The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eelan_12, 2020-04-04 10:10:17

selva kalanjiyam _malar

selva kalanjiyam _malar

ககவிதை களம்விதை களம் மலர் செல்வதுரை

வாடகை செலுத்த முடியாத ஒரே வீடு
அன்கையின் ைருவகை மட்டுரம ! வாடதவாகைசதெ்லதிுலத்்ைபமலுடியாை

ஒரே நவடி்டெு தஅ்தனி்ேதங்ைையளி்னஇ் ருந்தாலும்

வாடதக செலுத்ை முடியாை கருவதஅைணைக்ைவமளடய்ுடகுா்ரவகமுுமஈ் டஉாைன்ாது !
ஒரே விடு அன்தையின்

கருவதை மட்டுரம

ைருவிலிருந்து உருவாைது இலக்ைணம்
இலக்கியத்திலிருந்து உருவாைது இலக்ைைணம் !

பழகிய நட்கப மைந்து விடலாம்

ஆைால் நிகைவுைகை மைக்ை இயலாது !

உள்ளடக்கம் 3 அ. கேண்மை —————————————————- உ. கேயம் ——————————————————--
3 ஊ. நயன் ———————————————————
1. விடுகரைகள் 4-5 ஆ. கேோடோமை —————————————————- எ. மவயேம் —————————————————
2. படித்ைைில் பிடித்ைது 6 ஏ. குற்ைம் ———————————————————-
3. ஒழுக்கம் உயர்வு ைரும் (கட்டுரை) 7 இ. செவ்வி —————————————————-
4. ககள்வி ககட்கும் ைிறன் (கட்டுரை) 8
5. மாணவர்கள் கரடப்பிடிக்க கவண்டிய 7 பண்புகள் 9 ஈ. துமைவன் -—————————————————-
6. சுயநலமான வியாபாரி (ெிறுவர் கரை) 10-11
7. ெிரிங்க பிளஸீ ் (ககலிச்ெித்ைிைம்) 12
8. ைமிழ் புைிர்கள்
9. கவிரை களம்

இதயக் குரல் 1. கண்ணுரடயர் என்பவர் கற்கறார்
————————————————————————————————–
ஓர் இனத்தின் அடையாளம் அதன் தாய்ம ாழி.
தாய்ம ாழியில் சாிவர எழுத, பேச, ேடிக்க, சிந்திக்கக் கற்றுக் 2. ைமிழுக்கு அமுசைன்று கபர்
——————————————————————————————–——
மகாள்ளும் ஒருவரால் எம்ம ாழியடயயும் எளிதில் கற்றுக்
மகாள்ள முடியும். அவ்வடகயில் தாய்ம ாழியின்ோல் 3. உண்டி சகாடுத்கைார் உயிர் சகாடுத்கைாகை
————————————————————————————————
ஆர்வத்டதத் தூண்டும் வடகயில், ஒரு சிறிய முயற்சிதான் இந்த
“மசல்வக் களஞ்சியம்’ என்ற சிற்றிதழ். ாணவர்களுக்குக் 4. நிலத்ைினும் சபரிகை வானினும் உயர்ந்ைன்று
கவிடத, சிறுகடத, கட்டுடர, பகலிச்சித்திரம், விடுகடத ————————————————————————————————
போன்றடவ இந்நூலில் அட ந்துள்ளது.
5. ஊக்கம் உரடரம ஆக்கத்ைிற்கு அழகு
தாய்ம ாழி கற்போம்; பசய் ம ாழிகடளயும் ேயின்று ————————————————————————————————
உயர்பவாம் !
6. ஒருவரையும் சபால்லாங்கு சொல்ல கவண்டாம்
———————————————————————————————

1. திருக்குறளில் ம ாத்தம் எத்தடன அதிகாரங்கள் உள்ளன? விடுகதைகள்

அ. 13 ஆ.130 இ.1330 ஈ.133 1. ஆட்டி விட்ைால் ஆடுவான்,
ஆட்ைாவிட்ைால் மதாங்குவான்...
2. “யாதும் ஊபர! யாவரும் பகளிர்!” என்று கூறியவர்.
2. தன் ப னி முழுதும் கண்ணுடையாள்
அ. அப்துல் கலாம் ஆ. கணியன் பூங்குன்றனார் தன்னிைம் சிக்கியபேடரச் சீரழிப்ோள்
அவள் யார்?
இ. காத் ா காந்தி ஈ.பதவபேயப் ோவாணர்
3. கயிற்டறக் கட்டி வீசினால் ஒற்டறக்
3. திருோவுக்கரசருக்குப் மேற்பறார் இட்ை மேயர் காலால் ேைனம் ஆடுவான்.

அ. பசக்கிழார் ஆ. ஆளுடை ேம்ேி

இ. ருள்ேீக்கியார் ஈ. அருள்வாசகர் ைிறரம என்பது

4. இவற்றுள் எது ரபுக்கவிடதயின் கூறுகளில் அைங்காது ? கைவுளால் மகாடுக்கப்ேட்ைது படித்ைதில்

அ. எதுடக ஆ. கற்ேடன அடக்கத்துடன் இருங்கள்

இ. ப ாடன ஈ. தடள புகச் என்பது

னிதரால் மகாடுக்கப்ேட்ைது

5. இவற்றுள் யார் பலசிய சிறுகடத எழுத்தாளர் அல்ல ? நன்றியுடன் இருங்கள் பிடித்ைது!

அ. ேிர் லா ராகவன் ஆ. பகா.புண்ணியவான்

அகம்பாவம் என்பது

இ. ோடவ ஈ. மெயப ாகன் ே க்கு ோப மகாடுத்துக் மகாண்ைது

எச்ெரிக்ரகயுடன் இருங்கள்

ரக சிள்வி ரகட்கும் திைன் ரிங்க பிளீஸ்

பகள்வி பகட்ேது என்ேது ஒரு கடல. திறன்களில் பகள்வி பகட்கும் திறனும் “லட்டு மாதிரி
இருக்குை உன்கை
பகள்வி பகட்கும் பதாரடணடய டவத்பத ஒன்று. அந்த மாப்பிள்கை
ஏன் ரவணாம்னு
ஒருவாின் புத்தி சாலித்தனத்டத ஏன் குழந்டதகளுக்குக் பகள்வி பகட்கும் சொல்லிவிட்டார்!”

அறிந்துவிை முடியும். அபத ச யத்தில் திறடன ஊக்குவிக்க பவண்டும் : “சபண்ணத் தீே விொரிக்ைாம, “ அவருக்கு சுைர் இருக்ைாம்!”
ஒரு முட்டாப் பயலுக்குக்
பகள்வி பகட்ைால் ே து அறியாட அ. கருத்து வளம், புலணுர்வு அறிவு, ைட்டிக் சைாடுத்துட்ரடாம்!” “ஏண்டா! நான் வரும்ரபாது மட்டும் ைண்ணாடி
ரபாடுை?”
எங்பக மவளிப்ேட்டு விடுப ா என்ற ம ாழி கற்றல் போன்ற திறன்கள் மூலம் “எங்ைப்பா கூட
இப்படித்தாங்ை நமக்கு “டாக்டர்தான் தகலவலி வரும்ரபாது மட்டும்
ேயமும் சிலருக்கு உள்ளது. பகள்வி மூடளடய வளர்ச்சியடைய மசய்வதற்கு. ைல்யாணம் ஆை பிைகு சோம்ப ைண்ணாடி ரபாட சொன்ைாங்ை!”
நாள் புலம்பிக்கிட்டிருந்தாரு!”
பகட்ேவரது அறிவு ட்டும் ஆ. எதிர் காலத்தில் தங்களுக்கு ஏற்ேடும்

மவளிப்ேடுவதில்டல; அவரது சவால்கடளயும், ேிரச்சடனகடளயும்
தன்னம்ேிக்டகயும் பசர்த்துதான்.
ஏன்? எதனால் என்று ஆழ ாக சிந்தித்து

முடிமவடுப்ேதற்கு.

கருத்தரங்கில், வகுப்ேடறயில்,
இ. தான் கற்றுக் மகாள்ளும் எல்லா

அலுவலகத்தில், மோதுஇைங்களில் என விையங்கடளயும் முழுட யாக அறிந்து

பகள்வி பகட்ேதற்கு தினமும் மகாள்ள பவண்டும் என்ற எண்ணத்டத “நம்ம. டாக்டருக்கு சோம்பவும் நல்ல மைசு...”

எத்தடனபயா சந்தர்ப்ேங்கள் இருந்தும் உருவாக்குவதற்கு. “எப்படி சொல்ை?”

மவகு சிலபர சாியாகவும், துள்ளி ாகவும் ஈ. பகள்வி பகட்ேதன் மூலம் குழந்டதகள் அவர் ஆப்ரேஷன் செய்ைதுக்கு முன்ைாடி, ரபஷன்ட்டுக்ைாை,
எல்லாகேயும் ஒரு நிமிஷம், சமைை அஞ்ெலி செய்ய சொல்வாரு!”
பகள்வி பகட்கின்றனர். சிறு வயதில் எந்த துடறயில் அதிகம் கவனம்
என்ேடத அறிந்து
மசலுத்துகின்றனர்
இருந்பத வளர்த்துக்மகாள்ள பவண்டிய

மகாள்வதற்கு.

சுயேல ான மசன்றதும் அவ்வியாோாி என்ன

திைன்மசய்வது என்று சிந்தித்தார். ‘ேணம்

கட்டி விட்பைபன. கண்டிப்ோகப்

வியாோாி ! மோருட்கடள எடுத்து ஆக

பவண்டுப , என்று ேிடனத்தான்.

ேிறகு, ‘சாி ோம் போகா ல்,

ஒரு ஊாில் மோிய பவண்டும ன்றால் பவடலயாட்கள் அ.விைாமுயற்சியுைன்
பவடலகடளச்
வியாோாி இருவடர அனுப்ேி டவக்கலாம்’
என்று முடிவு மசய்தார். அதுபோல், மசய்தல் பவண்டும்.

(முத்து) ஒருவர் இருந்தார். அவர் பவடலயாட்கள்

கடைக்குத் பதடவயான இருவடரயும் ஊ. ஒரு முயற்சிடயப் ஆ.குறுக்கு வழியில்
ோதியிபல விட்டு விைக் பவடலகள்
மோருள்கடள வாங்குவதற்கு அனுப்ேி டவத்தார்.
கூைாது மசய்வடதத் தவிர்க்க
மவளியூர் மசல்ல பவண்டியிருந்தது. பவண்டும்.

அவர் காடலயில் புறப்ேடுவதற்குத் வியாோாியின் இ.சுய திறட டய
ஆராய்ந்து
ேண்ேன் எ.ஒரு மசயலில் பதால்வி்ி
பதடவயானப் மோருட்கடள எடுத்து கண்ைால் அதடன அதற்பகற்றவாறு
துலங்க பவண்டும்.
கூறியதுபோல் விட்டுவிைா ல் ீண்டும்
டவத்துக் மகாண்டிருந்தார். புறப்ேடும் ீண்டும் முயற்சி மசய்ய
பவண்டும்.
பவடலயாட்கள்
பேரத்தில் அவ்வியாோாியின் ேண்ேன் ஈ.மதாியாதச் மசயடல
விை முதலில் மதாிந்த
மசன்ற கார் மசயலில் ஆர்வத்டதச்
(ராொ) அவசர அவசர ாக ஓடி மசலுத்த பவண்டும்.

வந்தான். லாாியில் ப ாதி இருவரும் இறந்தனர்.

வியாோாி அவர்கடள அனுப்ேி உ.மசய்கின்றச்
மசயடல முடறயாகச்
அவடனக் கண்ை வியாோாி டவக்கா ல் இருந்திருந்தால் இப்ேடி
மசய்ய பவண்டும்.
‘ஏன் இவ்வள ேதற்றத்பதாை ஓடி வர’ அேியாய ாக இறந்திருக்க

என்ன மசய்தி என்று பகட்ைார். ாட்ைார்கள் என்றும், தன்னுடைய

அதற்கு ராொ ‘பேற்று இரவு ோன் ஒரு சுயேலப இதற்கு காரணம் என்றும்

ேயங்கர ான கனவு கண்பைன் முத்து. ேிடனத்து பவதடனப்ேட்ைார்.

உன்பனாை கார் ஒரு லாாியில் ப ாதி

இறக்குற ாதிாி கனவு கண்பைன் ைா.

அதான், உன் கிட்ை மசால்லி போகா

தடுக்கலானு வந்பத’ என்று

கூறிவிட்டுச் மசன்றான். தன் ேண்ேன்

ஒழுக்கம் உயர்வு தரும் உலகத்பதாடு ஒட்ை ஒழுகல் மேற்பறார்கபள ேிள்டளகளிடைபய

ேலகற்றும் கல்லார் அறிவிலா தார் ஒழுக்கத்டத விடதப்ேதில் முக்கியப்

(குறள் எண்:140) ேங்கிடன வகிக்கின்றனர் என்றால்

என்னும் குறள் வாயிலாகவும் மேற்பறார்கடளத்
ிடகயாகாது.
திருக்குறள், ோலடியார், திாிகடுகம்,
வலியுறுத்தியுள்ளார். இயந்திர
தவிர்த்து னிதனிைம் ஒழுக்கத்டத
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் ப ன்ட சிறுேஞ்ச மூலம், ேழம ாழி முதலிய

இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப் ேழி நூல்கள் ேடித்துத் பதர்வில் சிறப்புத் ய ாக இயங்கிக் மகாண்டிருக்கும் ச யமும் முக்கிய
விடதக்க

(குறள் எண்:137) இன்டறய சூழலில், எங்குப்
பதர்ச்சிப் மேறுவதற்காக அம்ச ாகும். ச ய வாழ்க்டக என்ேது
ட்டும்
எனும் வள்ளுவாின் மோய்யாம ாழிக் ோர்த்தாலும் மகாடல, மகாள்டள,
அன்பு, அறிவு, ஆற்றல், மசல்வம்,
எழுதப்ேட்ைடவ அல்ல. ாறாக,
மகாப்ே னிதனின் வாழ்டகயில் விேச்சாரம், வன்முடற முதலியன
ஒழுக்கம், ஒற்றுட , மசயல், தியாகம்,
னிதன் வாழ்க்டகயில் ேீதி
அடிப்ேடையாகத் திகழும் கூறுகளில் ிகுதியாகிக் மகாண்பை
ேம்ேிக்டக உட்ேை ேல்பவறு
மேறிகடளக் கடைப்ேிடித்து வாழ
ஒழுக்கமும் ஒன்றாகும். ஒழுக்கத்தால் இருக்கின்றன என்ேது ோம் அடிப்ேடையாகக்
அம்சங்கடள
பவண்டும் என்ேதற்காக ேம்
எவரும் ப ம்ோட்டை அடைவர்; அடனவரும் அறிந்த ஒன்பற. இதற்கு
மகாண்ைது. அது ட்டு ின்றி, ேல்ல
சான்பறார்கள் இயற்றிய ேீதி நூல்கள்
ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுவதால் காரணம்தான் என்னமவன்று
ேண்புகடள வளர்த்து ாணவர்கடளச்
ஆகும்.
அடையத் தகாத மேரும் ேழிடய சமுதாயச் சிந்தடனயாளர்கடளபயா, கல்வியாளர்களாக
சிறந்த

அடைவர் எனும் ப ற்கூறிய எந்தளவிற்குக் கல்வி ஒரு அல்லது சமுதாயச் சீர்திருத்த ஆசிாியாின்
உருவாக்குவது

திருக்குறளின் மோருளானது ஒழுக்கம் னிதனுக்கு முக்கியப ா அபத வாதிகடளபயா பகட்ைால், அவர்கள்
கைட யாகும்.

எத்தடகய சிறப்புடையது என்ேடத அளவிற்கு ஒழுக்கமும் முக்கியம் கூறும் ஒபர விடை ‘தனி னிதனின்

ேம் ால் உணர முடிகிறது. ஒழுக்கம் என்ேடத ோம் அறிய பவண்டும். ஒழுக்கக் குடறபவ‘என்ேதாகும். னிதனின் விடல திக்க முடியாத

என்ேது ஒரு னிதடன ேல்வழிகளில் இடதபயதான் வள்ளுவர் ஒழுக்க மசாத்துகள் இரண்டு. ஒன்று ஒழுக்கம்.

மேறிப்ேடுத்தி, ப ன்ட பயாடு கூடிய மேறியின்றி ஒருவன் எவ்வளவு ாணவர்களிடைபய அல்லது
இன்மனான்று உயிர். அதில் எந்த

இடளயர்களிடைபய ஒழுக்கம் ீண்டும்
ஒன்டற இழந்தாலும்
வாழ்வில் தடழக்கச் மசய்யும் நுசிலறிவுப் மேற்றிருந்தாலும் அவன்
இல்டல என்று குற்றம் சாற்றினால்
ேண்ோகும். த ிழ் இலக்கிய அறிவற்றவபனமயன்ேடத, மேறமுடியாது என்று குறிப்ேிடுவார்

வரலாற்றில் முத்திடர ேதித்த ட்டும் போது ா? இவர்களிடைபய
த ிழ் அறிஞர் கி.ஆ.மே.விசுவோதம்

ஒழுக்கம் எனும் ேண்ேிடன
அவர்கள்..
ஆத்திசூடி, மகான்டற பவந்தன்,
விடதக்கபவண்டு ானால் ேிச்சயம்

ஒரு சிலாின் ேங்கு இருக்க பவண்டும்

அல்லவா? அவ்வடகயில்


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Шта све треба да знаш о упису у нашу школу
Next Book
Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 1