The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAMIYYAT WAL-GHAIBIYYAH, Perkara-perkara Ghaib, PIMK, Nota IPG.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Amjad Shahir, 2020-11-19 06:32:41

SAMIYYAT WAL-GHAIBIYYAH

SAMIYYAT WAL-GHAIBIYYAH, Perkara-perkara Ghaib, PIMK, Nota IPG.

DISEDIAKAN OLEH :
-NADIA HUSNA
-AUNI

• Perkara sam’iyyat pada bahasa diambil dari kata ‫سمع‬dan
kata sam’iyyat merupakan jama‟ kepada kata ‫ سمية‬yang
membawa maksud pendengaran.

• Sam’iyyat pada istilah bermaksud perkara-perkara yang
dapat diketahuinya adalah dengan melalui pendengaran
seseorang(Ali al-Mahdli, 1996)

• Istilah al-ghaybiyyat, atau kadang-kadang disebut juga
sebagai al-mughibat, adalah merujuk kepada perkara-
perkara yang di luar jangkauan pancaindera manusia, di
mana kesan-kesan daripada perkara tersebut tidak boleh
ditemui atau dikesani oleh manusia di sekitar kehidupan
harian biasa mereka, dan tidak pula ada jalan lain untuk
mengetahui serta mengimaninya selain daripada menerusi
jalan perkhabaran atau dalil yang boleh diyakini lagi qat'i,
iaitu tentunya perkhabaran yang diberitahu oleh dua salura
iaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

• Menurut al-Raghib al-Asfahani perkara ghaib merujuk
kepada setiap perkara yang berada di luar upaya
pancaindera untuk mencapainya.

• Iaitu setiap sesuatu yang terselindung dan tidak terjangkau
oleh pancaindera manusia. perkara ghaib yang menjadi
akidah pegangan golongan orang yang bertakwa merujuk
kepada sejumlah perkara, bukan hanya satu perkara
sahaja, maka kita dapati istilah teknikal yang digunakan
dalam disiplin ilmu Usuluddin untuk mengungkap perihal ini
ialah, sama ada, istilah al-ghaybiyyat atau al-sam 'iyyat,
kedua-duanya diungkapkan dalam bentuk kata jamak.

‫َغ ْي َب‬ ‫أَ ْعلَ ُم‬ ‫ِإ ِني‬ ‫لَ ُك ْم‬ ‫أَقُ ْل‬ ‫فَلَ َّما أَ ْنبَأَ ُه ْم بِأَ ْس َمائِ ِه ْم قَا َل أَلَ ْم‬ ۖ‫أََ ْوناِب ْْئْلَُه ْ ْمر بِ ِأَض ْس ََمواأَ ِئ ِْعهلَْم ُم‬ ‫قا َل يَا آدَ ُم‬
‫َما تُ ْبدُو َن َو َما ُك ْنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن‬ ‫ال َّس َما َوا ِت‬

Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda
ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu,
Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa
sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa
yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

‫ق‬Konsep dan dalil

• . Al-Sami’yyah dari segi bahasa ialah sama’a atau sima’
(mendengar atau pendengaran).

• Dari sudut Istilah bermaksud perkara-perkara yang
diketahui melalui perkhabaran sahaja.

• Al-Ghaybiyyah dari sudut bahasa ialah ghaba iaitu hilang
dari pandangan atau apa yang ghaib daripada manusia dan
apa yang tidak boleh dicapai oleh pancaindera.

• Dikatakan hilang atau terlindung sesuatu apabila
terlindung.

• Istilah bermaksud perkara-perkara yang wujud tetapi tidak
dapat dirasa atau dilihat dengan pancaindera manusia

•‫اَذِّلي َن يُ ْؤِمنُو َن ِبلْ َغ ْي ِب َويُ ِقيُو َن ال ذََة َ َوِم ذَر َز َق ْننَر ُ ْم يُِ ِق ُقو َن‬

• (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang Kami anugerahkan kepada mereka

• 1. Dalil paling utama yang menyebut secara jelas kalimah
barzakh Firman Allah S.W.T:• ..“Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam

perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak! Masakan
dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata
yang dia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan
mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap
padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada
hari kiamat).”

• (Surah al-Mukminun:100)

1. Yaumul Qiyamah (hari Kiamat)

..“Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.
Sesungguhnya Dia akan menghimpunkan kamu pada hari
kiamat, (hari) yang tidak ada syak padanya dan siapakah pula
yang lebih benar perkataannya daripada Allah? “

(Surah al-Nisa’:87)

Alam barzakh

• Selepas dikebumikan, orang ramai mula meningggalkan si
mati.

• Kemudian datang dua malaikat di hujung kaki, mula halau
amal ibadat (solat, sedekah,zakat, haji,dll) kecuali ALQURAN

• Baca sebelum subuh, percaya dan yakinlah bahawa
malaikat tidak boleh menghalau, quran menjadi peguan
bela untuk si mati, (quran menjadi kekuatan kepada kita
untuk baca sebelum subuh setiap hari)• Orang mukmin bila ditanya soalan kubur maka dengan
pantas dijawab maka keadaan kubur mula meluas, lapang,
rumput2 mulai tumbuh (ada hamba Allah yang ditanya satu
soalan terus selesai mak doa lah agar kita termasuk )

• Ada hamba Allah yang tidak ditanya langsung, Rasullah
bersabda: orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia
baru selesai membaca surah mulk kemudian dia meninggal
dunia

• Pertanyaan kepada orang bukan mukmin, tidak boleh
dijawab dan malah mulutnya ternganga

• pertanyaan yang diajukan oleh 2 malaikat kepada mayit mengenai
Rabnya, Dinnya, dan Nabinya. Hal ini adalah perkara yang mungkin
menurut akal, dan secara naqli Al Quran dan As – Sunnah telah
menetapkan adanya. Oleh karena itu, wajib diimani dan mengingkarinya
adalah bid’ah. Dalil Al – Quran mengenai persolan ini adalah :

• “Allah meneguhkan (iman) orang – orang yang beriman dengan ucapan
yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Alloh
menyesatkan orang – orang yang dzalim....” (QS : Ibrahim : 27)

• Ibnu Abbas berkata,” Yang dimaksud ialah kalimat syahadat yang
ditanyakan kepada mereka di alam kubur setelah mereka meninggal
dunia.”

• Adapun dalil Sunnahnya adalah bahwasanya setiap kali Nabi Saw.
Selesai mengubur mayat, beliau berhenti dan berkata :

• “Mohonlah ampun kepada Alloh untuk saudaramu ini, karena
sesungguhnya sekarang ia ditanya..”

• kaum muslimin telah sepakat tentang adanya nikmat dan azab kubur
ini, kecuali sebagian golongan mu’tazilah. Dengan demikian, nikmat
dan azab kubur adalah hak (benar adanya), dan mengingkarinya adalah
bid’ah. Sandaran dalilnya adalah Al – Quran dan Sunnah. Dalil Al –
Quran yang dimaksud adalah :

• “Janganlah kamu mengira bahwa orang – orang yang gugur di jalan
Alloh itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan
mendapat rezeki.” (QS : Ali Imron : 169)

• “Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada
hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat) : “Masukkan
Fir’aun dan kaumnya ke dalam yang sangat pedih..” (QS : Al – Mu’min :
46).

• Adapun dalil Sunnahnya, telah diriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah
melewati kuburan dua orang, lalu beliau bersabda :

• “Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, tetapi disiksa bukan karena
dosa besar. Yang satu karena suka mengadu domba, dan satunya
karena tidak bersuci dari kencing.”

• https://www.bing.com/videos/search?q=tazkirah+pendek+t
entang+alam+barzakh+ustaz+wadi+anuar&&view=detail&
mid=125683B427D195F2C403125683B427D195F2C40
3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dta
zkirah%2Bpendek%2Btentang%2Balam%2Bbarzakh%2Bust
az%2Bwadi%2Banuar%26FORM%3DHDRSC3 (1min)

• https://www.youtube.com/watch?v=2S9kXxccq8M
• (12 min)
• https://ms-

my.facebook.com/tazkirahustazdanustazah/videos/22689
94449815833/ (5min)DEFINISI HARI AKHIRAT

‫ويَ ْو َم يُ ْنفَ ُخ ِفي ال ُّصو ِر فَفَ ِز َع َم ْن ِفي اأَلتَ ْ َّسو َهُما َدَواا ِخ ِِتري َو َنَم ْن فِي ا ْْلَ ْر ِض ِإََّل َم ْن َشا َء اََّّللُ َو ُك ٌّل‬

Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka
terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi,
kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka
datang menghadap-Nya dengan keadaan tunduk patuh

(Surah al-naml: 87)

1. YAUMUL QIYAMAH (HARI KIAMAT)

‫اََّّللُ ََّل ِإَٰلَهَ إََِّل ُه َو لَيَ ْج َمعَنَّ ُك ْم ِإلَ َٰى يَ ْو ِم ا ْل ِقيَا َم ِِ ََّل َر ْي َب ِفي ِه َو َم ْن أَ ْصدَ ُق ِم َن اََّّل ِل ََ ِديثًا‬

Maksudnya: Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.
Sesungguhnya Dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, (hari) yang
tidak ada syak padanya dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya
daripada Allah?
(Al-Nisa: 87)

2. AL-AKHIRAT (AKHIR, YANG AKHIR)

‫َو َما ا ْل ََيَاةُ الدُّ ْنيَا إَِ َّّل َل ِع ٌب َو َل ْه ٌو َو َللدَّا ُر ا ْْل ِخ َرةُ َخ ْي ٌر ِللَّ ِذي َن يَتَّقُو َن أَفَ ََل تَ ْع ِقلُو َن‬

Maksudnya: Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan
yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan dan demi

sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang
yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir?
(Al- An’am: 32)

3. YAUMUL HISAB (HARI PERHITUNGAN AMAL)

‫َٰ َهذَا َما تُو َعدُو َن ِل َي ْو ِم ا ْل َِ َسا ِب‬

Maksudnya: Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai
hitungan amal
(Surah Sad:53)

1.Tiupan
sangkakala

6 Al-sirat PERISTIWA- 2. Mahsyar
PERISTIWA 3. Syafaat
5. Neraca YANG BERLAKU
timbangan DI ALAM

AKHRAT

4. Suratan
amalan

HIKMAH BERIMAN DENGAN
HARI AKHIRAT

1. Beriman dengan hari akhirat dan pembalasan baik serta buruk atau
syurga dan neraka itu menyedarkan manusia dan menginsafkan mereka
supaya sentiasa bertakwa kepada Allah juga beramal soleh sepenuhnya
dalam semua keadaan

2. Beriman dengan hari akhirat dan kebangkitan memberi dorongan dan
motivasi kepada seluruh umat manusia dan orang beriman khasnya
supaya beriman juga sentiasa melakukan amal kebajikan dan kebaikan,
sekaligus menjauhi segala bentuk maksiat.

3. Beriman dengan hari akhirat supaya manusia berfikir dan
berkeyakinan bahawa akal dan pemikiran serta pancaindera mereka
amat terhad dan terbatas.

• https://www.scribd.com/doc/140963706/Sam-iyyat

http://www.ipbl.edu.my/intra/sistem/academic/Modul_PDPM_S1
/6%20%20MODUL%20PDPM_PIMKD2023%20Pengajian%20Aqida
h.pdf


Click to View FlipBook Version