The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Contoh RPH (Bukan Format IPG), rutin pengajaran harian, pendidikan islam, tahun 5.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Amjad Shahir, 2020-11-17 10:20:39

Contoh RPH (Bukan Format IPG)

Contoh RPH (Bukan Format IPG), rutin pengajaran harian, pendidikan islam, tahun 5.

Mata pelajaran: Bidang: Adab Kelas: 5 Inspirasi Tarikh: 11 Februaru 2020

Pendidikan Islam Tajuk : Adab beriadah Bilangan Murid: 30 orang Hari: Selasa
Masa: 9.50 – 10.50

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:

6.2 Merumus adab beriadah

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:

6.2.1 Menyatakan maksud beriadah

6.2.2 Menerangkan hukum beriadah berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya.

6.2.3 Menjelaskan adab beriadah yang menepati syarak.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:

1. Menyatakan maksud beriadah dengan tepat selepas mendengar penerangan guru.

2. Menerangkan hukum beriadah berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya dengan betul selepas aktivti menyusun kad.

3. Merumuskan adab beriadah yang menepati syarak dengan jelas selepas aktivti perbincangan.

Kemahiran berfikir 1. Murid dapat menghubungkait antara set induksi dan tajuk pembelajaran
Gabungjalin 2. Murid dapat menjana idea mengenai maksud riadah
Penyerapan 3. Murid dapat mensintesis idea mengenai adab beriadah yang menepati syarak.
1. Al-Quran: Membaca dalil naqli
Penerapan nilai 2. Adab: Adab menuntut ilmu (membaca doa sebelum memulakan pembelajaran)
3. Jawi: Teks jawi (membaca terjemahan dalil naqli)
Elemen Merentas 1. Pendidikan Jasmani: Kecergasan fizikal
Kurikulum (EMK) 2. Bahasa arab: Kalimah arab dalam dalil naqli
3. Sains: Sistem pernafasan, sistem peredaran darah dan sistem otot

1. Keberanian
2. Kerjasama
3. Bersungguh-sungguh

1. Kreativiti: Murid menggunakan kreativiti untuk menulis isi pembelajaran di dalam pate buih i-Think di
atas kertas A4.
2. Keusahawanan: Murid bekerjasama dan mempunyai daya saing untuk menghasilkan kerja
berkumpulan.
3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Guru menggunakan slaid power point serta audio dalam aktivti
Pengajaran dan Pembelajaran.

Kecerdasan Pelbagai Interpersonal: Murid-murid berkomunikasi sesama ahli kumpulan dalam aktiviti berkumpulan.

Penilaian PnP 1. Lisan

• Bersoal jawab mengenai gambar ubat
• Sumbang saran mengenai maksud riadah
2. Bertulis

• Murid diberikan lemberan kerja dan perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Bahan bantu mengajar 1. Gambar aktiviti sukan
2. Kad ayat
3. Sampul
4. Audio dalil naqli
5. Slaid power point
6. Kertas A4

LANGKAH/ ISI PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN & BAHAN/CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
⚫ Gabungjalin:
Mukadimah ⚫ Bacaan doa sebelum belajar 1. Murid-murid membaca doa sebelum o Adab (Adab menuntut
(2 minit) belajar bersama-sama
ilmu)
⚫ Gambar aktiviti sukan
⚫ Bahan bantu mengajar:
Set induksi Soalan: 1. Guru menunjukkan sekeping gambar o Gambar ubat
(3 minit) aktiviti sukan kepada murid.
• Apakah yang kamu lihat? ⚫ Penerapan nilai:
• Apakah nama permainan 2. Murid bersoal jawab dengan guru o Bersungguh-sungguh
berdasarkan gambar yang dipaparkan.
selain daripada dalam ⚫ Kemahiran berfikir:
gambar? 3. Jawapan murid dirumuskan dan dikaitkan o Murid dapat
• Apakah faedah yang boleh dengan tajuk pembelajaran iaitu adab menghubungkait
didapati daripada aktivti beriadah. antara set induksi
dengan tajuk
pembelajaran

tersebut?

• Bagaimanakah aktiviti ini

berkait dengan tajuk

pembelajaran?

Langkah 1 Maksud riadah: 1. Murid diminta memberikan sumbang saran ⚫ Bahan bantu mengajar
(10 minit) tentang maksud riadah. o Slaid Power Point
Riadah ialah gerak
badan, senaman atau 2. Sumbang saran murid dicatat pada papan ⚫ Penerapan nilai:
segala kegiatan yang putih. o Keberanian
dilakukan pada waktu
3. Murid dan guru berbincang mengenai ⚫ Penyerapan
lapang untuk sumbang saran yang disenaraikan. o Pendidikan Jasmani
menyihatkan badan. o Sains
4. Murid mendengar penerangan guru
tentang maksud riadah melalui slaid power ⚫ EMK
point. o Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
Setiap murid diminta untuk menyebut dan
mengingati maksud riadah secara ⚫ Kemahiran berfikir
berpasangan. o Murid dapat menjana
idea mengenai
maksud riadah.

Penilaian objektif 1:

LANGKAH/ ISI PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN & BAHAN/CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
⚫ Bahan bantu mengajar
1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan o Kad ayat
o Sampul
Hukum beridah berdasarkan dalil naqli kecil. o Audio
serta terjemahan: o Slaid Power Point
2. Murid diberikan sampul surat yang
‫ هاروس‬: ‫حكوم برياضه‬ ⚫ Penerapan nilai:
mengandungi potongan kad ayat o Kerjasama

mengikut kumpulan dan guru ⚫ Gabungjalin
o Al-Quran: Membaca
menjelaskan peraturan aktiviti. dalil naqli
o Jawi: Teks jawi 9
3. Murid diperdengarkan bacaan dalil naqli membaca terjemahan
dalil naqli
dan pengertian melalui audio sebanyak
⚫ Penyerapan
Langkah 2 َ‫َعنَََأ ِ َبَهََرَيَرةََرضيَاللهَعنه‬ tiga kali. o Bahasa Arab
(20 minit) َ:َ)‫َقَا َلََرسَو َلَاللَِهَ(ص‬:‫قَا َل‬
َ‫الََؤَِم َنَالقَ َِويََ َخ رَيََوَأحَ َبَاَ َل‬ 4. Murid diminta untuk menyambung kad- ⚫ EMK
ََََََ‫اللهَ َِمنََاَلؤِمَ َِنَال َض َِعي ِ َف‬ o Teknologi maklumat
kad menjadi dalil yang lengkap dan komunikasi
َ )َ‫(رواهَمسلم‬
berpandukan audio yang
َََََََََََََََََََََََََََََََََ
diperdengarkan.

َ‫خ ريَوأح َب عنَأ ِبَهريرة‬

َ‫رضيَاللهَعنهَقالَ الَاللهَ ِمن‬

‫ اورغ برايمان يغ‬:‫مقصودث‬ َ‫قالَرسولَاللِهَ(ص)َ الؤ ِمنَالق ِوي‬
‫قوات لبيه باءيق دان لبيه‬ ‫الؤِم ِنَالض ِعي ِ َف‬
‫دسوكاءي اوليه الله درفد‬
5. Setiap kumpulan diminta untuk
.‫اورغ برايمان يغ لمه‬ membacakan dalil yang dicantumkan.
6. Murid mendengar penerangan guru
mengenai hukum beriadah berdasarkan
dalil naqli dan pengertian melalui slaid
power point.

Penilaian objektif 2: Setiap kumpulan murid dikehendaki untuk
menerangkan kembali hukum beriadah
berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya.

LANGKAH/ ISI PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN & BAHAN/CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
Adab beriadah menepati syarak: ⚫ Bahan bantu mengajar:
1. Secara kumpulan, murid diminta untuk o Kertas A4
‫منجاض كبرسيهن‬ berbincang mengenai adab beriadah
yang menepati syarak dan menulisnya ⚫ Penerapan nilai:
Langkah 3 ‫منوتوف عورة‬ di dalam peta buih (i-Think) di atas o Bersungguh-sungguh
(20 minit) kertas A4.
‫عملكن سماغت كسوكنن‬ ⚫ Kemahiran berfikir:
2. Hasil kerja murid diletakkan di papan o Murid dapat
‫مميليه كاوسن يغ سسواي‬ putih. mensintesis idea
‫دان سلامت‬ mengenai adab
3. Wakil dari setiap kumpulan diminta beriadah menepati
‫منجاءوهي عملن نيضاتيف دالم‬ untuk membentangkan hasil syarak.
‫سوكن‬ perbincangan dengan menghuraikan
secara lisan bagi setiap pernyataan. ⚫ EMK
o Keusahawanan
4. Murid dan guru berbincang mengenai o Kreativiti
jawapan yang disenaraikan.

5. Jawapan murid dikembangkan atau
dibetulkan dengan penerangan guru.

‫مغيغتي الله‬

Penutup 1. Guru meminta murid untuk
(5 minit) menjelaskan semula adab beriadah
yang menepati syarak.
Refleksi:
2. Lembaran kerja diberikan sebagai
latihan pengkuhan murid.

3. Murid dinasihatkan sepaya
mengamalkan adab beriadah menepati
syarak dalam kehidupan harian.

‫‪Lampiran‬‬

‫‪/10‬‬ ‫لمبرن كرجا ‪ :‬ادب برياضه‬
‫نام ‪ :‬كلس‪:‬‬

‫جواب باضي ستياف سوءالن برايكوت‪.‬‬

‫‪ .1‬ثاتاكن مقصود رياضه‪ 2( .‬مركه)‬

‫_____________________________________________________________________‬

‫_____________________________________________________________________‬

‫الضَ ِعَي ِفَ‬ ‫‪ .2‬ايسي تمفت كوسوغ برداسركن فيليهن جوافن بريكوت‪ 4( .‬مركه)‬

‫الَق َِويَ ِمَنَ‬

‫َأ ِ َبََهَرَيَرةَ َوَأحَ َب‬

‫َع َنَ______رضيَاللهَعنهَقَالَ‪َ:‬قَا َلََر َسو َلَاللَِهَ(ص)َ‪َ:‬اَلَؤِمَ َن______ َخيَ____َاَلََالله______َالَؤِمَ َِن______َ(رواهَ‬
‫مسلمَ) َ‬
‫َ‬

‫‪ .3‬برداسركن فتا بوءيه دباوه‪ ،‬ثاتاكن ‪ 4‬ادب برياضة يغ منفتي شرع‪ 4( .‬مركه)‬

‫ادب برياضه‬
‫منفتي شرع‬


Click to View FlipBook Version