The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 เรื่องสถิติและข้อมูล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วนิดา ปรัชญรัตน, 2022-05-25 02:43:34

แผนคณิตพื้นฐาน ม.6

แผนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 เรื่องสถิติและข้อมูล

คาอธิบายรายวิชา

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตรพ์ น้ื ฐาน รหัสวิชา ค ๓3๑๐1

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 1 เวลา 4๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน จานวน ๑.0 หน่วยกติ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศกึ ษา พรอ้ มทัง้ ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนือ้ หาสาระ ดงั น้ี

สถิติ ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมลู การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมลู เชงิ คุณภาพ

โดยจัดประสบการณใ์ หผ้ เู้ รยี นได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อันได้แก่การแก้ปัญหา การสอื่ สารและหารส่อื ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชอื่ มโยง การใหเ้ หตผุ ล และการคิดสรา้ งสรรค์

การใชส้ อื่ อปุ กรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนาประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ

เรยี นรูส้ ิ่งต่างๆ และใช้ในชวี ิตประจาวนั อย่างสรา้ งสรรค์ รวมทั้งเหน็ คุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่าง

เปน็ ระบบ มคี วามรอบคอบ มีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมนิ ผล ใช้วธิ กี ารที่หลากหลายตามสภาพความเปน็ จรงิ ให้สอดคลอ้ งกบั เนอ้ื หาและทักษะท่ตี ้องการวัด

ตวั ช้ีวัด
ค 3.1 ม6/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนาเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตดั สนิ ใจ
รวม 1 ตัวช้วี ดั

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวชิ า ค33101 รายวิชาคณติ ศาสตรพ์ ื้นฐาน กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จานวน 1.0 หนว่ ยกิต

************************

ลาดบั ชือ่ หน่วยการ มาตรฐานการ สาระสาคัญ ผลการเรียนรู้ตาม เวลา นา้ หนกั
ที่ เรียนรู้ เรยี นร้/ู หลกั ปรชั ญาของ (ชว่ั โมง) คะแนน
ตัวช้ีวัด เศรษฐกิจพอเพยี ง

1. ความหมาย ค 3.1 -สถิติศาสตร์ 1. จาแนกประเภท 19 30
สถติ ิศาสตร์ ม.6/1 -คาสาคญั ในสถิตศิ าสตร์ ของข้อมูลตาม
และข้อมลู -ประเภทของข้อมลู แหลง่ ท่ีมาของขอ้ มลู
-สถติ ิศาสตรเ์ ชงิ พรรณนาและ เศรษฐกิจพอเพยี ง

สถิตศิ าสตรเ์ ชงิ อนุมาน 2.ระบุไดว้ ่า

สถานการณ์ในแนว

ตมหลกั ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใช้

วธิ กี ารของ

สถติ ศิ าสตร์เชิง

พรรณาหรือ

สถิตศิ าสตรเ์ ชงิ

อนมุ าน

2. การวเิ คราะห์ ค 3.1 - การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมลู 1.สามารถวเิ คราะห์ 19 20
และนาเสนอ ม.6/1 เชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ และนาเสนอข้อมูล
-การวเิ คราะหแ์ ละนาเสนอขอ้ มูล เชงิ คณุ ภาพดว้ ย
ขอ้ มูลเชิง เชงิ คณุ ภาพดว้ ยแผนภาพ ตารางความถ่ีและ
แผนภาพทไี่ ดจ้ าก
คุณภาพ

การนาเสนอขอ้ มูล

ตามฐานการเรยี นรู้

ตามหลกั ปรัชญา

ของเศรษฐกจิ

พอเพยี ง

สอบกลางภาค 1 20

สอบปลายภาค 1 30

รวม 100

1. ผังโครงสรา้ งหน่วยการเรียนรู้เพอ่ื
กลุม่ สาระการเรียนรู้ วิชา

ช่ือหน่วยการเรยี นรู้ ความหมายสถิติและข

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เร

สถิติและข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับจานวนและ แผ
ลักษณะของประชากร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น เร่อื
ข่าวสารหรือสารสนเทศ และกระบวนการทางสถิติท่ีช่วยในการ มฐ
ฟ สรุปผล ดังน้ันสถิติจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญซึ่งช่วยให้มนุษย์ใช้ สา
เหตุผลในการตัดสินใจและยังมีประโยชน์อย่างกว้างขวางใน ข้อ
หลากหลายสาขาวิชา เช่น ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
การแพทย์ ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านการเมืองและการ
ปกครอง

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน คณุ ลักษณ

1. ความสามารถในการส่ือสาร 1. มีวนิ ัย
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 2. ใฝ่เรยี นรู้
3. อยู่อย่างพอเพ
4. ม่งุ มนั่ ในการท

อเสรมิ สร้างคณุ ลักษณะอยู่อยา่ งพอเพียง
า คณิตศาสตร์ (ค33101)
ขอ้ มลู ระดบั ช้ัน ม.6 เวลา 19 ชว่ั โมง

แผนที่ 1 ( 4 ชว่ั โมง) แผนที่ 2 (2 ช่วั โมง)
รอื่ ง ตัวอยา่ งของกรณหี รือปญั หาที่ตอ้ งใช้ เรอ่ื ง ความหมายของสถติ ิ
มฐ./ตวั ชี้วดั : ค 3.1 ม.6/1
สถิติ สาระการเรยี นรู้ ความมหายของสถิติ
มฐ./ตวั ชวี ัด : ค3.1 ม.6/1
สาระการเรียนรู้ ตวั อยา่ งของกรณหี รอื

ปญั หาท่ตี ้องใช้สถิติ

ผนท่ี 4 ( 6 ชวั่ โมง) แผนท่ี 3 ( 7 ชว่ั โมง)
อง : ขอ้ มลู และการเก็บข้อมลู เรื่อง สถิตกิ ับการตัดสนิ ใจและการ
ฐ./ตัวชวี้ ัด : ค 3.1 ม .6/1 วางแผน
าระการเรียนรู้ : ข้อมลู และการเก็บ มฐ./ตวั ชี้วดั : ค 3.1 ม.6/1
อมลู สาระการเรียนรู้ สถิติกับการตดั สนิ ใจ
และการวางแผน

ณะอนั พงึ ประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ใบงาน แบบฝกึ หดั
พยี ง
ทางาน

2. ผงั ภาพการออกแบบการเรยี นรแู้ บบย้อนกลบั (Backward Design)
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์ (ค 33101)
แผนการจดั การเรียนรู้ : ความหมายของสถิติ

ระดบั ชัน้ ม.6 เวลา 2 ชัว่ โมง

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้

มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั
มาตรฐานที่ ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรทู้ างสถติ ิในการแก้ปัญหา
ตวั ชวี้ ัด
ค 3.1 ม.6/1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนาเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตดั สนิ ใจ
สาระสาคญั
สถิติ หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์
หรือการแปลผล และการนาเสนอขอ้ มูลดว้ ยวธิ ีเชงิ สถิติ สถิตแิ บง่ ออกเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ซ่ึงการดาเนินการทางสถิติมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล ในตัวอย่าง
กรณีหรือปัญหาท่ีต้องใช้สถิติ จะต้องใช้ขั้นตอนเหล่าน้ี ในการดาเนินการ เพ่ือความถูกต้อง แม่นยา และการจัดการข้อมูลได้
อยา่ งเปน็ ระบบ

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1.อธบิ ายความหมายของสถิตไิ ด้ (K)
2.จาแนกประเภทของสถิติได้ (K)
3.บอกขั้นตอนของการดาเนนิ การทางสถิติได้ (K)
4.เขียนระบุประเภทของสถิติจากสถานการณใ์ นชวี ิตประจาวนั ได้ (P)
5.เขียนขนั้ ตอนการแก้ปัญหา โดยใช้ความรูเ้ ก่ยี วกบั การดาเนินการทางสถิติได้ (P)
6.รบั ผดิ ชอบตอ่ หน้าท่ที ี่ได้รับมอบหมาย (A)
สาระการเรยี นรู้
ความหมายของสถิติ
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสอ่ื สาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์

1. มีวินยั : สง่ แบบฝึกหัดเสร็จทันตามกาหนด
2. ใฝ่เรียนรู้ : ตงั้ ใจเรียน แสวงหาความรู้เพม่ิ เติม
3. อยอู่ ย่างพอเพียง : ใช้ความรู้ความพอเพยี งมาใช้ในการหาคาตอบเรื่องความหมายของสถติ ิ
2. หลกั ฐานการเรยี นรู้
ภาระงาน/ช้นิ งาน :
1. แบบฝึกหดั
2. ถอดบทเรียนตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

การวดั และประเมินผล วิธกี าร เครอ่ื งมือ เกณฑ์การประเมนิ
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรยี น - ประเมนิ ตามสภาพจริง
รายการวดั
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.1 - แบบฝึกทักษะ 1.1 - ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
1. การประเมนิ ก่อนเรยี น
- แบบทดสอบก่อนเรยี น
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2
เรื่อง ความหมายของ

สถิติ

.2 การประเมนิ ระหวา่ ง
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้
1) ความหมายของสถิติ

2) พฤตกิ รรมการ - สงั เกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤตกิ รรม - ระดบั คณุ ภาพ 2
ทางานรายบุคคล การทางานรายบุคคล การทางานรายบุคคล ผา่ นเกณฑ์
- สงั เกตพฤติกรรม - แบบสงั เกตพฤตกิ รรม - ระดับคณุ ภาพ 2
3) พฤตกิ รรมการ การทางานกลุ่ม การทางานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์
ทางานกลมุ่ - สงั เกตความมวี ินัย - แบบประเมนิ - ระดบั คุณภาพ 2
รบั ผดิ ชอบ ใฝเ่ รียนรู้ คณุ ลักษณะ ผ่านเกณฑ์
4) คณุ ลกั ษณะอนั พึง และมงุ่ มน่ั ในการทางาน อนั พึงประสงค์
ประสงค์

3. กจิ กรรมการเรยี นรู้
กิจกรรมการเรยี นรู้

โดยใช้กระบวนการถอดบทเรยี น นาเสนอผลงาน

สอ่ื การเรียนรู้/แหลง่ เรียนรู้ :
1.หนงั สือเรียนคณติ ศาสตร์พื้นฐาน ม.6 สสวท.

3. กจิ กรรมการเรียนรเู้ พอื่ เสรมิ สรา้ งคุณลักษณะอยู่อยา่ งพอเพียง
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ คณติ ศาสตร์ (ค33101)

แผนการจดั การเรยี นรู้ เรื่อง: ความหมายของสถิติ ระดบั ชั้น ม.6 เวลา 2 ช่ัวโมง
ชัว่ โมงที่ 1
ขน้ั นา

1.ครูกล่าวทักทายนักเรียน และแจง้ จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรยี นทราบ
2. นักเรียนคดิ วา่ น้ามันท่เี ติมแต่ละวนั ราคาเท่ากนั ทุกวันหรือไม่ (ความร้)ู

ข้นั สอน

3.ใหน้ ักเรยี นแบง่ กลมุ่ กลุ่มละ 3 – 4 คน โดยแบ่งเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน (พอประมาณ)
4. นักเรียนคิดว่าข้อมูลต่างๆที่เราพบในแต่ละวัน สามารถพบข้อมูลใดบ้างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบ
คาถาม ( ความรู้, ภมู คิ มุ้ กนั )
5. ครกู าหนดสถานการณต์ ่างๆใหน้ ักเรียนจานวน 4 สถานการณ์ ( ความรู้, พอประมาณ ,คุณธรรม, เหตุผล
,สังคม,วฒั นธรรม, วัตถ)ุ

1. ราคาทอง ใน 1 สัปดาห์
2. จานวนผปู้ ว่ ยโควิดใน 1 สปั ดาห์
3. นกั เรยี นท่ีขาดเรียนของหอ้ งเรียน ใน 1 สัปดาห์
4. ราคาน้ามันใน 1 สปั ดาห์
จากสถานการณ์ทั้งหมด ใหน้ ักเรยี นแต่ละกลุ่มชว่ ยกันคน้ ควา้ หาข้อมูล รวบรวม แลว้ มานาเสนอ ในช้ันเรียน

6. จากสถานการณข์ ้างตน้ ครูสรุปวา่ ความหมายของสถติ ใิ ห้นกั เรยี นได้เข้าใจวา่ สถิตหิ มายถงึ อะไร และแบ่ง

ออกเป็นก่ปี ระเภท ( ความรู้)

7. ครใู ห้นกั เรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลจากทางอนิ เตอร์เน็ต สถานการณ์ต่างๆทเี่ ก่ยี วกับสถิติ และแบ่ง

ประเภททเ่ี ป็นสถิติพรรณา และ สถติ ิอนุมาน แล้วให้แต่ละกลุ่มมานาเสนอหนา้ ชน้ั เรยี น ( ความร,ู้ คุณธรรม)

ข้ันสรปุ
8. ครแู ละนกั เรยี นสรปุ ความหมายของสถติ ิ อีกคร้งั หน่ึง ( ความร)ู้
9. ครูใหน้ กั เรยี นแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ข้อมูลเหตุการณท์ ่เี กิดข้นึ ในชีวติ ประจาวันเกีย่ วกับอะไรก็ได้เกยี่ วกับสถติ ิ

และให้รวบรวมข้อมูลสถติ ขิ องเหตุการณ์นัน้ ใน 1 สัปดาห์ และนามาเสนอข้อมลู ในชน้ั เรียน (ความร้,ู ภูมคิ ุม้ กนั ,คุณธรรม
,สังคม,วัตถ,ุ วัฒนธรรม,ระเบิดจากภายใน)

13. ใหน้ กั เรียนแตล่ ะกล่มุ ถอดบทเรยี นหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เรอ่ื ง ความหมายของสถิติ โดย
ออกแบบกจิ กรรมการถอดบทเรยี นออกมาอยา่ งสร้างสรรค์ (ความรู้, ภูมคิ ุ้มกนั , คุณธรรม)
ชั่วโมงท่ี 2

ขนั้ นา

1.ครูให้นกั เรียนแตล่ ะคนตอบคาถามครูว่านักเรียนต่นื ตอนเช้าในแต่ละวนั กโี่ มง

2.นกั เรียนคิดวา่ ข้อมลู จากขา้ งตน้ เปน็ สถติ ปิ ระเภทใด

ขั้นสอน

1.ให้นักเรยี นเข้ากลมุ่ เดมิ โดยใหแ้ ตล่ ะคนชว่ ยเหลอื กนั ภายในกลุ่ม (พอประมาณ , คณุ ธรรม,สงั คม)

2. ให้นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มช่วยกันคดิ วา่ จะเกบ็ รวมรวมข้อมูล จากแหลง่ เรยี นรู้ภายในโรงเรยี น โดยใช้ข้อมูล

อะไรบ้าง เช่น จานวนนักเรยี นทีม่ าโรงเรยี นใน 1 สัปดาห์ , จานวนนักเรียนท่ีเขา้ ห้องสมุด, จานวนนกั เรียนทีน่ าอาหารมา

รบั ประทานทโ่ี รงเรียน ฯลฯ (ความร,ู้ ภูมิค้มุ กนั , เหตุผล, คุณธรรม,สงั คม, วัตถุ ,สง่ิ แวดลอ้ ม,วฒั นธรรม,ระเบิดจากภายใน)

3. ใหน้ ักเรยี นนาขอ้ มลู ทีห่ ามาไดน้ าเสนอดว้ ยกราฟ โดยนกั เรยี นเลือกว่าจะนาเสนอด้วยกราฟประเภทใด (ความร,ู้

ภูมคิ ้มุ กัน, มีเหตผุ ล,คุณธรรม)
4. นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มนาเสนอโดยใหแ้ ตล่ ะกล่มุ เลอื กวิธกี ารนาเสนอ นาเสนอตง้ั แต่ข้นั ตอนการเลือกหวั ข้อการเกบ็

รวบรวม วิธกี ารเกบ็ รวบรวม การวเิ คราะหข์ ้อมลู โดยใชก้ ราฟ โดยใช้สอ่ื เทคโนโลยีต่างๆท่นี กั เรียนสะดวกในการจัดทา(ความรู้,

ภูมิคุม้ กนั , มีเหตุผล,คุณธรรม,สังคม,วตั ถุ,วฒั นธรรม)
ข้ันสรุป

5. นกั เรียนคดิ วา่ การดาเนนิ การทางสถิติมีกี่ข้ันตอนอะไรบ้าง และครสู รปุ อีกครั้งหนึ่ง (ความรู,้ ภมู ิคุ้มกนั )

6. ให้นกั เรยี นแตล่ ะคนทาแบบฝึกหัด (ความร)ู้
7. ใหน้ ักเรียนแต่ละกล่มุ ถอดบทเรียนหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรอ่ื ง ความมหายของสถิติ โดยออกแบบ
กจิ กรรมการถอดบทเรยี นออกมาอย่างสรา้ งสรรค์ (ความรู,้ ภูมคิ มุ้ กนั , คณุ ธรรม)

4. ชดุ คาถามกระตุน้ เพือ่ ปลูกฝงั หลักคิดพอเพียง
กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิชา คณิตศาสตร์ (ค33101)
แผนการจดั การเรียนรู้ เรอื่ ง ความหมายของสถติ ิ ระดับชั้น ม. 6 เวลา 2 ช่ัวโมง

คาถามกระตุ้นคดิ เพอ่ื ปลกู ฝักหลกั คดิ พอเพียงก่อนเรยี น
Q1.นกั เรียนคิดวา่ นา้ มันทีเ่ ตมิ แต่ละวนั ราคาเท่ากันทุกวันหรอื ไม่ (ความร้)ู

Q2.ครใู ห้นักเรียนแต่ละคนตอบคาถามครวู ่านกั เรยี นต่นื ตอนเช้าในแตล่ ะวนั กโ่ี มง

Q3.นกั เรียนคดิ วา่ ขอ้ มูลจากขา้ งต้นเป็นสถติ ิประเภทใด (ความรู้, ภูมคิ มุ้ กนั )
คาถามกระตุ้นคดิ เพอ่ื ปลูกฝังหลกั คิดพอเพียงระหว่างเรยี น

Q4.นักเรียนคิดว่าข้อมูลต่างๆที่เราพบในแต่ละวัน สามารถพบข้อมูลใดบ้างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคาถาม (
ความรู,้ ภมู ิคมุ้ กนั )
Q5.ครูกาหนดสถานการณ์ต่างๆให้นักเรียนจานวน 4 สถานการณ์ ( ความรู้, พอประมาณ ,คุณธรรม, เหตุผล,สังคม,
วัฒนธรรม, วตั ถ)ุ

1. ราคาทอง ใน 1 สปั ดาห์
2. จานวนผ้ปู ว่ ยโควิดใน 1 สปั ดาห์
3. นกั เรยี นทข่ี าดเรียนของหอ้ งเรยี น ใน 1 สัปดาห์
4. ราคาน้ามันใน 1 สัปดาห์
จากสถานการณ์ทัง้ หมด ให้นักเรยี นแตล่ ะกลุ่มชว่ ยกนั คน้ คว้า หาขอ้ มลู รวบรวม แล้วมานาเสนอ ในชัน้ เรียน

Q6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชว่ ยกนั คิดว่าจะเก็บรวมรวมข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยใชข้ ้อมลู อะไรบ้าง เช่น

จานวนนักเรยี นท่ีมาโรงเรยี นใน 1 สปั ดาห์ , จานวนนกั เรียนท่ีเขา้ ห้องสมดุ , จานวนนกั เรียนทนี่ าอาหารมารบั ประทานทโ่ี รงเรียน

ฯลฯ (ความร,ู้ ภูมิคุม้ กัน, เหตุผล, คุณธรรม,สงั คม, วตั ถุ ,สงิ่ แวดล้อม,วฒั นธรรม,ระเบิดจากภายใน)

Q7. . ให้นกั เรียนนาขอ้ มลู ทีห่ ามาไดน้ าเสนอด้วยกราฟ โดยนักเรยี นเลือกวา่ จะนาเสนอด้วยกราฟประเภทใด (ความรู,้

ภมู ิคมุ้ กนั , มีเหตุผล,คณุ ธรรม)

Q8. นกั เรียนแตล่ ะกลมุ่ นาเสนอโดยใหแ้ ตล่ ะกลุ่มเลือกวิธกี ารนาเสนอ นาเสนอต้งั แต่ขัน้ ตอนการเลอื กหัวข้อการเกบ็

รวบรวม วธิ กี ารเก็บรวบรวม การวเิ คราะห์ข้อมลู โดยใชก้ ราฟ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยตี ่างๆทน่ี กั เรยี นสะดวกในการจดั ทา(ความรู้,

ภมู คิ ุ้มกัน, มเี หตุผล,คุณธรรม,สังคม,วัตถ,ุ วฒั นธรรม)
คาถามกระต้นุ คดิ เพื่อปลกู ฝังหลักคดิ พอเพียงหลังเรียน

Q9. ครใู ห้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ข้อมลู เหตุการณ์ทเ่ี กดิ ข้นึ ในชีวิตประจาวันเกย่ี วกบั อะไรกไ็ ดเ้ กยี่ วกับสถติ ิ และให้
รวบรวมข้อมลู สถิติของเหตุการณน์ ้นั ใน 1 สปั ดาห์ และนามาเสนอข้อมูลในชัน้ เรียน (ความรู้,ภมู คิ มุ้ กัน,คณุ ธรรม,สงั คม,วัตถุ
,วัฒนธรรม,ระเบิดจากภายใน)

. Q10. นักเรียนคิดวา่ การดาเนินการทางสถิตมิ ีกข่ี นั้ ตอนอะไรบา้ ง และครสู รุปอีกครั้งหนึ่ง (ความรู้, ภมู คิ ุ้มกนั )

แนวทางทีค่ รนู าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ ดั การเรยี นรู้
กลุม่ สาระการเรียนรู้ วิชา คณติ ศาสตร์ ( ค33101)

แผนการจดั การเรียนรู้ เร่อื ง ความหมายของสถิติ ระดบั ช้ัน ม.6 เวลา 2 ช่ัวโมง
ครูผู้สอนนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจดั กิจกรรมการเรียนรู้ ดงั นี้

ความรูท้ ี่ครตู อ้ งมีก่อนสอน คุณธรรมของครูในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

1. ขอ้ มลู กราฟ 1. มีความรักความเมตตาศิษย์

2. หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 2. มีความรบั ผิดชอบ

3. จติ วทิ ยาในการสอน เทคนคิ การสอน 3. มวี ินัย

ประเด็น พอประมาณ มเี หตผุ ล มภี ูมิคุม้ กันในตวั ทีด่ ี

เนอื้ หา เนอื้ หาเรอ่ื ง ความหมายของสถิติ - นกั เรียนนาความรู้ทีไ่ ด้เรยี น - ครูวางแผนในการจัดเนื้อหาได้ตรง

สามารถไปใช้ในนื้อหาอืน่ ๆได้ ตามแผนทกี่ าหนด

- เรยี งเนือ้ หาตามลาดบั

เวลา -กาหนดเวลาในการทากจิ กรรมให้ จดั การเรียนร้คู รบถว้ นตามแผน กาหนดเวลาแตล่ ะกิจกรรมให้เผ่ือจาก
ความเป็นจริงเล็กน้อย / ให้คาแนะนา
เหมาะกบั วัย จัดการเรียนรู้ การทางานแก่ผเู้ รยี น

- จัดกิจกรรมได้เหมาะสมกบั เวลา

การจัด - แบง่ กลุม่ ผเู้ รียนให้พอดีกับจานวน -ตอ้ งการใหผ้ ูเ้ รยี นปฏิบตั กิ จิ กรรม - คละกลุ่มตามความสามารถของ
กิจกรรม นกั เรยี น ตรงตามวตั ถปุ ระสงค์ นักเรียน
- กาหนดกจิ กรรมใหเ้ หมาะสมกับ - เตรยี มชดุ คาถามใหพ้ ร้อมตามลาดับ
เวลา กิจกรรม
- สังเกตและให้คาปรกึ ษาผูเ้ รียนเมอ่ื
สอ่ื / จานวนใบงาน วัสดุอปุ กรณ์ ตอ้ งการให้นกั เรยี นไดป้ ฏิบตั ิ เกดิ ปัญหา
อปุ กรณ์ เหมาะสมกับกจิ กรรม กิจกรรมได้จรงิ ตามจุดประสงค์
- เตรียมส่อื อปุ กรณ์ให้พรอ้ มกับ
แหล่ง -หอ้ งเรียนกลมุ่ สาระคณิตศาสตร์-- ใช้แหล่งเรยี นรใู้ นการหาคาตอบ กจิ กรรม
เรียนรู้ หอ้ งสมดุ ฐานการเรียนรู้หลัก - มคี วามชานาญในการวิเคราะห์
ปญั หา
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง - มีความคดิ สร้างสรรคใ์ นการสร้าง
ผลงาน

เตรียมแหล่งการเรียนรใู้ ห้พร้อมก่อน
การปฏบิ ัติงาน

ประเมนิ ผล จัดทาแบบประเมนิ พฤติกรรม ตอ้ งการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ตาม วางแผนการวัดและประเมนิ ผลตาม
ประเมินผลงานได้เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการเรยี นรู้ เป้าหมายทก่ี าหนด ข้นั ตอนของกิจกรรม และตรงตาม

ตวั ชว้ี ัด

ผลทจี่ ะเกิดขน้ึ กบั ผเู้ รยี นจากการจดั กิจกรรมการเรียนร้ตู ามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณติ ศาสตร์

แผนการจดั การเรียนรู้ เรอ่ื ง ความหมายของสถิติ ระดับชั้น ม.6 เวลา 2 ช่ัวโมง

6.1 ผู้เรยี นจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิ ัติตามหลัก ปศพพ. ดงั นี้

ความรทู้ ่นี กั เรียนตอ้ งมกี ่อน คุณธรรมของนักเรยี นทจี่ ะทาให้การเรยี นรสู้ าเรจ็

1.เน้ือหาเรื่อง กราฟ 1. ความสามัคคใี นกลุ่ม

2. หลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง 2. ความรบั ผดิ ชอบ

3. ความมีวินยั ในตนเอง

4. ความซอ่ื สัตย์

พอประมาณ มีเหตุผล มภี มู คิ มุ้ กนั ในตวั ที่ดี

1. นกั เรยี นกาหนดหน้าท่ีของ 1. นักเรียนนาข้อมูลมาวเิ คราะห์ 1. วางแผนการทางานกลุ่มอย่าง
สมาชกิ ในกลุม่ ใหต้ รงกบั ความ เลอื กใช้ไดอ้ ยา่ งเป็นเหตุเปน็ ผล ละเอียดเป็นขัน้ ตอน
ถนดั ความสามารถ ตามความ
สนใจ 2. นกั เรยี นนาข้อมลู มาวิเคราะห์ 2. เตรยี มวสั ดุอปุ กรณใ์ ห้ครบถ้วน
ตอบคาถามไดอ้ ยา่ งมเี หตุมผี ล ตรงตามกจิ กรรม
2. ใชว้ ัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกบั
กิจกรรม 3. การทาใบงานและแบบฝกึ หัด

6.2 ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูก้ ารใชช้ ีวติ ทสี่ มดุลและพร้อมรบั การเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลกั ปศพพ. ดงั นี้

ด้านองคป์ ระกอบ สมดุลและพร้อมรบั การเปลยี่ นแปลงในดา้ นตา่ งๆ

วตั ถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วฒั นธรรม

ความรู้ ความรู้ในการใชว้ สั ดุ แบง่ หน้าทีใ่ นการ รกั ษาความสะอาด สรา้ งความมวี นิ ยั และ

อุปกรณ์อยา่ งถกู ต้อง ทางานกลุ่มรว่ มกบั สิ่งแวดลอ้ ม จดั เก็บ รักษาสิ่งแวดล้อมให้

ประหยดั ผอู้ น่ื รับฟงั ความ อุปกรณ์เรียบรอ้ ย สะอาดอยา่ งสม่าเสมอ

คดิ เหน็

ทักษะ ใชอ้ ปุ กรณ์อยา่ ง ทางานรว่ มกันให้สาเรจ็ รักษาสิ่งแวดลอ้ มใน สรา้ งจติ สานกึ การรักษ์
คา่ นิยม สร้างสรรค์ ประหยดั ตามเปา้ หมาย และมี โรงเรยี น ภาษา
ความสุข
เหน็ ความสาคัญของ มจี ิตสานึกในการรกั ษา ใช้แหลง่ เรียนรแู้ ละภมู ิ
การใชว้ ัสดอุ ปุ กรณใ์ น - มคี วามรบั ผดิ ชอบต่อ ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ปญั ญาในท้องถ่นิ
การทางานอยา่ งคมุ้ ค่า การทางานกลุ่ม ใหส้ ะอาด เปน็ ระเบยี บ
- ยอมรบั ความคดิ เหน็ จากผลงานการเขียน
ซึ่งกนั และกนั

6.3 ผู้เรียนจะได้เรียนรกู้ ารใช้ศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงานตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี

1. ระเบิดจากข้างใน
1.1 นกั เรยี นสามารถนาความรทู้ เ่ี รยี นมานาไปประยุกต์ใชใ้ นเนอ้ื หาอ่นื ได้

2. ทางานอย่างมคี วามสุข
2.1 นกั เรยี นทางานมีความสุขในการทางาน รนว่ มกับผอู้ ่นื

6.4 ผู้เรียนจะได้เรยี นรู้ตาม SDGs 17ตามหลกั ปศพพ. ดังน้ี
ข้อที่ 4 Good Health and well-being รับรองการมสี ขุ ภาพและความเป็นอยู่ทด่ี ีของทกุ คน
นกั เรียนมีความสุขในการทางาน รว่ มรบั ฟังความคดิ ของผู้อื่น และช่วยเหลือซึง่ กนั และกนั


Click to View FlipBook Version