The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสืออื่นๆ (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพัตรา ชายกุล, 2020-02-19 01:02:11

หนังสืออื่นๆ (2)

หนังสืออื่นๆ (2)

แบบหนังสือราชการขอลาออกของพนักงานราชการ
เขียนท่ี โครงการชลประทานกระบ่ี

วันท่ี 13 เดอื น สงิ หาคม พ.ศ.2562
เรือ่ ง ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
เรียน ผส.ชป.15 ผา่ น วศ.คป.กระบ่ี และ ผคป.กระบ่ี

ด้วย ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว สพุ ิญญา สมบูรณ์ดี ได้เริม่ ปฏิบัติงานเปน็ พนักงาน
ราชการเมื่อวันท่ี 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ปัจจุบันปฏบิ ัติงานใน ตาแหนง่ นายชา่ งชลประทาน ประจา
สานักงาน/กลมุ่ งาน โครงการชลประทานกระบี่ สานกั /กองงานชลประทาน ที่ 15 กรมชลประทาน ได้รบั
คา่ ตอบแทนเดือนละ 14,980 บาท มคี วามประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงานเพราะ ไดร้ บั บรรจเุ ป็น
ขา้ ราชการของกรมพัฒนาทด่ี นิ

ขา้ พเจา้ มีภาระผกู พนั กบั ทางราชการและผู้ท่เี กยี่ วขอ้ งตามเอกสารทีแ่ นบ
จงึ เรยี นมาเพ่ือขอลาออกตง้ั แตว่ ันที่ 22 เดอื น สงิ หาคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความนบั ถือ

(ลงชอ่ื )............................................................
(นายสุการโน เหลาะเหม)

(นายธรี ชยเจตน์)
วศ.คป.กระบี่


Click to View FlipBook Version