The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กิจกรรมย่ามหย่ามอ่าน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

กิจกรรมย่ามหย่ามอ่าน

กิจกรรมย่ามหย่ามอ่าน

รายงานผลการจดั โครงการสง่ เสรมิ การอา่ น
ผ่านกิจกรรมการเรยี นรู้ ประจำปี 2564

กิจกรรมย่ามหยา่ มอา่ น ณ ถนนคุ้มเดิม

แบบสอบถามออนไลน์

โดย
นางสาวศรัญญา เสียงดัง ตำแหนง่ บรรณารักษ์

นางสาวธิตพิ ร มณแี ดง ตำแหนง่ บรรณารักษ์
นายกติ พิ งค์ พรหมรักษ์ ตำแหนง่ ครูผูช้ ่วย
นางสาวอรรยา สังข์ทอง ตำแหนง่ ครชู ำนาญการพิเศษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมอื งแพร่
กศน.อำเภอเมืองแพร่ สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่รายงานผลการจดั โครงการส่งเสริมการอ่าน
ผ่านกิจกรรมการเรยี นรู้ ประจำปี 2564

กจิ กรรมยา่ มหย่ามอ่าน ณ ถนนคุม้ เดิม

1. ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ใหม้ คี ุณภาพด้านการอ่านและความเข้าใจการับรขู้ ่าวสารทีถ่ กู ตอ้ งทันเหตุการณ์ เพอื่ ขยายโอกาสให้ประชาชนใน
การพัฒนาการรู้หนังสือ การอ่านมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมจินตนาการ และนำไปสู่การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ การอ่านเป็นทักษะสำคัญ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในวิชาต่างๆ เยาวชน ประชาชน
ทัว่ ไปควรเหน็ ความสำคญั และประโยชน์ ตลอดจนความจำเป็นทจ่ี ะต้องอ่าน โดยเฉพาะสถานศึกษามหี น้าที่ บม่
เพาะทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยตรง ควรที่จะต้องปลูกนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา
เพราะการอา่ นจะช่วยในการส่งเสรมิ และสนบั สนนุ การเรียนรดู้ า้ นวชิ าการ และดา้ นประสบการณ์ชวี ติ อกี ด้วย

หอ้ งสมุดประชาชนจงั หวัดแพร่ เล็งเหน็ ความสำคัญในการสรา้ งนิสยั รกั การอา่ นและเปน็ หนา้ ที่ของทุกคน
ที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่านที่
ย่ังยนื ทงั้ น้ีการอ่านหนงั สอื การศกึ ษาคน้ คว้าการแหล่งความรอู้ น่ื ๆ นอกจากหนังสอื ยงั เป็นการพัฒนาตนเอง
และเพอ่ื การใชเ้ วลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ซึง่ ถอื เปน็ สงิ่ จำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมไทย

2. วตั ถุประสงค์

1.1 เพอ่ื สง่ เสริมการอา่ นใหแ้ ก่ประชาชนในพ้ืนที่ทกุ รปู แบบ และเพือ่ ขอรับบริจาค หนงั สอื สื่อตา่ งๆ
เพื่อนำไปตอ่ ยอดในการจดั กจิ กรรม

1.2 เพ่อื ให้ประชาชนมีนิสัยใฝ่ร้ใู ฝ่เรยี น รักการอ่าน และใชเ้ วลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.3 เพ่อื ประชาสัมพนั ธก์ จิ กรรม และบรกิ ารของหอ้ งสมดุ ประชาชนจังหวัดแพรใ่ หเ้ ป็นทีร่ ู้จัก
ของประชาชนในพน้ื ท่ี

3. ผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ ตำแหนง่ พนกั งานทว่ั ไปบรรณารกั ษ์
ตำแหนง่ บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
นางสาวศรญั ญา เสยี งดัง
นางสาวศรญั ญา เสยี งดัง

4. หน่วยงานเครอื ขา่ ย

- โรงเรียนนารีรัตน์
- กศน.อำเภอเมอื งแพร่

5. เวลาและสถานที่ดำเนนิ งาน

- ณ บริเวณถนนคมุ้ เดิม

6. งบประมาณดำเนนิ การ

-

7. รายละเอยี ดการจดั กิจกรรม

กิจกรรม ผลที่ได้รบั

กิจกรรมเวยี งโกศยั นครยา่ มหย้ามอ่าน เพอื่ กระตุ้นส่งเสริมการอา่ นการเรียนรู้ แผ่นพบั ใบความรู้เร่อื ง
แผน่ พับใบความรู้เร่อื งความรูเ้ กยี่ วกบั ความรเู้ กีย่ วกบั โรคเชอื้ ไวรสั Covid-19 ปอ้ งกันการแพร่
โรคเชือ้ ไวรัส Covid-19 ระบาด เวน้ ระยะหา่ งทางสังคม
สมัครสมาชกิ ห้องสมดุ ประชาชนจังหวัดแพร่
แนะนำ Facebook, แฟนเพจหอ้ งสมดุ ประชาชนจงั หวดั แพร่

8. การบรรลุวตั ถุประสงคข์ องโครงการ

วัตถปุ ระสงค์ การบรรลุวตั ถปุ ระสงค์
บรรลุ ไมบ่ รรลุ
1.1 เพอ่ื ส่งเสริมการอ่านใหแ้ ก่ประชาชนในพน้ื ท่ีทกุ รูปแบบ และเพ่อื ✓
ขอรับบริจาค หนงั สอื สอ่ื ต่าง ๆ เพื่อนำไปตอ่ ยอดในการจัดกิจกรรม
1.2 เพ่ือให้ประชาชนมนี ิสยั ใฝ่รูใ้ ฝ่เรียน รักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้ ✓
เกดิ ประโยชน์
1.3 เพือ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบรกิ ารของหอ้ งสมดุ ประชาชน ✓
จังหวดั แพร่ให้เปน็ ทร่ี จู้ กั ของประชาชนในพนื้ ที่

9. การบรรลเุ ป้าหมายของโครงการ เป้าหมายการบรรลุ
9.1 ผ้เู ข้ารว่ มโครงการ บรรลุ ไมบ่ รรลุ

ผูเ้ ข้ารว่ มกิจกรรม ✓

ชาย 12 คน
หญิง 43 คน
รวม 55 คน

9.2 ผลการจัดกจิ กรรม

ตัวชีว้ ัด เกณฑ์ ระดับผล เปา้ หมายการบรรลุ เหตผุ ล
รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 96 บรรลุ ไม่บรรลุ
ผลผลิต (Output)
รอ้ ยละ 80 ของ ประชาชน ผูร้ ับบรกิ าร ได้รบั ✓
การบริการ มีความพงึ พอใจ

10. ปญั หาอุปสรรค
-

11. แนวทางแกไ้ ขและพัฒนา
-

ภาคผนวก

รปู ภาพการจดั กจิ กรรม

บญั ชรี ายชอ่ื ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสรมิ การอ่านผ่านกจิ กรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2564

กิจกรรมยา่ มหย่ามอ่าน ณ บรเิ วณถนนคมุ้ เดิม

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสรมิ การอ่านผ่านกจิ กรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2564

กิจกรรมยา่ มหย่ามอ่าน ณ บรเิ วณถนนคมุ้ เดิม

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสรมิ การอ่านผ่านกจิ กรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2564

กิจกรรมยา่ มหย่ามอ่าน ณ บรเิ วณถนนคมุ้ เดิม

แบบสอบถามออนไลน์
ความพึงพอใจ โครงการสง่ เสรมิ การอา่ นผ่านการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564

หอ้ งสมดุ ประชาชนจังหวดั แพร่ กศน.ตำบลในเวียง กศน.อำเภอเมอื งแพร่

แบบสอบถามออนไลน์

รายชอื่ ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม

ท่อี ยอู่ เี มล เพศ ชอ่ื -นามสกุล โรงเรียน/ทอ่ี ยู่
[email protected] หญงิ ด.ญ.ธิญาดา ธนานุศักดิ์ นารรี ตั น์
[email protected] หญงิ ด.ญ.เรณุกา เลิศสวุ รรณ์ โรงเรยี นนารรี ตั น์
[email protected] หญิง ด.ญ.พัทธนนั ท์ อินทรรจุ กิ ุล โรงเรียนนารรี ัตนจ์ งั หวดั แพร่
[email protected] หญงิ วรัญญา วงค์บุญมา โรงเรยี นนารรี ัตนจ์ ังหวัดแพร่
[email protected] หญงิ ด.ญ.ชลธชิ า ตุ้ยยวง โรงเรยี นนารีรัตน์จังหวดั เเพร่
[email protected] หญงิ ด.ญ.เพ็ญพิชชา แสนคำ โรงเรียนนารรี ตั น์จงั หวดั แพร่
[email protected] หญิง อิชญาภรณ์ ฝกึ หัด โรงเรียน นารรี ตั น์จงั หวดั แพร่
[email protected] หญิง ชัญญาภัค สีใหม่ โรงเรยี นนารีรัตน์
[email protected] หญิง ด.ญ.ชนิกานต์ อุทธังกาศ โรงเรยี นนารรี ัตน์
[email protected] หญงิ ณัฐวรา จนั ตา โรงเรียนนารีรัตน์
[email protected] หญงิ เดก็ หญิงกานต์รวี หัตถ์วิวัฒน์ โรงเรยี นนารีรตั น์
[email protected] หญงิ ญาณิศา วระจารุ โรงเรยี นนารรี ตั น์จงั หวัดแพร่
[email protected] หญิง อรวรา แย้มแขไข โรงเรยี นนารรี ตั น์
[email protected] หญงิ พิมพอ์ กั ษิพร สิงห์คำ โรงเรยี นนารีรัตน์
[email protected] ชาย จิตติพฒั น์ คน้ึ คำ โรงเรียนนารรี ตั นจ์ งั หวดั เเพร่
[email protected] หญงิ ณฤดี พรรณสกลุ โรงเรยี นนารีรัตนจ์ ังหวัดแพร่
[email protected] หญิง เขมกิ า หงษส์ อง โรงเรยี นนารรี ัตนจ์ งั หวดั แพร่
[email protected] หญงิ มณกี านต์ ค่าทอง นารีรัตน์
[email protected] หญงิ อิชญาภรณ์ สมร ร.ร. นารรี ัตน์จงั หวัดแพร่
[email protected] หญงิ วิมลวรรณ เทพจนั ทร์ โรงเรียนนารีรัตน์
[email protected] หญงิ สวรส ธรรมคง นารีรตั น์
[email protected] หญิง นวรตั น์ ปงลังกา โรงเรยี นนารีรัตน์
[email protected] ชาย กฤษณะ ฟุ่มเฟือย โรงเรียนนารรี ตั น์จังหวดั แพร่
[email protected] ชาย เด็กชาย รฐั ภมู ิ มะโนเมือง โรงเรียนนารรี ัตน์จังหวัดแพร่
[email protected] หญิง ด.ญ.ธัญวลัย พวงดอก โรงเรียนนารรีรตั นจ์ งั หวดั แพร่
[email protected] หญงิ กมลวรรณ กันกา นารรี ตั น์
[email protected] หญงิ ณฐั ธิดา มาลา นารรี ตั นจ์ ังหวัดแพร่
[email protected] หญงิ ด.ญ.จีรนันท์ วะรินทร์ โรงเรยี นนารรี ัตน์
[email protected] หญิง ลลติ ภัทร จ่ันเทศ รร.นารีรตั น์
[email protected] หญิง อมรรัตน์ บุตรแก้ว นารรี ัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรยี นนารรี ัตน์ ทอี่ ย1ู่ 46
[email protected] หญิง อนงคท์ ิพย์ กิจพรอนนั ต์ หมู่1 ตำบลนาจักร

รายชอื่ ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม

ทอ่ี ยู่อเี มล เพศ ชอ่ื -นามสกลุ โรงเรยี น/ที่อยู่
ด.ญ. ธัญญาเรศ รกั พงค์ นารีรตั น์
[email protected] หญิง ด.ญ. ณฏั ฐนันท์ พศิ ุทธิก์ ุล นารีรัตนจ์ งั หวดั แพร่
บัณฑิตา ภาคยุทธ โรงเรยี นนารรี ัตน์
[email protected] หญงิ เด็กหญิงจติ ตราภรณ์ ปวนสุข โรงเรยี นนารรี ตั นจ์ ังหวัดแพร่
เด็กหญิงอภิชญา ไพจติ ร โรงเรยี นนารรี ตั น์จงั หวดั แพร่
[email protected] หญิง รมิตา ดอนจกั ร์ นารีรตั นจงั หวดั แพร่
ด.ญ.กานต์ธรี า วังหา โรงเรยี นนารรี ตั นจ์ ังหวัดแพร่
[email protected] หญิง ด.ญ.ธญั ชนก แก้วฟู นารีรตั น์จงั หวดั แพร่
ด.ญ.ภูวธดิ า สงิ หด์ ี โรงเรยี นนารีรตั น์จงั หวัดแพร่
[email protected] หญิง ด.ญประภาวดี กองจกั ร นารีรตั น์จังหวดั แพร่
ณชั ชา นศุ ล นารีรัตนจ์ งั หวัดแพร่
[email protected] หญงิ ศรชุ า ปอ้ งแกว้ น้อย โรงเรยี นนารรี ัตนจ์ .เเพร่
ปราณสั มา ฉลอม นารรี ตั นจ์ งั หวัดแพร่
[email protected] หญงิ วลั ลภา สวนผล โรงเรยี นนารรี ตั น์
กนกพชั ร บญุ สิงมา นารีรตั น์
[email protected] หญงิ ด.ญ.ปริยพิชญ์ อนิ ประดิษฐ์ โรงเรียนนารรี ตั น์ จังหวดั แพร่
อัจฉรยิ า วชิ าภรณ์ รร.นารีรัตน์
[email protected] หญิง ด.ญ.ธนพร สคี ำยอด โรงเรียนนารีรตั น์
ธนกฤตา ไชยานกุ ลุ ภาพ นารรี ัตน์จังหวัดแพร่
[email protected] หญงิ ศศนิ นั ท์ ถิ่นจนั ทร์ โรงเรยี นนารีรัตน์
บุญชวรสิ มิ์ อน่ิ ศิริ โรงเรยี นนารีรตั นจ์ ังหวัดแพร่
[email protected] หญิง ธณฐั ชยา พยคั ชน นารรี ัตน์
ปรมี ฉายศรี นารรรัตนจ์ ังหวัดแพร่
[email protected] หญิง ด.ญ.พชรภัทร ชมู ี โรงเรยี นนารีรัตน์จังหวดั แพร่
สุธาสินี อินจันทร์ โรงเรียนนารีรตั นจ์ งั หวัดแพร่
pranutsama1110@gmail.com หญงิ ปกปวณี ์ สนมณี นารรี ตั น์
ด.ญ.ภัทรนันท์ วรรณา นารีรตั น์
[email protected] หญงิ ด.ญสุนทรีลักษณ์ สุทธนั โรงเรยี นนารรี ตั น์
วีระกมล ปรดี ี นารรี ัตนจ์ งั หวดั แพร่
[email protected] หญิง ด.ญ.สโรชา วงค์ขันแกว้ นารรี ัตน์
สุภสั สร ศรลี ะจักร์ โรงเรียนนารรี ัตน์จงั หวัดแพร่
[email protected] หญิง ปัญจพล ออ้ มแอ้ม นารีรัตน์

[email protected] หญงิ

[email protected] หญิง

[email protected] หญงิ

[email protected] หญิง

[email protected] ชาย

[email protected] หญงิ

[email protected] ชาย

[email protected] หญิง

[email protected] หญิง

[email protected] ชาย

[email protected] หญงิ

[email protected] หญงิ

[email protected] หญงิ

[email protected] หญงิ

[email protected] หญงิ

[email protected] ชาย

ทปี่ รกึ ษา คณะผจู้ ัดทำ
นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒพิ งศ์
นางสาวอรรยา สงั ข์ทอง ตำแหนง่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่
นายกติ ิพงค์ พรหมรกั ษ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพเิ ศษ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผ้จู ดั ทำ
นางสาวศรัญญา เสียงดัง ตำแหน่ง บรรณารักษ์
นางสาวธิติพร มณแี ดง ตำแหน่ง บรรณารักษ์


Click to View FlipBook Version