The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Stefano Oosthof, 2020-03-04 05:59:38

MJAZZ_Pitchdocument (2)

MJAZZ_Pitchdocument (2)

Mondriaan Jazz | The Hague

“Bringing
together great
spirits in jazz”

Partnerships en Samenwerkingen | Presentatie 2020

Bringing together great spirits in jazz

Mondriaan Jazz is een vernieuwend en avontuurlijk jazzfestival in
Den Haag, waarvan de eerste editie plaatsvond in 2017. Geïnspireerd
door het gedachtegoed en de met smaak samengestelde jazz platen-
collectie van kunstenaar Piet Mondriaan hebben PAARD en Good Music
Company de krachten gebundeld voor het introduceren van een evene-
ment van internationaal allure. Binnen Mondriaan Jazz staat ontdek-
king voorop, met een hoofdrol voor grensverleggende en toonaan-
gevende muziek uit de cross-over en improvisatie jazz, soul en hip hop
scene. Mondriaan Jazz geldt als hét podium voor de grote sterren
van morgen.

“Mondriaan Jazz brengt gewaagde
combinaties met prikkelend resultaat”

 - De Volkskrant

De authenticiteit van Mondriaan Jazz ligt in het Daarmee zet Mondriaan Jazz in op het verbin-
eigenzinnige karakter. Bezoekers worden ge- den van muziekliefhebbers uit alle lagen van de
trakteerd op unieke ervaringen door eenmalige maatschappij.
en exclusieve samenwerkingen in de vorm van
supergroepen (het samenbrengen van heden- Mondriaan Jazz staat inmiddels voor drie suc-
daagse grote jazzmuzikanten), (inter)nationale cesvolle edities, waarbij de avontuurlijke be-
premières en speciaal voor Mondriaan Jazz nadering van het programma door het publiek
gecureerde content. en de media op handen wordt gedragen. Het
verlangen naar meer groeit per editie en dus zet
Mondriaan Jazz omarmt de pure jazztraditie in de organisatie van Mondriaan Jazz ook dit jaar
al zijn facetten. Van live muziek tot educatie weer in op het presenteren van een hoogwaar-
en van documentatie tot inspiratie. Vanuit een dige festivalervaring.
breed palet wordt er intensief samengewerkt
met aanverwante culturele instellingen in de MONDRIAAN JAZZ 2020 | DEN HAAG
stad, zoals het Koorenhuis, het Koninklijk Vrijdag 9 + zaterdag 10 oktober 2020
Conservatorium, Humanity House, Filmhuis www.mondriaanjazz.nl
Den Haag en theaters in de wijken.

2

De ambitie

Mondriaan Jazz presenteert zich niet als een zo- opgezocht en wordt de diepte ingegaan bij het
veelste jazzfestival op het (inter)nationale front. verbinden van gerenommeerde (inter)nationa-
Zoals het de naamgever betaamt, staat het vizier le artiesten en talenten. Mondriaan Jazz haalt
qua invulling van het programma op uitdagend deze uit hun comfortzone met het spelen van
en onverwacht. Mondriaan Jazz stemt af op de een niet alledaags repertoire, binnen een nog
diverse en internationale jazz sound van nu en nieuwe samenstelling, afgestemd
legt verbindingen met pop, urban en moderne
muziek, de filmcultuur en beeldende kunst. op een cross-over van jazz naar pop, funk, urban
Vanuit deze ambitie wil Mondriaan Jazz zich en moderne muziek en elektronische avant-gar-
ontwikkelen naar een podium voor authentieke de. Dit alles geheel in de stijl van de eigenzinnige
en vernieuwende content. Mondriaan Jazz ziet benadering van ‘geestesvader’ Piet Mondriaan.
‘jazz’ als meer dan een muziekgenre alleen.
Binnen het programma worden de grenzen

“Nieuw festival Mondriaan Jazz is jong en
vernieuwend, Piet zelf zou het goedkeuren”

- De Volkskrant

3

De stijl

De Stijl van het programma waar Mondriaan en ambassadeurs van deze steden en regio’s zet
Jazz zich mee profileert, is een andere dan Mondriaan Jazz in op het organiseren (zelf cu-
die van het gevestigde North Sea Jazz en jazz reren) en regisseren van internationale debuten
festivals als So What’s Next, Transition, Super- van artiesten en groepen die nog niet eerder
sonic en Rockit. Waar deze evenementen het in Europa hebben opgetreden. Een exclusieve
publiek voornamelijk voorzien van een ‘kant-en- component, waarbij Mondriaan Jazz zich tevens
klaar’ programma van bestaande groepen, kiest profileert als springplank van talent naar het
Mondriaan Jazz meer voor avontuur, de uitda- grote publiek.
ging en de unieke belevenis. De Stijl van Mond-
riaan Jazz volgt hierin een lijn van gelijkgestem- Een focus op een specifieke muziekcultuur
den als Rewire, Le Guess Who? en November vraagt om meer dan het beleven van live muziek
Music. alleen. Hierin speelt ook educatieve en maat-
schappelijke verbinding een belangrijke rol.
Mondriaan Jazz streeft ernaar om per editie in Mondriaan Jazz verbindt deze elementen aan
te zoomen op de actuele cultuur en trends in het programma met lezingen en symposia
de hedendaagse jazz. Eerdere edities stonden over de jazzmuziek, het organiseren van debat-
daarbij in het teken van artiesten uit de bekende ten (Jazz Talks), panels en workshops en het
New York, Chicago en Zuid-Amerikaanse jaz- vertonen van exclusieve en trendsettende jazz
zscene. In samenwerking met de jazzartiesten documentaires.

“Mondriaan Jazz Festival: frisse
onbevangenheid naast voorspelbare
publiekskietelaars“
- NRC | Amanda Kuyper

De beleving

Mondriaan Jazz is dit jaar toe aan zijn vierde
editie. Wat in 2017 als een ode aan Mondriaan
werd geïntroduceerd, is in korte tijd uitgegroeid
tot een fris en nieuw begrip onder liefhebbers
en kenners van het genre. De afgelopen edities
zijn als succesvol te bestempelen, gevuld met
ontelbare hoogtepunten en flink wat euforische
berichten vanuit de media en bezoekers.

4

‘18 | Mondriaan jazz #02

In navolg op de succesvolle eerste editie van
Mondriaan Jazz stond ook de tweede editie in
het teken van een internationaal kwaliteitspro-
gramma, met acts op het punt van een grote
doorbraak, exclusieve debuutoptredens en door
Mondriaan Jazz gecureerde supergroepen.

Binnen het programma van deze tweede editie
lag de nadruk op de avant-gardistische Chica-
go jazz stroming en het daarmee onlosmakelijk
verbonden toonaangevende International An-
them-platenlabel.

‘17 | Mondriaan Jazz #01 Het openingsconcert van deze editie droeg al snel
het etiket uitverkocht en werd verzorgd door het
Mede in het kader van het Haagse Mondriaan- Shai Maestro Trio, alom bestempeld als een van
jaar werd op 14 oktober 2017 de eerste editie van de grootste beloften op piano. De grote zaal van
Mondriaan Jazz geïntroduceerd. Daarbij werd qua het PAARD bood een podium voor de genoemde
presentatie en programma direct de ambitieuze gecureerde supergroepen, waarbij met name
toon gezet met een optreden van Ravi Coltrane - de formaties die rondom Makaya McCraven en
zoon van de legendarische jazz pioniers John en drummer Marcus Gilmore heen waren gevormd
Alice Coltrane - die samen met het Amsterdam een succes waren.
Mallet Quartet een verbluffende improvisatie
uitvoering van Simeon Ten Holt’s ‘Canto Ostinato’ Tot de hoogtepunten van deze editie behoorden
liet horen. eveneens het samenspel tussen Eric Vloeimans en
Brooklyn Raga Massive én de eenmalige samen-
De Amerikaanse drummer, componist en pro- werking tussen Binkbeats, Lars Horntveth (Jaga
ducer Nate Smith zorgde met zijn New Yorkse Jazzist) en Niels Broos.
groep KINFOLK eveneens voor een primeur; nooit
eerder stonden zij in Nederland op een podium. De bijzondere programma opzet van Mondriaan
FORQ, de hedendaagse supergroep uit de koker Jazz trok met deze tweede editie ook de aandacht
van Henry Hey (David Bowie, Rudder) toerde van de internationale media. Er was een samen-
slechts eenmaal eerder in Europa en zorgde toen werking met de BBC voor het uitzenden van
voor een legendarische show op North Sea Jazz. live-opnames en het France Jazz Magazine (het
grootste jazz magazine van Frankrijk met meer
De samenwerking met het Koninklijk Conservato- dan 1 miljoen lezers) roemde Mondriaan Jazz als
rium en het Haags Gemeentemuseum in de vorm ‘het kleine broertje van North Sea Jazz, met meer
van het organiseren van workshops voor studen- aandacht voor inspiratie en ontdekken’.
ten en het onderling uitwisselen van publiek was
een groot succes. Het Humanity House stond in “Saxofonist Coltrane imponeerde al
het teken van een aanvullend film- en intervie- vroeg in de avond met een betove-
wprogramma, waar de gerenommeerde Ameri- rend optreden in de grote zaal van
kaanse muziekhistoricus en jazz-journalist Ashley het Paard van Troje” - Jazzine
Khan (tevens biograaf van John Coltrane en Miles
Davis) als gastheer optrad.

5

‘19 | Mondriaan Jazz #03

Met de derde editie van Mondriaan Jazz werd er Opvallend detail: maar
nog meer ingezet op verdieping van het pro- liefst 53% van de optredende
gramma. Zo werd Jazz Talks wederom van een artiesten tijdens Mondriaan
groter podium voorzien, gekoppeld aan een panel Jazz 2019 was vrouw.
van internationale journalisten onder leiding van
voormalig New York Times journalist én directeur
van zowel WBGO (het grootste jazz radiostation
in de VS) als Jazz America (onderdeel van het
beroemde NPR) Nate Chinen.

De themalijn van Mondriaan jazz #03 was afge- ‘20 | Mondriaan Jazz #04
stemd op het samenbrengen van progressieve
jazz, hiphop en soul uit New York en Londen, Met drie succesvolle edities van Mondriaan Jazz
aangevuld met elementen uit de Latijns-Ameri- in de boeken, is de weg naar het vierde deel in-
kaanse jazz cultuur (Contemporary & Modern middels ingeslagen. De verwachtingen vanuit de
Latin America). media en het publiek van Mondriaan Jazz lijken
per editie te groeien en daarbij wil Mondriaan
Ook deze editie stond strak van de bijzondere Jazz een nog grotere stap zetten naar een geves-
samenwerkingen en hoogtepunten. Bijvoor- tigde, grensoverschrijdende en onderscheidende
beeld met het optreden van The Art Ensemble of identiteit.
Chicago, grondleggers van avant-garde binnen
geïmproviseerde (jazz) muziek. Met dit tweede Waar de afgelopen edities met name de diepte
optreden in Nederland in 26 jaar (!!) vierde het van de jazzcultuur werd opgezocht, staat Mond-
ensemble tevens haar 50 jarig bestaan. riaan Jazz #04 ook in het teken van verbreding.
Meer dan voorheen wordt er samengewerkt met
De verbinding met New York werd gelegd in de cultuurankers in de stad, wordt er ingezet op het
vorm van een optreden van de sensatie The Les- verbinden met de wijken en zullen internationa-
son GK, waarbij de jazz scene van Londen werd le jazzartiesten op een nog breder vlak worden
vertegenwoordigd door SEED Ensemble (kort op gekoppeld aan opkomende en nieuwe talenten.
het Mondriaan Jazz optreden beloond met een
Mercury Prize nominatie). Bijzonder was ook het Ook educatie krijgt binnen de vierde editie van
optreden van Madison McFerrin - dochter van Mondriaan Jazz een meer prominent platform,
vocaal virtuoos en zowel Emmy als Grammy win- waarbij het doorgeven van de betekenis van jazz
naar Bobby McFerrin. aan jongere generaties een belangrijke rol speelt.

Opvallend detail: maar liefst 53% van de optre- De voornaamste focus van Mondriaan Jazz blijft
dende artiesten tijdens Mondriaan Jazz 2019 was echter het realiseren en presenteren van een
vrouw. onderscheidend, hoogwaardig en modern inter-
nationaal jazz, hiphop en soul programma, waarin
artiesten uit hun comfortzone worden getrokken
en in bijzondere, niet eerder vertoonde samen-
stellingen het avontuur aangaan.

Mondriaan Jazz #04 vindt op vrijdag 09
en zaterdag 10 oktober in Den Haag plaats.

6

“Mondriaan Jazz heeft in een
paar jaar naam gemaakt als
een spannend, kleurrijk, compact

en uitnodigend festival!”

- Written in Music

7

2. Het bereik

De media

Mondriaan Jazz is vanaf de eerste editie met “Mondriaan Jazz: hier en nu gebeurt het!”
open armen door de zowel landelijke als inter- “Mondriaan Jazz heeft in een paar jaar naam
nationale media ontvangen. Zowel de inten- gemaakt als een spannend, kleurrijk, compact en
sieve samenwerking met NPO Soul & Jazz (live uitnodigend festival. Het festival houdt de vinger
registraties, interviews, promo video’s) als aan de pols van de eigentijdse jazz in al zijn vormen.”
het Jazzism Magazine (interviews, acties en - Written in Music | Edwin Hofman
specials) en de lovende reacties uit de media
maken duidelijk dat er al enige tijd behoefte “Triomfantelijke eerste editie Mondriaan Jazz”
is aan een nieuw en meer onderscheidend jazz “Met Mondriaan Jazz laat de organisatie er geen
festival. Een festival dat qua smaak, geluid en twijfel over bestaan: Den Haag heeft er nu een
internationaal profiel nog dieper gaat. waardig jazzfestival van internationale allure bij…
Mondriaan Jazz is vernieuwend, gevarieerd, kleurrijk
“Mondriaan Jazz brengt gewaagde combinaties en eigenwijs, net als de residentiestad zelf.”
met prikkelend resultaat ” - Jazzine.nl
“Wat het Haagse Mondriaan Jazz onderscheidt, dat
afgelopen weekend voor de tweede keer plaatsvond, Een overzicht van bepalende media die de
is dat er niet alleen nadrukkelijk wordt gekozen voor afgelopen editie aandacht aan Mondriaan Jazz
nieuwe dan wel vernieuwende artiesten, maar dat hebben besteed:
die ook nog eens aan elkaar worden gekoppeld.”
- De Volkskrant | Gijsbert Kamer • NPO Soul & Jazz • Jazzine
• NRC • All About Jazz (USA)
“Mondriaan Jazz Festival: frisse onbevangen- • De Slagwerkkrant • VPRO 3voor12
heid naast voorspelbare publiekskietelaars • Pinguin Radio • Written in Music
“ • BBC Radio • WBGO (USA)
“... het meest richtte het festival zich op • Algemeen Dagblad • Jazzism
nieuwe, langzaam in de hedendaagse scene doorsij- • JazzRadar • Cutting Edge (BE)
pelende namen die uitblinken in frisse, genreverbin- • Maxazine • De Volkskrant
dende muziek” - NRC | Amanda Kuyper • France Jazz • JazzNu
Gitarist Magazine
“Mondriaan Jazz alweer volop om van te smul- Magazine
len” • Heaven Magazine
“De 2019-editie van Mondriaan Jazz was op papier

al om te smullen en het maakte de verwachtingen
ook nog eens waar. Men komt er om nieuwe ar-
tiesten te ontdekken, bekenden te horen spelen in
nieuwe verrassende line-ups of projecten, en muziek
pareltjes die zelden live in Nederland optreden, mee
te maken.”
- JazzNu | Sophie Conin

8

De doelgroepen laatste nieuws zowel online als offline op de
voet.
Mondriaan Jazz heeft als missie meerdere lagen
aan culturen en generaties te enthousiasmeren “Internationale cultuur en muziekliefhebbers”
voor een unieke festivalbelevenis. Het publieks-
profiel van Mondriaan Jazz is divers en loopt qua Mondriaan Jazz presenteert zich als een interna-
leeftijd uiteen van tieners tot zestigers, van cul- tionaal concept en streeft ernaar een mix
turele omnivoren tot ware fijnproevers en van van Europese dan wel Nederlandse premières
nationaal tot internationaal. Wat deze doelgroe- van buitenlandse artiesten te programmeren.
pen met elkaar verbindt, is nieuwsgierigheid, Dit ingrediënt, in combinatie met de naam
het gevoel voor avontuur en de drang om te ‘Mondriaan Jazz’, draagt eraan bij dat het festival
ontdekken. De kwaliteit van het programma van ook de aandacht van internationale liefhebbers
Mondriaan Jazz geldt hierin als de sleutel voor en fijnproevers trekt. Dit profiel wordt vanuit
het bereiken van deze diverse publiekslagen. Mondriaan Jazz extra gestimuleerd vanuit een
samenwerking met media (BBC, France Jazz
Het bezoekersprofiel van Mondriaan Jazz kan Magazine) die vanuit deze doelgroep als trend-
als volgt worden ingedeeld (de voornaamste settend wordt bestempeld.
benoemd):
“Publiek met een bovengemiddelde interesse in
“Fijnproevers, trendwatchers en liefhebbers van kunst en cultuur”
cultuur en kwaliteitsmuziek”
Dit is een doelgroep die een festival als North
Deze gepassioneerde groep is goed op de hoog- Sea Jazz en Rewire niet aan zich voorbij laat
te van wat er speelt binnen het genre gaan. Ze zijn op de hoogte van de laatste trends,
van hun interesse. Zij consumeren de laatste en maar laten zich vooral door anderen inspireren.
urgente trends via toonaangevende media Kwaliteit en diversiteit gaan bij deze doelgroep
als Pitchfork, Jazzism en NPO Soul & Jazz. Deze samen, waarbij zo nu en dan ook een pop- of
doelgroep is nieuwsgierig en staat open voor jazzconcert, een museum of filmhuis wordt be-
vernieuwing en avontuur. Het zijn veelvuldige zocht. Deze doelgroep is met name interessant
gebruikers van social media en volgen het vanwege hun brede interesse in cultuur.

9

Facts & figures

Onderstaand overzicht toont een groeimodel van Mondriaan Jazz, vanaf het begin naar het streven
in de toekomst. De stijgende lijn aan bezoekers onderstreept de toenemende populariteit.

Thema 2020 2019 2018 2017
Nog te bepalen Chicago x New Mondriaan jaar x
Artiesten Modern & York New York
(aantal) Contemporary
Bezoekers South America x 31 20
Bereik UK Jazz x Pro-
Social Reach gressive Soul
Media Reach
22
Adv. Waarde
Partners | Sa- 1200 + 1000 + 850 + 750
menwerkingen
1.194.874
429 pers-
vermeldingen

169.0000

• NPO Soul & Jazz • NPO Soul & Jazz • NPO Soul & Jazz • NPO Soul & Jazz
• K oorenhuis en/ • Koorenhuis • Koorenhuis • Koorenhuis
• Koninklijk • K oninklijk • Koninklijk
of /Humanity
House Conservatorium Conservatorium Conservatorium
• K oninklijk • Gemeente • The Humanity • T he Humanity
Conservatorium
• R esidentie Den Haag House House
Orkest • Jazzism • G emeente • G emeente
• J azzism
Magazine Magazine Den Haag Den Haag
• G eneral Urban
Arts Platform
(GUAP)

10

3. De meerwaarde

Paard: 50 jaar het kloppend hart van topmuziek in Den Haag

Een samenwerking met Mondriaan Jazz betekent ook een verbinding
met de iconische Haagse poptempel. PAARD is initiator van Mondriaan
Jazz en biedt daarmee de partners van het festival de mogelijkheid een
nog breder publiek aan te snijden voor het positioneren van een bood-
schap of merk.

PAARD is sinds jaar en dag hét poppodium in muziekliefhebber van Den Haag en daarbuiten
de Haagse regio, een toonaangevend bolwerk genesteld. In de afgelopen periode heeft het
voor kwaliteitsmuziek, waar een kritisch publiek PAARD zich van haar beste kant laten zien aan
een subliem onderscheidend programma kan de hand van recente, gedenkwaardige concerten
beleven. Al sinds de heropening in het door Rem van Kamasi Washington, Marcus Miller, Angie
Koolhaas ontworpen gebouw neemt ook jazz Stone, Macy Gray, Maceo Parker, Level 42, Habib
een belangrijk deel van de programmering in. Koité en Fatoumata Diawara. Daarnaast is PAARD
Mondriaan Jazz is dan ook organisch ontstaan uit (mede)-organisator of betrokken bij festivals als
de jazz-poot die een steeds groter onderdeel van Grauzone, Rewire, Parkpop en Mondriaan Jazz.
het eerder georganiseerde State-X New Forms
Festival vormde. Als dirigent van een bijzonder palet aan muzikale
programma’s zet PAARD in op de beste beleving,
PAARD bestaat in 2022 vijftig jaar en heeft een missie die naadloos aansluit op de ambitie en
zich door de decennia heen in de harten van de boodschap van Mondriaan Jazz.

11

Facts & figures

Onderstaand overzicht toont een groeimodel van Mondriaan Jazz, vanaf het begin naar het streven
in de toekomst. De stijgende lijn aan bezoekers onderstreept de toenemende populariteit.

Bezoekers 2019 2018
• Concerten
• Festivals 233.500 256.103
Activiteiten 143.000 150.319
• Concerten 30.000 42.268
• Festivals
Best bezochte concerten 691 708
324 374
Publiek 100 63
• Gem. leeftijd
• Lokaal / landelijk Billy Ocean Macy Gray
• Internationaal De Staat Franz Ferdinand
Angie Stone Doe Maar
Bereik
• Website 25 - 34 jaar
• Nieuwsbrief 70% / 25%
64 landen, vnl. Belgie,
• Facebook Duitsland, UK
• Instagram
1M unieke bezoekers per jaar
46K abonnees,
openingsrate 30%
59K
10K

Good Music Company

Good Music Company is verantwoordelijk voor
de opzet van het programma van Mondriaan
Jazz. Dit internationale muziekagentschap heeft
kantoren in Rotterdam en Berlijn en vertegen-
woordigt een uitgebreid palet aan internationale
smaakmakers in jazz/crossovers. Good Music
Company programmeert en boekt jaarlijks zo’n
300 concerten in 30 landen wereldwijd.

Good Music Company staat inmiddels bekend als
een van de belangrijkste stakeholders
van jazz binnen Nederland en internationaal en
was onder meer betrokken bij de doorbraken
van Snarky Puppy, Cory Henry, GoGo Penguin,
Avishai Cohen en Makaya McCraven.

12

De kansen

De afgelopen drie edities is er vanuit Mondriaan Jazz voor gekozen te in-
vesteren in het vergroten van de kracht van het programma en het merk.
Dit met steun van de Gemeente Den Haag en PAARD, samenwerkingen
met (lokale) culturele partners en intensieve media-partnerships met
NPO Soul & Jazz en het Jazzism Magazine.

Met een aantoonbaar succes van de formule van Mondriaan Jazz, wordt er in aanloop naar de vierde
editie meer intensief ingezet op actieve partnerships- en sponsorwerving. Het nog prille karakter van
Mondriaan Jazz biedt daarin een veelvoud aantrekkelijke, nog grotendeels naar eigen hand te zetten
kansen voor merken en organisaties om samen met het festival naar een nog grotere hoogte te groeien.

Wat maakt een samenwerking met Mondriaan Jazz voor
merken of organisaties aantrekkelijk?

• Waar een gevestigd festival als North Sea Jazz het vergroten van het bereik en het versterken
vrijwel geen creatieve vrijheid meer biedt voor van het merk veelbelovend zijn.
het koppelen van een merk of boodschap, geldt
Mondriaan Jazz als een nog open podium voor • Het programma van Mondriaan Jazz bestaat uit
merkbeleving. meerdere lagen, afgestemd op live muziek, Jazz
Talks, workshops, masterclasses en documen-
• Mondriaan Jazz focust zich niet op de massa, taires. Dit biedt partners de mogelijkheid aan te
maar richt zich specifiek op een loyale fijnproe- sluiten op een onderdeel dat qua beleving het
vers doelgroep. Een publiek dat voor kwaliteit best bij het merk past.
kiest en ook vanuit die benadering een merk of
boodschap vertegenwoordigt. • Mondriaan Jazz daagt (inter)nationale muzikan-
ten uit hun comfortzone te verlaten en ontvangt
• M ondriaan Jazz is in korte tijd gegroeid naar een hierop veel lof. Het enthousiasme en durf van
binnen de (inter)nationale media gerespecteerd deze artiesten kan uiteraard ook aan een merk
evenement, waarbij de groeiverwachtingen voor of boodschap worden verbonden.

13

Welke mogelijkheden zijn er voor het verbinden van een
merk of boodschap met Mondriaan Jazz?

• Het adopteren c.q. hosten van een specifiek • Het hosten van de kleedkamers van de arties-
programma onderdeel ten, inzet van goody bags
Bijvoorbeeld het openingsconcert van Mondri- Ook de artiesten kleedkamers van PAARD kun-
aan Jazz, de Jazz Talks, de verbinding met educa- nen door een merk/organisatie worden geadop-
tie en talent - masterclasses, workshops - of het teerd of gehost, om hiermee meer inhoudelijk
vertonen van de Jazz Documentaries met artiesten te verbinden

• Het adopteren c.q. hosten van een van de • Een overkoepelende vermelding van officieel
zalen van PAARD tijdens Mondriaan Jazz partner binnen het totaal van communicatie
Denk daarbij aan het verbinden van de naam van uitingen
het merk of de organisatie met de grote (main Het verbinden van een merk/organisatie als een
hall) of kleine zaal van PAARD: ‘Dit optreden van de hoofdsponsoren van Mondriaan Jazz
vindt plaats in de AFAS-zaal’ (voorbeeld)

• Het aandragen van een eigen merk of bood-
schap gedreven programma concept.
Dit geldt alleen bij een directe verbinding tussen
de boodschap/het merk en de focus van Mond-
riaan Jazz

• Het inrichten van een specifieke merkactiva-
tie locatie (corner/booth) binnen het festival
Hierbij kan worden gedacht aan productde-
monstraties, eigen showcases afgestemd op het
verbinden met het Mondriaan Jazz publiek

• Het organiseren of hosten van een VIP launch
of afterparty voor relaties
Het verbinden van merk/organisatie relaties met
Mondriaan Jazz d.m.v. een eigen launch/after-
party met live muziek (verzorgd door artiesten
van het festival)

Dit zijn slechts als enkele voorbeelden voor het verbinden van een boodschap, organi-
satie of merk met een doelgroep van ‘fijnproevers’. Laat de inhoud van deze partnership
presentatie daarbij inspireren als opmaat naar een eerste kennismaking en het verder
verkennen van een langdurige samenwerking.

14

De organisatie

Productie & festival directie PAARD | Henk Koolen
Programma & artistieke directie Good Music Company | Mike Bindraban
Programma & educatie Good Music Company | Jurjen Mooiweer
Marketing & PR De Revolutie | Patrick Clerkx
Branding & Partnerships De Revolutie | Stefano Oosthof
Vormgeving Presskit Media
Organisatie overig Paard van Troje

Contact De Revolutie | Stefano Oosthof
[email protected] | T 06 537 33 871
Branding & Partnerships


Programma & Organisatie PAARD | Henk Koolen

[email protected]

Nog meer…?

Mondriaan Jazz 2019 | NPO Soul & Jazz Aftervideo
https://youtu.be/bkVGDWGKODc

Mondriaan Jazz 2019 | NPO interview Daymé Arocena & Yelfris Valdés
https://youtu.be/Yj1nbqHoIk4

Mondriaan Jazz 2019 | Promo video
https://youtu.be/JqlXzicZFjw

Mondriaan Jazz 2018 | NPO Soul & Jazz Aftervideo
https://www.facebook.com/watch/?v=477849393071869

Mondriaan Jazz 2018 | Promo video
https://youtu.be/Et0nFlCdKnM

Deze inhoud van deze presentatie is opgesteld door De Revolutie | Stefano Oosthof @ 2020
15

mondriaanjazz.nl


Click to View FlipBook Version