The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อุ๋ง อุ๋ง, 2022-09-15 22:47:04

๊U2t ไข่เค็มสมุนไพร

ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขบั เคลื่อนเศรษฐกิจและสงั คมฐานรากหลงั โควิด

ดว้ ยเศรษฐกจิ BCG (U2T For BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 งบประมาณแผน่ ดนิ  เงนิ รายไดม้ หาวิทยาลัย  เงินรบั ฝากรอถอนคืน

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ชอ่ื โครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ และสงั คมฐานรากหลงั โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
For BCG)

ชอ่ื กิจกรรม 1. SRU BCG พัฒนาและเพมิ่ ยอดขายผลติ ภัณฑ์ ตาํ บลควนสุบรรณ
- บรรจุภณั ฑ์รกั ษโ์ ลกพับจากกระดาษ
- ออกแบบและทาํ ตราสนิ คา้ วาดมอื
2. SRU BCG ยกระดบั ผลิตภณั ฑจ์ ากอาหารพ้นื ถน่ิ ตําบลควนสุบรรณ
- ไข่เค็มสมุนไพร 3 สี
- บรรจุภณั ฑ์สานจากตอกไมไ้ ผ่
สถานะโครงการ  ยงั ไมส่ น้ิ สดุ โครงการ  สิน้ สดุ โครงการแลว้

สว่ นท่ี 1
บทนำ

1. ช่อื โครงการ โครงการขบั เคลื่อนเศรษฐกจิ และสงั คมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For
BCG)

2. ชอื่ กิจกรรม 1. SRU BCG พัฒนาและเพ่ิมยอดขายผลิตภณั ฑ์ ตาํ บลควนสบุ รรณ
- บรรจุภณั ฑ์รกั ษ์โลกพับจากกระดาษ
- ออกแบบและทําตราสนิ ค้าวาดมือ
2. SRU BCG ยกระดับผลติ ภัณฑ์จากอาหารพนื้ ถิ่น ตาํ บลควนสบุ รรณ
- ไขเ่ ค็มสมุนไพร 3 สี
- บรรจุภณั ฑส์ านจากตอกไม้ไผ่ความสอดคล้องของโครงการ

2.1 ความสอดคล้องกับยทุ ธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และคณะ

ยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรข์ องคณะ

 1. การพฒั นาท้องถิน่  1. การวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
 2. การผลติ และพัฒนาครู การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา
 3. การยกระดบั คุณภาพการศึกษา นวัตกรรมการเรยี นรู้สูช่ ุมชนท้องถ่ิน

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  2. การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครุศาสตร์ครู
และบคุ ลากรทางการศึกษาให้มสี มรรถนะ
สู่ความเปน็ เลิศตามมาตรฐานวชิ าชีพ

 3. การพัฒนาหลกั สตู ร การจัดการเรียน
การสอน โครงการและกิจกรรมตามช่วงวัย
เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในวิถีชีวิต
แห่งอนาคต

 4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบรหิ าร
จัดการองคก์ รสูค่ วามเป็นเลิศ

3. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกนั คุณภาพการศึกษา ตวั บง่ ชี้
3.1 ระดบั หลกั สูตร
องคป์ ระกอบ

--

3.2 ระดบั คณะ ตวั บง่ ช้ี
องค์ประกอบ -

-

4. การบูรณาการโครงการ
( ) การจัดการเรยี นการสอนรายวชิ า .........................................................................................................
( ) การวิจยั (ระบโุ ครงการวจิ ยั ) ..................................................................................................................
( ) การทำนบุ ำรงุ ศิลปวัฒนธรรม ................................................................................................................
( ) อนื่ ๆ ..................................................................................................................................................

5. การตอบโจทย์ตวั ชว้ี ัดแผนยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลัย
ตัวชีว้ ดั ท่ี 3 ประเด็นยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ถา่ ยทอดองค์ความรสู้ ู่ความเข้มแข็งของชมุ ชนท้องถ่ิน
ค่าเป้าหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย)
1. รอ้ ยละ 100 ของผู้เขา้ รว่ มโครงการมีความพึงพอใจต่อการจดั โครงการในภาพรวม จำนวน 125 คน

6. ผลการดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP By Orasa

และยกระดับผลิตภัณฑ์จากอาหารพื้นถิ่นการทำไข่เค็มสมุนไพร ตำบลควนสุบรรณ เพ่ือเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For
BCG) เพ่ือเสริมสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่กลุ่ม
ประประชาชนในพื้นท่ี โดยการนำวัตถุดบิ หรือองคป์ ระกอบหลักจากการกระบวนการผลิตไขเ่ ค็ม และออกแบบ

การบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับสินค้า OTOP By Orasa และ ไข่เค็มสมุนไพร ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เป็นการ
ลดต้นทุนคา่ ใชจ้ า่ ยและก่อให้เกิดรายไดห้ มนุ เวยี นจากการซื้อขายในชุมชน

ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการ
ถ่ายทอดโดยวิทยากรนำไปต่อยอดสำหรับการสร้างอาชีพแก่ตนเองหากมีทักษะการประกอบอาชีพแล้วก็จะ
ส่งผลให้เกิดรายได้ อันจะนำมาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่ามกิจกรรม SRU BCG เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP By Orasa และ SRU BCG
ยกระดับผลิตภัณฑ์จากอาหารพื้นถ่ินการทำไข่เค็มสมุนไพร ตำบลควนสุบรรณนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและสามารถประยุกต์ใช้องค์ดวามรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
ฝกึ อบรมไปต่อยอดได้ ซ่ึงตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการท่ีต้องการให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปพัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP By Orasa และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์จากอาหารพื้นถิ่นการทำไข่เค็มสมุนไพร สามารถนำไปพัฒนาและเพ่ิมยอดขายได้ สินค้ามี
ความปลอดภัยไร้สารเคมี มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ดึงดูดใจผู้ซื้อ มีความแปลกใหม่ และเป็นมาตรฐานเพื่อให้
สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้จริง ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใด้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เข้าอบรมมีความในข้ันตอนการหาช่องทางการจัด
จำหน่ายสินค้า การโปรโมทสินค้ารวมถึงทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยใช้คุณประโยชน์ของสมุนไพร และ
วัสดุในท้องถ่ิน เช่น ตอกไม้ใผ่ ขมิ้น ดอกอัญชัน ใบเตย ไข่เป็ด เพื่อเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัวได้

โดยมคี า่ เฉลี่ยเป็น 4.63 และส่วนเปีย่ งเบนมาตรฐานเป็น 0.48 อยู่ในระดบั ความพงึ พอใจมากทส่ี ุด คิด
เป็นร้อยละ 100 จากจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 125 คน ซ่ึงถือว่าเกินค่าเป้าหมายในระดับท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม และมีแหล่งเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP By Orasa และ ยกระดับผลติ ภณั ฑ์จากอาหารพ้ืนถิ่นการการทำไขเ่ ค็มสมุนไพร ตำบลควน
สุบรรณ เปน็ การเพ่ิมรายไดห้ มนุ เวียนแกช่ ุมชน เปน็ กลุม่ เครือข่ายทม่ี คี วามเข้มแข็งในชุมชน

7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ บุญจิตร์ ตำแหนง่ อาจารยท์ ปี่ รกึ ษาตำบลควนสบุ รรณ
1. ดร.ญาณิศา เกตุแกว้ ตำแหนง่ ประธานตำบล (วศิ วกรสงั คมตำบลควนสุบรรณ)
2. นางสาวภัททยิ า ประชมุ รตั น์ ตำแหน่ง บัณฑิต (วิศกรสังคมตำบลควนสบุ รรณ)
3. นางสาวอาทติ ยา กอ้ งศักดิ์ศรี ตำแหน่ง บัณฑิต (วศิ กรสงั คมตำบลควนสุบรรณ)
4. นายอรรถพล รกั เมอื ง ตำแหน่ง ประชาชน (วศิ กรสังคมตำบลควนสุบรรณ)
5. นางสาวสธุ ดิ า นวลศรี ตำแหน่ง ประชาชน (วศิ กรสงั คมตำบลควนสบุ รรณ)
6. นางสาวณัฎยา นวลศรี ตำแหน่ง ประชาชน (วศิ กรสงั คมตำบลควนสบุ รรณ)
7. นางสาวสุวนนั ท์ สองสมทุ ร ตำแหน่ง ประชาชน (วิศกรสงั คมตำบลควนสุบรรณ)
8. นายธีรภทั ร

6. สถานที่จดั โครงการ
การอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ เพ่ือพัฒนาและเพมิ่ ยอดขายผลติ ภัณฑ์ OTOP By Orasa และยกระดบั ผลติ ภณั ฑ์

จากอาหารพน้ื ถิ่นการทำไข่เคม็ สมนุ ไพร ตำบลควนสบุ รรณ วันที่ 1-4 กนั ยายน 2565 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมทู่ ่ี 6
บา้ นหนองบอ่ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบา้ นนาสาร จังหวัดสรุ าษฎรธ์ านี

สว่ นที่ 2
ผลการวเิ คราะห์และประเมินโครงการ

1. กรณียงั ไม่สิ้นสุดโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนนิ งาน)
ขัน้ ตอน
1......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .......................................................
...................................................................................................................... ...........................................
2................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................

2. กรณีสิ้นสุดโครงการ

1. ผลการดำเนนิ งานตามวัตถปุ ระสงค์

ข้อที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กจิ กรรม ผลการดำเนนิ งาน สภาพความสำเร็จ เหตุผล
บรรลุ ไมบ่ รรลุ (กรณี
✓ ไม่บรรลุ)

1 ยกระดับสนิ คา้ และบรกิ ารชุมชน ไดม้ กี ารจัดอบรมใหค้ วามร้เู ชิง ✓

ดว้ ยองคค์ วามรเู้ ทคโนโลยแี ละ ปฏบิ ตั ิการ เร่ือง การยกระดบั สินคา้ ✓

นวัตกรรม และบริการชุมชนดว้ ยองคค์ วามรู้

เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม ใหแ้ ก่

ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม

2 พัฒนาบรรจภุ ณั ฑแ์ ละตราสินค้า ไดม้ ีการจดั อบรมให้ความรเู้ ชงิ

เพื่อใหส้ นิ ค้ามีความโดดเด่นและ ปฏบิ ัติการ เร่ือง การพัมฒนาบรรจุ

นา่ สนใจ ภณั ฑแ์ ละตราสนิ ค้า เพื่อใหส้ ินคา้ มี

ความโดดเด่นและนา่ สนใจ ใหแ้ ก่

ผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรม

3 เพม่ิ ชอ่ งทางการตลาดใหม้ คี วาม ไดม้ กี ารจดั อบรมใหค้ วามรเู้ ชงิ

หลากหลาย เพอื่ ตอบสนองความ ปฏบิ ัติการ เรอ่ื ง การสง่ เสรมิ

ตอ้ งการของผู้บริโภค การตลาดและการเพมิ่ ชอ่ งทางการ

จัดจำหนา่ ยเพอื่ ตอบสนองวาม

ตอ้ งการของผบู้ ริโภค ให้ผู้ทสี่ นใจ

เข้าร่วมกิจกรรม

2. ผลการดำเนนิ งานตามตวั ช้วี ัดความสำเรจ็ ของโครงการ

ประเภท เปา้ หมาย ผลการดำเนนิ งาน สภาพความสำเร็จ เหตผุ ล
ตวั ชว้ี ดั บรรลุ ไม่บรรลุ (กรณี
ไม่บรรลุ)

เชิงคุณภาพ มีผลผลิตทเ่ี ป็นรปู ธรรม และมี ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการสามารถนำ
ทกั ษะการต่อยอด ทกั ษะ ไปปฏิบตั ิไดจ้ รงิ ในการ
สร้างอาชพี และรายได้

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผเู้ ขา้ ร่วม จากการประเมนิ และดำเนนิ
โครงการมคี วามพงึ พอใจ ตอ่ โครงการ พบวา่ ผเู้ ขา้ ร่วม
การจัดโครงการในภาพรวม โครงการมคี วามพงึ พอใจจาก ✓
จำนวน 32 คน การดำเนินการฝกึ อบรม ตาม
เป้าทีก่ ำหนดไว้

เชงิ เวลา ดำเนนิ โครงการเสร็จสิน้ และ มีการดำเนนิ งานตามแผนทีว่ าง

บรรลตุ าม เวลาทว่ี างไว้ ไว้ ✓

เชิงต้นทุน 51,466 49,066 ✓

** หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ 2400 บาท (ระบเุ มือ่ เสร็จสน้ิ โครงการ)

3. ผลการบริหารงบประมาณ

หมวดเงิน ได้รบั จัดสรร เบกิ จ่าย คงเหลอื
24,000 2,400
- คา่ ตอบแทน 21,600 16,000
11,466 2,400
- คา่ ใช้สอย 16,000
51,466 ร้อยละ
- คา่ วัสดุ 11,466 100

- คา่ สาธารณูปโภค

- คา่ ครุภณั ฑ์/ทดี่ ิน

ส่งิ กอ่ สร้าง

รวม 49,066

4. ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจกับผู้เข้ารว่ มโครงการ / กจิ กรรม

4.1 จำนวนรอ้ ยละของผู้เขา้ รว่ มโครงการ

ผเู้ ข้ารว่ มโครงการ จำนวนท้งั หมด ผตู้ อบแบบสอบถาม
1. ผเู้ ข้ารว่ มโครงการ/กจิ กรรม 125 125

รวม 125 125 100

จากตารางที่ 4.1 พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิ กรรมท้ังหมด 125 คน และตอบแบบสอบถาม

125 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

4.2 จำนวนรอ้ ยละของผเู้ ข้ารว่ มโครงการจำแนกตามเพศ

เพศ จำนวนทง้ั หมด รอ้ ยละ หมายเหตุ

1. ชาย 35 22.4
2. หญิง
97 77.6

รวม

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าจำนวนเพศชายท่ีตอบแบบสอบถาม 35 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100 และ

จำนวนเพศหญงิ ที่ตอบแบบสอบถาม 97 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

4.3 จำนวนรอ้ ยละของผเู้ ข้าร่วมโครงการจำแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ

1. บุคลากรทางการศึกษา

2. นกั ศกึ ษา

3. บคุ คลทวั่ ไป 125 100

4. อ่ืน ๆ

รวม

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าจำนวน 125 ทตี่ อบแบบสอบถาม 125 คน คิดเป็นร้อยละ 100

5. ความพึงพอใจในการเข้ารว่ มโครงการ/กิจกรรมด้านความรูค้ วามเข้าใจ

มากที่สุด ระดับความคิดเหน็ น้อย นอ้ ยทสี่ ดุ แปล
(5) มาก ปานกลาง (2) (1)
รายการประเมนิ (4) (3) N% X S.D ความ
N% N % N% หมาย
N%

ด้านความร้คู วามเข้าใจ

1. กอ่ นเข้ารว่ มโครงการ

1.ความรู้ควาเข้าใจ

ก่อ น เริ่ม เข้ าร่ว ม

กิจกรรม SRU BCG 15 12 80 64 30 24 1.88 0.59 นอ้ ย

อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร

พั ฒ น า แ ล ะ เพ่ิ ม

ย อ ด ข า ย บ ร ร จุ

ภั ณ ฑ์ รั ก ษ์ โล ก พั บ

จากกระด าษ ,

ออกแบบ และทํา

ต ร า สิ น ค้ า ว า ด มื อ

และกิจกรรม SRU

BCG อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า

ยกระดับผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มสมุนไพร

2. ท่ า น ส า ม า ร ถ

อธิบายขั้นตอนและ 22 17.6 73 58.4 30 24 1.91 0.92 น้อย
รายละเอียดขั้นตอน

ในการทำได้

รวม 18.5 14.8 76.5 61.2 30 24 1.90 0.75

2. หลังเขา้ รว่ มโครงการ

1. ค ว า ม รู้ ค ว า ม

เข้าใจก่อนเริ่มเข้า

ร่วมกิจกรรม SRU

BCG อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า

แ ล ะ เพิ่ ม ย อ ด ข า ย

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 4.96 0.20 มาก
พับจากกระดาษ , 120 96 5 4 ท่สี ุด
ออกแบบ และทํา

ต ร า สิ น ค้ า ว า ด มื อ

และกิจกรรม SRU

BCG อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า

ยกระดับผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มสมุนไพร

2. ท่ า น ส า ม า ร ถ

อธิบายขั้นตอนและ 123 98.4 2 1.6 4.98 0.13 มาก
รายละเอียดขั้นตอน ทส่ี ุด

ในการทำได้

รวม 121.5 97.2 3.5 2.8 4.97 0.17 มาก
ทส่ี ดุ

จากตารางที่ 5 พบว่า ผ้เู ขา้ รว่ มโครงการมีความพงึ พอใจก่อนการเข้ารว่ มโครงการ/กจิ กรรมด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจ มีค่าเฉลยี่ เป็น ( = 1.90) และมีสว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น (S.D. = 0.75) ซงึ่ มีความพึง
พอใจโดยรวมอยใู่ นระดับมาก

สว่ นผเู้ ข้ารว่ มโครงการมคี วามพงึ พอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ/กจิ กรรมด้านความรู้ความเข้าใจ มีคา่ เฉลี่ยเปน็
( = 4.97) และมสี ว่ นเบ่ยี งเบนมาตรฐานเปน็ (S.D. = 0.17 ) ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดบั มากที่สุด

ความพงึ พอใจในการเข้ารว่ มโครงการ/กจิ กรรมด้านการนำความรู้ทไ่ี ด้รบั ไปประยกุ ต์ใช้

มากทีส่ ดุ ระดบั ความคดิ เห็น นอ้ ย น้อยทีส่ ดุ แปล
(5) มาก ปานกลาง (2) (1)
รายการประเมิน (4) (3) N% X S.D ความ
N% N % N% N% หมาย

ดา้ นการนําความรทู้ ีไ่ ด้รับไปประยกุ ตใ์ ช้

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความรู้ ทักษะ

และ ประสบการณ์ 80 64 45 36 4.64 0.48 มากที่สดุ

ใหม่ จากการอบรม

มากน้อยเพยี งใด

2.ผู้เข้ารว่ มกิจกรรม

คิดว่าได้รับความรู้

เพ่มิ เติมจากการเข้า 65 73.6 60 26.4 4.52 0.50 มากทส่ี ดุ

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ม า ก

น้อยเพียงใด

3.ผู้เข้ารว่ มกิจกรรม

สามารถนำความรู้ 87 69.6 38 30.4 4.69 0.46 มากท่ีสดุ
ไป เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ

ถ่ายทอดได้

4.ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

สามารถนำความรู้ท่ี 84 67.2 41 32.8 4.67 0.47 มากทสี่ ดุ
ได้รับไปประยุกต์ใช้

ในชวี ติ ประจำวนั ได้

รวม 79 68.6 92 62.8 4.63 0.48 มากท่สี ดุ

จากตาราง พบวา่ ความพงึ พอใจของผ้เู ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ มี

ค่าเฉล่ยี เปน็ ( = 4.63) และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเปน็ (S.D. = 0.48) ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยใู่ น

ระดับมากทส่ี ุด

6. ความพึงพอใจการเขา้ ร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม

ระดับความคิดเหน็

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยทส่ี ุด X S.D แปล
(5) (4) (3) (2) (1) ความหมาย

N % N%N % N % N %

ด้านความพงึ พอใจใจการเขา้ ร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม

1. การบริการ/อำนวย

ความสะดวกต่างๆ 122 97.6 3 2.4 4.97 0.15 มากทสี่ ุด

ของเจ้าหน้าที่ U2T

2. ความพงึ พอใจใน

การบรกิ ารโดย 119 95.2 6 4.8 4.95 0.21 มากที่สุด

ภาพรวม

รวม 120.5 96.4 4.5 3.6 4.96 0.18 มากทีส่ ุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผ้เู ข้ารว่ มโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวม มคี ่าเฉล่ียเปน็ ( = 4.96) และ

มีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเปน็ (S.D. = 0.18) ซง่ึ มคี วามพงึ พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดบั มากที่สุด

หมายเหตุ การแปลความหมาย คะแนนเฉล่ยี 4.51 – 5.00 หมายถึง มากทส่ี ุด

3.51 – 4.50 หมายถึง มาก

2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย

1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สดุ

7. แนวทางและข้อเสนอแนะโดยภาพรวมของโครงการเพือ่ การพฒั นาครง้ั ตอ่ ไป

จุดแขง็ ของโครงการ แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

1.โครงการฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบัติการมีการจดั การได้อย่าง

เหมาะสม โดยความเข้มแขง็ ของทมี วิศวกรสงั คม

ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธ์ านี

2.ประชาชนในพื้นท่ตี ำบลควนสุบรรณใหค้ วามรว่ มมือใน
การดำเนนิ กจิ กรรมฝึกอบรมเปน็ อยา่ งดี

จดุ อ่อนหรือปัญหาอุปสรรค แนวทางพฒั นา/ข้อเสนอแนะ
1.เน่อื งดว้ ยสถานการณโ์ ควดิ ทำใหป้ ระชาชนบางสว่ นไม่ มีมาตรการปอ้ งกนั สำหรบั ผ้ทู ่มี าเขา้ ร่วมโครงการ

สามารถเข้ารว่ มกจิ กรรมได้

2. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญก่ รดี ยาง ทำใหป้ ระชาชน เปดิ โอกาสใหป้ ระชาชนท่ีกรีดยางมาเขา้ ร่วมได้ในช่วงบา่ ย
บางสว่ นไมส่ ามารถเขา้ ร่วมกจิ กรรมไดใ้ นบางวนั หรอื บาง
ช่วงเวลา

8. การนำปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดโครงการทีผ่ ่านมา มาปรบั ปรงุ แก้ไขในการจัด

กจิ กรรมครง้ั น้ี

ปญั หาและอุปสรรค การนำปัญหาและอปุ สรรคมาปรบั ปรงุ แก้ไข

1.ประชาชนทม่ี าเข้ารว่ มไมไ่ ดม้ าในเวลาเดยี วกัน ทำให้บาง วศิ วกรสังคมเข้าไปช่วยสอน หรอื แนะนำขน้ั ตอนการปฏบิ ัติ

ชว่ งเวลาทีส่ อนไป ผเู้ ข้าร่วมทำตามไม่ทนั เกดิ ความไม่ ย้อนหลงั ให้แก่ผทู้ ่ีเข้ารว่ มกจิ กรรม

เขา้ ใจ ในสว่ นทว่ี ทิ ยากรสอน

ลงชือ่ ................................................ผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ
(..................................................)

ตำแหน่ง........................................................

ลงชอื่ ............................................คณบดี
(.............................................................)
ตำแหนง่ ..........................................................

สว่ นท่ี 3
ภาคผนวก
 1) เอกสารการอนุมตั โิ ครงการ/กจิ กรรมและกาหนดการ
 2) ใบลงชอ่ื ผู้เข้ารว่ มโครงการ
 3) คาสง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชอ่ื คณะกรรมการดาเนนิ งาน
 4) บนั ทึกข้อความต่าง ๆ (ถ้ามี)
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถา้ มี)
 6) รายงานการประชมุ (ถ้ามี)
 7) แบบประเมนิ โครงการ
 8) อ่ืนๆ ภาพกจิ กรรม
หมายเหตุ: กรณีทีม่ ีกจิ กรรมยอ่ ยหลายกิจกรรม / หลายครั้ง / หลายรนุ่ ใน 1 โครงการใหญ่ การจดั ทา
รายงานผลระบใุ ห้ชัดเจนในทุกกิจกรรม

บนั ทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ โทร. ๑๐๙๔ .

ท่ี วนั ที่ 19 สงิ หาคม 2565 .

เรอ่ื ง ขออนมุ ตั ดิ ำเนินงานโครงการขบั เคลื่อนเศรษฐกิจและสงั คมฐานรากหลังโควดิ ด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T For BCG) กิจกรรม SRU BCG พฒั นาและเพมิ่ ยอดขายผลติ ภณั ฑ์ ตาบลควนสุบรรณและ
กจิ กรรม SRU BCG ยกระดบั ผลติ ภณั ฑจ์ ากอาหารพน้ื ถน่ิ ตาบลควนสุบรรณ

เรียน คณบดคี ณะครุศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีและคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
For BCG) สง่ั ณ วนั ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น้นั

ในการน้ี เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

BCG (U2T For BCG) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขออนุมัติดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 1. SRU BCG พฒั นาและเพ่มิ ยอดขายผลิตภณั ฑ์ ตาบลควนสุบรรณ
(กจิ กรรมบรรจุภณั ฑร์ กั ษ์โลกพบั จากกระดาษและกจิ กรรมออกแบบและทาตราสนิ คา้ วาดมอื ระหว่างวนั ท่ี 3
- 4 กนั ยายน 2565) 2. SRU BCG ยกระดบั ผลติ ภณั ฑ์จากอาหารพ้นื ถน่ิ ตาบลควนสุบรรณ (กจิ กรรมไข่
เคม็ สมุนไพร 3 สี และ กจิ กรรมบรรจุภณั ฑ์สานจากตอกไม้ไผ่ ระหว่างวนั ท่ี 1 - 2 กนั ยายน 2565) ณ
ศาลาเอนกประสงคห์ มู่ท่ี 6 บา้ นหนองบ่อ ตาบลควนสุบรรณ อาเภอบา้ นนาสาร จงั หวดั สุราษฎร์ธานี
โดยมวี ตั ถุประสงคเ์ พอ่ื ยกระดบั ไขเ่ คม็ และบรรจุภณั ฑ์ ตาบลควนสบุ รรณ อาเภอบา้ นนาสาร จงั หวดั
สุราษฎร์ธานี ซ่งึ เป็นสนิ คา้ ผลติ ภณั ฑ์ของชุมชนให้มคี ุณค่าทางโภชนาการและเพม่ิ มูลค่าใหก้ บั สนิ ค้า
ตลอดจนเพอ่ื เพมิ่ ช่องทางการจดั จาหน่ายใหเ้ ป็นทรี่ ูจ้ กั แพร่หลาย โดยใช้แหล่งเงนิ งบประมาณ 33201 :
เงนิ รบั ฝากถอนคนื โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) รหสั
โครงการ 01210036652002001 เป็นเงิน 49,066 บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารดงั แนบ

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดพจิ ารณา

(ดร.ญาณศิ า บญุ จติ ร)์
ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

โครงการยกระดบั เศรษฐกิจและสงั คมรายตำบลแบบบรู ณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) BCG
มหาวิทยาลัยราชภฏั สรุ าษฎรธ์ านี

แหล่งเงิน 33201 : เงนิ รับฝากถอนคืน

โครงการ : ขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจและสงั คมฐานราก รหัส : 01210036652002001

หลงั โควดิ ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)

พ้ืนทีเ่ ปา้ หมาย : ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบา้ นนาสาร จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี

กิจกรรม : 1.SRU BCG พัฒนาและเพิม่ ยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ

- บรรจุภณั ฑ์รักษโ์ ลกพบั จากกระดาษ

- ออกแบบและทำตราสินคา้ วาดมือ

2.SRU BCG ยกระดบั ผลติ ภัณฑ์จากอาหารพ้ืนถน่ิ ตำบลควนสบุ รรณ

- ไข่เคม็ สมุนไพร 3 สี

- บรรจุภณั ฑส์ านจากตอกไมไ้ ผ่

กำหนดการดำเนินงานโครงการ สถานที่ดำเนนิ งานโครงการ กลมุ่ เปา้ หมาย

1.กิจกรรมไข่เค็มสมนุ ไพร 3 สี ศาลาเอนกประสงค์หมทู่ ่ี 6 บา้ น 1. ผู้ประกอบการผลติ ภัณฑ์

วันท่ี 1 กนั ยายน 2565 หนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ OTOP BY ORASA

2.กจิ กรรมบรรจุภณั ฑส์ านจาก อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ แปรรูปอาหารบ้านหนองบ่อ
ราษฎร์ธานี 2. ผูป้ ระกอบการผลติ ภณั ฑ์กลมุ่
ตอกไม้ไผ่
3. ประชาชนทั่วไป
วนั ท่ี 2 กนั ยายน 2565

3.กจิ กรรมบรรจภุ ณั ฑร์ ักษโ์ ลก

พับจากกระดาษ

วันท่ี 3 กันยายน 2565

4.กจิ กรรมออกแบบและทำตรา

สนิ คา้ วาดมอื

วันท่ี 4 กนั ยายน 2565

ผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ : ดร.ญาณศิ า บญุ จิตร์

1. หลักการและเหตุผล

สภาพโดยทั่วไปของตำบลควนสุบรรณ พ้ืนทีส่ ว่ นใหญเ่ ป็นท่ีราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น สวน

ผลไม้ สวนยางพารา สภาพดินเปน็ ดินเหนียวและดินร่วน มีแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่านคือ คลองลำพูน และคลอง

เหยียน เหมาะสำหรับใช้ทำการเพาะปลูก และตำบลควนสุบรรณได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ซง่ึ ทำใหฤ้ ดฝู นยาวนานและมลี มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฤดฝู นระยะเวลาใกล้เคียง

กัน ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินและฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ มีจำนวน

2

ครัวเรือนท้ังสิน้ 1,229 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทัง้ ส้ิน 3,827 คน จำแนกรายละเอียดเป็นประชากร
เพศชาย 1,894 คน และประชากรเพศหญิง 1,933 คน ประชากรผู้สูงอายุ 809 คน ประชากรที่มีสภาพ
รา่ งกายไม่สมบรู ณ์ 207 คน และประชากรทว่ี ่างงาน 206 คน

สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ สินค้าที่มีชื่อเสียงในเขตพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ คือ เงาะ
และทุเรียน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก การทำธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง
รับราชการ และพนักงานบริษัท รองลงมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่ในเขตพื้นที่ หลังจากได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประเมินศักยภาพชุมชน
เบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ี อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP BY ORASA เป็นผลิตภัณฑ์ handmade ที่เกิด
จากการนำเศษผ้าและวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นสินค้าประเภทกระเป๋า หมวก ต่างหู พวงกุญแจ พรมเช็ดเท้า
และเปลญวน เพื่อลดจำนวนขยะและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ความรู้ในการ
ผลิตผลงาน อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรและไตปลาแห้งของกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองบ่อท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นำเอาภูมปิ ัญญาการถนอมอาหารพื้นถิ่นและวตั ถุดิบทีส่ ามารถหาได้ในท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคาดว่าสามารถสร้างรายได้ในแก่ชุมชนและครัวเรือนได้ แต่เนื่องด้วยผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์ การขยาย
ช่องทางการตลาด อีกทั้งยังขาดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ผู้ประกอบการและชุมชนจึงมี
ความตอ้ งการท่ีจะมีการพฒั นาและยกระดบั ศักยภาพในเร่ืองดังกลา่ ว โดยการยกระดบั ไขเ่ คม็ สมุนไพรให้เป็นไข่
เค็มสมุนไพร 3 สีเพื่อสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นดึงดูดความสนใจ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสนิ คา้ ของผลติ ภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่า อีกทั้งเพม่ิ ชอ่ งทางการจดั จำหน่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ
ทอ้ งถิ่น ผูป้ ระกอบการและประชาชนในพื้นที่

2. วัตถปุ ระสงค์
2.1 ยกระดบั สินคา้ และบริการชุมชนด้วยองคค์ วามรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2 พฒั นาบรรจภุ ัณฑแ์ ละตราสินค้า เพื่อให้สนิ ค้ามีความโดดเดน่ และน่าสนใจ
2.3 เพิ่มชอ่ งทางการตลาดให้มคี วามหลากหลาย เพ่อื ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจกรรมไข่เค็มสมุนไพร 3 สี บรรจุภัณฑ์สานจากตอกไม้ไผ่
บรรจุภัณฑร์ กั ษโ์ ลกพบั จากกระดาษ และออกแบบและทำตราสนิ คา้ วาดมอื ทั้งส้ิน 49066 บาท ดังนี้

3.1 กจิ กรรมไข่เค็มสมนุ ไพร 3 สี 14,036 บาท

1. ค่าตอบแทน 5,400 บาท

- คา่ ตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน @ 1 วนั @ 6 ชม. @ 600 บาท เปน็ เงิน 3,600 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ชว่ ยวิทยากร จำนวน 1 คน @ 1 วัน @ 6 ชม. @ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

2. คา่ ใช้สอย 4,000 บาท

- คา่ อาหารกลางวนั และเคร่อื งด่มื ของผู้ดำเนนิ งานกจิ กรรม เปน็ เงนิ 600 บาท

จำนวน 10 คน @ 1 มอื้ @ 60 บาท เป็นเงิน 400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดม่ื ของผูด้ ำเนนิ งานกิจกรรม เปน็ เงนิ 1,800 บาท
จำนวน 10 คน @ 2 มอ้ื @ 20 บาท
- คา่ อาหารกลางวนั และเคร่ืองดม่ื ของผดู้ ำเนินงานกิจกรรม

3

จำนวน 30 คน @ 1 ม้ือ @ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
- คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองด่ืมของผูเ้ ข้าร่วมกจิ กรรม
จำนวน 30 คน @ 2 ม้ือ @ 20 บาท เปน็ เงนิ 600 บาท
3. คา่ วัสดุ 4,636 บาท เป็นเงิน 315 บาท
- ไขเ่ ปด็ สด จำนวน 150 ฟอง @ 4 บาท เปน็ เงิน 30 บาท
- ดนิ สอพอง จำนวน 4.5 กโิ ลกรัม @ 70 บาท เป็นเงิน 60 บาท
- เกลอื จำนวน 1.5 กิโลกรมั @ 20 บาท เปน็ เงนิ 1,125 บาท
- ใบเตยสด จำนวน 1.5 กโิ ลกรมั @ 40 บาท เป็นเงิน 120 บาท
- ใบเตยผง จำนวน 1.5 กิโลกรัม @ 750 บาท เป็นเงิน 255 บาท
- ขม้นิ ชนั สด จำนวน 1.5 กิโลกรัม @ 80 บาท เป็นเงนิ 750 บาท
- ขมนิ้ ชันผง จำนวน 1.5 กิโลกรัม @ 170 บาท เป็นเงนิ 1,035 บาท
- ดอกอัญชันสด จำนวน 1.5 กโิ ลกรัม @ 500 บาท เปน็ เงนิ 346 บาท
- ดอกอัญชนั ผง จำนวน 1.5 กโิ ลกรัม @ 690 บาท
- สกอ๊ ตไบร์ท (สำหรบั ทำความสะอาดไข่) จำนวน 2 หอ่ @ 173 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉล่ยี จ่ายทกุ รายการ

3.2 กจิ กรรมบรรจุภัณฑส์ านจากตอกไม้ไผ่ 11,760 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
1. ค่าตอบแทน 5,400 บาท เปน็ เงิน 1,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน @ 1 วัน @ 6 ชม. @ 600 บาท เปน็ เงนิ
- คา่ ตอบแทนผชู้ ่วยวทิ ยากร จำนวน 1 คน @ 1 วนั @ 6 ชม. @ 300 บาท เปน็ เงนิ 600 บาท
2. ค่าใช้สอย 4,000 บาท เป็นเงนิ 400 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั และเครื่องดม่ื ของผดู้ ำเนนิ งานกิจกรรม เปน็ เงิน 1,800 บาท
จำนวน 10 คน @ 1 มอื้ @ 60 บาท 1,200 บาท
- คา่ อาหารว่างและเคร่ืองด่มื ของผู้ดำเนนิ งานกจิ กรรม เปน็ เงนิ
จำนวน 10 คน @ 2 มอ้ื @ 20 บาท เปน็ เงิน 1,280 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั และเครื่องดม่ื ของผดู้ ำเนนิ งานกิจกรรม เปน็ เงนิ 300 บาท
จำนวน 30 คน @ 1 มอ้ื @ 60 บาท 780 บาท
- คา่ อาหารว่างและเครื่องด่มื ของผู้เข้ารว่ มกจิ กรรม เปน็ เงิน
จำนวน 30 คน @ 2 มอื้ @ 20 บาท เปน็ เงนิ 3,600 บาท
3. คา่ วัสดุ 2,360 บาท 1,800 บาท
- ตอกไม้ไผส่ ำหรบั สาน จำนวน 20 มดั @ 64 บาท
- กระดาษรงั ผง้ึ สำหรบั กนั กระแทก จำนวน 6 ม้วน @ 50 บาท
- กรรไกรเอนกประสงค์ขนาด 8 นิว้ จำนวน 12 เลม่ @ 65 บาท

หมายเหตุ : ถัวเฉลีย่ จ่ายทกุ รายการ
3.3 กจิ กรรมบรรจภุ ัณฑร์ ักษ์โลกพบั จากกระดาษ 11,290 บาท

1. คา่ ตอบแทน 5,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน @ 1 วัน @ 6 ชม. @ 600 บาท
- คา่ ตอบแทนผชู้ ่วยวิทยากร จำนวน 1 คน @ 1 วัน @ 6 ชม. @ 300 บาท

4

2. คา่ ใช้สอย 4,000 บาท เปน็ เงิน 600 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั และเครื่องดมื่ ของผู้ดำเนนิ งานกิจกรรม
จำนวน 10 คน @ 1 มื้อ @ 60 บาท เปน็ เงนิ 400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ ของผดู้ ำเนินงานกิจกรรม
จำนวน 10 คน @ 2 มอื้ @ 20 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดืม่ ของผ้ดู ำเนินงานกิจกรรม
จำนวน 30 คน @ 1 มอ้ื @ 60 บาท เปน็ เงนิ 1,200 บาท
- คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดม่ื ของผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรม
จำนวน 30 คน @ 2 มอ้ื @ 20 บาท เป็นเงนิ 750 บาท
3. ค่าวัสดุ 1,890 บาท เป็นเงนิ 870 บาท
- กระดาษคราฟท์ 125 แกรม (สำหรับพบั ถุง) จำนวน 150 แผน่ @ 5 บาท เป็นเงิน 270 บาท
- ที่เจาะรูถุงกระดาษ จำนวน 6 อนั @ 145 บาท
- เทปเยอื่ กาว 3/4 นิว้ *10 หลา จำนวน 6 มว้ น @ 45 บาท เปน็ เงิน 3,600 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทกุ รายการ เปน็ เงิน 1,800 บาท
3.4 กจิ กรรมออกแบบและทำตราสนิ ค้าวาดมือ 11,980 บาท
1. คา่ ตอบแทน 5,400 บาท เป็นเงนิ 600 บาท
- คา่ ตอบแทนวทิ ยากร จำนวน 1 คน @ 1 วนั @ 6 ชม. @ 600 บาท
- ค่าตอบแทนผชู้ ่วยวทิ ยากร จำนวน 1 คน @ 1 วนั @ 6 ชม. @ 300 บาท เปน็ เงนิ 400 บาท
2. คา่ ใช้สอย 4,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั และเครื่องดื่มของผูด้ ำเนินงานกิจกรรม เป็นเงนิ 1,800 บาท
จำนวน 10 คน @ 1 ม้ือ @ 60 บาท
- คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองดืม่ ของผู้ดำเนินงานกิจกรรม เปน็ เงิน 1,200 บาท
จำนวน 10 คน @ 2 ม้ือ @ 20 บาท
- คา่ อาหารกลางวันและเครื่องดื่มของผดู้ ำเนินงานกิจกรรม เปน็ เงนิ 150 บาท
จำนวน 30 คน @ 1 ม้ือ @ 60 บาท เปน็ เงนิ 160 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มของผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรม เปน็ เงนิ 275 บาท
จำนวน 30 คน @ 2 มือ้ @ 20 บาท เปน็ เงิน 285 บาท
3. ค่าวัสดุ 2,580 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท
- กระดาษคราฟทส์ ำหรบั ทำป้าย จำนวน 150 ชิน้ @ 1 บาท เปน็ เงิน 150 บาท
- ดนิ สอไม้ (กระปุก 50 แท่ง) จำนวน 1 กระปกุ @ 160 บาท
- ยางลบ (กลอ่ ง 50 ก้อน) จำนวน 1 กล่อง @ 275 บาท
- ปากกาเมจิกหวั แหลม จำนวน 3 โหล @ 95 บาท
- ชดุ ปากกาสีหัวเขม็ 10 สี จำนวน 6 ชุด @ 260 บาท
- เชอื กป่านสำหรบั แขวนป้ายกระดาษ จำนวน 6 มว้ น @ 25 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลย่ี จ่ายทกุ รายการ

5

4. ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
4.1 ขน้ั เตรยี มการ
1) ประชมุ และวางแผนการดำเนินงาน
2) สำรวจพ้นื ท่ีเป้าหมายเพ่ือวเิ คราะหข์ ้อมลู การจดั กิจกรรม
3) สอบถามความต้องการของชมุ ชนเพ่อื สรุปข้อมลู และวางแผนการจัดกจิ กรรม
4.2 ขนั้ ดำเนนิ การ
1) เสนอโครงการเพอื่ พจิ ารณาและขออนุมตั ิ
2) ดำเนนิ การจดั กิจกรรมตามแผน
3) สรปุ ผลการจัดกิจกรรม
4.3 ขั้นประเมนิ กจิ กรรม
1) ติดตามผลการจดั กจิ กรรม
2) วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนแก้ไขปญั หา

5. การยมื เงินในการไปราชการ

กรณตี ้องขออนุญาตไปราชการ โปรดแนบกำหนดการจดั กจิ กรรม และระบุรายชือ่ ผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม

ลำดับที่ ช่อื - สกลุ ตำแหน่ง

1 ดร.ญาณศิ า บุญจิตร์ อาจารย์ท่ปี รึกษา

6. พาหนะในการเดินทางไปราชการ

❑ จ้างเหมาบรกิ ารรถตู้ปรับอากาศ (มีงบประมาณในโครงการ)

โปรดระบุ ❑ จัดหาผู้ใหเ้ ช่ารถดว้ ยตนเอง + เอกสารของผูใ้ หเ้ ช่า

❑ ใหศ้ ูนย์ประสานงาน U2T จดั ทำ

❑ ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว (โปรดระบุรายละเอียด)

ยหี่ ้อรถยนต์สว่ นตัว...............................หมายเลขทะเบียน...............................จงั หวดั .................................

ลงช่ือ…………………....................ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ

(ดร.ญาณิศา บญุ จติ ร์)
เบอร์โทรศัพท์ 084-6482743

ลงชือ่ …….................................ผเู้ ห็นชอบการดำเนินโครงการ
(.......................................)

6

กำหนดการ
กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพ่มิ ยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกจิ กรรม SRU BCG

ยกระดับผลติ ภัณฑ์จากอาหารพน้ื ถิน่ ตำบลควนสุบรรณ

วนั ท่ี 1 - 4 เดอื นกนั ยายน พ.ศ. 2565

ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบา้ นนาสาร จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี

***********************

วนั ที่ 1 กันยายน 2565

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. กจิ กรรมอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร เร่อื ง “ไขเ่ ค็มสมุนไพร 3 สี”

โดย วิทยากรหลัก : นางจิรานนั ท์ รกั ชาติ ผ้เู ชี่ยวชาญดา้ นการทำไขเ่ ค็ม

วิทยากรผู้ชว่ ย : นางมณฑา ศรชี ยั สนั ติกลุ ผูเ้ ชย่ี วชาญดา้ นการทำไขเ่ ค็ม

- ใหค้ วามรู้เกี่ยวกับวิธกี ารถนอมอาหาร

- ให้ความรเู้ กย่ี วกบั ขั้นตอนการทำไข่เคม็

- ให้ความรเู้ กย่ี วกบั การเลอื กและทำความสะอาดไข่

- ใหค้ วามรเู้ กี่ยวกับสรรพคุณของสมนุ ไพรแตล่ ะชนดิ

12:00 - 13:00 น. พกั รบั ประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. กจิ กรรมการฝึกปฏบิ ัติ เรือ่ ง“ไขเ่ ค็มสมนุ ไพร 3 สี”

โดย วิทยากรหลัก : นางจริ านนั ท์ รกั ชาติ ผเู้ ช่ยี วชาญด้านการทำไขเ่ ค็ม

วทิ ยากรผู้ช่วย : นางมณฑา ศรีชยั สันติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำไขเ่ ค็ม

- วิทยากรสาธติ วธิ ีการทำไข่เคม็ สมนุ ไพร 3 สี

- ผูเ้ ขา้ ร่วมอบรมลงมือปฏบิ ตั ิการทำไข่เค็มสมุนไพร 3 สี

16.00 – 16.30 น. ซักถามและสรปุ ผล/ปิดการอบรม

วนั ที่ 2 กันยายน 2565 ลงทะเบยี น
08.30 - 09.00 น. กจิ กรรมอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ เร่อื ง“บรรจุภัณฑ์สานจากตอกไมไ้ ผ่”
09.00 - 12.00 น. โดย วทิ ยากรหลัก : นางมยรุ ี ชูจติ ร ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการสานตอกไม้ไผ่
วิทยากรผู้ช่วย : นางวนั ทนา ชจู ิตร ผเู้ ชย่ี วชาญด้านการสานตอกไม้ไผ่
12:00 - 13:00 น. - ให้ความร้เู กยี่ วกบั ประเภทและลักษณะของบรรจุภณั ฑส์ านจากตอกไมไ้ ผ่
13.00 – 16.00 น. - ใหค้ วามรเู้ กีย่ วกบั การเลือกและทำตอกไม้ไผ่
- ให้ความรเู้ กี่ยวกบั ขนั้ ตอนการทำบรรจภุ ัณฑส์ านจากตอกไมไ้ ผ่
16.00 – 16.30 น. พกั รับประทานอาหารกลางวัน
กจิ กรรมการฝึกปฏิบัติ เรอ่ื ง“บรรจุภณั ฑ์สานจากตอกไมไ้ ผ่”
โดย วิทยากรหลัก : นางมยรุ ี ชูจิตร ผเู้ ช่ยี วชาญดา้ นการสานตอกไม้ไผ่
วิทยากรผู้ชว่ ย : นางวนั ทนา ชูจติ ร ผู้เชยี่ วชาญดา้ นการสานตอกไม้ไผ่
- วทิ ยากรสาธิตวิธกี ารทำบรรจภุ ณั ฑ์สานจากตอกไม้ไผ่
- ผเู้ ข้ารว่ มอบรมลงมือปฏิบัติการทำบรรจุภณั ฑส์ านจากตอกไม้ไผ่
ซักถามและสรุปผล/ปิดการอบรม

วันท่ี 3 กันยายน 2565 7
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น. ลงทะเบยี น
กิจกรรมอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร เร่อื ง“บรรจุภณั ฑร์ กั ษโ์ ลกพับจากกระดาษ”
12:00 - 13:00 น. โดย วิทยากรหลัก : นางรุ่งรชั นี ธรรมโสภณ
13.00 – 16.00 น. ผู้เชย่ี วชาญดา้ นบรรจภุ ัณฑจ์ ากกระดาษ
วิทยากรผู้ชว่ ย : นางวพิ า พินิจอกั ษร
16.00 – 16.30 น. ผู้เชีย่ วชาญดา้ นบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
วันที่ 4 กันยายน 2565 - ใหค้ วามร้เู กยี่ วกบั ประเภทและลักษณะของบรรจุภัณฑ์พับจากกระดาษ
08.00 - 08.30 น. - ใหค้ วามรู้เกย่ี วกบั การเลอื กชนิดกระดาษและลักษณะ
08.30 - 09.45 น. การพับกระดาษและรูปแบบ
- ใหค้ วามรู้เกี่ยวกับข้นั ตอนการทำพบั บรรจภุ ัณฑจ์ ากกระดาษ
12:00 - 13:00 น. พกั รบั ประทานอาหารกลางวัน
กจิ กรรมการฝึกปฏิบัติ เร่อื ง“บรรจุภณั ฑร์ กั ษ์โลกพับจากกระดาษ”
โดย วทิ ยากรหลกั : นางรุ่งรัชนี ธรรมโสภณ
ผู้เช่ียวชาญด้านบรรจภุ ณั ฑ์จากกระดาษ
วทิ ยากรผู้ช่วย : นางวพิ า พนิ ิจอกั ษร
ผู้เชยี่ วชาญด้านบรรจภุ ัณฑ์จากกระดาษ
- วิทยากรสาธิตวธิ ีการพับบรรจภุ ัณฑจ์ ากกระดาษ
- ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบตั ิการพับบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
ซักถามและสรปุ ผล/ปิดการอบรม

ลงทะเบียน
กจิ กรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่อื ง“ออกแบบและทำตราสินคา้ วาดมอื ”
โดย วทิ ยากรหลกั : นางปฐมาวดี เมืองน้อย
ผู้เชีย่ วชาญด้านการทำตราสนิ คา้ วาดมือ
วิทยากรผู้ช่วย : นางจารุวรรณ แดงเพช็ ร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการทำตราสินคา้ วาดมอื
- ให้ความรเู้ กยี่ วกับประเภทและลกั ษณะของตราสินคา้
- ให้ความร้เู กยี่ วกับการออกแบบตราสินคา้ ใหโ้ ดดเด่นนา่ สนใจ
- ใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั ข้ันตอนการทำตราสินค้าวาดมือ
พักรับประทานอาหารกลางวนั

วันท่ี 4 กันยายน 2565 8
13.00 – 14.45 น.
กิจกรรมการฝึกปฏบิ ตั ิ เรอ่ื ง“ทำตราสินค้าวาดมือ”
16.00 – 16.30 น. โดย วทิ ยากรหลกั : นางปฐมาวดี เมอื งน้อย
ผ้เู ชย่ี วชาญดา้ นการทำตราสินค้าวาดมือ
วทิ ยากรผู้ชว่ ย : นางจารุวรรณ แดงเพช็ ร
ผู้เชย่ี วชาญดา้ นการทำตราสินค้าวาดมอื
- วิทยากรสาธติ วธิ ีการทำตราสนิ คา้ วาดมอื
- ผูเ้ ข้ารว่ มอบรมลงมือปฏิบตั ิการทำตราสนิ ค้าวาดมือ
ซกั ถามและสรุปผล/ปดิ การอบรม

หมายเหตุ : พกั รับประทานอาหารวา่ งระหว่างการดำเนินงานกิจกรรม

ที่ อว ๐๖๔๐.๒ / 0580 คณะครุศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สรุ าษฎรธ์ านี
อำเภอเมือง จงั หวดั สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สิงหาคม ๒๕๖5

เร่ือง ขอเชญิ เปน็ วทิ ยากร

เรียน นางจิรานนั ท์ รักชาติ

ส่ิงท่สี ง่ มาดว้ ย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลิตภณั ฑจ์ ากอาหารพื้นถนิ่ ตำบลควนสบุ รรณ จำนวน 1 ฉบับ
๒. แบบตอบรบั การเปน็ วทิ ยากร จำนวน 1 ฉบบั

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลิตภัณฑจ์ ากอาหารพืน้ ถ่นิ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมูท่ ี่ 6
บา้ นหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับไขเ่ คม็ และ
บรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสบุ รรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี ซึง่ เปน็ สินค้าผลติ ภัณฑข์ องชมุ ชนให้มีคุณค่า
ทางโภชนาการและเพ่มิ มลู ค่าให้กับสินค้า ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ในการน้ี เน่ืองจากท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำไข่เค็มเป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั สุราษฎร์ธานี จงึ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรใหค้ วามรู้กบั ตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันท่ี 1 กันยายน 2565 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอร์มดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์ ภายใน
วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อย่างสงู มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถอื

(ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.จริ ศักด์ิ แซ่โค้ว)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการหลัก
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จติ ร์
โทรศพั ท์มือถือ 084-6482743

ท่ี อว ๐๖๔๐.๒ / 0581 คณะครุศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สุราษฎรธ์ านี
อำเภอเมือง จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สิงหาคม ๒๕๖5

เร่ือง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรยี น นางมณฑา ศรีชยั สันติกลุ

สิ่งท่ีสง่ มาด้วย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลติ ภณั ฑ์จากอาหารพนื้ ถิน่ ตำบลควนสบุ รรณ จำนวน 1 ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเปน็ วิทยากร จำนวน 1 ฉบบั

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลอื่ นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลิตภณั ฑ์จากอาหารพน้ื ถนิ่ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวนั ท่ี 1 - 4 กนั ยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับไข่เคม็ และ
บรรจุภณั ฑ์ ตำบลควนสบุ รรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวดั สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสินค้าผลติ ภณั ฑ์ของชุมชนให้มคี ุณค่า
ทางโภชนาการและเพ่มิ มูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจนเพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

ในการนี้ เน่ืองจากท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการทำไข่เค็มเป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จงึ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรใหค้ วามรู้กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันท่ี 1 กันยายน 2565 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอรม์ ดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์ ภายใน
วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อยา่ งสงู มา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถอื

(ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศกั ดิ์ แซ่โค้ว)
คณบดีคณะครศุ าสตร์

สำนกั งานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการหลัก
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จิตร์
โทรศัพท์มือถือ 084-6482743

ที่ อว ๐๖๔๐.๒ / 0582 คณะครุศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสรุ าษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สิงหาคม ๒๕๖5

เรอื่ ง ขอเชญิ เปน็ วทิ ยากร

เรยี น นางมยุรี ชูจิตร

ส่ิงที่สง่ มาดว้ ย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลติ ภณั ฑ์จากอาหารพื้นถิน่ ตำบลควนสุบรรณ จำนวน 3 ฉบับ
๒. แบบตอบรบั การเปน็ วิทยากร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลอื่ นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลิตภัณฑ์จากอาหารพ้ืนถ่ิน ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันท่ี 1 - 4 กนั ยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ไข่เค็ม
และบรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
คุณค่าทางโภชนาการและเพิม่ มลู ค่าให้กับสินค้า ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

ในการน้ี เนื่องจากท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการสานตอกไม้ไผ่เป็นอย่างดี
คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จงึ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรใหค้ วามรู้กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันท่ี 2 กันยายน 2565 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ท่ี 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ ขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอร์มดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์ ภายใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อยา่ งสงู มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศกั ดิ์ แซ่โค้ว)
คณบดคี ณะครศุ าสตร์

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผรู้ บั ผิดชอบโครงการหลกั
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จติ ร์
โทรศพั ทม์ ือถอื 084-6482743

ที่ อว ๐๖๔๐.๒ / 0583 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฏสรุ าษฎรธ์ านี
อำเภอเมือง จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สงิ หาคม ๒๕๖5

เรอ่ื ง ขอเชญิ เปน็ วิทยากร

เรียน นางวนั ทนา ชูจิตร

ส่ิงท่สี ่งมาด้วย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลติ ภณั ฑ์จากอาหารพ้นื ถิน่ ตำบลควนสุบรรณ จำนวน 3 ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเปน็ วิทยากร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลอ่ื นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลติ ภัณฑจ์ ากอาหารพ้ืนถน่ิ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กนั ยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ ไข่เค็ม
และบรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
คุณคา่ ทางโภชนาการและเพิม่ มลู คา่ ให้กับสินค้า ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ในการน้ี เนื่องจากท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการสานตอกไม้ไผ่เป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จงึ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรใหค้ วามรู้กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันท่ี 2 กันยายน 2565 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอร์มดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์ ภายใน
วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อยา่ งสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริ ศกั ด์ิ แซ่โคว้ )
คณบดีคณะครุศาสตร์

สำนกั งานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผ้รู บั ผิดชอบโครงการหลกั
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จติ ร์
โทรศพั ทม์ ือถอื 084-6482743

ที่ อว ๐๖๔๐.๒ / 0584 คณะครศุ าสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภฏั สรุ าษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จงั หวดั สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สงิ หาคม ๒๕๖5

เรอ่ื ง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน นางรงุ่ รัชนี ธรรมโสภณ

สงิ่ ท่ีสง่ มาดว้ ย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดบั ผลติ ภัณฑ์จากอาหารพื้นถิน่ ตำบลควนสุบรรณ จำนวน 3 ฉบับ
๒. แบบตอบรบั การเปน็ วทิ ยากร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคล่อื นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลิตภัณฑ์จากอาหารพื้นถนิ่ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันท่ี 1 - 4 กนั ยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมทู่ ่ี 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ ไข่เค็ม
และบรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
คณุ คา่ ทางโภชนาการและเพม่ิ มลู คา่ ให้กับสินค้า ตลอดจนเพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ในการน้ี เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
เป็นอย่างดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้กับตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันที่ 3 กันยายน 2565
ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้ ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอร์มดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์
ภายใน วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อยา่ งสงู มา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนับถอื

(ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โคว้ )
คณบดคี ณะครุศาสตร์

สำนกั งานคณบดีคณะครศุ าสตร์
โทรศัพท์ 0 7791 3360
ผูร้ ับผิดชอบโครงการหลัก
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์
โทรศัพท์มอื ถอื 084-6482743

ที่ อว ๐๖๔๐.๒ / 0585 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภฏั สุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวดั สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สงิ หาคม ๒๕๖5

เรือ่ ง ขอเชญิ เปน็ วิทยากร

เรียน นางวพิ า พนิ จิ อกั ษร

ส่งิ ท่สี ่งมาด้วย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลติ ภัณฑ์จากอาหารพื้นถ่นิ ตำบลควนสบุ รรณ จำนวน 3 ฉบับ
๒. แบบตอบรบั การเปน็ วิทยากร จำนวน ๑ ฉบบั

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลอื่ นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลิตภณั ฑ์จากอาหารพืน้ ถ่นิ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันท่ี 1 - 4 กนั ยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ไข่เค็ม
และบรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
คณุ คา่ ทางโภชนาการและเพ่มิ มูลคา่ ให้กับสินค้า ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ในการนี้ เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
เป็นอย่างดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้กับตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวดั สุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันท่ี 3 กันยายน 2565
ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังน้ี ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอร์มดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์
ภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อยา่ งสงู มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถอื

(ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะครศุ าสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการหลกั
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จิตร์
โทรศพั ทม์ อื ถือ 084-6482743

ท่ี อว ๐๖๔๐.๒ / 0586 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฏสรุ าษฎรธ์ านี
อำเภอเมือง จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สิงหาคม ๒๕๖5

เรือ่ ง ขอเชิญเป็นวทิ ยากร

เรียน นางปฐมาวดี เมืองน้อย

ส่ิงทีส่ ง่ มาด้วย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลิตภัณฑ์จากอาหารพนื้ ถ่นิ ตำบลควนสุบรรณ จำนวน 3 ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเปน็ วทิ ยากร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคล่อื นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลิตภัณฑ์จากอาหารพ้ืนถน่ิ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันท่ี 1 - 4 กันยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ไข่เค็ม
และบรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
คณุ คา่ ทางโภชนาการและเพิ่มมูลคา่ ให้กับสินค้า ตลอดจนเพ่ือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

ในการนี้ เนื่องจากท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการทำตราสินค้าวาดมือเป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านี จงึ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้กบั ตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอรม์ ดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์ ภายใน
วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อย่างสงู มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริ ศักดิ์ แซ่โค้ว)
คณบดีคณะครศุ าสตร์

สำนักงานคณบดีคณะครศุ าสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผรู้ ับผิดชอบโครงการหลัก
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จิตร์
โทรศพั ทม์ อื ถอื 084-6482743

ที่ อว ๐๖๔๐.๒ / 0587 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฏสรุ าษฎรธ์ านี
อำเภอเมือง จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

21 สิงหาคม ๒๕๖5

เรอื่ ง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรยี น นางจารุวรรณ แดงเพ็ชร

สง่ิ ทส่ี ่งมาด้วย ๑. กำหนดการกจิ กรรมยกระดับผลิตภัณฑ์จากอาหารพนื้ ถ่นิ ตำบลควนสุบรรณ จำนวน 3 ฉบับ
๒. แบบตอบรบั การเปน็ วทิ ยากร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะครุ
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินงานโครงการขับเคล่อื นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T
for BCG) กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณและกิจกรรม SRU BCG ยกระดับ

ผลติ ภัณฑ์จากอาหารพน้ื ถ่นิ ตำบลควนสุบรรณ ระหว่างวันท่ี 1 - 4 กันยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6
บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ไข่เค็ม
และบรรจุภัณฑ์ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มี
คุณคา่ ทางโภชนาการและเพิม่ มูลคา่ ให้กับสินค้า ตลอดจนเพ่ือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย

ในการน้ี เน่ืองจากท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการทำตราสินค้าวาดมือเป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สุราษฎรธ์ านี จงึ ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้กบั ตัวแทนประชาชนในพื้นที่
ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจ ในวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ท่ี 6 บ้านหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ขอความ
อนุเคราะห์ท่านพิจารณาการตอบรับการเป็นวิทยากร (ตามแบบฟอรม์ ดังแนบ) และจัดส่งคืนคณะครุศาสตร์ ภายใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จริ ศักดิ์ แซ่โค้ว)
คณบดีคณะครศุ าสตร์

สำนกั งานคณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศพั ท์ 0 7791 3360
ผู้รบั ผิดชอบโครงการหลกั
อาจารย์ ดร.ญาณิศา บญุ จติ ร์
โทรศพั ทม์ อื ถือ 084-6482743

แบบประเมินความพงึ พอใจพึงพอใจ
โครงการขบั เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลงั โควดิ ดว้ ยเศรษฐกจิ BCG (U2T for BCG)

การพฒั นาเพ่ิมยอดขายและยกระดับผลิตภณั ฑต์ ำบลควนสบุ รรณ
วันท่ี 1-4 เดอื นกนั ยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ ศาลาประชาคมหม่บู า้ น หมทู่ ี่ 6 ตำบลควนสบุ รรณ อำเภอบา้ นนาสาร จังหวัดสรุ าษฎร์ธานี

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มูลท่วั ไปของผูป้ ระเมนิ

บคุ ลากรภายนอกมหาวทิ ยาลยั

ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชนทวั่ ไป นักศึกษา
อ่ืน ๆ ระบ…ุ …………………
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั อนื่ ๆ ระบ…ุ …………………

อาจารย์ เจา้ หน้าที่

เพศ ชาย หญงิ

อาชีพ ขา้ ราชการ เกษตรกร

สว่ นที่ 2 ความพงึ พอใจตอ่ โครงการ

คำชแี้ จง กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างทีต่ รงกบั ความพึงพอใจขอทา่ น

ระดบั ความคดิ เหน็ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง

2 = น้อย 1 = นอ้ ยทสี่ ุด

ระดบั ความพึงพอใจ

รายละเอียด มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ทส่ี ดุ (4) กลาง (2) ที่สดุ
(5) (3) (1)

1. ความพึงพอใจในการเข้ารว่ มโครงการ/กจิ กรรมดา้ น

ความรคู้ วามเข้าใจ

1.1 กอ่ นเร่ิมเข้ารว่ มโครงการ

1.1.1 ความรู้ความเขา้ ใจก่อนเริม่ เขา้ ร่วมกจิ กรรม SRU

BCG อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารพฒั นา และเพิ่มยอดขาย

บรรจุภัณฑ์รกั ษโ์ ลกพบั จากกระดาษ, ออกแบบและทำ

ตราสนิ คา้ วาดมอื และกิจกรรม SRU BCG อบรมเชงิ

ปฏบิ ัตกิ ารพัฒนา ยกระดับผลิตภณั ฑไ์ ข่เคม็ สมนุ ไพร

ระดับความพงึ พอใจ

รายละเอยี ด มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ย
ทีส่ ดุ (4) กลาง (2) ที่สุด
(5) (3) (1)

1.1.2 ทา่ นสามารถ อธบิ ายขั้นตอนและ รายละเอียด

ข้นั ตอนในการทำได้

1.2 หลังเร่มิ เข้ารว่ มโครงการ

1.2.1 ความรู้ความเขา้ ใจก่อนเร่ิมเขา้ ร่วมกิจกรรม SRU

BCG อบรมเชงิ ปฏิบัติการพฒั นา และเพ่ิมยอดขาย

บรรจภุ ัณฑร์ ักษ์โลกพบั จากกระดาษ, ออกแบบและทำ

ตราสินคา้ วาดมอื และกจิ กรรม SRU BCG อบรมเชิง

ปฏิบัตกิ ารพัฒนา ยกระดบั ผลิตภัณฑไ์ ขเ่ คม็ สมุนไพร

1.2.2 ทา่ นสามารถ อธบิ ายข้ันตอนและ รายละเอยี ด

ขั้นตอนในการทำได้

2. การประยกุ ต์ใช้องคค์ วามรู้หลงั การเขา้ ร่วมกจิ กรรม

2.1 ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมได้รับความรู้ ทกั ษะและ

ประสบการณ์ใหม่ จากการอบรม มากน้อยเพยี งใด

2.2. ผู้เข้าร่วมกจิ กรรมคิดวา่ ได้รบั ความร้เู พ่ิมเตมิ จาก

การเข้ารว่ มโครงการมากนอ้ ยเพียงใด

2.3 ผู้เขา้ รว่ มกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และ

ถ่ายทอดได้

2.4 ผู้เข้ารว่ มกิจกรรมสามารถนำความรูท้ ่ีไดร้ บั ไป

ประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ ประจำวันได้

3. ความพงึ พอใจการเข้ารว่ มกจิ กรรมโดยภาพรวม

3.1 การบริการ/อำนวยความสะดวกตา่ งๆ ของ

เจ้าหน้าที่ U2T

3.2 ความพงึ พอใจในการบรกิ ารโดยภาพรวม

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือการพัฒนาครงั้ ตอ่ ไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม SRU BCG พัฒนาและเพ่ิมยอดขายผลิตภณั ฑ์ ตําบลควนสุบรรณและกจิ กรรม SRU BCG

ยกระดับผลิตภณั ฑจ์ ากอาหารพ้นื ถน่ิ ตาํ บลควนสบุ รรณ
วันท่ี 1 - 4 เดือนกนั ยายน พ.ศ. 2565

ณ ศาลาเอนกประสงคห์ มทู่ ี่ 6 บา้ นหนองบ่อ ตําบลควนสบุ รรณ อาํ เภอบา้ นนาสาร จงั หวัดสรุ าษฎรธ์ านี

วนั ที่ 1 กันยายน 2565

ลงทะเบียน

กจิ กรรมอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ เรือ่ ง “ไขเ่ ค็มสมนุ ไพร 3 สี” โดย วทิ ยากรหลัก : นางจริ านันท์ รกั ชาติ
ผ้เู ชี่ยวชาญดา้ นการทาไข่เค็ม วทิ ยากรผูช้ ่วย : นางมณฑา ศรีชยั สันติกุล ผู้เชีย่ วชาญด้านการทาไข่เค็ม

- ใหค้ วามรเู้ กย่ี วกบั วธิ ีการถนอมอาหาร
- ใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั ขั้นตอนการทาไข่เคม็
- ให้ความรเู้ กย่ี วกับการเลอื กและทาความสะอาดไข่
- ใหค้ วามรู้เกยี่ วกบั สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด

พักรบั ประทานอาหารกลางวนั

กจิ กรรมการฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง“ไข่เค็มสมนุ ไพร 3 ส”ี โดย วิทยากรหลกั : นางจิรานันท์ รักชาติ
ผู้เช่ยี วชาญด้านการทาไข่เค็มวทิ ยากรผชู้ ว่ ย : นางมณฑา ศรีชยั สันตกิ ุล ผู้เช่ียวชาญดา้ นการทาไข่เค็ม

- วทิ ยากรสาธติ วธิ ีการทาไขเ่ คม็ สมนุ ไพร 3 สี
- ผ้เู ข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบตั ิการทาไข่เค็มสมุนไพร 3 สี

ซกั ถามและสรุปผล/ปดิ การอบรม

วนั ที่ 2 กันยายน 2565

ลงทะเบียน

กิจกรรมอบรมเชงิ ปฏิบัติการ เรื่อง“บรรจุภัณฑ์สานจากตอกไม้ไผ่” โดย วทิ ยากรหลกั : นางมยรุ ี ชู
จติ ร ผเู้ ชี่ยวชาญดา้ นการสานตอกไม้ไผ่ วิทยากรผชู้ ว่ ย : นางวนั ทนา ชจู ติ ร ผ้เู ชยี่ วชาญดา้ นการสานตอกไม้ไผ่

- ให้ความรู้เกี่ยวกบั ประเภทและลักษณะของบรรจภุ ัณฑ์สานจากตอกไมไ้ ผ่
- ให้ความรู้เกย่ี วกับการเลอื กและทาตอกไม้ไผ่
- ให้ความรูเ้ ก่ยี วกับขั้นตอนการทาบรรจุภัณฑ์สานจากตอกไมไ้ ผ่

กิจกรรมการฝกึ ปฏิบตั ิ เร่อื ง“บรรจุภณั ฑ์สานจากตอกไม้ไผ”่ โดย วทิ ยากรหลัก : นางมยุรี ชูจติ ร
ผเู้ ช่ยี วชาญด้านการสานตอกไมไ้ ผ่ วทิ ยากรผชู้ ว่ ย : นางวันทนา ชูจิตร ผู้เช่ยี วชาญด้านการสานตอกไม้ไผ่

- วิทยากรสาธิตวธิ กี ารทาบรรจภุ ัณฑส์ านจากตอกไม้ไผ่
- ผู้เข้ารว่ มอบรมลงมือปฏิบัติการทาบรรจภุ ณั ฑส์ านจากตอกไม้ไผ่

พกั รบั ประทานอาหารกลางวนั

ซกั ถามและสรุปผล/ปดิ การอบรม

วนั ที่ 3 กันยายน 2565

ลงทะเบียน

กิจกรรมอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร เรื่อง“บรรจภุ ณั ฑร์ ักษโ์ ลกพับจากกระดาษ” โดย วทิ ยากรหลกั : นางร่งุ
รัชนี ธรรมโสภณ ผเู้ ชย่ี วชาญด้านบรรจุภณั ฑ์จากกระดาษ วิทยากรผู้ช่วย : นางวพิ า พินจิ อักษร ผเู้ ชีย่ วชาญ
ดา้ นบรรจภุ ัณฑจ์ ากกระดาษ
- ใหค้ วามรู้เกีย่ วกบั ประเภทและลกั ษณะของบรรจภุ ณั ฑ์พับจากกระดาษ
- ใหค้ วามรู้เก่ยี วกบั การเลอื กชนดิ กระดาษและลกั ษณะ การพับกระดาษและรปู แบบ
- ใหค้ วามรเู้ กี่ยวกบั ขน้ั ตอนการทาพับบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ

พกั รบั ประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมการฝึกปฏิบตั ิ เร่ือง“บรรจุภัณฑ์รกั ษ์โลกพบั จากกระดาษ” โดย วิทยากรหลกั : นางรงุ่ รชั นี
ธรรมโสภณ ผู้เช่ียวชาญด้านบรรจภุ ัณฑ์จากกระดาษ วิทยากรผูช้ ว่ ย : นางวิพา พินจิ อักษร ผู้เชยี่ วชาญดา้ น
บรรจุภณั ฑจ์ ากกระดาษ

- วทิ ยากรสาธติ วธิ ีการพับบรรจุภณั ฑจ์ ากกระดาษ
- ผเู้ ข้ารว่ มอบรมลงมือปฏิบัติการพับบรรจภุ ณั ฑจ์ ากกระดาษ

ซกั ถามและสรปุ ผล/ปดิ การอบรม

วนั ท่ี 4 กนั ยายน 2565

ลงทะเบยี น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิ ัติการ เร่อื ง“ออกแบบและทาตราสนิ คา้ วาดมอื ” โดย วิทยากรหลัก :
นางปฐมาวดี เมืองน้อย ผู้เช่ยี วชาญด้านการทาตราสนิ ค้าวาดมอื วิทยากรผ้ชู ว่ ย : นางจารวุ รรณ แดงเพ็ชร
ผ้เู ช่ียวชาญด้านการทาตราสนิ คา้ วาดมือ

- ใหค้ วามร้เู กีย่ วกับประเภทและลักษณะของตราสินค้า
- ให้ความรู้เก่ยี วกับการออกแบบตราสินคา้ ให้โดดเด่นน่าสนใจ
- ใหค้ วามรู้เกยี่ วกับขน้ั ตอนการทาตราสินค้าวาดมือ

พักรบั ประทานอาหารกลางวนั

กจิ กรรมการฝึกปฏบิ ัติ เร่ือง“ทาตราสินค้าวาดมือ” โดย วิทยากรหลกั : นางปฐมาวดี เมืองน้อย
ผเู้ ช่ียวชาญดา้ นการทาตราสนิ คา้ วาดมอื วิทยากรผูช้ ว่ ย : นางจารุวรรณ แดงเพ็ชร ผู้เชยี่ วชาญด้านการทาตรา
สนิ ค้าวาดมือ

- วิทยากรสาธิตวธิ ีการทาตราสนิ คา้ วาดมอื
- ผูเ้ ขา้ ร่วมอบรมลงมือปฏิบตั ิการทาตราสินค้าวาดมอื


Click to View FlipBook Version