The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ประเด็นปัญหาและสมมติฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atom_9596, 2021-05-17 06:18:30

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ประเด็นปัญหาและสมมติฐาน

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ประเด็นปัญหาและสมมติฐาน

ใบความร้ทู ี่ 3 เรื่อง ประเดน็ ปญั หาและสมมติฐาน

รายวิชา การศึกษาคน้ ควา้ (IS1) รหัสวิชา I20201 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2

การต้ังประเดน็ ปัญหา
การวิจัย เป็นการหาคาตอบที่อยากรู้ ทีส่ งสัย ที่เป็นปัญหาขอ้ งใจ แตค่ าตอบนั้นตอ้ งเชอื่ ถอื ได้

ไม่ใช่การคาดเดา หรือคิดสรุปไปเองโดยใช้ความรู้สึก วิธีการหาคาตอบจึงต้องเป็นกระบวนการ ขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ ตวั อย่าง เชน่

- ถ้าต้องการทราบว่านักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2/…... โรงเรียนบางมดวทิ ยา
ชอบอ่านหนังสือประเภทใด
จะคาดเดาเองหรือไปสอบถามนกั เรยี นเพยี งหน่งึ คน สองคน แล้วมาสรปุ ว่านกั เรยี นชนั้
มธั ยมศึกษาปที ี่2/…... โรงเรียนบางมดวทิ ยา ชอบอ่านหนังสือประเภทน้ัน ประเภทนี้ไมไ่ ด้ แต่ต้องทาแบบสอบถาม
ใหน้ กั เรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/…... โรงเรียนบางมดวิทยา เป็นผตู้ อบแลว้ นามาสรุปคาตอบข้อคน้ พบท่ไี ด้ เปน็ ตน้
ผลทไี่ ด้จากการทาวิจยั นอกจากจะไดค้ าตอบที่ตอ้ งการแล้ว ผวู้ จิ ัยเองก็ไดป้ ระโยชนจ์ ากการ
ทาวจิ ยั คอื การเปน็ คนช่างคดิ ช่างสงั เกต ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเขียนเรยี บเรียง อยา่ งเปน็ ระบบนอกจากนนั้
การวจิ ัยจะเกดิ ประโยชน์ในภาพรวม ดังนี้
1. การวจิ ัยทาให้เกิดความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ
2. การวจิ ัยทาให้เกิดนวตั กรรม สง่ิ ประดษิ ฐ์ แนวคิดใหม่ๆ
3. การวจิ ยั ช่วยตอบคาถามท่ีอยากรู้ ให้เข้าใจปัญหา และช่วยในการแก้ปัญหา
4. การวิจัยช่วยในการวางแผนและตดั สินใจ
5. การวิจยั ช่วยให้ทราบผลและข้อบกพร่องจากการดาเนนิ งาน
การค้นหาความรู้ ความจริง และตรวจสอบความถูกต้อง ความรู้ ความจริงของ ชาร์ล ดาร์วิน (Charles
Darwin ) ซ่ึงปจั จุบนั เรียกวา่ วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นวธิ กี ารหาความรู้
ความจรงิ ที่น่าเช่ือถอื ทสี่ ดุ การวจิ ยั ได้นาเอาวิธกี ารทางวทิ ยาศาสตรน์ ข้ี ้นึ มาประยุกต์เป็นกระบวนการวจิ ัย
ประกอบดว้ ย 5 ข้นั ตอน ดงั น้ี
1. ข้นั ปญั หา (Problem) เปน็ ขน้ั ตอนที่เราสงั เกตพบปญั หาความต้องการความร้คู วามจริงหน่งึ ว่ามี
เหตกุ ารณห์ รือสภาพการณเ์ ปน็ อย่างไร มีเหตุหรอื ปจั จัยอะไรทที่ าให้เกดิ เหตุการณห์ รือสภาพเหตกุ ารณ์น้ัน
2. วธิ ีต้งั สมมติฐาน (Hypothesis) ในขนั้ ตอนนีเ้ ราจะต้องศกึ ษาทบทวนความรเู้ ดิมมาประกอบการ
พจิ ารณาว่าคาตอบของปัญหาในขน้ั ที่1 นน้ั จะเปน็ อยา่ งไร ซงึ่ เรยี กวา่ การตงั้ สมมตฐิ าน ซึ่งจะเปน็ แนวใน
การตรวจสอบวา่ สมมติฐานทตี่ ้งั ขึ้นจะเปน็ จรงิ หรือไม่
3. ขนั้ รวบรวมข้อมูล (Gathering Data) ในข้ันนี้เราจะทาการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ทเี่ กีย่ วข้อง
มาอย่างเพียงพอและตรงกบั ส่งิ ทต่ี อ้ งการศกึ ษา
4. ขัน้ วเิ คราะห์ขอ้ มูล (Analysis) ในข้นั นจ้ี ะเปน็ การนาขอ้ มลู ท่รี วบรวมมาทาการวิเคราะหเ์ พ่ือมาหา
ลักษณะรว่ มหรือสอดคลอ้ งกนั ของข้อมลู เหลา่ นั้น และพจิ ารณาว่าข้อมูลเหล่านม้ี กี ่ลี กั ษณะและแตกต่าง
อย่างไร เปน็ ต้น

5. ขัน้ สรปุ (Conclusion) ในข้นั ตอนนีน้ าผลการวิเคราะห์มาแปลผลและตีความผลการวจิ ยั ทพี่ บ อนั เปน็
การสรปุ ผลการวจิ ัย

กระบวนการและขัน้ ตอนการท าวจิ ยั อย่างงา่ ย
1. ขนั้ ปัญหา (Problem) เป็นข้ันตอนทเี่ ราสงั เกตพบปัญหาความตอ้ งการความร้คู วามจริงหนงึ่ วา่ มี

เหตุการณห์ รอื สภาพการณ์เป็นอย่างไร มีเหตุหรอื ปจั จัยอะไรทท่ี าให้เกดิ เหตกุ ารณห์ รอื สภาพเหตุการณน์ ้ัน
การต้ังประเด็นปัญหาน้นั สาคัญกว่าปัญหา เพราะการตงั้ ประเดน็ ปัญหาทีด่ แี ละชัดเจนจะทาให้ผู้ตง้ั ปัญหาเกดิ
ความเข้าใจและมองเหน็ ลทู่ างของการค้นหาคาตอบเพ่อื แกป้ ัญหาทีต่ ัง้ ขนึ้

การสังเกตและการตั้งปัญหา (Observation problem)
การสังเกต (Observation) วธิ ที างการวทิ ยาศาสตรม์ ักจะเรมิ่ จากการสังเกตปรากฎการณ์ต่า

งๆทีอยรู่ อบตวั เรา เมือ่ ได้ข้อสงั เกตบางอยา่ งท่ีเราสนใจจะทาใหไ้ ดส้ ่งิ ท่ีตามมาคือ ปัญหา (Problem) เชน่ การ
สังเกต ต้นหญ้าใต้ตน้ ไม้ใหญ่ หรอื ตน้ หญ้าทีอ่ ยู่ใต้หลังคามกั จะไม่งอกงาม ส่วนตน้ หญ้าบรเิ วณใกลเ้ คียงทไ่ี ด้รับ
แสงแดดเจริญงอกงามไดด้ ี

การตัง้ ปญั หา “แสงแดดมีสว่ นเกี่ยวข้องกบั การเจริญงอกงามของตอ้ นหญ้าหรือไม่” ดงั นั้น
การตั้งประเดน็ ปญั หาตอ้ งหม่ันฝึกการสังเกตส่งิ ท่สี ังเกตน้ัน เป็นอะไร เกดิ ขน้ึ เมือ่ ใด เกดิ ขนึ้ ทีไ่ หน เกิดขึน้ ไดอ้ ย่างไร
ทาไมถึงเปน็ เชน่ นน้ั

ขนั้ ตอนแรกของการวิจยั มักจะเริม่ ต้นจากผวู้ จิ ยั อยากรู้อะไร มปี ญั หาข้อสงสยั อะไร เปน็ ขนั้ ตอนการ
กาหนดคาถามวิจัย/ปญั หาวจิ ัย

ตัวอย่างคาถามการวิจยั /ปัญหาการวจิ ัย (การตั้งประเด็นปัญหา)
- นกั รอ้ งในดวงใจวยั รนุ่ คือใคร นกั การเมอื งในดวงใจวยั รนุ่ คือใคร
- วัยรนุ่ ใชเ้ วลาวา่ งทาอะไร
- การศึกษาผลการจัดบัญชคี รวั เรอื นของ…
- วิธีการเลยี้ งดขู องผู้ปกครองท่ีลดพฤติกรรมของบตุ ร
- วธิ ีการลดสภาวะโลกร้อนของนกั เรียนในโรงเรียน...
- การสารวจความพงึ พอใจของนกั เรยี นโรงเรยี น...ในการใชห้ ้องไอซีที-
- การใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรก่ี บั แม่แรงเพื่อกับล้อรถยนต์
- การผลติ เซลล์พลงั งานไฟฟ้าดว้ ยวิธีการหมักกลว้ ยหยวก
- การสารวจพฤตกิ รรมการใช้โทรศัพท์ของนักเรยี นในโรงเรยี น...
- การสารวจพฤติกรรมการใหข้ องขวัญของนกั เรียนในโรงเรยี น...
- การสารวจการเลือกอ่านหนงั สอื นอกเวลาของนกั เรียน...
- การสารวจการประหยัดพลงั งานไฟฟ้าของนกั เรยี น
- การสารวจพฤตกิ รรมการเข้าวัดของนักเรยี น...
- ผลกระทบทีเ่ กดิ จากสภาวะน้ามนั แพงของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยี น...
- ผลกระทบทีเ่ กดิ จากการไมไ่ ด้อาศัยกบั บิดามารดาของนกั เรยี น...

- สารวจความนิยมและเหตุผลของนกั เรยี นมัธยมศึกษาปีท่ี1 ของโรงเรียน...ตอ่ การเลือกเรียนใน
สถาบันกวดวชิ า
- ความคิดเหน็ ของนกั เรียนช้ัน…ปกี ารศึกษา...ทมี่ โี ปรแกรมเรียนอังกฤษแบบเข้ม
- ศกึ ษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมด้านความงามของ...
- สารวจพฤตกิ รรมการบรโิ ภคเครอื่ งด่มื ของนกั เรียน
- ศกึ ษาสาเหตขุ องความเครยี ดและวธิ คี ลายเครียดของ...
- การศกึ ษาการใชโ้ ปรแกรม Facebook ของนักเรียน...
- การศึกษาและสารวจปญั หาด้านตวั นกั เรียนและด้านสภาพแวดล้อม
- สารวจพฤตกิ รรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรยี น...
- ความพึงพอใจตอ่ สง่ิ อานวยความสะดวกของนักเรยี น...
- พฤตกิ รรมการบรโิ ภคอาหารท่ีเสี่ยงตอ่ การเกดิ โรคมะเรง็ ของนกั เรยี น
- วัฒนธรรมต่างชาติมอี ิทธพิ ลตอ่ นกั เรียน
- การสารวจการมีมารยาทในการใช้หอ้ งสมดุ ของนกั เรยี น
- การสารวจพฤตกิ รรมการทาความสะอาดของนักเรยี นระดบั ชั้น….
- การผลิตน้ายาขดั รองเท้าจากเปลอื กสม้
- การผลติ แชมพูสุนัขจากใบนอ้ ยหน่า
- การศกึ ษาสมุนไพรที่มีผลต่อการดบั กลน่ิ เท้า
- การสารวจพฤตกิ รรมการใช้ผงชรู สในการประกอบอาหารของแม่คา้ โรงเรยี น…...
- การเปรยี บเทยี บวธิ กี ารบาบัดนา้ เสียระหวา่ งการกรองด้วยผกั ตบชวากับการบาบัดดว้ ย EM ทม่ี ี
ประสิทธภิ าพมากทีส่ ุด
- การศกึ ษาประสิทธิภาพของสมนุ ไพรในการยบั ยง้ั การเจริญเติบโตของเชื้อราในถว่ั ลิสง
- การศกึ ษาการชาร์จแบตเตอรรีเ่ ครอ่ื ง MP 3 ดว้ ยมะนาว
- การเปรียบเทยี บการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีใชป้ ุย๋ สารละลายธาตุอาหารกบั ปุ๋ยชีวภาพ
- การฟังดนตรีคลาสสิค ปอ๊ ป และรอ็ คท่ีมตี ่อความสามารถในการจดจา
- การสกดั สีจากวสั ดุธรรมชาติเพื่อนามาใชแ้ ทนสีน้า
- การศึกษาจิตสานึกในการอนุรักษพ์ ลังงานและส่ิงแวดลอ้ มของนกั เรยี นโรงเรยี น…
- การสารวจความคดิ เห็นเกีย่ วกับการจดั แขง่ ขนั กีฬาสภี ายในโรงเรยี น….
- การสารวจความร้แู ละความคดิ เห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ 3 G ของนักเรยี น….
- การศกึ ษาความสดของดอกไม้ เมือ่ ปกั ไว้ในสารละลายตา่ งชนดิ กัน
- การศกึ ษาการใชเ้ วลาว่างของนกั เรยี น…
- การศกึ ษาปญั หาการตดิ เกมของนกั เรยี น….

ฯลฯ


Click to View FlipBook Version