The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ทัศวัลย์ ลุนอุบล, 2022-09-07 00:54:20

gsi 2022 pdf

gsi 2022 pdf

บริษทั รักษาความปลอดภยั จีเอสไอ การ์ดไทย อินเตอร์ จากดั

SECURITY GUARD GSI GUARDTHAI INTER CO., LTD

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ

บริการด้วยใจสมคา่ วเสามปอแลลอะดตภ่อยั เเนป่ือ็ นงหในนเึ่งรื่อเงปค็ นุณทภ่ีพาง่ึพ2แ4ลชะบมร. ิการ GSI GUARDTHAI INTER

ประวตั ิการจัดต้ัง และนโยบายในการดาเนินงาน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิ อย่างถกู ต้อง
ดว้ ยความปลอดภยั ในชวี ติ และทรพั ยส์ ินคือส่ิงสาคญั

หากไรซ้ ่ึงการดูแลป้ องกนั แลว้ อาจทาใหเ้ กดิ ความ
หวาดระแวงตอ่ การดาเนินชวี ติ บริษทั รกั ษาความปลอดภยั
จเี อสไอ การด์ ไทย อนิ เตอร์ จากดั โดยทมี งานบริหารของ
คนรุ่นใหมไ่ ดเ้ ลง็ เหน็ ถึงปัจจยั ความสาคญั ตา่ งๆ เหลา่ น้ี
จึงใคร่ขอเสนองานบริการรักษาความปลอดภยั

บริษทั : บริษทั รกั ษาความปลอดภยั จเี อสไอ การด์ ไทย

อนิ เตอร์ จากดั

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ ริการในดา้ นการรกั ษาความ

ปลอดภยั ทว่ั ราชอาณาจกั ร

กอ่ ตงั้ เม่อี ปี พ.ศ. 2552 ( ทุนจดทะเบยี น 1 ลา้ นบาท )
•ใหบ้ ริการแมบ่ า้ น,นักสืบ และ เร่งรัดหน้ีสิน
•ใหบ้ ริการตดิ ตงั้ กลอ้ งวงจรปิดและรับปรึกษาคดคี วาม
•ใหบ้ ริการคนสวนและคนกวาด
•ใหบ้ ริการการด์ อารกั ขาบุคคลสาคญั

บริการด้วยใจสมค่าวเสามปอแลลอะดตภ่อยั เเนปื่อ็ นงหในนเึ่งร่ือเงปค็ นุณทภพ่ี าง่ึพ2แ4ลชะบมร. ิการ GSI GUARDTHAI INTER

ประวตั ิการจดั ต้งั และนโยบายในการดาเนินงาน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิ อย่างถูกต้อง

ธุรกิจในเครือ : รบั ถมดนิ ,รบั เหมากอ่ สรา้ งคบวงจร,บริการ
เคร่ืองจกั รหนักเบาบริษทั รกั ษาความปลอดภยั จเี อสไอ การด์ ไทย
อนิ เตอร์ จากดั ผูม้ ปี ระสบการณใ์ นวงการธุรกจิ ใหบ้ ริการรกั ษาความ
ปลอดภยั มากวา่ 10 ปี บริหารงานโดย ดร. ภูริพนั ธุ์ พรมรกั ษ์

ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร ผูท้ ่มี ปี ระสบการณใ์ น
วงการธุรกจิ น้ีมานาน ( อดตี ขา้ ราชการตารวจนครบาล )

มที มี งานบริหารท่เี ช่ยี วชาญเป็นพเิ ศษในการรว่ มกนั ดาเนิน
ธุรกจิ ใหป้ ระสบความสาเร็จตามเป้ าหมายของผูใ้ ชบ้ ริการ

สานกั งานใหญ่เลขที่ 231/2 หม่1ู ตาบลอุทยั อาเภออุทยั
จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา 13210

ศูนยป์ ระสานงานระยอง ท่ตี งั้ 32/2 หมู3่ ปากซอยป้ าเลยี บ

ตาบลนิคมพฒั นา อาเภอนิคมพฒั นา จงั หวดั ระยอง 21180
โทร 035-958 249 , 094-5493334 , 062-5155699

สมา่ เสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

ผ้บู ริหาร และนโยบายการดาเนินงาน นโยบายในการดาเนินงาน

ดร.ภูริพนั ธ์ุ พรหมรักษ์ นางสาวภษู ณิศา แสงวงค์ Policy / นโยบาย

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร We are excellent deliver security and
ประธานท่ปี รึกษา ผจู้ ดั การฝ่ ายบริหาร guard service to customer at the
reasonable cost
ประธานท่ปี รึกษา
เราจะสง่ มอบความปลอดภยั และเจ้าหน้าที่บริการให้กบั
พนั ตารวจเอก เฉลมิ เดช เฉลมิ วงศ์ พนั ตารวจเอก ศุภกฤช เดอื นแจ้งรัมย์ ลกู ค้าด้วยต้นทนุ ท่ีสมเหตสุ มผล
รองผบู้ งั คบั การตารวจภูธรจงั หวดั ผกู้ ากบั การสืบสวนสอบสวนตารวจภูธร
จงั หวดั อา่ งทอง Objective / วัตถุประสงค์
จนั ทบุรี
To exceed customer expectation.

เราจะทาทกุ สง่ิ ให้มากกวา่ ท่ีลกู ค้าคาดหวงั

Mission / พนั ธกจิ

To be provider security and guard
service solution for customer.

เราจะเป็นผ้ใู ห้บริการด้านความปลอดภยั และเจ้าหน้าท่ี
บริการ เพ่ือตอบโจทย์ให้กบั ลกู ค้า

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

ประธานท่ปี รึกษา

พนั ตารวจโทสุรชัย โพธ์ิพนั ราช นโยบายในการดาเนินงาน
สารวตั รสอบสวนสถานี
ตารวจภธู รอุทยั Policy / นโยบาย

ที่ปรึกษาฝ่ าย กฎหมาย We are excellent deliver security and
guard service to customer at the
ร้อยตารวจเอกพรี ะวฒั น์ เนตอธรรมวฏั ร้อยตารวจเอกชูชีพ ไทยแย้ม reasonable cost
รองสารวตั รป้ องกนั และปราบปราม สภ. รองสารวตั รอานวยการ
เราจะสง่ มอบความปลอดภยั และเจ้าหน้าที่บริการให้กบั
นิคมพฒั นา กองบญั ชาการตารวจภูธรภาค1 ลกู ค้าด้วยต้นทนุ ที่สมเหตสุ มผล
ที่ปรึกษาฝ่ ายนโยบายและแผน ที่ปรึกษาฝ่ ายนโยบายและแผน
Objective / วัตถุประสงค์

To exceed customer expectation.

เราจะทาทกุ สง่ิ ให้มากกวา่ ท่ีลกู ค้าคาดหวงั

Mission / พนั ธกจิ

To be provider security and guard
service solution for customer.

เราจะเป็นผ้ใู ห้บริการด้านความปลอดภยั และเจ้าหน้าท่ี
บริการ เพ่ือตอบโจทย์ให้กบั ลกู ค้า

สม่าเสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

ข้ันตอนการให้บริการรักษาความปลอดภัย

CUSTOMER GSI GUARDTHAI INTER CO.LTD

ตดิ ตอ่ ขอใบเสนอราคา เข้าสารวจพืน้ ที่ลกู ค้า เพ่ือจาทาใบเสนอราคา

พิจารณากาหนดนดั จดั สง่ ใบเสนอราคา พร้อมข้อมลู โปรไฟล์
เพ่ือนาเสนองานบริการ เข้านาเสนองานบริการรักษาความปลอดภยั

พิจารณาการนาเสนอ จดั เตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการให้บริการ
และให้เป็นไปตามเง่ือนไขสญั ญา
ตกลง
สง่ พนกั งานเข้าให้บริการรักษาความปลอดภยั
จดั ทาสญั ญาจ้าง
สายตรวจ ตรวจสอบการรักษาความปลอดภยั ตามมาตรฐานการให้บริการ
พนกั งานเข้าปฏิบตั ิงาน สารวจความพงึ พอใจต่อการให้บริการรักษาความปลอดภยั และปรับปรุงแก้ไข
รักษาความปลอดภยั

สม่าเสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

Security Area Control การควบคมุ เขตพืน้ ท่ีรักษาความปลอดภยั
Security Traffic Control การควบคมุ และอานวยการจราจร
Emergency Control การควบคมุ และอานวยการเหตฉุ กุ เฉิน
All System Support Customer การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดต่างๆของลกู ค้า

สม่าเสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

Security Area Control การควบคมุ เขตพืน้ ท่ีรักษาความปลอดภยั

Area Patrol Check การตรวจสอบบริเวณเขต Visitor Control การควบคมุ การตดิ ตอ่ เข้า
พืน้ ท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภยั หรือออกจากเขตพืน้ ทรี่ ับผดิ ชอบรักษาความปลอดภยั

Robbery Check การตรวจสอบป้ องกนั Document Record Control
การโจรกรรม ลกั ขโมย สงิ่ ของ และทรัพย์สนิ การควบคมุ การบนั ทกึ ตา่ งๆท่ีจาเป็นในการทางาน

สมา่ เสมอและต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

Security Traffic Control การควบคมุ และอานวยการจราจร

Traffic Service Security Area Control
การบริการจราจรในเขตพืน้ ที่รับผดิ ชอบรักษาความปลอดภยั

Traffic Service Customer in-out Security Area Control
การบริการและให้การจราจรเข้าและออกจากพืน้ ท่ีรับผดิ ชอบรักษาความปลอดภยั

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

Emergency Control การควบคมุ และอานวยการเหตฉุ กุ เฉิน

Fire Control การควบคมุ เหตเุ พลงิ ไหม้ ในเขตพืน้ ที่รับผดิ ชอบรักษาความปลอดภยั

Chemical Leak Control การควบคมุ เหตสุ ารเคมีร่ัวไหล ในเขตพืน้ ท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภยั
Labor Protest Control การควบคมุ เหตพุ นกั งานชมุ นมุ ประท้วง ในเขตพืน้ ที่รับผดิ ชอบรักษาความปลอดภยั
Accident Control การควบคมุ อบุ ตั เิ หตตุ า่ ง ๆ ในเขตพืน้ ท่ีรับผดิ ชอบรักษาความปลอดภยั

สมา่ เสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย
All System Support Customer การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดตา่ งๆของลกู ค้า

Quality System Support Customer การปฏบิ ตั ติ ามข้อกาหนดด้านคณุ ภาพของลกู ค้า
EICC System Support Customer การปฏบิ ตั ิตามข้อกาหนดด้านแรงงานของลกู ค้า
Safety System Support Customer การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านความปลอดภยั ต่างๆของลกู ค้า

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

- คดั เลือกบุคคลเขา้ ทางาน ตามคุณสมบตั ิที่กฎหมาย และบริษทั ฯ กาหนด

1. เพศชายหรือหญิง อายตุ ้งั แต่ 20– 55 ปี

2. ชายตอ้ งผา่ นการเกณฑท์ หารหรือผา่ นการฝึกวชิ าทหารมาแลว้

3. วฒุ ิการศึกษาภาคบงั คบั

4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แขง็ แรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวกิ ลจริต

5. มีภูมิลาเนาท่ีอยชู่ ดั เจน แน่นอน

6. ไม่เคยตอ้ งโทษเกี่ยวกบั คดีอาญาใดๆ มาก่อน ( โดยเฉพาะ ลกั ทรัพย์ วงิ่ ราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ยกั ยอกทรัพย์ ยาเสพยต์ ิด และ ความผดิ เกี่ยวกบั ผหู้ ญิง เป็น
ตน้ ยกเวน้ ความผดิ ลหุโทษหรือความผดิ ที่ไดก้ ระทาโดยประมาท)

7. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหมายจบั หรืออยรู่ ะหวา่ งการพิจารณาคดีในความผดิ อาญา
บริษทั ฯ จะทาการตรวจสอบประวตั ิบุคคลดว้ ยระบบ C3I ซ่ึงเป็นระบบ
ตรวจสอบประวตั ิอาชญากรรมของบุคคล ของสานกั งานตารวจแห่งชาติ นามา
พจิ ารณาในการรับสมคั รบุคคลเขา้ ทางาน

สม่าเสมอและต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

ค่าจ้างและสวสั ดกิ ารพนักงานรักษาความปลอดภัย

ค่าจา้ งพนกั งานรักษาความปลอดภยั ปฏิบตั ิงาน 12 ชว่ั โมง ตามท่ีกฎหมายกาหนด
สวสั ดกิ าร
ประกนั สงั คม
เบ้ียขยนั
พกั ร้อน
ลาป่ วยไดร้ ับค่าจา้ ง
ค่าตาแหน่ง
ค่าจุดงาน
วนั หยดุ ตามประเพณี
เงินปันผลประจาปี
เงินเบิกคนใหม่
เงินเบิกล่วงหนา้ ประจาเดือน
ที่พกั ฟรี
เงินช่วยเหลืออื่นๆ

สมา่ เสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั

- อบรมพนกั งานก่อนเขา้ ทางาน ดว้ ยหลกั สูตรมาตรฐานที่กฎหมาย และบริษทั ฯ กาหนดอยา่ งเหมาะสม

 บทบาทหนา้ ที่ความรับผดิ ชอบของพนกั งานรักษาความ
ปลอดภยั

 การใหบ้ ริการลูกคา้
 การส่ือสาร
 ความปลอดภยั ในการทางาน
 การป้ องกนั การก่อการร้าย ระบบ C-TPAT
 เหตุฉุกเฉิน การป้ องกนั อคั คีภยั เบ้ืองตน้
 การตรวจคน้
 การตรวจการณ์พ้ืนที่
 การควบคุมการเขา้ -ออกพ้ืนท่ี
 การบริการงานจราจร
 อบรมกฎหมายเบ้ืองตน้
 การเขียนรายงาน งานเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ ง

สมา่ เสมอและต่อเน่ืองในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั

- อบรมพนกั งานก่อนเขา้ ทางาน ดว้ ยหลกั สูตรมาตรฐานท่ีกฎหมาย และบริษทั ฯ กาหนดอยา่ งเหมาะสม

สม่าเสมอและต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย พนกั งานรักษาความปลอดภยั
การแตง่ กายของพนกั งานรักษาความปลอดภยั
หวั หนา้ พนกั งานรักษาความปลอดภยั

สมา่ เสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั

- ส่งมอบพนกั งานเร่ิมงานตรงตามจานวนและเวลาท่ีกาหนด พร้อมดว้ ยอุปกรณ์เคร่ืองใชท้ ่ีจาเป็นในการทางาน

แผงกนั ้
กรวยจราจร
ไฟฉาย
กระบองไฟจราจร
ธงสญั ญาณจราจร
นกหวีด
ถงุ มือจราจร
วิทยสุ ่ือสาร
เครื่องตรวจโลหะ
เครื่องเดนิ ตรวจจดุ
โทรศพั ท์
เสอื ้ กนั ฝน
รองเท้าบทู

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

- การจดั การกาลงั พล เขา้ ปฏิบตั ิงาน (แผนงานการเขา้ ปฏิบตั ิงาน
และการจดั การกาลงั พลทดแทน)
1.จดั ใหม้ ีแผนการทางานแบบ 6 หยดุ 1
2.ในวนั ท่ีหยดุ กาหนดรายช่ือ รปภ ทดแทนประจาเขา้ ทางาน

(ระบุรายชื่อในแผน)
3.กาลงั พลทดแทนประจา สามารถปฏิบตั ิงานไดต้ ามท่ีกาหนด
4.กรณี รปภ ส่งเขา้ ทางานใหม่ จะตอ้ งส่งเขา้ ประกบงานก่อน

ล่วงหนา้ 1 วนัสม่าเสมอและต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย

- ควบคุมการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการทางานท่ีสอดคลอ้ งกบั หนา้ งานจริง WI

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั

- ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานโดยเจา้ หนา้ ที่สายตรวจเขา้ ตรวจสอบเป็นประจาตามแผนงานที่กาหนด

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั

- ตรวจสอบความเสี่ยงบริเวณพ้นื ที่การทางาน รวมตวั แทนผวู้ า่ จา้ ง พร้อมเสนอแนะการปรับปรุงป้ องกนั

•เข้าตรวจสอบพนื้ ท่เี พ่ือสารวจความเส่ียง
•เป็ นระยะ และรายงานเสนอแนะ

การป้ องกันให้ลูกค้าทราบทันที

สมา่ เสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั Emergency Plan

- กาหนดแผนมาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการช่วงวนั หยดุ ประเพณี

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินจดั ให้มีทุกป้ อม
ปฏิบัตงิ าน (ตามพนื้ ทบี่ ริการ)

สมา่ เสมอและต่อเนื่องในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภยั

- สนบั สนุนอุปกรณ์เสริมและมาตรการที่เป็นประโยชน์ในดา้ นการรักษาความปลอดภยั ในพ้นื ที่การทางาน

สาหรับหน่วยงานท่ใี ช้บริการ ระบบสแกน Qr code.
พนักงานตงั้ แต่ 6 คนขนึ้ ไป
มีกลุ่ม LINE สาหรับ
ตดิ ต่อประสานงาน
รายงานการปฏบิ ัตงิ าน

สมา่ เสมอและต่อเน่ืองในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

ลกู ค้าทไ่ี ว้วางใจใช้บริการรักษาความปลอดภัย ของบริษทั ฯ

โครงการหมูบ่ า้ นเคแกรนวิวลอ์ ยุธยา
❖บริษทั ไอเอเอโลจิสตกิ สจ์ ากดั
❖วดั มเหยงคณจ์ งั หวดั พระนครศรีอยุธยา
❖ไซรง์ านกอ่ สรา้ งป. ประดษิ ฐ์
❖บริษทั ไทยโตโยโฟมไฮเทค จากดั
❖บริษทั เดอะเวลทพ์ ร็อพเพอรต์ ้จี ากดั
❖บริษทั ฟูจิอเิ ลคทริคแมนูแฟคเจอร่ิง( ประเทศ

ไทย ) จากดั
❖บริษทั ไทยมคิ ามิ จากดั
❖บริษทั เดลลอยด-์ ทมิ ส(์ ประเทศไทย ) จากดั
❖บริษทั ดู เดย์ ดรีม จากดั ( มหาชน )
❖โครงการบา้ นจดั สรรบา้ นธนานนท์

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเรื่องคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

ลูกค้าทไี่ ว้วางใจใช้บริการรักษาความปลอดภัย ของบริษทั ฯ

❖แฟชน่ั วอรค์ บางใหญ่
❖โรงแรมเวสเกตเรสซิเดน้ ท์
❖บริษทั เรืองปัญญาเคหะการ
❖บริษทั ตรีสิน 1999 จากดั
❖บริษทั ส่พี ระยาเฟอรน์ ิเจอร์ จากดั
❖บริษทั คงิ สเ์ มน จากดั
❖บริษทั เจา้ พระยาทาวน์ จากดั
❖บริษทั เอน็ .พ.ี จากดั

สม่าเสมอและต่อเน่ืองในเร่ืองคุณภาพและบริการ GSI GUARDTHAI INTER

บริการเสริมนอกจากบริการรักษาความปลอดภยั ของบริษัท ฯ

นอกจากบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว ทาง บริษทั GSI
ได้จัดบริการเสริมเพม่ิ เตมิ เพอ่ื สร้างความพงึ พอใจให้กบั ลูกค้า ดงั นี้

1.บริการชุดกลอ้ งวงจรปดิ ใหเ้ ชา่ พร้อม 2.บรกิ ารจัดอบรมซอ้ มดับเพลงิ หนีไฟประจาปี
ตรวจสอบซอ่ มบารงุ

3.บริการตรวจสารเสพติดในโรงงาน 4.บริการรกั ษาความปลอดภยั ในการนาเทย่ี วและ
งานเลีย้ ง


Click to View FlipBook Version