The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนธุรกิจเกษตรผักปลาอควาโปนิกส์ 10 กย61

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fftrn, 2019-11-29 23:14:59

แผนธุรกิจเกษตรผักปลาอควาโปนิกส์ 10 กย61

แผนธุรกิจเกษตรผักปลาอควาโปนิกส์ 10 กย61

แผนธุรกิจเกษตร

ผกั ปลาอควาโปนิกส์ระนอง

ลกั ษณะธุรกจิ
ผลิตผกั และเล้ียงปลาในระบบน้าหมุนเวยี นเพื่อจาหน่าย

ผจู้ ดั ทา

นาย อสิ เรศ ไชยบาล
นาย สมเกยี รติ จนิ ณรงค์
นาย สมเกยี รต์ิ บุตรจนั ทร์

ครูทป่ี รึกษาแผนธุรกจิ
ครู เปรมวดี ขามะลงั

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง

1.บทสรุปสาหรับผบู้ ริหาร

การประกอบธุรกิจเกษตรตอ้ งมีความรับผดิ ชอบตอ่ ธุรกิจของตนเองและมีความคิดสร้างสรรคแ์ ปลกใหม่ไปปบา้ ง
ตอ้ งมีความรักใคร่สามคั คีกนั มิเช่นน้นั จะทาใหท้ าธุรกิจที่ทาอาจจะไปมส่ าเร็จ ตอ้ งมีความเขม็ แขง็ พอคานึงถึงหนา้ ที่ที่
ตอ้ งรับผดิ ชอบจึงจะสาเร็จไปดแ้ ละคานึงผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน การเล้ียงปลามีหลายหลายรูปแบบ เช่น เล้ียงปลาใน
บ่อดิน เล้ียงปลาในบ่อปูน เล้ียงปลาในกระชงั เป็นตน้ แต่อาจมีขอ้ ดี ขอ้ จากดั แตกต่างกนั

ส่วนการเล้ียงปลาในระบบน้าหมุนเวยี นควบคู่กบั การปลูกผกั หรือ อควาโปนิกส์ เป็นการนาเทคโนโลยกี ารเล้ียง
สมยั ใหม่ การเล้ียงปลาในระบบน้าหมุนเวยี นที่นาความรู้ดา้ นการเกษตร วทิ ยาศาสตร์และศิลปะมารวมกนั การจดั การ
ส่วนหน่ึงยกหนา้ ท่ีใหเ้ ป็นเร่ืองของระบบ เช่น ระบบการหมุนเวยี นน้า การจดั การตะกอน การใหอ้ อกซิเจนที่เพียงพอ
การฆ่าเช้ือโรค และนาศิลปะมาใชค้ วบคูด่ ว้ ย เช่นการเลือกรูปแบบอุปกรณ์ที่ใชใ้ นระบบน้าหมุนเวยี นใหม้ ีลกั ษณะ
ขนาดที่พอเหมาะและสวยงาม

 กลุ่มขา้ พเจา้ มีแนวคิดที่จะเล้ียงปลาโดยไปม่มีขอ้ จากดั ในเรื่องของการลงจบั ปลาในบ่อ
ดินที่จบั ยาก หรือขอ้ จากดั ในการท่ีตอ้ งเปล่ียนถ่ายน้าบ่อยคร้ังในบ่อปูน หรือลด
ความเส่ียงในการสูญหายหรือสูญเสียปลาจากการจดั การดูแล เสี่ยงภยั ธรรมชาติ และ
ตอ้ งการใหผ้ ลผลิตผกั และปลาท่ีไปดม้ ีคุณภาพสูงสุดแตกต่างจากการปลาท่ีเล้ียงในบ่อ
ดิน บ่อปูน หรือในกระชงั

 จึงเลือกเล้ียงปลาในระบบน้าหมุนเวยี น ควบคู่กบั การปลูกผกั หรือระบบอควาโป
นิกส์ ซ่ึงไปดศ้ ึกษาการเล้ียงในระบบดงั กล่าวจากครูผสู้ อนประจาสาขาวชิ าประมง ใน
วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยรี ะนองที่ไปดท้ าการศึกษาวจิ ยั และใหน้ กั เรียนนกั ศึกษา
เรียนรู้จริงในวทิ ยาลยั โดยออกแบบรูปแบบลกั ษณะใหค้ ุม้ ค่า สวยงาม ปลูกผกั 3 ช้นั
เล้ียงปลาในถงั 200 ลิตร 3 ช้นั

2.ประวตั โิ ดยย่อของกจิ การ

กลมุ่ ขา้ พเจา้ เคยมปี ระสบการณใ์ นการเลยี้ งปลาในบ่อดนิ บอ่ ปูน และในกระชงั มากอ่ น
แลว้

และไดศ้ กึ ษาการปลกู ผกั ควบคกู่ บั การเลยี้ งปลาในระบบนา้ หมุนเวยี น หรอื อควาโป
นิกสข์ องครปู ระพฒั น์ ปานนิล

มคี วามสนใจดา้ นการเกษตร และทรพั ยากรสงิ่ แวดลอ้ ม จงึ มแี นวคดิ จดั สรา้ งธรุ กจิ ใกล ้
ตวั เกยี่ วกบั การเกษตรทที่ นั สมยั มผี ลผลติ ทมี่ คี ณุ ภาพตา่ งจากผลผลติ ทว่ั ไป โดยการ
ใชท้ รพั ยากรทมี่ อี ยใู่ หค้ มุ ้ คา่ และเกดิ ประโยชนส์ ูงสดุ

3. วเิ คราะห์สถานการณ์ ประกอบดว้ ย

3.1 จุดแขง็

3.1.1 ผกั ที่ปลูกในระบบน้าหมุนเวยี นควบคูก่ บั การเล้ียงปลา หรืออควาโปนิกส์ มีขนาดลาตน้ สมบูรณ์มาก มี
ความสด กรอบ

3.1.2 ปลาที่เล้ียงในระบบน้าหมุนเวยี นควบคูก่ บั การปลูกผกั หรืออควาโปนิกส์ มีขนาดโตเร็ว แขง็ แรง เน้ือนุ่ม
อร่อย

3.1.3 ผกั และปลา ปลอดสารพษิ สารเคมี
3.1.4 ประหยดั น้า เนื่องจากไปม่ตอ้ งเปล่ียนถ่ายน้าในระบบตลอดการเล้ียงปลา
3.1.5 ผกั ที่ปลูกไปดร้ ับสารอาหารจากการเล้ียงปลา คือมูลปลาและเศษอาหารเล้ียงปลา

3.2 จุดอ่อน

3.2.1 การเริ่มตน้ ทาธุรกิจน้ีมีการลงทุนโครงสร้างระบบน้าหมุนเวยี นท่ีสูงกวา่ ราคาขายผลผลิตในคร้ังแรก
3.2.2

3.3 โอกาส

3.3.1 ในยคุ ปัจจุบนั กา้ วสู่ยคุ ไปทยแลนด์ 4.0 คนสนใจโลกเทคโนโลยี ทาใหไ้ ปดร้ ับขอ้ มูลขา่ วสาร และติดต่อลูกคา้ ทา
การตลาดและจาหน่ายสินคา้ ผา่ น ทางโลกออนไปลน์ ไปดแ้ ก่ Facebook ,Line

3.3.2 จดั แสดงสินคา้ ชุดอุปกรณ์ผกั ปลาอควาโปนิกส์ในงานต่างๆของวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยรี ะนอง และใน
งานถนนคนเดินของจงั หวดั ระนอง , งานแสดงสินคา้ ประจาจงั หวดั ระนอง

• 3.4 อุปสรรค

3.4.1 สภาพภมู อิ ากาศ บางชว่ ง ฝนตกหนัก พายุพดั แรงทาใหโ้ ครงสรา้ งและผกั
เสยี หายได ้

3.4.2 สตั วร์ บกวน เชน่ แมว หนู แมลง อาจทาใหผ้ กั เสยี หายได ้

3.4.3 แสงแดดนอ้ ยเกนิ ทาใหผ้ กั เตบิ โตชา้

4.วตั ถุประสงคแ์ ละเป้าหมายทางธุรกิจ

4.1 วิสยั ทศั น์
4.1.1 เล้ียงสตั วน์ ้าควบคูก่ บั การปลูกพชื หรืออควาโปนิกส์อยา่ งมีประสิทธิภาพ
4.1.2 เป็นผจู้ าหน่ายชุดอุปกรณ์ระบบอควาโปนิกส์แบบครบวงจร

4.2 พนั ธกิจ
1. ปลูกพืชควบคู่กบั การเล้ียงปลาในระบบน้าหมุนเวยี นเพื่อจาหน่าย
2. จาหน่ายชุดอุปกรณ์ระบบอควาโปนิกส์แบบครบวงจร

4.3 เป้าหมายทางธุรกิจ
4.3.1 มีลูกคา้ ประจาเพิม่ ข้ึนปี ละ10 %
4.3.2 ช่องทางการจาหน่ายโดยใชส้ ื่อเทคโนโลยี

5.แผนตลาด

• 5.1 การแบ่งสว่ นตลาด(segment)

5.1.1 กลยทุ ธเ์ ขา้ ถงึ ลกู คา้ ในจงั หวดั ผูบ้ รโิ ภค ผกั ปลาปลอดสารพษิ กลมุ่ ผูใ้ สใ่ จ
สขุ ภาพในราคาระดบั กลาง สว่ นแบง่ ทางการตลาดอยา่ งนอ้ ย 70%

5.1.2 กลยทุ ธเ์ ขา้ ถงึ ลกู คา้ ไทยแลนด ์ 4.0 ผูห้ าขอ้ มูลขา่ วสาร ผูบ้ รโิ ภคทตี่ ดิ ตาม
เทคโนโลยที ที่ นั สมยั นิยมสนิ คา้ สอื่ เทคโนโลยนี าเสนออยา่ งน่าสนใจ ขา่ วสารขอ้ มูลทมี่ ผี ูน้ ิยม
แจอานพวพนเิ มคาชกน่ั จไละเนป็ ์น,Fทaนี่ce่าbเชoอื่oถkอื,yoเพuอื่tuขbาeยชสดุ ว่ อนปุ แกบร่งณทาอ์ งคกวาารโตปลนาิกดสอจย์ าา่ กงนสอ้อื่ ยเท3ค0โน%โลยี เชน่

• 5.2กลมุ่ ลกู คา้ เป้ าหมาย(target)

5.2.1 ลกู คา้ ผูบ้ รโิ ภคในจงั หวดั ระนองทใี่ สใ่ จสขุ ภาพ บรโิ ภคผกั ปลาทปี่ ลอด
สารพษิ

5.2.2 รา้ นอาหาร โรงแรม รสี อรท์ ทคี่ ดั สรรวตั ถดุ บิ อยา่ งมคี ณุ ภาพไดผ้ กั ทสี่ ด
กรอบ ปลาสมบรู ณ์ รสชาตดิ ี เพอื่ ความพงึ พอใจลกู คา้ รา้ นอาหาร

5.2.3 ลกู คา้ จากสอื่ เทคโนโลยตี า่ งๆ เชน่ จาก แอพพเิ คชน่ั ไลน์ ,Facebook,youtube

5.3 การกาหนดตาแหน่งผลติ ภณั ฑ ์

5.3.1 ผกั ในระบบน้าหมุนเวยี น สด กรอบ การเจริญเติบโตของผกั แบบ
สมบูรณ์ธรรมชาติและปลอดสารพิษ

5.3.2 ปลาเน้ือนุ่ม รสชาติดี การเจริญเติบโตของปลาแบบสมบูรณ์ธรรมชาติ
และปลอดสารพิษ

5.3.3 ชุดอุปกรณ์อควาโปนิกส์ใชน้ ้าและพ้นื ท่ีนอ้ ย อร่อยไปดท้ ุกครัวเรือน

5.4.4 กลยทุ ธ์ดา้ นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

5.4.1 ส่งเสริมการขายโดยการจูงใจท่ีจะเสนอคุณค่าพเิ ศษของสินคา้ ผกั
ปลาท่ีปลอดสารพษิ และสมบูรณ์ธรรมชาติสูงสุด

5.4.2 จูงใจใหร้ ้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท เลือกสง่ั ซ้ือ หรือสง่ั จองสินคา้
จากกลุ่มขา้ พเจา้ เนื่องจากเป็นกลุ่มสินคา้ ท่ีดีพเิ ศษกวา่ ผกั หรือปลาที่เล้ียงในบ่อดิน
หรือบ่อปูนซีเมนต์

5.4.3 การโฆษณาประชาสมั พนั ธ์ ผา่ นสื่อเทคโนโลยตี ่างๆ เช่น เวบ็ เพจ,
แอพพเิ คชน่ั ไลน์ ,Facebook,youtube

6.1 การจดั แบง่ หนา้ ท่งี านตามโครงสรา้ ง

หวั หนา้ ทีม / ตลาด /เทคโนโลยี / การเงิน / การบญั ชี
นายอิสเรศ ไชยบาล

ฝ่ายผลิต/ ฝ่ายจดั ซ้ือ ฝ่ายการตลาด / การเงิน / การบญั ชี
นายสมเกียรติ บุตรจนั ทร์ นายสมเกียรต์ิ จินณรงค์

ลูกจา้ ง

7. แผนการผลติ ปฏิบตั ิ (ใหจ้ ดั ทาFlow Chart ใหเ้ ห็นขนั้ ตอนการผลติ สินคา้
และจดั เตรยี มวตั ถดุ บิ จนกระทงั้ สาเรจ็ รูป และระบุ เวลาโดยประมาณของแตล่ ะ
ขนั้ ตอนหากทาได)้
7.1 กระบวนการผลิตสินคา้ /การใหบ้ ริการ

7.1.1 การผลิต

1. การผลิตโดยทาชุดโครงสรา้ งอปุ กรณก์ ารปลูกผกั เล้ียงปลาอควาโปนิกส์

2. ซ้ือพนั ธุป์ ลามาเล้ียงมาเล้ียงในถงั พลาสติก 10-15วนั ใหอ้ าหารปลาเล็กเชา้ เย็น 100/ถงั

ใหน้ ้าไหลเวียนตลอดเวลา

3 เพาะเมล็ดพนั ธุผ์ กั 5วนั ในฟองน้าละ2-3เมล็ดกอ่ นนาไปปลูกในชุดปลูกระบบน้าหมุนเวียน

7.2 แหลง่ วตั ถดุ บิ (ส่งั ซอื่ จากใครระบชุ ่ือผจู้ าหน่ายวตั ถดุ ิบใหช้ ดั เจน)

1 อปุ กรณโ์ ครง สรา้ งชุดปลูก ซ้ือจากรา้ นวสั ดุกอ่ สรา้ ง รา้ นราชกรูดคา้ วสั ดุ
2 อาหารปลา จากรา้ นทวีพรการเกษตร
3 ซ้ือถงั น้าพลาสติกจากแพปลาสะพานปลาระนอง ทีใชแ้ ลว้

7.3 การซอื้ วตั ถดุ บิ

ซ้ือเป็นเงินสด 100%
ซือ้ เป็นเงินเช่ือ 0%
มีกาหนดชาระเงินภายใน - วนั

8 แผนการเงิน (การบอกแหลง่ ท่ีมาและใชเ้ ป็นของเงนิ ทนุ ประมาณการงบกาไรขาดทนุ งบดลุ และ

งบประมาณเงนิ สด ประสทิ ธิภาพการบรหิ าร) ประกอบโดย

8.1 รายละเอียดการลงทนุ

ลาดบั ท่ี รายละเอยี ดการลงทุน แหล่งทมี่ าของเงนิ ลงทุน รวมจาก สถาบนั
(บาท) จากทุนของตนเอง
การเงนิ

1 ถงั พลาสติก 200 ลิตร 4ถงั 800บาท

2 ท่อและเกลียว 950 บาท

3 ป้ัมน้าตูป้ ลา 280บาท

4 ถงั กน้ กรวย 1 ถงั 750 บาท

5 ระบบปลูกพืชไปร้ดินชุดสาเร็จรูป 1ชุด 2000 บาท

6 เมลด็ พนั ธุ์ผกั บุง้ 1.กก 180 บาท พนั ธุป์ ลา 200 บาท อาหารปลา
กระสอบ500บาท

7 แสลน 400 บาท

8 กะละมงั 2 ใบ 329 บาท

รวม 6,390 6,390

8.2 ประมาณการรายจ่าย
8.2.1 คา่ วสั ดทุ ่ใี ชใ้ นการผลิต/บรกิ าร

ลำดบั รำยกำรวสั ดุ หน่วยท่ีใช้ จำนวน จำนวน รำคำ (บาท) จำนวนเงิน(บาท)
หน่วย
1 ถงั พลาสติก 200ลิตร 200บาท 800บาท
2 ท่อและเกลียว 4ถงั 950 บาท 950 บาท
3 ป้ัมน้าตูป้ ลา 1ชุด 280บาท 280บาท
4 ถงั กน้ กรวย 1เครื่อง 750 บาท 750 บาท
5 ระบบปลูกพืชไปร้ดินชุดสาเร็จรูป 1 ถงั 1ชุด 2000 บาท 1ชุด 2000 บาท
6 เมลด็ พนั ธุ์ผงั บุง้ 1ชุด 1.กก 180 บาท 1.กก 180 บาท
1.กก พนั ธุป์ ลา 200 บาท พนั ธุป์ ลา 200 บาท
พนั ธุป์ ลา 400 บาท
329 บาท
7 แสลน 1ชุด 400 บาท
8 กะละมงั 2 ใบ 329 บาท

8.3 ประมาณการรายได้

รำยกำร จำนวน รำคำต่อ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
หน่วย หน่วย
1.ผกั บุง้ 1040 1040 2080 2080 1040 1040 2080 2080 1040 1040 2080 2080
2. ปลา 13.กก. 80 บาท 5600 5600 5600
3.ชุดอุปกรณ์ 80.กก. 70 บาท
อควาโปนิกส์ 1.ชุด 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
รวม บาท
51040 51040 52080 57680 51040 51040 52080 57680 51040 51040 52080 57680

ประมาณการงบกาไรขาดทนุ

รำยกำร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายไปด้ 51,040 51,040 52,080 57,680 51,040 51,040
28,550 28,550
รายจ่าย
90 90
วสั ดุอุปกรณ์ชุดระบบอควาโปนิกส์ 6 ชุดใน 34,260 3,000 3,000 28,550 28,550 28,550
เดือนแรก เดือนต่อไปป 5 ชุด 31,640 31,640
19,400 20,440 180
เมลด็ พนั ธุผ์ กั 180 200
500
พนั ธุ์ปลา 200 90 90 90
3,000 3,000 3,000
อาหารปลา 500 32,340 31,820 31,640
25,340 19,220 19,400
ค่าไปฟฟ้า 90

ค่าแรงของสมาชิกในกลุ่ม 3,000

รวมค่าใชจ้ ่าย 44,620

กาไปรก่อนหกั ภาษี 6,420

ขอขอบคุณครับ


Click to View FlipBook Version