The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือราชการภายนอกแบบ-2หน้า (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพัตรา ชายกุล, 2020-02-19 01:01:24

หนังสือราชการภายนอกแบบ-2หน้า (2)

หนังสือราชการภายนอกแบบ-2หน้า (2)

ที่ มท ๐๓๐๙๒/ว ๖๘๕๗ กระทรวงมหาดไทย
ถนนอษั ฎางค์ กทม.๑๐๒๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การถา่ ยสาเนาบัตรประจาตวั ประชาชนแบบอเนกประสงค์

เรยี น ปลดั กระทรวง ทกุ กระทรวงผ้วู ่าราชการจงั หวัด ทุกจงั หวัด ปลดั กรุงเทพมหานครหวั หนา้ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกจิ ทุกแห่งผวู้ ่าการธนาครแหง่ ประเทศไทย นายกสมาคมนกั ขา่ วนักหนงั สอื พิมพแ์ หง่ ประเทศ
ไทยนายกสมาคมวทิ ยแุ ละโทรทัศนไ์ ทย และประธานสมาคมธนาคารไทย

ส่ิงทสี่ ่งมาดว้ ย สาเนารายงานการประชมุ เรื่อง ขอรอ้ งเรยี นกรณีการถา่ ยส าเนาบตั รประชาน จานวน ๑ ชุด

ดว้ ยกระทรวงมหาดไทยไดร้ ับแจ้งจากส านักงานผู้ตรวจการแผน่ ดนิ ว่าไดม้ ีประชาชนร้องเรียน
กรณผี รู้ อ้ งเรียนติดต่อกบั หน่วยงานของรัฐ หากมีความตอ้ งการสาเนาบตั รประจาตัวประชาชนทุกครง้ั จะขอให้
ถา่ ยสาเนาบัตรประจาตวั ประชาชนท้งั ด้านหนา้ และดา้ นหลงั ทาใหผ้ รู้ อ้ งเรยี นและประชาชนเสียค่าใชจ้ ่ายใน
การถ่ายสาเนาบตั รประจาตวั ประชาชนโดยไม่จาเปน็ และเหน็ ว่าควรใหม้ กี ารถ่ายสาเนาบตั รประจาตวั ประชาชน
เฉพาะดา้ นที่มตี ัวเลข ๑๓ หลักเท่านน้ั กรณดี ังกลา่ วผตู้ รวจการแผน่ ดนิ และหน่วยงานทเ่ี ก่ียวขอ้ งได้ร่วงประชุม
หารือเพ่ือแก้ไขปัญหา เมอื่ วนั ศุกรท์ ่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และทป่ี ระชมุ เห็นวา่ ปจั จบุ นั ประชาชนใชบ้ ตั รประจาตวั
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพ่ิมมากขึน้ กรณีหน่วยงานของรับจาเป็นตอ้ งตรวจสอบข้อมลู
เบ่ืองตน้ ในการแสดงตนของบคุ คลผู้เปน็ เจา้ ของบัตรประกอบพจิ ารณา หรอื จะตอ้ งขอสาเนาบตั รประจาตัว
ประชาชนของผู้ถือบตั รประจาตัวประชาชน โดยเฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมขี ้อมูลสว่ นบคุ คลทสี่ าคญั ครบถ้วนอยุ่ดา้ นหน้าบตั รไว้เปน็ หลักฐาน ควร
ใหถ้ ่ายสาเนาบรั ตประจาประชาชนเฉพาะด้านหนา้ เพียงด้านเดียวเพือ่ ความสะดวก รวดเรว็ ลดขน้ั ตอนการ
ปฎิบัตรของหน่วยงานรฐั และลดภาระด้านค่าใชจ้ ่ายแก่ประชาชนตามหลกั การการบริหารกจิ การบา้ เมืองทีด่ ี
ผู้ตรวจการแผน่ ดนิ จงึ อาศัยอานาจ ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญั ญตั ปิ ระกอบรฐั ธรรมนญู ว่าด้วยผตู้ รวจการ
แผน่ ดิน พ.ศ ๒๕๕๒ เสนอแนะมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้ เหน็ วา่ รายการในบตั รตามกฎหมายว่าด้วยบตั รประจาตัว
ประชาชนจะมกี ารการและรายละเอยี ดของรายการในบตั ร ซ่ึงเป็นขอ้ มลุ สว่ นบุคคลขณะขอมบี ตั รของผู้ถอื บัตร
ปรากฎอยู่ด้านหน้าบตั รเพียงด้านเดียวรุปของผ้ถุ ือบตั รจะเป็นเลขหมายซ่งึ ประกอบด้วยรหสั แสดงถึง
สถานที่จดั ท าบตั รตามท่ที ก่ี รมปกครองกาหนดจานวนส่ีหลัก เลขแสดงจานวนครั้งทที่ าบตั รของแตล่ ะบคุ คล
จานวนสองหลกั และเลข ตรวจสอบความถูกตอ้ งของการออกบตั รจ านวนแปดหลัก ดา้ นหลังของบตั รจะมรี หสั
การผลิตบตั ร และรหสั บัตรก ากับบตั รเพ่ือการควมคุมการจ่ายบัตรตามมาตรการบรหิ ารจดั ท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครอง ซึง่ สอดคล้องกบั มตทิ ี่ประชุมรว่ มกรั ของ

/ผูต้ รวจการ...

-๒-
ผู้ตรวจการแผน่ ดินกบั หนว่ ยงานทีเกย่ี วข้องเพือ่ แก้ไขปญั หาร้องเรียนดังกล่าว ดังนน้ั กรณหี นว่ ยงานของรัฐ
รฐั วสิ าหกิจและเอกชนทจ่ี าเป็นต้องตรวจสอบขอ้ มลู ส่วนบคุ คลของผู้ถอื บัตรหรอื ขอคัดส าเนาบตั ร ดพ่อื ประ
กอบพิจารณาหรอจะตอ้ งขอส าเนาบัตรประจ าตวั ประชาชนของผู้ถอื บตั รเปน็ หลกั ฐาน
โดยเฉพะบตั รประจาตวั ประชาชนแบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซ่งึ มีขอ้ มูลสว่ นบคุ คลท่สี าคญั ครบถ้วน
ดา้ นหนา้ ควรใหถ้ า่ ยสาเนาบตั รเพยี งด้านเดยี ว เนอ่ื งจากดา้ นหลังบัตรเปน็ ข้อมูลก ากบั บตั รเพ่อื ควมคมุ การจา่ ย
บัตร เพอ่ื ควมสะดวก รวดเร็ว ลดขน้ั ตอนการปฎบิ ัติงานและลดภาระคา่ ใชจ้ ่ายของประชาชนดว้ ย

จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ และแจง้ แนวทางดังกลา่ วขา้ งตน้ ประชามสมั พันธ์ให้หน่วยงาน
องค์กรในสงั กัด ตลอดจนประชาชนไดท้ ราบ ต่อไป

ขอแสดงความนบั ถือ

(นายประภาศ บญุ ยนิ ด)ี
รองปลดั กระทรวงมหาดไทย ปฎบิ ตั ิราชการแทน

ปลดั กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สานกั บริหรการทะเบียน
โทร.๐ ๒๗๙๑ ๗๖๑๒
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๘๒๗๙


Click to View FlipBook Version