The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพัตรา ชายกุล, 2020-02-24 22:50:33

ประกาศ3

ประกาศ3

ประกาศสานกั งานการท่องเที่ยวและกฬี าจังหวดั ตรงั
เรอื่ ง ประกาศผลผูช้ นะการจดั ซื้อจดั จ้างหรือผู้ไดร้ ับการคัดเลือก

และสาระสาคัญของสญั ญาหรือข้อตกลงเปน็ หนังสอื
ประจาไตรมาศที่ ๓ (เดอื นเมษายน – มถิ นุ ายน พ.ศ.๒๕๖๒)

----------------------------------------
ตามพระราชบัญญตั ิการจดั ซ้ือจดั จา้ งและการบรหิ ารพัสดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหน่งึ ประกอบมาตรา ๙๘ บญั ญัติใหห้ น่วยงานของรัฐประกาศผลผชู้ นะการจัดซ้อื จดั จ้างหรือผไู้ ดร้ บั
การคดั เลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็ หนังสอื ในระบบเครอื ขา่ ยสารสนเทศของ
กรมบญั ชกี ลางและหนว่ ยงานของรัฐตามหลักเกณฑแ์ ลวธิ กี ารกรมบัญชกี ลางกาหนด น้ัน
สานกั งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรงั จงึ ขอประกาศผลผูช้ นะการจดั ซ้ือจดั จา้ งหรือ
ผ้ไู ดร้ บั การคัดเลือก และสาระสาคญั ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบทา้ ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายศุภศกั ด์ิ ศรีหมาน)
ทอ่ งเทย่ี วและการกฬี าจังหวัดตรัง


Click to View FlipBook Version