The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอนสัปดาห์ที่ 5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 27.Chalermrat Mahawun[tuy], 2020-06-21 04:43:41

สอนสัปดาห์ที่ 5

สอนสัปดาห์ที่ 5

1 การจดั ต้งั สหกรณ์ 2 การดาํ เนินงานของสหกรณ์
3 ความสาํ คญั ของสหกรณ์ ปัจจยั ทีท่ ําให้สหกรณป์ ระสบความสําเรจ็

4 ปัญหาเศรษฐกจิ ไทย
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ข้ันตอนการจดั ต้ังสหกรณ์

ประชมุ ผูซ้ ง่ึ ประสงคจ์ ะเป็น ประชมุ คณะผจู้ ัดต้ัง ย่นื เรื่องขอจดทะเบียน
สมาชิกไมน่ อ้ ยกว่า 10 คน สหกรณ์ เพื่อเลือกประเภท สหกรณ์ตอ่ นาย
วัตถุประสงค์ จัดทาํ บัญชี ทะเบียนสหกรณ์
ต้งั ช่ือ วางแผนการ รายชื่อสมาชกิ ขอ้ บังคับ
ดําเนนิ งาน
สหกรณ์

ขอคาํ แนะนําจาก จองชื่อสหกรณ์ ผา่ น ประชุมผ้ซู ง่ึ จะเป็น
สหกรณ์จงั หวัดหรอื website กรม สมาชกิ สหกรณเ์ พ่ือ

สหกรณอ์ าํ เภอ สง่ เสรมิ สหกรณ์หรอื รบั ทราบ
เพื่อจัดฝกึ อบรม หนว่ ยงานในพ้ืนท่ี
ความรดู้ า้ นสหกรณ์
ไมน่ ้อยกวา่ 6 ช่ัวโมง

การดาํ เนินการของสหกรณ์

กําหนดวัตถุประสงค์นโยบาย 1 4

ใหส้ มาชกิ ได้รับประโยชนท์ าง รวมทรพั ยากรเพื่อใช้ในการ
เศรษฐกจิ โดยกาํ หนดวา่ จะทาํ ดาํ เนนิ ธรุ กิจ
อะไร อยา่ งไร และเพื่ออะไร
5
2
อาํ นวยความสะดวกแก่
วางแผนและดาํ เนินงานตาม ผ้ปู ฏิบัติงาน
วตั ถุประสงค์

3 6

จัดต้งั และแบง่ ส่วนงานของ ดูแลตดิ ตามผลการ
สหกรณ์ ดําเนนิ งานและประสานงาน
ให้เป็นไปตามวตั ถุประสงค์

ความสําคัญของสหกรณ์

สหกรณ์ เป็นองค์การธุรกิจแบบหนึง่ ทมี่ ีบทบาททางเศรษฐกจิ

เกิดจากการรวมกล่มุ กนั ผลติ รวมกันซอื้ สินคา้ จะช่วย เป็นเครื่องมอื สําคญั ในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอยา่ ง
แก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ และสงั คมให้สมาชกิ มคี วามอยู่ ยุตธิ รรม
ดกี นิ ดี โดยการรจู้ ักรวมตวั กันเพ่ือช่วยตนเอง
และช่วยเหลอื ซึง่ กันและกนั ยึดหลกั ประชาธปิ ไตย

เป็นการรวมแรง รวมปัญญา รวมทนุ ของบุคคลที่
อ่อนแอทางเศรษฐกจิ

การพึ่งตนเองและช่วยเหลอื ซง่ึ กนั และกนั

รวมตวั กันดว้ ยความสมคั รใจ มีความเสมอภาคสามารถ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ ให้แก่ประชาชน

ช่วยสรา้ งความเจริญทางดา้ นเศรษฐกิจและสงั คม

ชว่ ยแก้ปัญหาความยากจน ขัดเกลาใหส้ มาชกิ เป็นคนดี
มีศลี ธรรมและการเสยี สละเพื่อส่วนรวม

1

สมาชิกเป็นผ้ทู ่มี คี วามร้เู ขา้ ใจ
ในระบบสหกรณ์

2

คณะกรรมการดําเนนิ การจะตอ้ งปฏบิ ตั งิ านดว้ ย
ความซ่อื สตั ย์สจุ ริต

3

ผ้จู ดั การและเจ้าหนา้ ท่ตี ้องเป็นผู้ท่มี คี วามร้คู วามสามารถ

4

ได้รบั การสนบั สนุนจากภาครฐัปัญหาเศรษฐกิจไทย

พ่ึงพาการสง่ ออกและ 5
ต่างประเทศ

การบรหิ ารจดั การของ 2 4
ชมุ ชนเพ่ือนาํ ไปสกู่ าร
ปัญหาทางการศกึ ษา
พ่ึงตนเองยังไมเ่ ขม้ แข็ง และการขาดแคลน
บุคลากรท่มี คี วามรู้
1 3

การขาดแคลนวทิ ยาการ
สมัยใหม่

ปัญหาความยากจน
และความเหล่อื มล้าํ

ทางรายได้

สหกรณ์ &
เศรษฐกิจ

การ แกป้ ัญหา เศรษฐกจิ ในชุมชนอยา่ ง

ย่ังยืนโดยการสร้างความ เขม้ แขง็ ของ

ชมุ ชนจะต้องอาศัยกระบวนการ มีสว่ นรว่ ม

ของประชาชน มาร่วมกนั คดิ แกป้ ัญหา พัฒนาโดยใช้
ทรัพยากรที่มใี นชุมชนเพื่อใหค้ นในชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

จุดเนน้ การพัฒนา 1

จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสําคัญกับ นาํ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
คนและชุมชน เพื่ อการเพิ่ มศักยภาพของคนใน พอเพียงมาใช้
ชุมชนให้เข้มแข็ง และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน โดยมีแนว 2
ทางการพัฒนาดงั น้ี
เนน้ การมสี ว่ นรว่ มของทกุ
ภาคสว่ น

3

บรู ณาการทาํ งานระหว่าง
ทอ้ งถน่ิ และชุมชน

4

รวมกลุ่มสร้างงานสรา้ งอาชพี

“การพัฒนาชุมชนไทยสคู่ วามเป็นชมุ ชนเขม้ แข็ง
พึ่งตนเองไดต้ ้องอาศยั ความรว่ มมอื ของทกุ ภาคสว่ น”


Click to View FlipBook Version