The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anu_ruk555, 2022-09-04 09:14:44

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา รายงานผลการดาเนินโครงการ
ครู
“ สง่ เสรมิ ผูเ้ รยี นใหม้ คี ณุ ลกั ษณะ
และทกั ษะการเรยี นรใู ้ นศตวรรษที่ 21”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

• เพอ่ื ใหผ้ เู ้ รยี นสามารถเรยี นรูไ้ ดด้ ว้ ยตวั เองอยา่ งตอ่ เน่ือง นาไปสกู่ าร

ขอ้ 1 เรยี นรตู ้ ลอดชวี ติ (Lif-long learning)

ขอ้ 2 • เพอื่ ใหผ้ เู้ รยี รนสามารถทางานและสอื่ สารกบั ผูอ้ นื่ ได ้

ขอ้ 3 • เพอื่ เป็ นการสรา้ งแรงจงู ใจในการเรยี นรใู ้ หแ้ กผ่ ูเ้ รยี น

เป้ าหมายในการดาเนินงานโครงการ

เชงิ ปรมิ าณ • นักเรียนช้ันป.3 โรงเรียนบ้านคาชะอีจานวน 3 คน

เชงิ คณุ ภาพ • กนาักรเรพียฒั นนชา้ันปรปัญ.3ญโารจงาเรกียภนายบใ้านนสคู่ภาชายะนอจีอากนตวรนะห3นคักนรู้ ไเขด้า้รใับจ
และมีกระบวนการคดิ อย่างมเี หตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดอี ย่างเป็ นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิด
ชอบช่ัวดแี ละเป็ นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น มีความภูมิใจในการทาความดี

แนวทางการดาเนินงาน

P Plan D Do C
Check
วางแผน ดาเนินงานตาม ตรวจสอบ

แผน

A Action
ดาเนินการซา้ /
ปรบั ปรงุ แกไ้ ข

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 1
ครู
“ โครงการ/กจิ กรรมการจดั การเรยี นรทู ้ ดี่ าเนินงาน ”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

โครงการ/กจิ กรรมการจดั การเรยี นรทู ้ ดี่ าเนินการ

1. จติ ศกึ ษา 2. PBL 3. ภาษาองั กฤษ
ผ่านบทเพลง

4. เกมการศกึ ษา

ทกั ษะการเรยี นรใู ้ นศตวรรษที่ 21
ทนี่ ักเรยี นไดร้ บั การพฒั นา

3Rs • 1. Reading คือ การอ่านออก 2. (W)Riting คือ การเขยี นได้
• 3. (A)Rithmetics คือ การคดิ เลขเป็ น

8Cs ร• 1. Critical Thinking &Problem Solving คือ ทกั ษะด้านการคดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ และทกั ษะในการแก้ปัญหา

• 2. Creativity & Innovation คือ ทกั ษะด้านการสร้างสรรค์และนวตั กรรม
• 3. Cross-cultural Understanding คือ ทกั ษะด้านความเข้าใจต่างวฒั นธรรม ต่างกระบวนทศั น์
• 4. Collaboration, Teamwork & Leadership คือ ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็ นทมี และภาวะผู้นา
• 5. Communications Information & Media Literacy คือ ทกั ษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทนั สื่อ
• 6. Computing & ICT Literacy คือ ทกั ษะด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร
• 7. Career & Learning Skills คือ ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรียนรู้
• 8. Compassion คือ ความมเี มตตา กรุณา มวี นิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 1
ครู
“ กจิ กรรมจติ ศกึ ษา”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

1. กจิ กรรมจติ ศกึ ษา

จิตศึกษา คือ การพฒั นาปัญญาจากภายใน โดยใช้
กระบวนการตา่ งๆ ฯลฯ

กระบวนทัศน์ของจิตศกึ ษา ประกอบด้วย

“ความฟเนัปเ็นฟชือมุ งชสนา”คัญซงึ่ เ3ปร็นอยท่าง้ั งพได้นื ้แทกีแ่ ่ ละบรรยากาศทเี่ สมอื นเป็น

เบ้าหลอมใหญ่
“จิตวทิ ยาเชงิ บวก” ซงึ่ เป็นวธิ กี ารที่ เน้นชถ้ี ูกและการเปน็
แบบอย่าง
“กจิ กรรม” ซง่ึ เป็น เคร่อื งมอื อนั หลากหลายที่ใชฝ้ ึกฝน

แนวทางการดาเนินงาน

ข้นั ตอนการทากจิ กรรมจติ ศึกษา 20 นาทตี อนเชา้

กิจกรรมเริ่มต้น

ครแู ละนกั เรยี นนงั่ ลอ้ มวงเปน็ วงกลมเพอื่ เปดิ พ้ืนท่ีเข้าหากัน

กจิ กรรมเพ่อื การมสี ติ ฝกึ ฝนใหก้ ลับมารู้ตวั กบั สงิ่ ทท่ี า

กจิ กรรมหลัก โดยการเลา่ นทิ าน เพลง ครลปิ วดิ ีโอ วัสดธุ รรมชาติ รปู ทรงตา่ งๆ ฯลฯ
ชง

เช่อื ม โดยการใช้คาถามกระต้นุ คิด แลกเปลย่ี นเรียนรู้ซึง้ กนั และกนั

ใช้ สร้างบทบาทสมมติเพื่อให้เลอื ก และกาหนดเปา้ หมายเพื่อตนเอง เพ่ือบคุ คลอน่ื เพื่อ

สังคม พรอ้ มใหบ้ อกเหตุผล

กจิ กรรมจบ

สรา้ งสนามพลงั บวก เช่น การกลา่ วคาขอบคณุ การกอด การใหค้ าช่ืนชม เป็นตน้

นายณัฐวรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 2
ครู
“ กจิ กรรม PBL”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

2. กจิ กรรม PBL

Problem-based Learning : PBL คือ การจดั การเรียนรู้
โดยใชป้ ัญหาเป็นฐาน โดยปัญหาน้นั เป็นเร่ืองท่ีใกลต้ วั และเก่ียวขอ้ งสมั พนั ธ์กบั
ผเู้ รียน อาจเป็นเรื่องที่ผเู้ รียนสนใจหรือ มีความหมายกบั ผเู้ รียนท่ีสามารถนามาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ไดโ้ ดยปัญหา แบง่ เป็น 2 ลกั ษณะ คือ

เรีย-นปรัญู้ดหว้ ยาไPมr่ซoบั bซอ้leนmสาม-bารaรถsคeน้ dควLา้ แeลaะrคnิดiหnาgคากตจ็อะบสใานมราะรยถะหสา้นั คากตรอะบบขวอนงกปาัญรหา

หรือประเดน็ ท่ีสนใจ
-ปัญหาที่ซบั ซอ้ น ตอ้ งศึกษาคน้ ควา้ พฒั นา ตรวจสอบ โดยใชร้ ะยะเวลาท่ี

ยาวนานกวา่ อาจตอ้ งสร้างชิ้นงานเพอ่ื นาไปใชใ้ นการแกไ้ ขปัญหา ลกั ษณะน้ี มกั จะ
ใช้ Project-based Learning เขา้ มาช่วย

แนวทางการดาเนินงาน

1 กาหนดปัญหา ร
4 สงั เคราะห์ความรู้
2 ทาความเขา้ ใจกบั ปัญหา 3 ดาเนินการศึกษาคน้ ควา้
5 สรุปประเมินผลคา่ ของคาตอบ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 3
ครู
“ กจิ กรรมการพฒั นาภาษาองั กฤษผ่านบทเพลง
โดยใชโ้ ปรแกรม (Metaverse Spatial)”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

3. กจิ กรรม“ การพฒั นาภาษาองั กฤษผ่านบทเพลงโดย
ใชโ้ ปรแกรม (Metaverse Spatial)”

คือ การพฒั นาโดยใชก้ ระบวนการทกั ษะทางภาษา การฟัง พดู อ่าน
เขียน ผา่ นบทเพลง ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง และการใชภ้ าษาท่าทางรูปแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารของเจา้ ของภาษา กระบวนการกลุ่มในการฝึ ก

อคอวากมเสรูี้ยคงวฟามัง/เขพาู้ดใจถาสมาตมอาบรถแสล่ือะสสานรทส่ินงทาโี่เรตียต้ นรอรบู้ สเนพใื่อจใเหขน้า้ รกั ่วเมรียนเกิด

กิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรมรวมถึงการรวบรวมความรู้และ
แสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาองั กฤษ เพ่ือใหผ้ เู้ รียนมีความสุข
และเขา้ ใจในความหมายของคาศพั ท์ และปฏิบตั ิตนไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

แนวทางการดาเนินงาน

– ทดสอบความรู้เก่ียวกบั เน้ือหาที่จะสอนก่อนเรียน
– ใหค้ วามรู้เบ้ืองตน้ ก่อนเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้
– สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในช้นั เรียน

– ใหน้ กั เรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมดว้ รยตนเอง

– ครูใหน้ กั เรียนสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการทากิจกรรมหนา้ ช้นั
เรียน โดยครูเป็นผคู้ อยสนบั สนุนใหเ้ กิดการนาเสนอท่ี
สมบูรณ์
– ประเมินผลการจดั การเรียนรู้ตามสภาพจริง

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 4
ครู
“ กจิ กรรมการพฒั นาทกั ษะการเรยี นรู ้
โดยใชเ้ กมการศกึ ษา ”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

4. กจิ กรรมการพฒั นาทกั ษะ
การเรยี นรูโ้ ดยใชเ้ กมการศกึ ษา

เกมการศึกษาเป็นสื่อในการเรียนรู้แบบหน่ึง ซ่ึง
ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กบั
ก า ร ไ ด้รั บ ค ว า ม รู้ โ ด ย ส อ ด แ ท ร ก เรน้ื อ ห า ท้ ัง ห ม ด ข อ ง
หลกั สูตรน้นั ๆ เอาไวใ้ นเกมและใหผ้ ูเ้ รียนลงมือเล่นเกม
โดยที่ผูเ้ รียนจะไดร้ ับความรู้ต่างๆ ของหลกั สูตรน้นั ผ่าน
การเลน่ เกมน้นั ดว้ ย

แนวทางการดาเนินงาน

– ทดสอบความรู้เกี่ยวกบั เน้ือหาที่จะสอนก่อนเรียน
– ใหค้ วามรู้เบ้ืองตน้ ก่อนเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้
– สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในช้นั เรียน
คใหรูใน้ หกั น้ เรกัียเนรียลนงมสือรุรปปฏสิ่ิบงทตั ี่เิกริีจยกนรรรู้จมากดกว้ ยารตทนาเอกงิจกรรมหนา้ ช้นั


เรียน โดยครูเป็นผคู้ อยสนบั สนุนใหเ้ กิดการนาเสนอที่

สมบูรณ์

– ประเมินผลการจดั การเรียนรู้ตามสภาพจริง

ผลการดาเนินงาน

พบวา่ พฤตกิ รรมของเดก็ ท่ีไดเ้ ขา้ สู่กระบวนการมีสภาวะจติ ท่ี
นิ่ง รตู้ นเอง กลา้ พดู กลา้ เปดิ ใจ และมีพฤติกรรมเชิงบวกดีขึ้น
อย่างเหน็ ได้ชัดโครงการ/กจิ กรรมการจดั การเรยี นรทู ้ ดี่ าเนินการ

1. จติ ศกึ ษา 2. PBL 3. ภาษาองั กฤษ
ผ่านบทเพลง

4. เกมการศกึ ษา

ผลการดาเนินงาน

1. ไดค้ วามรู้ท่ีสอดคลอ้ งกบั บริบทจริงและสามารถนาไปใชไ้ ด้
2. พฒั นาทกั ษะการคิดเชิงวพิ ากย(์ Critical Thinking) การคิดวเิ คราะห์ (Analytical Thinking) การ
คิดอยา่ งเป็นเหตเุ ป็นผล (Rational Thinking) การคิดสงั เคราะห์ (Synthetic Thinking) การคิดสร้างสรรค์

(Creative Thinking) และนาไปสู่การคิดแกป้ ัญหา (รProblem Solving Thinking) ที่มีประสิทธิผล

3. ผเู้ รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ ว้ ยตวั เองอยา่ งต่อเน่ือง นาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long
learning) ซ่ึงเป็นคุณลกั ษณะท่ีสาคญั ของบคุ คลในศตวรรษท่ี 21

4. ผเู้ รียนสามารถทางานและส่ือสารกบั ผอู้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
6. ความคงอยู่ (retention) ของความรู้จะนานข้ึน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

เนื่องจากนักเรียนหยุดเรียนเป็ นเวลานานจึงทาให้เกิดภาวะการเรียนรู้
ถดถอยของผเู้ รียน

ข้อเสนอแนะ ร

ครูตอ้ งค่อยๆกระตุน้ ใหผ้ ูเ้ รียนไดเ้ กิดการเรียนรู้โดยการปูพ้ืนฐานต่างๆให้

ผเู้ รียนเนน้ ใหผ้ เู้ รียนไดเ้ รียนรู้ดว้ ยความเขา้ ใจมากกวา่ การท่องและการยดั เยียดความรู้

ใหผ้ เู้ รียน

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 2
ครู
“ การจดั การแลกเปลย่ี นเรยี นรูด้ ว้ ยวธิ ที เี่ หมาะสม”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

กจิ กรรม PLC

PLC (PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ) หมายถึง การรวมตวั
ร่วมใจร่วมพลงั ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกนั ของครู ผูบ้ ริหาร และนกั การศึกษา บนพ้ืนฐาน
วฒั นธรรมความสมั พนั ธ์แบบกลั ยาณมิตร มีวสิ ยั ทศั น์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดย
ทางานร่วมกนั แบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็ นผูน้ าร่วมกนั และผูบ้ ริหารแบบผูด้ ูแลสนบั สนุน สู่การ
เรี ยนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้น
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้ รียนเป็ นสาคญั และความสุขของการทางานร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

แนวทางการดาเนินงาน

1 2 3 4ร่วมกนั หาแนว ออกแบบกจิ กรรมการ
ค้นหาปัญหา ความ แก้ปัญหา
การรวมกลุ่ม PLC ต้องการ ทางในการแก้ปัญหา

แลกเปลย่ี นเสนอแนะ นาสู่การปฏิบัต/ิ สังเกตการณ์สอน สะท้อนผล

5 67

ผลการดาเนินงาน

เม่ือพิจารณาจากแต่ละข้นั ตอนของกิจกรรม PLC จะเห็นวา่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และได้พูดคุย
ซกั ถาม ไดเ้ ทคนิค และวิธีการ ที่หลากหลายในการแกไ้ ขปัญหาผูเ้ รียน
และสามารถแกไ้ ขปัญหาผูเ้ รียนไดอ้ ย่างตรงจุด นอกจากน้ันกิจกรรม
PLC ยงั เป็นเวทีที่จะนาเสนอความงอกงานท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นตวั ของ
ครูผสู้ อน ผเู้ รียน ผบู้ ริหาร บุคลากรทางการศึกษา อีกดว้ ย

ปัญหาและอปุ สรรคในการดาเนินงาน

เนอ่ื งจากในการ PLC ครง้ั หน่งึ ไม่ไดม้ ีปัญหาเพียงเร่อื งเดยี วจงึ ทาใหใ้ ช้
เวลานานในการทากิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ควรเลือกเพยี งหน่ึงปัญหาและเป็นปัญหาเร่งด่วนเพื่อแกไ้ ข
อยา่ งทนั ท่วงที

นายณฐั วรรธน์ คากรฤาชา กจิ กรรมที่ 3
ครู
“ นิเทศ กากบั ตดิ ตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ของสถานศกึ ษาและสานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา”

โรงเรยี นบา้ นคาชะอี

สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา นครพนม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
กรวงศกึ ษาธกิ าร

แนวทางการดาเนินงาน

1 2 3
ดาเนินงานตาม
ศกึ ษาขอ้ มูล กจิ กรรม สรุปผล

แกไ้ ขปรบั ปรงุ รายงานผลการ
ดาเนินกจิ กรรม
4
5

ผลการดาเนินงาน

เมื่อพิจารณาจากแต่ละข้นั ตอนของกิจกรรมจะเห็นวา่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดร้ ่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไดพ้ ูดคุยซกั ถาม ไดเ้ ทคนิค และวิธีการ ที่หลากหลายในการ
แก้ไขปัญหาผูเ้ รียนและสามารถแกไ้ ขปัญหาผูเ้ รียนไดอ้ ย่างตรงจุด ผูเ้ รียนมีพฒั นาการใน

ตดาล้ นอตด่าชงีวๆติ ด(ีขL้ึนifตe-าlมoลnาgดlบั eaผrเู้nรีiยnนgส) ซาม่ึงาเปรร็ถนเครีุณยนลรกั ู้ไษดณด้ ะว้ ทยตี่สวั าเคอญังอขยอา่ งงบตุคอ่ คเนลื่อใงนศนตาวไรปรสษู่กทาี่ร2เ1รียนรู้

นอกจากน้ันยงั เป็ นเวทีที่จะนาเสนอความงอกงานที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็ นตวั ของ
ครูผสู้ อน ผเู้ รียน ผบู้ ริหาร บุคลากรทางการศึกษา อีกดว้ ย

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงานส้นั เกินไป

ข้อเสนอแนะ ร

ขยายระยะเวลาในการดาเนินงานใหน้ านขนึ้

เอกสารอา้ งอิง

PDCA : ความหมาย ประโยชน์ และตวั อยา่ งใช ้ 4 ขนั้ ตอนเพอ่ื พฒั นา
องคก์ รอย่างตอ่ เน่ือง.
สบื คน้ 4 สงิ หาคม 2564, จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment

การเปลยี่ นแปลงโรงเรยี นเชงิ ระบบ 16 ธนั วาคม 2562 เวลา 06:08
น.,สบื คน้ 8 สงิ หาคม 2564,จาก
http:22www.thaipost.net/main/detail/52230

บสุ ดี ไชยสโุ พธ.ิ์ (2555). ความหมายของการกระจายอานาจ สบื คน้ 4
สงิ หาคม 2564, จากhttps://www.gotoknow.org/posts/323219

ภูมศิ รณั ย ์ ทองเลยี่ มนาค. (2563). สารวจผลกระทบหลงั โควดิ -19 จดุ
เปลย่ี นครง้ั สาคญั ของการศกึ ษาโลก.สบื คน้ 4 สงิ หาคม 2564, จาก
https://thaipublica.org/2021/01/

เอกสารอา้ งอิง

มลู นิธชิ ยั พฒั นา. (2559). เศรษฐกจิ พอเพยี ง สบื คน้ 8 สงิ หาคม
2564, จากdhttps://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-
10-08-05-24-39.html

ศศริ ศั ม ์ วรี ะไวทยะ. (2563). บทวเิ คราะห ์ เรอ่ื ง Home – based
Learning (HBL).สบื คน้ 4 สงิ หาคม 2564 จาก
http://backoffice.onec.go.th/uploaded2/Outstand/202006/2020061
2_HBL_Singapore.pdf

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน. (2560). คมู่ อื
ประกอบการอบรม การขบั เคลอื่ น
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชมุ ชนการเรยี นรู ้
ทางวชิ าชพี ”สู่สถานศกึ ษา, กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

เอกสารอา้ งอิง

สานักงานคณะกรรมการขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา. (2563). “รมว.
ศธ.” รว่ มระดม
สมองกูรูการศกึ ษา ฝ่ าวกิ ฤตกิ ารศกึ ษาชว่ งโควดิ -19. สบื คน้ เมอื่ 5 สงิ หาคม 2563.
จากhttps://otepc.go.th/th/content_page/item/3446-19-2.html
สุพรรณนา เพ็ชรรกั ษา, และสมเกยี รติ กอบวั แกว้ . (2558). 21 st Century ทกั ษะ
การเรยี นรใู ้ น
ศตวรรษใหม.่ สบื คน้ 4 สงิ หาคม 2564, จาก
http://supannapetraksa.blogspot.com/
สุวรรณ พณิ ตานนท.์ (2558). การบรหิ ารโดยใชโ้ รงเรยี นเป็ นฐาน สบื คน้ 8 สงิ หาคม
2564, จากhttp://www.edu.ru.ac.th/coved/pdf

ประวตั ิผจู้ ดั ทา

ชื่อ คุณครูณฐั วรรธน์ คากรฤาชา

ตาแหน่ง ครู คศ.1

สอนประจาช้นั ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 3
จบการศึกษาระดบั ปริญญาตรีจาก มรภ.เลย

นายณัฐวรรธน์ คากรฤาชา
ครู


Click to View FlipBook Version