The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

05คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School (สพม.) -ฉบับแก้ไข2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ratchanee_nasa, 2021-04-02 04:33:26

05คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School (สพม.) -ฉบับแก้ไข2

05คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School (สพม.) -ฉบับแก้ไข2

d

คำนำ

คู่มือโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ฉบับนี้ จัดทำข้ึนมำเพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำร
วำงแผนจัดระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำท่ีเหมำะสมและทันต่อเหตุกำรณ์ โดยมุ่งหวังให้ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) โดยใช้ 3 ยุทธศำสตร์ 9 มำตรกำร
มีระบบกำรป้องกัน กำรเผชิญเหตุและกำรแก้ปัญหำ กำรเยียวยำและกำรบำรุงขวัญ และกำรรำยงำนเหตุ
ตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ท่ีได้รับไปยังนักเรียน และบุคลำกรในสถำนศึกษำ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วน
ช่วยทำให้สถำนศึกษำเป็นสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสิทธิเสรีภำพทำงสังคมของ
นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงกำรจัดส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือและ
สนับสนุนต่อกำรจัดกำรเรยี นกำรสอน เป็นศนู ย์รวมควำมรู้ และควำมรกั ของครแู ละนกั เรยี นสบื ต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำคู่มือ
โรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ของสำนักงำนเขตพนื้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดติ ถ์ให้เกิด
ควำมสมบูรณ์ และสำมำรถนำไปใชไ้ ดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพต่อไป

สำนกั งำนเขตพนื้ ที่กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำพิษณโุ ลก อุตรดิตถ์

สำรบัญ 1
1
บทที่ 1 บทนำ 2
1. หลักกำรและเหตผุ ล 2
2. วตั ถปุ ระสงค์ 3
3. เป้ำหมำย 4
4
บทที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรดำเนนิ กำรโรงเรียนปลอดภยั (Safety School) 4
ยทุ ธศำสตร์ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำร 5
มำตรกำรที่ 1 กำรพฒั นำควำมเขม้ แขง็ ระบบบริหำรควำมปลอดภยั 5
มำตรกำรท่ี 2 กำรจดั กำรศกึ ษำและฝกึ ปฏิบตั ดิ ้ำนควำมปลอดภัยในโรงเรยี น 5
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรขบั เคล่ือนกำรดำเนินงำน 5
มำตรกำรท่ี 1 กำรรกั ษำควำมปลอดภัยจำกสง่ิ แวดลอ้ มในโรงเรยี น 6
มำตรกำรท่ี 2 กำรรักษำควำมปลอดภัยจำกอุบัติภยั 6
มำตรกำรที่ 3 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั จำกโรคระบำด 7
มำตรกำรท่ี 4 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั ด้ำนอบุ ตั เิ หตุ 7
มำตรกำรที่ 5 กำรรักษำควำมปลอดภยั ดำ้ นสิทธแิ ละสวัสดิภำพนักเรยี น 7
ยทุ ธศำสตร์ที่ 3 กำรรำยงำน กำรกำกบั ตดิ ตำมและประเมินผล 8
มำตรกำรท่ี 1 กำรรำยงำนเหตุ 8
มำตรกำรท่ี 2 กำรกำกับตดิ ตำมและประเมินผลมำตรกำรโรงเรยี นปลอดภัย 11
19
บทที่ 3 แผนปฏบิ ัตกิ ำรรกั ษำควำมปลอดภัย 20
แผนปฏบิ ตั ิกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจดั กำร 20
แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตรท์ ่ี 2 กำรขบั เคล่อื นกำรดำเนินงำน 24
แผนปฏบิ ัติกำรตำมยุทธศำสตรท์ ี่ 3 กำรรำยงำน กำรกำกบั ติดตำมและประเมนิ ผล 34
37
บทท่ี 4 กำรประเมิน กำกับ และตดิ ตำม 39
ยุทธศำสตรท์ ่ี 1 กำรบรหิ ำรจดั กำร 39
ยทุ ธศำสตร์ที่ 2 กำรขับเคล่ือนกำรดำเนินงำน
ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 3 กำรรำยงำน กำรกำกบั ตดิ ตำมและประเมินผล 40
เกณฑ์กำรประเมนิ
กำรรบั รองคณุ ภำพดำ้ นควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น
คณะกรรมกำรประเมนิ

ภำคผนวก

บทท่ี

1

บทนำ

1. หลักกำรและเหตผุ ล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่กำกับดแู ลบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควบคู่กับกำรดูแลและรักษำควำมปลอดภัย
ให้กับนักเรียนที่เป็นเยำวชนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชำติ ดังน้ัน จึงกำหนดมำตรกำรโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) เพื่อป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน
ในกำรสร้ำงข้อตกลง แนวทำงปฏิบัติ ในกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงจำกกำรแสดงออกด้ำนสิทธิ
และเสรีภำพของนักเรยี น โดยกำรสร้ำงควำมเขำ้ ใจในกลุ่มข้ำรำชกำรครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมหี น้ำที่
หลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำรป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่ำงเสรี
อยู่บนพื้นฐำนควำมเหมำะสมตำมคุณลักษณะของนักเรียน โดยยึดถือควำมปลอดภัยของนักเรียนเป็นท่ีตั้ง
ท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเสรีภำพทำงสังคม ซึ่งจะทำให้ลดช่องว่ำงระหว่ำงนักเรียน และบุคลำกรทำงกำร
ศกึ ษำท่มี คี วำมคิดเหน็ ที่ขัดแย้ง และส่งผลสูก่ ำรจดั กำรเรยี นกำรสอนได้อยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพสงู สุด

กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรยี น ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ
เพรำะควำมปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภำพ
กำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนจะประสบผลสำเร็จหรือไม่
เพียงใด ขึ้นอยู่กับควำมสุขและกำรมีชีวิตที่ปลอดภัยท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ สำมำรถปรับตัวให้
ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองในสภำวะคับขัน และจัดกำรกับชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึง
เป็นภำรกิจสำคัญของสถำนศึกษำท่ีจะต้องมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภัย (Safety
School)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์เห็นควำมสำคัญในด้ำนกำรดูแล
ควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์ และมำตรกำร
ในกำรดำเนินงำนโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภำยใต้บริบทของควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำย
จติ ใจ และส่งิ แวดล้อมทำงสงั คม

1

1

2. วตั ถุประสงค์

ค่มู อื โรงเรียนปลอดภยั (Safety School) จัดทำขน้ึ ตำมกรอบกำรพัฒนำคณุ ภำพผู้เรยี นของ 1

สำนักงำนเขตพ้นื ท่ีกำรศึกษำมัธยมศกึ ษำพิษณโุ ลก อุตรดติ ถ์ โดยมีวตั ถุประสงคส์ ำคญั คือ

2.1 เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันเกยี่ วกับควำมปลอดภัยของสถำนศกึ ษำในสังกดั สำนักงำนเขตพน้ื ท่ี
กำรศึกษำมธั ยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดติ ถ์

2.2 เพื่อสร้ำงและพัฒนำมำตรกำรโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) และนำไปใช้เป็นคู่มือ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสิทธิเสรีภำพทำงสังคมของ
นักเรยี น ครู และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ

2.3เพ่อื พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรดำเนนิ กำรตำมมำตรกำรโรงเรยี นปลอดภัย (Safety
School)

2.4 เพื่อศึกษำผลกำรดำเนนิ กำรตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ของ
สถำนศกึ ษำในสังกัดสำนกั งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำพิษณโุ ลก อุตรดติ ถ์

3. เปำ้ หมำย

เป้ำหมำยสำคญั ในกำรดำเนินงำนโรงเรียนปลอดภยั (Safety School) เพื่อใหเ้ กดิ
ประสิทธภิ ำพสงู สุด มีดังน้ี

3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำพิษณโุ ลก อุตรดิตถ์ มคี มู่ ือกำรดำเนินกำร

โรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ในปีกำรศึกษำ 2564 รวมท้ังครู บคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรยี น
มคี วำมรคู้ วำมเขำ้ ใจและสำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภัยไดท้ ุกคน

3.2 เป้ำหมำยเชิงคณุ ภำพ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธั ยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีควำมปลอดภัย ด้ำนร่ำงกำย จติ ใจ และสิทธิเสรีภำพทำงสังคม รวมถึงกำร
จัดส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน มีบรรยำกำศที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จำกกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภยั (Safety School)

2

บทที่

2

ยุทธศำสตร์กำรดำเนินกำรโรงเรียนปลอดภยั (Safety School)

จำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของบริบททำงสังคมท่ีเปล่ียนไป ท้ังอุบัติเหตุ อุบัติภัย
กำรแพรร่ ะบำดของโรคต่ำง ๆ และควำมขัดแย้งทำงสังคม รวมทง้ั กำรรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือโซเชียลมีเดีย
ท่ีหลำกหลำยในสังคมปัจจุบัน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควบคู่กับ
กำรดูแลและรักษำควำมปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เป็นเยำวชนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชำติ จึงเป็น
สิ่งท่ีสำคัญมำกเพ่ือให้ กำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีควำมปลอดภัยในทุก ๆ ด้ำน สำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงกำหนด
มำตรกำรโรงเรียนปลอดภยั (Safety School) ประกอบดว้ ย 3 ยุทธศำสตร์ 9 มำตรกำร ดงั นี้

3

ยุทธศำสตรท์ ี่ 1
กำรบริหำรจดั กำร

มำตรกำรท่ี 1 มำตรกำรท่ี 2

กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง กำรจดั กำรศึกษำและ

ระบบบริหำรควำมปลอดภัย ฝกึ ปฏบิ ัตดิ ้ำนควำมปลอดภัยในโรงเรยี น

จัดระบบบริหำรควำมปลอดภัยให้ องค์ควำมรู้และทักษะท่ีชำนำญกำร
ครอบคลุมทกุ ข้ันตอนของกระบวนกำร ของครู บุคลำกรทำงกำรศกึ ษำและนกั เรียน
บรหิ ำรงำนเชิงคณุ ภำพ คือ ในโรงเรยี นเป็นสิ่งจำเปน็ อยำ่ งยง่ิ ในกำร
ขบั เคล่ือนมำตรกำรโรงเรียนปลอดภยั ให้
1.1 มกี ำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรรักษำ สำเรจ็ โดยกำหนดใหม้ ีกำรดำเนนิ กำร ดงั นี้
ควำมปลอดภยั
2.1 มกี ำรจดั กำรเรียนกำรสอนใน
1.2 มกี ำรพัฒนำศักยภำพผู้บรหิ ำร ครู หลกั สูตร
และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำในกำรดูแลควำม
ปลอดภัยในโรงเรยี น 2.2 มกี ำรฝกึ อบรมและกำรซ้อม
แผนกำรปอ้ งกนั ควำมปลอดภัย
1.3 กำรมสี ว่ นร่วมของครู บุคลำกร
ทำงกำรศกึ ษำ นักเรยี น ผู้ปกครอง ชมุ ชน
และภำคีเครือข่ำย

4

ยุทธศำสตร์ท่ี 2
กำรขบั เคลือ่ นกำรดำเนินงำน

มำตรกำรที่ 1 กำรรกั ษำควำมปลอดภัยจำกส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

กำรรกั ษำควำมปลอดภัยดำ้ นส่งิ แวดลอ้ มในโรงเรียนเพอ่ื ให้ครู บุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ
และนกั เรยี นสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรยี นได้อยำ่ งปลอดภยั โดยมีปจั จัยทสี่ ำคัญดงั ตอ่ ไปนี้

1.1 กำรจดั กำรควำมปลอดภัยดำ้ นอำคำรสถำนที่
1.2 กำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
1.3 กำรรกั ษำควำมปลอดภัยจำกสัตว์และแมลงมีพิษ

มำตรกำรที่ 2 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั จำกอุบตั ิภัย

กำรรกั ษำควำมปลอดภัยจำกอุบตั ภิ ัยซึง่ เป็นภยั ธรรมชำติท่ีเกดิ ขน้ึ โดยไม่คำดคิดและก่อให้เกิด
ควำมเสยี หำยแกช่ วี ิตและทรัพยส์ ิน จึงกำหนดแนวทำงปอ้ งกันอุบัตภิ ัย ซงึ่ ไดแ้ ก่

2.1 อัคคภี ยั
2.2 วำตภัย
2.3 อุทกภยั
2.4 ธรณีพบิ ตั ภิ ยั
2.5 ภำวะโลกรอ้ น

มำตรกำรท่ี 3 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั จำกโรคระบำด

โรคระบำดสำมำรถถำ่ ยทอดติดตอ่ กนั ไดร้ ะหว่ำงบุคคลท่มี เี ช้ือโรค
เปน็ ตวั กอ่ เหตุ แต่พฤตกิ รรมท่ีไม่เหมำะสมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญ
ทีท่ ำให้เกดิ โรคระบำดน้ัน ๆ ขึ้นได้ จงึ กำหนดแนวทำงป้องกันกำรระบำด
ของโรคต่ำง ๆ ดังน้ี

3.1 กำรแพรร่ ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
3.2 กำรแพรร่ ะบำดจำกพำหะนำโรค

3.2.1 ไขเ้ ลือดออก
3.2.2 ไขห้ วดั ไขห้ วัดใหญ่
3.2.3 โรคตำแดง
3.2.4 โรคท่เี กิดจำกระบบทำงเดินอำหำร

5

มำตรกำรที่ 4 กำรรกั ษำควำมปลอดภัยดำ้ นอุบัติเหตุ

อบุ ตั เิ หตุเป็นอนั ตรำยที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันและไม่ไดค้ ำดคิดมำก่อน หำกโรงเรียนไม่มมี ำตรกำรกำร
ป้องกนั ทีช่ ดั เจน อำจส่งผลถงึ ควำมเสียหำยตอ่ ชวี ิตและทรัพยส์ นิ ได้ จงึ กำหนดแนวทำงรักษำควำมปลอดภยั
เพือ่ ป้องกนั อุบตั ิเหตุ ไดแ้ ก่

4.1 กำรเดนิ ทำงไป-กลบั โรงเรียน
4.2 กำรทำกจิ กรรมใน-นอกโรงเรยี น
4.3 กำรใช้เครื่องมือ เครอื่ งใช้ และอุปกรณต์ ำ่ ง ๆ
4.4 อุบตั ิเหตทุ ำงนำ้

มำตรกำรที่ 5 กำรรักษำควำมปลอดภัยดำ้ นสทิ ธิและสวัสดภิ ำพนกั เรียน

สภำพของสงั คมปัจจุบันเป็นระบบเปดิ ของข้อมลู ขำ่ วสำรที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถงึ ไดอ้ ย่ำงรวดเรว็ และ
เรียกรอ้ งสิทธิต่ำง ๆ ตำมกฎระเบยี บที่กำหนด จงึ กำหนดแนวทำงในกำรคมุ้ ครองสทิ ธแิ ละสวสั ดิภำพของ
นกั เรยี นจำกเหตตุ ำ่ ง ๆ ดงั น้ี

5.1 เหตสุ ่วนตัว
5.1.1 กำรเรียกร้องสิทธ์ิ
5.1.2 กำรขำดควำมเขำ้ ใจในกำรดแู ลสุขภำพกำย
และจิตใจ
5.1.3 กำรทำรำ้ ยตวั เองและกำรฆ่ำตวั ตำย

5.2 เหตุจำกรว่ มกับบุคคลอื่น
5.2.1 กำรล่วงละเมิดทำงรำ่ งกำยและจิตใจ
5.2.2 ท้องในวัยเรยี น
5.2.3 สงิ่ เสพตดิ
5.2.4 ทะเลำะวิวำท
5.2.5 อบำยมุข
5.2.6 พฤตกิ รรมชูส้ ำว

5.3 เหตุจำกสังคม
5.3.1 สือ่ ลำมกอนำจำร
5.3.2 กำรแทรกแซงจำกกลมุ่ บุคคล
5.3.3 สอ่ื โซเชยี ลมีเดียและเกม
5.3.4 กำรถูกล่อลวงและลักพำ

6

ยทุ ธศำสตร์ที่ 3 มำตรกำรที่ 1 กำรรำยงำนเหตุ
กำรรำยงำน
กระบวนกำรรำยงำนผลกำรปฏบิ ัตงิ ำนหรือเหตตุ ำ่ ง ๆ ที่เกิดขน้ึ
กำรกำกบั ตดิ ตำม เป็นขัน้ ตอนหนงึ่ ทสี่ ะทอ้ นถึงผลสำเรจ็ หรอื สภำพปัญหำของกำรรำยเหตุ
น้นั ๆ ดังน้นั หำกโครงกำร กิจกรรมหรอื เหตุใด ๆ ที่มีกำรรำยงำนที่
และประเมนิ ผล รวดเรว็ ถกู ต้อง และเช่ือถือได้ ผรู้ บั กำรรำยงำนสำมำรถนำข้อมลู ไป
วำงแผนในกำรแก้ไข พัฒนำ ปรับปรงุ โครงกำร กจิ กรรมหรือเหตุน้นั ๆ
ไดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ สำนกั งำนเขตพนื้ ท่กี ำรศกึ ษำมธั ยมศกึ ษำ
พิษณโุ ลก อตุ รดติ ถ์จึงใหค้ วำมสำคญั ต่อระบบกำรรำยงำนเหตุ ดงั น้ี

1.1 รำยงำนระหว่ำงประสบเหตุ
1.2 รำยงำนหลงั ประสบเหตุ

มำตรกำรท่ี 2 กำรกำกับติดตำมและประเมนิ ผล
มำตรกำรโรงเรียนปลอดภยั

กระบวนกำรกำกับติดตำม ประเมนิ ผลกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภยั โดยดำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง
ทั้งก่อนดำเนนิ กำร ระหวำ่ งดำเนนิ กำร และ
หลังดำเนนิ กำร

7

บทที่

3

แผนปฏิบตั กิ ำรรกั ษำควำมปลอดภยั

แผนกำรปฏบิ ัตติ ำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร

มำตรกำรที่ 1 กำรพฒั นำควำมเข้มแขง็ ระบบบริหำรควำมปลอดภัย

1.1 มกี ำรจดั ทำแผนปฏบิ ัติกำรรกั ษำควำมปลอดภัย
กำรจดั ทำแผนปฏบิ ัติกำรรกั ษำควำมปลอดภัยมีกระบวนกำรดำเนนิ งำน ดงั นี้
1.1.1 ต้ังคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรพฒั นำควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น
1.1.2 กำหนดแผนงำน โครงกำรทเ่ี ก่ียวข้องกับกำรขบั เคล่อื น
ควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น
1.1.3 กำหนดแผนกำรจดั กิจกรรมพฒั นำบุคลำกรและ
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
1.1.4 มีระบบกำรรำยงำน และเผยแพร่ข้อมลู ข่ำวสำร
สำรสนเทศ ท่ีเกย่ี วข้องกบั ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
ได้อยำ่ งมีประสทิ ธิภำพ

8

1.2 มีกำรพฒั นำศกั ยภำพผู้บริหำร ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำใน 8
กำรดแู ลควำมปลอดภยั ในโรงเรียน 9
กำรพัฒนำศกั ยภำพผบู้ รหิ ำร ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำในกำร

ดแู ลควำมปลอดภยั ในโรงเรยี นมีกระบวนกำรดำเนินงำน ดังน้ี
1.2.1 กำหนดให้มกี ำรเพิ่มควำมรู้ ทศั นคติ ใน 3 ด้ำน ดังน้ี
1) ด้ำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
2) ด้ำนกำรคดั กรองกล่มุ เส่ยี งและช่วยเหลือ
3) ดำ้ นกำรจดั กำรในภำวะฉกุ เฉิน
1.2.2 บุคลำกรทุกระดับ เชน่ ผบู้ รหิ ำร ครู
ลกู จ้ำง ไดร้ บั กำรอบรมใหค้ วำมรู้
เกีย่ วกบั ควำมปลอดภัยในโรงเรียนตำมแผนงำนที่กำหนด

1.3 กำรมสี ่วนรว่ มของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรยี น ผู้ปกครอง
ชุมชนและภำคเี ครือข่ำยกระบวนกำรดำเนินงำนเพ่ือใหเ้ กิดกำรมี
สว่ นร่วมของครู บคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ นกั เรยี น ผปู้ กครอง
ชุมชนและภำคีเครอื ข่ำย โรงเรียนกำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ดำเนนิ งำนประกอบด้วย ผอู้ ำนวยกำร เป็นประธำน รอง
ผอู้ ำนวยกำร/ผ้ทู ไี่ ดร้ ับมอบหมำยเป็นรองประธำน ผู้แทนครู
ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขน้ั พน้ื ฐำน ผูแ้ ทนผปู้ กครอง
ผแู้ ทนนักเรียน ผูแ้ ทนชุมชน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนมหี นำ้ ท่ี ดงั น้ี
1. ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏบิ ตั ิกำรมำตรกำรโรงเรยี นปลอดภัย

(Safety School)
2. กำหนดมำตรกำรป้องกันและแกป้ ัญหำควำมปลอดภัยในโรงเรยี น

ตำมควำมเหมำะสม
3. วิเครำะหแ์ ละประเมนิ สถำนกำรณ์ ระดับควำมรนุ แรงของเหตทุ ่ี

เกิดข้ึน และกำหนดแนวทำงแกไ้ ข
4. ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมแนวทำงทก่ี ำหนด
5. ดแู ลชว่ ยเหลอื เยียวยำผ้ทู ี่ไดร้ บั ผลกระทบให้เกดิ ควำมพึงพอใจ

ตำมควำมเหมำะสม
6. กำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรประเมนิ รวมทง้ั ให้ขอ้ เสนอแนะ

มำตรกำรที่ 2 กำรจัดกำรศกึ ษำและฝึกปฏบิ ตั ดิ ้ำนควำมปลอดภัยในโรงเรยี น

2.1 มีกำรจดั กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร
2.1.1 บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรูท้ ้งั ในและนอกหอ้ งเรียน
2.1.2 จดั กจิ กรรมเสรมิ สร้ำงศักยภำพผ้เู รยี นให้มีทักษะชวี ิต
สำมำรถแกป้ ญั หำได้อยำ่ งเหมำะสม
2.1.3 เปิดช่องทำงให้นักเรียนได้มีสว่ นร่วมแสดงควำมคิดเหน็ เสนอแนวทำง ควำมตอ้ งกำร
เก่ียวกับควำมปลอดภยั ในโรงเรียนโดยผำ่ นกลไกของสภำนักเรียนหรือกลอ่ งรับฟงั
ควำมคดิ เห็นของโรงเรียน

2.2 มกี ำรฝึกอบรมและกำรซ้อมแผนกำรปอ้ งกนั ควำมปลอดภยั
2.2.1 มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น กำรเผชิญเหตอุ บุ ตั ิภยั และกำรดบั เพลงิ
ขน้ั ตน้ ในโรงเรยี น
2.2.2 มีกำรฝึกซ้อมดับเพลงิ และกำรฝกึ ซอ้ มอพยพหนีไฟ
ในโรงเรียนอย่ำงนอ้ ยปีละ 1 ครง้ั โดยประสำนหน่วยงำน
ท่ไี ด้รบั กำรรบั รองเปน็ วทิ ยำกรให้ควำมรู้

10

แผนกำรปฏบิ ัติตำมยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรขับเคลอ่ื นกำรดำเนินงำน

มำตรกำร กำรปอ้ งกนั กำรเผชิญเหตุ/ กำรเยยี วยำและ กำรรำยงำนเหตุ
กำรบำรงุ ขวญั
มำตรกำรที่ 1 กำรแก้ปัญหำ 1. รำยงำน
กำรรักษำควำม 1. ช่วยเหลือ ผู้บังคับบญั ชำและ
ปลอดภยั จำก 1.สร้ำงควำม 1. จัดให้มแี ผน ผู้เสียชีวิตและ หนว่ ยงำนที่
สิง่ แวดล้อม ผบู้ ำดเจบ็ ตำมสทิ ธิ เกย่ี วขอ้ ง
ในโรงเรียน ตระหนกั และให้ กำรปอ้ งกนั และ ประโยชนท์ ำง 2. แจ้งผปู้ กครอง
1.1 กำรจัดกำร กฎหมำย ทรำบ
ควำมปลอดภัยดำ้ น ควำมรู้ในกำรรักษำ กำรเคลื่อนย้ำย 2. จดั กจิ กรรม 3. รำยงำนต้น
อำคำรสถำนที่ พัฒนำควำมฉลำด สงั กดั ทรำบทันที
1.2 กำรรกั ษำ ควำมปลอดภัย ในกรณีเกดิ เหตุ ทำงอำรมณแ์ ละ 4. ติดตำมผลจำก
ควำมปลอดภัยดำ้ น สงั คม เพ่ือสร้ำง เหตุที่เกิดขึน้ อย่ำง
สุขอนำมยั กำรป้องกันและ ฉกุ เฉนิ ควำมภำคภูมใิ จ ใกลช้ ิดและรำยงำน
1.3 กำรรักษำ และรสู้ ึกมีคณุ ค่ำ เป็นระยะ
ควำมปลอดภัยจำก กำรแก้ปัญหำ 2. ปฐมพยำบำล 3. จดั ตงั้ ศูนย์
สตั ว์และแมลงมีพษิ ชว่ ยเหลือเยียวยำ
มลพษิ แก่นกั เรยี น เบอื้ งต้น/นำสง่ ต่อ พนื้ ฟจู ิตใจเบอื้ งต้น
(กำรให้คำปรึกษำ/
และบคุ ลำกร โรงพยำบำล กำรส่งต่อ)

2.แตง่ ตง้ั บคุ ลำกร 3. กำหนดช่องทำง

ดูแลและรับผิดชอบ ประสำนพิเศษเพื่อ

ดำ้ นอำคำรสถำนท่ี ขอกำรสนับสนุน

ดำ้ นโภชนำกำรเพื่อ ชว่ ยเหลือ จำก

กำกับ ตดิ ตำม ดแู ล หน่วยงำนต่ำง ๆ

กำรควบคุม เมอ่ื มภี ำวะ

คุณภำพอำหำร วกิ ฤตเกิดขนึ้ เช่น

และน้ำด่มื สถำนพยำบำล

ปลอดภัย สถำนีตำรวจ

3.จัดทำป้ำย/ สถำบันจิตวิทยำ

สญั ลักษณ์ข้อควร สำนกั งำน

ระวังดำ้ นควำม สำธำรณสขุ จังหวัด

ปลอดภัย กลุม่ งำน อำหำร

ในจุดอันตรำย และยำ เปน็ ตนั

4. จัดระบบ

มำตรฐำน

สขุ ำภบิ ำล

โรงอำหำร อำคำร

เรยี น อำคำร

ประกอบ

5. จดั สภำพ

แวดลอ้ มให้สะอำด

ร่มรน่ื กำจดั แหลง่

ท่ีอยู่อำศยั ของสตั ว์

มพี ษิ

11

มำตรกำร กำรปอ้ งกัน กำรเผชิญเหต/ุ กำรเยียวยำและ กำรรำยงำนเหตุ

มำตรกำรที่ 2 กำรแก้ปัญหำ กำรบำรุงขวญั 1. รำยงำน
กำรรักษำควำม ผู้บงั คับบัญชำและ
ปลอดภยั จำก 1.จดั ทำแผนงำน 1. ตรวจสอบข้อมลู 1. คณะกรรมกำร หนว่ ยงำนต้นสังกัด
อบุ ตั ิภยั ทันที
2.1 อัคคีภัย โครงกำร แต่งตั้ง เบอ้ื งต้น ประเมนิ วิเครำะห์ ประเมนิ 2. ตดิ ตำมผลจำก
2.2 วำตภยั เหตทุ ี่เกดิ ขน้ึ อย่ำง
2.3 อทุ กภยั กรรมกำร สถำนกำรณ์ และ ควำมเสียหำยเพื่อ ใกล้ชิดและรำยงำน
2.4 ธรณีพิบัติภัย เป็นระยะ
2.5 ภำวะโลก รบั ผดิ ชอบ กำร คดั กรอง ให้กำร ชว่ ยเหลอื เยยี วยำ
รอ้ น
เตรียมพร้อมรบั ช่วยเหลอื นกั เรียน 2. ให้กำรดแู ล

สถำนกำรณ์ และผู้ไดร้ ับ ชว่ ยเหลือตำม

2.ใหค้ วำมรู้และ ผลกระทบ ควำมเหมำะสม

ฝกึ ซ้อมครู ในโรงเรียน เช่น เครอื่ งอปุ โภค

บคุ ลำกรและ 2. ให้กำรช่วยเหลือ บริโภค

นักเรยี นเกยี่ วกบั เบื้องตนั กับ

อุบตั ภิ ัย นักเรียนและผู้

3.จดั ให้มีเจำ้ หนำ้ ที่ ไดร้ ับผลกระทบใน

อยเู่ วรรกั ษำ สถำนศึกษำ เพ่ือให้

สถำนที่รำชกำร ผู้ประสบเหตมุ ี

อย่ำงเคร่งครัด ควำมปลอดภัยหรือ

4. จัดใหม้ ี ลดอตั รำควำม

หมำยเลขโทรศัพท์ รุนแรงของ

ฉุกเฉินของ เหตุกำรณล์ ง

หน่วยงำนบรรเทำ 3. กำหนดขั้นตอน

สำธำรณภยั และ และวธิ กี ำรแจ้งเหตุ

จดุ รวมพล หรอื ระงับเหตุ

5. ตดิ ตง้ั อุปกรณใ์ น 4. ผทู้ ี่ไดร้ บั แจ้ง

กำรปอ้ งกนั อัคคีภัย เหตุ ดำเนินกำร

ไฟฟ้ำลัดวงจร และ ชว่ ยเหลอื ดำ้ น

ตรวจตรำให้อย่ใู น ร่ำงกำยและจิตใจ

สภำพพร้อมใชง้ ำน พร้อมประเมิน

สถำนกำรณ์

เบอื้ งตน้ โดยทันที

12

มำตรกำร กำรป้องกนั กำรเผชญิ เหต/ุ กำรเยยี วยำและ กำรรำยงำนเหตุ

กำรแก้ปัญหำ กำรบำรุงขวญั 1. แจ้งผ้ปู กครอง
นกั เรยี นให้
มำตรกำรท่ี 3 กำร 1. มีมำตรกำร 1.คดั กรองนักเรยี น ให้กำรดูแล รับทรำบ
2. รำยงำนตอ่
รักษำควำม ป้องกนั เช้ือ ผ้บู รหิ ำร ครู ช่วยเหลือตำม หนว่ ยงำนรำชกำร
ทเี่ ก่ยี วข้อง ได้แก่
ปลอดภัยจำกโรค COVID–19 บุคลำกร และ โอกำสและ สำธำรณสุข
โรงพยำบำล และ
ระบำด คดั กรองจำกท้งั ผู้เกีย่ วขอ้ ง มีกำร ควำมเหมำะสม ศบค.จังหวดั
3. รำยงำน
3.1 กำรแพร่ ภำยในโรงเรียน ตรวจวัดอณุ หภูมิ ผู้บังคับบญั ชำ
ตำมลำดบั
ระบำดของโรคติด และต่ำงประเทศ สวมหนำ้ กำก 4. ติดตำมผลจำก
เหตทุ ีเ่ กดิ ขึน้ อยำ่ ง
เช้อื ไวรัส (ครชู ำวตำ่ งชำต)ิ กำรล้ำงมือด้วยสบู่ ใกล้ชิดและรำยงำน
เปน็ ระยะ
โคโรนำ 2019 2. มีมำตรกำรเฝำ้ เหลว/แอลกอฮอล์

(COVID-19) ระวงั และกำร เจล กำรเว้น

3.2 กำรแพร่ สอบสวนโรค ระยะหำ่ ง 1 เมตร

ระบำดจำกพำหะ 3. มกี ำรประสำน กำรทำ

นำโรค และสรำ้ งควำม ควำมสะอำด

3.2.1 ไขเ้ ลอื ดออก ร่วมมือจำกทุกภำค (หอ้ งเรยี น

3.2.2 ไข้หวดั ส่วน ห้องปฏบิ ตั กิ ำร

ไข้หวดั ใหญ่ 4. มีกำรทำควำม โรงฝึกงำน อำคำร

3.2.3 โรคตำแดง สะอำดห้องเรียน เรียน โรงอำหำร

3.2.4 โรคที่เกดิ ห้องสำนกั งำน และ พ้ืนที่สว่ นกลำง)

จำกระบบทำงเดิน พ้นื ท่ีภำยใน และลดควำมแออดั

อำหำร โรงเรียนอย่ำง 2. กรณพี บผ้ทู ่ีมี

พร้อมเพรยี งกัน ควำมเส่ียง คดั แยก

(Big Cleaning นักเรยี นท่ปี ่วยออก

Day) จำกนักเรียน และ

5. ปรบั ปรุง ครูท่ีมีสขุ ภำพดี

สิ่งแวดลอ้ มและ และแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี

กำจัดแหล่ง สำธำรณสุขรบั ตวั

เพำะพันธ์ุ ไปตรวจ

6. จดั กิจกรรม 3. ขอรบั กำร

ประชำสมั พนั ธ์ สนับสนุนจำก

ใหค้ วำมรูเ้ รื่องกำร หน่วยงำน

ป้องกันโรคระบำด สำธำรณสุข

ตำมสถำนกำรณ์ ในกำรกำจดั ตน้ ตอ

ของโรคระบำด

4. นำผู้ป่วยสง่ ตอ่

โรงพยำบำล

13

มำตรกำร กำรปอ้ งกัน กำรเผชิญเหตุ/ กำรเยยี วยำและกำร กำรรำยงำนเหตุ

กำรแก้ปญั หำ บำรงุ ขวัญ

มำตรกำรท่ี 4 1. โรงเรียน 1. มีแนวปฏบิ ัติ 1. ตรวจสอบขอ้ มูล 1. รำยงำน

กำรรกั ษำควำม ผู้ปกครอง และ กำรจดั กำรหรือ เบอื้ งต้น ประเมนิ ผ้บู งั คบั บัญชำ

ปลอดภัยดำ้ น ชุมชน รว่ มมอื กัน กำรระงบั เหตุ สถำนกำรณ์ และคดั ตำมลำดบั

อบุ ัติเหตุ กำหนดมำตรกำร กำรช่วยเหลอื เมือ่ กรอง ให้กำร 2. บนั ทกึ ข้อมลู

4.1 กำรเดนิ ทำง รบั -ส่งนกั เรยี น เกิดเหตุใน ช่วยเหลือผ้เู รียนและ ในแบบรำยงำน

ไป-กลบั โรงเรยี น ตอนเช้ำและเลิก โรงเรียน ผู้ได้รบั ผลกระทบ ทโ่ี รงเรียนกำหนด

4.2 กำรทำ เรียน 2. สรำ้ งควำม ในโรงเรียน

กจิ กรรมใน-นอก 2.นักเรียนทำ ตระหนัก 2. ใหก้ ำรช่วยเหลือ

โรงเรยี น กจิ กรรมเกี่ยวกับกำร ประชำสมั พนั ธ์ เบอื้ งตันกับนักเรยี น

4.3 กำรใช้ ปฏบิ ัติตำมกฎจรำจร และ สร้ำงกำรรบั รู้ และผู้ไดร้ บั

เครื่องมือ อบรมให้ควำมรูเ้ รื่อง แนวปฏิบัติกำร ผลกระทบใน

เคร่อื งใช้ และ ดำ้ นประกนั ภยั จัดกำรและกำร โรงเรียน เพ่อื ใหผ้ ู้

อปุ กรณ์ตำ่ ง ๆ 3. ศึกษำและปฏิบัติ ชว่ ยเหลือทั้ง ประสบเหตุ

4.4 อบุ ตั ิเหตุ ตำมระเบียบ ภำยในและ มคี วำมปลอดภัย

ทำงน้ำ กระทรวงศกึ ษำธิกำร ภำยนอกโรงเรยี น หรอื ลดอตั รำ

วำ่ ดว้ ยกำรพำ 3. เตรยี มบคุ ลำกร ควำมรนุ แรงของ

นกั เรียนไปศึกษำ และเคร่ืองมือให้ เหตุกำรณ์ลง

นอกสถำนทโ่ี ดย พรอ้ มรับ

เคร่งครัด สถำนกำรณ์ เช่น

4. ควบคมุ ดูแลให้ กำรซอ้ มดับเพลงิ

นกั เรียนอยูใ่ น กำรซอ้ มหนีไฟ

ระเบยี บวนิ ัยและใช้ กำรปฐมพยำบำล

ควำมระมัดระวงั ใน เบื้องตัน เปน็ ตัน

กำรทำกจิ กรรม

5. ตรวจสอบ

เครอื่ งมือเคร่ืองใช้

และอุปกรณต์ ่ำง ๆ

ให้มีสภำพดี กำหนด

ระยะเวลำ

ในกำรตรวจสอบ

บำรุงรกั ษำ

6. จดั ทำคู่มือกำรใช้

บำรงุ รกั ษำเครอื่ งมือ

เคร่อื งใชแ้ ละ

14

มำตรกำร กำรปอ้ งกนั กำรเผชิญเหตุ/ กำรเยยี วยำและ กำรรำยงำนเหตุ
กำรแก้ปัญหำ กำรบำรงุ ขวัญ
อปุ กรณ์แตล่ ะ
ประเภท
7. ส่งเสรมิ ให้
นกั เรยี นว่ำยน้ำเปน็
ฝกึ อบรมให้
นักเรียนมีควำมรู้
เรอ่ื งกำรช่วยเหลอื
ตนเองเบื้องต้นเม่ือ
ประสบภัยทำงนำ้
เชน่ แนวปฏบิ ัติ
และกำรปฐม
พยำบำลสำหรับ
กรณคี นตกน้ำ

15

มำตรกำร กำรป้องกัน กำรเผชญิ เหต/ุ กำรเยยี วยำและกำร กำรรำยงำนเหตุ

กำรแก้ปญั หำ บำรงุ ขวัญ

มำตรกำรท่ี 5 1. จดั ให้มี 1. ระงบั เหตุ และ 1. เชญิ นกั สงั คม 1. ระงับเหตุ และ

กำรรักษำควำม คณะกรรมกำรเฝ้ำ ให้กำรชว่ ยเหลือ สงเครำะห์/ ให้กำรช่วยเหลือ

ปลอดภยั ด้ำน ระวงั และแก้ไข เมือ่ เกิดเหตุ หนว่ ยงำนที่ เม่ือเกิดเหตุ

สิทธิและ ปญั หำนักเรยี นท่ีมี ในโรงเรยี น เกย่ี วขอ้ งมำพูดคุย ในโรงเรียน

สวัสดภิ ำพ พฤติกรรมไมพ่ ึง เช่น กำรรบั ฟงั กบั เด็กเพ่อื ปรับ เช่น กำรรับฟัง

นักเรียน ประสงค์ กำรเจรจำตอ่ รอง สภำพจติ ใจ กำรเจรจำต่อรอง

5.1 เหตุสว่ นตวั 2. เปดิ ช่องทำงให้ กำรเกบ็ ขอ้ มูล 2. จัดต้งั ศนู ย์ กำรเกบ็ ขอ้ มลู

5.1.1 กำร นกั เรียนไดแ้ สดง เป็นตนั ช่วยเหลอื เยยี วยำพนื้ เปน็ ตัน

เรยี กร้องสทิ ธิ์ ควำมคดิ เห็น เสนอ 2. เชญิ นักเรยี นมำ ฟูจติ ใจ (กำรให้ 2. เชิญนกั เรยี นมำ

5.1.2 กำรขำด แนวทำง ควำม พบครูทีป่ รึกษำ คำปรึกษำ/กำรสง่ พบครทู ่ีปรึกษำ

ควำมเข้ำใจในกำร ต้องกำร เก่ียวกบั อยำ่ งไม่เปน็ ตอ่ ) อย่ำงไมเ่ ป็น

ดูแลสุขภำพกำย ควำมปลอดภยั ทำงกำร 3. เชญิ ประชมุ ทำงกำร

และจิตใจ ในสถำนศกึ ษำโดย 3. ประสำนควำม ผู้ปกครองเพื่อหำ 3. ประสำนควำม

5.1.3 กำรทำ ผ่ำนกลไกของสภำ รว่ มมอื กบั แนวทำงแก้ไขปัญหำ ร่วมมือกับ

ร้ำยตวั เองและ นักเรียนหรอื กล่อง ผู้ปกครองและ และให้กำรช่วยเหลือ ผ้ปู กครองและ

กำรฆ่ำตัวตำย รบั ฟัง หนว่ ยงำน อย่ำงจรงิ จัง หน่วยงำน

5.1.4 กำรขำด ควำมคิดเห็นของ ที่เกยี่ วข้อง 4. ดำเนินกำรปกปดิ ที่เกย่ี วข้อง

ควำมเขำ้ ใจในกำร สถำนศกึ ษำ 4. มขี น้ั ตอนส่งต่อ ข้อมลู สถำนกำรณ์ 4. มีข้นั ตอนสง่ ต่อ

ดแู ลสุขภำพกำย 3. ใช้ระบบกำรดแู ล ท่ีชดั เจน ของนักเรยี นเป็น ทชี่ ดั เจน

และจติ ใจ ช่วยเหลือนักเรียน เปน็ กำรเฉพำะกับ ควำมลบั กรณีกำรมี เป็นกำรเฉพำะกับ

5.2 เหตุจำก อย่ำงจริงจงั และ สถำนกำรณ์ ควำมจำเป็นต้อง สถำนกำรณ์

รว่ มกบั บุคคลอืน่ ต่อเนือ่ ง เพอื่ ให้ผู้ประสบ ได้รบั กำรฟน้ื ฟสู ภำพ เพอื่ ใหผ้ ปู้ ระสบ

5.2.1 กำรลว่ ง 4. จดั ตง้ั กลุ่มเฝ้ำ เหตไุ ด้รบั กำร จติ ใจ ควรให้พักกำร เหตไุ ด้รบั กำร

ละเมิดทำง ระวงั กำรถูกลว่ ง บำบัดรกั ษำ เรยี นกอ่ นระยะสน้ั ๆ บำบดั รักษำ

ร่ำงกำยและจติ ใจ ละเมดิ ทำงเพศ โดย ทั้งด้ำนรำ่ งกำย ทั้งดำ้ นรำ่ งกำย

5.2.2 ทอ้ งในวัย อำศยั กระบวนกำร และจิตใจจำก และจิตใจจำก

เรยี น เครือข่ำยท้ังภำยใน ผูเ้ ช่ียวชำญ ผ้เู ชี่ยวชำญ

5.2.3 สงิ่ เสพติด และภำยนอก เฉพำะทำง เฉพำะทำง

5.2.4 ทะเลำะ 5. จัดกิจกรรม/ 5. แจง้ ควำมลง 5. แจ้งควำมลง

วิวำท อบรมสรำ้ งเสรมิ บันทึกประจำวนั บันทึกประจำวัน

5.2.5 อบำยมขุ ทักษะชีวติ ให้แก่ กรณเี ดก็ ถกู กรณีเดก็ ถกู

5.2.6 พฤติกรรม นักเรียน ล่อลวงและลกั พำ ล่อลวงและลักพำ

ชสู้ ำว 6. ดำเนินกำรอบรม

ให้ควำมรู้ ดำ้ นกำร

16

มำตรกำร กำรปอ้ งกนั กำรเผชิญเหตุ/ กำรเยียวยำและ กำรรำยงำนเหตุ
กำรแก้ปัญหำ กำรบำรุงขวญั

5.3 เหตุจำกสังคม นำเข้ำข้อมลู

5.3.1 ส่อื ลำมก ข่ำวสำรและสอื่

อนำจำร โซเชยี ลมเี ดียต่ำง ๆ

5.3.2 กำร อย่ำงสรำ้ งสรรค์

แทรกแซงจำก และมีวิจำรณญำณ

กลุ่มบคุ คล 7. บูรณำกำรกำร

5.3.3 สือ่ โซเชียล สอนเรือ่ งเพศศึกษำ

มเี ดียและเกม ทักษะในศตวรรษท่ี

5.3.4 กำรถูก 21 พระบรมรำ-

ล่อลวงและลักพำ โชบำยด้ำนกำร

เป็นพลเมืองดี

มีศลี ธรรมคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีและ

เหมำะสมทำง

สังคมใหแ้ ก่

นักเรียน

17

18

แผนกำรปฏิบัตติ ำมยทุ ธศำสตรท์ ่ี 3 กำรรำยงำน กำรกำกบั ตดิ ตำมและประเมนิ ผล

มำตรกำรที่ 1 กำรรำยงำนเหตุ

1.1 รำยงำนระหว่ำงประสบเหตุ
กำรรำยงำนระหวำ่ งประสบเหตุ มีกระบวนกำรดำเนินงำน ดงั น้ี
1.1.1 กรณีฉกุ เฉิน (ประสบเหตซุ งึ่ หน้ำหรือกรณีเปน็ ข่ำว)
1) รำยงำนตนั สงั กัดทรำบทนั ที
2) ติดตำมผลจำกเหตุทเ่ี กิดขึ้นอยำ่ งใกล้ชดิ และรำยงำนเป็นระยะ
1.1.2 กรณีไม่ฉกุ เฉนิ
1) รำยงำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดบั
2) บันทึกข้อมูลในแบบรำยงำนท่ีโรงเรียนกำหนด

1.2 รำยงำนหลังประสบเหตุ
กำรรำยงำนหลงั ประสบเหตุ มกี ระบวนกำรดำเนินงำน ดงั นี้
1.2.1 รำยงำนผลกำรดำเนนิ กำร
1.2.2 รำยงำนผลกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอืน่ ท่ีเกีย่ วข้อง

มำตรกำรที่ 2 กำรกำกับตดิ ตำมและประเมนิ ผลมำตรกำรโรงเรยี นปลอดภัย

รำยงำนกำรตดิ ตำมและประเมินผลมำตรกำรโรงเรยี นปลอดภยั พรอ้ มท้ังจัดเกบ็ ข้อมลู
อย่ำงเป็นระบบ

19

บทที่

4

กำรประเมิน กำกบั และติดตำม

ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 1 กำรบริหำรจดั กำร

มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำควำมเขม้ แขง็ ระบบบรหิ ำรควำมปลอดภัย

1. คำอธบิ ำย
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในโรงเรียน กำหนด

แผนงำน โครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรขับเคลื่อนควำมปลอดภัย แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ทัศนคติ ใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ด้ำนกำรคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงและช่วยเหลือ และด้ำนกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน โดยกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และภำคีเครือข่ำย มีระบบเผยแพร่รำยงำนข้อมูล ข่ำวสำร สำรสนเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยใน
โรงเรียนไดอ้ ยำ่ งมปี ระสทิ ธิภำพ

2. ประเดน็ กำรพจิ ำรณำ

1. มีกำรแตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรจดั ทำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น
2. มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรขับเคล่ือนควำม
ปลอดภัยในโรงเรยี น
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ในโรงเรียนเพื่อเพิ่มควำมรู้ ทัศนคติ ใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ด้ำนกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
และช่วยเหลือ และดำ้ นกำรจดั กำรในภำวะฉกุ เฉนิ
4. มีระบบเครือข่ำยเพ่ือกำรมีส่วนรว่ มของโรงเรียน ผูป้ กครอง ชมุ ชนและภำคเี ครือข่ำย มรี ะบบ
เผยแพรข่ ้อมูล ขำ่ วสำร สำรสนเทศ ท่เี กี่ยวข้องกับควำมปลอดภยั ในโรงเรยี นได้อย่ำงมีประสิทธภิ ำพ
5. มีแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติภัยและอุบัติเหตุโดยกำหนดให้ครอบคลุมทุกภัยที่อำจ
เกิดข้ึนกับนักเรียน เช่น ด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขอนำมัย ควำมปลอดภัยจำกสัตว์และแมลงมีพิษ ควำมปลอดภัย
ด้ำนสทิ ธแิ ละสวสั ดภิ ำพนักเรยี น เปน็ ต้น

20

3. เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

คำ่ คะแนน เกณฑก์ ำรใหค้ ะแนน
1 โรงเรยี นจดั กจิ กรรมตำมประเด็นพิจำรณำไม่ชดั เจนหรอื จัดกจิ กรรมตำมประเดน็
พจิ ำรณำไดไ้ มเ่ กินจำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรยี นจัดกจิ กรรมตำมประเด็นพิจำรณำได้จำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเด็นพิจำรณำไดจ้ ำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำได้จำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำไดค้ รบทงั้ 5 รำยกำร

4. วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้ มลู /แหล่งข้อมูล

วธิ ีกำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล แหลง่ ข้อมลู
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร ครู นกั เรยี น และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง

2. กำรสังเกต สภำพแวดล้อม พฤติกรรมของครแู ละนักเรียน

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลกั ฐำน • แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ ขอ้ มูล • คำสั่งกำรปฏบิ ตั ิงำนของโรงเรยี น
เชงิ ประจักษ์ • บนั ทกึ กำรประชุม
• สมุดนิเทศ
• รำยงำนกำรประเมนิ ตนเอง (SAR)
• แฟม้ สะสมงำนของครู / ผูบ้ ริหำรสถำนศกึ ษำ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกจิ กรรม

ฯลฯ

21

มำตรกำรท่ี 2 กำรจัดกำรศึกษำและฝึกปฏบิ ตั ิดำ้ นควำมปลอดภัยในโรงเรียน

1. คำอธิบำย
โรงเรียนจัดให้มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนควำมปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน

จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม เปิดช่องทำง
ให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนวทำง ควำมต้องกำร เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในโรงเรียนโดยผ่ำน
กลไกของสภำนักเรียนหรือกล่องรับฟังควำมคิดเห็นของโรงเรียน มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้น กำรเผชิญเหตุอุบัติภัยและกำรดับเพลิงข้ันต้นในโรงเรียน มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและกำรฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟในโรงเรียนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสำนหน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรองเป็นวิทยำกร
ใหค้ วำมรู้

2. ประเดน็ พิจำรณำ
1. มกี ำรบูรณำกำรกำรจดั กำรเรียนร้ดู ำ้ นควำมปลอดภยั ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. มีกำรจดั กจิ กรรมเสรมิ สร้ำงศักยภำพผ้เู รียนใหม้ ที ักษะชีวิต สำมำรถแก้ปญั หำได้อยำ่ งเหมำะสม
3. เปิดช่องทำงให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเหน็ เสนอแนวทำง ควำมต้องกำร เกี่ยวกบั

ควำมปลอดภัยในโรงเรยี นโดยผำ่ นกลไกของสภำนักเรียนหรอื กล่องรับฟังควำมคิดเห็นของโรงเรยี น
4. มีกำรอบรมเกีย่ วกับกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรเผชญิ เหตุอุบัติภัยและกำรดบั เพลงิ ขัน้ ต้น

ในโรงเรยี น
5. มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและกำรฝกึ ซ้อมอพยพหนไี ฟในโรงเรยี นอยำ่ งน้อยปีละ 1 ครงั้

โดยประสำนหน่วยงำนทไ่ี ดร้ บั กำรรบั รองเปน็ วิทยำกรให้ควำมรู้

22

3. เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

คำ่ คะแนน เกณฑก์ ำรให้คะแนน
1 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำไมช่ ัดเจนหรือจัดกิจกรรมตำมประเด็น
พจิ ำรณำได้ไมเ่ กนิ จำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรียนจัดกจิ กรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำได้จำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรียนจัดกจิ กรรมตำมประเด็นพิจำรณำได้จำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำไดจ้ ำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเด็นพิจำรณำไดค้ รบท้งั 5 รำยกำร

4. วิธกี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมลู /แหลง่ ข้อมูล

วธิ กี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล แหลง่ ข้อมูล
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผู้บรหิ ำร ครู นกั เรียน และผู้ท่ีเกีย่ วขอ้ ง

2. กำรสังเกต สภำพแวดล้อม พฤติกรรมของครูและนักเรยี น

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน • แผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี
รอ่ งรอยกำรปฏบิ ัติงำน หรือ ขอ้ มูล • คำสัง่ กำรปฏบิ ัตงิ ำนของโรงเรยี น
เชิงประจักษ์ • บนั ทกึ กำรประชมุ
• สมุดนเิ ทศ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกิจกรรม

ฯลฯ

23

ยทุ ธศำสตร์ท่ี 2 กำรขับเคลอื่ นกำรดำเนนิ งำน

มำตรกำรท่ี 1 กำรรักษำควำมปลอดภยั จำกสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

1. คำอธิบำย
มีมำตรกำรป้องกันด้ำนควำมปลอดภัยจำกส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน มีกำรสร้ำงควำมตระหนักและ

ให้ควำมรู้ในกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรป้องกันและกำรแก้ปัญหำมลพิษแก่นักเรียนและบุคลำกร แต่งต้ัง
บคุ ลำกรดูแลและรับผิดชอบดำ้ นอำคำรสถำนที่ ด้ำนโภชนำกำร เพื่อกำกับ ตดิ ตำม ดูแลกำรควบคุมคุณภำพ
อำหำรและน้ำด่ืมปลอดภัย จัดทำป้ำย/สัญลักษณ์ข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำย จัดระบบ
มำตรฐำนสุขำภิบำลโรงอำหำร อำคำรเรียน อำคำรประกอบ จัดสภำพแวดล้อมให้สะอำดร่มรนื่ กำจัดแหล่ง
ที่อยู่อำศัยของสัตว์มีพิษ มีแผนรับมือกำรเผชิญเหตุและกำรแก้ปัญหำ กำรเยียวยำและบำรุงขวัญ รวมถึง
แผนกำรรำยงำนเหตอุ ยำ่ งเป็นระบบ

2. ประเดน็ กำรพิจำรณำ

1. มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกส่งิ แวดลอ้ มในโรงเรียน
2. กำรใหค้ วำมรู้เพ่อื สรำ้ งควำมตระหนักในกำรรกั ษำควำมปลอดภัย กำรป้องกนั และ
กำรแก้ปัญหำมลพิษ เชน่ ปัญหำฝุ่น pm 2.5 ปญั หำภำวะโลกรอ้ น แกน่ ักเรยี น ครู และบคุ ลำกรทำงกำร
ศึกษำ
3. แตง่ ตง้ั บุคลำกรดูแลและรับผิดชอบด้ำนอำคำรสถำนท่ี ดำ้ นโภชนำกำรเพ่อื กำกับ ติดตำม ดแู ล
กำรควบคุมคณุ ภำพอำหำรและนำ้ ดื่ม
4. จดั สภำพแวดลอ้ มให้สะอำดร่มรื่น กำจัดแหล่งท่ีอยู่อำศยั ของสัตว์มีพิษ จัดทำปำ้ ย/สัญลกั ษณ์
ข้อควรระวังดำ้ นควำมปลอดภยั ในจุดอันตรำย จัดระบบมำตรฐำนสุขำภิบำล โรงอำหำร อำคำรเรยี น อำคำร
ประกอบ ฯลฯ
5. มแี ผนรับมือกำรเผชญิ เหตแุ ละกำรแก้ปญั หำ กำรเยียวยำและบำรงุ ขวญั ดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรรำยงำนเหตุอยำ่ งเป็นระบบ

24

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน

คำ่ คะแนน เกณฑก์ ำรใหค้ ะแนน
1 โรงเรยี นจัดกจิ กรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไมช่ ัดเจนหรือจัดกจิ กรรมตำมประเด็น
พจิ ำรณำได้ไม่เกนิ จำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำไดจ้ ำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำได้จำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำได้จำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำได้ครบทัง้ 5 รำยกำร

4. วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมลู /แหล่งข้อมูล

วธิ กี ำรเก็บรวบรวมข้อมลู แหล่งข้อมลู
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร ครู นักเรยี น และผู้ที่เกีย่ วข้อง

2. กำรสังเกต สภำพแวดลอ้ ม พฤตกิ รรมของครแู ละนักเรยี น

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลกั ฐำน • มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกส่งิ แวดลอ้ มในโรงเรียน
รอ่ งรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ ขอ้ มูล • คำสัง่ กำรปฏบิ ตั ิงำนของโรงเรยี น
เชิงประจกั ษ์ • บันทึกกำรประชมุ

• สถติ ิกำรเกิดอบุ ตั ิเหตุ 21

• บันทกึ นำ้ หนัก สว่ นสูงของนักเรยี น

• รำยงำนกำรทดสอบสมรรถภำพของนักเรียน
• แผนกำรจดั กำรเรียนรบู้ รู ณำกำรเกย่ี วกับกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยจำกส่ิงแวดล้อม

• ป้ำย/สัญลกั ษณ์ข้อควรระวังดำ้ นควำมปลอดภัยต่ำง ๆ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกิจกรรม

ฯลฯ

25

มำตรกำรท่ี 2 กำรรักษำควำมปลอดภัยจำกอุบัตภิ ยั

1. คำอธบิ ำย
มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั ดำ้ นอุบตั ภิ ัย มกี ำรแต่งต้งั กรรมกำรรบั ผิดชอบ กำรเตรียมพรอ้ มรบั

สถำนกำรณด์ ้ำนอบุ ตั ภิ ัย อันไดแ้ ก่ อัคคภี ยั วำตภยั อทุ กภัย ธรณีพิบัติภยั ภำวะโลกรอ้ น มกี ำรใหค้ วำมร้แู ละ
ฝกึ ซอ้ มครู บคุ ลำกรและนักเรียนเกีย่ วกับอุบัติภยั จดั ให้มเี จ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรรกั ษำสถำนทรี่ ำชกำรอยำ่ ง
เครง่ ครัด จัดทำหมำยเลขโทรศพั ท์ฉกุ เฉินของหนว่ ยงำนบรรเทำสำธำรณภยั จุดรวมพล และติดตัง้ อปุ กรณใ์ น
กำรป้องกันอัคคภี ัย ไฟฟ้ำลดั วงจร รวมทง้ั ตรวจตรำให้อยใู่ นสภำพพรอ้ มใชง้ ำน

2. ประเด็นพจิ ำรณำ
1. มีมำตรกำรรกั ษำควำมปลอดภัยด้ำนอุบัตภิ ยั และแตง่ ต้ังกรรมกำรรบั ผดิ ชอบ กำรเตรียมพรอ้ ม

รบั สถำนกำรณด์ ้ำนอบุ ัติภัยไวล้ ว่ งหน้ำ และจัดใหม้ เี จ้ำหนำ้ ท่ีอยเู่ วรรกั ษำสถำนทีร่ ำชกำรอยำ่ งเคร่งครดั
2. ใหค้ วำมรแู้ ละฝึกซอ้ มครู บุคลำกรและนักเรียนเก่ียวกับอุบตั ิภัย ไดแ้ ก่ อัคคภี ยั วำตภัย อุทกภัย

ธรณีพบิ ัติภัย และภำวะโลกร้อน
3. จัดทำหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัยติดตำมจดุ ที่สังเกตเหน็

ไดช้ ดั และกำหนดจดุ รวมพลในกรณเี กดิ อบุ ตั ิภยั
4. ติดตั้งอปุ กรณ์ในกำรปอ้ งกันอัคคีภยั ไฟฟำ้ ลัดวงจร เวชภณั ฑต์ ำ่ ง ๆ ที่จำเปน็ และตรวจตรำให้

อย่ใู นสภำพพร้อมใช้งำน
5. มแี ผนรับมอื กำรเผชิญเหตแุ ละกำรแกป้ ญั หำ กำรเยียวยำและบำรงุ ขวัญ รวมถงึ แผนกำร

รำยงำนเหตุในกรณีเกิดอุบัติภัยอย่ำงเปน็ ระบบ

26

3. เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

คำ่ คะแนน เกณฑก์ ำรใหค้ ะแนน
1 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำไมช่ ัดเจนหรอื จัดกจิ กรรมตำมประเดน็
พิจำรณำได้ไมเ่ กนิ จำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรยี นจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พิจำรณำได้จำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำได้จำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำไดจ้ ำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรียนจัดกจิ กรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไดค้ รบท้ัง 5 รำยกำร

4. วธิ ีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งขอ้ มลู

วิธกี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมลู แหลง่ ข้อมลู
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร ครู นกั เรยี น และผ้ทู ี่เกีย่ วขอ้ ง

2. กำรสงั เกต สภำพแวดลอ้ ม พฤติกรรมของครูและนักเรยี น

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน • มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกอุบัติภยั
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ ขอ้ มูล • คำสงั่ กำรปฏิบัตงิ ำนของโรงเรียน
เชงิ ประจกั ษ์ • บันทกึ กำรประชุม
• สมดุ นเิ ทศ

• แผนกำรจัดกำรเรียนร้บู รู ณำกำรเกย่ี วกับกำรรกั ษำ
ควำมปลอดภยั จำกภยั พบิ ัติ

• อปุ กรณ์ในกำรป้องกนั อบุ ตั ิภัย
• แผนกำรซ้อมรับมืออุบัตภิ ัย
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกจิ กรรม

ฯลฯ

27

มำตรกำรท่ี 3 กำรรักษำควำมปลอดภัยจำกโรคระบำด

1. คำอธบิ ำย

มีมำตรกำรป้องกนั เชอื้ COVID–19 กำรแพรร่ ะบำดจำกพำหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก ไขห้ วัด
ไข้หวดั ใหญ่ โรคตำแดง โรคทเี่ กิดจำกระบบทำงเดินอำหำร และมมี ำตรกำรเฝ้ำระวงั และกำรสอบสวนโรค
มกี ำรประสำนและสรำ้ งควำมร่วมมอื จำกทกุ ภำคสว่ น มีกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหลง่ เพำะพนั ธุ์
ของพำหะนำโรค และจัดกจิ กรรมให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันโรคระบำดตำมสถำนกำรณ์

2. ประเด็นพิจำรณำ

1. มมี ำตรกำรป้องกนั เชอื้ COVID–19 กำรแพรร่ ะบำดจำกพำหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก ไขห้ วัด
ไข้หวดั ใหญ่ โรคตำแดง โรคที่เกิดจำกระบบทำงเดินอำหำร และมีมำตรกำรเฝำ้ ระวงั และกำรสอบสวนโรค

2. มีกำรปรบั ปรุงสิง่ แวดล้อม และกำจัดแหลง่ เพำะพันธข์ุ องพำหะนำโรค
3. มีกำรประสำนและสร้ำงควำมร่วมมอื จำกทุกภำคส่วน
4. มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เร่อื งกำรป้องกันโรคระบำดตำมสถำนกำรณ์
5. มีแผนรบั มอื กำรเผชญิ เหตุและกำรแก้ปัญหำ กำรเยียวยำและบำรงุ ขวัญ รวมถึงแผนกำร
รำยงำนเหตใุ นกรณีเกิดกำรติดตอ่ ของโรคระบำดอยำ่ งเปน็ ระบบ

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน

ค่ำคะแนน เกณฑก์ ำรให้คะแนน
1 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำไมช่ ดั เจนหรือจัดกิจกรรมตำมประเดน็
พิจำรณำได้ไมเ่ กนิ จำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรยี นจัดกิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำไดจ้ ำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำไดจ้ ำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำได้จำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรียนจัดกจิ กรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไดค้ รบท้งั 5 รำยกำร

28

4. วธิ ีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมลู

วิธกี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล แหลง่ ข้อมลู
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร ครู นกั เรียน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

2. กำรสังเกต สภำพแวดล้อม พฤติกรรมของครูและนักเรียน

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลกั ฐำน • มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั จำกโรคระบำด
ร่องรอยกำรปฏบิ ัตงิ ำน หรือ ขอ้ มูล • คำสง่ั กำรปฏบิ ัตงิ ำนของโรงเรียน
เชิงประจักษ์ • บันทกึ กำรประชุม
• สมุดนเิ ทศ

• แผนกำรจดั กำรเรียนรบู้ ูรณำกำรเกย่ี วกบั กำรรักษำ
ควำมปลอดภยั จำกโรคระบำด
• ป้ำยนเิ ทศให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับโรคระบำด

• กำรจัดระบบสุขำภิบำล เชน่ อำ่ งล้ำงมือ อปุ กรณ์ทำควำมสะอำด

เครือ่ งวดั อุณหภูมิ แอลกอฮอล์/เจลลำ้ งมือ ฯลฯ

• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกจิ กรรม

ฯลฯ

29

มำตรกำรที่ 4 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั ดำ้ นอบุ ตั เิ หตุ

1. คำอธิบำย

มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั ด้ำนอุบตั ิเหตุ ไดแ้ ก่ กำรเดินทำงไป-กลบั โรงเรียน กำรทำกิจกรรม
ใน-นอกโรงเรียน กำรใช้เครื่องมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้งอุบัติเหตุทำงน้ำ มีกำรจัดกิจกรรม
เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับประกันภัย มีกำรศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนไปศึกษำนอกสถำนท่ีโดยเคร่งครดั ควบคุมดูแลให้นักเรยี นอยู่ใน
ระเบียบวินัยและใช้ควำมระมัดระวังในกำรทำกิจกรรม ทั้งในและนอกสถำนที่ ตรวจสอบเครื่องมือเคร่ืองใช้
และอุปกรณต์ ่ำง ๆ ให้มีสภำพดี กำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบบำรงุ รักษำ จดั ทำคู่มอื กำรใช้ บำรงุ รักษำ
เครื่องมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์แต่ละประเภท มีกำรส่งเสริมให้นักเรียนว่ำยน้ำเป็น ฝึกอบรมให้นักเรียน
มีควำมรู้เร่ืองกำรช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบภัยทำงน้ำ เช่น แนวปฏิบัติและกำรปฐมพยำบำลโดย
กำรทำ CPR สำหรบั กรณคี นตกน้ำ

2. ประเด็นพิจำรณำ

1. มีมำตรกำรรกั ษำควำมปลอดภัยดำ้ นอบุ ัติเหตุ ไดแ้ ก่ กำรเดินทำงไป-กลับโรงเรยี น กำรทำ
กิจกรรมใน-นอกโรงเรยี น กำรใชเ้ ครื่องมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณต์ ่ำง ๆ วตั ถุไวไฟ สำรเคมี และวัตถุอันตรำย
รวมท้ังอุบัติเหตุทำงน้ำ

2. มีกำรจดั กิจกรรมเก่ียวกับกำรปฏบิ ัตติ ำมกฎจรำจร อบรมให้ควำมร้เู ก่ยี วกบั ประกนั ภัย
3. ตรวจสอบเครอ่ื งมือเครื่องใชแ้ ละอปุ กรณต์ ำ่ ง ๆ ให้มสี ภำพดี กำหนดระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบบำรงุ รกั ษำ จัดทำคู่มอื กำรใช้ บำรุงรกั ษำเครื่องมือเครื่องใชแ้ ละอุปกรณ์แตล่ ะประเภท
4. ส่งเสริมให้นกั เรยี นว่ำยนำ้ เป็น ฝึกอบรมใหน้ ักเรียนมีควำมรูเ้ รอื่ งกำรชว่ ยเหลือตนเองเบื้องต้น
เมื่อประสบภยั ทำงนำ้ เช่น แนวปฏบิ ัตแิ ละกำรปฐมพยำบำลโดยกำรทำ CPR สำหรบั กรณีคนตกน้ำ
5. มีแผนรบั มอื กำรเผชญิ เหตุและกำรแกป้ ญั หำ กำรเยียวยำและบำรุงขวัญ รวมถึงแผนกำร
รำยงำนเหตใุ นกรณเี กดิ กำรติดต่อของโรคระบำดอย่ำงเป็นระบบ

30

3. เกณฑก์ ำรให้คะแนน

ค่ำคะแนน เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน
1 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไม่ชัดเจนหรือจัดกจิ กรรมตำมประเดน็
พิจำรณำได้ไม่เกนิ จำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำได้จำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรยี นจัดกิจกรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำได้จำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไดจ้ ำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรยี นจัดกิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำได้ครบทั้ง 5 รำยกำร

4. วธิ กี ำรเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล/แหล่งข้อมูล

วธิ กี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมลู แหล่งข้อมูล
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผบู้ ริหำร ครู นักเรยี น และผทู้ ี่เกย่ี วขอ้ ง

2. กำรสังเกต สภำพแวดล้อม พฤตกิ รรมของครแู ละนักเรยี น

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน • มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั ด้ำนอุบตั เิ หตุ
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ ขอ้ มูล
เชิงประจักษ์ • คู่มือกำรใช้ บำรงุ รกั ษำเครื่องมอื เครอื่ งใชแ้ ละอปุ กรณ์แตล่ ะ
ประเภท

• แผนกำรจัดกำรเรยี นร้บู ูรณำกำรเกีย่ วกับกำรรักษำ

ควำมปลอดภยั

• คำส่งั กำรปฏบิ ัติงำนของโรงเรียน
• สถิตกิ ำรเกิดอุบัตเิ หตุ
• สมดุ นเิ ทศ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกิจกรรม

ฯลฯ

31

มำตรกำรท่ี 5 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั ดำ้ นสทิ ธิและสวสั ดภิ ำพนักเรียน

1. คำอธิบำย

มมี ำตรกำรเฝ้ำระวังและรักษำควำมปลอดภยั เกยี่ วกบั สทิ ธิและสวัสดิภำพนักเรยี น ได้แก่
เหตุส่วนตัว เหตุจำกร่วมกับบุคคลอ่ืน และเหตุจำกสังคม เปิดช่องทำงให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงควำม
คิดเห็น เสนอแนวทำง ควำมต้องกำร เกีย่ วกบั ควำมปลอดภัยในโรงเรียน โดยผำ่ นกลไกของสภำนกั เรยี นหรือ
กล่องรับฟังควำมคิดเห็นของโรงเรียน มีกำรใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงจริงจังและต่อเน่ือง
จัดตั้งกลุ่มเฝ้ำระวังกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ โดยอำศัยกระบวนกำรเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้สร้ำงเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนกำรนำเข้ำ
ข้อมูลข่ำวสำรและส่ือโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีวิจำรณญำณ บูรณำกำรกำรสอนเร่ือง
เพศศึกษำ ศีลธรรม คุณธรรม จรยิ ธรรมที่ดีและเหมำะสมทำงสงั คมใหแ้ กน่ กั เรียน

2. ประเดน็ พจิ ำรณำ

1. มมี ำตรกำรเฝ้ำระวงั และรักษำควำมปลอดภยั เกยี่ วกบั สทิ ธแิ ละสวัสดภิ ำพนักเรียน ไดแ้ ก่
เหตุส่วนตวั เหตจุ ำกรว่ มกับบุคคลอ่นื และเหตจุ ำกสงั คม

2. เปิดช่องทำงให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนวทำง ควำมต้องกำร เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยในโรงเรยี นโดยผำ่ นกลไกของสภำนักเรยี นหรือกลอ่ งรับฟงั ควำมคดิ เห็นของโรงเรียน

3. ใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมด้ำน
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน บูรณำกำรกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ ทักษะในศตวรรษที่ 21 พระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรเป็นพลเมืองดี มีศลี ธรรม คุณธรรม จริยธรรมท่ดี ีและเหมำะสมทำงสังคมใหแ้ ก่ผู้เรียน

4. ดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนกำรนำเข้ำข้อมูลข่ำวสำรและส่ือโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ
อย่ำงสรำ้ งสรรค์ และมีวจิ ำรณญำณ

5. มีแผนรับมือกำรเผชิญเหตุและกำรแก้ปัญหำ กำรเยียวยำและบำรุงขวัญ รวมถึงแผน
กำรรำยงำนเหตุในกรณีเกิดกำรติดตอ่ ของโรคระบำดอย่ำงเปน็ ระบบ

32

3. เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

ค่ำคะแนน เกณฑก์ ำรใหค้ ะแนน
1 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไม่ชัดเจนหรือจัดกิจกรรมตำมประเดน็
พิจำรณำได้ไมเ่ กนิ จำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำได้จำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรยี นจดั กิจกรรมตำมประเด็นพิจำรณำไดจ้ ำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรยี นจดั กจิ กรรมตำมประเด็นพิจำรณำได้จำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำไดค้ รบท้งั 5 รำยกำร

4. วธิ ีกำรเก็บรวบรวมข้อมลู /แหล่งขอ้ มลู

วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหลง่ ข้อมูล
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผบู้ ริหำร ครู นกั เรียน และผูท้ ี่เก่ียวขอ้ ง

2. กำรสงั เกต สภำพแวดล้อม พฤติกรรมของครแู ละนักเรียน

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลกั ฐำน • มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยสทิ ธแิ ละสวสั ดภิ ำพนกั เรยี น
รอ่ งรอยกำรปฏบิ ัตงิ ำน หรือ ขอ้ มูล • คำสัง่ กำรปฏิบตั งิ ำนของโรงเรยี น
เชงิ ประจกั ษ์ • รำยงำนกำรเยยี่ มบ้ำนนกั เรียน

วธิ กี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล แหลง่ ข้อมลู

• รำยงำนกำรพฒั นำคุณลกั ษณะของนักเรียน
• รำยงำนกำรดำเนนิ งำนระบบกำรดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
• แผนกำรจดั กำรเรยี นรบู้ ูรณำกำรเกย่ี วกบั ควำมปลอดภัยดำ้ นสิทธิ

และสวัสดภิ ำพนักเรยี น

• สมุดนเิ ทศ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกจิ กรรม

ฯลฯ

33

ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 3 กำรรำยงำน กำรกำกบั ติดตำมและประเมนิ ผล

มำตรกำรท่ี 1 กำรรำยงำนเหตุ

1. คำอธบิ ำย

มีแผนกำรรำยงำนระหว่ำงประสบเหตุ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุซึ่งหน้ำหรือกรณีเป็นข่ำว
โดยรำยงำนต้นสังกัดทรำบทันที และติดตำมผลจำกเหตุที่เกิดขึ้นอย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนเป็นระยะ ส่วนใน
กรณีไม่ฉกุ เฉิน มแี ผนกำรรำยงำนผบู้ ังคับบัญชำตำมลำดับและบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำนที่โรงเรยี นกำหนด
และมีแผนกำรรำยงำนหลังประสบเหตุ เช่น กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร มีกำรรำยงำนผลกำรประสำน
ควำมรว่ มมอื กับหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ ก่ยี วข้อง

2. ประเดน็ พิจำรณำ

1. จัดทำแผนกำรรำยงำนเหตุในกรณีฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุซึ่งหน้ำหรือกรณีเป็นข่ำว
โดยรำยงำนต้นสงั กดั ทรำบทันที และตดิ ตำมผลจำกเหตทุ เี่ กิดขึน้ อย่ำงใกลช้ ดิ และรำยงำนเปน็ ระยะ

2. มีแผนกำรรำยงำนในกรณีไม่ฉกุ เฉนิ โดยรำยงำนผู้บงั คับบัญชำตำมลำดบั และบันทกึ ข้อมลู ใน
แบบรำยงำนที่โรงเรยี นกำหนด

3. มีแผนกำรรำยงำนหลังประสบเหตุ เชน่ กำรรำยงำนผลกำรดำเนนิ กำร
4. มีแบบรำยงำนผลกำรปฏบิ ัติงำนด้ำนควำมปลอดภยั และมีกำรบันทึกอย่ำงสมำ่ เสมอ
5. มีกำรรำยงำนผลกำรประสำนควำมรว่ มมือกบั หนว่ ยงำนอนื่ ทเ่ี ก่ียวข้อง

3. เกณฑ์กำรใหค้ ะแนน

คำ่ คะแนน เกณฑก์ ำรให้คะแนน
1 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเด็นพจิ ำรณำไมช่ ดั เจนหรือจัดกจิ กรรมตำมประเดน็
พิจำรณำไดไ้ มเ่ กินจำนวน 1 รำยกำร
2 โรงเรยี นจัดกจิ กรรมตำมประเดน็ พิจำรณำไดจ้ ำนวน 2 รำยกำร
3 โรงเรียนจดั กิจกรรมตำมประเดน็ พิจำรณำไดจ้ ำนวน 3 รำยกำร
4 โรงเรียนจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พิจำรณำได้จำนวน 4 รำยกำร
5 โรงเรยี นจดั กจิ กรรมตำมประเดน็ พจิ ำรณำได้ครบทง้ั 5 รำยกำร

34

4. วิธกี ำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล/แหล่งขอ้ มูล

วิธีกำรเกบ็ รวบรวมข้อมูล แหลง่ ข้อมูล
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผู้บรหิ ำร ครู นักเรียน และผูท้ ่ีเกี่ยวขอ้ ง

2. กำรสังเกต สภำพแวดล้อม พฤติกรรมของครูและนักเรยี น

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน • แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ร่องรอยกำรปฏบิ ตั งิ ำน หรือ ข้อมูล • คำสัง่ กำรปฏิบัตงิ ำนของโรงเรียน
เชงิ ประจกั ษ์ • แผนกำรรำยงำนเหตุ
• สมุดนิเทศ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกิจกรรม

ฯลฯ

มำตรกำรที่ 2 กำรกำกบั ติดตำมและประเมนิ ผลมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น

1. คำอธบิ ำย

มกี ำรนิเทศ กำกบั ตดิ ตำม รำยงำนของผรู้ บั ผิดชอบ มีกำรวเิ ครำะหแ์ ละนำผลไปใช้พัฒนำ มีกำร
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลมำตรกำรกำรรกั ษำควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น พร้อมท้งั จดั เกบ็ ข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ

2. ประเดน็ พจิ ำรณำ

1. มกี ำรนิเทศ กำกับ ติดตำม รำยงำนของผูร้ บั ผดิ ชอบ มีกำรวเิ ครำะห์และนำผลไปใชพ้ ฒั นำ
2. มกี ำรรำยงำนกำรตดิ ตำมและประเมนิ ผลมำตรกำรกำรรกั ษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
พรอ้ มทั้งจดั เกบ็ ข้อมลู อย่ำงเป็นระบบ

35

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน

คำ่ คะแนน เกณฑก์ ำรให้คะแนน
1 มีกำรรำยงำนของผู้รับผิดชอบตำมแบบรำยงำนของโรงเรยี น
2
3 มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม รำยงำนของผู้รบั ผิดชอบ

4 มกี ำรนเิ ทศ กำกบั ติดตำม รำยงำนของผู้รบั ผิดชอบ มีกำรวิเครำะหแ์ ละนำผลไปใช้
พฒั นำ
5
มกี ำรนเิ ทศ กำกับ ตดิ ตำม รำยงำนของผรู้ บั ผดิ ชอบ มกี ำรวิเครำะห์และนำผลไปใช้
พัฒนำ มกี ำรรำยงำนกำรตดิ ตำมและประเมนิ ผลมำตรกำรกำรรกั ษำควำมปลอดภัย
ในโรงเรยี น

มีกำรนเิ ทศ กำกับ ตดิ ตำม รำยงำนของผู้รบั ผิดชอบ มกี ำรวิเครำะหแ์ ละนำผลไปใช้
พฒั นำ มีกำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภยั
ในโรงเรยี น พรอ้ มท้งั จดั เก็บข้อมูลอยำ่ งเปน็ ระบบ

4. วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมลู /แหลง่ ขอ้ มูล

วธิ กี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ผบู้ ริหำร ครู นักเรียน และผู้ท่ีเกีย่ วขอ้ ง

2. กำรสงั เกต สภำพแวดล้อม พฤติกรรมของครแู ละนักเรียน

3. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน • แบบรำยงำน/แบบประเมนิ ผลกำรปฏบิ ตั ิงำนดำ้ นควำมปลอดภยั
ร่องรอยกำรปฏบิ ัตงิ ำน หรือ ข้อมูล • คำสง่ั กำรปฏิบัติงำนของโรงเรยี น
เชิงประจกั ษ์ • สมุดนเิ ทศ
• รำยงำนโครงกำร
• ภำพกจิ กรรม

ฯลฯ

36

เกณฑก์ ำรประเมิน

กำรประเมินมี 2 ระดับ คือ กำรประเมินในระดบั มำตรกำรและกำรประเมนิ ในระดับยุทธศำสตร์ โดยมี
รำยละเอยี ดดังต่อไปนี้

1. กำรประเมินในระดบั มำตรกำร

กำรประเมินคุณภำพในระดับมำตรกำร ให้พิจำรณำจำกค่ำคะแนนเทียบกับเกณฑ์
กำรประเมินระดบั ตัวบง่ ชี้ ดังนี้

ค่ำคะแนน ระดบั คณุ ภำพ
5 คะแนน ดีเยยี่ ม
4 คะแนน ดีมำก
ดี
3 คะแนน พอใช้
2 คะแนน ปรบั ปรุง

1 คะแนน

กำรประเมนิ แตล่ ะมำตรกำรกำหนดคำ่ นำ้ หนกั คะแนน และมคี ะแนนรวม ดังน้ี

รำยกำร ผลกำรประเมิน ค่ำ คะแนนรวม
(ระดบั คะแนน) นำ้ หนกั มำตรกำร/
คะแนน ยทุ ธศำสตร์
(ระดบั คะแนน
X ค่ำน้ำหนัก
คะแนน)

5432 1

ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 1 กำรบรหิ ำรจัดกำร 3
มำตรกำรที่ 1 กำรพฒั นำควำมเขม้ แข็งระบบ 3
บริหำรควำมปลอดภัย

มำตรกำรท่ี 2 กำรจัดกำรศึกษำและฝกึ ปฏิบตั ดิ ำ้ น

ควำมปลอดภยั ในโรงเรยี น

รวมคะแนนยุทธศำสตรท์ ่ี 1 (คะแนนเตม็ 30 คะแนน)

37

รำยกำร ผลกำรประเมนิ คำ่ คะแนนรวม
(ระดบั คะแนน) นำ้ หนกั มำตรกำร/
คะแนน ยุทธศำสตร์
(ระดับคะแนน
X ค่ำนำ้ หนัก
คะแนน)

54321

ยุทธศำสตรท์ ่ี 2 กำรขับเคลอื่ นกำรดำเนินงำน 2
2
มำตรกำรท่ี 1 กำรรักษำควำมปลอดภัยจำก 2
สง่ิ แวดลอ้ ม 2
มำตรกำรท่ี 2 กในำโรรรงกั เรษยี ำนควำมปลอดภยั จำก 2
อุบตั ภิ ยั
2
มำตรกำรที่ 3 กำรรกั ษำควำมปลอดภยั จำกโรค 2
มระำบตรำดกำรท่ี 4 กำรรักษำควำมปลอดภัยดำ้ น
อุบตั ิเหตุ

มำตรกำรท่ี 5 กำรรักษำควำมปลอดภยั ดำ้ นสิทธิ
และสวัสดภิ ำพนกั เรียน

รวมคะแนนยุทธศำสตร์ที่ 2 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ยทุ ธศำสตร์ท่ี 3 กำรรำยงำน กำรกำกับติด2ตำม
และประเมนิ ผล
มำตรกำรท่ี 1 กำรรำยงำนเหตุ

มำตรกำรท่ี 2 กำรกำกบั ติดตำมและประเมินผล
มำตรกำรโรงเรยี นปลอดภยั

รวมคะแนนยทุ ธศำสตรท์ ่ี 3 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

รวมคะแนนท้งั 3 ยุทธศำสตร์ (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)

38

2. กำรประเมนิ รวมทุกด้ำนในระดบั ยุทธศำสตร์

กำรประเมนิ คุณภำพในระดบั ยทุ ธศำสตร์ ให้ประเมินจำกค่ำคะแนนเฉล่ยี ของมำตรกำร
ในแต่ละยุทธศำสตร์เทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดงั น้ี

คำ่ คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภำพ
รอ้ ยละของค่ำเฉล่ีย อยู่ในระดับ 90 – 100 ดีเยย่ี ม

รอ้ ยละของคำ่ เฉล่ีย อยู่ในระดับ 80 – 89.99 ดีมำก

รอ้ ยละของค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับ 70 – 79.99 ดี

รอ้ ยละของคำ่ เฉลี่ย อยู่ในระดับ 60 – 69.99 พอใช้

รอ้ ยละของค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับ ตำ่ กว่ำ 60 ปรบั ปรงุ

กำรรับรองคณุ ภำพด้ำนควำมปลอดภยั ในโรงเรียน

กำรรบั รองคณุ ภำพดำ้ นควำมปลอดภัยในโรงเรียน จะตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั ตอ่ ไปนี้
1. ในกรณีทรี่ ้อยละของคำ่ เฉลี่ยของคะแนนรำยดำ้ น ต่ำกวำ่ รอ้ ยละ 60 ถือว่ำไม่ผำ่ นเกณฑ์
ต้องให้มีกำรแกไ้ ขปรับปรุง
2. โรงเรียนต้องไมม่ ีผลกำรประเมนิ คุณภำพตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดในระดบั ปรับปรงุ

คณะกรรมกำรประเมนิ

 ระดบั โรงเรยี นประเมนิ ตนเอง 33
 ระดบั จังหวัด/สหวทิ ยำเขตประเมิน

 ระดับสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึ ษำ

39

36 34

ภำคผนวก

40

คณะทำงำน

คำส่งั สำนกั งำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศกึ ษำมัธยมศึกษำพษิ ณโุ ลก อุตรดิตถ์
ท่ี ๓๗ /2564

เรื่อง แต่งตง้ั คณะกรรมกำรบรหิ ำรจดั กำรขับเคลอ่ื นยกระดับคณุ ภำพกำรศกึ ษำ
ในสำนกั งำนเขตพืน้ ท่ีกำรศกึ ษำ
................................................

ด้วย สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จะดำเนินกำรส่งเสริม
สนับสนุนขับเคล่ือนกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมธั ยมศึกษำพิษณโุ ลก อตุ รดิตถ์

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรขับเคล่ือนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขับเคล่ือนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ดังตอ่ ไปนี้

๑. ท่ปี รึกษำและอำนวยกำร
๑. นำยสชุ น วเิ ชยี รสรรค์ ผ้อู ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นท่กี ำรศึกษำมธั ยมศึกษำพษิ ณุโลก อุตรดิตถ์
๒. นำยศรำวุธ คำแก้ว รองผ้อู ำนวยกำรสำนักงำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำมัธยมศกึ ษำพิษณุโลก อตุ รดติ ถ์
๓. นำงสำวศริ ิวรรณ ขวัญมขุ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพษิ ณโุ ลก อตุ รดติ ถ์
๔. ว่ำทร่ี อ้ ยตรสี มจติ ร รอดเรือง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศึกษำมธั ยมศึกษำพษิ ณุโลก อตุ รดิตถ์

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรยี นปลอดภยั (Safety School)

๑. วำ่ ท่ีรอ้ ยตรสี มจติ ร รอดเรือง ประธำน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธั ยมศึกษำพิษณโุ ลก อุตรดติ ถ์ รองประธำน

๒. นำยบัญชร จนั ทร์ดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอตุ รดิตถ์

41

๓. นำยสรปรัชญ์ ไวกสกิ รณ์ รองประธำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นพทุ ธชินรำชพทิ ยำ รองประธำน
รองประธำน
๔. นำยสรุ สทิ ธ์ิ ลำภอินทรีย์ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นเฉลมิ ขวัญสตรี กรรมกำร
กรรมกำร
๕. นำยจลัญ อนิ ตำยวง กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดติ ถ์ดรณุ ี กรรมกำร
กรรมกำร
๖. นำยธนู เมฆี กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงระกำวิทยศึกษำ กรรมกำร
กรรมกำร
๗. นำยเมธี ศรีรันต์ กรรมกำร
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงระกำวทิ ยศกึ ษำ กรรมกำร
กรรมกำร
๘. นำงสำวอวยพร สรุ นิ ทร์ประทปี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นเนินกมุ่ วิทยำ กรรมกำร
กรรมกำร
๙. ว่ำท่รี ้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นวงั พิกลุ วิทยศกึ ษำ 42

๑๐. นำยนคเรศ นิลวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองพระพทิ ยำ

๑๑. นำยยงยทุ ธ์ รุ่งแจง้
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนนำ้ รินพิทยำคม

๑๒. นำยนวพงศ์ ดวงอุปทะ
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนวดั โบสถศ์ กึ ษำ

๑๓. นำยวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวงั มะด่ำนพทิ ยำคม

๑๔. นำงสำวจิรำ๓รณ์ เอมเอ่ียม
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนนำบัววทิ ยำ

๑๕. นำงเบญจมำศ เสงี่ยมอยู่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนยำงโกลนวทิ ยำ

๑๖. นำยสุวฒั น์ สตั ย์ซ่อื
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนดอนทองวิทยำ

๑๗. นำยวิทยำ ชนะภยั
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนนครชุมพทิ ยำ รัชมงั คลำภเิ ษก

๑๘. นำยศุภชัย สงิ ห์โต
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนด่ำนแม่คำมนั พิทยำคม

๑๙. นำงสำวรสสุคนธ์ อินชยั เขำ
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนลับแลศรวี ทิ ยำ

๒๐. นำงภคพร สีกำ
ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นฟำกท่ำวิทยำ

๒๑. นำงวรำภรณ์ สนสกล กรรมกำร

ศกึ ษำนเิ ทศกช์ ำนำญกำรพเิ ศษ

๒๒. นำงสำวทพิ วรรณ ถำวรโชติ กรรมกำร

ศกึ ษำนเิ ทศก์ชำนำญกำรพเิ ศษ

๒๓. นำยคณิน อุดมควำมสุข กรรมกำร

ผู้อำนวยกำรกลมุ่ สง่ เสริมกำรศกึ ษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

๒๔. นำวสวุ ณี นอ้ ยผำ กรรมกำร

ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน

๒๕. นำงเปรมฤดี เกลำพิมำย กรรมกำร

ผูอ้ ำนวยกำรกลมุ่ นโยบำยและแผน

๒๖. นำงธนั ย์รดำ พนั ธ์พุทธรตั น์ กรรมกำร

นกั จดั กำรงำนท่ัวไปชำนำญกำรพิเศษ ปฏบิ ัติหน้ำท่ี ผูอ้ ำนวยกำรกลมุ่ อำนวยกำร

๒๗. นำงรชั นี เตชำ กรรมกำร

ครชู ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนอุตรดติ ถ์

๒๘. นำงทัดดำว สวุ ิมล กรรมกำร

ครชู ำนำญกำรพิเศษ โรงเรยี นนำ้ ริดวิทยำ

๒๙. นำงสำวจิรนนั ท์ จิตจง กรรมกำร

ครูชำนำญกำร โรงเรยี นอุตรดิตถ์

๓๐. นำงสำวอรวรรณ ภสู่ วัสดิ์ กรรมกำร

ครชู ำนำญกำร โรงเรียนฟำกท่ำวิทยำ

๓๑. นำยกิตติพงษ์ สวำ่ งทติ ย์ กรรมกำร

ครูชำนำญกำร โรงเรยี นอุตรดิตถ์

๓๒. จ่ำสิบตรจี ริ กร บญุ ศรีภมู ิ กรรมกำร

เจ้ำพนักงำนธรุ กำรชำนำญงำน

๓๓. นำงสำววิภำวี แย้มกลบี กรรมกำร

ลูกจ้ำงชว่ั ครำว ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

๓๔. นำยเจษฎำ ปำณะจำนง กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ

๓๕. นำงสำวฤทธี กลุ พรม กรรมกำรและผ้ชู ่วยเลขำนกุ ำร

รองผู้อำนวยกำรโรงเรยี นอตุ รดติ ถ์

๓๖. นำงสำวศศกิ ติ ยิ ำ เทพเสนำ กรรมกำรและผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร

รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

๓๗. นำงสำวสทุ ธิลกั ษณ์ ภูริชยั พฒั น์ กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพเิ ศษ

๓๘. นำงสำวณภัทร กลุ พงษ์ กรรมกำรและผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร

ศกึ ษำนเิ ทศกช์ ำนำญกำรพเิ ศษ

43

มีหน้ำที่ ศึกษำ เตรียมควำมพร้อม วำงแผน และขับเคล่ือนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันมุ่งสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุลและบูรณำกำรเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ สู่กำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน
บูรณำกำรท้ังระบบกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมท้ังสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพษิ ณุโลก อตุ รดิตถ์ เพอ่ื ดำเนนิ กำรต่อไป

ท้งั น้ี ตงั้ แต่บดั น้เี ปน็ ตน้ ไป
สงั่ ณ วนั ท่ี ๑๘ กมุ ภำพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยสชุ น วิเชยี รสรรค)์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนท่กี ำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำพษิ ณุโลก อุตรดติ ถ์

44


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Program Transisi 2021
Next Book
WORLD NEWSPAPERS FRONTPAGE COMPILATION 2 APR 2021