The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Makranor Mn, 2022-09-14 01:03:42

best practics ต.3-4

best practics ต.3-4คาํ นํา

แนวปฏบิ ตั งิ านท่ีดี ( Best Practices ) การขับเคลือ่ นกศน.ตาบล ให้มบี รรยากาศและสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (Good Place –Best Check in) เป็นรายงานที่แสดงวิธีปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)
โดยมีภารกจิ หน้าท่ี ส่งเสรมิ สนบั สนุนหรอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้สอดคลอ้ งกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งการบริการจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อการ
พัฒนาครแู ละ กศน.ตาบล ใหผ้ ู้มารบั บรกิ ารไดร้ ับประโยชน์สูงสดุ

กศน.ตาบลกาบัง ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทา Best Practices เล่มนี้และหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าเอกสารฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ
ทนี่ ด้ี ้วย

นางสาวอัสมะห์ มะรานอ
ครู ศรช. กศน.ตาบลกาบัง

ผู้จัดทา

สารบญั ข

เรอื่ ง หน้า
คานา ก
สารบัญ ข
ชอ่ื ผลงาน 1
ชื่อหนว่ ยงาน 1
บทคดั ย่อ 1
ความเปน็ มาและความสาคญั ของปญั หา ๒
วัตถุประสงคแ์ ละเปา้ หมายของการดาเนนิ การ ๒
กระบวนการดาเนนิ การ ๒
ผลการดาเนนิ งาน ๔
ประโยชนท์ ่ีไดร้ บั และการเผยแพร่ ๔
ปัจจยั ความสาเร็จ ๔
ปัญหาอปุ สรรคและขอ้ เสนอแนะ ๔
ภาพประกอบ ๕

1

ชอ่ื ผลงาน “แนวปฏบิ ตั ิงานท่ีดี” การขบั เคลือ่ นกศน.ตําบล ให้มบี รรยากาศและสภาพแวดล้อมทเ่ี ออ้ื ตอ่
การเรียนรู้ (Good Place –Best Check in)

1. ประเภทผลงาน
 ประเภทผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
- ดา้ นการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน ดา้ นการศกึ ษาต่อเนอื่ ง และดา้ นการศกึ ษาตามอัธยาศัย

2. ชื่อหนว่ ยงาน / สถานศึกษา / ผูเ้ สนอผลงาน
 ชอื่ กศน.ตาบลกาบงั
กศน.อาเภอกาบงั
สานักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 สถานท่ตี ้งั หมทู่ ี่ ๔ บา้ นยอื นัง ตาบลกาบัง
อาเภอกาบัง จงั หวดั ยะลา
โทรศพั ท์ 0๖๒-๙๙๗-๐๘๖๖ โทรสาร –
E-mail –
 ชื่อ-ชอ่ื สกุล ผเู้ สนอผลงาน นางสาวอัสมะห์ มะรานอ
เบอรโ์ ทรศัพท์ 0๖๒-๙๙๗-๐๘๖๖
E-mail : [email protected]

3. บทคดั ยอ่
แนวทางานปฏบิ ัตทิ ีเ่ ป็นเลิศ ด้านการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน ด้านการศกึ ษาตอ่ เนือ่ ง และดา้ นการศกึ ษาตาม

อัธยาศัย เรอ่ื ง การขับเคล่ือนกศน.ตาบล ใหม้ ีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ มที่เอื้อต่อการเรยี นรู้ (Good Place
Best Check in) ของ กศน.ตาบลกาบัง อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา มุ่งขับเคลื่อนการดาเนนิ งานกับประชาชน
กล่มุ เปา้ หมายโดยตรงได้มกี ารสง่ เสริมและสนบั สนุนให้มีรปู แบบการ พฒั นา กศน. ตาบลอย่างมปี ระสิทธิภาพ
ดว้ ยการพัฒนาครแู ละบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกจิ กรรมการศกึ ษา และการเรียนรู้ การจดั บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภายใน กศน.ตาบล
การเสรมิ สรา้ งและให้ความรว่ มมือกบั ภาคเี ครือข่าย และทีส่ าคญั ในโลกศตวรรษท่ี 21 จาเป็นอยา่ งยงิ่ ทต่ี ้องมี
องค์ประกอบของการนาเทคโนโลยดี ิจทิ ลั เขา้ มาบรู ณาการประยุกตใ์ ช้ใหเ้ ปน็ ประโยชน์ ในการพฒั นาและขยาย
บทบาทการดาเนินงานของ กศน. ตาบล ให้สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนา ศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนกลุ่มเปา้ หมาย ในระดับพื้นทไี่ ดอ้ ยา่ งท่ัวถึง ครอบคลุม และมี ประสทิ ธิภาพมากขน้ึ
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา กศน.ตาบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง กศน.ตาบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
ประชาชนท่ัวไป และผู้สูงอายุได้รับบริการที่หลากหลาย สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีโอกาส

2

แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ ผลการดาเนินงาน พบว่า การขับเคล่ือนกศน.ตาบล
ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรยี นรู้ (Good Place –Best Check in) มีความพร้อมในการ
ให้บริการกับนักศึกษา ภาคีเครือข่ายและประชาชนท่ัวไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เขา้ มาบรู ณาการประยกุ ต์ใช้ใหเ้ ป็นประโยชน์สูงสดุ ประชาชนในชุมชนเกิดการเรยี นรู้ และการศกึ ษาตลอดชีวิต
ได้

4. ความเป็นมาและความสําคญั ของปญั หา ( ความสาํ คัญของผลงาน “แนวปฏิบตั ทิ ีเ่ ป็นเลิศ )
การพัฒนาศักยภาพกาลังคนของประเทศ ถือได้ว่าเป็นภารกิจหน้าที่ที่สาคัญมากท่ีสุดประการหน่ึง

ท่ีรฐั บาลจะต้องดาเนนิ การให้เกดิ ข้ึนอย่างตอ่ เน่อื ง เพอ่ื ให้เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาประเทศในมิตติ ่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบรัฐบาลไทยภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบาย
ทีเ่ กยี่ วข้อง กบั การดาเนนิ งานของกระทรวงศกึ ษาธิการ นโยบายท่ี 4 การศึกษาและการเรยี นรู้ การทะนบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ข้อ 4.4 การพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารในฐานะ หนว่ ยงานหลกั ของประเทศทร่ี บั ผิดชอบดูแลในเรือ่ งของการบรหิ ารจัดการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพกาลังคนของ ประเทศ ได้มีแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และการเรียนรอู้ ยา่ งต่อเนอื่ งตลอดชีวิต ซึ่งได้กาหนดผลลัพธว์ ่าให้ผู้เรยี นทุกคนเขา้ ถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอยา่ งเทา่ เทียมกันในทุกระดับและประเภท การศกึ ษา สามารถเรียนรู้จากแหลง่ เรยี นรไู้ ด้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการ ยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและต้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ สานักงาน กศน. จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ าร
พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ข้ึนโดยในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสรมิ สร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ ซ่งึ มุ่งส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยี นรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลย่ี นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 รวมทงั้ ความตอ้ งการของประชาชนและชุมชนในรปู แบบที่ หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น
วิเคราะห์ได้ และตดั สินใจภายใตข้ ้อมูลที่ถูกตอ้ ง โดยมี กศน. ตาบล เปน็ กลไกใน ระดบั พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารดาเนนิ งาน
กับประชาชนกลมุ่ เปา้ หมายโดยตรงไดม้ ีการสง่ เสริมและสนบั สนนุ ให้มีรูปแบบการ พัฒนา กศน. ตาบล อย่างมี
ประสิทธภิ าพ ดว้ ยการพัฒนาครแู ละบคุ ลากรทเ่ี กยี่ วข้องกบั การจดั กิจกรรมการศึกษา และการเรยี นรู้

5. วตั ถุประสงค์และเปา้ หมายของการดําเนนิ การ
5.1. วตั ถปุ ระสงค์
1) เพือ่ พฒั นา กศน.ตาบล ให้มบี รรยากาศและสภาพแวดล้อมท่เี อ้ือต่อการเรยี นรูม้ คี วามพรอ้ มในการ

ให้บรกิ ารกจิ กรรมการศกึ ษาและการเรยี นรู้
2) เพอื่ เปน็ แนวทางในการพฒั นาปรับปรงุ กศน.ตาบล ให้เป็นแหลง่ เรียนรขู้ องชุมชนท่ีมปี ระสิทธิภาพ

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุได้รับบริการที่หลากหลาย สามารถใช้
เวลาวา่ งใหเ้ กิดประโยชน์ มโี อกาสแลกเปล่ียนและแสดงผลงานทีม่ ีความคิดริเรมิ่ สร้างสรรค์

3

๕.2 เป้าหมายของการดาํ เนนิ การ
เชงิ ปรมิ าณ

กศน.ตาบลกาบงั จานวน ๑ แห่ง
เชงิ คณุ ภาพ

กศน.ตาบลมีความพร้อมในการให้บริการกับนักศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้รับบริการและ
ประชาชนทัว่ ไป ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธภิ าพ โดยนาเทคโนโลยดี ิจิทลั เข้ามาบูรณาการประยุกต์ใชใ้ ห้เปน็ ประโยชน์
สงู สดุ ประชาชนในชุมชนเกดิ การเรียนรู้และการศกึ ษาตลอดชวี ิตได้

6. กระบวนการดําเนินงาน
6.1 วิธกี ารดาํ เนินงาน
o ประสานงานกบั ผู้นาชุมชนและประชาชนในพ้นื ทต่ี าบลกาบัง เพอ่ื ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และความต้องการ กาหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขรว่ มกัน
o วางแผนการจดั กิจกรรม
- การนิเทศตดิ ตามงาน กศน.ตาบล จากผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา
- จัดกิจกรรมโครงการพฒั นา กศน.ตาบลและจัดทาสื่อสารสนเทศข้อมูลพน้ื ฐาน กศน.ตาบล

กาบงั
- จัดกจิ กรรมโครงการพัฒนาปรบั ปรงุ ภมู ิทัศน์ภายนอก และจัดทาสื่อสารสนเทศขอ้ มลู

กศน.ตาบลกาบัง
- จัดกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตาบลกาบัง ประจาปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ กศน.ตาบลกาบงั ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๕
- จัดกิจกรรมโครงการการจดั กระบวนการเรียนร้ตู ามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง

กศน.ตาบลกาบงั ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๕
- จัดกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตาบลกาบัง ประจาปี

งบประมาณ ๒๕๖๓
o ประเมินผลหลังจากการจดั กิจกรรม และการนาไปใช้

6.2 ตัวช้วี ัดความสาํ เร็จ
กศน.เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เอ้ือต่อการการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพอัน

เป็นประโยชนต์ ่อการจัดการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ในชุมชน

6.3 การประเมนิ ผลและเคร่อื งมอื การประเมินผล
- แบบประเมนิ ความพึงพอใจ
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

4

7. ผลการดาํ เนินงาน
กศน.ตาบลกาบัง มีความพร้อมในการให้บริการกับนักศึกษา ภาคีเครือข่ายและประชาชนท่ัวไป ได้

อยา่ งมีประสิทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยดี ิจิทลั เข้ามาบรู ณาการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สงู สดุ ประชาชนใน
ชมุ ชนเกิดการเรียนรแู้ ละการศกึ ษาตลอดชีวิตได้
8. ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับและการเผยแพร่

8.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
8.1.1 เพ่ือเป็นแนวทางการการขับเคลื่อนการทางานและการพัฒนาครู พัฒนา กศน.ตาบล ตอ่ ไป
8.1.2 เพื่อให้ กศน.ตาบล มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนและผู้มารับบริการให้เป็น
ประโยชนส์ ูงสดุ
8.2 การเผยแพร่
ดาเนนิ การเผยแพร่ โดยจัดทาเอกสาร ไดแ้ ก่ รายงานสรปุ และประเมินผล การดาเนนิ งานและเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ใช้ กศน.ตาบลกาบัง เป็นฐานแลกเปลี่ยนการจัดการ
เรยี นรู้ ใหก้ ับผ้ทู ี่สนใจและชุมชนอน่ื ๆ

Website : กศน.อาเภอกาบัง

Website : กศน.ตาบลกาบงั

Facebook : กศน.ตาบลกาบัง

9. ปจั จยั ความสําเร็จ
รอ้ ยละ 80 รบั บรกิ ารมคี วามพึงพอใจในการมาใช้บริการ เนือ่ งจาก กศน.ตาบล มบี รรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ีเออ้ื ตอ่ การเรยี นรู้
10. ปญั หาอุปสรรคและขอ้ เสนอแนะ

ปญั หาอุปสรรค
-ไมม่ ี-

ข้อเสนอแนะ
-ไมม่ ี-

5

ภาพถา่ ยกจิ กรรม

๑. สภาพอาคารอยใู่ นสถานท่มี ่ันคง มีความเป็น สัดสว่ นและปลอดภัย

6

๒. การจัดสภาพแวดลอ้ ม โดยยึดหลกั ๕ ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาดสุขลักษณะ, สร้างนิสยั ) และสะดดุ ตา

7

๓. ผู้ใช้บรกิ าร เกดิ ความร้สู ึกเป็นมติ ร (friendly), สะอาดตา (tidy), ปลอดภยั Safely),
มชี วี ิตชีวา (lively), และมคี วามสขุ (happy) ในการเขา้ ใชบ้ ริการ

๔. มีการแสดงขอ้ มูลสารสนเทศตามบรบิ ทของ กศน.ตาบล ทเ่ี ปน็ ปัจจุบัน

8

๕. มีเอกลักษณ/์ อัตลกั ษณ์ ของตาบลตามบรบิ ทของพน้ื ท่ี
๖. มสี ิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายทเ่ี อื้อต่อการเรยี นรู้ เชน่ โตะ๊ , เก้าอ,ี้ ทวี ี, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

9

๗. เป็นสถานที่ท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ Internet, Wifi,
ส่อื การเรียนรอู้ อนไลน์ เป็นตน้

10

๘. เปน็ จุดเช็คอิน (Check in) ที่สง่ ผลตอ่ การ เรียนรูข้ องผู้เข้าใช้บรกิ าร
๙. มีการจดั ทารหสั ควิ อาร์โค้ด (QR Code) เพือ่ ใช้ในการศึกษา เรยี นรู้ ขอ้ มลู ต่าง ๆ

11

๑๐. เปน็ ศูนย์รวมและถา่ ยทอดองค์ความรู้ ศกึ ษาดงู าน ด้านต่าง ๆ เชน่ ด้านเทคโนโลยี
ด้านเศรษฐกจิ พอเพียง ด้านสง่ เสริมประชาธิปไตย ดา้ นการส่งเสริมการเรยี นรู้ ตลอดชวี ิต ฯลฯ

12

11. มภี าคีเครอื ขา่ ยมาใชบ้ รกิ ารสถานที่

13

ทีป่ รกึ ษา คณะผจู้ ดั ทาํ
นายมนญู เศษแอ
นายอบั ดุลอาซิ ดอื ราแม ตาแหน่ง ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอกาบงั
ประธานคณะกรรมการ กศน.ตาบลกาบงั

คณะผ้จู ดั ทา ครผู ู้ชว่ ย
ครผู ูช้ ่วย
นายซกู อรนัย เจ๊ะหนิ ครผู ู้ช่วย
นางสาวตว่ นฮสั นีดา จอลง
นางสาววรรณวนชั กุลดารงวิวัฒน์ หัวหนา้ กศน.ตาบลกาบัง
ครอู าสาสมัครฯ กศน.
นางสาวอสั มะห์ มะรานอ
นางพนิดา ยูโซะ ครอู าสาสมัคร ฯ ปอเนาะ
ครูศูนยก์ ารเรยี นชมุ ชน
นายอมิ รอง ยิมะตะโละ๊ บรรณารกั ษอ์ ัตราจา้ ง
นางสาวอาลามีน แยนะ
นางสาวนูรีซนั ลากอ

ผเู้ รยี บเรยี ง/ออกแบบจัดทารปู เล่ม : หวั หนา้ กศน.ตาบลกาบงั
นางสาวอัสมะห์ มะรานอ บรรณารกั ษ์อตั ราจ้าง
นางสาวนูรซี นั ลากอ

ตรวจสอบ : ครผู ู้ช่วย
นางสาวต่วนฮสั นีดา จอลง หวั หน้า กศน.ตาบลกาบัง
นางสาวอสั มะห์ มะรานอ

14


Click to View FlipBook Version