The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by น้ำทิพย์ ข้วดทอง, 2019-05-19 01:48:42

portfolio

portfolio namthip

PORTFOLIO
แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น

Namthip Khuadthong

Muban Chombueng Rajabhat University

“อย่าเพ่งิ ท้อแทใ้ นส่งิ ท่ียงั ไมพ่ ยายาม และ
อย่าเพงิ่ หมดหวังในสิ่งทย่ี ังไมเ่ ร่มิ ตน้ ”

แฟม้ สะสมงาน(Portfolio)เลม่ นี้ ข้าพเจา้ ไดจ้ ดั ทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการนาํ เสนอ
ขอ้ มูลตา่ งๆ เกีย่ วกบั ตัวของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเปน็ ประวัติสว่ นตัว ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ตลอดจน การพฒั นาด้านต่างๆของข้าพเจ้า โดยแฟม้ สะสมผลงานนี้ ประกอบ
ไปด้วยเอกสารเก่ียวกับ ประัติส่วนตวั ประวตั ิดา้ นการศึกษา และผลงานทีไ่ ด้รบั กท็ าํ ให้
ข้าพเจ้ามคี วามภาคภมู ใิ จ เปน็ อย่างยง่ิ

ค�ำ น�ำ

ข้าพเจ้าหวงั ว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มน้ี จะทาํ ให้ทกุ ท่าน ทีอ่ ่านไดเ้ หน็ ถงึ ความสาม
รถ โดยรวมของขา้ พเจ้ามากย่งิ ขึ้น ไมว่ ่าจะเปน็ การรียน การร่วมกจิ กรรม ความสามารถ
พเิ ศษ
ขา้ พเจา้ ขอขอบพระคุณ คุณแม่ อาจารย์ู เพื่อนๆ และ ผ้ทู ่ีมีส่วนรว่ มในการให้
ความชว่ ย
เหลือให้คำ�แนะน�ำ รวบรวมเอกสาร หลกั ฐาน ขอ้ มูลทเ่ี ป็นประโยชน์อยา่ งยิง่ เพอื่ จัดทาํ
แฟม้ สะสมผลงานในครงั้ นี้ส า ร บั ญ

PART-
O N E ประวตั สิ ว่ นตัว ประวตั ิการศกึ ษา

P A R T -
T W Oผลงานดา้ นการออกแบบกราฟิก

PART-
T H R E E ผลงานภาพถ่าย
P A R T -
ผลงานทางวิชาการ F O U R

PART-
F I V E รางวลั ทีไ่ ดร้ ับ
P A R T -
กจิ กรรมจิตอาสา S I X

PART-
S E V E N เกยี รตบิ ัตร

PART-ONE

สว่ นท่ีหนง่ึ

ในสว่ นทหี่ น่งึ ประกอบไปด้วย
ประวตั ิสว่ นตวั

ประวตั ิการศกึ ษาPROFILE

ประวัตสิ ว่ นตวั

รหสั นกั ศึกษา
604501014

รหสั ประจำ�ตวั ประชาชน
8700373011589

ช่อื นางสาวน้�ำ ทิพย์ ข้วดทอง ชือ่ เล่น ชอ่ งทางการติดตอ่
นำ�้ ทพิ ย์ Nam Thip NT
เกิดวนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2540 กำ�ลงั namthip_t
อาศยั อย่บู า้ นเลขที่ 180/39 หมู่5 ตำ�บล nt_9_nt
หนองกบ อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบรุ ี
รหัสไปรษณี 70110 นบั ถือศาสนาพทุ ธ
ความสามารถพเิ ศษ มีความสามารถใน
การน�ำ เสนอ มคี วามคิดสรา้ งสรรค์ วาด
ภาพ ถา่ ยภาพ ท�ำ งานกราฟกิ

สง่ิ ทชี่ นื่ ชอบคอื ชอบถ่ายภาพ ชอบเรยี น
รสู้ ิง่ ใหม่ๆทีส่ นใจ ชอบการออกแบบสือ่
ต่างๆ

คตปิ ระจ�ำ ใจ
ไมม่ ีอะไรยากเกนิ ไป
หากเราคดิ วา่ เราทำ�ได้

by namthip

EDUCATION
ประวัติการศกึ ษา

ช้ันมัธยมศกึ ษา ปที ี่ 1-6 ชั้นปริญญาตรี
ศกึ ษาอยู่ท่ี ศึกษาอยทู่ ี่

โรงเรียนมธั ยมวัดดอนตมู ราชภฏั หมบู่ า้ นจอมบงึ

เอกสารยนื ยันผลการศกึ ษา

PART-TWO
สว่ นทส่ี อง
ในสว่ นที่หนึ่งประกอบไปดว้ ย
ผลงานด้านการออกแบบกราฟิกผลงานการออกแบบ

INFOGRAPHICPART-THREE

ส่ ว น ท่ี ส า ม

ในส่วนทสี่ ามประกอบไปดว้ ย
ผลงานภาพถา่ ยPHOTOBOOK

PHOTOBOOK

PART-FOUR

ส่ ว น ท่ี ส่ี

ในสว่ นท่สี ามประกอบไปด้วย
ผลงานทางวิชาการฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น
โ ค ร ง ร่ า ง ง า น วิ จั ย

โ ครงการอบรม

ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น
โ ค ร ง ร่ า ง ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ
ส่ ง เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ร ะ ดั บ ช า ติ

ก า ร ป ร ะ ก ว ด ไ อ เ ดี ย ธุ ร กิ จ

โฝสโแกppรYคัล่oบาึงrกคoะรรrเวนteขปงทุ รuฒ(ว้ าัรรYnกัตง่ปะ.ิnาบEกกeษงรัก.ตgวรSะงะuดรรกา)าEกไIมแrวอDนรลารดnsเEวดะะอรผิAดSจtรียเัCับยลบาธขruAงงเชุีรรยพeMpาาวกื่ัตนนมอPิลจ--ิ

ประกวดผลงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกวดผลงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ปี 2560 ภาคโปสเตอร์
ได้รับรางวัลทีมท่ี8ผลงาน
จ า ก ทั้ ง ห ม ด 1 1 7 ผ ล ง า น
ณ มหาวทิ ยาลยั มหิดล

การสร้างแอพลิเคชน่ั เพอื่
พัฒนานวตั กรรมต้นแบบ
Activity Map

โแโสฝโเตจกมพคคล่อึาหงน้ กครอ่ืะรมราแเงนพสขงบวบทกรว้ิทราัฒังึรบากั้าตยง่ปบารงนAากอษนงรแกลcาบอรอะงtนะัยiพรกรุปาvากวรมมiกวลัตานtรชyารชรเิดกควิงณะภอรMรผิปชดจฏัรเเ์a่ันัฏับยลบคมหขpิบลงเมชี รยพขตัอ่ืาู่บาอินื่ตนนมอา้ งทนิ ่ี

ซง่ึ ไดร้ ับการอบรมจาก
อาจารย์ ดร. กอบเกียรติ
สระอุบล ผ้เู ช่ยี วชาญทาง
ดา้ น Android Mobile Ap-
plication Development

กิ จ ก ร ร ม บ่ ม เ พ า ะ เ พ่ื อ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
ส า ย อุ ด ม ศึ ก ษ า

เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
บ่ ม เ พ า ะ เ พ่ื อ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ส า ย
อุดมศกึ ษา ณ สำ�นกั งาน
ก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ ( ว ช . )

แขง่ ขนั โอลมิ ปกิ ห่นุ ยนต์
wro

โเปคน็ ตรวั แงทกนมาหราวอิทยบาลรยั ม

ฝแึขกง่ ขทนั ั กโอษละิมกปกิาหรุน่ เยขนี ยตน์
โWคoรrงldร่Rาoงbงoาt นOวlyิ จmั ยpiเaพdื่ อ
สT่ งhaเ ขila้ าnปdร2ะ0ก1ว8ดไดผ้รลางวาลั น
แรลอะงนชวนัตะเกลิศรรอมันดระับด1ับรชะดาับติ
ภาคกลาง ประเทศไทย

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต่ อ
ย อ ด เ พื่ อ พั ฒ ฐ า น ข้ อ มู ล
สำ � ห ลั บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
ก า ร ต่ อ ย อ ด เ พื่ อ พั ฒ ฐ า น
ข้อมูลสำ�หลับแอปพลิเคชั่น
เพื่อพัฒนานวัตกรรต้นแบบ
Activi Map ขอมหาวิทยาลยั
ร า ช ภั ฏ ห มู่ บ้ า น จ อ ม บึ ง

ศึกษาดูงาน ณบริษทั Imagimax
Animation & Design Studio

โiกเ3SศแสฝโmปคลtDากึ่ึงuิaดกคระรษdxเอนปขiงาทoอรMรวดA้ าัรกกัะnoตูงง่ปาสแidาmกบษเงรบeนพกบaรlะงกะ่อืณtกรกาiาากใoมรหแวบรนnราล้นารณดรฟวะักะษิ&อรกผิ์ิกดเจศทักาเัับยลDบกึรี่ยขImeสษงเชีวรยsพรaาากาi2้าgไgื่ตนนมับอดDงn-ิ้

Animation

ศึ ก ษ า ดู ง า น ณ
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ราชมงคลพระนคร

ศึ ก ษ า ดู ง า น ณ
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส า ร
ม ว ล ช น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
พ ร ะ น ค ร เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ไ ด้ เ ปิ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
และแรงบรรดาลใจใน
ก า ร ส ร ร ค์ ส ร้ า ง ผ ล ง า น

โTวoBTโฝสrิhชagคa่ ึesงาncกคeรกkiเdtiขง1าทniร8go้รoาัรกรnnง่ปาะl.nlดษใVงiรtcกนeั eบeะงะเrhnนกวnาาiกscaทาวeนltรeนี กาiดosPวาาnอรlผิชaจaราtเlั ปSบยeลตขyรSงเิ IsีREระยพyteาeชmEcmืุ่นนมมอE--

pแoลsiะuนmวั ตonก รCรomมmร ะuดniัcบaชtioาnตsิ

and lnformationTechnologies

PART-FIVE

ส่วนทีห่ ้า

ในสว่ นทห่ี า้ ประกอบไปดว้ ย
รางวลั ทีไ่ ดร้ บั

ส่งผลงาน เขา้ ประกวดนวตั กรรม
เพ่ือเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ ปี
2560 ภาคโปสเตอร์ ข้ึนรับเกียรติ
บัตรลำ�ดบั ที่8 จากผลงานท้งั หมด
117 ผลงาน ณ มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล

ได้รับรางวลั การประกวดไอเดยี ธรุ กจิ
โครงการ “Young Entrepreneurs
Support (Y.E.S) IDEA CAMP”
สำ�หรับนกั ศกึ ษาสถาบนั อุดมศกึ ษา

ไดร้ างวัลรองชนะเลศิ อันดบั 1 ระดบั
ภาคกลาง ประเทศไทย แขง่ ขนั
โอลมิ ปิกห่นุ ยนต์ World Robot
Olympiad Thailand 2018

ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั 1
การประกวดคลิปรับนอ้ งสรา้ งสรรค์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอนั ดบั 1
การประกวดเขยี นเรียงความกิจกร
รมรับข้องขึ้นเขาปลกู คูณ

ไดร้ บั รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ
การประกวดภาพถา่ ยวนั แม่

ได้รบั รางวันชนะเลศิ อันดบั 1
การประกวดการแขง่ ขนั ตดั ตอ่
คลปิ วีดที ัศน์
“จอมบงึ สดุดี วนั ราชภฏั ”

ได้รับรางวัลชนะเลศิ โครงการ
ประกวดโลโก้ศนู ย์สร้างสรรค์
นวตั กรรมการเรยี นรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบงึPART-SIX

สว่ นทหี่ ก

ในสว่ นทีห่ กประกอบไปด้วย
กิจกรรมจิตอาสาเปน็ ทอี าสาเก็บขยะตลอดเส้นทาง
การวง่ิ จอมบึงมาราธอน

อาสาจดั เตรยี มสถานท่แี ละอุปกรณ์
ในวัน
ทำ�บญุ ปใี หม่ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาสาขายกระทง ในวันลอย
กระทง เพ่ือน�ำ เงนิ เข้าสาขา
ณ ตลายโกยก๊ี ราชบุรี


Click to View FlipBook Version