The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จรุงรักษ์ แสนสุข

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

จรุงรักษ์ แสนสุข

จรุงรักษ์ แสนสุข

PORTFOLIO

นางสาวจรงุ รกั ษ์ แสนสขุ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คํานาํ

    แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ขา้ พเจา้ ไดจ้ ดั ทาํ ขนึ เพอื นํา
เสนอขอ้ มลู เกยี วกบั ประวตั สิ ว่ นตวั ความรู้ ความสามารถ
ทกั ษะ ตลอดจนพฒั นาการและกจิ กรรมตา่ งๆ
ของขา้ พเจา้ โดยแฟมสะสมผลงานนปี ระกอบดว้ ยประวตั สิ ว่ น
ตวั  ประวตั ทิ างดา้ นการศกึ ษาและตวั อยา่ งผลงาน
ไดร้ บั ทําใหข้ า้ พเจา้ เกดิ ความภาคภมู ใิ จ รวมทงั รปู ภาพ
กจิ กรรมตา่ งๆทขี า้ พเจา้ ไดเ้ ขา้ รว่ ม
    ขา้ พเจา้ หวงั วา่ แฟมสะสมผลงานเลม่ นจี ะสามารถทําใหท้ กุ
ทา่ นทอี า่ นไดเ้ หน็ ถงึ ความสามารถของขา้ พเจา้ มากยงิ ขนึ
ถา้ แฟนสะสมผลงานเลน่ นที าํ ผดิ พลาดประการใดกข็ ออภยั ไว้
ณ ทนี ดี ว้ ยนะคะ่

จรุงรักษ์ แสนสุข
ผู้จดั ทํา

Content

สารบญั

01 Profile
ประวตั ิสว่ นตัว

02 Education
ประวตั ิการศึกษา

03 Activities
กิจกรรม

04 Certificate
เกียรติบตั ร

Profile

ประวติสว่ นตัว

ชือ: นางสาวจรุงรักษ์ แสนสุข
ชือเล่น: หวาน อายุ:17ป เกดิ วนั ที:16 ธันวาคม พ.ศ.2545
สถานทเี กิด: โรงพยาบาลละหานทราย
หมู่โลหติ : AB สัญชาต:ิ ไทย เชอื ชาต:ิ ไทย
นบั ถือศาสนา: พุทธ
ทีอยู่ปจจบุ นั : 67/4 หม1ู่ 2 บ้านสระกลาง ตาํ บลหนอง
ตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวดั บุรรี ัมย์ 31170
โทรศัพท:์ 0653604681

ประวัติครอบครวั :
บดิ าชอื : นายสมร แสนสุข
อาชพี : ทาํ นา
มารดาชือ: นางวาลี แสนสุข
อาชีพ: ทํานา
วชิ าทชี อบ: ภาษาอังกฤษ
งานอดเิ รก: ฟงเพลง เล่นกฬี า
ความสามารถพิเศษ: กฬี าเชน่ วอลเลย์บอล
อาหารทชี อบ: สกุ ี เนือยา่ ง ตม้ ยํา
สที ชี อบ: สฟี า สขี าว
คตปิ ระจาํ ใจ: ความพยายามอยู่ทไี หน ความสําเรจ็ อย่ทู ีนนั

Education

ประวตั ิการศึกษา

1.ชันอนุบาลปท1ี -2
ทโี รงเรียนบา้ นตากอง

2.ชนั ประถมศึกษาปที1-6
ทโี รงเรยี นบา้ นตากอง

3.ชันมธั ยมศึกษาปที1-3
ทโี รงเรยี นบา้ นตากอง

4.ชันมธั ยมศึกษาปที4-6 (ปจจุบนั )
แผนการเรียนศิลป-ภาษา
ทีโรงเรยี นละหานทรายรัชดาภเิ ษก

Activities

กิจกรรม
กจิ กรรมคนดี ศรรี ชั ดา

เขา้ คา่ ยคณุ ธรรมเพือให้นักเรียน
มคี ุณธรรมและจรยิ ธรรม

กิจกรรมวนั คริสต์มาส

แสดงละครในวนั ครสิ ตม์ าส
เรืองกําเนดิ พระเยซู เพือให้เพือนๆไดร้ ู้
เรอื งราวเกียวกับการกําเนิดพระเยซู

กจิ กรรมวันสนุ ทรภู่

แสดงละครเรืองขนุ ช้างขุนแผน
เพือให้พีๆน้องๆไดเ้ รยี นตวั ละคร

ในวรรณคดี

Certificate

เกียรติบตั ร

เข้ารว่ มโครงการทดสอบแขาง
ขนั วัดอจั ฉริยภาพทางวิชาการ
วิชา สงั คมศึกษา ครงั ที ๑๐ ป

การศึกษา ๒๕๖๑

ไดร้ ว่ มกจิ กรรมค่ายวรรณกรรม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวา่ งวันที ๒๒-๒๓ ธนั วาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

Thank you


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วิมลรัตน์ ศรีพรม
Next Book
Tanda baris dihadapan