช้ วี ติ
คือ หลกั แห่งความพอเพียงของลน้ เกล้ารัชกาลท่ี 9 ที่พระองคท์ รงพระราชทานใหแ้ กป่ ระชาชนชาวไทยทุกคน นับเป็นแบบอย่าง
ที่ประชาชนชาวไทยตอ้ งปฏบิ ัติตาม เพือ่ ความเจรญิ รุง่ เรือง และความสุขในการใช้ชวี ติ

20 วารสารประกายเพชร

สำ� หรับทมี่ าของทุนการศกึ ษานี้ ภายใต้แนวคิด และการประสานงานของนางสคราญจิต ศรญิ ญามาศ อดตี ผู้อำ� นวยการ
โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ไดเ้ ลง็ เหน็ ความสำ� คญั ของนกั เรยี นทกุ คนและความสำ� คญั ของการศกึ ษาทา่ นใสใ่ จทกุ รายละเอยี ดชวี ติ ความ
เป็นอยู่ของนักเรียนทุกคน ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการความช่วยเหลือ จึงได้ประสานไปยังท่าน ดร.สมคิด สมศรี จน
ประสบความส�ำเรจ็ ได้รบั ทนุ อนุมัตทิ นุ การศึกษาในครงั้ น้ี

Takpittayakhom School 21

โครงการจดั สร้างห้องน้ำ� สุขาร่วมใจ ปลอดภัยมลพิษ
ตามมาตรฐาน HAS โรงเรยี นตากพิทยาคม
ประจ�ำปกี ารศึกษา 2560

จากการท่ีท่านผู้อ�ำนวยการสคราญจิต ศริญญามาศ ได้เดินตรวจเยี่ยมทุกพ้ืนท่ีภายในบริเวณโรงเรียน พบว่าห้องน�้ำ
หลังโรงอาหาร ส่งกล่ินเหม็นทร่ี ุนแรงมากโดยเฉพาะอยา่ งย่งิ ในภาคบา่ ย เพราะเปน็ หอ้ งน้ำ� ที่ใช้มายาวนานกว่า 50 ปี จงึ ไดป้ ระชมุ กบั คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ตง้ั คณะท�ำงานขึ้นมาเขียนโครงการและหารูปแบบของห้องน�้ำ ไดข้ ้อสรุปคอื ใชร้ ปู แบบห้องนำ้� ของบรษิ ัท ปตท.
โคง้ วิไลไทยเสรี
สว่ นดา้ นการระดมทุนทางโรงเรยี นได้หารือกบั ทา่ นประธานชชู าติ ชน่ื มงคลสกลุ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรยี นตากพทิ ยาคมเปน็ ระยะๆ และทา่ นอดุ ร ตนั ตสิ นุ ทร ประธานทปี่ รกึ ษากติ ตมิ ศกั ดโ์ิ รงเรยี นตากพทิ ยาคม โดยมกี ารระดมทนุ จาก คณะ
ครู บคุ ลากร ผปู้ กครองปจั จบุ ัน ศษิ ย์เกา่ ทุกรนุ่ และภาคเี ครอื ขา่ ยทุกภาคส่วน เป็นเงินจ�ำนวน1,144,700 บาท จากการจัดกอลฟ์ การกุศล
ชิงถว้ ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี น�ำโดยคณุ ชชู าติ ชื่นมงคลสกุลเป็นเงนิ จ�ำนวน 2,000,000 บาท
เครอื ขา่ ยผปู้ กครองโรงเรยี นตากพทิ ยาคม โดยการนำ� ของทา่ นประธานเครอื ขา่ ยผปู้ กครอง ดร.ธานี สวุ รรณปญั ญา รว่ มกบั คณะผปู้ กครอง
นกั เรียน และคณุ ครูประจำ� ช้นั ทุกหอ้ งเรยี น ร่วมกันทอดผา้ ป่าเพ่อื การศึกษา สมทบทนุ ไดง้ บประมาณ จำ� นวน 401,300บาท ศิษยเ์ ก่าตาก
พทิ ยาคม รุ่นที่ 10 น�ำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ พมิ านมาศสรุ ยิ า ท่านประธานร่นุ เพาะกาย จัดกิจกรรม Run for Taksin ไดง้ บประมาณมาสมทบ
ทุน จ�ำนวน 200,000 บาทบริษทั พีทีไอ โพลีน มหาชน จำ� กัด ได้บรจิ าควัสดใุ นการกอ่ สร้าง จำ� นวน 231,000 บาท รวมงบประมาณที่
โรงเรียนไดร้ บั การบริจาครวมท้งั สน้ิ 3,700,000 บาท
เม่ือโรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างที่ครบถ้วน ทางโรงเรียนจึงได้ประกาศ หาผู้รับจ้างตามระเบียบการเงินพัสดุ ปี 2560
ตามวธิ ี E bidding ได้ผรู้ บั จา้ ง คือ บรษิ ทั T.O.H./ที โอ เอช ตามงบประมาณ จำ� นวน 3,398,189 บาท ส่วนงบประมาณท่เี หลือและวัสดุ
ก่อสร้างที่ได้รับการบริจาคจากบริษัท TPI ทางโรงเรียน ได้จัดน�ำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ซุ้มอเนกประสงค์ จ�ำนวน 5 หลัง ส�ำหรับเป็นท่ีจัด
กิจกรรมของนกั เรียน ครู ตลอดจนใช้เป็นสถานท่ีจดั การเรยี นการสอนนอกหอ้ งเรียน
22 วารสารประกายเพชร

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรยี นตากพทิ ยาคม จัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ Arduino ด้วยภาษาซี (ชุดสมองกล IPST
SE MicroBox for Secondary Education, STEM) สำ�หรับนักเรียนห้องเรียน
เตรยี มวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) ม.4/3 วทิ ยากรอบรมโดยอาจารย์ธาน ี โกสมุ และ
อาจารย์เผ่าพัฒน์ แสงอบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ ห้องปฏบิ ตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม ในวนั เสาร์ ท่ี 7 กรกฎาคม 2561

Takpittayakhom School 23

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ : ภาษาไทย
“งามอัตลกั ษณ์ไทย ภาคภมู ใิ จในภาษา ล�้ำค่าวรรณคดีไทย”

เมอื่ วนั พธุ ที่ 27 มถิ นุ ายน 2561 กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย โรงเรยี นตากพทิ ยาคมรว่ มกบั สำ�นกั งานวฒั นธรรมจงั หวดั
ตาก ได้จัด “กิจกรรมฉายวฒั นธรรมวรรณศิลป์แตแ่ ผน่ ดินอโยธยาสรู่ ัตนโกสินทร์” เนอื่ งในกิจกรรมเอกกวสี ุนทรภู่ บรมครูส่แี ผน่
ดนิ ศรีสยามและกิจกรรมงามภาษาไทยภาคภูมิใจในพระราชนิพนธล์ ้นเกลา้ รัชกาลท่ี 5 โดยมนี ายอำ�นวย อภิชาตตรากูล ผอู้ ำ�นวย
การสำ�นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทยั -ตาก) เป็นประธานประกอบพธิ ีถวายราชสดุดีพระบาทสมเดจ็ พระ
จลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั รชั กาลท่ี 5 และสดดุ กี วเี อกสนุ ทรภู่ กจิ กรรมนจี้ ดั ขนึ้ เพอื่ ปลกุ จติ สำ�นกึ และอนรุ กั ษว์ ฒั นธรรมไทย โดยหลอม
รวมกจิ กรรมวนั สนุ ทรภู่ และวนั ภาษาไทย ใหเ้ ปน็ กจิ กรรมทสี่ ะทอ้ นวฒั นธรรมไทยดา้ นตา่ งๆใหน้ กั เรยี นโรงเรยี นตากพทิ ยาคมและ
นักเรยี นจากโรงเรียนอืน่ ๆ ท่เี ข้าร่วมกจิ กรรมไดส้ มั ผัสเรยี นรู้วิถีอันดงี ามของชาติไทยไมว่ า่ จะเปน็ การร่วมกนั แตง่ กายชุดไทย การ
สาธติ การทำ�ขนมไทยโบราณ อาทิ ช่อมว่ ง หมูสรง่ ม้าฮ่อ การสาธติ การเชิดหุน่ กระบอก โดยคณะละครห่นุ กระบอกโรงเรียนพลู
หลวงวิทยา การแสดงกราวเงาะ การแสดงฉ่อย และร่วมรำ�ลึกถึงคุณความดีของมหากวีแห่งสยามประเทศท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวรรณศิลป์ฝากไว้ในแผ่นดินไทย โดยมีกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพ่ือถ่ายทอดภาพลักษณ์ของไทยให้ประจักษ์แก่สายตาของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ ลานวดั สระเกศ โรงเรยี นตากพิทยาคม

24 วารสารประกายเพชร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ : ภาษาไทย

เม่อื วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทยได้จัดคา่ ยเตมิ ฝันเตรียมความพร้อมสรู่ ัว้ มหาวิทยาลัย
สำ�หรบั นักเรยี นช้นั ม.6/1 - ม.6/3 และ ม.4/2 โดยมี ดร.อนวชั มเี คลอื บ อาจารย์จากมหาวทิ ยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุ ลก เป็น
วิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองการจัดทำ�แฟ้มสะสมผลงาน การวางตัวในการสอบสัมภาษณ์ และกิจกรรมค้นหาความถนัดและความ
ต้องการศกึ ษาตอ่ ในระดับอดุ มศกึ ษา
เมือ่ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 กลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย ไดส้ ่งนกั เรียนเข้าร่วมการแขง่ ขนั อา่ นฟงั เสียงในโครงการ
“ธนชาตริ เิ รม่ิ เตมิ เตม็ เอกลกั ษณไ์ ทยครงั้ ท่ี 47” ชงิ ถว้ ยพระราชทานสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าสยามบรมราชกมุ ารี รอบคดั เลอื ก
ภาคเหนอื ณ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ จำ�นวน 4 คน ไดแ้ ก่เดก็ หญงิ สนิ ินาฏ แสงกระจ่าง เดก็ ชายจีรภัทร แสงศิริรักษ์ นางสาวณัช
กานต์ อ่นุ เรอื น และนายพนารักษ์ กาขนั ผลการแข่งขนั ปรากฏว่าเดก็ ชายจีรภัทร แสงศิรริ กั ษ์ นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้
รับรางวลั รองชนะเลิศอันดบั 1 ไดเ้ ขา้ ร่วมการแขง่ ขันตอ่ ในระดับประเทศในวันที่ 10 กนั ยายน 2561 ณ สำ�นกั งานใหญธ่ นาคาร
ธนชาติ กรุงเทพมหานคร

เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายอ่านออก
เขียนได ้ สำ�หรบั นักเรยี นห้องเรยี น SST ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1/8 - 1/11 โดยมวี ัตถปุ ระสงค์ คือ เพอ่ื ใหน้ กั เรียนได้พัฒนาทกั ษะ
การอา่ นและการเขียนให้มปี ระสทิ ธภิ าพขึ้น เพือ่ ใหผ้ ูเ้ รียนไดพ้ ัฒนาผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นทกุ รายวชิ า และสง่ เสรมิ ให้ผเู้ รียนเหน็
ถงึ ความสำ�คัญของการอา่ น การเขียน

Takpittayakhom School 25

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ : คณิตศาสตร์

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายจุดประกายความคิดโครงงาน
คณิตศาสตร์” โดยท่านรองฯ วรพงศ์ ทองมูล รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงบประมาณเป็นประธานพิธีเปิด สำ�หรับนักเรียน
หอ้ งเรียนพิเศษโครงการ SME ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 5/2 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 3 โรงเรียนตากพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างชุมชนการเรียนรู้
PLC ทุกวนั พฤหัสบดีของทกุ สัปดาห์
26 วารสารประกายเพชร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ : คณิตศาสตร์

เมื่อวันท่ี 14 - 15 กรกฎาคม 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา
คณติ ศาสตรโ์ ดยใชโ้ ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)” สำ�หรับนักเรียนหอ้ งเรียนโครงการ EIS ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
2/4 – 2/7 ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปแี ละหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารคอมพิวเตอร์โรงเรียนตากพทิ ยาคม

Takpittayakhom School 27

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ : สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สุขศกึ ษาและพลศึกษา ไดน้ ำ�นกั เรยี นเขา้ รว่ มแข่งขันในรายการ SPORTDANCE FOR THE QUEEN OBEC-
SPONSOR BASKETBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2018ณ โรงเรยี นสรรพวทิ ยาคม อำ�เภอแมส่ อด จงั หวดั ตากปรากฏผลการแขง่ ขนั
ดังน้ี
ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนตน้
- ทีมที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สมาชิกในทีมประกอบด้วยเด็กหญิงตะวันฉาย
จอดนอก, เดก็ หญงิ อภญิ ญา นาคทองอนิ ทร,์ เดก็ หญงิ มารสิ า มสี ขุ (ม.1/9, เดก็ หญงิ ปภาวรนิ ทร์ อปุ มา และเดก็ หญงิ ลลดิ า กอนอยู่ (ม.1/10)
- ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สมาชิกในทีมประกอบด้วย
เด็กหญิงชนิดา มงอ่อง, เด็กหญิงเพชรพิชชา กันปล้อง, เด็กหญิงพิมพ์ลดา เวรอักษร, เด็กหญิงนวพร หาญธนพงศ์ และเด็กหญิงศุภาดา
หลา้ จักร (ม.2/7)
- ทีมท่ี 1 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท สมาชิกในทีมประกอบด้วยเด็กหญิงกนกกาญจน์ โทนสังข์อินทร์
(ม.2/5), เด็กหญงิ ปทิตา เวชมะโน, เด็กหญิงพิชญาภา ศรรี จนา, เดก็ หญิงสนุ ิตา พลู ทองและเด็กหญงิ ปาริฉตั ร เทียนพานชิ (ม.2/7)
ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลาย
- ทมี ท่ี 1 ได้รับรางวัลชมเชย เงนิ รางวัล 1,000 บาท สมาชกิ ในทมี ประกอบด้วยนายอัษฎางค์ บญุ ประสทิ ธิ,์ นางสาวขนิษฐา
บุญทมิ (ม.5/2), นางสาวกรพนิ ธุ์ กล้ากสกิ จิ , นางสาวอนิ ทริ า ปุม่ ประโคนและนางสาวธนัญรตั น์ ใจงาม (ม.5/8)
ควบคมุ ทมี โดย คณุ ครูศวิ พร แพทย์ขิม คุณครูกลมุ่ สาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา
เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 61 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบหมายที่ปรึกษา กรรมการสมาชิก
เหลา่ กาชาดจังหวัดตากออกหน่วยรับบรจิ าคโลหิต ร่วมกบั ภาคบริการโลหติ แห่งชาติ ท่ี 8 จังหวดั นครสวรรค์ สถานีกาชาดเทพรตั น์ ที่13
ณ โรงเรยี นตากพิทยาคม โดยมีผบู้ รจิ าคโลหติ จำ�นวน 70 ราย บรจิ าคดวงตา จำ�นวน 40 ราย และบรจิ าคอวัยวะ จำ�นวน 10 ราย
28 วารสารประกายเพชร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ : สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา

การแขง่ ขนั บาสเกตบอล TOA เยาวชนชงิ ชนะเลศิ แหง่ ประเทศไทย ประจำ�ปี 2561 โซนภาคเหนอื ตอนลา่ ง รนุ่ อายไุ มเ่ กนิ 18 ปี
ประเภทชาย ระหว่างวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 61 ณ จังหวัดพิษณโุ ลก รอบชิงชนะเลิศวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ทีมจังหวดั ตากชนะ
ทมี จงั หวัดอตุ รดติ ถ์ด้วยคะแนน 66 : 55 โดยมนี กั กีฬาจากโรงเรยี นตากพทิ ยาคมจำ�นวน 7 คน ได้แก่ นายเสฎฐวฒุ ิ เดชเดชะ ม.6/11 ,
นายธนดล บัวเกษ ม.6/3, นายอลงกรณ์ เต็มเปลี่ยม ม.6/3, นายพิทักษ์พล เมฆหมอก ม.6/3, นายภูมิ วรรณาวชิราศิริ ม.4/7, นาย
พัลลภ ภู่รุง่ เรือง ม.6/2 และ นายอนาวิล กาทอง ม.6/7 ทง้ั นีใ้ นช่วงเดอื นกนั ยายนจะมีการแข่งขนั ตอ่ ในระดบั ประเทศท่ีจังหวดั ราชบุรี

กล่มุ สาระการเรียนรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษาได้ส่งนกั เรียนเข้าร่วมการแข่งขนั บาสเกตบอล สพฐ. - โมโน เเชมเป้ยี นคพั 2018
ระหวา่ งวนั ที่ 25 - 28 พ.ค. 2561 ณ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ โดยนกั เรยี นสามารถผา่ นเขา้ รอบกอ่ นรองชนะเลศิ ครผู คู้ วบคมุ วา่ ท่ี ร.ต. อานนท์
ชลธรี ะเสถียร

เมอ่ื วนั ท่ี 18 – 21 กรกฎาคม 2561 กลมุ่ สาระการเรยี นร้สู ขุ ศึกษาและพลศึกษาไดส้ ง่ นกั เรียนเขา้ ร่วมการแขง่ ขันกฬี ามัธยม
ตากเกมส์ ณ สนามกีฬา อบจ. จ.ตาก ปรากฏผลการแขง่ ขันดังน้ี รางวลั รองชนะเลศิ อันดบั 2 กฬี าเปตองเดยี่ วหญิง ร่นุ อายุไม่เกิน 15
ปี, รองชนะเลศิ อันดบั 2 กีฬาเปตองเด่ียวชาย ร่นุ อายุไม่เกิน 15 ปี, รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่
เกิน 15 ป,ี รองชนะเลิศ อนั ดบั 2 กฬี าเทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ร่นุ อายุไม่เกนิ 15 ปี, รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 กรฑี าว่งิ ผลัดผสมหญิง รนุ่
อายุไม่เกิน 15 ปคี วบคมุ โดยคณุ ครูพยนต์ วนพฤกษ์, คุณครูพงษว์ ฒั น์ เกตดุ ว้ งและว่าท่ีรอ้ ยตรี อานนท์ ชลธีระเสถียร
นายชายฉัตร อินภิรมย์ นักเรียนช้ัน ม.5/11 เข้าร่วมการแข่งการเสือภูเขาครอสคันทร่ี วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 วนธารา
ครอสคนั ทร่ี จงั หวัดพษิ ณโุ ลก ได้อันดบั 1 รุน่ 17 ปชี ายวันท่ี 16 มถิ ุนายน 2561 ชงิ แชมปป์ ระเทศไทยสนาม จงั หวดั ระนอง ไดอ้ นั ดบั
ท่ี 5 และวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ชงิ แชมป์ประเทศไทยสนาม จังหวดั ระยอง ได้อันดบั ท่ี 5

Takpittayakhom School 29

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

เมื่อวนั จนั ทร์ ท่ี 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรยี นตากพทิ ยาคมจดั กิจกรรม “สปั ดาห์สง่ เสรมิ พระพทุ ธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวนั วสิ าขบชู า
วนั สำ�คญั สากลของโลก ประจำ�ปี 2561” โดยมพี ระสงฆ์ 9 รปู สวดเจรญิ พทุ ธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศน์ 1 กณั ฑ์ “เรอ่ื งการทำ�บญุ วนั วสิ าขบชู า”
เพื่อใหน้ กั เรยี นไดเ้ ขา้ ใจหลกั ธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า ถงึ ใจความสำ�คัญของวนั ประสตู ิ ตรสั รู้ และปรินิพพาน และในวนั 15 ค่ำ�เดือน 6 ของทุก
ปี ซง่ึ เปน็ วันวสิ าขบูชาอกี ทง้ั คณะรฐั มนตรีกำ�หนดใหเ้ ป็น “วันตน้ ไม้แหง่ ชาติ” คณะผู้บรหิ าร หัวหน้ากลมุ่ สาระและตวั แทนนักเรียน รว่ มปลกู ต้นไม้
เพอื่ ถวายเปน็ พุทธบูชาเนอื่ งในวนั วิสาขบชู า ณ อาคาร 118 ปี ส่วนกิจกรรมภาคบา่ ย คณะผ้บู รหิ าร คณะคุณครู บุคลากร และนักเรยี นทุกระดบั ชัน้
ร่วมประกอบพิธเี วยี นเทยี นประทกั ษิณ 3 รอบ ณ สถูปเจดีย์วัดสระเกศโรงเรียนตากพทิ ยาคม

เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการโรงเรียนตากพิทยาคมทำ�พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องใน
สัปดาหส์ ่งเสรมิ พระพุทธศาสนาวนั วสิ าขบูชา ณ ศูนย์ศกึ ษาพระพทุ ธศาสนาวนั อาทิตย์วดั โคกพลู ซง่ึ ได้รับรางวัลต่างๆ ดงั นี้
การตอบปัญหาธรรมะ ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ไดแ้ ก่ เดก็ หญงิ ชนกนันท์ เสือดว้ ง ม.1/1 ชนะเลศิ
ระดับช้นั มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวณฐั ณิชา คชรกั ษ์ ม.5/2 รองชนะเลิศอนั ดบั หนึง่
อาราธนาในพุทธศาสนพธิ ี ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาตอนนตน้ ได้แก่ เด็กหญิงศรวี ลี สขุ นนั ตพงศ์ ม.2/1 รองชนะเลิศอนั ดับหนึง่
ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ไดแ้ ก่ นายอัศราวธุ บวั กล้า รองชนะเลศิ อนั ดบั หน่ึง
การแข่งขันร้องเพลงธรรมะ ระดับชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวศุจีภรณ์ อู่อ้น ม.4/8
สวดทำ�นองสรภญั ญะ ระดับชน้ั มัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอนั ดับหนึง่ ไดแ้ ก่ เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วนิล,
เดก็ หญิงพรนภัส ใจมา, เด็กหญงิ ณัฏฐกมล พันธ์ุพืช, เดก็ หญิงณฐั ิดา ทิมาวงษ์, เดก็ หญิงธนาธปิ ทพิ ย์บุรี
ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ชนะเลศิ ไดแ้ ก่ นางสาวจิณณพัตมาลแ์ ก้ว, นางสาวกสุ มุ า ทพิ ย์บรุ ,ี
นางสาวนชิ นันท์ ทองไทยนนั ท,์ นางสาวญาณวดี อรรคพันธ์ุ , นางสาวธนติ า ออ๊ ดทรัพย์

30 วารสารประกายเพชร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ : สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นอ้ มนำ�หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง หอ้ งเรยี น EIS ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 และ 4 โดยกจิ กรรม Active Learning เพอื่ ถา่ ยทอดความรู้
ความเขา้ ใจในเรอื่ งหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปใชใ้ นการดำ�เนนิ ชวี ติ ประจำ�วนั ไดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพ เสรมิ สรา้ งพน้ื ฐานทด่ี ที างจติ ใจของ
นักเรยี นใหส้ ำ�นึกในคุณธรรม ผู้เข้าอบรม นักเรยี นหอ้ งเรียน EIS ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำ�นวน 245 คน ไดร้ ับความอนเุ คราะห์จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชรและคณะ
มาเปน็ วทิ ยากร

เมื่อวันท่ี 7 กรกฏาคม2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดกิจกรรม
อบรมเยาวชนอาเซยี น หอ้ งเรยี น EIS นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/4-2/7 จำ�นวน 183 คน ซงึ่ ไดร้ บั ความอนเุ คราะหจ์ าก ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์
ชูวิทย์ กมุทธภิไชย อาจารย์ประจำ�โปรแกรมภาควิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชรและคณะมาเป็น
วิทยากรในกจิ กรรมอบรมครัง้ นี้
เมื่อวนั ศุกร์ ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 โครงการศนู ย์การเรียนรู้ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอเพยี งนกั เรยี นใหม่ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 และ 4 “ เพอ่ื ถา่ ยทอดความรู้ ความเขา้ ใจในเรอื่ ง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำ�คุณธรรมจริยธรรมน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี งไปใช้ในการดำ�เนินชวี ติ ประจำ�วนั และเกิดอุปนิสัยอยอู่ ย่างพอเพยี ง โดยมี ผศ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า
อาจารยป์ ระจำ�โปรแกรมวชิ าสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภัฏกำ�แพงเพชร ให้เกียรติ
มาเป็นวิทยากรการอบรมในครัง้ นี้ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรยี นตากพทิ ยาคม

Takpittayakhom School 31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมหน้าเสาธงของกล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศในทุกวนั พฤหสั บดี (Fun with Language and Culture)

ภาษาองั กฤษ
ภาษาจนี
ภาษาพมา่

เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายSSTCEB
Language (Chinese English Burmese) สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 ห้องเรียน
สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี

32 วารสารประกายเพชร

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ครูศิริวรรณ เสือสุวรรณและครูกาญจณี โชติสุขครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับคัดเลือกจากครูจำ�นวน 68 คน คัดเหลือ
31 คนรบั ทนุ จากสำ�นกั งานเลขาธกิ ารครุ สุ ภาอบรมหลกั สตู รออนไลนG์ earing
Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for
the 21st Century (GURO21)ของศนู ย์ซมี โี ออนิ โนเทค ประเทศฟิลิปปนิ ส์
เด็กหญิงศุภาดา หล้าจักรและเด็กหญิงปนัสยา ตาน้อย นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคำ�ถามเกี่ยวกับ
ประเทศสาธารณรฐั แหง่ สภาเมยี นมาร์ (ระดบั มธั ยมศกึ ษา) ในงาน “เมยี นมาร์
ตะจนั่ สงกรานต์หรรษา” ณ คณะมนษุ ยศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่

ด.ญ.นาถนภา สิรมาศ นักเรียนช้ันม.2/3 สอบผ่านข้อเขียนจาก
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
และได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรระยะส้ันStudy Abroad
ณ ประเทศไต้หวนั ระหวา่ งวันที่ 14 - 20 ก.ค.61

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ณ ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร ซ่ึงมีนักเรียนจากจังหวัดตาก สุโขทัย
และกำ�แพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่าประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่นายวิศรุต เจริญศุภผล นักเรียนชั้น ม.4/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายธนญ ชัยมงคล นักเรียนช้ัน ม.6/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 นางสาว
ขวัญข้าว ร่ืนรวย นักเรียนชั้น ม.6/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ได้แก่นายวิทวัส
ต้ังศรีวรกานต์ นักเรียนช้ัน ม.5/4 ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวมณฑติ า ราศแี ละนางสาวพชิ ชาภา บรรเทา นกั เรยี นชนั้ ม.6/2 รางวลั รองชนะเลศิ
อนั ดบั ที่ 3 นางสาวบรมรัตน์ ไตรยางคแ์ ละนางสาวฐติ ยิ า แกว้ บญุ ช่วย นกั เรยี นชั้น ม.6/2
ดำ�เนินโครงการภาษาองั กฤษออนไลน์ SPEEXX โดย ดร.อนุชติ ธรามานติ ย์

Takpittayakhom School 33

กลุม่ สาระการเรียนรู้ : ศลิ ปะและดนตรี

วันเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้าน
ศลิ ปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ให้กับนักเรียนห้องเรยี นสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมวี ตั ถุประสงค์ คอื เพื่อใหน้ กั เรยี นฝึกทักษะดา้ นกีฬานาฏศลิ ปไ์ ทยดนตรสี ากล ทัศนศลิ ป์และคหกรรม โดยไดพ้ ฒั นาศักยภาพ
ตามแนวทางที่ตนเองถนดั

วนั ที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 กลุม่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ จัดกจิ กรรมค่ายพัฒนาทกั ษะศลิ ปะการแสดงนาฏศิลป์และ
ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถน่ิ กจิ กรรมฝกึ ซอ้ มทกั ษะวงโยธวาทติ ตามโครงการพฒั นาผเู้ รยี นมสี ขุ ภาวะทดี่ แี ละมสี นุ ทรยี ภาพ ใหค้ วามรทู้ กั ษะ
ดา้ นการแสดงนาฏศิลปก์ บั นักเรยี นชุมนุมนาฏศลิ ป์ และนกั เรยี นที่มีสนใจ เพ่อื เสรมิ สร้างกระบวนการเรยี นรู้ และพัฒนาศกั ยภาพ
ด้านสุนทรียภาพให้กับผู้เรียน อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเร่ืองการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้
นกั เรยี นมคี วามกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรคซ์ ่งึ ก่อใหเ้ กดิ ประโยชนต์ ่อตนและสงั คมตอ่ ไป ทัง้ นไ้ี ด้เกยี รติจากวิทยากรผ้มู คี วามรู้
ความสามารถจากสถาบันพฒั นศลิ ป์ นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธ์ิ นางสาวอรภิชา เดยี วตระกูล ดา้ นการแสดงนาฏศิลป์ และนาย
อศั วนิ โลหะการก นายจริ าวัฒน์วนิชศริ ดิ า้ นดนตรสี ากลและวงโยธวาทติ มาให้ความรูแ้ กน่ กั เรียน
34 วารสารประกายเพชร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ : ศิลปะและดนตรี

วนั ที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลมุ่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะเปน็ หัวเรือใหญร่ ่วมกับกลุม่ สาระการเรยี นร้สู ขุ ศึกษาและพลศึกษา
กลมุ่ การงานอาชพี และเทคโนโลยี รว่ มจดั กจิ กรรมพธิ ไี หวค้ รูดนตรี นาฏศิลป์ ศลิ ปะ พละ และชา่ งตามโครงการพฒั นาผู้เรียนมสี ขุ
ภาวะทีด่ แี ละมสี นุ ทรยี ภาพ ไดร้ บั เกยี รตจิ ากผ้เู ช่ยี วชาญจากวิทยาลัยนาฏศลิ ป์สโุ ขทยั ในการรำ� เพลงหน้าพาทย์ในพิธไี หวค้ รู โดย
มีนักเรียนชมุ นุมดนตรี - นาฏศลิ ป์ ศิษย์เกา่ และนกั เรยี นโรงเรยี นตากพทิ ยาคม เข้าร่วมพิธใี นคร้งั นี้ ถอื เปน็ พิธกี รรมทีส่ ำ� คัญ และ
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อเทพผู้อบรมครู แห่งศิลปะการแสดงทั้งมวล ระลึกถึงพระคุณของ
ครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ทั้งครูปัจจุบันและที่ล่วงลับไปแล้ว และในฐานะศิษย์
พรอ้ มใจกันปวารณาตนรบั การถา่ ยทอดดว้ ยความวิรยิ ะอุตสาหะ เพอื่ จะได้เป็นความรู้ติดตัว สรา้ งความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ กต่ นเอง
ในภายภาคหน้า ท้ังน้ี ขอขอบพระคุณท่านผู้อ�ำนวยการ สคราญจิต ศิริญญามาศ ท่ีท่านให้การเอื้ออ�ำนวยสนับสนุนร่วมสืบสาน
ประเพณอี นั ดงี ามใหก้ บั โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ใน พธิ ไี หวค้ รดู นตรี นาฏศลิ ป์ ศลิ ปะ พละและชา่ ง ใหส้ ำ� เรจ็ ลลุ ว่ งไปไดด้ ว้ ยดี พรอ้ ม
ทงั้ ขอขอบคุณ ท่านรองผู้อำ� นวยการ คุณครู คุณครูผู้เกษยี ณ พนักงาน นักเรยี น หน่วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งทุกภาคส่วนทุกทา่ น มา ณ
โอกาสนี้

Takpittayakhom School 35

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ : วิทยาศาสตร์

เม่ือเดือนสงิ หาคมที่ผ่านมา เปน็ ชว่ งมหกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแขง่ ขันในงานสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์ทั้งในระดับเขตและระดับภาค
ซง่ึ นักเรียนและคณุ ครผู ู้ฝึกซ้อมได้ควา้ รางวลั ตา่ ง ๆ มากมาย

มหาวิทยาลยั นเรศวร จังหวัดพษิ ณุโลก

รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ 2 การประกวดแฟชน่ั ชุดรไี ซเคิล ระดับภาค
โดย นายวรากร สทุ า (ม.6/8) นายอภิสิทธ์ิ ชเู กตุ (ม.6/8)
นายอศิ ราพงษ์ ทองบญุ ชู (ม.6/9) และน.ส.บษุ บา ใจหงิม (ม.6/7)
ฝึกซอ้ มโดยครณู ชิ นันท์ คำ�นวนสินธแ์ุ ละครสู ุชานันท ์ คำ�นวนสนิ ธุ์

รางวลั ชมเชย การแขง่ ขนั กระบวนการแก้ปัญหาทางวทิ ยาศาสตร์
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ระดบั ภาค

โดย นางสาวทศมน แสงพราย (ม.6/1) นายอัษฎางค์ บญุ ประสทิ ธ์ิ (ม.5/2)
ฝึกซอ้ มโดย ครมู ณฑิรา มาจันทร ์

มหาวทิ ยาลัยราชภัฎพบิ ูลสงคราม จงั หวดั พิษณุโลก

รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั 1 ประกวดวาด รางวลั รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ 1
ภาพหญ้าแฝก ระดับภาค ประกวดวาดภาพหญา้ แฝก ระดบั ภาค การแข่งขนั แลปกริ๊ง ม.ปลาย ระดับภาค
โดย เด็กหญงิ นภัสวรรณ กลีบมะลิ (ม.1/7) โดย นางสาวชลติ า วศินวงศส์ ว่าง (ม.5/5) โดย นางสาวอัจฉรียา กรุ ะคาน (ม.6/1)
ฝกึ ซ้อมโดยนายศิริภัทร จันทมงคลและ นางสาวรงรอง วงคพ์ ิชัย (ม.5/6) และนางสาวรัตนากร บริสุทธ์ิ (ม.6/1)
นางจรรยา นิม่ ขาว ฝกึ ซอ้ มโดยนางเสาวนยี ์ ธนสมั ปัตติ และ ฝึกซอ้ มโดยนายกิตติพงศ์ สริ มิ ูลเครอื และ
นางสาวนิภาพร พลอยโตนด นางสาววราภรณ ์ ภาคสุโพธิ์

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 2 การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ม.ต้น
ระดับภาค

โดย เด็กหญงิ ทพิ ยร์ ตั น์ รายะ เดก็ หญงิ ชนดิ าภา คุณนาม
และ ด.ญ. สุพานิชชา รอดฉ่ำ�

ฝึกซอ้ มโดยนางสาวจรรยา ทเุ รียน และนางสาวนิภาพร พลอยโตนด

รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 1
การแข่งขันตอบปญั หา วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาค
โดย นางสาววรดา ทาปนิ (ม.6/2) และ นางสาวปน่ิ มณรี ตั น์ ดีประเสริฐ (ม.6/2)
ฝึกซ้อมโดย นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง

36 วารสารประกายเพชร

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ : วทิ ยาศาสตร์

มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏกำ�แพงเพชร จังหวัดก�ำ แพงเพชร

รางวลั รองชนะเลศิ อันดบั 1 การแข่งขันทกั ษะ รางวลั รองชนะเลิศอันดบั 2 การแข่งขนั ตอบ รางวัลชนะเลิศการแข่งขนั กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระดบั ภาค ปัญหา วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดบั ภาค แกป้ ัญหาทางวทิ ยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาค
โดย เดก็ ชายจริ พิพัฒน์ สุวรรณถาวรตกุล โดย นายณฐั ภทั ร แหกาวี (ม.6/1) นายประณธิ าน โดย นายประณธิ าน พรหมแก้ว (ม.6/1)
(ม.2/1) เดก็ หญงิ ทพิ ย์กมล สมุ นพนั ธ์ุ (ม.2/1) พรหมแกว้ (ม.6/1) และนางสาวปวณี ต วิภามณี นางสาวนทศมน แสงพราย (ม.6/1)
เด็กหญิงชนม์ชนก ดีสลดิ (ม.2/1) โรจน์ (ม.6/1) และนายณฐั ภัทร แหกาวี (ม.6/1)
ฝกึ ซ้อมโดย นางสาวณัฐธดิ า ศรีพุ่มและนางสาว ฝกึ ซ้อมโดย นางสาวเบญชญา ธนาถริ ธรรม และ ฝึกซอ้ มโดยนางมณฑิรา มาจนั ทร์ และ
พชิ ญาภคั เทดิ โรจนชยั นางสาวทิพยรัตน์ สง่ ประเสรฐิ นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม

มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลลา้ นนาตาก จังหวดั ตาก

รางวลั ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ 1 รางวัลขวัญใจ โครงงาน STEAM 3
วทิ ยาศาสตร์ ม. ต้น โครงงาน STEAM 3 “ต้ปู ลาอจั ฉริยะ” “สกดั pectin จากถ่ัวมะแฮะ”
โดย เด็กชายชาญณรงค์ บญุ ประเสริฐ (ม.3/4) โดย นายธรี ะภทั ร ม่นั กิจ (ม.6/7) โดย นางสาวอุบลวรรณา ไชยวงค์ (ม.6/1) นาง
เด็กชายฐาปณพงศ์ ดว้ งนยุ้ (ม.3/4) นายจิรเมธ ทับทอง (ม.6/7) สาวชญาณี ตันจนั ทร์ (ม.6/1)
เดก็ ชายภมู พิ ฒั น์ เบ้าทอง (ม.3/4) และนายพิชญตุ ม์ ทรพั ย์อนนั ต์ (ม.6/7) และนายพุฒิพงศ ์ พพิ ฒั นานิมิตร (ม.6/1)
เดก็ ชายณัฐกติ ติ์ วิศรยี า (ม.3/4) ฝึกซ้อมโดยนางสาวสธุ าสนิ ี มะโตและ ฝกึ ซ้อมโดย นางอรวรรณ จนั ทร์บตุ รและ
ฝึกซ้อมโดยนางสาวกรรณิกา สียะ และ นางสาวสชุ านันท ์ คำ� นวนสนิ ธุ์ นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม
นายอดิพงษ ์ ทว่ มจอก

รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ 2 ง รางวัลชนะเลศิ รางวลั ชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาวทิ ยาศาสตร์ ม.ตน้ การแข่งขันตอบปัญหาวทิ ยาศาสตร์ ม.ตน้ การประกวดพดู วทิ ยาศาสตร์
โดย เด็กหญงิ จติ ตพิ ัฒน์ กรสกุล (ม.2/1) เด็ก โดย เดก็ หญิงพรนภสั เริญกาศ (ม.3/1) โดย เดก็ หญิงนรศิ รา จนั ทรป์ มุ่ (ม.2/1)
หญงิ ศรวี ลี สขุ นนั ตพงษ์ (ม.2/1) เด็กหญงิ อารยา ภิญญาคง (ม.3/1) ฝกึ ซอ้ มโดยนายชานนท์ คำ� ปิวทา และ
ฝกึ ซอ้ มโดย นางสาวสุพิน พลนิรนั ดร์ ฝกึ ซ้อมโดยนางอาร ี ประเพชร นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การประกวดการแสดง รางวัลชนะเลศิ การประกวดการแสดงทาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทางวทิ ยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น วทิ ยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย การแขง่ ขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
โดย เดก็ หญิงขวัญจริ า จสู ิงส์ (ม.2/1) โดย นายนธิ ิ เพ็ชร์ชะไอ (ม.6/5) โดย นางสาวอัมรา พุ่มเงิน
เดก็ หญงิ เพลงไพเราะ สขุ สบาย (ม.2/1) นางสาวณัฐธดิ า สอนแกว้ (ม.6/5) นางสาวศภุ าพชิ ญ์ จันทร์ยานนท์
เดก็ หญิงสินินาฏ แสงกระจ่าง (ม.2/1) และนางสาวธิดารตั น์ ดีอนิ ทร์ (ม.4/2) ฝกึ ซอ้ มโดยนางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม และ
ฝกึ ซ้อมโดยนายชานนท์ คำ� ปิวทา และ ฝกึ ซอ้ มโดยนางสาวณชิ นันท์ คำ� นวนสินธุ์ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ
นางสาวประภาพรรณ จันทรพ์ รม นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ และ
นางสาวสุชานันท์ ค�ำนวนสินธ์ุ Takpittayakhom School 37

นวตั กรรมดมี ีคณุ ภาพ : นวัตกรรม E S E M T E

เมื่อวันท่ี 7 กรกฏาคม2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ESEMTE ได้เปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21
ของนักเรยี นโครงการห้องเรียนพเิ ศษ นกั เรยี นระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1/1 - 1/3 จำ� นวน 100 คน ซ่งึ ได้รับความอนเุ คราะห์จาก
นายภูมิ ประยูรโภคราช และนางนงนชุ เดชโยธนิ มาเป็นวิทยากรในกจิ กรรมอบรมครงั้ นี้ ณ ห้องประชมุ อาคาร 115 ปี

โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษมอบเสอ้ื สามารถสำ� หรบั นกั เรยี นผผู้ า่ นการคดั เลอื กเขา้ รว่ มโครงการสง่ เสรมิ โอลมิ ปกิ วชิ าการและ
พฒั นามาตรฐาน (สอวน.) คา่ ย 1 โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ประจำ� ปกี ารศกึ ษา 2560 เพอ่ื เปน็ การสรา้ งขวญั และกำ� ลงั ใจใหก้ บั นกั เรยี น
38 วารสารประกายเพชร

นวตั กรรมดมี ีคุณภาพ : นวัตกรรม M E P

นวตั กรรมMEP โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ไดจ้ ดั กจิ กรรมทศั นศกึ ษาและแลกเปลยี่ นวฒั นธรรมใหก้ บั นกั เรยี นนวตั กรรม MEP
ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2/3 ระหว่างวันท่ี 22-27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ สาธารณรฐั เกาหลใี ต้ เพื่อใหน้ ักเรียนไดฝ้ ึกการใช้ภาษา
องั กฤษเพ่อื การสือ่ สารในสถานการณจ์ รงิ และโรงเรยี นมีการแลกเปลยี่ นเรยี นรู้กับโรงเรยี นเครอื ขา่ ยในตา่ งประเทศ

นวตั กรรมMEP โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ไดจ้ ดั กจิ กรรมพฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคข์ องนกั เรยี น
ในโครงการในระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะคร ู และนกั เรียนไดร้ ว่ มปฏิบตั ธิ รรม
เขา้ วดั ฟงั ธรรม และเพื่อเป็นแบบอย่างทดี่ แี ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ในการทำ� นุบำ� รงุ ศาสนาสง่ เสริมคณุ ธรรม
ด้านการใหท้ าน มีเมตตา ณ วัดไผล่ อ้ ม วัดมะเขอื แจ้และวัดสตี ลาราม อ�ำเภอเมือง จงั หวดั ตาก

นวตั กรรม MEP โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ไดจ้ ดั กจิ กรรมคา่ ย Advance English Camp ใหก้ บั นกั เรยี นในโครงการระดบั ชน้ั
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 และ 5 ระหว่างวันท่ี 2-4 มถิ ุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทยี น จ.ชลบุรี เพ่ือใหน้ ักเรยี น
ฝึกฝนและใชค้ วามรู้ภาษาอังกฤษ 4 ทกั ษะ ทกั ษะการฟงั พดู อา่ นและเขียน และเพอื่ สร้างทศั นคติทีด่ ตี ่อการเรียนภาษาองั กฤษ
ให้แกน่ กั เรยี น
ยนิ ดตี อ้ นรบั นางสาวพรรณนาภา เพชรทองทวคี ณู นกั เรยี นโครงการ MEP ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5/4 ทส่ี ามารถสอบคดั เลอื ก
ผ่านโครงการเยาวชน AFS เพอื่ การศึกษาแลกเปล่ียนวฒั นธรรมนานาชาติ รุ่นท่ี 56 เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหวา่ งวันท่ี 8 กันยายน
พ.ศ. 2560 ถึงวนั ท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมอื ง Parchimรัฐ Mecklenburg-Vorpommern ประเทศเยอรมนี

Takpittayakhom School 39

นวตั กรรมดมี คี ณุ ภาพ : นวัตกรรม A S E A N & S S T

เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม61 คณะครูและนักเรียนในโครงการ SST ได้จัดกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์บ้านสีฟ้า
ตากพทิ ยาคม(รบั น้องโครงการหอ้ งเรยี น SST) ข้นึ เพ่ือเปน็ การแนะนำ�โรงเรยี นใหมส่ ำ�หรบั นักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อทีน่ กั เรียน
จะสามารถปรับตัวเข้ากบั สภาพแวดลอ้ มและการเรยี นการสอนไดด้ ขี ึ้น อกี ท้ังยงั เป็นการสานสัมพนั ธอ์ นั ดีงามระหวา่ งครอู าจารย์
และรนุ่ พี่รุ่นน้อง

เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2561 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนใน
นวัตกรรม SST ได้สอบวัดระดับภาษาจีน 汉语水
平考试 (HSK2) ณ สถาบันขงจ้ือ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ซ่ึงมีนกั เรียนสอบผ่านทง้ั สน้ิ 30 คน
นายบูรพา สุทธิดี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/8 นักเรียนท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาพม่า (ระดับมัธยมศึกษา)
ในงาน “เมียนมาร์ตะจ่ัน สงกรานต์หรรษา” ณ คณะ
มนษุ ยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่
40 วารสารประกายเพชร

นวัตกรรมดีมีคณุ ภาพ : นวัตกรรม E I S

โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษเปน็ สือ่ (EIS: English for Integrated Studies)
นายวศิ รตุ เจรญิ ศภุ ผล

นักเรยี นระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 4/5
ตัวแทนเขา้ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหวา่ งส�ำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน และ

กระทรวงศกึ ษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำ� ปกี ารศกึ ษา 2561
ระหว่างวนั ท่ี 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นางสาวธญั ญารัตน์ บุญพา นักเรยี นระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/5
เด็กหญงิ ณฏั ฐกมล พันธุพ์ ชื นักเรยี นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 2/6

ตวั แทนเข้ารว่ มโครงการพฒั นาทกั ษะการใชภ้ าษาอังกฤษในการบูรณาการวทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยี
ณ ประเทศสาธารณรัฐสงิ คโปร์ระหวา่ งวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Takpittayakhom School 41

นักศึกษาวชิ าทหาร

เมอ่ื วนั ท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ศนู ยฝ์ กึ นกั ศกึ ษาวชิ าทหารคา่ ยวชริ ปราการไดจ้ ดั พธิ ถี วายสตั ยาธษิ ฐานฯ ไหวค้ รู และพธิ เี ปดิ การฝกึ นกั ศกึ ษา
วิชาทหาร (นศท.) ประจำ� ปีการศกึ ษา 2561 โดยมี พันเอก เกรยี งชัย อนนั ตศานต์ รองผ้บู ัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 310 เปน็ ประธานในพธิ ี ท้ังน้ี
เพื่อให้นกั ศึกษาวชิ าทหาร ไดร้ ะลกึ ถึงพระคณุ ของคุณแม่ จึงจดั พธิ ไี หวว้ ันแม่ พรอ้ มทง้ั ปลกู ฝังให้มอี ดุ มการณ์ เทดิ ทนู และยดึ ม่ันในชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธปิ ไตย ณ อาคาร 111 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

ลกู เสอื

เมื่อวนั ที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรยี นตากพทิ ยาคมได้จดั พธิ ที บทวนคำ� ปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลกู เสือ – เนตรนารี เนื่องในวนั
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว องค์พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรยี นตากพทิ ยาคม อำ� เภอเมือง จงั หวัดตากสาธารณประโยชน์

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

42 วารสารประกายเพชร

ชุมนุม

แนะแนว

เม่อื วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 งานแนะแนวจัดโครงการ คา่ ยพฒั นาสมรรถนะและค้นพบตนเอง ม.1 และ ม.4 หอ้ งเรียนสังคมศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Social Sciences and Technology: SST) กิจกรรม รจู้ กั ตน จุดเรม่ิ ต้น แหง่ ปญั ญา ณ หอประชมุ กาญจนาภเิ ษก 1 โรงเรียนตาก
พทิ ยาคม

แนะแนวการศกึ ษาต่อจากสถาบนั อดุ มศกึ ษา

ได้แก่ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พบิ ลู สงคราม, คณะบรหิ ารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการสอ่ื สาร มหาวิทยาลยั นเรศวร, คณะวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่, คณะศลิ ปกรรมและสถาปตั ยกรรมศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลลา้ นนา วทิ ยาเขตตาก เป็นต้น

Takpittayakhom School 43

นางสาวสริ ยิ ากร เขยี วพุ่มพวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่

นางสาวสุวนนั ท ์ มีใจดี สำ�นักวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ มหาวทิ ยาลยั แม่ฟ้าหลวง

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/1 นางสาวอภิชญาดา จันทรพ์ วง คณะนิตศิ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์

นายกฤตธี ยารงั ษี คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั มหิดล นางสาวกมลวรรณ ด้วงนา วทิ ยาลยั สหวทิ ยาการ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
นายกันตพงศ ์ เจือจนั ทร์
นายจิรัฏฐ์ ทานุพนั ธุ์สกุล คณะศกึ ษาศาตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร นางสาวจิรารัตน ์ พุทธโต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั กำ�แพงเพชร
นายชญช ์ อามระดิษฐ์
นายไชยภัทร เกยี รติรวี คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล นางสาวเสาวลกั ษณ์ สอนเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นายณฐั ภัทร ศิรวิ ิโรจน์ อตุ รดิตถ์
นายธาราดล วงษส์ งวน คณะวนศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนนทวัฒน ์ ดีดทอง นางสาวชลธิชา ใจบญุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่
นายพสิษฐ ์ หลกั เมือง คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวเบญ็ จพร บวั เขียว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
นายภัทรภณ บุญปาล คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่
นายลัทธพล แพ่งสภา นางสาวพัชรดิ า เหล่ียมไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั มหดิ ล
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ รามาธบิ ดี
นายพลภกั ร ์ กันธะโน
นายอนพทั ย์ มลู โพธิ์ทอง คณะวทิ ยาศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสาวจริ ัชญา ฟูมนั่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
นางสาวพชั รพร กาวี
นางสาวชนกนนั ท ์ พรรณาศร คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้า นางสาวจุฑารตั น์ ยอดกุศล วิทยาลยั ศลิ ปะ ส่อื และ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่
นางสาวดวงกมล ตนั ติพงษ์ เจ้าคณุ ทหารลาดกระบงั เทคโนโลยี
นางสาวปัณฑารยี ์ วรรณพงษ์
นางสาวปาณิศา กลั ยาณมติ ร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ นางสาวณชั ชา สินสอน คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่
นางสาววรศิ รา รงุ่ เรอื ง
นางสาวณัฏฐธิดา กองห้าห้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นางสาวเพชรลดา สุวรรณปญั ญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่
นางสาวณัฐกานต์ บัวเปง็ เจา้ คุณทหารลาดกระบัง
นางสาวธัญลกั ษณ ์ แหยมนาค ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6/3
นางสาวพชั รมัย เจรญิ ตรา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
นางสาวรมณยี า บุพศิริ นายกติ ติธชั สุขจติ คณะสาธารณสขุ ศาสตร์ มหาวิทยาลยั นเรศวร
นางสาววิลาสนิ ี พมิ ราช คณะการส่อื สารมวลชน มหาวิทยาลยั เชียงใหม่
นางสาวอาทิมา มาจันทร์ นายดนพุ ล พ่มุ สลดิ คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพบิ ูลสงคราม
นางสาวอนตุ ตรีย ์ ธรรมลงั กา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่
นายสหัสวรรษ เอย่ี มสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตรแ์ ละ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นายสิรวิชญ ์ แซ่หนมิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยมหิดล เทคโนโลยีการเกษตร ล้านนาตาก
นายสุทธวรี ์ แหงมงาม
นายคณุ านนต ์ สะอาด คณะบรหิ ารธุรกิจ มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ นายเสฏฐวฒุ ิ วงษ์สกลุ วรรณ์ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นายพันธวัช เนอื่ งวงั ลา้ นนาตาก
นายวรวิช อ๊อดทรพั ย์ คณะเภสชั ศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
นายบรรณวัชร อนิ ต๊ะ
นางสาวบุษริน พรกติ ติเจรญิ คณะมนษุ ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายอนรุ กั ษ ์ ฟ่ันเฝอื คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
ล้านนาตาก
นางสาวพิมลนาฏ อ่อนตามผล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลยั

นางสาวอชิรญา สวา่ งแสง สำ�นกั วิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลยั แม่ฟา้ หลวง นายปณุ พงษ์ ใจลำ�ปาง คณะอตุ สาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่
นางสาวกนกกร อ้ายงา้ ว
นางสาวจริ าพร อศี าสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยั พยาบาลกองทัพบก นายสุรเชษฐ ์ อนิ่ แกว้ คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลยั นเรศวร
นางสาวจิรริ ตั น ์ ไดว้ งษ์
นางสาวชุตนิ นั ท ์ บณุ ยเศวต คณะสตั วแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ นางสาวฐิตพิ ร หนเู ทศ คณะวิทยาศาสตรป์ ระยุกต์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื
นางสาวเปมิกา สายย้ิม คณะเภสชั ศาสตร์ มหาวิทยาลยั พะเยา
นางสาวเมธนิ ี น้อยวรรณะ นางสาวณัฐชยา เอย่ี มไผ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั นเรศวร
นางสาววภิ าดา มพี รหม คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวปณิธดิ า อว่ มทพิ ย์ คณะวทิ ยาศาสตร์ พลงั งาน มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
นางสาวสริ กิ มลธร วุฒิบตุ ร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสง่ิ แวดล้อม พระจอมเกล้าพระนครเหนอื

คณะอกั ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอฐั ภญิ ญา อินทปัญญา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ นางสาวกชพรรณ ผา่ นภเู ขียว คณะวนศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปพิชยา กาวลิ ะแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิ ยาลัยพยาบาลตำ�รวจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวปวีณนชุ มีมานะ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี
อตุ รดิตถ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ นางสาวปัณฑารยี ์ กรวยทอง คณะนติ ิศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั นครสวรรค์ นางสาวปาณสิ รา พันตรี คณะบรหิ ารธรุ กจิ มหาวทิ ยาลัยแมโ่ จ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิ ยาลยั แมโ่ จ้ นางสาวภทั ราภรณ ์ สทุ ธพิ ัฒน์ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
อนันต์ ล้านนาตาก
สำ�นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยแม่ฟา้ หลวง
นางสาวธัญชนก จาจุย๋ คณะบริหารธุรกิจและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ศิลปศาสตร์ ลา้ นนาตาก
เจ้าคณุ ทหารลาดกระบัง
นางสาวธนั ย์ชนก หลำ�คำ� คณะบริหารธุรกจิ และ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
คณะบรหิ ารธุรกจิ และ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล ศิลปศาสตร์ ลา้ นนาตาก
ศลิ ปศาสตร์ ลา้ นนาตาก

คณะสตั วแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยมี หานคร นางสาวพนั ทภิ า หมน่ื โกฎดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ นางสาวจารุนิภา นันตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยพะเยา

คณะนิเทศศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสาวพรลภัส สงิ ห์โคกทราย คณะบริหารธรุ กิจ มหาวิทยาลยั นเรศวร
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา
นางสาวสวุ ชั นันท ์ จนั ทรแ์ กว้ สำ�นักวชิ าจีนวิทยา มหาวทิ ยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คณะมนุษยศาสตรแ์ ละ มหาวทิ ยาลยั หอการค้าไทย
การประยกุ ตศ์ ิลป์ นางสาวกานตมิ า ด่านประดษิ ฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวทพิ ยส์ ุดา อินทร์แกว้ คณะสงั คมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

คณะวนศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ นางสาวพมิ พ์พลอย นมุ่ นม่ิ คณะบรหิ ารธรุ กจิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เศรษฐศาสตรแ์ ละการส่ือสาร
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
ลา้ นนาตาก นางสาวรัศม์ฑิรา ธนัตถค์ ุณาพงศ์ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้ นนาตาก
วทิ ยาลยั ศลิ ปะ สื่อ และ มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่
เทคโนโลยี นางสาววรนิ ญา คำ�กล่อม คณะการส่อื สารมวลชน มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่

44 วารสารประกายเพชร

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6/4 นายพรรษวัฎ หาญอนิ ทร์ วิทยาลยั สาขาการดนตรี มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
นายปุรมิ สนั ติพนารกั ษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ นายอธิวฒั น์ ป่ินเฉลียว
นายโชตพิ งศธ์ ติ ิ ตรีประวตั ิ นายศิรสิทธ์ ิ วังเสนา คณะนิติศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
นายสนั ตสิ ุข ลา่ ปวน สำ�นักวิชานติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ่ า้ หลวง
นายกณภพ สมทรง คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
นางสาวนาฬกิ า ศรสี โุ พธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พิบูลสงคราม ล้านนาตาก
เทคโนโลยี นายภัครพงศ์ เกษร
นางสาวนฤมล พลสวา่ ง คณะเทคโนโลยีการประมง มหาวทิ ยาลัยแม่โจ้
นางสาวเปมิกา อง้ึ ทรงทรพั ย์ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ นายศุภชัย ใจไหว และทรัพยากรทางนำ้ �
เจา้ คณุ ทหารลาดกระบัง นายวุฒิชยั นาคสี นิ ธ์
นางสาวจิรพรรณ เตจ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
นางสาวรจนา สุขโทน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสนุ ันทา นายปฏภิ าณ จ๋ิวปัญญา ลา้ นนาตาก

นายกอ้ งสกล กลุ ฉิม คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายเอกชยั เทพลือ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั นเรศวร
นายกิตติพัฒน ์ มงคล จดั การการท่องเทยี่ ว
นายกติ ติพัฒน ์ คำ�ถาเครอื นายธนาธปิ แก้วคำ� คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
นายกลั ยวรรธน์ ลมิ้ ประเสรฐิ คณะรฐั ศาสตรแ์ ละนิตศิ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยบรู พา ลา้ นนาตาก
นายวรานนท ์ พรมมา นายณัฐพล สงั ข์คำ�
คณะนติ ิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั กำ�แพงเพชร คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
นายจีรเดช โชตกิ ะ นายนติ ิพฒั น์ ถนอมทรัพย์ ล้านนาตาก
นายกฤษฎา ศรีขำ� ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6/5 นายนิรัช พันธ์ปัญญากรกุล
นางสาวจริญญา กุดพรม นายวิปศั ย์ แสงเจรญิ
นางสาวนฐพร ปลัง่ ดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
นายนฤพล พันโท ลา้ นนาตาก
นางสาวนริสา มง่ิ ทองโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
นางสาวสจุ ิตคณุ สขุ หลา้
นางสาวมัสยา จอมแพง คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
นางสาว มทุ ิตา เหล็กเพชร นางสาวกัญจนพร สวสั ดพ์ิ ันธ์ ล้านนาตาก
นางสาวกิตมิ า คำ�หล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
นางสาวชนนนาถ คลังศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ มหาวิทยาลยั ราชภัฏพบิ ลู สงคราม
นางสาวจุฑามณี พรมบุญชู คณะบรหิ ารธรุ กจิ และ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล การอาหาร
นางสาวรกั พิศุทธ ิ์ สวนสวรรค์ ศลิ ปศาสตร์ ลา้ นนาตาก นางสาวพรี ดา สายทอง
นางสาวกลั ยารตั น์ ผิวอ่อน คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยพะเยา
นางสาวรังสมิ า ปานทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ นางสาววรรณวนชั บุบผา
นางสาวทพิ าวรรณ บัวคำ� คณะครศุ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั พิบูลสงคราม
นางสาวกัลยา คำ�หล้า คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฎั เชียงใหม่
นางสาวธมลวรรณ ขนั ติยะชยั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวณัฐภรณ์ วรรณวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ
นางสาวพุทธรักษ์ เทยี มชยั ภูมิ สงิ่ แวดลอ้ ม
นางสาวมธุ ติ า มูลซาว คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
นางสาว ศศิธร ผนั เขยี ว ทรพั ยากรธรรมชาติและ นางสาวศริ นิ ภา พงษ์อม่ิ
นางสาวกนกวรรณ สกุ สาด ส่ิงแวดลอ้ ม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
นางสาวกนกวรรณ เนอ่ื งนุช นางสาวจไุ รพร ยมิ้ แยม้ และการสื่อสาร
นางสาวเกวลนิ สนสพุ รรณ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
นางสาวจารุวรรณ พันธพ์ ืช อุตรดติ ถ์ นางสาวอารยี า ลาฝอย คณะวิทยาศาสตรแ์ ละ มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชยี งใหม่
นางสาวจิราภรณ์ ใจแสน เทคโนโลยี
นางสาวฐติ วิ รดา แหยมนาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวพนิตพิชา ลาแก้ว
นางสาวเสาวณีย ์ ฟูมนั่ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
นางสาวสริ วิ ิภา กาละจติ ร คณะพยาบาลศาสตร์ วทิ ยาลัยเซนตห์ ลยุ ส์ นางสาวลัทธวรรณ สาวัน ลา้ นนาตาก
นางสาวสชุ านนั ท ์ สอนคลำ่ � นางสาววิยดา หมน่ื พลิ มทอง
คณะบรหิ ารธุรกจิ และ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล คณะทรพั ยากรธรรมชาติ วทิ ยาลยั เทคโนโลยีทางการแพทย์
นางสาวสุดารตั น์ เสือนิ่ม ศลิ ปศาสตร์ ล้านนาตาก นางสาววีระนันท ์ กล่ินทรพั ย์ และสาธารณสขุ กาญจนาภเิ ษก
นางสาวอริศรา เดวี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวสุทัตตา เชียงงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
นาย กฤษณพงศ ์ ศรอี ่อนรอด ล้านนาตาก
คณะครศุ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั เชยี งใหม่ นางสาวศภุ ิสรา ออ่ นจิว๋
นายไชยวฒั น์ โพธ์ิเงนิ นางสาวประภสั สร ชวดสงู เนิน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั พิบลู สงคราม นางสาวกิตติวรา ชุมปัญญา คณะสาธารณสขุ ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร

คณะบรหิ ารธุรกจิ และ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ศลิ ปศาสตร์ ล้านนาตาก ลา้ นนาตาก

คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
ลา้ นนาตาก ลา้ นนาตาก

คณะวิศวกรรมและ มหาวทิ ยาลัยแม่โจ้ คณะพยาบาลศาสตร์แมค มหาวทิ ยาลัยพายัพ
อุตสาหกรรมเกษตร คอรม์ ิค

คณะมนษุ ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง คณะบรหิ ารธุรกจิ และ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศลิ ปศาสตร์ ล้านนาตาก
คณะอตุ สาหกรรมเกษตร มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ คณะบริหารธรุ กจิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
ศลิ ปศาสตร์ ลา้ นนาตาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั บรู พา คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ลา้ นนาตาก
คณะบรหิ ารธรุ กจิ มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กำ�เเพงเพชร
คณะมนษุ ยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
คณะสัตวศาสตร์และ มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเทคโนโลยกี ารประมง มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้
และทรพั ยากรทางนำ้ �
คณะวิทยาศาสตร์และ มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชยี งใหม่
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร ล้านนาตาก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
ลา้ นนาตาก
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6
คณะบัญชี มหาวทิ ยาลัยศรปี ทมุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ลำ�ปาง

คณะวศิ วกรรมศาสตรแ์ ละ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี คณะสถาปตั ยกรรมและการ มหาวทิ ยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ออกแบบสง่ิ แวดล้อม

Takpittayakhom School 45

นางสาวชลธิชา กีรติยุคคีรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร นางสาวนนั ทชิ า คำ�วัน คณะนติ ิศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นางสาวฐติ มิ า ขำ�ศรี คณะบรหิ ารธรุ กจิ และ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
ศิลปศาสตร์ ล้านนาตาก
นางสาวชุติกาญจน์ มีเกาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก นางสาวสมติ านันท์ พงษส์ ุวรรณ วิทยาลยั พลังงานทดแทน มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้

นางสาวชุตนิ าท แหวนทองคำ� คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั กำ�แพงเพชร ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6/8

นางสาวธญั ญรตั น์ จันทร์ทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล นายอนุชา ไชยทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก ลา้ นนาตาก

นางสาวโยษิตา สียะ คณะบรหิ ารธรุ กิจและ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล นายพงศพ์ พิ ัฒน ์ ประทาน - โรงเรยี นเชียงใหม่การบริบาล
ศิลปศาสตร์ ล้านนาตาก
นายอานันต ์ ปยิ ะศีล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั กำ�แพงเพชร

นางสาววรี ภัทรา จะวรรณะ คณะวทิ ยาศาสตร์และ มหาวิทยาลยั ราชภัฏกำ�แพงเพชร นางสาวศศธิ ร โพธ์ิขำ� คณะบริหารธรุ กิจและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ลา้ นนาตาก

นางสาวสาวิน ี สลับสี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวธัญธร ส่งเสรมิ คณะเทคโนโลยแี ละการจดั การ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ อตุ สาหกรรม พระจอมเกลา้ พระนครเหนอื
สง่ิ แวดลอ้ ม
นางสาวธมนนั ท์ ส่งเสรมิ วทิ ยาลัยสหวทิ ยาการ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวอฐั ภิญญา ประดิษฐค์ า่ ย คณะบญั ชี มหาวทิ ยาลยั ศรีปทุม
นางสาวจุฑามณ ี คงเจริญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั เชียงใหม่
นางสาวณฐั ธดิ า สหุ ลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ลา้ นนาตาก นางสาวนภสั วรรณ สำ�ราญ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

นางสาวบุษกร จันทนเ์ ทศ คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววฎาการ เพ็งเจริญ คณะศลิ ปศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแกน่

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6/7 ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/9

นายฉตั รสริ ิ เจริญวงศ์ คณะนติ ิศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั พะเยา นายชญานนท ์ นลิ จันทร์ วิทยาลยั บรหิ ารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายณภัทร ศรชัย คณะส่ิงแวดลอ้ ม มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ นายศุภสิทธ์ ิ ปวนแกว้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั นเรศวร
เศรษฐศาสตร์และการสือ่ สาร
นายพชั รพล เมืองเหมอะ คณะสาธารณสขุ ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
นายพรี วิชญ ์ ศรีวตั ถา คณะเทคโนโลยกี ารประมง
นายพีรดนย์ สู่กระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร และทรพั ยากรทางน้ำ� มหา
ลัยแม่โจ้
นายสทิ ธิโชค จิตรสว่าง คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้ นนาตาก นายธนะพฒั น ์ ถาวรงามย่งิ สกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั แมโ่ จ้

นายเหมภสั จนั ทร์ฉาย คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายสวติ ต ์ ตนั ตระกลู คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
ลา้ นนาตาก ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่ง
แวดล้อม
นายณัชธกฤษณ์ เกตุศรี วทิ ยาลัยพลงั งานทดเเทน มหาวทิ ยาลัยแม่โจ้
นางสาวเมศญิ า เทยี่ งธรรม คณะมนษุ ยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
นายณัฐดนัย เปรมพล คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
นางสาวนรมน เกิดผล คณะวจิ ิตรศลิ ป์ มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่
นายภาณวุ ัฒน ์ จกู ันทา คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก นางสาวมัจฉา ช่นื อารมย์ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวิทยาลัยราชภฏั พบิ ูลสงคราม

นายภทั รนนั ท ์ ขวญั แสน คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล นางสาวนภสั ภรณ์ ดำ�สนิท คณะวทิ ยาการจัดการ มหาวิทยาลยั ราชภฏั พบิ ลู สงคราม
ล้านนาตาก
นางสาวเจนณติ รา เพชรวงษ์ คณะบรหิ ารธรุ กิจและ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
นายพนธกร ศรมี งคล คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศิลปศาสตร์ ล้านนาตาก
ล้านนาตาก
นางสาวศิรนิ าถ แสนปนั ตา คณะบริหารธุรกิจและ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
นายเมธาวี ปันนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิ ยาลยั พะเยา ศิลปศาสตร์ ลา้ นนาตาก
และการสือ่ สาร
นางสาวกนกวรรณ ตาวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
นายกิตติชาต ิ ปุกหลกิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก
ล้านนาตาก
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
นายณภทั ร สิงหะ วทิ ยาลัยพลงั งานทดเเทน มหาวิทยาลยั แม่โจ้
นายอรรถวิทย์ ป่นิ เฉลยี ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยพะเยา
นายณัฐชัย บุญจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
นายศรัณย ์ วรพนั ธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
นายวจั นก์ ร วจิ ักษณศิริกุล คณะอัญมณี มหาวิทยาลยั บูรพา
นายภูเบศ จนั ทร์คีรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนั พลศกึ ษา
นายธวัชชยั แสนคำ� คณะมนุษยศาสตรแ์ ละ มหาวิทยาลยั ราชภัฏกำ�แพงเพชร
สังคมศาสตร์ นายพศิ ุทธ ์ เกตคุ ำ� คณะศิลปกรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลยั พะเยา
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
นายธรี ภัทร วงษ์ลอ้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวนริ าภร โพธ์ิแดง คณะวิทยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏจันทรเกษม
นายพลากร จงบรบิ ูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก นางสาวกรุณา ปญั ญาดี คณะบริหารธรุ กจิ และ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
ศิลปศาสตร์ ล้านนาตาก
นางสาวกนกพร เนยี มพูล คณะวิทยาศาสตร์และ มหาวิทยาลยั ราชภฏั กำ�แพงเพชร
เทคโนโลยี นางสาวมฏั ฐนี นาคศาลา คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
ล้านนาตาก
นางสาวประวณี า จันทร์แจ่ม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6/11
นางสาวจิรนนั ท์ มสี วนทอง คณะสาธารณสขุ ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
นายสรศกั ดิ ์ เชยี งทอง คณะมนุษยศาสตรแ์ ละ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
นางสาวเจตสุภา พรหมศรี สำ�นักวชิ าวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวทิ ยาลัยแมฟ่ า้ หลวง สงั คมศาสตร์

นางสาวศริ วิ รรณ แหงมงาม คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล นางสาวธนากร ศรสี ำ�โรง คณะบรหิ ารธรุ กจิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้ นนาตาก ศิลปศาสตร์ ล้านนาตาก

นางสาวกลั ยรตั น์ พทุ ธัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยแมโ่ จ้ นางสาวธันยพร ด้วงเขยี ว วทิ ยาลยั การจัดการและพัฒนา มหาวิทยาลยั ราชภฏั พบิ ูลสงคราม
ทอ้ งถน่ิ
นางสาวฐติ ิรัตน์ บุญจติ ร คณะบรหิ ารธุรกจิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร นางสาวกนษิ ฐา พงษ์เมน่ คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละ มหาวิทยาลยั ราชภัฏกำ�แพงเพชร
สงั คมศาสตร์
นางสาวธนพร สาระนติ ย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ พระนครเหนอื นางสาวนทั ธพร อม่ิ ทอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

46 วารสารประกายเพชร


Click to View FlipBook Version