The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wasan197152, 2019-12-06 21:58:56

วารสาร โรงเรียนตากพิทยาคม

Takpit_4_2559

ในภาคเรียนท่ี 2/2559 โรงเรียนตากพิทยาคมได้ก้าว
เข้าสู่การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างเข้มข้นเพ่ือมุ่งสู่
ตากพิทยาคมยุค 4.0 ในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี
นวตั กรรมผสานกบั วฒั นธรรมชมุ ชนทอ้ งถนิ่ นำ� ไปสผู่ ลลพั ธ์ สะทอ้ น
คุณภาพการศกึ ษาเชงิ ประจักษ์ ประกอบดว้ ย

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบ
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ผ่านโครงการรับตรง โครงการพเิ ศษโควต้า และระบบ
แอดมิชชัน จากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงอย่างหลากหลาย
ตรงตามความต้องการของตนเองได้ครบ 100%

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผล
การสอบระดับชาติ (O-Net) ไดค้ ะแนนสงู สดุ ในระดับ
เขตพื้นทแ่ี ละระดับจงั หวัด

3. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติในโครงการ
“รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่” จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวจิ ัยแห่งชาติ

4. ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูสอนดี จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร

5. ผู้บริหารได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ด้านวิชาการ
ยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง
ประจำ� ปีการศกึ ษา 2559

นอกจากน้ี โรงเรียนได้ประกันคุณภาพ โดยการขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตลอดภาคเรียน ฝึกฝนนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 อีกท้ังได้เติมเต็มกิจกรรมทักษะชีวิตผ่านค่ายวิชาการ ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับคณะครู ทุกกลุ่มสาระได้มุ่งม่ันทุ่มเท เสียสละ ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่คุณภาพ จึงท�ำให้ตากพิทยาคมยืนอยู่
แนวหนา้ และไม่ทง้ิ นกั เรยี นคนใดไว้เบื้องหลัง (No One Left Behind)
คณะผบู้ ริหาร ครู บุคลากร นกั เรยี น และภาคีเครอื ขา่ ยทีเ่ กยี่ วขอ้ งพรอ้ มเดินหน้าสกู่ ารพฒั นา และรักษาคุณภาพการศกึ ษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด�ำรงไว้ซ่ึงช่ือเสียงและเกียรติยศของชาวสีฟ้าทุกคน ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนท่ีได้
ร่วมกนั ท�ำหน้าท่ีของตนเองและรว่ มสร้างชื่อเสยี งให้กบั โรงเรียนในดา้ นตา่ งๆ ซึง่ ถือเปน็ เกยี รติประวตั ติ อ่ ตนเอง ตอ่ โรงเรียนสืบไป
ขอขอบคณุ ในทกุ ภาคสว่ นทเ่ี กยี่ วขอ้ ง ท่ีไดเ้ ขา้ มามบี ทบาทและได้ใหค้ วามสำ� คญั รว่ มกนั ผลกั ดนั สรา้ งขวญั กำ� ลงั ใจ ขบั เคลอื่ น
การพฒั นาโรงเรยี นตากพิทยาคมใหเ้ จริญก้าวหนา้ โดยไม่หยุดย้ัง ขอขอบพระคณุ ทุกทา่ นค่ะ

นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนตากพทิ ยาคม

สารจากผอู้ ำ�นวยการ 1
ถ้อยแถลงจากบรรณาธกิ าร 3
สารจากรองผ้อู ำ�นวยการ 4-7
ประมวลภาพกิจกรรม 8 - 10
ข่าวประชาสมั พันธ์ 11 - 14
คณุ ครคู นเกง่ 15
รายช่อื นกั เรยี นโรงเรยี นตากพิทยาคมที่มีผลการสอบ 16
O-net คะแนนสงู สดุ ของเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา
เขต 38 17
รายชื่อนักเรียนโรงเรยี นตากพิทยาคมทม่ี ผี ลการสอบ 18
O-net คะแนนสงู สดุ ในแต่ละรายวิชา 19 - 20
หอ้ งเรยี นสเี ขียว 21
เส้นทางความพอเพียง 22 - 25
กิจกรรมพัฒนานักเรียน - โครงการห้องเรยี นพิเศษ
สู่ความเป็นเลศิ ดา้ น IT
คณุ ครูคนใหม่ในร้วั สีฟา้

สมาชิกสภานักเรยี นโรงเรียนตากพทิ ยาคม 26
ปีการศกึ ษา 2560 27 - 28
ศษิ ยเ์ ก่าคนเกง่ ตากพิทยาคม 29
สอวน. คา่ ย 2 30 - 31
กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 - 33
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 34 - 35
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์ 36
กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ 37 - 38
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ 39
กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี 40 - 41
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ 42
เก่ง ดี มีสุข 43
นวตั กรรมดี มีคุณภาพ 44
ESEMTE 45
MEP 46
Pre-engineering+SME 47 - 53
ผลโควตา ปี 2560 54 - 56
ผลการสอบ Admissions 60

วตั ถุประสงค์ เรยี นทา่ นผอู้ า่ นวารสารประกายเพชร วารสารเพอื่ การประชาสมั พนั ธ์
โรงเรยี นตากพทิ ยาคมทกุ ทา่ น แมป้ วงชนชาวไทยยงั ตกอยใู่ นความโศกเศรา้
1. เพ่อื เผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ และกิจกรรมต่างๆ อาดูร แต่ในค่�ำคืนอันมืดมิดเราก็ยังมีแสงเทียนทองอันผ่องใสผุดขึ้นกลาง
ของโรงเรียน ใจไทยทั่วหล้า เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารทรง
รับการกราบบังคมทูลเชิญให้ทรงราชย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
2. เพ่อื ประชาสมั พนั ธ์โรงเรียนสหู่ นว่ ยงานอน่ื ๆ และชุมชน พระมหากษตั รยิ ร์ ชั กาลที่ ๑๐ แหง่ ราชวงศจ์ กั รี ยงั ความปลมื้ ปติ แิ กพ่ สกนกิ ร
ภายนอก ชาวไทยทุกหมูเ่ หลา่
สมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั มหาวชริ าลงกรณบดนิ ทรเทพยวรางกรู ทรงพระ
3. เพ่ือเป็นสอ่ื กลางในการสรา้ งความสมั พนั ธอ์ ันดี ปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร พระองค์
ระหว่างครู นักเรียน ผปู้ กครอง ชุมชน และเครือขา่ ย ทรงเปน็ “กษัตริย์นักบินพระองค์แรกแหง่ ราชวงศ์จักร”ี ดว้ ยมีพระอุปนิสัย
ประชาสมั พนั ธภ์ ายนอก โปรดความมีระเบียบวินัย ความละเอียดถี่ถ้วนและแม่นย�ำในข้ันตอนท่ีซับ
ซอ้ น ท�ำใหพ้ ระองคท์ รงพระปรชี าสามารถในเรอื่ งทเี่ กย่ี วกบั เครอื่ งยนตก์ ลไก
4. เพอ่ื สนบั สนนุ ให้ครู บคุ ลากร และนกั เรยี นไดม้ ี และเรยี นรวู้ ทิ ยาการการบนิ ตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ กวา่ นกั บนิ ทวั่ ไป อกี ทงั้ ยงั
ส่วนรว่ มในการแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน ทรงรอบรูเ้ ทคนิคการบนิ ใหมๆ่ ทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิ ัติ พระองคท์ รง
และการประชาสัมพนั ธโ์ รงเรียน ต้ังพระราชหฤทัยแน่วแน่ท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการบนิ สมัยใหม่แกก่ องทพั อากาศไทย
คณะกรรมการทีป่ รกึ ษา ดว้ ยพระราชหฤทยั ทท่ี รงมคี วามหว่ งใยในความทกุ ขร์ อ้ นของราษฎร
นางสคราญจติ ศริญญามาศ ผู้อ�ำนวยการ ไทย ประกอบกับมีพระประสบการณ์ในด้านการบินสูง พระองค์ได้เสด็จ
โรงเรียนตากพิทยาคม พระราชด�ำเนินด้วยเครื่องพระราชพาหนะไปทรงเยี่ยม และพระราชทาน
นายเสรี พรหมแก้ว รองผอู้ �ำนวยการ ขวัญก�ำลังใจแก่ราษฎรในพ้ืนท่ีได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ย่ิงไปกว่าน้ัน
ฝ่ายบริหารงานทวั่ ไป ด้วยพระเมตตาท่ีมีต่อราษฎรไทยท่ีประสบอุทกภัยและประชาชนในพื้นที่
นายวรพงศ์ ทองมูล รองผูอ้ �ำนวยการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์มีพระราชด�ำริให้บริษัทการบินไทย
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ จัด “เท่ียวบินพิเศษมหากุศล” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหา
นายอภิศักด์ิ เทยี มฉันท ์ รองผูอ้ �ำนวยการ อุปกรณ์ด้านการแพทย์ส�ำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝา่ ยบรหิ ารงานกจิ การนักเรยี น โดยทรงปฏบิ ตั หิ นา้ ทเี่ ปน็ นกั บนิ ที่ 1 น�ำผโู้ ดยสารเดนิ ทางจากทา่ อากาศยาน
นางภทั ราภรณ์ เนอื้ ไม้ รองผอู้ �ำนวยการ สวุ รรณภมู สิ ทู่ า่ อากาศยานเชยี งใหม่ และกลบั จากทา่ อากาศยานเชยี งใหมส่ ู่
ฝา่ ยบริหารงานวชิ าการ ทา่ อากาศยานสวุ รรณภมู ดิ ว้ ยพระองคเ์ อง และดว้ ยพระอตุ สาหะพระองคท์ รง
นางอรทัย ธวิ งศค์ �ำ ครูโรงเรียนตากพทิ ยาคม ฝกึ ฝนดา้ นวทิ ยาการการบนิ อยา่ งจรงิ จงั ตลอดหลายสบิ ปี เปน็ ทป่ี ระจกั ษช์ ดั
นางพรเพ็ญ สวา่ งโชติ ครูโรงเรียนตากพทิ ยาคม วา่ สมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั ไดท้ รงใชค้ วามเชยี่ วชาญดา้ นการบนิ ในการประกอบ
นายวิฑรู ย์ ศริพนั ธ ์ุ ครโู รงเรียนตากพิทยาคม พระราชกรณยี กจิ ในการเสรมิ สรา้ งความมนั่ คงดา้ นการทหารแกก่ องทพั ไทย
นายด�ำรงพล กิตตริ ัตนวศนิ ครโู รงเรียนตากพิทยาคม และยงั ถา่ ยทอดวิทยาการความรู้ น�ำมาใช้พัฒนากิจการการบินเชิงพาณชิ ย์
นางศริ วิ รรณ เสอื สวุ รรณ ครูโรงเรยี นตากพิทยาคม และสายการบินแห่งชาตอิ ยา่ งอเนกอนันต์ อนั เป็นคณุ ูปการใหญย่ งิ่ แกพ่ สก
นางเสาวนีย์ ธนสมั ปัตต ิ ครูโรงเรยี นตากพิทยาคม นิกรชาวไทยที่ได้มีพระมหากษัตริย์ท่ีมีพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ
และนำ้� พระทยั ท่เี ปยี่ มล้นไปดว้ ยพระเมตตา
บรรณาธกิ าร หวั หน้างานประชาสมั พันธ์
นางปณุ ฑรา บัวงาม
นางปณุ ฑรา บัวงาม บรรณาธกิ าร

กองบรรณาธกิ าร
นางสาวณิชนนั ท์ ค�ำนวนสนิ ธ ์ุ นายธรี วฒุ ิ อภปิ รัชญาฐติ ิกุล
นายวชั ระ วงษ์ดี นางเสาวนีย์ ธนสมั ปัตติ
นางนาถยา สธุ รรม นางสาวสุชานันท์ ค�ำนวณสุนธุ์
วา่ ที่ รต.อานนท์ ชลธีระเสถยี ร นางสาวกาญจนี โชติสุข
นางสาวขวญั ฤทัย โพธิเสน นางสาวภทั ราภรณ์ สขุ สุวรรณ
นางสาวนสุ รา วตั ละยาน นายจิตติ ทองจติ ติ
นางสาวณัฐสนิ ีย์ ชูประสทิ ธ ิ์ นางสาวจ�ำเนียร น�้ำสงั ข์
นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ นางสาวสุวมิ ล ฟักทองอยู่
นายกาญจนภสั ส์ กัณฑน์ ลิ นางสาวพมิ พา พ่งึ ทองค�ำ
นางสาวจันจิรา บุญยัง นางสาวมนสกิ า ก๋าค�ำ
นายปรญิ ญา กองทอง นางสาวสพุ ัชรินธร อาวรณ์
นายปวนิ เกศรอด สบิ เอกกฤษฎ์ิ เพียรมาก
นางสาวภทั ราภรณ์ วงษ์วาท นางสาวอัจฉรา ดสิ กุล

ฝ่ายภาพ

นางอรพิณ ศริพนั ธ์ุ
นายวฑิ ูรย์ ศริพนั ธ์ุ
สบิ เอกกฤษฎ์ิ เพยี รมาก

นายวรพงศ์ ทองมูล

รองผู้อำ� นวยการกลมุ่ บริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ขอบข่ายของงานประกอบด้วย
แผนงานโรงเรยี น สารสนเทศโรงเรยี น ระบบประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
การเงิน การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
ศกึ ษา ตรวจสอบภายใน (ควบคุมภายใน) งานธุรการ และกรรมการ
บริหารโรงเรียน
การบรหิ ารงานงบประมาณของโรงเรยี นตากพทิ ยาคม โดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล การบริหารเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิคุณภาพ
การศกึ ษา ตลอดท้งั กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่ นในการมี
สว่ นรว่ มพฒั นาโรงเรยี นให้เจรญิ ก้าวหน้าอย่างย่ังยนื สืบไป
ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 โรงเรียนได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/ 55-ข จ�ำนวนเงินตามสัญญาจ้าง
กอ่ สร้าง 22,467,000 บาท (ย่ีสบิ สองล้านสีแ่ สนหกหม่ืนเจ็ดพัน บาทถว้ น) ก�ำหนดแลว้ เสร็จภายในเดือนมนี าคม 2561 ซึง่ จะ
ท�ำให้โรงเรียนแกป้ ัญหาการขาดแคลนหอ้ งเรียนและมีอาคารทีป่ ลอดภยั สมบูรณ์ ซึง่ จะสง่ ผลให้การศกึ ษาพฒั นามากย่ิงขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเห็นว่า ห้อง
สขุ าของโรงเรยี นกอ่ สรา้ งมานานนบั กวา่ 30 ปี สภาพชารดุ ทรดุ โทรม ยากทจี่ ะพฒั นาใหด้ ขี นึ้ และไมเ่ พยี งพอ จงึ ไดจ้ ดั โครงการ
“ระดมเงนิ ทนุ จัดสร้างสุขารวมใจ ปลอดภัยมลพษิ โรงเรียนตากพทิ ยาคม” ตามแบบสขุ าของบริษัท ปตท. จากดั (มหาชน)
ขนาด 30 ทนี่ งั่ งบประมาณกอ่ สร้างหลงั ละ 3,504,000 บาท เป้าหมายจ�ำนวน 2 หลงั คอื ห้องสุขาชาย 1 หลัง หอ้ งสขุ าหญิง
1 หลัง โดยก�ำหนดแผนการกอ่ สร้างในเดอื นพฤศจกิ ายน 2560 และโรงเรยี น ได้จดั กิจกรรมระดมทุนดงั นี้
1. เชิญคณะครู ผูป้ กครองนักเรยี น ศิษยเ์ กา่ ของโรงเรยี นตากพทิ ยาคม และผมู้ ีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคตามกาลงั ศรัทธา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไดย้ อดบริจาคประมาณ 1 ลา้ นบาทเศษ
2. จดั กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกศุ ล 117 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม ก�ำหนดจัด ในวนั เสาร์ท่ี 9 กันยายน 2560 ณ สนาม
กอล์ฟเขือ่ นภูมิพล อ�ำเภอสามเงา จงั หวัดตาก
3. ก�ำหนดการทอดผา้ ปา่ เพือ่ การศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม ในวนั ศุกรท์ ี่ 15 กนั ยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร
111 ปี โรงเรยี นตากพทิ ยาคม
4. โรงเรียนเชญิ ชวนผ้มู อี ปุ การะคณุ สมทบทุนในสว่ นท่ีขาดเหลอื ช่วงเดือนกันยายน – ตลุ าคม 2560 และก�ำหนดการ
กอ่ สรา้ งอาคารสุขาร่วมใจฯ ประมาณเดือนพฤศจกิ ายน 2560
โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอมาท�ำให้โรงเรียน
เจรญิ กา้ วหนา้ เปน็ อยา่ งดียง่ิ ซ่งึ สง่ ผลใหก้ ารจดั การศกึ ษาของโรงเรียน ตากพิทยาคมมีคุณภาพเปน็ ทพ่ี งึ พอใจของนกั เรียน ผู้
ปกครองนกั เรยี น และชมุ ชน สอดคล้องกบั วิสยั ทัศนข์ องโรงเรยี นท่วี า่ “ตากพทิ ยาคมเปน็ โรงเรยี นคุณภาพช้นั นา เทยี บเคยี ง
มาตรฐานสากล บนพ้นื ฐานหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง”

นายวรพงศ์ ทองมูล
รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ

4 วารสารประกายเพชร

นางภทั ราภรณ์ เนอื้ ไม้

รองผู้อำ� นวยการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้มีกระบวนการบริหารตามแนวทาง
เศรษฐกจิ พอเพยี ง คอื การปลูกฝงั ให้เดก็ และเยาวชน ได้รูจ้ ักการน�ำ
มาหลกั คิดมาด�ำเนนิ ชวี ติ คอื ความพอประมาณ ความมเี หตผุ ล และ
ความมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม ใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อ
เผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส�ำนึกรักษาส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม คา่ นิยม เอกลกั ษณว์ ฒั นธรรม คา่ นิยม เอกลักษณ์ ความ
เป็นไทยโดย ใช้กระบวนการ PACS APPROACH ดงั นี้
P = PLAN ด้านการวางแผน
ได้ทบทวน ปรบั ปรุง พัฒนา โครงสรา้ ง และกระบวนการบรหิ ารงานวชิ าการให้สอดคลอ้ งหรือรองรบั การจดั การศึกษา
ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
A = ACT ดา้ นการนำ� กระบวนการสูก่ ารปฏบิ ตั ิ
จดั กระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้ การทดลอง การปฏิบัตจิ รงิ ท้ังในสถานศกึ ษาและแหลง่ เรยี นรู้ภายนอกสถานศกึ ษา
C = CHECK ดา้ นการตรวจตดิ ตาม
รบั ฟงั ขอ้ คดิ เหน็ ขอ้ เสนอแนะของผปู้ กครองและผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ในกระบวนการพฒั นาหลกั สตู ร การจดั กจิ กรรมการ
เรียนการสอน การจดั สภาพ และบรรยากาศภายในโรงเรียนสถานศกึ ษา บูรณาการหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
S= STANDARD ดา้ นความเปน็ ส�ำเร็จ
จากการที่โรงเรียนตากพิทยาคมได้พยายามปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียงด้วยการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง จัดกิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน และกจิ กรรมอนื่ ๆ เพื่อชว่ ย หล่อหลอมให้นกั เรยี น
เป็นมนุษยท์ ่สี มบูรณท์ ้งั กายและใจสง่ ผลให้ปรากฏผลดงั น้ี
1. บคุ ลากรของโรงเรยี นตากพทิ ยาคมทกุ คนมคี วามรอบรู้ มอี ธั ยาศยั ไมตรที ดี่ งี าม มคี วามเออ้ื เฟอ้ื เผอ่ื แผ่ ด�ำรงชวี ติ ตาม
หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง เปน็ ผู้ทรงไว้ซึ่งภูมริ ู้ ภูมธิ รรม ภมู ิฐาน
2. นกั เรยี นโรงเรยี นตากพทิ ยาคมทกุ คนมอี ปุ นสิ ยั พอเพยี ง มผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นใน 5 วชิ าหลกั สงู ขน้ึ ทกุ ปกี ารศกึ ษา
มีผลการทดสอบวดั ความรพู้ ื้นฐานระดับชาติ ในชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 และ ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับจงั หวดั ระดบั
สังกัด และระดับประเทศทุก
3. ชุมชน ให้ความไว้วางใจ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้ปกครองนิยมส่งบุตร หลาน เข้ามา
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนตากพิทยาคมได้รับ
การยกยอ่ งจากส�ำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐานใหเ้ ปน็ โรงเรยี นทม่ี อี ตั ราการแขง่ ขนั สงู มาเปน็ ระยะเวลายาวนาน

นางภัทราภรณ์ เนอื้ ไม้
รองผู้อ�ำนวยการ กล่มุ บรหิ ารวิชาการ

Takpittayakhom School 5

นายอภศิ ักด์ิ เทยี มฉันท์

รองผูอ้ ำ� นวยการกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล

เรียนท่านผู้อ่านวารสารทุกท่านครับ ในรอบภาคเรียนที่ 2 /
2559 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด�ำเนินการจัดกิจกรมตามโครงการ
เพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด�ำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเน่ือง เป็นท่ีภาคภูมิใจท่ีผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่ มในการพฒั นานักเรียนรว่ มกัน เชน่ กจิ กรรม
วันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมค่ายลูก
เสอื กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพชีวติ เปน็ ต้น การประชมุ ผู้ปกครองเพอ่ื
ให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ได้พบปะกับครูท่ีปรึกษา และ
พบปะกันเองเพ่ือสร้างความคุ้นเคยสร้างเครือข่ายในห้องเรียนในชั้น
เรยี นและระดบั โรงเรยี น การทผี่ มู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี เขา้ มามสี ว่ นรว่ มมผี ล
ท�ำให้พฤติกรรมนักเรียนทางลบลดลงและมีความสามารถในการเข้า
ศึกษาต่อระดบั อดุ มศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 สงู ขน้ึ นอกจากน้ีกลุม่ บรหิ ารงานบคุ คลไดส้ ง่ เสรมิ ใหม้ ีการจดั กจิ กรรมสบื สาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สภานักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมภายในมากขึ้น มุ่งสร้างความเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดีตามวิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านครู ได้มีการส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก�ำลังใจ สร้าง
ความผกู พนั ตอ่ องคก์ ร พฒั นาครใู หเ้ ปน็ ผนู้ �ำทางวชิ าการเปน็ แบบอยา่ งทดี่ แี กศ่ ษิ ย์ เปน็ บคุ คลแหง่ การเรยี นรู้ จะพาใหโ้ รงเรยี น
ตากพทิ ยาคมกา้ วไปสคู่ วามเปน็ สากลตามเปา้ หมายของโรงเรยี นมาตรฐานสากล เปน็ โรงเรยี นชนั้ น�ำดงั เอกลกั ษณข์ องโรงเรยี น
“โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นผู้น�ำทางวิชาการ” ให้คงอย่คู ่โู รงเรียนสบื ตอ่ ไป
นายอภศิ กั ดิ์ เทียมฉนั ท์
รองผ้อู �ำนวยการ กล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล

6 วารสารประกายเพชร

นายเสรี พรหมแกว้

รองผู้อ�ำนวยการกล่มุ บริหารท่ัวไป

โรงเรียนตากพิทยาคมได้พัฒนาลูกหลานชาวจังหวัดตาก
มาโดยตลอด ทง้ั ทางด้านวิชาการ คณุ ธรรม ดนตรี กฬี า และทักษะ
พื้นฐานในการด�ำรงชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปการศึกษาก็เพ่ิมมากขึ้น
ตอ้ งเพมิ่ เตมิ การศกึ ษาทางดา้ นเทคโนโลยี การสอ่ื สาร การสบื คน้ และ
ภาษาตา่ งประเทศอน่ื ๆ ทมี่ คี วามส�ำคญั ตอ่ อนาคตของลกู ๆ โรงเรยี น
ตากพิทยาคมทุกคน ส่วนการพัฒนาในทุกรูปแบบต้องอาศัยพลัง
จากคุณครูโรงเรียนตากพิทยาคม ทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท
ผลกั ดันใหล้ ูก ๆ ชาวตากพิทยาคมไดร้ บั การศึกษาทดี่ ีอย่างตอ่ เน่อื ง
ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ
ท่ีมีคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากร โดยการจ่ายเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาให้การสนับสนุน
ทุกด้านของโรงเรียนตากพิทยาคมเป็นอย่างดี และยังส่ง
ลูกหลานไปศึกษานอกเวลาท้ังทางด้านดนตรี กีฬา และด้าน
วิชาการ ปัจจุบันท�ำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง เป็นโรงเรียนช้ันน�ำ
ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องขอขอบคุณสมาคม
ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนตากพิทยาคม สมาคม
ครเู ก่าตากพทิ ยาคม เครอื ข่ายผู้ปกครอง และชมุ ชน
ส�ำหรบั กลมุ่ บรหิ ารทว่ั ไป กม็ งุ่ มน่ั ตงั้ ใจในการพฒั นาโรงเรยี นใน
ทกุ ส่วน เนน้ การมสี ่วนรว่ ม ความยง่ั ยืน และขอขอบคุณทีมงานกลมุ่
บรหิ ารงานท่วั ไปท่ีท�ำงานด้วยความแข็งแรง มงุ่ มัน่ ทุม่ เท รวมไปถงึ
นักเรยี นทกุ คน ท่ีชว่ ยกนั ดแู ลรกั ษาโรงเรียน รักษาห้องเรยี น

นายเสรี พรหมแก้ว
รองผู้อ�ำนวยการ กลมุ่ บริหารท่ัวไปโรงเรียนตากพิทยา

Takpittayakhom School 7

8 วารสารประกายเพชร

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมลกู เสอื

กจิ กรรมประชุมผู้ปกครอง

Takpittayakhom School 9

ประมวลภาพกิจกรรม
ปจั ฉิมนิเทศ

พธิ ีบ�ำ เพญ็ กศุ ล อทุ ิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อย่หู วั ปรมินทรมหาภมู ิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ทุนนกั กีฬา (ประเภทกอลฟ์ )

นางสาวสธุ าสนิ ี ศรเี ดช ไดร้ บั ทนุ นกั กฬี า (ประเภทกอลฟ์ ) จากวทิ ยาลยั Dodge City
Community College ณ เมืองดอจ(Dodge) รัฐแคนซัส(Kansas) ประเทศสหรัฐอเมรกิ า
เปน็ เวลา 2 ปี

10 วารสารประกายเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตาก
พทิ ยาคม บคุ ลากรสมาคมครเู ก่า สมาคมศิษย์
เก่า และนกั เรียน พรอ้ มด้วยแขกผูม้ ีเกียรตริ ่วม
กันท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระ
สงฆ์ และท�ำพธี บี วงสรวงทา่ นเทพประกายเพชร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีที่ 116
เมอ่ื วนั ท2ี่ 9 พฤศจิกายน 2559

คณะผูบ้ ริหารและคณะครู บุคลากรสมาคม
ครูเก่า สมาคมศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนตากพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนในงาน “อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป 1,000 ดวง” เพอื่ ร่วมสืบสาน
ประเพณี พร้อมทั้งรว่ มกจิ กรรมแปรอกั ษร เพอ่ื
ร�ำลกึ ถงึ พระมหากรณุ าธคิ ณุ และรว่ มถวายความ
อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมู พิ ลอดลุ ยเดช ณ ลานกระทงสาย จงั หวดั ตาก

โรงเรยี นตากพิทยาคมร่วมกบั ชมุ ชน น�ำคณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร แมค่ ้า ครูเกา่ ศษิ ย์
เก่าและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จัดขบวน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและโครงการในพระราชด�ำริ ในพิธีเปิดงาน
ตากสินมหาราชานุสรณ์ประจ�ำปี 2559 เม่ือวันที่
28 ธันวาคม 2559 เพอื่ เปน็ การน้อมร�ำลึกในพระ
มหากรุณาธคิ ุณของมหาราชทง้ั สองพระองค์

Takpittayakhom School 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนตากพิทยาคม เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเด็กท่ีจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติในวันข้างหน้า จึงด�ำเนินกิจกรรม “สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก
แหง่ ชาติ” ให้กับนักเรียนทุกระดบั ชนั้ โดยมกี ารจับฉลากของขวัญตา่ งๆ มากมายให้กับนักเรียน เพ่ือใหน้ กั เรยี นเปน็ คนเกง่ คนดี มีความสุข ตามจุดมุง่ หมาย
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร โดยของขวัญไดร้ ับการสนับสนุน จาก บริษทั หา้ ง รา้ นต่างๆ เปน็ จ�ำนวนมาก
เมือ่ วนั ที่ 14 มกราคม 2560 คณะผู้บรหิ าร คณะครกู ลมุ่ สาระวิทยาศาสตร์และนักเรยี นโรงเรยี นตากพทิ ยาคม รว่ มปลกู หญ้าแฝกในโครงการสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรยี น (แบบจ�ำลอง โครงการหญ้าแฝก) บริเวณรอบสระน้ำ� หลงั โรงเรียน เพือ่ เป็นการช่วยฟ้นื ฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดล้อม ตาม
โครงการพระราชด�ำรแิ ละนอ้ มน�ำตามหลักปรญั ชาเศรษฐกจิ พอเพียง

โรงเรียนตากพิทยาคมจัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาล
ท่ี 9) ในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) ณ
โรงเรียนตากพิทยาคม เมื่อวันท่ี 20 มกราคม
2560 และในช่วงเย็นได้จัดการบรรพชาหมู่
สามเณรเพ่ือถวายเปน็ พระราชกศุ ล

โรงเรียนตากพิทยาคมร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สวท.ตาก) FM 102 MHz ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นการท�ำความเข้าใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากการสมัครในครั้งน้ีเป็น
ครั้งแรกที่จะต้องท�ำการสมคั รผ่านระบบออนไลน์

12 วารสารประกายเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนตากพทิ ยาคม ได้รับงบประมาณ 22,467,000 บาทเพื่อด�ำเนนิ การกอ่ สรา้ งอาคารเรียน 324/55-ข. อาคารสูง 4 ช้นั ชั้นล่างโลง่ ฝ่ายบรหิ าร
โรงเรียนตากพิทยาคมได้ท�ำพธิ ีลงเสาเอกเพ่อื ความเป็นสริ มิ งคล เมือ่ วนั พุธ ท่ี 9 กมุ ภาพนั ธ์ 2560

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู
และนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์โรงเรียนตาก
พทิ ยาคม ไดจ้ ดั กจิ กรรมคา่ ยยวุ บรรณารกั ษห์ อ้ ง
สมุด ร่วมกันปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียน
บา้ นหนองกระโห้ อ�ำเภอเมอื งตาก จังหวดั ตาก

คณะครู บคุ ลากร นกั เรยี น และภาคเี ครอื ขา่ ยโรงเรยี นตากพทิ ยาคม ขอแสดงความยนิ ดกี บั ผอู้ �ำนวยการสคราญจติ ศรญิ ญามาศ ทไี่ ดร้ บั รางวลั ขา้ ราชการ
พลเรือนดีเด่น ของจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ส.บ.ม.ท.) เมอ่ื วนั ท่ี 22 มีนาคม 2560
เม่ือวันท่ี 16 มนี าคม 2560 รองฯ วรพงศ์ ทองมลู รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากพทิ ยาคม ได้ให้เกียรตเิ ปน็ ประธานในการเปดิ การอบรม
โรงเรยี นปลอดขยะ (Zero Waste Schoo) ณ หอประชมุ กาญจนาภิเษก โดยทางโรงเรยี นได้รบั ความอนุเคราะห์จากคุณมารียา กฤษดาก�ำธร นกั วชิ าการ
ช�ำนาญการส�ำนักงานทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม จังหวดั ตาก ไดม้ าให้ความรู้แก่คณะครูเกยี่ วกบั โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ รวมถงึ เกณฑ์
ในการพิจารณาตดั สินโรงเรยี นปลอดขยะ และการด�ำเนนิ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้กจิ กรรม 3R

Takpittayakhom School 13

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนใน
ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 และ 6 ทจ่ี บการศึกษา ประจ�ำปีการศกึ ษา2559 โดยได้รบั เกยี รตจิ ากแขก
ผ้มู ีเกยี รติ อาทิเช่น นายก�ำธร บุญสา นายกสมาคมศษิ ย์เกา่ โรงเรียนตากพทิ ยาคม นายนัยวัธน์ เทยี ม
ทพิ ร นายอรรถพร ค�ำธร และศษิ ย์เก่าโรงเรยี นตากพิทยาคม ได้ให้โอวาท ข้อคดิ ในการศกึ ษาตอ่ และ
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ทส่ี ามารถสอบเขา้ มหาวิทยาลัยช้นั น�ำของรฐั ได้
ส�ำเร็จ

โรงเรียนตากพิทยาคมร่วมกบั สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยี นตากพิทยาคม จดั งานรดนำ้� ด�ำหัวครูเกา่ เนื่องในวันสงกรานตป์ ระจ�ำปี พ.ศ. 2560 เพอ่ื เปน็ การ
สบื สานประเพณอี นั ดงี านและเปน็ การแสดงความกตญั ญกู ตเวทติ าตอ่ ครอู าจารย์ นอกจากนยี้ งั มกี ารทอดผา้ ปา่ เพอื่ การศกึ ษา เพอื่ น�ำเงนิ ทไ่ี ดม้ าพฒั นาโรงเรยี น
ตอ่ ไป

14 วารสารประกายเพชร

โรงเรยี นตากพิทยาคมขอแสดงความยินดี

รางวลั ระดบั โรงเรียน รางวัลระดับผ้บู รหิ าร ในปกี ารศกึ ษา 2559

รางวลั เชิดชูเกยี รติ MOE AWARDS ประจ�ำ ปี 2558 นางสคราญจติ ศริญญามาศ
ประเภท สถานศึกษา ผู้อำ�นวยการโรงเรยี นตากพิทยาคม

สาขา หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ไดร้ ับรางวลั ตา่ งๆ ดังน้ี

ขอแสดงความยินดกี บั คณุ ครคู นเก่ง

ดร.อนุชติ ธรามานติ ย์ ดร.ปทั มา ภูส่ วาสด์ิ
ส�ำเรจ็ การศกึ ษาศิลปศาสตรดุษฎบี ณั ฑิต สำ� เรจ็ การศึกษาดษุ ฎบี ัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ สาขาวจิ ยั และประเมินผลการศกึ ษา
จากมหาวทิ ยาลยั นเรศวรจงั หวดั พษิ ณโุ ลก

Takpittayakhom School 15

รายชื่อนกั เรียนโรงเรยี นตากพิทยาคม

ทม่ี ีผลการสอบ O-NET คะแนนสูงสดุ ของของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษาเขต 38

ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 6
ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 3

เดก็ หญิงธญานี วัดแดง เดก็ ชายวศนิ สายรศั มี นางสาวสลลิ ทพิ ย์ หลวงมณี
คะแนนวชิ าภาษาองั กฤษ 92.00 คะแนน คะแนนวชิ าสังคมศกึ ษา 72.00 คะแนน

เดก็ ชายนธิ ิภมู ิ แสนแกว้ เด็กชายลัทธพล เลาหพิบลู ย์รตั นา เด็กชายธนาธปิ ศรกี าวี เดก็ ชายเพลร์ วี โพธส์ิ วสั ด์ิ
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 88.00 คะแนน คะแนนวชิ าคณติ ศาสตร์ 96.80 คะแนน

เดก็ หญิงณฐนิ ี สนิ รชั ตานนั ท์ เดก็ หญิงวรเกษ ใจสอาด
คะแนนวิชาภาษาไทย 84.00 คะแนน

16 วารสารประกายเพชร

รายช่ือนักเรยี นโรงเรยี นตากพิทยาคม

มีผลการสอบ O-NET คะแนนสงู สดุ ในแต่ละรายวชิ า

นายแอนโทนโี อ จเู นยี ร์ รอ็ ชชี่ ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6
วิชาภาษาองั กฤษ 86.25 คะแนน
นางสาวนติ ริ ตั น์ เอี่ยมทเุ รียน
วชิ าวทิ ยาศาสตร์ 74.00 คะแนน

นายกลวัชร คำ�แปง นางสาวนพิ ัทธา ออ๊ ดทรพั ย์ นางสาวสลลิ ทพิ ย์ หลวงมณี
วิชาคณติ ศาสตร์ 97.50 คะแนน วิชาภาษาไทย 88.50 คะแนน วชิ าสงั คมศกึ ษา 72.00 คะแนน

ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3

เดก็ ชายนธิ ิภมู ิ แสนแกว้ เด็กชายลทั ธพล เลาหพบิ ูลยร์ ตั นา เดก็ ชายธนาธิป ศรีกาวี เดก็ ชายเพล์รวี โพธสิ์ วสั ด์ิ
คะแนนวชิ าภาษาอังกฤษ 92.00 คะแนน คะแนนวชิ าคณิตศาสตร์ 96.80 คะแนน

เดก็ ชายนธิ ิภูมิ แสนแก้ว เดก็ ชายลทั ธพล เลาหพิบลู ย์รัตนา เด็กหญิงณฐินี สนิ รชั ตานนั ท์ เดก็ หญงิ วรเกษ ใจสอาด
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 88.00 คะแนน คะแนนวชิ าภาษาไทย 84.00 คะแนน

เด็กชายภมู บิ ญุ ยศสูงเนิน เดก็ ชายนพณฐั แตงทอง เดก็ หญงิ ณัฐณิชา ภู่นวล
คะแนนวิชาสังคมศกึ ษาศาสนาและวฒั นธรรม 84.00 คะแนน
Takpittayakhom School 17

ห้องเรียนสเี ขียว โรงเรียนตากพทิ ยาคม ด�ำเนนิ กิจกรรมตามโครงการโรงเรยี นคาร์บอนต่�ำอย่างต่อเนอื่ ง ไดแ้ ก่
ศึกษาดูงานโรงไฟฟา้ เขือ่ นภูมิ แหล่งเรียนรใู้ นท้องถ่นิ เพ่อื ลดปรมิ าณคารบ์ อนจากการเดินทาง นอกจากนยี้ ังปลกู
ตน้ ไม้ในโรงเรยี นเพอื่ เพ่ิมพืน้ ทีส่ ีเขยี ว จดั ท�ำธนาคารขวดนำ้� เพ่อื เพิม่ มูลค่าสิ่งเหลือใช้ จดั นทิ รรศการด้วยเศษวสั ดุ
Big Cleaning Day นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรชั ญาของเศราฐกจิ พอเพียงแก่ผู้ที่สนใจท้งั ชาวไทยและชาวต่างชาติ
18 วารสารประกายเพชร

ถ้าหากวันหนึ่งมีเด็กใส่ชุดนักเรียน เดินเข้ามาหาคุณ
แล้วพูดกับคุณว่า “ฉันเป็นคนดีนะ ฉันท�ำความดีเพ่ือสังคม
ฉนั ควรได้รบั ผลตอบแทน ฉะน้ันฉันอยากขอเงนิ 20,000 บาท
เพื่อน�ำไปใช้เป็นทุนการศึกษา” เมื่อคุณได้ฟังประโยคน้ี คุณ
จะยอมมอบเงนิ ของคณุ ใหก้ บั เขาไหม แนน่ อนวา่ ใครหลายคน
คงปฏเิ สธ แต่มชี ายคนหน่งึ ยอมมอบเงินให้แก่เด็กนักเรยี นแม้
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน โดยไม่เสยี ดายและไมห่ วังสิง่ ตอบแทน
บคุ คลผนู้ น้ั คอื “พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ย
เดชฯ”
“ทุนเศรษฐกิจพอเพียง” คือ หนึ่งในทุนการศึกษา
พระราชทานท่ีเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ โครงการ
ทุนน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส�ำนักงาน
ทรัพยส์ ินสว่ นพระมหากษตั รยิ ์ กอ่ ตัง้ ขนึ้ ตามแนวพระราชด�ำริ
ของในหลวง รชั กาลที่ 9 “พฒั นาเยาวชนใหเ้ ปน็ คนดี และคน
เกง่ สเู่ สน้ ทางความส�ำเรจ็ ตามแนวทางหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ
พอเพียง” เปา้ หมายหลักส�ำคัญ คือ เพือ่ สนับสนนุ ใหเ้ ยาวชน
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจิตอาสา ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณุ ธรรม และจติ ส�ำนกึ ในหนา้ ทขี่ องการเปน็ พลเมอื งดี ยดึ หลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งในการด�ำเนนิ ชวี ติ และพรอ้ มท�ำ
ประโยชน์ให้กบั ชมุ ชน สังคม และประเทศชาติ โดยจะมอบทนุ
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกปี เริ่มต้น
คร้ังแรกเมอ่ื ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั มีนกั เรยี นทนุ ทง้ั หมด
6 รนุ่ สิง่ ที่ได้รับจากทนุ เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย ค่า
เล่าเรียนตลอดหลักสูตรตามท่ีจ่ายจริง ค่าครองชีพเดือนละ
8,000 บาท และ คา่ อุปกรณก์ ารเรยี นปลี ะ 10,000 บาท
ดิฉัน นางสาวกุสุมาลย์ สอนส�ำโรง จบการศึกษาจาก
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยี งโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวดั ตาก ขณะศึกษาอยรู่ ะดับ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดิฉันได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแกน
น�ำเผยแพรค่ วามรเู้ กยี่ วกบั หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ในสถานศกึ ษาแกน่ กั เรยี นในโรงเรยี นและผทู้ ไ่ี ดเ้ ขา้ มาศกึ ษาดู
งาน โดยให้ข้อมลู ความรู้เก่ยี วกบั พระราชกรณยี กจิ และการ
ถอดบทเรยี นตามหลกั สามหว่ ง สองเงอื่ นไข ซง่ึ เปน็ พน้ื ฐานน�ำ
ไปสู่สี่มิติ การเป็นนักเรียนแกนน�ำจึงท�ำให้ดิฉันเข้าใจถึงหลัก
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งเปน็ อยา่ งดี จนกระทง่ั ไดร้ บั การ
คดั เลอื กให้เป็นนักเรียนทุนเศรษฐกจิ พอเพียงรุ่นท่ี 5
วิธีการด�ำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุน ขั้นตอนแรก
คัดเลือกจากการตอบค�ำถามผ่านทางใบสมัครและคลิปวิดีโอ
แนะน�ำตวั โดยทางโครงการทนุ จะใหผ้ สู้ มคั รเขา้ รบั การคดั เลอื ก
นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงอ่านและย่อความจากหนังสือ
นี่คือประเทศไทย พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเทศไทยในความคิด นอกจากน้ี ยังมีโจทย์ให้ผู้สมัครหา

Takpittayakhom School 19

ภาพเกย่ี วกบั ความพอเพยี ง โดยไมจ่ �ำกดั ขอบเขตของภาพ จากนน้ั ใหน้ �ำมาเขยี นเรยี งความ ดฉิ นั เลอื กภาพ “บางคนก�ำลงั
กินโดยไมร่ ู้จักพอ แต่ บางคนไมพ่ อแม้แตจ่ ะกิน” เพือ่ สะท้อนใหเ้ หน็ ถงึ ความเปน็ จรงิ ในสงั คม การทจุ ริตคอรัปชั่นที่เกดิ
จากการไมร่ จู้ ักพอ ความอยากไดไ้ ม่มีท่สี น้ิ สุดน้ี ลว้ นแลว้ แต่สรา้ งผลกระทบท่ีรา้ ยแรงให้กบั สงั คมสว่ นรวม
ดฉิ นั ผา่ นการคดั เลอื กในรอบแรก และ ไดไ้ ปเขา้ คา่ ยคดั เลอื กนกั เรยี นทนุ เศรษฐกจิ พอเพยี งทบ่ี า้ นยางและพพิ ธิ ภณั ฑ์
โรงงานหลวงที่ 1 อ�ำเภอฝาง จงั หวัดเชียงใหม่ ซง่ึ เมอื่ ครบก�ำหนดระยะเวลาการเข้าค่าย 4 วัน 3 คนื แล้ว ผ้เู ข้าคัดเลอื ก
นักเรียนทุนจะต้องน�ำเสนอส่ิงที่ได้เรียนรู้ต่อหน้าคณะกรรมการ ดิฉันมีโอกาสได้ไปพักในบ้านของชาวบ้านยาง ได้สัมผัส
วถิ ีชีวติ ความเป็นอยอู่ ยา่ งพอเพยี งท่ีนา่ ประทบั ใจ เชน่ เรื่องขนั นำ�้ ในหอ้ งน้ำ� แมว้ ่าขันจะมรี อยแตกร้าว เขาก็จะไม่ทิ้ง แต่
น�ำลวดเสน้ เล็กๆมาเชือ่ มตรงรอยแตก คล้ายการเย็บดว้ ยเส้นด้าย แสดงใหเ้ ห็นถึงความพอประมาณ และการใช้ทรัพยากร
อย่างคมุ้ ค่า บ้านทกุ บ้านของชาวบา้ นยางจะมีรปู ภาพของในหลวง
แม้ชาวบ้านนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน มีทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
เพราะ ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน คอื หัวใจทร่ี กั ในหลวง เมื่อได้ไปศกึ ษาพ้ืนท่ีจรงิ ทพ่ี ระองคท์ รงงาน ดิฉันรู้สกึ ซาบซึ้งในพระ
มหากรณุ าธคิ ณุ อยา่ งหาทเี่ ปรยี บมไิ ด้ เพราะเสน้ ทางทง้ั ล�ำบาก และอนั ตราย แตพ่ ระองคก์ ไ็ มเ่ คยหวน่ั กลวั สามารถหาแนว
แก้ปญั หาอยา่ งยง่ั ยืนใหแ้ กพ่ สกนกิ รทกุ หมูเ่ หล่าโดยไม่เลอื กปฏิบัติ
ทนุ เศรษฐกจิ พอเพียงไมไ่ ดม้ อบให้แคเ่ งนิ เท่าน้นั แต่ยังหยบิ ยน่ื โอกาสท่ดี ิฉนั ไมส่ ามารถหาไดจ้ ากท่ไี หน เนอ่ื งจาก
ในช่วงปดิ เทอมทผ่ี ่านมา ดิฉนั ไดไ้ ปเรียนรทู้ ศี่ ูนยศ์ ึกษาการพฒั นาภพู าน อันเนื่องมาจากพระราชดาํ ริฯ และเข้าไปใชช้ วี ติ
อยู่กับปราชญ์ชาวบา้ น เพื่อฝึกทักษะการท�ำงานรว่ มกบั ผอู้ น่ื ทกั ษะการเปน็ ผู้น�ำ และฝึกใหม้ ี จติ อาสา เหน็ แก่ประโยชน์
สว่ นรวมมากกวา่ ประโยชนส์ ว่ นตน ดฉิ นั ไดพ้ กั ทพ่ี ระต�ำหนกั ภพู านราชนเิ วศนแ์ ละ เขา้ ชมพระต�ำหนกั ของพระองค์ พระองค์
อยอู่ ยา่ งเรยี บงา่ ย ผอู้ �ำนวยการพระต�ำหนกั เลา่ วา่ ทกุ ครง้ั ทพี่ ระองคเ์ สดจ็ ประทบั ทพี่ ระต�ำหนกั ภพู าน ทกุ เชา้ พระองคจ์ ะตนื่
มาใสบ่ าตรพระ กอ่ นเสดจ็ ออกจาต�ำหนกั ไปยงั พน้ื ทท่ี ม่ี ปี ญั หาเพอ่ื พดู คยุ กบั ชาวบา้ น พระองคจ์ ะไดบ้ รรทมเพยี งวนั ละ 3-4
ชว่ั โมงเทา่ นนั้ ตลอด 70 ปขี องกษตั รยิ น์ กั พฒั นา ทา่ นทรงท�ำเพอ่ื ผอู้ น่ื และประโยชนส์ ขุ ของพสกนกิ รชาวสยามอยา่ งไมเ่ คย
หยุดพกั พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช คอื แบบอยา่ งในการด�ำเนนิ ชีวิตของดิฉนั ทุกคร้ังทีด่ ิฉันรู้สกึ
เหนอื่ ย ดิฉนั จะนกึ ถงึ พระองคท์ ่าน เพราะพระองคท์ า่ นทรงเหนด็ เหนือ่ ยกวา่ เราหลายรอ้ ยเทา่ แต่พระองค์ไม่เคยท้อ และ
ไม่เคยหยดุ พกั จวบจนลมหายใจสุดท้ายไดห้ มดลง
ในฐานะนักเรยี นทนุ เศรษฐกิจพอเพยี ง ดฉิ นั จะท�ำหนา้ ท่ีของตัวเองใหด้ ที สี่ ุด และตั้งมนั่ อยูใ่ นความดี เพราะกอ่ นท่ี
เราจะพัฒนาใคร เราต้องท�ำตัวเองเป็นแบบอย่าง เหมือนที่พระองค์ท่านทรงท�ำมาตลอด การสอนท่ีดีที่สุดไม่ใช่การสอน
ด้วยค�ำพูด แต่เป็นการสอนด้วยการกระท�ำ ดิฉันจะจดจ�ำสิ่งที่พ่อท�ำและด�ำเนินชีวิตตามรอยเท้าท่ีพ่อให้ไว้ เพ่ือสืบสาน
พระราชปณธิ านและเผยแพร่สูค่ นรนุ่ หลงั สืบตอ่ ไป ภาพของพระราชาผ้เู ปี่ยมล้นดว้ ยทศพิธราชธรรมจะคงอยู่ในหวั ใจของ
คนไทยตลอดไป
20 วารสารประกายเพชร

นางสาวธนัญญา ปาณพิมลวัฒน์, นางสาวนันท์นภัส จินตพิทักษ์สกุล และนางสาวพนิตวีร์ ใยระย้า นักเรียนห้องเรียน
พเิ ศษโรงเรียนตากพทิ ยาคมไดร้ ับรางวัลชนะเลศิ สง่ิ ประดิษฐ์ ประเภทมัธยมศึกษา ในโครงการ “รางวลั นักคดิ ส่ิงประดษิ ฐร์ ่นุ ใหม่”
ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อชื่อผลงานส่ิงประดิษฐ์แอปพลิเคชั่นประเมินตนเอง (SDQ)
ฉบับนักเรียน (student self assessment application) ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นแอปพลิเคช่ันส�ำหรับนักเรียนใช้ประเมิน
ตนเอง (SDQ) ในการแปรผลพฤตกิ รรมทกุ ดา้ นของผทู้ ที่ �ำแบบประเมนิ ทถี่ กู ตอ้ งตามหลกั แบบประเมนิ ตนเอง โดยสามารถใชง้ านได้
บนคอมพวิ เตอร์และโทรศพั ท์ Smart Phone

นางสาวสุวนัน มีใจดี, นางสาวชลธิชา
ใจบญุ และนางสาวจิราพร อศี าสตร์ นกั เรียนช้ัน
ม.5/2 โรงเรยี นตากพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเปน็
ตัวแทนจังหวัดตากเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
ระดบั ประเทศ ของกระทรวงวฒั นธรรมดว้ ยผลงาน
“เดก็ เนิรด์ ”

นางสาวสุวนัน มีใจดี , นางสาวชลธิชา ใจบุญ และนางสาวจิราพร อีศาสตร์ นักเรียนช้ัน ม.5/2 โรงเรียนตากพิทยาคม
ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 ในการแขง่ ขนั เขยี น Story boardและสรา้ งคลปิ วดิ โี อ ตามโครงการคน้ ดาวสคู่ า่ ยภมู สิ ารสารสนเทศ
(GIST Audition 2017) จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จงั หวัดพิษณโุ ลก และได้เป็นตวั แทนของภาคเหนือไปแขง่ ขนั ต่อในระดับ
ประเทศในชว่ งเดือนสิงหาคม 2560

Takpittayakhom School 21

นายธนพนธ์ ชมุ่ วงศ์ ชอ่ื เล่น ครเู บนซ์

เกดิ เมือ่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ภมู ิลำ�เนา 283 หมู่ 10 ตำ�บลเชียงบาน อำ�เภอเชียงคำ� จงั หวดั พะเยา
จบการศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษา…แขนงฟสิ กิ ส์
มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
วฒุ ิการศึกษาสงู สดุ ปรญิ ญาตรี มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
ประวัตกิ ารท�ำ งาน
พ.ศ. 2556 นิสิตฝึกสอน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
พ.ศ. 2557 - 2559 ผ้ชู ว่ ยครูฟสิ ิกส์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารสว่ นจังหวัดพิษณุโลก
9 ธนั วาคม 2559 - ปจั จบุ นั ครผู ้ชู ว่ ย โรงเรียนตากพทิ ยาคม
วิชาทีส่ อน - วทิ ยาศาสตร์ 6 ( ม.3 )
- โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ( ม.3 )
- ลูกเสอื ม. 3
งานท่ีได้รับมอบหมาย หน้าทส่ี อนตามวชิ าท่ีสอน, กลุม่ งานทะเบียนและวดั ผล
คตปิ ระจำ�ใจ ทำ�วนั น้ใี หด้ ที ี่สดุ

นางสาวกรรณกิ า สียะ ชอื่ เล่น ครกู นั

เกดิ เมอื่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2535
ภมู ิล�ำ เนา จงั หวดั ตาก
จบการศึกษาจาก คณะครศุ าสตร์ วิชาเอกวทิ ยาศาสตรท์ ่วั ไป และวิชาเอกชวี วทิ ยา
จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำ แพงเพชร จ.ก�ำ แพงเพชร
ประวตั กิ ารท�ำ งาน นกั ศึกษาฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชพี ครโู รงเรียนโปง่ แดง จ.ตาก
พ.ศ.2558 ครอู ตั ราจ้างโรงเรียนบา้ นชะลาดระฆงั จ.ตาก
พ.ศ.2559 วิทยาศาสตร์ ม.1-3
วชิ าทสี่ อน งานพยาบาล ,งานพสั ดุกลมุ่ อนุรกั ษ์
งานทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย อยา่ เพิ่งทอ้ แทใ้ นส่งิ ท่ยี งั ไมพ่ ยายาม
คติประจ�ำ ใจ

นางสาวพมิ ลวรรณ น้อยท่าช้าง ช่อื เลน่ ครูปา่ น

เกดิ เม่อื 9 มกราคม พ.ศ. 2535
ภูมิล�ำ เนาจงั หวัด เชียงราย
จบการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ วชิ าเอกวทิ ยาศาสตรท์ ัว่ ไปและวชิ าเอกชีววทิ ยา
จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลัย
วฒุ กิ ารศกึ ษาสงู สดุ ปรญิ ญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประวัติการทำ�งาน
พ.ศ.2558 นสิ ติ ฝึกประสบการณ์โรงเรยี นยานนาเวศวทิ ยาคมกรุงเทพฯ
พ.ศ.2558 นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรยี นมธั ยมวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพฯ
วิชาทส่ี อน ชีววทิ ยา
งานทไี่ ด้รับมอบหมาย งานพยาบาล
คตปิ ระจำ�ใจ เมอ่ื กลา้ ทจ่ี ะฝนั ต้องกล้ารับผดิ ชอบความฝนั

22 วารสารประกายเพชร

นางนภิ าพร พลอยโตนด ชื่อเลน่ ครูเปิล้

เกิดเมอ่ื 9 มีนาคม พ.ศ. 2534
ภูมิลำ�เนา จังหวดั สโุ ขทัย
จบการศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศกึ ษาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
วชิ าเอกการสอนเคมรี ะดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน่
วุฒิการศกึ ษาสงู สดุ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยขอนแกน่
ประวตั กิ ารทำ�งาน ฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ครู โรงเรยี นสตรีชยั ภูมิ จังหวัดชยั ภมู ิ
พ.ศ. 2557 เคมี
วชิ าท่สี อน –
งานท่ีได้รบั มอบหมาย ความพยายามอยู่ท่ไี หน ความส�ำ เรจ็ อยทู่ ี่น่นั
คตปิ ระจำ�ใจ

นายดนัย ไทยมี ชอื่ เล่น ครูแม็ก

เกิดเมือ่ 11 ธนั วาคม พ.ศ. 2533
ภูมิลำ�เนา จงั หวัดเชยี งราย
จบการศึกษาจาก ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกชวี วทิ ยา
ป.โท คณะศกึ ษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตรศ์ ึกษา (ทุน สควค.)
ประวัติการท�ำ งาน นิสติ ฝึกประการณ์วชิ าชพี ครู
พ.ศ. 2558 ณ โรงเรยี นหอวัง กรุงเทพฯ (1 ปีการศึกษา)
ชีววทิ ยา
วชิ าทีส่ อน พลงั ที่ยง่ิ ใหญ่ มาพรอ้ มกับความรบั ผิดชอบที่ใหญ่ยงิ่
คตปิ ระจำ�ใจ

นางสาวนฤมล พลมัน่ ชอื่ เล่น ครหู ญิง

เกิดเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2525
ภูมลิ �ำ เนา จังหวัดตาก
จบการศกึ ษาจาก ป.ตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกบรรณารกั ษศาสตร์
วชิ าโทเทคโนโลยีและนวตั กรรมทางการศึกษา
สถาบันราชภัฎกำ�แพงเพชร จ.ก�ำ แพงเพชร
ประวตั ิการทำ�งาน บรรจุขา้ ราชการ โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา
10 มีนาคม 2552 พทุ ธมณฑล จงั หวดั กรุงเทพมหานคร
สังกัดส�ำ นกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 1
ยา้ ยตามโครงการครูคนื ถน่ิ โรงเรียนครี ีมาศพทิ ยาคม จงั หวดั สโุ ขทยั
พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2554 สังกดั ส�ำ นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 38
บรรณารกั ษ์ และครูผสู้ อนวิชาหอ้ งสมุด
ปฏิบตั หิ น้าที ่ ทำ�วนั นีใ้ หด้ ที ีส่ ดุ
คติประจ�ำ ใจ

นางสาวปรียาลักษณ์ พงษอ์ ยู่ ชือ่ เล่น ครูไก่

เกดิ เมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2518
ภูมลิ �ำ เนา จงั หวัดตาก
จบการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบณั ฑิตวชิ าเอก ภาษาไทย
วชิ าโท บรรณารกั ษศาสตร์
ประวตั ิการทำ�งาน รบั ราชการท่ี โรงเรยี นบา้ นลานตาบัว
1 สงิ หาคม พ.ศ. 2551 สงั กัดส�ำ นักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษา กำ�แพงเพชร เขต 1
ย้ายโรงเรยี นมาปฏบิ ัตงิ าน ณ โรงเรียนนาบอ่ คำ�วิทยาคม
1 เมษายน พ.ศ. 2555 สังกัดส�ำ นกั งานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ครผู ้สู อนวชิ าภาษาไทย ระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 และระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4
ปฏบิ ัติหนา้ ท่ ี ทำ�ปจั จบุ นั ให้ดที สี่ ุด
คตปิ ระจำ�ใจ

Takpittayakhom School 23

นายภมู พิ ฒั น์ ปานแดง ชือ่ เล่น ครูเปรม

เกิดเม่ือ 18 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2526
ภมู ิล�ำ เนา จังหวัดตาก
จบการศึกษาจาก ป.ตรี คณะครศุ าสตร์อตุ สาหกรรม วชิ าเอกวศิ วกรรมเคร่อื งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก จ.ตาก
ประวตั กิ ารทำ�งาน บรรจุเป็นพนกั งานราชการโรงเรียนคีรีมาศพทิ ยาคม จงั หวดั สโุ ขทยั
25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สังกดั ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 38
เกลยี่ อตั ราพนกั งานราชการ
30 เมษายน พ.ศ. 2560 เปน็ พนักงานงานราชการโรงเรยี นตากพทิ ยาคม จังหวัดตาก
ครูผ้สู อนวชิ าการงานอาชพี และเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิหนา้ ท ี่ รบั ผิดชอบงานอาคารสถานท่ี และงานกิจกรรม
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
คติประจำ�ใจ

นายไพศาล วนั ธนานันท์ ชอื่ เล่น ครตู ้าน

เกิดเม่อื 11 มนี าคม พ.ศ. 2519
ภมู ิล�ำ เนา อ.เเมส่ อด จ.ตาก
จบการศกึ ษาจาก ป.ตรี ครศุ าสตรอตุ สาหกรรม สาขา วิศวกรรมไฟฟา้ -ไฟฟา้ กำ�ลงั
สถาบันเทคโนโลยรี าชมงคล วทิ ยาเขตตาก
ป.โท ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศกึ ษา ม.รามคำ�เเหง
ประวัติการท�ำ งาน บรรจรุ บั ราชการครู ทโี่ รงเรยี นบางเเก้วประชาสรรค์
15 มีนาคม พ.ศ. 2553 จ.สมุทรปราการ สังกดั สพม.6
ย้ายราชการมาปฏบิ ัตหิ น้าทค่ี รู โรงเรียนตากพิทยาคม
28 เมษายน พ.ศ. 2560 ต�ำ เเหน่ง ครชู ำ�นาญการ สงั กัด สพม.38
ครกู ลุ่มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี สอนวชิ างานช่างไฟฟ้า
ปฏบิ ัติหน้าท ี่ ท�ำ ตามเเผนทีว่ างไวเ้ สมอ
คติประจ�ำ ใจ

นางมาลัย บุญท้าวศริ ิ ช่ือเลน่ ครูลยั

เกดิ เมอ่ื วันที่ 19 มนี าคม พ.ศ. 2529
ภมู ิล�ำ เนา จงั หวัดพะเยา
จบการศกึ ษาจาก ป.ตรี คณะมนษุ ยศาสตร์ วชิ าเอกภาษาจนี
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชยี งราย จงั หวดั เชียงราย
ป.บัณฑิต สาขาวชิ าชีพครู มหาวทิ ยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
ประวตั กิ ารทำ�งาน บรรจุข้าราชการทโี่ รงเรยี นตากพทิ ยาคม จงั หวดั ตาก สพม. 38
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ครูผู้สอนวชิ าภาษาจนี
ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี ทำ�วนั นใ้ี หด้ ีทสี่ ุด
คตปิ ระจำ�ใจ

นางสาวปทมุ ใจอากะ ชอ่ื เล่น ครพู มิ

เกดิ เมือ่ 21 /09/ 2532
ภมู ลิ ำ�เนา จงั หวัดเชียงราย
จบการศกึ ษาจาก คณะครศุ าสตรบัณฑติ วชิ าเอกการสอนภาษาจนี
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเชยี งราย จังหวัดเชยี งราย
ประวตั กิ ารท�ำ งาน
1 มิถนุ ายน 2559 บรรจุข้าราชการทโี่ รงเรยี นตากพิทยาคม จงั หวัดตาก สพม.38
ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ี ครผู ูส้ อนวชิ าภาษาจีน
คติประจ�ำ ใจ มองกวา้ ง คดิ ไกล ใฝเ่ รยี นรู้ สสู้ ิง่ ยาก

24 วารสารประกายเพชร

นายเทพประทาน พ่ึงศาสตร์ ชือ่ เลน่ ครเู ทพ

เกิดเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
ภมู ลิ ำ�เนา จงั หวดั แมฮ่ อ่ งสอน
ระดบั การศกึ ษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกสงั คมศึกษา
สถาบันการศึกษา มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเชยี งใหม่
ประวัติการท�ำ งาน บรรจุรับราชการทโี่ รงเรียนตากพทิ ยาคม จังหวดั ตาก
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำ�นักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 38
ครูผชู้ ว่ ย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิบตั หิ นา้ ท่ี ความสำ�เร็จอยูท่ ีก่ ารลงทำ�ไปพร้อมหัวทห่ี ัวใจและความเช่ือมนั่
คตปิ ระจ�ำ ใจ

นางสาวเกศสุดา มขุ พรมี ชอ่ื เล่น ครเู อ๋

เกดิ เมอื่ 8 กนั ยายน พ.ศ. 2530
ภมู ิลำ�เนา จงั หวดั ตาก
จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะครศุ าสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วชิ าโท บริหารการศกึ ษา
ปรญิ ญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วชิ าเอกบริหารการศึกษา
ประวัติการทำ�งาน บรรจุเขา้ รบั ราชการที่ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู จังหวดั ตาก
1 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2554 ส�ำ นกั งานเขตพ้นื ท่ปี ระถมศึกษาตากเขต 2
ยา้ ยมาต�ำ รงตำ�แหน่งครูทีโ่ รงเรียนตากพทิ ยาคม
เมษายน พ.ศ. 2560 สำ�นกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 38
สอนรายวิชาภาษาไทย
ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี ความสำ�เร็จอยู่ทก่ี ารกระทำ� ไม่ใชอ่ ยู่ทค่ี �ำ อธษิ ฐาน
คตปิ ระจ�ำ ใจ

Ms. Camille Louise Tripp Morrow (คุณครูชาวอเมรกิ นั )

สอนวชิ าภาษาองั กฤษ
Bachelor of Science
Virgina Commonwealth University

Mr. Dino Alfaro Molano (คุณครชู าวฟลิ ปิ ปินส)์

สอนวิชาคณติ ศาสตร์
Bachelor of Secondary Education (BSED)
Saint Columban’s College

Takpittayakhom School 25

สมาชกิ สภานกั เรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ปกี ารศึกษา 2560

นายคนธรรพ์ สุขศริ ิ

ประธาน

นายอศั ราวุธ บวั กลา้ นางสาวพิชชาพร ทองมมี า

รองประธาน รองประธาน

หัวหนา้ ส�ำนกั สภา นายณฐั ภัทร เพลินจติ งานส่งเสริม นางสาวนภสั วงศาไพสิฐ
งานประชาสัมพันธ์ นางสาวชญานิษฐ์ แซ่ลี้ คุณธรรมจรยิ ธรรม นางสาวสภุ สั รา ใจรักค�ำเชดิ ชู
นางสาววลี เปรี้ยวเม่น งานนนั ทนาการ นางสาวณฐั ชา วงษ์ชัย
งานปฏิโคม นางสาวณชิ มน พันลุตัน นางสาวศศพิ ิมพ์ สกุ ใส
งานโสตทศั นศึกษา นายปริญญา ทองค�ำ งานนโยบายและแผนงาน นายนนธพทั ธ์ โวหาญ
นายณัชพา โกษาจันทร์ นายพงศธร จลุ เกต
งานอาคารสถานท่ี นางสาวดาราธปิ เครือยา การเงนิ นางสาวนลินี ออ่ นทอง
เลขานกุ าร นางสาวพรรณวษา รกี งราด นางสาวภัทรพร ปานบัวค�ำ
งานด�ำเนินงาน นางสาวพรรณอร ชวนทอง งานแนะแนว นางสาวอารีญา เหว่าจันทร ์
นางสาวรามาวดี ชยั เภรี นางสาวมัณฑนา เนอื่ งพกุ ก์
งานประสานงาน นายสมศกั ด์ิ หาญใต้ คณะกรรมการ
นายณฐั ภมู ิ วงษ์ชัย นางสาวรมิตา ภัทราชยานันท์ นางสาวพัสวี อรัญสาร
งานประเมนิ คณุ ภาพ นายสิทธเิ จตน์ ปัญญาค�ำ นางสาวธญั ญลักษณ์ ผดั แสน นางสาวอาทิตยา แสนพรม
งานสวัสดิการ นายณัฐชยั มาน้อย นายชยันต์ ไกรโต นายพลิศร สุกสาด
นายอิทธทิ ัต ติแก้ว นายธรี พัฒน์ หมีโชติ
งานสงิ่ แวดลอ้ มภายใน นายอภสิ ิทธิ์ สวนศรี อนกุ รรมการ
นางสาวนภัสสวรรณ อบุ ลพิทกั ษ์ นายสิรวิ ัต จ๋วิ ทัพ นายธรี พฒั น์ แววไทยสง
งานกฬี า นายณฐวร รอดฉ่�ำ นายวรพล จ�ำปาคง นายกติ ตธิ ัช ยศสมบตั ิ
นายศภุ วิช ม่ันภักดี นายฐติ พิ งศ์ ศรีวตั ถา นางสาวสทุ ธาทิพย์ พัดแวว
งานปกครอง นายภูวนัย ภูตเวช นายวฒุ ชิ ัย อนิ ปินตา นางสาวนลนิ ทพิ ย์ ปิ่นพันธ์
นายภูวนาท ภตู เวช นางสาวธนาพร ศรดี ี นางสาววชิ ยาดา อยขู่ �ำมี
งานวชิ าการและแผนงาน นายยศกร ลีลาศเจรญิ นางสาวสมุ ติ รา เกดิ ระมาด นางสาวธัญญารตั น์ วโี ก้มี
ฝา่ ยบริหารงานบคุ คล นายอศิ ราพงศ์ ทองบญุ ชู นางสาวปัทมชาติ คงเมอื ง นางสาวมาริสา ทิมอ่วม
งานกจิ กรรม นางสาวสุจิตราภรณ์ ยาวิชยั
นางสาวภทั ราภรณ์ สายทอง

26 วารสารประกายเพชร

นายผดงุ ศักด์ิ หาญปรีชาสวสั ดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบรุ ี

วันท่ีดำ�รงตำ�แหนง่ 10 ตลุ าคม 2559

ภมู ิลำ�เนา จงั หวดั ตาก
ประวตั กิ ารศกึ ษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
- พ.ศ. 2518 - 2520 มธั ยมศกึ ษาตอนต้น โรงเรียนตากพทิ ยาคม
- พ.ศ. 2521 – 2522 มธั ยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยี นตากพิทยาคม
- พ.ศ. 2524 – 2527 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑติ (รบ.) มหาวิทยาลยั เชียงใหม่
- พ.ศ. 2528 - 2530 ปรญิ ญาโท รฐั ศาสตรมหาบณั ฑิต (รม.) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
ประวตั ิการศกึ ษาอบรม
- พ.ศ. 2544 เข้าอบรมหลกั สตู รนกั เรียนนายอำ�เภอ (นอ.) รุ่นท่ี 50
- พ.ศ. 2551 เข้าอบรมหลกั สูตรนักปกครองระดบั สูง (นปส.) ร่นุ ท่ี 52 (ไดร้ บั รางวัลโลห่ ์เรียนดเี ดน่ และ
รางวัลงานวิจัยดีเด่น และในปี พ.ศ. 2553 ได้รบั การคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย
ให้ไปศกึ ษาดูงานสำ�หรบั ผู้มีผลการเรียนดเี ด่น ลำ�ดับ 1-9 ในหลักสตู ร นปส. รนุ่ ที่ 52
ณ เมอื งเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจนี )
ประวตั กิ ารท�ำ งาน
- ปี พ.ศ. 2530 – 2533 นักพฒั นาชมุ ชน3 อำ�เภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทยั (กรมการพฒั นาชมุ ชน)
- ปี พ.ศ. 2533 – 2539 ปลดั อำ�เภอ, ผูช้ ่วยจ่าจังหวัดสรุ ินทรแ์ ละจังหวัดเลย, สังกดั กรมการปกครอง
- ปี พ.ศ. 2539 – 2544 นักการข่าว 6, เจา้ หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 (สำ�นักงานจงั หวดั ชยั ภูม,ิ
สำ�นกั งานจังหวดั พษิ ณโุ ลก) สงั กดั สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูช้ ่วยผู้ตรวจการสว่ นท้องถ่นิ (จพง.ปค.6) จงั หวดั ตาก และจงั หวดั เลย
- ปี พ.ศ. 2544 – 2545 ผตู้ รวจการสว่ นท้องถนิ่ (จพง.ปค.7) จงั หวัดเลย สังกัด กรมการปกครอง
- 15 เม.ย. 2546 หวั หนา้ กลมุ่ สง่ เสรมิ การปกครองท้องถ่ินจังหวัดเลย (จพง.ปค.8ว)
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
- 23 ก.ย. 2555 ทอ้ งถ่นิ จังหวัดเลย (อำ�นวยการระดับตน้ ) สงั กัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
- 24 ก.ย. 2555 - 10 ก.พ. 2556 ทอ้ งถ่นิ จงั หวดั เลย (อำ�นวยการระดับสงู ) สังกดั กรมสง่ เสริมการปกครองท้องถน่ิ
- 11 ก.พ. 2556 – 27 ธ.ค.2558 ท้องถ่นิ จังหวัดเชยี งใหม่ (อำ�นวยการระดับสูง) สังกดั กรมส่งเสรมิ การปกครองทอ้ งถ่นิ
- 28 ธ.ค. 2558 – 2 พ.ย. 2559 ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้ งถ่นิ (อำ�นวยการระดบั สูง)
สังกดั กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถิ่น
- 3 พ.ย. 2559 – 9 ต.ค. 2559 ผอู้ ำ�นวยการสำ�นกั บริหารการคลงั ทอ้ งถ่ิน (อำ�นวยการระดบั สูง)
สังกดั กรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถ่ิน

Takpittayakhom School 27

ศิษย์เกา่ คนเกง่ ตากพิทยาคม

พลตารวจตรี กรไชย คล้ายคลงึ

ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลงึ เกดิ เม่อื วันท่ี 17 กมุ ภาพันธ์ 2509

ประวัติการศกึ ษา
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 6 โรงเรยี นตากสนิ ราชานสุ รณ์
2. ระดับมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 2 โรงเรียนตากพทิ ยาคม
3. ระดับมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 โรงเรียนระยองวิทยาคม
4. ระดับมธั ยมศึกษาปที ี่ 4 6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิ ยาลัย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ รุน่ ท่ี 15 (ราชวิทย์ 15)
5. (นตท. รนุ่ ที่ 25 ) โรงเรยี นเตรยี มทหาร
6. (นรต. รนุ่ ท่ี 41) รปบ.(ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน

ประวัตกิ ารรับราชการ
บรรจุเป็น ว่าท่ี รอ้ ยต�ำรวจตรี เม่อื วันท่ี 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2531
30 ตุลาคม 2558 ผู้บงั คับการปราบปรามการค้ามนษุ ย์ ถงึ ปจั จบุ ัน

ผลการปฏบิ ัติงานทส่ี ำ� คัญ

31 มกราคม 2559 จบั กุม แก๊งคา้ มนุษย์ไทยเมียนมา จว.ภูเก็ต นายโซโมหรือวตุ สัญชาติเมียนมา ในขอ้ หา
“ร่วมกนั คา้ มนุษย์โดยแสวงหาประโยชนม์ คิ วรได้โดยชอบจากการบังคบั ใชแ้ รงงาน” และ
Mr.Soe Win Aung Zo หรือโกแป๊ะ หรืออะเปด สัญชาติเมียนมา ในขอ้ หา “ร่วมกันค้ามนษุ ย์
โดยแสวงหาประโยชน์ มิควรไดโ้ ดยชอบจากการบงั คบั ใช้แรงงาน”
1 เมษายน 2559 จับกมุ นายบญุ โฮม หรอื โม่ง ลินทอง เอาคนตาบอดตระเวนนัง่ ขอทานตามตลาดนัด และชุมชน
4 มิถนุ ายน 2559 จบั กมุ นางสุภรตั น์ ปราบคนชั่ว และ น.ส.ฐานติ หรือโมน่า ปรชี าเลศิ เครอื ขา่ ยขบวนการค้ามนษุ ย์
หลอกลวงสาวไทยไปคา้ ประเวณที ี่ประเทศบาห์เรน
18 มถิ นุ ายน59 จบั กมุ น.ส.วชิ ุดา จันณรงค์ ผูต้ ้องหาตามหมายจบั ศาลอาญา ที่ 1175/2559 ลงวนั ท่ี 15 มิ.ย. 2559
ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกนั และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 หลังกอ่ เหตใุ ช้เฟซบ๊คุ
หลอกลวงหญิงไทยไปบังคบั คา้ ประเวณีทป่ี ระเทศบาห์เรน
2 สงิ หาคม 2559 บกุ ชว่ ยพม่าโรฮีนจา 62 ชีวติ ถูกขังอยใู่ นตึกแถวรา้ งปาดังเบซาร์ เตรียมสง่ ตวั ไปมาเลย์
9 สงิ หาคม 2559 จบั กมุ นายเน หรอื เนลนิ ไม่ทราบนามสกลุ สญั ชาตเิ มียนมา ผ้ตู ้องหาตาม พ.ร.บ.ปอ้ งกันและ
ปราบปรามการคา้ มนุษย์ ในขอ้ หา “สมคบโดยตกลงกนั ตัง้ แต่ 2 คนขนึ้ ไป เพ่อื กระท�ำความผดิ
ฐานคา้ มนุษย์ฯ”
20 เมษายน 2560 จับกุม นายธนพฒั น์ หรือเจ้บีม แสนคา และ น.ส.ปวีรส์ ุดา หรอื แก้ม ขนั ซาทะ ในความผิดฐาน
“สมคบโดยการตกลงกนั ต้งั แตส่ องคนข้ึนไปเพ่อื กระท�ำผิดค้ามนุษย์ แสวงหาประโยชนโ์ ดยมชิ อบ
จากการคา้ ประเวณี ร่วมกันเปน็ ธุระจดั หา ลอ่ ไป ชักพาไป ซ่งึ เด็กอายไุ มเ่ กินสบิ หา้ ปีฯ” เหตเุ กิดที่
อ.ดา่ นชา้ ง จว.สพุ รรณบรุ ี
25 เมษายน 2560 จับกมุ ด.ต.ยุทธชัย ทองชาติ, น.ส.ปิยะวรรณ หรือเมย์ สขุ มา และ น.ส.ปยิ ะทสั น์ เทียนสวุ รรณ
ในความผิดฐานร่วมกันตง้ั แตส่ ามคนขน้ึ ไปคา้ มนษุ ย์ เพอื่ แสวงหาประโยชนโ์ ดยมชิ อบจากการคา้
ประเวณี โดยได้ทาแก่บคุ คลอายเุ กนิ 15 ปี แต่ไมถ่ ึง 18 ปี และกระท�ำแกบ่ คุ คลอายุ 18 ปขี ึ้นไป และ
สมคบกันคา้ มนษุ ย์และร่วมกันเป็นธรุ ะ ลอ่ ไปเพื่อการอนาจารหญงิ ฯ เหตเุ กดิ ท่ี อ.นำ้� เพยี งดิน
จว.แม่ฮ่องสอน

28 วารสารประกายเพชร

คณติ ศาสตร์
นายชญช์ อามระดษิ ฐ์ ม.5/1

เคมี
นายพสษิ ฐ์ หลักเมอื ง ม.5/1

คอมพวิ เตอร์
เดก็ ชายธนาธปิ ศรีกาวี ม.3/1

ฟิสกิ ส์
นายธราดล วงษ์สงวน ม.5/1
ฟิสกิ ส์
นายประณธิ าน พรหมแก้ว ม.4/1

ดาราศาสตร์ ม.ตน้

เดก็ หญงิ ณฐั ณชิ า ภนู่ วล เดก็ ชายภาคนิ เจรญิ พิทกั ษ์ เดก็ หญิงรวิสรา พงษเ์ ขตคาม
ม.3/1 ม.2/1 ม.3/1

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

เดก็ ชายนิธิภมู ิ แสนแกว้ เดก็ ชายเพล์รวี โพธ์ิสวสั ด ์ิ นายนนทวัฒน์ ดดี ทอง
ม.3/1 ม.3/1 ม.5/1

เด็กหญิงดลนภา จำ�ปาหอม นางสาวกนกวรรณ แก้วบญุ ขุน
ม.3/3 ม.4/1
(ส�ำ รอง อันดับ 3)

Takpittayakhom School 29

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม

กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศกึ ษาศาสนาและวฒั นธรรมไดน้ �ำตวั แทนนกั เรยี นเขา้ รว่ มโครงการครอบครวั พอเพยี ง ณ โรงเรยี น
สตรวี ทิ ยา โดยมสี ถานศกึ ษาทว่ั ประเทศเขา้ รว่ ม กจิ กรรมดงั กลา่ วไดร้ บั เกยี รตจิ าก ม.ล.ปนดั ดา ดศิ กลุ รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี แสดงปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเยาวชน” และมอบรางวัล
ประกาศเกยี รตคิ ณุ แก่สถานศึกษาและครอู าจารย์ทว่ั ประเทศท่เี ขา้ ร่วมโครงการ “ครอบครัวพอเพยี งสู่สถานศกึ ษาและชุมชน”

ขอแสดงความยินดีกบั นางสาววรศิ รา รงุ่ เรอื งตวั แทนนกั เรยี นโรงเรียนตากพิทยาคม ท่ไี ด้สอบภูมศิ าสตร์โอลมิ ปิกวิชาการ
สอวน.รอบที๒่ ไดเ้ ข้ารว่ มโครงการอบรมภมู ศิ าสตรโ์ อลิมปกิ เพอ่ื คดั เลอื กผู้แทนประเทศไทยไปแขง่ ขนั ภมู ศิ าสตรโ์ อลิมปกิ ระหว่าง
ประเทศ คร้งั ท่ี 14 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรฐั เซอร์เบยี ซงึ่ จดั โดยมูลนิธิ สอวน. ระหว่างวนั ท่ี 19 มนี าคม - 5 เมษายน พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศกึ ษา กรงุ เทพมหานคร
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมมารยาทไทย
ก้าวไกลสูส่ ังคมโลก ณ หอประชมุ กาญจนาภิเษก โรงเรยี นตากพทิ ยาคม
30 วารสารประกายเพชร

วันท่ี 21 มกราคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ตามโครงการพัฒนาผู้เรยี นให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเอง รกั เรยี นร้ดู ้วยตนเอง รักเรยี นรู้ และพัฒนาอยา่ งต่อเนอ่ื ง
ณ แหล่งเรียนรู้ประวตั ิศาสตร์ท่สี �ำคญั ของเมืองตาก

คณะครูกลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒั นธรรม เข้าเฝา้ กราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี 9
ณ พระบรมมหาราชวงั ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ดว้ ยความส�ำนกึ ในพระมหากรณุ าธิคุณอนั ล้นพ้นหาทส่ี ดุ มไิ ด้

Takpittayakhom School 31

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

“งามอัตลักษณ์ชาตไิ ทย ภาคภมู ใิ จในภาษา งามลำ้� คา่ วรรณคดีไทย”

โดยกลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คา่ ยพัฒนาบคุ ลิกภาพและทักษะการพดู ส�ำหรบั นักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 ห้องเรยี น EIS

เดก็ ไทยมีจดุ บกพร่องอยา่ งหน่ึงทีม่ คี วามส�ำคญั อย่างยง่ิ ต่อการสรา้ งความสาเร็จให้กบั ตนเอง คอื เรียนเกง่ แตไ่ ม่สามารถจะ
ถ่ายทอดความคดิ ความรู้ของตัวเองใหก้ ับผู้อน่ื ไดร้ ับทราบไดอ้ ย่างถูกต้องตรงกับท่ตี นเองคดิ เราจะสังเกตไดว้ า่ ผทู้ ี่ประสบความ
ส�ำเร็จในด้านการเรียนจะเป็นผู้ทีมีความม่ันใจในการพูด ท�ำให้มีความกล้าท่ีจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะ และเกิดความน่าเช่ือ
ถือ การพดู จึงนบั เปน็ ตวั แปรท่สี �ำคัญในการประสบความส�ำเร็จ กล่มุ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทยไดเ้ ล็งเห็นถึงความส�ำคญั ข้อนี้ จงึ
ได้จัดกจิ กรรมค่ายพัฒนาบุคลกิ ภาพและทกั ษะการพูดส�ำหรับนกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ งเรยี น EIS ข้นึ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์และ ดร.อนวัช มีเคลือบ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการพูดจากมหา
วิทยาลัยนเรศวร

32 วารสารประกายเพชร

เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จัดงาน Open house
เพ่อื รองรับการประเมนิ โรงเรยี นพระราชทานประจ�ำปกี ารศึกษา 2559 โดยคุณครพู รเพญ็ สว่างโชติ หัวหน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ภาษาไทยได้น�ำเสนอกิจกรรมท่พี ฒั นาศกั ยภาพทางภาษาไทยและอนรุ กั ษค์ วามเป็นไทย เพ่ือใหผ้ เู้ รยี นไดต้ ระหนกั ถงึ คุณค่าของ
ภาษาไทยอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติดังนี้คือ กิจกรรมบทบาทสมมติการอุปสมบท กิจกรรมท�ำหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมประชัน
กลอนสด วารสารท�ำมอื การเขยี นการ์ดอวยพร กิจกรรมการเลา่ นิทานและซมุ้ งานพระราชนพิ นธใ์ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 โดยไดร้ บั ความรว่ มมือจากคุณครกู ลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยทุกคนเป็นอย่างดีจนกิจกรรมออกมาอยา่ งสวยงาม

Takpittayakhom School 33

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ วทิ ยาศาสตร์

เมือ่ วนั พฤหสั บดีที่ 16 มนี าคม 2560 นายภทั รภณ บญุ ปาล (ม.5/1) นางสาวสลลิ ทิพย์ หลวงมณีและนางสาวนพิ ัทรา ออ๊ ด
ทรพั ย์ (ม.6/1) ไดเ้ ปน็ ตวั แทนนกั เรยี นโรงเรยี นตากพทิ ยาคมเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั ตอบปญั หาวชิ าการชวี เคมี (Biochem Academic
Tournament : BCAT) ครั้งท่ี 2 เน่ืองในงาน “จุฬาฯ วิชาการ 60 จุฬาฯ รอ้ ยปนี วตั กรรมคดิ เพื่อสังคม [email protected]
greater innovation for the society” จดั โดยคณะวทิ ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั
การแข่งขนั แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกให้ท�ำผู้เข้าแขง่ ขันข้อสอบแบบปรนยั เปน็ รายบคุ คลแล้วน�ำคะแนนมารวมกันเป็น
คะแนนของทีม ส�ำหรับคัดเลอื กทมี ทม่ี ีคะแนนสูงสดุ 20 ทมี แรกจากท้งั หมด 44 ทมี เพื่อท�ำการแขง่ ขันในรอบท่ี 2 สว่ นในรอบท่ี 2
นนั้ จะจบั เวลาท�ำขอ้ สอบแบบอตั นัย 140 คะแนนเปน็ ทีม ผลปรากฏว่ารางวลั ชนะเลศิ ได้แกโ่ รงเรยี นกรงุ เทพครสิ เตยี นวิทยาลยั ได้
คะแนน 88 คะแนน รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษา ได้คะแนน 76 คะแนน และรางวัลรองชนะเลศิ
อนั ดับท่ี 2 ไดแ้ กโ่ รงเรยี นตากพทิ ยาคม ได้คะแนน 70 คะแนน คณุ ครูผู้ควบคมุ และฝึกซอ้ มคือคณุ ครูกติ ตพิ งศ์ สิริมูลเครอื และ
คณุ ครพู ิมลวรรณ น้อยท่าช้าง

34 วารสารประกายเพชร

โครงการเพชรร่มสักเป็นโครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพื่อชิงทุนการศึกษา/พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพด้าน
วทิ ยาศาสตรข์ องนักเรยี นในระดับประถมศกึ ษาปที ่ี 3-6 ระดับมัธยมศึกษาปที ่ี 1-3 และระดบั มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จดั โดยสมาคม
ศษิ ยเ์ กา่ โรงเรยี นนครสวรรคร์ ว่ มกบั โรงเรยี นนครสวรรค์ ซงึ่ จดั สอบในวนั อาทติ ยท์ ี่ 8 มกราคม 2560 ณ โรงเรยี นนครสวรรค์ อ�ำเภอ
เมอื ง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรางวลั จะแบง่ เป็น รางวลั ชนะเลิศ รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 และรางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 2 ของ
แตล่ ะระดบั ช้นั อกี ท้ังยังมรี างวลั ชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดบั 1 และรางวัลรองชนะเลิศอนั ดบั 2 ของแตล่ ะช่วงชัน้
นายภทั รภณ บญุ ปาล นกั เรยี นระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5/1 โรงเรยี นตากพทิ ยาคม ไดเ้ ขา้ รว่ มสอบและไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ
ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 5 และรางวลั รองชนะเลศิ อันดบั 2 ของชว่ งชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย เงินรางวัลรวม 5,000 บาท พร้อม
ท้งั ไดร้ ับโล่เกยี รตยิ ศ

Takpittayakhom School 35

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีเข้าแข่งขันรายการ SUDOKU และ
A-MATH และคว้า 2 รางวลั กลบั มาใหช้ าวตากพิทยาคมได้ชืน่ ชม ได้แก่ น.ส.อมรพรรณ ทรายศริ ิ ชนะเลศิ การแขง่ ขนั Sudoku
ม.ปลายระดบั ภาคเหนอื และ นายนนทวฒั น์ ดดี ทอง ไดร้ บั รางวลั เหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 รายการแขง่ ขนั A-math ม.ปลาย
ระดบั ภาคเหนือ เมื่อวันท่ี 14-15 มกราคม 2560 ณ เวที สมาคม MAXPLOYS NORTHERN ที่ Central Plaza จ.เชยี งใหม่

เม่ือวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
ในรูปแบบSTEM ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นบรรลุตามเป้าหมายทุกประการนั่นคือผู้เรียนได้ใช้ทักษะท้ัง4ศาสตร์คือวิทย์ การงาน
เทคโนโลยี การออกแบบและที่ส�ำคัญคือวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์พื้นฐานของทุกวิชา โดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีทักษกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมYung
Designs และ ศรลม โดยใหผ้ ู้เรยี นไดฝ้ กึ กระบวนการทกั ษะในรปู STEM จนสามารถประดษิ ฐน์ วตั กรรมขน้ึ มาไดส้ �ำเร็จ จึงขอ
ขอบคุณผดู้ ูแลโครงการครูจตพุ ร แพงจนั ทร์ศรี ครสู มรภมู ิ อ่อนอ่นุ ครูนาถตยา สุธรรมและคณะ วทิ ยากรกล่มุ สาระฯ คณติ ศาสตร์
รร.ตากพิทยาคม 17 ทา่ น

เมอ่ื วนั ที่ 16 กพ.2560กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตรพ์ านกั เรยี นชมุ นมุ แกนน�ำคณติ ศาสตร์ ศกึ ษาดงู านนอกสถานศกึ ษา
ณ อ�ำเภอบ้านตาก จ.ตาก “ไมก้ ลายเปน็ หนิ ”มรดกจากธรรมชาตทิ ม่ี คี วามกวา้ ง 1.5 เมตร ความยาว 72 เมตร ยาวที่สดุ ของโลก
และการสานจากวสั ดทุ อ้ งถิน่ เพื่อมาท�ำลวดลาย ดว้ ยโปรแกรมGSP
36 วารสารประกายเพชร

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ

นกั เรียนโรงเรียนตากพทิ ยาคมได้สร้างชอื่ เสียงใหแ้ ก่โรงเรยี นในการแขง่ ขัน Thailand English Online Contest ครัง้ ท่ี 2
ระดับภาการศกึ ษาท่ี 17 ดงั น้ี
1. เด็กชายธนบดี ด�ำนลิ และ เด็กชายสุรบดนิ ทร์ ทาวงค์ยา
นกั เรยี นชั้น ม.2/2 รางวัลชนะเลิศอันดบั ท่ี 1 ช้นั ม.ตน้ ระดบั จงั หวดั
2. เด็กหญงิ กชกร แสนหาญ และ เดก็ หญิงชุตกิ าญจน์ สรุ ะวาศรี
นกั เรียนชน้ั ม.2/2 รางวัลชนะเลศิ อนั ดบั ที่ 2ช้นั ม.ต้น ระดับจงั หวัด
3. นายธนญ ชยั มงคล และ นางสาวพรลภัส จันทร์วไิ ลนคร นักเรยี นช้นั ม.4/4
รางวลั ชนะเลิศอันดบั ท่ี 1 ชน้ั ม.ปลาย ระดบั จังหวดั
4. นายจามัย คล่องดี และ นางสาววรษิ ฐา บุตรดี นกั เรยี นชั้น ม.6/1
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2ช้ันม.ปลาย ระดับจังหวดั
นางสาวชุตินันท์ บุญยเศวตและนางสาวจิราพร อีศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนตากพิทยาคม
ได้เข้าประกวดคลปิ วิดีโอ เรอื่ งThink New New Zealand ของหนว่ ยงานการศกึ ษาประเทศนิวซีแลนด์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อนั ดบั ท่ี 1

นักเรียนโปรแกรมวิชาภาษาจีน โรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัย
แมฟ่ า้ หลวง จงั หวัดเชียงราย เมอ่ื วนั ที่ 4 – 5 กมุ ภาพนั ธ์ 2560

นักเรียนโปรแกรมวิชาภาษาจนี
สอบผา่ นวดั ระดบั ความรภู้ าษาจีน HSK

Takpittayakhom School 37

กลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาตา่ งประเทศ จดั นทิ รรศการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ระดับมธั ยมศึกษาขนาดใหญ่ ปกี ารศึกษา 2559 ในวัน องั คาร ที่ 17พฤศจกิ ายน 2559

กิจกรรมวัน Christmas Day 2016

กิจกรรมวนั ตรุษจีน

นักเรยี นเข้ารว่ มกจิ กรรมโครงการคา่ ยภาษาBEC Language Camp ณ โรงเรยี นตากพทิ ยาคม วันท่ี 29 มกราคม 2560

กิจกรรมการแขง่ ขันคำ� ศพั ทภ์ าษาองั กฤษเกี่ยวกบั ป้ายบอกสถานท่ีตา่ งๆ ในโรงเรยี น

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายวทิ วสั ตั้งศรวี รกานต์ นกั เรยี นช้นั ม.3/3
รางวลั รองชนะชนะเลศิ อนั ดับท่ี 1 เด็กหญิงณิชมน กาวี นกั เรียนชน้ั ม.2/1
รางวลั รองชนะชนะเลิศอนั ดับที่ 2 เดก็ หญงิ กุลสิ รา วาจางาม นักเรียนช้ัน ม.2/1
รางวัลชมเชย
1. เดก็ หญิงวราลี บญุ ครอบ นักเรยี นชั้น ม.1/2
2. เดก็ ชายวิศรตุ เจรศิ ุภผล นักเรียนช้ัน ม.2/4
38 วารสารประกายเพชร

กลุม่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีและห้องเรียนพเิ ศษ ไดบ้ ริการเครือ่ งคอมพวิ เตอรแ์ ละเครือ่ งพิมพ์
ใหน้ กั เรยี นทต่ี ้องการสมัครสอบออนไลน์ระหว่างวนั ที่ 27-30 มนี าคม 2560 และรายงานตวั มอบตวั ทางออนไลน์ ระหวา่ งวันท่ี
5-6, 19-20 เมษายน 2560 ในการคดั เลอื กเข้าศึกษาต่อระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศกึ ษา 2560 ประเภทหอ้ งเรียน
ทว่ั ไป ณ หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์2 อาคารวิทยาศาสตร์ และหอ้ งกาญจนาภิเษก1 โรงเรียนตากพิทยาคม

ครวู ชั ระ วงษด์ ีและครูปรญิ ญา กองทอง คณุ ครใู นกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี เข้ารบั การอบรมเขียน
โปรแกรมคอมพวิ เตอรภ์ าษา Python ระหวา่ งวนั ท่ี 13-15 มนี าคม 2560 และ Web Application Development ระหวา่ งวันท่ี
20-22 มีนาคม 2560 ณ สาขาวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์ โรงเรยี นมหดิ ลวทิ ยานุสรณ์ จ. นครปฐม ในการอบรมความรทู้ างวิชาการ
ตามโครงการพฒั นาความรดู้ ้านคณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส�ำหรับครูมัธยมศกึ ษาตอนปลาย รุน่ ที่ 4 และร่นุ ที่ 5

Takpittayakhom School 39

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ น�ำโดย คุณครูเสาวนยี ์ ธนสมั ปตั ติ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ศลิ ปะ และคณะครูในกลมุ่ สาระศลิ ปะทกุ ท่าน ไดจ้ ัดการเรียนการสอน โดยเนน้ ทงั้ ภาคทฤษฏแี ละภาคปฏบิ ตั ิ ซ่งึ นักเรียนสามารถ
แสดงทกั ษะในดา้ นต่างๆออกมาได้ เช่น การแสดงผลงานทางศลิ ปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ซง่ึ เป็นท่ยี อมรบั ทัง้ ในหน่วยงานชมุ ชน
สังคมและสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับประเทศได้

ทงั้ นคี้ ณะครใู นกลมุ่ สาระไดท้ มุ่ เทและเสยี สละเวลาเพอื่ ถา่ ยทอดวชิ าความรทู้ เ่ี ปน็ ประโยชนใ์ หแ้ กผ่ เู้ รยี น ซง่ึ เปน็ การแสดงออก
ด้านทักษะปฏบิ ัติทแ่ี สดงออกถึงความสามารถพเิ ศษ และได้สร้างชื่อเสยี งใหก้ ับโรงเรียนโดยสรุปผลการแข่งขนั ดังน้ี

สรุปผลการแขง่ ขนั ศิลปหตั ถกรรม ระดบั ภาคเหนอื คร้งั ท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดล�ำปาง

กิจกรรมทศั นศิลป์ ฝึกซ้อมโดยคณุ ครศู ิริภทั ร จนั ทมงคล และคุณครูเสาวนยี ์ ธนสมั ปัตติ
1. ด.ญ.ชลดิ า วศินวงศส์ ว่าง การแขง่ ขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ไดร้ บั รางวัลระดบั เหรยี ญทอง
2. น.ส.อิงกวี ธนสัมปตั ติ การแขง่ ขนั วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดบั เหรยี ญทอง
3. ด.ญ.ฐัมพิดา หาระคณุ การแขง่ ขนั ภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ได้รบั รางวัลเหรียญเงนิ
4. น.ส.ณชิ พร ศรโี มรา การแขง่ ขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 ไดร้ ับรางวลั ระดับเหรียญเงนิ

และไดเ้ ข้ารว่ มการแข่งขนั ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 66 ในวนั ที่ 29 มกราคม 2560 ไดแ้ ก่ นางสาวอิงกวี ธนสัมปตั ติ
ซง่ึ ได้รับรางวลั ระดับเหรยี ญทองแดง ในการแขง่ ขนั วาดภาพระบายสี ม.4- ม.6

40 วารสารประกายเพชร

กิจกรรมดนตรี

ฝกึ ซ้อมโดยคณุ ครจู ติ ติ ทองจิตติ และคณุ ครโู ชติพฒั น์ พรอภิธญั โรจน์

1. ด.ญ. พิชญ์สินี อินทรเกษม
การแข่งขันเด่ยี วซอด้วง ม.1-ม.3
ไดร้ บั รางวลั ระดับเหรยี ญเงิน
2. นายพรรษวัฏ หาญอินทร์
การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
ไดร้ ับรางวัลระดบั เหรียญเงิน
3. ด.ญ.ปานไพลิน มณรี ัตนโสภณ
การแข่งขนั ขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-ม.3
ไดร้ ับรางวัลระดับเหรียญทอง

กจิ กรรมนาฏศลิ ป์

ฝึกซอ้ มโดยคุณครูร่งเดอื น ศริ มิ ิลินทร์
และคณุ ครูภทั ราพร วงษ์วาท

การแข่งขันร�ำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ได้รบั รางวลั ระดับเหรยี ญทอง
1. ด.ช. เนติ เพ่มิ เพง็
2. ด.ญ. ชนิดา ศริ ิโสภา
3. ด.ญ. ปานไพลิน มณรี ัตนโสภณ
4. ด.ช. วกิ รม บุญแถม
5. ด.ช. สวิตต์ มีสอน
6. ด.ญ.สิรยิ ากร จนั ทรว์ ไิ ลนคร
7. ด.ญ.สพุ ชิ ญา นพวงศ์
8. ด.ช. เจษฎากร ม่ยุ ทมุ
เมือ่ วนั ท่ี 20 มกราคม 2560 หรอื วันประเมินโรงเรยี นพระราชทาน รอบที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคมไดม้ กี จิ กรรมการแสดง
แสง สี เสียง เทิดพระเกียรตสิ มเดจ็ พระเจา้ ตากสินมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพอ่ ขนุ รามค�ำแหงมหาราชและพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9เพื่อแสดงการต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ซึ่ง
กิจกรรมนแี้ สดงถงึ ประวัติความเปน็ มาและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถ่ินของจงั หวัดตาก น�ำโดย คณุ ครผู ู้ฝึกสอน คุณครู
ร่งุ เดอื น ศริ มิ ลิ ินทร์ คุณครูภัทราพร วงษ์วาท และนกั เรยี นผรู้ ว่ มแสดงจ�ำนวน 200 กวา่ คน นอกจากน้ีกจิ กรรมการแสดง แสง สี
เสียง ยงั เป็นกิจกรรมแสดงการตอ้ นรบั คณะนกั เรยี นและผปู้ กครอง เน่ืองในวันประชุมผปู้ กครองและรบั ผลการเรยี น ภาคเรียนที่ 2
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

Takpittayakhom School 41

นายธษิ ณนิ พินชิ กชกร (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
นายกลวัชร คำ� แปง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร)
นายภาณุพงศ์ พพิ ัฒนานมิ ิต (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
นางสาวนิตริ ตั น์ เอ่ียมทเุ รยี น (คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร)
นางสาวสลิลทพิ ย์ หลวงมณี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง)
นายพรี ณฐั รสสขุ มุ าลชาติ (Wenzhou Medical University, China)
นางสาวปานหทัย ปานแดง (Wenzhou Medical University, China)

คอลมั น์เกง่ ดมี ีสุขวนั น้ีขอแนะน�ำว่าท่คี ุณหมอคนเก่งทง้ั 7 คน เพชรนำ้� ดีที่ได้รับการเจยี ระไนอยา่ งงดงามจากคุณครูในรว้ั
สีฟ้าจนไดเ้ ขา้ ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชือ่ ดังของรัฐทงั้ ในและตา่ งประเทศ นายธษิ ณนิ พนิ ิชกชกร หนุ่มน้อย
รูปหล่ออารมณ์ดีจากห้องเรียน ESMTE ลูกชายคนเก่งของนายแพทย์วันชัย พินิชกชกร ตัวแทนของเด็กเก่ง ดี มีสุข ของเรา
ในฉบบั นไ้ี ดก้ ลา่ ววา่ จรงิ ๆ แลว้ เขาไมเ่ คยมคี วามคดิ วา่ อยากจะเปน็ หมอเลย เนอ่ื งจากวา่ พอ่ เปน็ หมอแลว้ ตอนเดก็ ๆ รสู้ กึ วา่ ทา่ นไม่
ค่อยจะมีเวลาให้ แต่เมือ่ โตข้นึ กเ็ ริม่ รู้วา่ เวลาของพอ่ ส�ำคญั ต่อลมหายใจของผู้คนอกี มากมาย เขาจึงเริ่มต้องการท่จี ะเจริญรอยตาม
พอ่ เขาเรมิ่ ศกึ ษาวา่ ถา้ จะเรยี นคณะนต้ี อ้ งเตรยี มตวั อยา่ งไรบา้ ง ตามกระทตู้ า่ งๆ ของคนทสี่ อบตดิ ในอนิ เทอรเ์ นต็ ซง่ึ แตล่ ะคนกจ็ ะมี
เทคนคิ หรอื วธิ กี ารไมเ่ หมือนกัน จากนนั้ ก็เร่มิ จัดตารางอ่านหนังสือ พยายามติดตามขา่ วสารของแตล่ ะมหาวทิ ยาลัย สว่ นเรือ่ งการ
เรยี นพเิ ศษนั้นจะเน้นเรียนแค่วิชาทีไ่ ม่ถนดั หรอื วชิ าท่ตี ้องใหค้ วามส�ำคญั มากเชน่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในบางคร้ังก็
จะจับกลุ่มตวิ กับเพือ่ นๆ ในหอ้ งบา้ ง ที่ส�ำคัญทสี่ ดุ คอื ต้องอย่ายอมแพ้ แมจ้ ะสอบไมต่ ิดมาหลายสนาม ก็ใหน้ �ำความผดิ พลาดแตล่ ะ
สนามมาเปน็ บทเรยี นแลว้ แกไ้ ขความผดิ พลาดของตนเองมาเรอื่ ยๆ จนประสบความส�ำเรจ็ สง่ิ ส�ำคญั อกี อยา่ งทข่ี าดไมไ่ ดค้ อื “ก�ำลงั
ใจ” ก�ำลงั ใจมสี ว่ นส�ำคญั เปน็ อยา่ งมาก ธษิ ณนิ กลา่ วว่าในเวลาทท่ี ้อแท้หรือเหนื่อยก็จะมพี อ่ แม่ คณุ ครู เพ่อื นๆ และคนรอบขา้ ง
คอยใหก้ �ำลงั ใจมาเสมอ วา่ ทค่ี ณุ หมอของเราเชอื่ วา่ การทเี่ ราไดล้ องพยายามท�ำอะไรสกั อยา่ งอยา่ งเตม็ ก�ำลงั ความสามารถถงึ แมจ้ ะ
ไม่สมหวงั แต่อย่างนอ้ ยเรากย็ งั ไดล้ องท�ำ และมีความสุขทีไ่ ดท้ �ำตามความใฝ่ฝนั ของตนเอง
42 วารสารประกายเพชร

นวตั กรรมดี มีคณุ ภาพ

ความภาคภมู ใิ จของตากพทิ ยาคม ดว้ ยคณุ ภาพและประสทิ ธภิ าพในการจดั การศกึ ษาดว้ ยระบบคณุ ภาพ สรา้ งสรรคน์ วตั กรรม
ทีโ่ รงเรยี นอกแบบ 6 นวตั กรรม ได้แก่

ESMTE จัดรูปแบบการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ การเรียนวชิ าวทิ ยาศาสตร์ และคณติ ศาสตร์

SME เป็นนวัตกรรมท่เี น้นการเรยี นวิชาวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองั กฤษ

Pre-Engineer เน้นการจัดการเรยี นการสอนท่สี ร้างนักวศิ วกร ผู้มีใจรกั มงุ่ สาขาวศิ วกรรมศาสตร ์

MEP ตอบสนองความต้องการของผู้ทมี่ ีความถนดั และความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ
ดว้ ยหลักสตู ร Mini English Program

EIS จดั รปู แบบการเรียนเปน็ ภาษาอังกฤษในรายวชิ าวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชพี

Asean เปน็ นวัตกรรมที่ตอบสนองนกั เรียนท่ัวไปตามหลกั สูตรมาตรฐานสากล

นวัตกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเข้มข้น ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ความเขม้ แขง็ ของผบู้ รหิ าร ความมุ่งม่นั และคณุ ภาพในการท�ำงานของบคุ ลากรทกุ ฝ่าย ท�ำใหเ้ กดิ ประสิทธผิ ลทงี่ ดงาม สร้างตาก
พิทยาคมให้มีชื่อเสียงขจรขจายทั้งศาสตร์และศิลป์ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมท่ีเข้าศึกษาในแต่ละนวัตกรรมล้วนมีคุณภาพ
สรา้ งชอื่ เสยี งใหแ้ กโ่ รงเรยี น ลกู สฟี า้ ตากพทิ ยาคมน�ำความรู้ ความสามารถเขา้ รว่ มกจิ กรรมการแขง่ ขนั หลากหลายรายการทงั้ ระดบั
ประเทศ ระดับภาค ระดับจงั หวดั และระดบั เขต ไดร้ บั รางวลั ชนะเลิศหลายรายการและหลากหลายสาขาวิชา อาทิ รางวัลชนะเลศิ
การแขง่ ขันโซดกู ุ การแขง่ ขันสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแขง่ ขันวาดภาพ การแข่งขนั ทกั ษะความสามารถทางภาษาองั กฤษ
ดา้ นต่างๆ การแข่งขันความสามารถดา้ นวิทยาศาสตร์ เป็นตน้
นอกจากผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมายแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ทุกวิชาอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด และมี
นกั เรียนที่ได้รบั คะแนนในแตล่ ะรายวชิ าสงู สดุ ในระดบั เขต คอื วชิ าภาษาไทย สังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม วชิ าคณิตศาสตร์
วิชาวทิ ยาศาสตรแ์ ละวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนพฒั นาการสูงสดุ ในระดับเขต
ผลความส�ำเรจ็ ทที่ �ำให้ตากพิทยาคมภาคภูมิใจคือ ในปกี ารศกึ ษา 2559 นกั เรียนชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ส�ำเรจ็ การศึกษาและ
เข้าศึกษาตอ่ ในระดบั อดุ มศึกษาในเบอ้ื งแรกกว่าร้อยละ 92 มีนกั เรยี นทีส่ ามารถเข้าศกึ ษาตอ่ สถาบนั ทม่ี ีชอ่ื เสียง เชน่ จุฬาลงกรณ
มหาวทิ ยาลยั จ�ำนวน 14 คน มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่กว่า 70 คน และเขา้ ศกึ ษาในคณะแพทยศาสตรจ์ �ำนวน 8 คน
ขอชนื่ ชมในความส�ำเรจ็ ทงี่ ดงาม พฒั นาการทก่ี า้ วหนา้ ของนกั เรยี นทกุ นวตั กรรม ขอใหค้ �ำมน่ั สญั ญาตากพทิ ยาคมจะเดนิ ไป
ยังเป้าหมายที่งดงามอย่างไม่หยดุ ยั้ง ความเปน็ หนึ่งของโรงเรียน ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และบคุ ลากรทางการศกึ ษา จะเปน็ พลัง
ขับเคลอ่ื นสู่จดุ หมายปลายทางทีส่ วยงาม
โรงเรยี นตากพทิ ยาคมขอขอบคณุ ผปู้ กครองทกุ ทา่ นทใี่ หค้ วามไวว้ างใจใหต้ ากพทิ ยาคมเปน็ เขม็ ทศิ น�ำลกู หลานของทา่ นกา้ ว
สู่อนาคตสดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้น�ำชมุ ชน องค์การภาครฐั และเอกชน ที่ใหก้ ารสง่ เสริมสนับสนุน
และเปน็ ก�ำลงั หนงึ่ ท่รี ่วมขบั เคลอ่ื นให้การปฏบิ ตั งิ านตา่ งๆ ประสบความส�ำเร็จตามเปา้ หมายของโรงเรยี นทุกประการ

Takpittayakhom School 43

ESEMTE

เด็กหญิงณฏั ฐนิชา ชยั ชนะ

เขา้ คา่ ย STEM
เมื่อวนั ที่ 24 – 28 เมษายน 2560
กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ESMTE , MEP ม.4 MEP ณ รร.จุฬาภรณราชวทิ ยาลยั พษิ ณโุ ลก เมอ่ื วนั ที่ 24 - 25 ธ.ค.พ.ศ 2559

ค่าย Space Inspirium& Innovation ม.3 เมือ่ วนั ท่ี 13 -14 มนี าคม 2560

กจิ กรรมร่วมมหาวิทยาลยั เครอื ขา่ ย ณ.มหาวทิ ยาลยั นเรศวร “ค่ายวิทยาศาสตรร์ ะดบั โรงเรยี น ม.3” เมอ่ื วนั ที่ 13 - 15 ม.ค. 60

เด็กชายภคินกลู ศริ ศิ รตี ระกูล และเด็กหญิงจณิ ณพัต ทองอรณุ ศรี ไดร้ บั คดั เลือกเข้าคา่ ยนักวิจัยจาก สวทช. เพื่อศกึ ษาดงู าน ณ ประเทศเกาหลี

ศึกษาดูงาน MWIT Science Fair ณ รร.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวนั ที่ 8-9 ธันวาคม 2559

44 วารสารประกายเพชร

MEP

ผลส�ำเรจ็ ของโครงการพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิ ภาษาองั กฤษนกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3/3 โดยใช้ Oxford Online Placement
Test โดย
นางสาวธญานี วดั แดง ได้คะแนนสงู สดุ 57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และความสามารถ
ด้านภาษาองั กฤษ อยใู่ นระดับ B1 ตามกรอบ CEFR โดยมคี ะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 23 คะแนน (เทยี บระดบั A2)
คะแนนสงู สุด เท่ากบั 57 คะแนน (เทยี บระดับ B1) และคะแนนตำ�่ สดุ เท่ากบั 6 คะแนน (เทยี บระดับ A1)
ซง่ึ มนี ักเรยี นผ่านเกณฑเ์ กนิ ระดบั มจี �ำนวน ทัง้ หมด 16 คน

นายตะวนั สนั ตพิ นารกั ษ์ ไดค้ ะแนนสงู สดุ 845 คะแนน จากคะแนนเตม็ 990 คะแนน และระดบั
CEFR อยูใ่ นระดับ C2 คะแนนต�ำ่ สุด เท่ากับ 200 คะแนน (เทียบระดบั A2) คะแนนเฉลี่ย เทา่ กบั 458
คะแนน (เทยี บระดบั B2) คะแนนสูงสดุ เท่ากบั 845 คะแนน (เทียบระดบั C2) ซ่ึงมีนกั เรยี นผ่านเกณฑ์
เกนิ ระดบั มจี �ำนวน ทั้งหมด 15 คน
กิจกรรมพธิ จี บแบบสากลของโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ในระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 3/3 และ ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/4

ประจ�ำ ปกี ารศึกษา 2559

กจิ กรรมศกึ ษาเรยี นรว่ มโรงเรยี นเครอื ขา่ ย ณ ประเทศมาเลเซยี และสงิ คโปร์ ระหวา่ งวนั ที่ 15-23 เมษายน 2560 นกั เรยี นโครงการหอ้ งเรยี น
พิเศษ MEP ได้เดินทางไปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์กับโรงเรียนเครือข่ายกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชื่อ Tun Syed
ShehShahabudin Science Secondary Schoolณ รฐั ปีนงั ประเทศมาเลเซีย และศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์
ศึกษาเร่อื งการเงนิ การธนาคาร ณ Bank Negara Malaysia Museum and Art Gallery นักเรยี นไดร้ บั ประสบการณจ์ ากการแลกเปล่ียนเรยี น
รู้ ทง้ั ดา้ นวชิ าการ วัฒนธรรม ภมู ิสงั คม และการใชภ้ าษาในชวี ิตจริง กลมุ่ ประชาคมอาเซียน เพอ่ื สามารถนำ� ประสบการณท์ ีด่ เี หล่าน้ี มาประยกุ ต์
ใช้ใหเ้ กิดประโยชน์ต่อไป

กิจกรรม MEP Open House ประจ�ำ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาองั กฤษโดยผ่านการท�ำ กจิ กรรม
ต่างๆ เชน่ การแสดงละครภาอังกฤษ การโตว้ าที การแสดงละครสั้น การน�ำ เสนอโครงงานวทิ ยาศาสตร์ฯลฯ

Takpittayakhom School 45

Pre-Engineering + SME

กิจกรรมเปิดโลกมหาวทิ ยาลัย นกั เรยี นชัน้ ม.4-5 เมอ่ื วนั ที่ 12 - 14 มี.ค. พ.ศ.2560
คา่ ยอังกฤษสัญจร (English on Tour) นกั เรยี นชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 (ชลบุร)ี
เมื่อวนั ท่ี 13 - 15 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการห้องเรยี น EIS

เมอื่ วนั ที่ 5 เมษายน 2560 กลุ่มงาน EIS (English for Integrated Studies) โรงเรียนตากพทิ ยาคม ได้กจิ กรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้แค่คุณครูในโครงการ EIS โดยคณะครูที่เข้าร่วมอบรมในคร้ังน้ีได้แก่ คณะครู
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและคุณครูที่มีความสนใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากนางชยาภรณ์ แก้วตา และนางสาวสวุ รินทร์ ช่นื บานวิทยากรจากบริษัท ทนุ ธรรม เอเซยี กรปุ๊ จ�ำกดั ทไี่ ดม้ าให้เทคนิค ความรู้และ
แนวทางการปฏบิ ัตใิ นการอบรม

46 วารสารประกายเพชร

ผลโควตา ปี 2560

จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย นางสาวอิงกวี ธนสัมปตั ติ (คณะครศุ าสตรศ์ ิลปศึกษา) นางสาวปานหทัย ปานแดง (นิเทศศาสตร์

วารสารศาสตร)์ นางสาวปัญชลี โพธ์สิ วสั ดิ์ (วทิ ยาศาสตร์ พันธุศาสตร์) นางสาวปทติ ตา สุยะผนั , นางสาวสลิลทพิ ย์ หลวงมณี (วิทยาศาสตร์
จลุ ชีววิทยา) นางสาวเหมรตั น์ ถาไชย (วทิ ยาศาสตร์ ฟสิ กิ ส)์ นางสาวนพิ ัทธา อ๊อดทรพั ย์ (วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยอี าหาร)
นายธนพรรษ ด�ำรงเถกิงเกยี รต์ิ (วิทยาศาสตร์ ชวี วทิ ยา) นางสาวณฐั นิชา บญุ เดชา, นายจตุภูมิ ประสาทเจตกรณ์ (วทิ ยาศาสตร์การกีฬา)

โรงเรยี นนายร้อยต�ำรวจ นางสาวเหมรัตน์ ถาไชย (นายรอ้ ยต�ำรวจหญงิ )
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ นางสาวนพิ ทั ธา อ๊อดทรพั ย,์ นางสาวพรรณกาญจน์ อยสู่ วสั ดิ์,นางสาวนติ ริ ัตน์ เอยี่ มทเุ รยี น (คณะเภสัชศาสตร์)

นางสาวสลิลทพิ ย์ หลวงมณี (คณะสตั วแพทยศาสตร์) นายภาณพุ งศ์ พิพฒั นานมิ ิต, นางสาวปทิตตา สยุ ะผนั (คณะเทคนคิ การแพทย์
สาขาเทคนคิ การแพทย)์ นางสาววรรณรดา รอดคุ้ม (คณะเทคนคิ การแพทย์ สาขากายภาพ) นางสาวมนสั วรรณ มูลทองสุข,
นางสาวสุขกัญญา แหงมงาม (คณะพยาบาลศาสตร์) นายพรรษชนม์ บัวทอง (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมเครื่องกล),
นายจริ วฒั น์ งามสมฤทธิ์, นางสาวอรทยั ครฑุ หนุ่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า), นายพิรฬุ ห์ ศิรพิ ฒุ (คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาโยธา), นายกรนิ ทร์ อ่อนวงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมคอมพวิ เตอร์), นายกษิดศิ แสงอรณุ ,นายจิรวฒั น์ งามสมฤทธ์,ิ
นายธวชั ชยั จันทร์ฉาย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมโยธา), นายธิษณนิ พนิ ชิ กชกร (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศและ
ระบบเครอื ขา่ ย), นายตะวัน ละครจนุ่ , นางสาวสภุ ัค เนือ้ ไม้ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครอื่ งกล), นายกลวัชร ค�ำแปง (คณะวศิ วกรรมศาสตร์
สาขาอตุ สหการ), นายชยุตพงศ์ ครฑุ แกว้ (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ), นางสาวเหมรัตน์ ถาไชย (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟสิ ิกส)์ ,
นายกลวชั ร ค�ำแปง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติ ศาสตร)์ , นายรัชพล เนตรไพฑูรย์ (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา),
นางสาวอิงกวี ธนสัมปตั ติ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์), นายวสุวัฒน์ เทยี้ วพนั ธ์, นางสาวปพชิ ญา สงิ ห์บตุ ร (คณะเศรษฐศาสตร์),
นายกลวชั ร ค�ำแปง (คณะวิทยาศาสตร์), นางสาวอรุ ัสยา ชืน่ มี (คณะวทิ ยาศาสตรส์ าขาฟิสกิ ส์ วัสดุศาสตร์), นายธนพรรษ ด�ำรงเถกิงเกยี รติ์
(คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา), นางสาวพัชราภา พงษ์นุช (คณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณวี ิทยา), นางสาวณัฐนรี รอดคุม้
(คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชวี วิทยา จุลชีววิทยา สัตววทิ ยา), นางสาวศศิญาพร กาว,ี นางสาวชนากานต์ สมานไทย คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ สถิต)ิ , นางสาวปิยกมล เกษวิทย์ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมอี ุสาหกรรม ชวี เคมีและเคมเี ทคโนโลย)ี ,
นางสาวชัญญานชุ อปุ คุต, นางสาวสลลิ ทิพย์ หลวงมณ,ี นางสาวเหมรัตน์ ถาไชย, นางสาวชลิดา เพิ่มกาวี (คณะวทิ ยาศาสตร์สาขาอัญมณี
วทิ ยา), นางสาวนฤมล ดวงเกษมสุข (คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษศาสตรเ์ กษตร), นางสาวนิตยา พรมมา, นายฐาปกรณ์ เพง็ อ�ำไพ
(คณะเกษตรศาสตร์สาขาพชื ไร่ พชื สวน สตั วศาสตร์ กฏี วิทยา โรคพชื ฯลฯ), นางสาวณัฐกฤตา มากเงนิ , นางสาวดวงธดิ า แสนสุข,
นางสาวนิศารตั น์ น้อยทอง (คณะเกษตรศาสตร์สาขาพืชไร่ พชื สวน สัตวศาสตร์ กีฏวทิ ยา โรคพืช ฯลฯ), นางสาวอุบลวรรณ ค�ำปาสงั ข์
(คณะเกษตรศาสตรส์ าขาเศรษฐศาสตรเ์ กษตร), นางสาวภัคธมี า อย่เู ย็น (คณะสื่อสารมวลชน), นายรัฐกาญจน์ เยอเจริญ (คณะส่ือสารมวลชน
สาขาการส่อื สารมวลชน 2 ปริญญา), นางสาวอาทิตยา สุทธิพันธ์ุ (คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีการอาหาร),
นายชยตุ พงศ์ ครฑุ แก้ว (คณะมนษุ ยศาสตร์ สาขาสารสนเทศ), นางสาวพรรณพิมล ตรีธรรมพินิจ, นางสาวศุภางคว์ ดี ศริ โิ ยธา,
นางสาวสุพิชญา ตนั จนั ทร์, นางสาวสุวัจนี สุโพธภ์ิ าคสกลุ (คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาองั กฤษ), นายธงธรรม ตา่ ยโพธ์ิ (คณะมนุษยศาสตร์
สาขาการทอ่ งเท่ยี วและการโรงแรม), นางสาวพรรณกาญจน์ อย่สู วัสดิ์ (คณะมนษุ ยศาสตร์ สาขาจติ วทิ ยาอตุ สาหกรรมและองคก์ ร),
นายจามัย คล่องดี (คณะมนษุ ยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ), นางสาววิภาวัส กอ้ งกฤดากร (คณะรฐั ศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์),
นางสาวอาทติ ยจ์ รสั แสนหาญ (คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหวา่ งประเทศ), นางสาวณชิ ารีย์ รอดเรอื ง (คณะรฐั ศาสตรแ์ ละ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระว่างประเทศ), นางสาวกัญญาณฐั ศรนี วลไชย (คณะรัฐศาสตร์และรฐั ประศาสนศาสตร์ สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์), นายนัทธวฒั น์ ปรานวโิ รจน,์ นายนราวชิ ญ์ ศริ ยิ านนท์, นางสาวพิมพ์มนิ ตร์ บญุ สุข, นายตะวนั สนั ติพนารกั ษ,์
นางสาวชนดิ าภา อิ่มแสง (คณะบริหารธรุ กิจ), นางสาววายุภักษ์ จตุรทติ ย์ (คณะนติ ิศาสตร์ สาขานิตศิ าสตร์), นางสาวธมลวรรณ อนิ ทฉิม
(คณะวจิ ติ รศิลป์ สาขาถ่ายภาพ)

มหาวิทยาลัยมหดิ ล นางสาวปทติ ตา สุยะผัน, นางสาวชลิดา เพิม่ กาวี (คณะกายภาพบ�ำบดั สาขากิจกรรมบ�ำบัด),

นางสาวนติ ิรัตน์ เอย่ี มทุเรยี น, นางสาวสลลิ ทพิ ย์ หลวงมณี (สัตวแพทยศาสตร)์ , นางสาวเหมรตั น์ ถาไชย (คณะวิทยาศาสตรส์ าขาฟิสกิ ส์)

มหาวทิ ยาลยั นเรศวร นายกลวชั ร ค�ำแปง, นายธิษณนิ พนิ ิชกชกร, นายภาณพุ งศ์ พพิ ัฒนานิมติ , นางสาวนติ ริ ัตน์ เอยี่ มทเุ รยี น

(คณะแพทยศาสตร์), นางสาวนติ ิรตั น์ เอีย่ มทเุ รยี น,นางสาวนิพัทธา ออ๊ ดทรัพย์,นายนราวชิ ญ์ ศริ ิยานนท์ (คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาล
เภสชั กรรม), นางสาวพัชราภา พงษ์นชุ (คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรเ์ คร่อื งส�ำอาง), นางสาวมนสั วรรณ มลู ทองสุข,
นางสาวอาทิตย์จรัส แสนหาญ (คณะพยาบาลศาสตร์), นายวทิ วสั แสนนรินทร์ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาคอมพวิ เตอร์),
นางสาวมณสิ รา มน่ั แกว้ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา), นางสาววรรณพร มณเฑียรอาจ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุ สาหการ),

Takpittayakhom School 47

นายนพิ ฐิ พนธ์ แข็งเขตกรณ์ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาเคร่อื งกล), นางสาวพัทธวรรณ ธงิ าม (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมโยธา),
นายวรากร มาเกดิ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่อื งกล), นายจริ วฒั น์ งามสมฤทธ์ิ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ ),
นางสาวสรุ างคนางค์ สายใจ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา), นางสาวอรทยั ครุฑหุ่น (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ ),
นายกษดิ ิส แสงอรณุ (คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาสาขาวศิ วกรรมไฟฟ้า), นายกรนิ ทร์ อ่อนวงศ์ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาคอมพวิ เตอร์),
นางสาวปทติ ตา สยุ ะผนั (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี), นายพงศพ์ ล พนาพทิ ักษ์ (คณะศกึ ษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกี ารศึกษา),
นายธนพล สุภาโท้, นายณฐั พล อผู่ ลเจริญ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์ , นางสาวองิ กวี ธนสมั ปตั ติ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปตั ยกรรมศาสตร์), นายอโนชา สอนชนะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทศั นศิลป)์ , นายตะวัน ละครจนุ่
(คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยหี ัวใจและทรวงอก), นางสาววรรณรดา รอดคุ้ม (คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิ าเทคโนโลยหี ัวใจและ
ทรวงอก), นางสาวนิศาชล แสนยม (คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชมุ ชน), นางสาวปญั ชลี โพธสิ์ วัสด์ิ (คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา ), นางสาววภิ าวัส กอ้ งกฤดากร (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเคม)ี , นายธรี ะภษั ฏ์ พีรวรพัฒน์ (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ), นางสาวธัญวรตั น์ สืบวงษฟ์ กั (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจลุ ชีววิทยา), นางสาวทัชชาดา หล้าบวั วงศ์ (คณะวทิ ยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง), นายวสวุ ัฒน์เที้ยวพันธ์ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาคณติ ศาสตร์ ), นายเอกสิทธ์ิ ศรภี า, นางสาวณฐั กฤตา มากเงนิ ,
นายจักรวาล พฒั นมณี (คณะวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตรก์ ารแพทย)์ , นางสาวนนทวรรณ ดดี ทอง, นายพศนิ เกว,ี
นางสาววายุภักษ์ จตรุ ทิตย์, นายรฐั กาญจน์ เยอเจรญิ (คณะนิติศาสตร์), นางสาวดวงธิดา แสนสุข (คณะเกษตรศาสตร์ ทรพั ยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล้อม สาขาวทิ ยาศาสตรก์ ารเกษตร), นางสาวชอ่ มว่ ง ฉ่�ำรัศมี (คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม
สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม), นายนวพร สิงห์จู (คณะเกษตรศาสตร์ ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร), นายเชาวว์ รรธน์ สุขหร่อง (คณะบรหิ ารธรุ กจิ เศรษฐศาสตรแ์ ละการสอ่ื สารคอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ ), นายตะวนั สนั ตพิ นารักษ์
(คณะบริหารธรุ กิจเศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร สาขาการจัดการระหวา่ งประเทศ (หลกั สตู รนานาชาต)ิ , นายศภุ ณฐั หาญกิตตมิ งคล
(คณะบริหารธรุ กจิ เศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ), นางสาวผกาสินี แหวเมอื ง (คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสอื่ สารการจดั การธรุ กจิ ), นางสาวระพพี ร ไชยทองศรี (คณะบรหิ ารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร สาขาการจดั การ),
นางสาวกรรณัฐฐา เชียงปาละ คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร สาขาการท่องเทีย่ ว), นายนทั ธวัฒน์ ปรานวโิ รจน์
(คณะบริหารธรุ กจิ เศรษฐศาสตรแ์ ละการส่อื สาร สาขาการจดั การธุรกจิ ), นางสาวพิมพ์มินตร์ บญุ สุข (คณะบริหารธรุ กิจเศรษฐศาสตร์และการ
ส่อื สาร สาขาบัญช)ี , นายภวู นยั ทองนาค (คณะบรหิ ารธรุ กจิ เศรษฐศาสตรแ์ ละการสอื่ สารสาขาการเงินการธนาคาร), นางสาวปรชั ญาพร
วงษ์เสนสะ (คณะบริหารธรุ กิจเศรษฐศาสตรแ์ ละการสอื่ สาร สาขาวชิ าการการท่องเท่ียว), นายภาณวุ ัฒน์ จนั ปอ้ ม (คณะบริหารธรุ กิจ
เศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร สาขาคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ ), นายภูวไนย ค�ำธร (คณะบรหิ ารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาเศรษฐศาสตร)์ ,
นางสาวณัฐพร แหยมวงษ์ (คณะบรหิ ารธุรกิจเศรษฐศาสตรแ์ ละการสอ่ื สาร นเิ ทศศาสตรเ์ อกสื่อสารมวลชน), นายภธู เนศ สวุ รรณ์
(คณะบรหิ ารธุรกิจเศรษฐศาสตรแ์ ละการสื่อสาร), นายรชั พล เนตรไพฑรู ย์, นายภมู สิ ิทธ์ิ สนทิ มาก, นายอภริ ักษ์ ประถมวงศ์, นายปทั มกรณ์
รักษาคุณ, นางสาวธวลั รตั น์ แสงประชุม, นางสาวนลนิ ทพิ ย์ ฉมิ ป้อง, นายรัชพล เนตรไพฑูรย์ (คณะนิเทศศาสตร์), นางสาวธญั จริ า เฟอื่ งฟอง
(คณะมนษุ ยศาสตร์ สาขาภาษาฝรงั่ เศส), นางสาวจนั ทร์เจา้ แกว้ จันทร์เพชร (คณะมนษุ ยศาสตร์ สาขาภาษาฝร่ังเศส), นางสาวสธุ ดิ า พรมทบั
(คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ) นางสาวศวิ ัชญา เครอื ทพิ ย์ (วิทยาลัยนานาชาตกิ ารจัดการทรพั ยากรณมนษุ ย)์ , นางสาวนฤมล
ปวงค�ำ (วทิ ยาลยั นานาชาติ การจดั การทอ่ งเท่ียว), นางสาวณชิ ารีย์ ครองแกว้ (คณะศลิ ปะศาสตร์ สาขาภาษาญปี่ ุ่น), นางสาวกนกอร
สินพรมมา (คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝร่งั เศส), นางสาวสธุ ิดา พรมทับ (คณะศลิ ปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ), นายวนั เฉลิมชัย เข็มครุธ
(คณะศิลปะศาสตร์ สาขาพัฒนาสงั คม), นางสาวศุภางคว์ ดี ศริ โิ ยธา (คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาองั กฤษ), นางสาวชญั ญานชุ อปุ คุต
(คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร)์ , นายสรัล มณสี ุ (คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์), นางสาวสตรีรัตน์ สกุ ลม (คณะสังคมศาสตร์
สาขาพฒั นาสังคม), นางสาวธิดารัตน์ ยาดบิ , นายวงศธร ทนุศักด,์ิ นางสาวสริ าวรรณ สจั วรรณ (คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร)์ ,
นางสาวภัสสร กันทะ (คณะสารสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสงั คม)

มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวอาทิตยจ์ รัส แสนหาญ , นางสาวณัฐนชิ า บุญเดชา (คณะพยาบาลศาสตร)์ , นายนราวิชญ์ ศิรยิ านนท์

คณะพาณิชยศาสตรแ์ ละการบัญชี บญั ชี-บรหิ าร (ควบปริญญาตรี-โท), นางสาววรรณรดา รอดคมุ้ (คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนคิ การแพทย์),
นายพลวฒั น์ เครอื ใย (คณะสหวทิ ยาการ สาขาปรชั ญาการเมอื งและเศรษฐศาสตร)์ , นายสายฟา้ สขุ จิตร (คณะศลิ ปกรรมศาสตร์
สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ)์ , นางสาวชลดิ า เพิม่ กาวี (คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สาขาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีสง่ิ ทอ),
นางสาวอุบลวรรณ ค�ำปาสังข์ (คณะนิติศาสตร)์

สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเจ้าคณุ ทหารเกลา้ ลาดกระบงั นางสาวสลลิ ทิพย์ หลวงมณี (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรม

วัสดนุ าโน), นายกษิดศิ แสงอรุณ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา), นายกรนิ ทร์ อ่อนวงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรม
คอมพวิ เตอร)์ , นางสาวอรทัย ครฑุ หุน่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ ), นายธิษณิน พินชิ กชกร (คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาขนส่งทางราง), นายตะวนั ละครจุ่น (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเลกทรอนิกส)์ , นางสาววิลาสินี สกณุ ี (คณะวทิ ยาศาสตร์
สาขาจุลชีววทิ ยาอตุ สหกรรม)

48 วารสารประกายเพชร

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี นายธนพรรษ ด�ำรงเถกงิ เกยี รต์ิ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาจุลชวี วทิ ยา),

นางสาวอรทยั ครฑุ หนุ่ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมไฟฟา้ ), นางสาววิลาสนิ ี สกณุ ี (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาจลุ ชีววทิ ยา),
นายวทิ วัส แสนนรินทร์ (คณะครุศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมคอมพิวเตอร)์ ,

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนอื นางสาวปวรา เจือจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์พลงั งานและส่งิ แวดล้อม

สาขาเทคโนโลยีพลงั งานและการจัดการ), นางสาวสุปรีญา ผดั ต่นุ , นางสาวสรุ างคนางค์ สายใจ (คณะวทิ ยาศาสตรพ์ ลังงานและส่ิงแวดล้อม
สาขาเทคโนโลยพี ลงั งานและการจดั การ), นางสาวณฐั นิชา บญุ เดชา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอ่ มบ�ำรุงทา่ อากาศยานเครอื่ งบนิ ),
นายชษิ ณพุ งศ์ คล่ำ� คง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา), นายธษิ ณิน พนิ ชิ กชกร (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเคมีอตุ สาหกรรม),

มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น นางสาวณชิ ารีย์ รอดเรือง (คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพอ่ื ธุรกิจ), นางสาวนนทวรรณ ดีดทอง

(คณะสงั คมศาสตร์บรู ณาการ สาขานิติศาสตร์), นางสาวนภสร เสทะสงิ ห์ (คณะวิทยาลยั การปกครองท้องถน่ิ สาขาการจดั การการคลัง),
นางสาวพิชามญช์ รกั ษพ์ งษ์ (คณะวทิ ยาลยั การปกครองทอ้ งถนิ่ สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผงั เมือง), นางสาววรรณพร มณเฑียรอาจ
(คณะวทิ ยาศาสตร์ประยกุ ตแ์ ละวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง)

มหาวิทยาลยั แม่ฟา้ หลวง นางสาวสลิลทิพย์ หลวงมณี (ส�ำนักวชิ าแพทยศาสตร)์ , นายวรากร มาเกิด (ส�ำนักวิชาวทิ ยาศาสตร์

สาขาวศิ วกรรมวสั ดุ), นางสาวอมราลกั ษณ์ สุขสม (ส�ำนกั วชิ าวทิ ยาศาสตร์ สาขาวทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ), นางสาวภคั ธมี า อยเู่ ย็น
(ส�ำนกั วิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส�ำอาง สาขาวทิ ยาศาสตร์เครือ่ งส�ำอาง), นางสาวเกวลิน กลา้ วิเศษ (ส�ำนักวิชาวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาการแพทยแ์ ผนไทยประยกุ ต์), นางสาวอุบลวรรณ ค�ำปาสังข์ (คณะส�ำนกั วิชาวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์),
นางสาวนิศารัตน์ น้อยทอง (ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สาขาสาธารณสขุ ศาสตร)์ , นางสาวจนั รดา จนั ทร์ประทีป (ส�ำนกั วิชาวทิ ยาศาสตร์
สุขภาพสาขาสาธารณสุขศาสตร)์ , นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ, นางสาวศวิ ชั ญา เครือทิพย์ (ส�ำนกั วชิ าวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ ม), นางสาววรรณรดา รอดคมุ้ , นางสาวศศิญาพร กาวี (ส�ำนกั วชิ าวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ สาขากายภาพบ�ำบัด), นางสาวปิยกมล
เกษวิทย์ (ส�ำนกั วชิ าวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทยแ์ ผนไทยประยุกต)์ , นางสาวดวงธดิ า แสนสขุ (ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาการแพทย์แผนจีน), นายกลวชั ร ค�ำแปง, นางสาวธนาพร ปรัชญาภิวัฒน์ (ส�ำนักวิชาวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพสาขาสาธารณสขุ ศาสตร์),
นางสาวชัญญานุช อปุ คตุ (คณะส�ำนักวชิ าวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ สาขากายภาพบ�ำบดั ), นางสาวอภญิ ญา น้อยเรือน, นางสาวอบุ ลวรรณ ค�ำปาสงั ข์
(ส�ำนกั วิชาวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม), นางสาวปานหทยั ปานแดง, นางสาววลิ าสนิ ี สกุณี, นางสาวหทัยภทั ร ศรเี ทยี่ ง,
นางสาววรางคณา ยะนาวงค์, นางสาวณฐั นรี รอดคมุ้ , นางสาวชนากานต์ สมานไทย, นางสาวอาทิตยจ์ รัส แสนหาญ (ส�ำนักวชิ าพยาบาล
ศาสตร)์ , นายพศิน เกวี, นางสาววายภุ กั ษ์ จตรุ ทิตย,์ นางสาวนภสร เสทะสิงห์, นางสาวจฑุ ารัตน์ ครองแกว้ , นายศภุ กร พิมพส์ ิงห์,
นายกฤตภาส อินทุทรัพย์, นางสาวสภุ วรรณ ใสเขยี ว (ส�ำนกั วชิ านิตศิ าสตร์ สาขานิตศิ าสตร์), นางสาวธวัลรตั น์ แสงประชมุ (ส�ำนักวิชา
การจัดการ สาขาการท่องเท่ยี ว), นางสาวชนิดาภา อ่มิ แสง (ส�ำนักวชิ าการจดั การ สาขาบรหิ ารธรุ กจิ ), นางสาวพมิ พ์มินตร์ บุญสุข (ส�ำนักวิชา
การจัดการ สาขาบญั ชี), นายรฐั กาญจน์ เยอเจรญิ (ส�ำนกั วิชาการจดั การ สาขาการจดั การธุรกจิ การบิน (การปฏบิ ตั กิ ารทางการบิน)),
นางสาวญานกิ า สงิ หจ์ ู (ส�ำนักวชิ าการจัดการ สาขาการจดั การธรุ กิจการบิน (งานบรกิ ารการบนิ )), นางสาวสิริวมิ ล ไชยรตั น์ (ส�ำนกั วิชาการ
จัดการ สาขาการจัดการโลจสิ ติกส์และโซ่อปุ ทาน), นางสาวจันทร์เจ้า แกว้ จนั ทร์เพชร (ส�ำนกั วิชาการจัดการ สาขาการจดั การการท่องเทีย่ ว),
นางสาวศิลาวลั ย์ เพชรทองทวีคูณ (ส�ำนักวชิ าการจดั การ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ), นายนทั ธวฒั น์ ปรานวิโรจน์ (ส�ำนกั วิชา
การจัดการ สาขาบรหิ ารธรุ กจิ ), นางสาวสุภัค เนื้อไม้ (ส�ำนกั วชิ าการจัดการ สาขาการจดั การโลจสิ ติกส์และโซอ่ ปุ ทาน), นายตะวนั ละครจุ่น
(ส�ำนักวชิ าการจดั การ สาขาบริหารธุรกจิ ), นายคณิตนิ ด�ำสนิท, นางสาวนฤมล เมอื งแก้ว, นางสาวนฤมล ปวงค�ำ (ส�ำนกั วิชาการจัดการ
สาขาการจดั การการท่องเท่ยี ว), นายชยณัฐ โมพ้ วง (ส�ำนักวิชาเทคโนโลยสี ารสนเทศ สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ),
นายปัทมกรณ์ รกั ษาคณุ (ส�ำนักวิชาเทคโนโลยสี ารสนเทศ สาขาเทคโนโลยมี ลั ติมีเดียและการสร้างภาพเคล่อื นไหว), นายนพิ ิฐพนธ์
แขง็ เขตกรณ์ (ส�ำนักวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ สาขาวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์), นางสาวปรชั ญาพร วงษ์เสนสะ (ส�ำนกั วชิ าศลิ ปะศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ), นางสาวศุภางค์วดี ศิริโยธา, นางสาวณฐั ชากร แสนสติ (ส�ำนกั วิชาศิลปศาสตร์ ภาษาองั กฤษ), นางสาวณฐั นชิ ศรเี วยี ง,
นางสาวฐาปนี จติ วงศ์ (ส�ำนกั วิชาเทคโนโลยสี ารสนเทศ สาขาวศิ วกรรมการสอ่ื สารและสารสนเทศ), นายปราววี ฒั น์ ย้มิ กลัน่
(ส�ำนักวิชาจีนวิทยา ภาษาจนี ธุรกิจ), นางสาวณชิ ารีย์ รอดเรอื ง (ส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ)

มหาวทิ ยาลัยพะเยา นายประวทิ ย์ วงศม์ ณีวรรณ, นางสาววริศรา ธรรมขนั ติพงศ์ (คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยั ), นางสาวนิพัทธา ออ๊ ดทรพั ย์ (คณะเภสชั ศาสตร์บรบิ าลเภสัชกรรม), นายธษิ ณนิ พนิ ิชกชกร, นายกลวัชร ค�ำแปง (คณะเภสชั ศาสตร์
สาขาบรบิ าลเภสชั กรรม), นางสาวศศญิ าพร กาว,ี นางสาวสภุ ัค เน้ือไม้ (คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบ�ำบัด), นางสาวมนสั วรรณ
มูลทองสุข (คณะพยาบาลศาสตร)์ , นางสาวนนทวรรณ ดดี ทอง, นางสาวภสั สร กันทะสาร, นางสาววายุภักษ์ จตรุ ทิตย์ (นิติศาสตร)์ ,
นายนราวิชญ์ ศิรยิ านนท์ (คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร-์ บัญชี (คูข่ นาน)), นายวรากร มาเกิด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า),
นายภาณวุ ัฒน์ จนั ปอ้ ม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมซอฟต์แวร)์ , นางสาวณัฐธยา เครือแกว้ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เคร่อื งกล), นายรชั พล วงศก์ ระจ่าง, นายกฤษณพงศ์ หนนุ ยศ, นางสาวรตั ตกิ าล วบิ ูลยส์ มบตั ิ (คณะเกษตรศาสตร์และทรพั ยากรธรรมชาต)ิ ,

Takpittayakhom School 49

นายกฤษดา อติ า, นายจิรวฒั น์ ทิพละ, นายจิรวฒั น์ ทิพละ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร สาขาคอมพิวเตอรก์ ราฟฟกิ และ
มลั ติมเี ดีย), นายสกุ ฤษฎิ์ กนษิ ฐ์ (คณะวทิ ยาการจดั การและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการเงนิ และการธนาคาร), นางสาวปวณี า เชื้ออ�ำ่
(คณะวทิ ยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาบัญชี), นางสาวสิราวรรณ สจั วรรณ (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขาหลกั สูตรนเิ ทศศาสตรบ์ ัณฑติ สาขาการประชาสมั พันธ์), นายภาณพุ งศ์ วิเศษศกั ด์ิศรี (วิทยาลัยการศกึ ษา สาขากศ.บ.ฟสิ กิ ส์และ
วท.บ.ฟิสิกส์ (ค่ขู นาน)), นางสาวจารวุ รรณ คงสขุ (วทิ ยาลัยการศกึ ษา สาขาการศึกษาภาษาไทยคู่ขนาน), นายธีระภษั ฏ์ พีรวรพัฒน์
(คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร สาขาเทคโนโลยสี ารสนเทศ), นายอภริ กั ษ์ ประถมวงส์ (คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร
สาขาเทคโนโลยคี อมพิวเตอรก์ ราฟกิ และมัลตมิ เี ดยี ), นายสุกฤษฎ์ิ กนษิ ฐ์ (คณะวทิ ยาการจดั การและสารสนเทศศาสตร์ สาขาบญั ช)ี ,
นางสาวกวนิ นา มงั่ มูลมี (คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย), นางสาวกนกอร สนิ พรมมา, นายนิพฐิ พนธ์ แขง็ เขตกรณ์ (คณะศิลปะศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ), นางสาวณิชารยี ์ ครองแกว้ (คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีป่นุ ), นายสรัล มณสี ุ (คณะรัฐศาสตร์และสงั คมศาสตร์
สาขารฐั ศาสตร์), นางสาวพชิ ามญช์ รกั ษ์พงษ์ (คณะรัฐศาสตร์ สาขารฐั ศาสตร์บัณฑิต)

มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร นายสิรวชิ ญ์ วงษ์ชยั (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาเครอื่ งกล), นางสาววริษฐา บุตรดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยอี าหาร), นายกลวชั ร ค�ำแปง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปโิ ตรเคมแี ละวสั ดพุ อลิเมอร)์ , นายกษดิ ศิ แสงอรุณ,
นายพรรษชนม์ บัวทอง, นายจริ วัฒน์ งามสมฤทธิ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล), นายธนพรรษ ด�ำรงเถกิงเกียรติ์
(คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาปโิ ตรเคมีและวสั ดพุ อลิเมอร)์ , นางสาวศศญิ าพร กาวี (คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอาหาร),

มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้ นางสาวปวรา เจอื จนั ทร์ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร)์ , นางสาวรชั นกี ร คุ้มแก้ว, นายรจุ ภิ าส ทพั พป์ ภพ,

นางสาวสรุ างคนางค์ สายใจ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาฟิสกิ ส์ประยกุ ต)์ , นายพงศ์ปณต สิงห์ไฝแก้ว (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ), นางสาวจันรดา จันทรป์ ระทีป (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาคณติ ศาสตร์), นางสาวปยิ กมล เกษวทิ ย์ (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม)ี ,
นายภาณวุ ัฒน์ จันปอ้ ม (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร)์ , นางสาวแสงระวี จีนเพชร (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกี าร
อาหาร), นายธนพรรษ ด�ำรงเถกิงเกยี รต์ิ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยชี ีวภาพ), นางสาวฐาปนี จิตวงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต)์ , นางสาวทัชชาดา หล้าบวั วงศ์ (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาวชิ าวัสดศุ าสตร)์ , นางสาวสพุ ชิ ญา สทุ ธพันธุ์ (คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวศิ วกรรมอาหาร), นางสาวอุบลวรรณ วรรณโกสิทธ์ (คณะวศิ วกรรมและอตุ สาหกรรมเกษตร สาขาวศิ วกรรมอาหาร),
นางสาวหทยั ภัทร ศรีเท่ยี ง (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกี ารอาหาร), นางสาวณฐั วรรณ พมิ เสน
(คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยหี ลงั การเก็บเก่ียว), นางสาวซายากะ เนโมโต (คณะวิศวกรรมและอตุ สาหกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร), นายภทั รพล จันทร์ผ่อง (คณะสัตวศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร)์ , นางสาวธารทพิ ย์ กัลยาณมิตร
(คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพั ยากรณท์ างน�้ำ สาขาการประมง), นางสาวทกั ษพร แกว้ สงคราม, นางสาวอารีรตั น์ เชือ้ รอด (คณะผลติ กรรม
การเกษตร สาขาเกษตรปา่ ไม้), นางสาวดวงธิดา แสนสขุ , นายนิธชิ ยั เชอ้ื วงษ์ (คณะผลติ กรรมการเกษตร สาขาพชื สวน), นายธนพล สุภาโท้
(คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพศี าสตร์), นางสาวชอ่ ม่วง ฉ่ำ� รัศมี, นายสริ ิวัฒน์ ด�ำรงธรรมวัฒนา, นายเอกสทิ ธิ์ ศรภี า,
นางสาวพทั ธวรรณ ธิงาม, นางสาวอภิญญา น้อยเรือน, นางสาวสปุ รญี า ผดั ตุน่ , นายนพิ ฐิ พนธ์ แข็งเขตกรณ์, นางสาวทพิ ยก์ ญั ญา พนั ธ์บญุ
(วทิ ยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวชิ าพลงั งานทดแทน), นางสาวสิราวรรณ สจั วรรณ, นางสาวผกาสินี แหวเมือง (คณะบรหิ ารธรุ กจิ สาขา
การตลาด), นางสาวภารดี นิลเกษ, นางสาวพมิ พ์มินตร์ บญุ สุข, นายตะวัน ละครจนุ่ , นางสาวสิรวิ ิมล ไชยรัตน์ (คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาบัญช)ี ,
นางสาวสุดา ปาดจกั ร, นางสาวชลธิชา อินทรประสทิ ธิ์ (คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาการเงนิ ), นายภาณุพงศ์ วิเศษศกั ดศ์ิ รี, นางสาวกัญญารัตน์
วงษ์จ่า (คณะบรหิ ารธรุ กจิ สาขาบริหารการจัดการธรุ กจิ ), นางสาวปภาวดี พันธ์พชื (คณะบริหารธุรกจิ สาขาการสื่อสารระหว่างประเทศ),
นายอภิรกั ษ์ประถมวงศ์ (คณะสารสนเทศและการสอื่ สาร สาขาการส่ือสารดจิ ทิ ลั ), นายสรัล มณสี ุ (คณะรฐั ศาสตร์), นายภธู เนศ สวุ รรณ์
(เศรษฐศาสตร์), นางสาวภาสนิ ี ชมภู, นายพศิน เกวี (คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ), นางสาวจนั ทรเ์ จ้า แกว้ จนั ทรเ์ พชร
(คณะศลิ ปะศาสตร์ สาขานเิ ทศบรู ณาการ),

มหาวทิ ยาลัยบูรพา นายรุจิภาส ทพั พป์ ภพ (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสกิ ส)์ , นางสาวชลดา อยเู่ ลศิ ลบ (คณะวิทยาศาสตร์ สาขา

วารชิ ศาสตร์), นางสาวนศิ ามณี ดวงจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร)์

มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ นางสาวสุภัค เนื้อไม้ (คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี), นายเอกสิทธิ์ ศรีภา (คณะเกษตร),

นายนภสั กร บุญเรอื ง (คณะประมง), นายธิษณิน พินชิ กชกร (คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต)์ , นางสาวปญั ชลี โพธ์สิ วัสด์ิ
(คณะศลิ ปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจลุ ชีววทิ ยา), นายพริ ุฬห์ ศิรพิ ฒุ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาโยธา-ชลประทาน),
นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทรเ์ พชร (คณะศกึ ษาศาสตร์ สาขาพลศกึ ษา), นายเด่นพงษ์ วรรณสทุ ธ์ิ (พานิชย์นาว)ี ,

มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีสุรนารี นางสาวกนกวรรณ แกว้ จนั ทร์เพชร, นายรฐั กาญจน์ เยอเจรญิ , นายสริ วชิ ญ์ วงษช์ ัย

(คณะวิศวกรรมศาสตร์), นายธนพรรษ ด�ำรงเถกิงเกยี รต์ิ (คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเลยี มและเทคโนโลยีธรณี),
นางสาวอมราลกั ษณ์ สุขสม (คณะสาธารณสุขศาสตร)์

50 วารสารประกายเพชร


Click to View FlipBook Version