The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมบทกลอนต่างๆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nopphadolss, 2021-03-10 01:38:43

ขีดๆเขียนๆ By Noppy

รวมบทกลอนต่างๆ

Keywords: ฺัBy Noppy

ขีดๆเขียนๆ
กิจกรรมพเิ ศษ

ทศวรรษ แห่งเวลา กาละพฒั น์๑๐ ปี งอก สบิ ปี งาม ตามวิถี ๑๐ ปี ท่ี ต้องพิสจู น์ ทูตศกึ ษา

๑๐ ปี แรก สบิ ปี เปล่ียน นอกตาํ รา ๑๐ ปี หา ประสบการณ์ สานชุมชน

๑๐ ปี สร้าง บุคลา อาสาจิต ๑๐ ปี คิด พิจารณา หาเหตผุ ล

๑๐ ปี ผ่าน เร่ืองราว บอกตวั ตน ๑๐ ปี คน เร่ิมเข้าใจ ในอดุ มการณ์

๑๐ ปี สู้ ฟันฝ่ า ท้าความคดิ ๑๐ ปี ผลติ ต้นกล้า ตามล่าฝัน
๑๐ ปี ตอบ คาํ ถาม ไปด้วยกนั ๑๐ ปี อนั เหมือนครอบครัว ผู้ร่วมเรียน
๑๐ ปี ใหม่ ม่นั ใจ ในความรู้ ๑๐ ปี สู่ สากล คนขดี เขียน
๑๐ ปี หน้า ม่นั คง สมความเพียร ๑๐ ปี เวียน พบกนั ใหม่ ไชโยเทอญ

_____________________________

: งานครบรอบ ๑๐ ปี โรงเรียนกาละพัฒน์

งานเก่ียวขา้ วมาซิมา เชิญมา จติ อาสา
ชว่ ยนาพา แนวคิด ผลิตผล
ชว่ ยต่อยอด ไอเดีย หลายๆคน
เกิดสง่ั สม ความรู้ สเู่ ดก็ เอย

พรุ่งน้ีมี เกีย่ วขา้ ว ในชว่ งเชา้
ขอพวกเรา พรอ้ มเพรียง เกบ็ เกีย่ วผล

ตกชว่ งบ่าย หลบรอ้ น ผอ่ นกมล
มานง่ั ยล สนใจ ไฮโดรโปนิกสเ์ อย

__________

ทาสวนถาดทาสวนถาดวนั น้ีมีความสุข เห็นลูกๆคลุกคลีขมีขมนั

หยบิ เลก็ ผสมนอ้ ยค่อยๆทา ถูกหนามตาหลายคนอดทนดี
คุณป้าเชิญนาพาความรู้ให้ แม่หน่ึงไซร้เตรียมงานสานประสงค์
พอ่ แสบมาช่วยเหลือกนั อีกคน แม่เคก้ ขนวสั ดุอุปกรณ์

แม่จุม๊ าจดั ทาสวนอนั ใหญ่ ของผลิใบร้ังทา้ ยใหย้ ลโฉม
แม่สาล่ีอยใู่ กลค้ อยเชื่อมโยง พอ่ นพงงสวนถาดหายไปไหนเอย

__________

: เชิญวิทยากรมาสอนทาสวนถาด

ตลาดนดั ประถมตลาดนดั ........ หัดขาย หัดสะสม
ชนั้ ประถม....... รวมใจ จึงได้ยอด
ในวนั น้ี......... มีลูกค้า มาตลอด
ชา่ งสดุ ยอด..... มกี าํ ไร ให้ทาํ ทุน

ขอขอบคณุ ..... คุณครู ท่ชี ่วยนาํ
ท่านผทู้ า........ ผู้ตาม งามประสาน
และผซู้ ้ือ........ ท่ชี ่วย มาในงาน
ทกุ ๆ ท่าน....... อ่มิ หนาํ สาํ ราญใจ

__________

ตลาดนดั ประถมตลาดนัดวนั น้ีพ่ี ป.2 มสี ่งิ ของหลายหลากมากผสม
พ่ีๆ ได้เรียนร้อู ย่างร่ืนรมย์ ขอช่ืนชมสมใจในความเพียร

มปี ังป้ิ งฟรงุ๊ ฟร้ิงจริงๆ หนอ พ่ีๆ ขอคุ้นเคยทาเนยหอม
นาํ ไปวางบนกระทะจนเหลอื งงอม ใส่นมย้อมพร้อมชอ็ คโกแลตแมทช์กนั ดี

แถมยงั มนี า้ํ แขง็ กดลดความร้อน พ่ีๆ วอนขอหัดอดั นาํ้ แขง็
หงายแก้วมาใส่ไม้ไปกดแรงๆ จากน้ันแต่งด้วยนา้ํ หวานสาํ ราญใจ

มีซชู ิขนมปังน่ังเตรียมของ เดก็ ได้ลองหัดม้วนส่วนผสม
มีหลายไส้ ใส่ไปใจภิรมย์ ลกู ค้าชมอร่อยดพี ่ีสขุ ใจ

สดุ ท้ายมีป๊ อบคอร์นตอนสายๆ เพราะว่นุ วายไฟดบั ทาํ สบั สน
เดยี๋ วกต็ ดิ เดย๋ี วกด็ ับปรับกนั จน ลกู ค้าวนทวงถามตามกนั นาน

__________

ถนนเดก็ เดิน วนั แรกถนนเดก็ เดนิ วันน้ี มีอะไร
ปอสองได้ ประสบการณ์ สมานฉันท์
ดภู ายนอก แข่งภายนอก เขาทาํ กนั
แล้วสกั วนั พ่ีจะแกร่ง เข้มแขง็ ดี

พ่ีจัดซ้มุ คุมหัวข้อ จ่อให้คดิ
พ่ีพิชิต ในหลักการ เดก็ สร้างสรรค์
คดิ พอเพียง ใช่พอได้ ไม่คล้ายกนั
พ่ีแบ่งปัน ในหน้าท่ี ช้ีความพอ

งานคราน้ี มีข้อคิด ชีวติ หนอ
ความเพียงพอ ความพอดี มไี ด้ไหม
หัดกนิ อยู่ อย่างพอเพียง เล่ียงเกนิ ไป
ความสขุ ได้ ใกล้ๆตวั ช่ัวนิรันดร์

__________

ถนนเด็กเดิน วนั ท่ีสองถนนเดก็ เดิน วนั น้มี ี กาละพัฒน์
เหน็ ภาพชัด เดก็ ทาํ ได้ สบายเหลือ
ท้งั ขายของ เดนิ แบบ แฟช่ันเจือ
เอาของเหลอื มาทาํ ชุด งานสงั คม

แต่เบ้อื งหลงั ความสาํ เรจ็ ในวันน้ี
เพราะเรามี คนช่วย หน่วยสนบั สนุน
ลูกไม่แข่ง กม็ าได้ ร่วมชุมนุม
รับรองคุ้ม ค่าเวลา มาชมงาน

__________

ถนนเด็กเดิน วนั ท่ีสามถนนเดก็ เดนิ วนั น้ี มีคนน้อย
จึงไม่ค่อย คึกคกั กนั นักหนา
เดนิ ไปดู ซุ้มเพ่ือนจดั ช่างขัดตา
เพราะเพ่ือนพา ขนกลบั ลับตาไป

เหลือแต่ซุ้ม กาละพัฒน์ ขัดตาทพั
เกอื บขนกลบั ลับตา มานกึ ได้
เหน็ โอกาส ได้โชว์ คนมากมาย
จงึ เปล่ียนใจ เกบ็ ไว้โชว์ โก้ไม่เบา

__________

งอกงามแฟร์วนั งอกงามคนงามงอกออกดอกผล ทกุ ๆคนไดเ้ รียนรูส้ ่สู มยั

ไม่วา่ เดก็ คณุ ครูหรือผใู้ ด ไม่มีใครแกเ่ กนิ เรียนเพียรวชิ า

พี่ ป.2 จดั ของดีใหม้ ีขาย อ่ ิมสบายขายดีมีอีกไหม
ขนมจนี กบั สิบแกงแรงดว้ ยใจ นา้ ลาไยและบิงซูค่กู นั มา

มีนา้ หมกั ป๋ ุยหมกั ปักชากลา้ ถว่ั งอกมาทานตะวนั ทนั นดั หมาย
ทงั้ นา้ ยาลา้ งจานดีมีค่กู าย พีไ่ ดข้ ายพีไ่ ดท้ อนสอนวชิ า

ขอขอบคณุ ทกุ ๆทา่ นในวนั น้ี สามคั คีมีพลงั ดง่ั ใจหมาย
ซุม้ ป.2 ย่ิงใหญค่ นมากมาย สาเรจ็ ไดด้ ว้ ยทกุ คนลน้ นา้ ใจ

__________

วนั ครูครูมีครู ครูมีศิษย์ ศิษยม์ ีครู
ผนู้ ารู้ ปูทาง สวา่ งไสว
คอยพร่าสอน ผ่อนรู้ อย่รู ่าไป
ใหด้ ว้ ยใจ ใหด้ ว้ ยจติ ชวี ติ ครู

วนั ของครู วนั น้ี มีความหมาย
ครูทงั้ หลาย กม็ ีครู ผสู้ ง่ั สอน
ไดร้ าลึก ถึงพระคณุ ดจุ บิดร
กราบขอพร ใหม้ ีสขุ ทกุ ท่านเทอญ

__________

หนงั ตะลุงหนงั ตะลงุ เรอ่ื งเลา่ ฟังเอาเถดิ ถอื กาเนิดเกดิ จากฟากอเิ หนา
แลว้ มายงั มาเลยก์ อ่ นบา้ นเรา เรมิ่ มเี ขา้ เรมิ่ มหี ดั ทพ่ี ทั ลุง
คาวา่ หนงั ดงั ชอ่ื คอื หนงั สตั ว์ ววั ควายจดั เป็นหนงั ดงั่ ประสงค์
ตะลุงนนั้ พทั ลงุ ชอ่ื ตรงๆ อยา่ ไดง้ งเรยี กอกี ชอ่ื คอื หนงั ควน

เรยี กหนงั ควนชวนถามตามสงสยั บอกออกไปใหร้ สู้ ทู่ งั้ ผอง
คอื หมบู่ า้ นควนมะพรา้ วผชู้ ่าชอง ผถู้ อื ครองเป็นทแ่ี รกแปลกในไทย
จอผา้ ขาวตะเกยี งไฟใหเ้ งาแสง พรอ้ มแสดงนายหนงั นงั่ หลงั ผา้ ขาว
เชดิ หนุ่ ไปพดู บทไปใหเ้ รอ่ื งราว ผหู้ นุ่มสาวชาวชรามานงั่ ชม

เรมิ่ เดมิ ทมี ตี วั เลน่ เป็นสบิ สาม ลองนบั ตามถามไถ่ใหถ้ ว้ นถ่ี
มยี อดทอง ขวญั เมอื งนะคนดี แลว้ ยงั มเี ทง่ สะหมอ้ ต่อดว้ ยพนู
มสี แี กว้ อนิ แกว้ แลว้ ยงั หนอ มติ อ้ งรอตอ่ ไปอา้ ยจนี จ๋อง
อา้ ยคงรอด โถ กรงั้ ตามครรลอง เหลอื อกี สอง ดกิ ปราบ ทราบหรอื ยงั

ภายหลงั น้ีมอี กี หลายสหายเกดิ พระเอกเชดิ นางเอกชู ป่ฤู าษี
พระอศิ วร หนูนุ้ย ยกั ษ์ กย็ งั มี น่ีคอื สสี นั สรา้ งสงั่ หนงั ตะลงุ

__________

ไหวค้ รูครูคือครู ครูคือใคร ใครคือครู ครูคือผู้ คอยสง่ เสริม เติมคาสอน
ครูคือผู้ ห่วงใยศิษย์ จติ รอมร ครูเวา้ วอน ป้ อนวชิ า พาศิษยด์ ี
มาวนั น้ี มีมาลยั ใจราลึก ศิษยส์ านึก ซ้ึงทราบสู่ ครูทงั้ ผอง
ขอครูจง ไดอ้ ภยั ศิษยท์ งั้ ปอง ทีค่ ะนอง เรียนรูเ้ ล่น ไม่เป็นเวลา

ศิษยย์ งั เดก็ หลายครงั้ ไม่ทนั คิด ศิษยท์ าผิด ครูอภยั ตงั้ หลายหน
ศิษยท์ าดี ครูย้ิมได้ คลายกงั วล ศิษยท์ กุ คน รกั คณุ ครู ผเู้ มตตา
สดุ ทา้ ยน้ี มีพรใด ในโลกหลา้ โปรดจงมา พาคณุ ครู ส่สู ขุ สนั ต์
ขอคณุ ครู มีความสขุ ทกุ คืนวนั ไดด้ งั ฝนั ไดส้ มจริง ทกุ ส่ิงเทอญ

__________

ไหวค้ รูสบิ น้ิวพร้อมน้อมประนมก้มกราบ ศษิ ย์ซ้งึ ทราบในพระคุณอบอ่นุ เหลอื
ศษิ ยด์ ไี ด้กเ็ พราะครชู ่วยจุนเจือ ท้งั เอ้อื เฟ้ื อและห่วงใยให้วชิ า

มาวันน้ีศษิ ย์สาํ นึกราํ ลึกคดิ ร้ถู ูกผดิ กเ็ พราะครผู ู้พร่าํ สอน

ศษิ ย์สญั ญาจะน้อมนาํ ทุกข้ันตอน พาชีพจรด่งั ครหู วังต้งั ปณธิ าน

ใครกนั หนอให้ครเู ทยี บเปรียบเรือจ้าง เรืออ้างว้างเม่อื ส่งศษิ ยพ์ ิชิตฝนั
เรือลาํ น้ีพร้อมเสมอเพ่ือใครกนั เรือของฉันฉันรักครผู ู้เมตตา

ขอพรฟ้ าพาคุณครสู ่สู ่งิ หวงั มพี ลงั มศี รัทธาพาสขุ ศรี
เป็นม่งิ ขวญั ของศษิ ยน์ ับนานปี ด่งั นทดี ่งั นภาผาสกุ เทอญ

__________

ไหวค้ รู"ปาเจรา จริยา โหนติ คุณตุ ตรา นุสาสกา"
จะแปลว่า อะไร หนูไม่ทราบ
แต่หนูกราบ คุณครู ผู้พร่าํ สอน

ด้วยจติ ม่นั กล่ันราํ ลึก สาํ นึกย้อน
ดุจบิดา มารดร บวรวงศ์

ถ่ินงอกงามแห่งน้ี มีคุณครู ผู้น่ารัก คอยฟูมฟัก ต้นอ่อน ต้องประสงค์

ใคร่แนะนาํ ให้ร้จู ัก รักทุกคน คนต่อคน ใจต่อใจ ให้จดจาํ

คุณครูแจว๋ บาํ รงุ จิต ศิษย์ท้งั หลาย คุณครูอายส์ เร่ืองแสดง ช่างแขง็ ขนั
ภาษาไทย เรียนสนุก ต้องครูอนั เร่ืองราํ น้ัน ต้องยกให้ คุณครูตาล

คุณครเู ก๋ ร้องเพลงเพราะ เสนาะหู ใครเจองู ครูเอ่ยี มพร้อม น้อมเรียกขาน
ครนู ้องสาว เร่ืองอาหาร น่ารับประทาน เดด็ ขาดงาน ต้องครทู รวง ลุล่วงดี

คุณครูโบว์ ใจดี เป็นท่รี ัก อบอุ่นนัก ใช่เลย คุณครูบ้ี
ครพู ิมพ์ก็ สดใสสอน A B C เล่าเร่ืองผี เป็นเหมอื นพ่ี ครูฝ้ ายไง

----ต่อ----

ไหวค้ รู (ต่อ)ฟังนิทาน ผ่านครแู พร แน่นอนนัก เดก็ ๆรัก คอื ครเู ป้ิ ล เดนิ ขยัน
เงียบแต่เฉียบ ครกู ะทิ ขายไก่กนั ครฝู นน้ัน อารมณด์ ี อนิ ด้ีพอ

คุณครูซา โพกผ้า มาเงยี บๆ ครสู าวเฮ้ยี บ โผงผาง ตามทางฝนั

คุณครูแคร์ เล่นใหญ่ แถมเสยี งดัง รักเดก็ จงั คุณครูออย ร้อยไมตรี

คุณครูภา สอนได้ กระจายช้ัน รองเท้าน้ัน ไม่รู้ ไปอยู่ไหน
ครูพ้ิงคก์ ็ ตลก ไม่เหมอื นใคร นายช่างใหญ่ ให้ครูออ๊ ด ยอดโรงเรียน

ช่วงเปิ ดเทอม ต้องหลบหน้า คุณครปู ้ ุย เปิ ดทางลุย สร้างชุมชน คือครูก้อง
จะงอกงาม ตามเวลา ตามครรลอง จะเป็นแสง สอ่ งทาง ยามเตบิ โต

สดุ ท้ายน้ี มพี รใด ในโลกหล้า โปรดอวยพา คุณครู สขุ เสถียร
ขอคุณครู สมหวัง สมความเพียร โชคแวะเวียน มาบรรจบ ครบทา่ นเทอญ

__________

ทศั นศึกษาวนั น้ีน่ีหนา ครูพาไปเทย่ี ว วนั ทส่ี บิ สาม ตามด้วยมีนา
ประกาศศกั ดา ข้าศกึ ปราชยั
ลัดเลาะเกาะเก่ยี ว เล้ยี วไปเล้ยี วมา เรียกวันถลาง ชนะศึกน้ันไซร้
เพ่ือเป็นเกยี รติให้ วีรชยั วีรชน
พาไปดูวัด ซ่ึงจัดสร้างมา

โบราณนักหนา ศกึ ษาเร่ืองราว

วัดพระนางสร้าง ต้องอ้างตาํ รา จากน้ันไหว้พระ ศีรษะเป็ นทอง
น่าแปลกน่ามอง ต้องลองมาดู
ผู้สร้างศรัทธา รักษาความดี โผล่ข้นึ แต่เศยี ร นักเรียนฉงน
แล้วส่วนไม่พ้น จะยลอย่างไร
พระนางเลือดขาว เร่ืองยาววนั น้ี

มสี องสตรี ต่างท่เี วลา

มพี ระในพงุ มีลุงยักษห์ าญ แวะบ้านคุณหญิง ได้องิ ประวัติ
มีพืชตาํ นาน มีขานคาํ กลอน แวะนบนางดกั ได้หลกั วธิ ี
มโี บสถ์สขี าว ทางเข้าสญั จร แวะดูผู้กล้า ต่อมาวัดม่วง
ทางออกต้องย้อน ทางก่อนทางเดมิ แวะกนั ทกุ ช่วง ห่วงห้วงเวลา

อกี เร่ืองอยากเล่า เร่ืองเก่าเข้าที ขอบคุณทกุ ทา่ น สร้างสรรคค์ วามรู้
โบราณน้ันมี สองศรีวรี ชน ประวัติคงอยู่ คู่กบั เดก็ ไทย
คร้ันทพั พม่า เข้ามาปะปน ผู้ใหญ่อาสา ต่างมาด้วยใจ
ต่อส้ทู กุ คน ได้ยลได้ชัย ช่างสขุ สดใส อยากไปอกี ที

งานงอกงามดงู อกงามวนั น้ีมีความสขุ พีส่ นุกบกุ บ่าพาสรา้ งสรรค์
นาเสนอผลงานผ่านสมั พนั ธ์ พีแ่ บ่งปันความรูส้ ่มู วลชน

พีง่ อกงามตามเวลามาตรงน้ี พีน่ นั้ มีนอกตารามาฝึกฝน
ประสบการณห์ าไดเ้ มือ่ ผจญ พีท่ กุ คนเรียนรูค้ ่เู วลา

โชวแ์ สนดีมีสาระมาเต็มรอ้ ย เรือ่ งสตั วน์ อ้ ยผจญภยั ในหว้ งหา
มีการชง่ั การตวงนาฬิกา สรุ ิยาทงั้ ระบบมาพบกนั

และยงั มีปรากฏการณธ์ รรมชาติ น่าประหลาดแรงโนม้ ถว่ งชว่ งเสนอ

ภเู ขาไฟระเบิดเกิดไดเ้ จอ นีน่ ่ะเหรอทอรน์ าโดโอโ้ หจริง

มีกลอนแปดไพเราะเสนาะหู สอนใหร้ ูเ้ รือ่ งงานผา่ นอกั ษร
พีท่ กุ คนทาไดด้ ีในทกุ ตอน พีส่ ะทอ้ นความงอกงามตามเวลา

__________

รุ่นหยง่ั รากร่วมยนิ ดีพีจ่ บการศึกษา ที่ผา่ นมาพเ่ี รียนรู้คู่อกั ษร
ประสบการณ์ผนั สร้างตามข้นั ตอน พี่จากจรซ้ึงจากใจไม่จากกนั
มีคากล่าวเทา้ ความตามสมยั ไม่พอใจ "เพอื่ นไม่ชอบ" ตอบโจทยฉ์ นั
"โรงเรียนเลก็ ในป่ าใหญ่" ของใครกนั ทุกสิ่งอนั นาดว้ ย "พี่" ดีนะเธอ

"เกบ็ พ่เี สียง" พร้อมเพรียงเคียงสดบั ยา่ งกา้ วนบั กา้ วกา้ วชิดจิตเสมอ
"มหศั จรรยป์ ่ าใหญ่" ใคร่เจอะเจอ ที่เลิศเลอคือ"งอกงามตามเวลา"
กีฬาสีกย็ าวนานเป็นที่สุด แต่ละชุดสุดอลงั การงานสรรหา
กีฬาดีแสดงเด่นเห็นพ่ึงพา สุดหรรษาวนั สุดทา้ ยไดช้ มกนั

พ่ปี อหกรุ่นน้ีมีเพยี งหา้ พี่โฟลค์ มาเห็นแววแนวคาถาม
ช่างสงั เกตช่างสงสยั ไดต้ ิดตาม ใหร้ ู้ความใหร้ ู้จริงอิงตารา
พ่ีฟิ ลมช์ อบสรรคส์ ร้างงานขีดเขียน ใส่ใจเพยี รละเอียดลออเป็นนกั หนา
พี่จอร์ทชวั น้นั ชอบเร่ืองกีฬา เรียกเสียงฮาพาสนุกทุกวว่ี นั

---- ต่อ ----

รุ่นหยง่ั ราก (ต่อ)พอ่ี ชิชอบไอทีมีสนุก เป่ี ยมความสุขทางานเร่งเก่งขยนั
พ่ีมุกดาชอบวางแผนเลอเลิศกนั รายละเอียดน้นั ใส่ดว้ ยใจใหไ้ ดง้ าน

เม่ือสิ้นแสงสุริยาฟ้าวนั ใหม่ เปล่าเปล่ียวใจไม่มีพีท่ ่ีเห็นหนา้
ท้งั พ่ีโฟลค์ อชิ ฟิ ลม์ จอร์ท มุกดา นอ้ งเพรียกหาขอสัญญามาพบกนั

ขออวยชยั พ่ีไปใหย้ งิ่ ใหญ่ เติบโตไกลใฝ่ รู้คู่ขยนั
"กาละพฒั น"์ คาน้ีติดตรึงกลั ป์ อนาคตฝันเป็ นจริ งทุกส่ิงเทอญ

__________

รุ่นผลิงอกผลงิ อก ผลใิ บ ผลดิ อก
ออกผล สูโ่ ลก ใบใหญ่
งอกงาม แสนศิ วไิ ลซ์
ดง่ั ไทร ใหร้ ม่ นกกา

จะผลงิ อก ออกใบ ใหโ้ ลกชม
จะผลงิ อก สขุ สม อารมณห์ มาย
จะผลงิ อก สูส่ งั คม ทงั้ ใจกาย
จะผลงิ อก สบื สาย ความงดงาม

__________

เดินทางไกลเดินทางไกล คราน้ี พี่สนุก หมอประยกุ ต์ จดั ให้ ไดห้ ฤหรรษ์
เดินบนทราย สลบั ป่ า สุดแสนมนั เห็นสวรรค์ สะวนั น่า พาติดใจ
มีสองกลุม่ ซุ่มเสียง สาเนียงแจ๋ว ทิมิแจว้ แกว้ ตา มาลา่ ฝัน
มีแฮร่ี พอตเตอร์ มาดว้ ยกนั หมายมุ่งมน่ั ที่จุดหมาย ไดย้ นิ ดี

ระยะทาง แปดกิโล โอด้ ูเยอะ อาบเหง่ือเปรอะ สู้ต่อไป ใหค้ วามหวงั

อีกนิดเดียว เล้ียวไป เติมพลงั หายเหนื่อยยงั พร้อมใจ ไปตอ่ เลย

เพ่อื นกเ็ หน่ือย เพ่ือนไมช่ อบ เพอื่ นแยแ่ ลว้ เพ่ือนแน่แน่ว เพ่อื นปลอบใจ เพ่อื นใหห้ ลงั

เพื่อนช่วยเพือ่ น เพอื่ นอภยั เพ่อื นใจกนั เพ่อื นผลกั ดนั เพื่อนลากไป เพ่อื นใยดี

ถึงท่ีหมาย หายเหน่ือย เล้ือยเลาะทุ่ง ธรรมชาติปรุง เติมแตง่ แบ่งสถาน
ท้งั หาดทราย สายลม ชมหญา้ ลาน ช่างผสาน เหมาะสม กลมกลืนดี
ไดเ้ ลน่ น้า ตามสนุก ทุกคนเปี ยก ตามเสียงเพรียก ร้องหา น่าสุขสันต์
ต่อจากน้ี ข้ึนรถกลบั ไปดว้ ยกนั แต่ทางน้นั มนั เป็นทราย ไดล้ นุ้ ดี

ถึงท่ีพกั ขะมกั เขมน้ เยน็ อาหาร พเ่ี ตรียมการ แบ่งกนั ไป ใหม้ ีดเขียง
วตั ถุดิบ ที่หลากหลาย รายวางเรียง พสี่ ่งเสียง ส่ือสาร งานส่วนรวม
มีเตาถา่ น งานแรก แจกขา้ งกลมุ่ พเี่ ฝ้ารุม สุมไฟ ใหส้ นุกสนาน
ไฟไมต่ ิด ดง่ั คิดไว้ ใจราคาญ ทา้ ยเบิกบาน แอลกอฮอลก์ อ้ น ร้อนแรงดี

----ตอ่ ----

เดินทางไกล (ต่อ)หุงขา้ วสวย ไดข้ า้ วตม้ หน่ึงหมอ้ ใหญ่ กบั ตอ่ ไป ใหไ้ ขเ่ จียว เดี๋ยวกลมุ่ ฉนั
บาร์บีคิว กม็ ีมา น่าจะทนั แกงจืดน้นั แสนช่ืนใจ ไดซ้ ดชิม
แลว้ ยงั มี ผดั ผกั บุง้ ปรุงหมสู บั กินเสร็จป๊ับ สลบั ไป ใหแ้ สงสี
การแสดง รอบกองไฟ ใช่สักที ไดด้ ูพ่ี แสดงออก บอกความมา

แถมยงั มี ผปู้ กครอง ลองมาเตน้ เดก็ ๆเห็น หวั เราะฮา กลา้ จริงหนอ
มีกีตา้ ร์ ไพเราะจงั ต้งั ตารอ เดก็ ๆคลอ ร้องเพลงกนั วนั สุขใจ
จากน้นั มี ไฮไลท์ ใชค้ วามกลา้ ใหพ้ ีม่ า เดินไป กบั ไฟฉาย
ทางก็มืด แถมไกล ใจจะวาย แต่สุดทา้ ย พที่ าได้ สบายแฮ

ก่อนแยกกนั วนั น้ี มีสุดทา้ ย ดูดาวราย เรียงร้อย ลอยเตม็ ฟ้า
ใชเ้ ลเซอร์ ส่องไป ในนภา เปิ ดตารา ภาษาดาว สกาวเดือน
ตื่นเชา้ รุ่ง มงุ่ หวงั พลงั ผอง ช่วยกนั ลอง ช่วยกนั ทา นาเสนอ
ฉนั และเธอ สุขใจ ไดแ้ ชร์ชิม
อาหารเชา้ หลายหลาก อยากใหเ้ จอ

เดินทางไกล คราน้ี ท่ีสิ้นสุด กลยทุ ธ์ ลองใจ ใครกนั หนอ

ไดช้ ่วยกนั สู่จุดหมาย ท่ีต้งั รอ มีแมพ่ อ่ และคุณครู ปูช้ีทาง

ขอขอบคุณ ทุกฝ่ าย สนบั สนุน ช่วยค้าจุน ค้าใจ ใหค้ วามหมาย

งานคราน้ี เสร็จสรรพ นบั ทุกราย ส่งสุดทา้ ย มีความสุข ทุกท่านเทอญ

__________

ฝึ กความอดทนกจิ กรรมฝึกความอดทน ทกุ ๆคนต่างร่วมแรงแขง็ ขนั
สามคั คีร่วมฟันฝ่ าแบ่งปัน สร้างสรรค์มติ รไมตรีปรีดา
ขอเร่ิมจากการฝึกซ้อมเดินป่ า ในท่งุ หญ้าหลังโรงเรียนของฉัน
เท้าเดินไปปากคุยไปสารพัน เราฝึกกนั ไม่ว่างเว้นแรมเดือน

ต้องฝึกเง่อื นต้งั สามแบบแปรผนั คุณครบู อกทกุ ๆวนั กนั เผลอ
แล้วน่ีฉันจะทาํ ได้ไหมเออ นาํ เสนอต้องเจอในวนั งาน
ร่วมทาํ ช้นั ไว้วางจานงานไม้ น้ันต้องใช้วสั ดุท่เี หมาะสม
วางตรงบ้างเอยี งบ้างแต่ไม่ล้ม ขอช่นื ชมในผลงานและการเพียร

เม่อื ถงึ วนั เดินจริงกย็ ่งิ พร้อม เพราะเราวอร์มมาแล้วต้งั หลายหน
ต้องบุกบ่นั ฟันฝ่ าและอดทน ทกุ ๆคนล้วนต้ังใจเดนิ ทาง
พอเดินไปได้สองโลโอ้แย่แล้ว ท่นี ้ิวผมมองเหน็ แนวเลอื ดไหล
ใจมนั ส่นั ระรัวกลวั เกนิ ไป ขอผู้ใหญ่มาช่วยแบกผมกลบั ที

ขอขอบคุณทมี หมอพยาบาล ผู้ปกครองกล้าหาญทุกๆท่าน
ท่แี บกผมกลับผ่านข้นึ ทางชัน
อกี หน่งึ ทมี มเี พ่ือนเจบ็ ข้อเท้า ตัวผมน้ันซาบซ้ึงในพระคุณ
ค่อยเดินไปพักไปไม่ว่ากนั
เม่อื จาํ ต้องก้าวผ่านจุดหมายน้ัน

ท้งั ช่วยดันช่วยดึงถงึ เส้นชัย
----ต่อ----

ฝึกความอดทน (ต่อ)มบี างคนแบกเป้ เดินไม่ไหว ช่างข้องใจใส่อะไรมาในน้ัน
เปิ ดเจอนาํ้ สามลติ รอยู่ด้วยกนั ถงึ แบกกนั ไหล่ทรดุ พาหยุดเดนิ
หรือบางคนขนของเอามาครบ จึงทาํ ให้เดินจบไปไม่ไหว
ต้องแบ่งของช่วยเพ่ือนพาแบกไป ด้วยนาํ้ ใจท่งี ดงามซ้งึ ความดี

เหน็ สองกล่มุ เดินถงึ ท่จี ุดหมาย แต่กลบั กลายเป็นระยะยังไม่ถงึ
ต้องเดินต่ออกี นิดทาํ พ่ีอ้งึ เดนิ ครบถงึ กนิ ข้าวท่ปี ลายทาง
อกี กล่มุ น้ันเดินดุ่มไปไม่มหี ลง ม่งุ เดนิ ตรงไปยงั ท่จี ุดหมาย
กลับถงึ ฐานช้ากว่ากม็ ากมาย เร่ิมตาลายหิวข้าวแล้วนะครู

พักกนิ ข้าวเสรจ็ สรรพมานับต่อ ไม่รีรอจดั ท่นี อนแขง็ ขนั
เดี๋ยวคืนน้ีเราจะนอนข้างๆกนั คงสขุ สนั ตเ์ ม่อื ในยามนทิ รา
ต่อจากน้ันแบ่งกนั มาเข้าฐาน ต้องก้าวผ่านสามด่านการวดั ผล
เดินบนเชอื กโยกย้ายส่ายเหลอื ล้น ขอให้คนดึงข้างช่วยสร้างทาง

เพ่ือนดงึ ไปอย่าให้เชอื กฉันหย่อน เพ่ือนคอยผ่อนดูตามความเหมาะสม

เพ่ือนใส่ใจให้ไว้ใจฉันช่นื ชม ได้ส่งั สมประสบการณท์ ่ผี ่านมา

สกบี กต้องพกซ่งึ ความพร้อม ร่วมยนื คร่อมบนไม้ท้งั สองขา

ช่วยนบั พร้อมหน่ึงสองเพ่ือเดนิ หน้า สลับขาซ้ายขวาพาก้าวไป
----ต่อ----

ฝึกความอดทน (ต่อ)ถงึ อกี ด่านต้องการให้หยิบของ แต่เราต้องอยู่นอกเขตวงฐาน
อปุ กรณม์ ใี ห้ได้จดั การ ผกผนั ผ่านความคิดพิจารณา
เม่อื เสรจ็ ด่านผ่านไปทาํ อาหาร แต่ละจานเรียกนาํ้ ลายหล่งั ไหล
เราหุงข้าวได้ดมี ชี ่นื ใจ น่ังกนิ ไปช่างอ่มิ หนาํ สาํ ราญ

คร้ันอ่มิ แล้วถงึ เวลามาดูโชว์ แต่ละชุดไม่โม้โก้ไม่เบา
เพ่ือนดูแล้วช่วยชมกนั หน่อยเล่า ฉันน่ังเฝ้ าใกล้ชดิ คอยติดตาม
สดุ ท้ายวนั ยงั มอี กี หน่งึ ฐาน พิชิตด่านความกลัวด้วยตัวฉัน
ต้องปิ ดตาเดินไปวดั ใจกนั ให้ต้ังม่นั ผ่านความมดื ไม่ยดื ยาว

มาถงึ คราวต้องนอนพักผ่อนน้นั เราช่วยกนั จัดเวรยามตามเหมาะสม
คอยสอดส่องภยั ร้ายให้หลายคน ขอทุกคนหลบั สบายไม่ต้องกลัว
ต่ืนเช้ามาออกกาํ ลังยังงวั เงยี เร่ิมหายเพลยี เจ้อื แจ้วแว่วอาสา
อาหารเช้าพร้อมแล้วนะแก้วตา ขอเชญิ มารับประทานเบิกบานใจ

ก่อนจะกลบั นับของท่ตี ้องพา เป็นท่มี าหลายอนั น้นั คงหาย

สบื ค้นอยู่พัลวนั ว่นุ มากมาย ซ่งึ สดุ ท้ายกห็ าเจอเธอดใี จ

ขอขอบคุณผู้ปกครองครทู ุกท่าน ท่ชี ่วยกนั ปันเวลามาสนับสนุน

งานคร้ังน้ีจัดไม่ได้ถ้าขาดคุณ ขอขอบคุณอกี คร้ังดังจากใจ

----ต่อ----

ฝึกความอดทน (ต่อ)หากพลาดพล้งั ขดั ใจส่งิ ใดผดิ โปรดช่วยคิดให้อภัยด้วยเถดิ หนา
จดจาํ ไว้เป็นบทเรียนได้นาํ พา คร้ังคราวหน้าแก้ไขให้ได้ดี
มาคราน้ีหวงั ให้ได้เรียนรู้ ให้ปรับอยู่ปรับกนิ ทว่ั ถ่นิ ฐาน
ให้ได้ใช้ความอดทนพยายาม ให้งอกงามตามเวลาพาสขุ เอย

__________

กาลาพาเหวนจบไปแลว้ กบั กาลาเท่ียวพาเหวน ขบั ตระเวนท่วั ทอ่ งไปในภเู ก็ต
ตามโจทยส์ ่งั บา้ งทาไดบ้ า้ งไม่เก็ท ทาจนเสรจ็ หวั มนึ งงปลงแลว้ เลย
มาตีโจทยค์ ลายกงั ขาพาสงสยั ทาไดไ้ หมคนดีพ่ีเฉลย
ลองดนู ะว่าทาไดก้ นั มยั้ เอ่ย ดคู าเผยเจตนาทา้ ใหท้ า

RC #1 กาหนดมาไม่ใหเ้ พยี้ นเปลยี่ นเฉไฉ
โจทยเ์ กมนตี้ อ้ งทาทเี หมอื นดงั ทา่ ทราบแลว้ ไซรร้ บี หนอ่ ยอยา่ คอยนาน
ถา่ ยคูก่ บั สตั วส์ เี่ ทา้ ไม่มเี ราคอื อะไร
ถ่ายค่เู รานะพวกเธอทาไฉน
สตั วส์ ่ีเทา้ ไมม่ เี รา คือมีเขา แต่ทาไมมีรูปหมาน่ามนึ งง
ใหท้ าเขาใสบ่ นหวั ถ่ายววั ไป
อดั คลปิ มาโชวก์ นั ไปใหเ้ หน็ ปา้ ย
RC #2 ถ่ายเสรจ็ ยา้ ยไปอกี ทอี่ ย่ารรี อ
อยูแ่ ลว้ รวยกบั เดอะรชิ คดิ เต๊ะทา่
ทงั้ ครอบครวั สขุ สนั ตไ์ มต่ อ้ งอาย เต๊ะทา่ กนั ไมม่ ีอายไดต้ ามขอ
ฉนั อยากขอดเู พ่ือนว่าทาอยา่ งไร
ขอ้ สองนีท้ าไดก้ นั ทกุ ทา่ น
ถ่ายเสรจ็ แลว้ ยงั ไมไ่ ปมวั แต่รอ

----ต่อ----

กาลาพาเหวน (ต่อ)RC #3 เทา้ ไมต่ ดิ ธรณีทาไฉน
เกมฐานนมี้ ไี วใ้ หท้ ่านคดิ ขอท่านใชค้ วามคดิ พจิ ารณา
ถา่ ยสองคนตดิ ภาพชูชว่ ยไป

สง่ รูปมาสว่ นใหญ่ไม่สงสยั กระโดดไงใหส้ งู ๆแลว้ ยกขา
ยืนบนรถก็ไมผ่ ิดถา้ สง่ มา แค่ส่ีขาเพียงสองคนก็ตรงใจ

RC #4 กวาดสายตาเพง่ มองจอ้ งเขมง็
แพครูวทิ ยม์ ขี องใหท้ ่านหา รูปมาเป็นดง่ั คะแนนแสนยนิ ดี
ใบกาหยหี น่งึ ใบใหท้ า่ นเลง็

มีหลายท่านถ่ายรูปมาไมท่ นั คิด ทา่ นถ่ายติดหลายใบไมใ่ ช่หนา
ขอใบเดียวตามโจทยโ์ ปรดเมตตา ถือเสียวา่ สนกุ กนั อยา่ อาวรณ์

RC #5 ชว่ ยคลายทกุ ข์แดน่ อ้ งผูห้ วิ โหย
ถงึ เวลาแบง่ ปนั อนั ความสขุ ชูนวิ้ โปรย I love you คูก่ บั ปลา
ถ่ายรูปคูป่ ลาสวายสเี ผอื กโดย

มองดแู ลว้ เหมือนงา่ ยใหอ้ าหาร มองหางานตวั สขี าวพราวหนกั หนา

ถ่ายรูปเสรจ็ รบี สง่ ไปไมต่ รวจตรา มีแต่ปลาขาดเลฟิ ยคู กู่ บั เธอ

----ต่อ----

กาลาพาเหวน (ต่อ)RC #6 อยูข่ า้ งกายชาวภูเก็ตนานนกั หนา
ถ่ายรูปมาใหเ้ หน็ เป็นผลไม้ คดิ ดูหนาว่าอะไรใหล้ องทาย
ใบใ้ หน้ ดิ ลองคดิ ดู “ป่ ตู อ้ งมา”
ขาดรอบคอบตอ้ งถ่ายเป็นผลไม้
คนสว่ นใหญ่คดิ ไดใ้ นคาตอบ แว่นขยายไมเ่ ห็นลกู ถกู ไหมเอย
รูปตน้ นนั้ สง่ กนั มามากมาย
ใหพ้ ชิ ติ โจทยม์ ายาพาฉงน
RC #7 อยา่ ซุกซนแกะเลขออกจะโดนดี
ถงึ ลกั นเี้ พอื่ เธอเจอความคดิ
ไดค้ าตอบแลว้ รบี หาลกั ของตน คาตอบมากลบั ไมต่ รงลงกบั ท่ี
เคร่อื งหมายท่ีโจทยใ์ หไ้ มล่ งตวั
ขอ้ เจด็ นีท้ าเลขกนั แลว้ กงั ขา เป็นหารพลนั คาตอบมาฉลวิ
เช็คดแู ลว้ ไดโ้ ปรดขอโทษที อยา่ ไดก้ รวิ้ โกรธาพาสขุ ใจ
ตอ้ งแกท้ ่ีลบจานวนคณุ ครูท่าน
อยากขอโทษอีกครง้ั ทง้ั สบิ นิว้

----ตอ่ ----

กาลาพาเหวน (ต่อ)RC #8 ถ่ายรูปเรากบั เครอื่ งเล่นสามชนดิ
มาฐานนยี้ อ้ นไปในวยั เยาว์ ไดใ้ กลช้ ดิ เพ่มิ สนทิ ในครอบครวั
หน่งึ ในนนั้ ตอ้ งเล่นแบบตวั ตดิ

ภาพสง่ มาฐานนีช้ ่างน่ารกั ไดป้ ระจกั ษใ์ นความสขุ สนกุ ท่วั

พอ่ แมล่ กู เลน่ ดว้ ยกนั วนั ครอบครวั ถ่ายภาพตวั ติดดว้ ยกนั นน้ั ก็พอ

RC #9 ถ่ายคลปิ เตมิ อารมณค์ วามเขม้ แขง็
ยา่ ส่งั ลยุ ปลกุ จิตความฮกึ เหมิ โปรดรบี แข่งไปรบี ถา่ ยใหด้ เี ทอญ
อนสุ รณ์ถลางชนะศกึ แปลง

ณ ท่ีนีม้ ีแต่ความสนกุ เตมิ จิตปลกุ อารมณข์ นั วนั ฮกึ เหิม
แทบทกุ กลมุ่ ถือรม่ เดอะรชิ เตมิ นามาเพ่มิ เป็นศาสตราน่าดเู ชียว

RC #10 จงประดษิ ฐ์ตวั อกั ษรตามชอื่ สถาน
สถานทนี่ มี้ ใี หใ้ ชค้ วามคดิ ขอสองตวั กผ็ า่ นงานดว้ ยดี
โดยใชค้ นต่อกนั ตามชานาญ

เป็นอีกท่ีมไี วใ้ หส้ รา้ งสรรค์ ต่อตวั กนั เป็นอกั ษรตามสขุ ี
แต่โจทยใ์ หช้ ่ือสถานนะคนดี บางบา้ นมตี วั วีดว้ ยงวงงงกนั
----ตอ่ ----

กาลาพาเหวน (ต่อ)RC #11 แวะดูสเิ รอื หางยาวอนั เลา่ ขาน
มาถงึ หาดจะผา่ นไปกใ็ ช่ที่ เสรจ็ แลว้ ผา่ นไปอกี ทโี่ ชคดเี อย
ถ่ายรูปคนชที้ เี่ รอื หนา้ เบกิ บาน

ถงึ ขอ้ นีค้ งจะง่ายนะหลายทา่ น ชีเ้ รอื กนั ไดห้ มดปลดเฉลย

หนา้ ยมิ้ บา้ งไมย่ มิ้ บา้ งขอเปรยี บเปรย คนหนา้ เฉยก็อดไปในคะแนน

RC #12 ฉนั จาจดนา้ ลดไปมดเลย
โบราณวา่ นา้ มาปลากินมด ถา่ ยคู่เลยสนึ ามปิ ระตมิ ากรรม
เมอื่ ถงึ แลว้ อย่ารอชา้ มาละเหวย

เกือบครบแลว้ แกว้ ตาหาอีกนิด ถ่ายใกลช้ ิดศิลปะใหอ้ ่มิ หนา
ดรู ูปแลว้ ทกุ ๆบา้ นถกู ท่ีทา บา้ งก็ซา้ บา้ งก็แปลกแยกกวา่ ใคร

RC #13 หาดงามตาสวยสดุ ดจุ ความฝนั
ถงึ ป่ าตองแดนดนิ ถ่นิ นางฟา้ ขอทา่ นนนั้ เป็นสขุ ทกุ เชา้ เยน็
ถา่ ยรูปคู่กบั บนั ไดสู่เทวญั

จดุ สดุ ทา้ ยก่อนเขา้ สทู่ ่ีหมาย ไมเ่ อียงอายสง่ รูปกนั มาใหเ้ หน็

ยืนค่บู า้ งยืนเด่ียวบา้ งตามจาเป็น โจทยไ์ มเ่ นน้ ท่ีจานวนลว้ นตีความ

----ตอ่ ----

กาลาพาเหวน (ต่อ)เร่อื งโบนสั นีท้ ากนั ไดห้ ลายหลาก บา้ งก็ยากบา้ งก็งา่ ยไมส่ งสยั
แตด่ วงนน้ั ช่างจาเป็นย่งิ ส่งิ ใด จงั หวะใหจ้ งั หวะดีมลี นุ้ ปน
คณุ ตารวจคงจะงงมีคนถาม บา้ งถกู ตามมาถ่ายตง้ั หลายหน
พนกั งานสะดวกซือ้ ก็ลกุ ลน ทาไมคนตอ้ งใหข้ ายตามเวลา

ตอ่ จากนนั้ ตอนเยน็ ๆเรยี กเหน็ หนา้ หลายท่านมารว่ มสนกุ ปลกุ สสี นั
ทง้ั กระโดดทงั้ จบั ค่วู ่งิ เวียนพลนั หวั เราะกนั ก่อนแยกยา้ ยไปแต่งตวั
ถึงเวลาอาหารงานดินเนอร์ ต่างเลศิ เลอแตง่ แฟนซกี นั ถว้ นท่วั
ไมม่ ใี ครยอมใครเรอ่ื งแตง่ ตวั มากนั ท่วั ทกุ มมุ โลกแห่งจนิ ตนาการ

----ตอ่ ----

กาลาพาเหวน (ต่อ)ก่อนจบทา้ ยมแี สดงเพ่มิ แสงสี ไอแคนซียวั รว์ อ้ ยทห์ รอยนกั หนา
หวั เราะกนั ไมห่ ยดุ หลดุ นา้ ตา ความเฮฮามามากลน้ จนตวั งอ
รอ้ งโอเกะเตน้ กนั อนั สดุ ทา้ ย ก่อนแยกยา้ ยกลบั ท่ีนอนพกั ผ่อนหนอ
งานเลยี้ งจบคนไมจ่ บพบรกั รอ เม่อื ไรหนอจะมีงานครงั้ ตอ่ ไป

ขอขอบคณุ ผรู้ ว่ มในทกุ สว่ น ทกุ คนลว้ นเป็นเหมือนเฟื องเครอ่ื งจงึ ฟิต
กาลงั ใจเปรยี บเป็นแหลง่ ผลติ ทกุ ความผิดคือประสบการณผ์ ่านจดจา
ขอทกุ ท่านจงร่ารวยในสมบตั ิ ภยั ขจดั กินดีมอี ่มิ หนา
หวงั ส่งิ ใดใหไ้ ดม้ าตามคิดทา โชคดีซา้ มคี วามสขุ ทกุ ท่ีเทอญ

__________


กีฬาฮาเฮ

ประชาสมั พนั ธ์งานกีฬาสมั พนั ธ์กฬี าสมั พันธม์ นั ฮามาแล้วจ้า จดั นาํ พาความหรรษาห้าวนั รวด
จนั ทร์สามสบิ ถงึ ศกุ ร์สามตามตรงตรวจ หากใครชวดปวดถงึ ใจไม่ได้มนั
วันแรกนัดผลดั สง่ นาํ้ ตามถวิล มีทวินฟุตบอลวอนอาสา
ชักเย่อสามทางกต็ ามมา สดุ จะฮาพากระสอบว่งิ ชิงเส้นชยั

วันท่สี องต้องลองนะกระโดดเชอื ก แล้วมาเลอื กตีล้อยางอย่างเหมาะสม
กอลฟ์ มะเขอื ตีให้ถูกลกู กลมๆ ใต้สายลมชมว่ิงเป้ี ยวเด๋ยี วช่นื ใจ
วันท่สี ามตามมาเล่าเก้าอ้ดี นตรี ม่านประเพณีบ้านน้ีมรี ักสมัครสมาน
โจรบุกบ้านเล่นอย่างไรถามแม่งาน อกี หน่ึงฐานเกมวบิ ากยากไหมเอย

วนั ท่สี ่ปี รีด์ิเปรมเกมวัดดวง มีส่ชี ่วงดวงด่งิ ว่งิ สามขา
โพสทอ์ ทิ แดนซ์เหยียบลูกโป่ งเกมสดุ ฮา อกี หรรษามาค้นตรวจสาํ รวจโรงเรียน
วันสดุ ท้ายโหดมันฮามาแล้วหนอ เกมท่รี อฝ่ าไปในทกุ ฐาน
ตกรอบบ้างเข้ารอบบ้างต่างช่นื บาน สอ่ ประสานสามัคคีมีชัยเอย

แล้วยังมที เี ดด็ เสรจ็ ไม่หมด มีโชวส์ ดใครอดดูอดสยู ่งิ
นักแสดงหญิงชายมากมายจริง อย่าเพ่ิงช่งิ อดได้ขาํ ระกาํ ทรวง
งานปี น้ีไม่มีสไี ม่มีแบ่ง เรามาแข่งแต่งสมั พันธก์ นั เถิดหนา
สนุกได้ปลดปล่อยได้ตลอดเวลา มาเถดิ มามาสรรสร้างวางอตั ตา

แม่จุม๊ ขี ่าวสารช่วยวานบอก ไม่ได้หลอกตอกไข่หรือใสส่ ี
โทรถงึ ใครให้ช่วยรับกนั หน่อยซี เพราะแม่มีเซอร์ไพรสใ์ ห้ทา่ นทาํ

__________

งานกีฬาสมั พนั ธ์ วนั แรกงานกฬี าสานสมั พันธใ์ นวันน้ี แสนยินดีท่เี หน็ เป็นดังหมาย
สนุกกนั หัวเราะกนั ตามสบาย ผลสดุ ท้ายได้มาสามคั คี

ชักเย่อเย่อกนั ไม่ผนั ผ่อน เร่ียวแรงหย่อนอ่อนล้าพาไม่ไหว
มาส่งนาํ้ กนั ต่อไม่เป็นไร เอะ๊ น่ีใครทาํ ฉันเปี ยกเรียกเสยี งฮา

โดดกระสอบสอบผ่านงานง่ายๆ แต่มิวายสงสยั เหตุใดหนอ
ลงกระสอบสองคนใยไม่พอ น่ฉี ันท้อหรือฉันอ้วนกวนบอกที

สดุ ท้ายจบครบคู่ส้ฟู ุตบอล มางงตอนทอ่ นแขนแสนเม่อื ยล้า
ยกลูกว่ิงลากลูกว่ิงอยู่หลายครา ลูกบอลมาขาพาไปใยไม่ตาม

__________

งานกีฬาสมั พนั ธ์ วนั ที่สองเกมมันสๆ์ วันน้มี ีหลายหลาก บางเกมยากบางเกมง่ายได้สขุ สนั ต์
เดก็ ผู้ใหญ่ได้มาชิงว่งิ เป้ี ยวกนั ว่ิงไม่ทนั จะโดนตมี ีฮาเฮ

เกมต่อไปได้สนุกคลุกวงล้อ มิรีรอตีล้อไปให้ถงึ ท่ี
เพ่ือนตีกลับลับตาไปในทนั ที ล้อว่ิงหนตี ีไม่ทนั กนั ทเี ดยี ว

จากน้นั มาพากนั ไปให้โดดเชือก เราจะเลอื กเข้าไปช่วงไหนหนอ
หรือจะโดดพร้อมๆกนั อย่ารีรอ ก่ที หี นอต่อไม่หยุดสดุ จะมนั

เกมท่สี ่มี ดี ีท่ตี ีกอล์ฟ เกมสดุ ชอบสดุ มันอนั หรรษา
มะเขือเราเอวเราเอาลูกมา ดูท่ที ่าอ้าตีลูกถูกไหมเอย

__________

งานกีฬาสมั พนั ธ์ วนั ท่ีสามอกี หน่ึงวันผนั ผ่านงานสร้างสรรค์ ยังคงมนั กนั อยู่ส้ไู ม่ถอย
เดก็ ต่นื เต้นเป็นนักหนาต้งั ตาคอย เดย๋ี วได้หรอยเดยี๋ วได้หนุกทกุ ๆคน

เกมเปิ ดม่านขานบอกให้ออกช่ือ ได้ฝึกปรือได้ฝึกจาํ นามสหาย
ต่อด้วยบ้านน้ีมีรักพักสบาย พับสดุ ท้ายตายละวาหาท่ยี ืน

เกมต่อมาตาแจ้งแข่งวิบาก กนิ ให้มากปากให้แดงแป้ งให้ขาว
กนิ จนจุกทกุ ๆคนทนอกี ยาว เกอื บเหน็ ดาวคราวจบเกมเอมอรุ า

เกมท่ตี ามนามโดนโจรบุกบ้าน ต้องประสานงานให้ดมี ีท่เี หลอื
ทาํ อย่างไรให้โจรมาหาไม่เจอ ฉันและเธอย้ายท่กี นั มันจริงๆ

เกมตอนจบพบดนตรีมเี ก้าอ้ี เดก็ ว่งิ ร่ีปร่ีเข้าหาพาสขุ สนั ต์
ผู้ใหญ่กม็ คี วามสขุ ไม่แพ้กนั เช่ือมสมั พันธว์ ันกฬี ามาฮาเฮ

__________

งานกีฬาสมั พนั ธ์ วนั ท่ีสี่งานกฬี าหาสมั พันธว์ นั สดุ ท้าย แสนเสยี ดายความสขุ สนุกสนาน
แต่เราคงจากกนั ไปไม่นาน วนั คืนผ่านงานหน้ามาพบกนั

วนั น้ีมปี ระตูดวงลวงด้วยม่าน ใครว่งิ ผ่านบานไหนให้สบั สน
โชคไม่ดีโดนแป้ งลปิ ฯ ต้งั หลายคน แสนสขุ ล้นปนด้วยขาํ จาํ อกี นาน

เกมท่สี องต้องส่งบอลย้อนไปหลัง ส่งกนั มนั พัลวนั ไม่ทนั คิด
ส่งบนบ้างส่งล่างบ้างต่างตามตดิ ผู้พิชิตได้แต่งหน้าผู้ปราชยั

เกมท่สี ามตามมานะกระตุกหาง เกมท่วี างกลยุทธส์ ดุ รักษา
หางของเราอย่าให้ใครนาํ พา แต่ต้องหาหางผู้อ่นื มาช่นื ชม

สดุ ท้ายมเี ซอร์ไพรซใ์ ห้ได้ขาํ มผี ู้นาํ ผู้แสดงแต่งแต้มสี
ผู้ช่วยคดิ ผู้ช่วยทาํ ทาํ มาดี แสนสขุ ที ่ไี ด้ชมอมย้มิ กนั

งานคราน้ีมไี ม่ได้ถ้าไม่พร้อม ข้าฯ ขอยอมยกน้ิวให้ทุกฝ่ ายฝนั
ท้งั เดก็ ๆ ผู้ปกครองคุณครกู นั ท่ชี ่วยกนั ปันนาํ้ ใจให้ร่วมมอื

__________

กาลาลิมปิ คกฬี าสี ปี น้ี ท่สี ้นิ สดุ ยงั ไม่หยุด ควนั หลง จงหรรษา

กฬี าเด่น กองเชียร์ดี มีพัฒนา ล้วนสรรหา มาสนอง ปรองดองกนั

คนเบ้ืองหลงั ต้งั ใจ ให้ประสาน ช่วยเหลอื งาน ผ่านไมตรี มเี สนอ
รบกนั บ้าง ร้องกนั บ้าง ต่างเจอะเจอ คิดเสมอ เพ่ือตระการ งานอย่างดี

ได้ส่วนหน้า มาเสริม เพ่ิมเตมิ ทพั จึงเสรจ็ สรรพ นับรวม ร่วมเป็นสี
ต่างบุคคล ต่างบทบาท ต่างเวที ต่างหน้าท่ี สามคั คี มรี างวัล

จบกฬี า ขอให้จบ คบกนั ต่อ ต้งั ตารอ ปี ต่อไป ให้มาถงึ
คิดกนั ใหม่ ทาํ กนั ใหม่ ใจคาํ นงึ จุดยนื ซ่ึง ดงึ บุคลา มารักกนั

__________

สีแดงอาฟริแกบ๊ แอฟริกา มาละเหวย
ใครเหน็ เหมย เคยเหน็ ไหม ใครกนั หนา

เว่าสรี า ว่าสเี รา จัดใหญ่มา
ผุกสะนา พาสนุก ทุกคนเลย

__________

เฮฮากีฬาสีกฬี าสเี ฮฮากาละพฒั น์ กลบั มาจดั ใหค้ รนื้ เครงกนั อกี หน
ใครยงั ไมเ่ คยร่วมเชญิ มายล หวงั ทกุ คนมสี ว่ นรว่ มในเทศกาล

จะเหน็ ดว้ ยไมเ่ หน็ ดว้ ยช่วยกนั คดิ ปรบั ปรุงจิตปรุงใจใหส้ รา้ งสรรค์
ความขดั แยง้ ก่อใหเ้ กดิ คณุ อนนั ต์ ประโยชนน์ นั้ เคยี งคูส่ ูช่ มุ ชน

เป็นงานเดก็ หรอื ผใู้ หญใ่ ช่ปัญหา ถา้ เรามาร่วมกนั ขนั อาสา
ลูกทาบา้ งแมท่ าบา้ งตา่ งเจรจา ครูปรกึ ษาพาคลานาถูกทาง

เลยี่ งทะเลาะเหมาะเพยี งแคข่ ดั แยง้ ฟังชแี้ จงความกอ่ นจงึ ตดั สนิ
คนหมูม่ ากยอ่ มยากปรบั ใหช้ นิ ทงั้ หมดสนิ้ ทาเพอื่ เออื้ ประสบการณ์

ขอทกุ คนไดส้ นกุ ปลกุ สานกึ ขอทกุ คนไดร้ ูส้ กึ นกึ หรรษา

ขอทกุ คนไดค้ วามรกั ความเมตตา ขอทกุ คนไดเ้ ฮฮากฬี าเทอญ

__________

สีน้าเงินสนี าํ้ เงิน ส้ไู ม่สู้ เอ้าส้ๆู
สนี า้ํ เงิน เราอยู่ ส้ไู ม่ถอย
สนี า้ํ เงนิ เราพร้อม ไม่ต้องคอย
สนี าํ้ เงิน เตม็ ร้อย ร่วมใจเชียร์

สนี า้ํ เงิน พร้อมพักตร์ นักกฬี า
สนี าํ้ เงิน พร้อมหน้า มาละเหวย
สนี าํ้ เงิน ร้หู น้าท่ี ไม่ละเลย
สนี าํ้ เงิน คุ้นเคย สามัคคี

สนี าํ้ เงนิ ต้งั ม่นั หม่นั ฝึกฝน
สนี า้ํ เงิน อดทน คนเกรงขาม
สนี า้ํ เงนิ มาร่วมซ้อม ไม่ต้องตาม
สนี า้ํ เงนิ ระบือนาม งามวไิ ล

สนี าํ้ เงนิ เราจะโชว์ โก้ทส่ี ดุ
สนี าํ้ เงนิ จะไม่หยุด งานสร้างสรรค์
สนี า้ํ เงิน จะงอกงาม ไปด้วยกนั
สนี าํ้ เงนิ จกั โจษจัน นิรันดร์เอย

__________


พอ่ หลวง

งานราลึกถึงพอ่ หลวงกจิ กรรมเพอื่ พอ่ ในวนั น้ี ปล้มื ปรดี มี สี ุขทุกแหง่ หน

เพราะพวกเราไดร้ ว่ มงานกนั ทกุ คน กาละพฒั น์ชนงอกงามตามเวลา

แต่ละฝ่ายรว่ มงานประสานจติ มผี คู้ ดิ ผทู้ าและสนบั สนุน

กว็ า่ งบา้ งไมว่ า่ งบา้ งตา่ งค้าจุน ไมค่ ดิ ทุนกาไรใจมาเตม็

พดู ถงึ โชวต์ อ้ งยกใหใ้ จเดก็ ๆ ตวั เลก็ ๆ ขยนั ซอ้ มยอมอดเลน่
งานออกมาสดุ ซ้งึ น้าตากระเดน็ ใครไดเ้ หน็ รบั รองนองน้าตา
ทงั้ รอ้ งเพลงรา่ ยราแปรอกั ษร ทงั้ บทตอนสอนใจของในหลวง
ทงั้ นกยงู สดุ สวยถกู ใจปวง ประทบั ทรวงดวงใจไมร่ ลู้ มื

__________

ขอเป็นขา้ ฯ รองพระบาท ทุกชาติไปย่ีสบิ หก ตุลาคม ระทมทด
นาํ้ ตาหยด ไหลริน ถวลิ หา
พระภมู นิ ทร์ ภมู พิ ล มหาราชา
ขอเป็นข้าฯ รองพระบาท ทุกชาติไป

__________

ลาแลว้ พอ่พระผใู้ ห้ จากไป ไม่มีหวน
พระผชู้ วน จากลา ขา้ ฯทงั้ หลาย
พระผสู้ รา้ ง จากแลว้ ใจละลาย
พระผคู้ ลาย จากนิรนั ดร์ กลนั้ นา้ ตา

ดง่ั แกว้ รา้ ว ใจแตก แหลกสลาย
สะอ้ืนไห้ กราบลา ฟ้ าหม่นหมอง
ทรงเสดจ็ สสู่ วรรค์ อันเรืองรอง
ไทยทงั้ ผอง จกั สืบสาน งานพระองค์

__________

เสดจ็ สู่สวรรค์ใกลถ้ งึ วนั หว่นั ใจ ไหค้ รวญคดิ
ภาพพ่อติด อยใู่ น ไผทผอง
ยคุ ภมู ินทร์ ภมู พิ ล รุง่ เรอื งรอง
สถิตกอ้ ง ในดวงใจ ไทยนิรนั ดร์

ลกู ภมู ใิ จ ท่ไี ดเ้ กิด เลศิ รชั กาล
ขอสืบสาน แนวคดิ เศรษฐกิจของ
พระองคท์ า่ น สอนไว้ เพ่ือไทยตรอง
ขอขา้ ฯรอง ฝ่าพระบาท ทกุ ชาติไป

ขอรว่ มสง่ ทรงเสดจ็ สสู่ วรรค์
ขอรว่ มกนั ปันดี ไมม่ หี วง
ขอรว่ มคิด จติ ใส อยา่ ไดล้ วง
เพ่ือพ่อหลวง มหาจกั รี "ภมู พิ ล"

__________


Click to View FlipBook Version