The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aofern_ammo, 2022-04-20 00:06:38

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหมอ้ (ประชำสำมัคคี)

สำนักงำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ประจำเดอื นมีนำคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหมอ้ (ประชำสำมคั ค)ี

สำนกั งำนเขตพน้ื ทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2

ฉบบั ท่ี 1 เดอื นมนี าคม 2565

วันพธุ ท่ี 9 มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางจุฑาทิพย์ ช่ืนบุญมา ผู้อานวยการ
โรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ นางสาวธีรัชฌา ทันใจชน และนางณิชาภา จาปาศรี เป็นกรรมการคุม
สอบ โดยในการดาเนินงานคร้ังน้ี ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
COVID-19 อยา่ งเครง่ ครัด

#กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ผู้อำนวยกำรโรงเรยี น : นำงจฑุ ำทพิ ย์ ชื่นบญุ มำ
จัดทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสมั พันธโ์ รงเรียน
โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมคั คี) ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ง จงั หวัดรำชบุรี

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคค)ี

สำนักงำนเขตพ้นื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2

ฉบบั ที่ 2 เดอื นมนี าคม 2565

วนั ศกุ ร์ท่ี 11 มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย คร้ังท่ี 4 ของนางสาวชุติมา กาเผือก สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางโรงเรียน
ขอขอบพระคุณทา่ นคณะกรรมการท่ีให้คาแนะนา ข้อชี้แนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
และปฏิบตั ิงานของครผู ู้ช่วยตอ่ ไป

#กลุ่มงานบริหารบคุ คล

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน : นำงจุฑำทิพย์ ชืน่ บุญมำ
จดั ทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสัมพนั ธ์โรงเรยี น
โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมคั คี) ตำบลปำกแรต อำเภอบำ้ นโป่ง จังหวดั รำชบุรี

โรงเรียนวดั โคกหม้อ(ประชำสำมคั ค)ี

สำนักงำนเขตพ้นื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ฉบบั ท่ี 3 เดอื นมนี าคม 2565

วนั องั คารท่ี 15 มนี าคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
(NT) ประจาปีการศึกษา 2564 โดยมีนางจุฑาทิพย์ ช่ืนบุญมา ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นประธานสนาม
กรรมการคุมสอบ ไดแ้ ก่ นายจนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ และนางสาวมยรุ ทิพย์ อ้นเทศ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
มาตรการปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครดั

#กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน : นำงจฑุ ำทพิ ย์ ช่ืนบุญมำ
จัดทำโดย : นำงสำวสหฤทยั แสนสม / งำนประชำสัมพนั ธโ์ รงเรยี น
โรงเรยี นวัดโคกหมอ้ (ประชำสำมคั คี) ตำบลปำกแรต อำเภอบำ้ นโปง่ จังหวัดรำชบรุ ี

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคค)ี

สำนักงำนเขตพน้ื ทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ฉบบั ท่ี 4 เดอื นมนี าคม 2565

วันที่ 16-17 มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหมอ้ (ประชาสามคั คี) ไดจ้ ดั การประเมินพัฒนาการนักเรยี นท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางจุฑาทิพย์ ช่ืนบุญมา ผู้อานวยการโรงเรียน เป็น
ประธานกรรมการ นางสาวธีรัชฌา ทันใจชน ครูวิชาการและนางสาวปพิชญา แพงป้อง ครูประจาชั้นอนุบาล
3 เป็นกรรมการ เพอ่ื ใชเ้ ปน็ ขอ้ มลู ในการส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาการนักเรยี นระดับชน้ั ปฐมวยั ตอ่ ไป

#กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียน : นำงจฑุ ำทิพย์ ชน่ื บญุ มำ
จดั ทำโดย : นำงสำวสหฤทยั แสนสม / งำนประชำสมั พันธ์โรงเรยี น
โรงเรยี นวัดโคกหมอ้ (ประชำสำมัคคี) ตำบลปำกแรต อำเภอบำ้ นโปง่ จังหวัดรำชบุรี

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมคั ค)ี

สำนักงำนเขตพน้ื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2

ฉบบั ท่ี 5 เดอื นมนี าคม 2565

วันศุกร์ท่ี 18 มนี าคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) โดยนางจุฑาทิพย์ ช่ืนบุญมา ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อม
ด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดี
ให้กับนักเรยี นทส่ี าเร็จการศึกษา ประจาปกี ารศึกษา 2564

#กลุ่มงานบริหารทวั่ ไป

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน : นำงจฑุ ำทพิ ย์ ช่นื บญุ มำ
จัดทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสัมพันธโ์ รงเรยี น
โรงเรยี นวดั โคกหมอ้ (ประชำสำมัคคี) ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโปง่ จังหวัดรำชบุรี

โรงเรียนวดั โคกหม้อ(ประชำสำมัคค)ี

สำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ฉบบั ท่ี 6 เดอื น มนี าคม 2565

วันศกุ รท์ ่ี 18 มีนาคม 2565

นางจุฑาทพิ ย์ ช่นื บุญมา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) พร้อมคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเดือน ระดับสถานศึกษา คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ประกอบด้วย นางสาวธีรัชฌา ทันใจชน
นายจนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ และนางสาวปพิชญา แพงป้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชา
สามัคค)ี

#กลุ่มงานบริหารบคุ คล

ผู้อำนวยกำรโรงเรยี น : นำงจฑุ ำทิพย์ ชืน่ บุญมำ
จดั ทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสัมพันธโ์ รงเรียน
โรงเรียนวดั โคกหมอ้ (ประชำสำมคั คี) ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวดั รำชบุรี

โรงเรียนวดั โคกหมอ้ (ประชำสำมคั ค)ี

สำนกั งำนเขตพน้ื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ฉบบั ที่ 7 เดอื นมนี าคม 2565

วนั ศุกร์ที่ 18 มนี าคม 2565

นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) เข้ารับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีดร.อนุนาถ
ชื่นจิตร์ รองผอ. สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวดั โพธิ์รัตนาราม เป็นกรรมการการประเมินในคร้งั นี้

#กลุ่มงานบริหารบคุ คล

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน : นำงจฑุ ำทิพย์ ชน่ื บุญมำ
จัดทำโดย : นำงสำวสหฤทยั แสนสม / งำนประชำสมั พนั ธโ์ รงเรยี น
โรงเรยี นวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคคี) ตำบลปำกแรต อำเภอบำ้ นโป่ง จังหวดั รำชบรุ ี

โรงเรียนวดั โคกหม้อ(ประชำสำมคั ค)ี

สำนกั งำนเขตพน้ื ทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2

ฉบบั ที่ 8 เดอื นมนี าคม 2565

วนั พธุ ที่ 23 มีนาคม 2565

นางจุฑาทิพย์ ช่ืนบุญมา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) มอบหมายให้คณะครู
เขา้ รว่ มการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งด้านการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูข้ า้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ผา่ นระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยสานักงานเขต
พืน้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต 2

#กลุ่มงานบริหารบคุ คล

ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น : นำงจุฑำทพิ ย์ ช่นื บญุ มำ
จัดทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสมั พันธโ์ รงเรียน
โรงเรยี นวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคคี) ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ง จงั หวดั รำชบรุ ี

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคค)ี

สำนักงำนเขตพ้นื ทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ฉบบั ท่ี 9 เดอื นมนี าคม 2565

วนั พฤหัสบดีท่ี 31 มนี าคม 2565
โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจาปี

2565 ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพ่ือร่วมพิจารณา
เหน็ ชอบในการคัดเลอื กหนงั สือเรียน และกาหนดกิจกรรมท่พี ัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

#กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ผู้อำนวยกำรโรงเรยี น : นำงจุฑำทพิ ย์ ชนื่ บุญมำ
จดั ทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสมั พันธโ์ รงเรียน
โรงเรยี นวัดโคกหม้อ(ประชำสำมคั คี) ตำบลปำกแรต อำเภอบำ้ นโป่ง จงั หวัดรำชบุรี

โรงเรียนวัดโคกหมอ้ (ประชำสำมคั ค)ี

สำนักงำนเขตพน้ื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2

ฉบบั ท่ี 10 เดอื นมนี าคม 2565

วันพฤหสั บดีที่ 31 มนี าคม 2565

นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวบุญทิวา อบเชย ครูโรงเรียนมหาราช 7 อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดารงตาแหน่ง ครู ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) โดยมีนาย
วงษส์ ัน คหู ามณโี ชติ ผอู้ านวยการโรงเรียนมหาราช 7 พรอ้ มคณะครูรว่ มเดินทางมาส่งในครั้งน้ี

#กลุ่มงานบริหารบุคคล

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน : นำงจุฑำทิพย์ ชื่นบุญมำ
จัดทำโดย : นำงสำวสหฤทยั แสนสม / งำนประชำสัมพันธโ์ รงเรียน
โรงเรยี นวัดโคกหม้อ(ประชำสำมัคคี) ตำบลปำกแรต อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี

โรงเรียนวดั โคกหม้อ(ประชำสำมคั ค)ี

สำนักงำนเขตพ้นื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำรำชบรุ ี เขต 2

ฉบบั ที่ 11 เดอื นมนี าคม 2565

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) นาลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 28 –31 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว
สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต 2

#กลุ่มงานบริหารทวั่ ไป

ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี น : นำงจฑุ ำทิพย์ ชืน่ บญุ มำ
จดั ทำโดย : นำงสำวสหฤทัย แสนสม / งำนประชำสมั พันธโ์ รงเรยี น
โรงเรยี นวดั โคกหมอ้ (ประชำสำมคั คี) ตำบลปำกแรต อำเภอบำ้ นโปง่ จงั หวดั รำชบุรี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Shaun Stenning – An Investor And Market Expert
Next Book
Syed Danel