The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระเบียบวาระการประชุม2 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพัตรา ชายกุล, 2020-02-19 00:59:38

ระเบียบวาระการประชุม2 (1)

ระเบียบวาระการประชุม2 (1)

ระเบียบวาระ
การประชมุ สภามหาวทิ ยาลยั บรู พา

ครง้ั พิเศษที่ ๑/๒๕๕๘
วันพฤหสั บดี ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชมุ ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวทิ ยาลยั บูรพา

.........................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งใหท้ ่ีประชมุ ทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุ ทราบ
๑.๑.๒ คาพิพากษาศาลปกครองระยองคดีหมายเลขแดง ท่ี บ.๒๒-บ.๒๓/๒๕๕๖

๑.๒ เลขานุการแจง้ ใหท้ ปี่ ระธานทราบ
-ไมม่ ี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสบื เนอื่ งหรือเรือ่ งคา้ งพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่อื พิจารณา
๔.๑ เรอื่ งพจิ ราณาการบริหารงานบุคคล
๔.๑.๑ การมอบอานาจดาเนนิ คดีปกครองหมายเลขแดง ท่ี บ.๒๒-บ.๖๓/๒๓๔๒

ระเบยี บวาระที่ ๕ เรอื่ งเสนอเพ่ือใหท้ ป่ี ระชมุ ทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ
-ไมม่ ี-

.....................................................................................................................


Click to View FlipBook Version