The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (14)

pdfjoiner (14)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №38 1242) 12/10/2018

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ ынталандырушы құралдарға да сүйенген жөн.
Салық жəне кеден саласындағы ақпараттық жүй-
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ елер интеграциясының аяқталуы əкімшілендірудің
ашықтығын арттырады.
Құрметті қазақстандықтар! трансформация үдерістері күшейе түсті. Төмен жалақы алатын қызметкерлердің еңбекақы-
Əлем қарқынды түрде өзгеріп келеді. сын көтеруге қатысты бұл бастаманы ірі компаниялар Үкімет үш жыл ішінде экономикадағы көлеңкелі
Біз тəуелсіздік жылдары көп жұмыс атқардық. Мызғымастай көрінген жаһандық қауіпсіздік қолдайды деп сенемін. айналымды кем дегенде 40 пайызға қысқарту үшін
Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан зама- нақты шаралар қабылдауға тиіс.
науи прогрессивті мемлекет құрып, бейбітшілік пен жүйесінің тұғыры мен халықаралық сауда ереже- Екіншіден, бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін
қоғамдық келісімді қамтамасыз еттік. лері бұзылуда. қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019
Сапалы əрі тарихи маңызы зор құрылымдық, кон- жəне нарық еркіндігін қолдау керек. жылдың 1 қаңтарынан бастап салықтың негізгі со-
ституциялық жəне саяси реформалар жүргіздік. Жаңа технологиялар, роботтандыру мен автомат- масы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды алып
Қазақстанның халықаралық беделінің артуына тандыру еңбек ресурстарына жəне адам капиталының Дəл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орындары тастай отырып, шағын жəне орта бизнес үшін «салық
жəне оның аймақтағы геосаяси рөлінің күшеюіне сапасына қатысты талаптарды күрделендіруде. ашылып, қазақстандықтардың басым бөлігі табыспен амнистиясын» жүргізуге кірісуді тапсырамын.
қол жеткіздік. қамтамасыз етіледі.
Біз өңірлік жəне жаһандық проблемаларды шешу Қаржы жүйелерінің мүлде жаңа архитектурасы ТӨРТІНШІ. Экспортқа бағытталған индустри-
ісіне зор жауапкершілікпен қарайтын жауапты əрі түзілуде. БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың өзінде «Бизнестің яландыру мəселесі экономикалық саясаттың не-
қалаулы халықаралық серіктес ретінде танылдық. жол картасы – 2020» бағдарламасын іске қостық. гізгі элементі болуға тиіс.
Қазақстан ТМД жəне Орталық Азия елдері ара- Бұл орайда қор нарықтары кезекті қаржы дағда-
сынан «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткі- рысына алып келуі мүмкін жаңа «сабын көбігін» Өңірлерге жұмыс сапарым барысында мұның Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушыларға
зу үшін əлемдік қоғамдастық таңдап алған бірінші үрлеуде. тиімділігіне көз жеткіздім. қолдау көрсетуге баса мəн беруі қажет.
мемлекет болды.
Біз Еуразия өңірінің қаржылық, іскерлік, иннова- Бүгінде жаһандық жəне жергілікті проблемалар Бағдарламаның қолданылу мерзімін 2025 жылға Біздің сауда саясатымызда селқостық болмау-
циялық жəне мəдени орталығы ретінде қалыптасуын тоғыса түсуде. дейін ұзарту керек. ға тиіс. Оған біздің тауарларымызды өңірлік жəне
қамтамасыз етіп, жаңа елордамыз – Астананы салдық. əлемдік нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту
Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру Мұндай жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл сайын керек.
ұзақтығы 72,5 жасқа жетті. жəне мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі елдің ба- қосымша кемінде 30 миллиард теңге бөлуді қара-
Біз берік экономикалық негіз қалыптастырдық. сты байлығы – адамның даму мəселесі болып отыр. стыру қажет. Сонымен бірге, халық тұтынатын тауарлардың
Соңғы 20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард АҚШ ауқымды номенклатурасын игеріп, «қарапайым заттар
доллары көлемінде тікелей шетел инвестициясы тар- Үкімет, əрбір мемлекеттік органның, мемлекеттік Бұл 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың жаңа экономикасын» дамыту үшін кəсіпорындарымызға
тылды. компанияның басшысы жұмыс тəсілдерін өзгертуі жұмыс орнын ашуға, 224 миллиард теңге салық көмектесу қажет.
Экономиканы өркендетудің негізі саналатын шағын қажет. түсіруге жəне 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге
жəне орта бизнес нығайып келеді. мүмкіндік береді. Бұл экспорттық əлеуетімізді жүзеге асыру тұрғы-
Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілді- Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі басты сынан ғана емес, сондай-ақ ішкі нарықты отандық
гі рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36-шы басымдыққа айналуға тиіс. ЕКІНШІ. Экономикада бəсекелестікті дамыту тауарлармен толтыру үшін де маңызды.
орынға көтерілді. жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен
Біз əрдайым сыртқы сын-қатерлерге дер кезінде Мен лауазымды тұлғаның жеке тиімділігін жəне табиғи монополиялардың қызметі үшін белгіле- Үкіметке өңдеу өнеркəсібі мен шикізаттық емес
назар аударып, оларға дайын бола білдік. қызметке лайықтылығын дəл осы өлшемге сəйкес нетін тарифтер саласында тəртіп орнату мақса- экспортты қолдау мақсатымен алдағы 3 жылда қо-
Соған байланысты, мен елімізді жаңғырту жөнінде бағалайтын боламын. тымен батыл шаралар қабылдау керек. сымша 500 миллиард теңге бөлуді тапсырамын.
қажетті бағдарламалық бастамалар жасадым.
Олардың жүзеге асырылуы табысты дамуымыздың *** Коммуналдық қызмет пен табиғи монополияларды Басымдығы бар жобаларға қолжетімді несие беру
негізгі факторына айналды. Қазақстандықтардың əл-ауқаты, ең алдымен, та- реттеу салаларында тарифтің жасалуы жəне тұты- міндетін шешу үшін Ұлттық банкке кемінде 600 мил-
Біздің стратегиялық мақсатымыз – 2050 жылға қа- быстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс сапасына нушылардан жиналған қаржының жұмсалуы əлі күнге лиард теңге көлемінде ұзақ мерзімге қаржы бөлуді
рай əлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына қосылу. байланысты. дейін ашық емес. тапсырамын.
2014 жылы еліміздің инфрақұрылымын жаңар-
татын «Нұрлы жол» кешенді бағдарламасын іске І. ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ Монополистердің инвестициялық міндеттемелері- Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп, осы қаражат-
асыруды бастадық. не тиімді мониторинг пен бақылау жүргізілмей отыр. тың көзделген мақсатқа жұмсалуын қатаң бақылауды
Үш жыл бұрын «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын Адам еңбекқор болып, өз кəсібін жақсы меңгер- қамтамасыз етуі керек.
жарияладық. генде жəне лайықты жалақы алуға немесе жеке кəсіп Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мəселемен айналы-
Содан кейін еліміздің Үшінші жаңғыруына кірістік. ашып, оны дамытуға мүмкіндік болған кезде табыс сып, бəсекелестікті қорғау функциясын елеулі түрде Ірі əрі серпінді жобаларды жүзеге асыру үшін
Оның басты міндеті – Қазақстанның жаһандық артады. күшейте отырып, монополияға қарсы ведомствоның шетелдік инвесторлармен бірлесіп инвестиция салу
бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін экономи- жұмысын реформалауы керек. қағидаты бойынша жұмыс істейтін Шикізаттық емес
калық өсімнің жаңа моделін құру. Мемлекет пен адамдардың күш біріктіруінің арқа- секторға бөлінетін тікелей инвестиция қорын құру
Еліміздің орнықты дамуы өмір сүру деңгейін одан сында ғана біз Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құра Бұл – маңызды мəселе, ол бизнес үшін кететін мəселесін қарастыру қажет.
əрі арттыруға деген зор сенім ұялатады. аламыз. шығынның артуына, адамдардың нақты табысын
Біз жаңа міндеттерді атқаруға дайынбыз. азайтуға əкеп соқтырады. Сондай-ақ, көлік-логистика жəне басқа да қызмет
Біріншіден, Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан көрсету секторларын ілгерілету жөніндегі жұмыстар-
Құрметті отандастар! бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз əкімшілік қысым- ды жандандыру керек.
42 мыңға дейін өсіруді тапсырамын. нан жəне қылмыстық қудалау қаупінен қорғауды
Соңғы кездері əлемдік саяси жəне экономикалық арттыра түсу керек. Бай табиғатымыз бен мəдени əлеуетімізді пайда-
Бұл барлық сала бойынша түрлі меншік нысанда- лану үшін сырттан келетін жəне ішкі туризмді дамы-
рындағы кəсіпорындарда жұмыс істейтін 1 миллион 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңна- туға ерекше көңіл бөлу қажет. Үкімет қысқа мерзімде
300 мың адамның еңбекақысын тікелей қамтиды. масының бұзылуы жөніндегі қылмыстық жауапкер- салалық мемлекеттік бағдарлама қабылдауға тиіс.
шіліктің қолданылу шегін, айыппұлды өсіре отырып,
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың 50 мың айлық есептік көрсеткішке дейін арттыруды БЕСІНШІ. Агроөнеркəсіп кешенінің əлеуетін
қызметкердің еңбекақысы көбейіп, орта есеппен 35 тапсырамын. толық іске асыру керек.
пайызға өседі.
Сондай-ақ, негізгі міндеті көлеңкелі экономикамен Негізгі міндет – еңбек өнімділігін жəне қайта өң-
Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда республи- күрес болуға тиіс Қаржы мониторингі комитетіне делген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022
калық бюджеттен жыл сайын 96 миллиард теңге бөлу функцияларын бере отырып, Экономикалық тергеу жылға қарай 2,5 есе көбейту.
керек. қызметін қайта құру қажет.
Мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын еліміз-
Осыған орай, енді, ең төменгі жалақы ең төменгі Біз «қолма-қол ақшасыз экономикаға» бет бұруы- ге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде
күнкөріс шегіне байланысты болмайды. Ең төменгі мыз керек. тартуға бағыттау қажет.
жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика ауқымын-
дағы еңбекақы өсімінің катализаторына айналады. Мұнда жазалаушы ғана емес, сондай-ақ бизнестің Біз икемді əрі ыңғайлы стандарттарды енгізу жəне
қолма-қол ақшасыз есеп айырысуын қолдау сияқты ауыл шаруашылығы саласындағы беделді шетелдік
мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту арқылы
саланы басқарудың үздік тəжірибесін пайдалануы-
мыз керек.

Ауыл кəсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа
дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін қа-
лыптастырған жөн.

Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға
жыл сайын қосымша кемінде 100 миллиард теңге
қарастыруды тапсырамын.

АЛТЫНШЫ. Инновациялық жəне сервистік
секторларды дамытуға ерекше көңіл бөлген жөн.

Ең алдымен, «болашақтың экономикасының» ба-
ламалы энергетика, жаңа материалдар, биомедицина,
үлкен деректер, заттар интернеті, жасанды интел-
лект, блокчейн жəне басқа да бағыттарын ілгерілетуді
қамтамасыз ету қажет.

Еліміздің жаһандық əлемдегі орны мен рөлі келе-
шекте нақ осыларға байланысты болады.

Үкіметке Назарбаев Университетімен бірлесіп,
нақты жобаларды анықтай отырып, əрбір бағыт бой-
ынша арнайы бағдарламалар əзірлеуді тапсырамын.

Университет базасында жасанды интеллект техно-
логиясын əзірлеумен айналысатын ғылыми-зерттеу
институтын құру сондай жобалардың бірі бола алады.

ЖЕТІНШІ. Нақты экономиканы өркендету
үшін қаржы секторының рөлін күшейтіп, ұзақ
мерзімді макроэкономикалық тұрақтылықты
қамтамасыз ету қажет.

Бағаның өсуі, қаржыландыруға қолжетімділік,
банктердің орнықтылығы – міне, осы мəселелер көбі-
не қазір жұрттың қызығушылығын тудырып отыр.

Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп, қаржы секторын
жəне нақты секторларды сауықтыру, инфляцияға қар-
сы кешенді саясат жүргізу мəселелерін жүйелі түрде
шешуді бастауы керек.

Қалыптасқан жағдайда экономиканы, əсіресе,

2 МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

№ 38 (1248) 12/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

өңдеу секторы мен шағын және орта бизнесті неси- АЛТЫНШЫ. Медициналық қызмет сапасы Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 70 пайыздан астамы жүйесін өзгерту керек.
елендіруді ұлғайту өте маңызды. халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің аса маңызд­ ы қалаларда түзіледі. Қызметкерлердің бәрі қайта аттестациялаудан өту-
компоненті болып саналады.
Сондай-ақ, зейнетақы активтері мен әлеуметтік Біздің өз тұрмыс салтымыз тарихи қалыптасты, ге тиіс. Тек үздіктері ғана қызметін жалғастырады.
сақтандыру жүйесінің ресурстарын басқару тиімділі- Ең алдымен, әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы моноқалалары мен шағын облыс орталықтары бар Үшіншіден, халықпен жұмыс істеудің жаңа зама-
гін арттырып, баламалы қаржы құралдарын – құнды медициналық-санитарлық көмектің қолжетімді бо- аграрлы экономика басымдыққа ие болды.
қағаз нарығы, сақтандыру және басқа да салаларды луын қамтамасыз ету қажет. науи форматтарын енгізіп, полицияны бағалаудың
нақты дамыту керек. Сондықтан 18 миллион халқы бар ел үшін милли- критерийлерін түбегейлі өзгерткен жөн.
Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көр- оннан астам тұрғыны бар 3 қаланың болуы, соның
Бизнесті шетел инвестициясымен, капиталға сететін қызметкерлерді ынталандыру үшін 2019 ішінде 2 қаланың тәуелсіз Қазақстан дәуірінде осы Полицияның жұмысын сервистік модельге көшіру
қолжетімділікпен қамтамасыз ету ісінде «Астана» жылдың 1 қаңтарынан бастап ауруларды емдеу ісін қатарға қосылуы – үлкен жетістік. қажет.
халықаралық қаржы орталығы маңызды рөл атқа- басқарудың жаңа тәсілдерін енгізген учаскелік меди-
руға тиіс. цина қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен 20 Астана мен Алматы еліміздегі ішкі жалпы өнімнің Азаматтар санасында полицейлер жазалаушы емес,
пайызға көбейтуді тапсырамын. 30 пайыздан астамын қазірдің өзінде қамтамасыз керісінше, қиын жағдайда көмек көрсетуші деген
Біз жеке сотты, қаржы реттеуішін, биржаны ар- етіп отыр. түсінік орнығуы керек.
найы құрдық. Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард теңге
бөлінеді. Бірақ, қалалардың инфрақұрылымы кәсіпорындар Қалалық және аудандық ішкі істер органдары жа-
Барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық ком- мен тұрғындардың жедел өсіп келе жатқан қажет- нында Халыққа қызмет көрсету орталықтарының
паниялар осы алаңды белсенді пайдаланып, оның 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емха- тіліктеріне сай бола бермейді. қағидаты бойынша азаматтарды қабылдау үшін қо-
тез қалыптасуына және дамуына атсалысуы керек. налар мен ауруханалар медициналық құжаттарды лайлы жағдай жасау қажет.
қағазсыз, цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге тиіс. Соңғы жылдары біз «Нұрлы жол» бағдарламасы
*** бойынша республикалық маңызы бар инфрақұрылым Қазақстанның бүкіл қалаларын қоғамдық қа-
Аталған шаралардың тиімді жүзеге асырылуы Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың элек- қалыптастырдық. уіпсіздікке мониторинг жүргізу жүйелерімен жаб-
жалақының өсуі мен жаңа жұмыс орындарының тронды денсаулық паспорттарын жасауға, кезектерді, дықтау керек.
ашылуы есебінен қазақстандықтардың табысын бюрократияны жоюға, қызмет көрсету сапасын арт- 2015 жылдан бастап 2400 шақырым автомобиль
арттырады. тыруға мүмкіндік береді. жолы салынды және қайта жөнделді. Бұл жұмыстар Қоғам тарапынан білдірілген сенім деңгейі және
Бұл үдерістер әрдайым Үкіметтің басты назарында жалғасуда және 2020 жылға дейін қосымша 4600 халықтың өзін қауіпсіз сезінуі полиция жұмысын
болуға тиіс. Осыған дейін жасалған кардиологиялық және шақырым жол пайдалануға беріледі. бағалаудың негізгі өлшемдері болуға тиіс.
нейрохирургиялық кластерлердің тәжірибесін пай-
II. ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ даланып, 2019 жылы Астанада Ұлттық ғылыми он- Енді өңірлік және қалалық инфрақұрылымды жүй- ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі жаңғырту.
кологиялық орталықтың құрылысын бастау керек. елі түрде дамытқан жөн. Соңғы жылдары көп жұмыс атқарылды, дегенмен,
Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – өмір сүру басты міндет – соттарға деген сенімнің жоғары дең-
деңгейінің артуы. Осылайша біз көптеген адам өмірін сақтап қала- Осы мақсатқа орай биыл қаржыландыру көлемі гейін қамтамасыз ету шешімін таппай отыр.
мыз. арты: жергілікті маңызы бар жолдарға 150 миллиард Сонымен қатар, құқық үстемдігі – біздің рефор-
Білім берудің, денсаулық сақтау саласының, тұрғын теңгеге дейін, ауылдық жерлерді сумен қамтуға 100 маларымыздың табысты болуының негізгі факторы.
үйдің сапасы мен қолжетімділігі, жайлы және қауіпсіз ЖЕТІНШІ. Өңірлік деңгейдегі резервтерді та- миллиард теңгеге дейін қаражат бөлінді. Біріншіден, сот жұмысының заманауи формат-
жағдайда өмір сүру мәселелері әрбір қазақстандық уып, бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың тарын және озық электронды сервистер енгізуді
отбасына қатысты. қолжетімділігін арттыру қажет. Әкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі жалғастырған жөн.
мейлінше өткір проблемаларды шешуге күш жұ- Жыл сайын 4 миллион азаматымыз сотта қарала-
Осыған орай, Үкімет әлеуметтік секторға, қа- Үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100 дене мылдыруы керек. тын іске қатысады.
уіпсіздік пен инфрақұрылымға мән бере отырып, шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды тапсырамын. Бұған қаншама күш пен қаражат жұмсалады!
бюджет шығыстарының басымдықтарын қайта қа- Үкімет бұл міндетті жүйелі қолға алып, қосымша Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын талап
рауға тиіс. Сондай-ақ, қолданыстағы, әсіресе мектептердегі инфрақұрылымдық мәселелер тізімін жасап, жоба- ететін артық сот рәсімдері қысқаруға тиіс. Бұрын
спорт ғимараттарын тиімді пайдаланып, дене шы- ларды бағалап, оларды қаржыландыру көздерін іздеп адамдардың жеке өздерінің келуі талап етілсе, қазір
БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім, ғылым, ден- нықтырумен айналысу үшін аулаларды, парктерді, табуы қажет. оны алыстан жүзеге асыруға болады.
саулық сақтау салаларына барлық көздерден саябақтарды жабдықтау қажет. Екіншіден, сот жүйесінің сапалы дамуын және ка-
жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10 Жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар дрларының жаңаруын қамтамасыз етіп, үздік заңгер-
пайызына дейін жеткізу қажет. СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы – мемлекеттің бас­ құрылысын елді мекендерді дамыту жоспарларымен лер судья болуға ұмтылатындай жағдай жасау керек.
ты басымдығы. Бұл – қазақстандықтар сапалы ұштастыру қажет, сондай-ақ, бұл секторға жеке инве- Үшіншіден, әсіресе бизнес пен мемлекеттік
Қаржыландыруды халыққа қызмет көрсету сапа- азық-түлікті пайдалануға тиіс деген сөз. сторларды тарту үшін жағдай жасаған жөн. құрылымдар арасындағы сот арқылы шешілетін
сын елеулі түрде арттыруды қамтамасыз ететін тиісті дау-д­ амайды қарау кезінде түсінікті әрі болжамды
реформаларды жүзеге асыру үшін бағыттау керек. Бүгінде халықты сапасыз әрі денсаулыққа және Сонымен қатар, «инфрақұрылым адамдарға» мо- сот тәжірибесі керек, сондай-ақ судьяларға заңсыз
өмірге қауіп төндіретін тауарлар мен көрсетілетін делінен «адамдар инфрақұрылымға» моделіне бір- ықпал ету мүмкіндіктерін жою қажет.
ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім беру сапасын қызметтерден қорғайтын тұтас саясат жоқ. те-бірте көшу қажет. Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл соңына
түбегейлі жақсарту керек. дейін тиісті шаралар кешенін әзірлеуді тапсырамын.
Үкіметке шаралар қабылдауды және осы жұмысты Бұл елді мекендерді ірілендіру ісін ынталандырып,
Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық ретке келтіруді тапсырамын. бөлінетін қаражатты пайдалану тиімділігін арттыра- ***
қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден қа- тын болады. Кез келген реформаларды іске асыру барысын-
лыптасады. Келесі жылдан бастап Тауарлар мен көрсетілетін да өзінің барлық іс-қимылын халықтың әл-ауқатын
қызмет сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитеті Әрбір өңір мен ірі қала бәсекеге қабілеттіліктің арттыруға арнайтын жинақы әрі тиімді мемлекеттік
Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни жұмысын бастауға тиіс. қолда бар басымдықтарын ескеріп, өзіндік орнықты аппарат маңызды рөл атқаратын болады.
ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және коман- экономикалық өсу және жұмыспен қамту моделіне
дада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда. Оның қызметі, ең бастысы, азық-түлікке, дәрі-дәр- сүйене отырып дамуға тиіс. IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА
мекке, ауыз суға, балалар тауарына, медициналық қы- БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ
Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту әдісін, змет көрсетуге сараптама жүргізуді қамтитын болады. Осыған орай, тірек саналатын ауылдардан бастап
тәрбиешілердің және балабақшадағы басқа да қыз- республикалық маңызы бар қалаларға дейінгі түр- Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік аппарат қалай
меткерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта қарау Бұл үшін заманауи зертханалық базаны қамтамасыз лі елді мекендер үшін өңірлік стандарттар жүйесін өзгеруге тиіс?
қажет. етіп, білікті мамандар штатын қалыптастыру қажет. әзірлеу керек.
БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар қызметінің
Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бір- Бұл орайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғай- Бұл стандарт әлеуметтік игіліктер мен көрсетілетін тиімділігін түбегейлі арттыру.
лесіп, биыл тиісті «Жол картасын» әзірлеуі керек. тын қоғамдық ұйымдарды институционалды тұрғы- мемлекеттік қызметтердің тізімі мен қолжетімділі-
дан күшейтіп, оларды белсенді пайдаланған жөн. гінің, көлік, мәдени-спорттық, іскерлік, өндірістік, «Сапа» – мемлекеттік қызметші өмірінің жаңа
ҮШІНШІ. Орта білім беру жүйесінде негізгі цифрлық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілудің стилі, ал өзін-өзі жетілдіру – оның басты қағидаты
тәсілдер белгіленген, қазіргі кезеңде солардың Біз әрдайым бизнеске көмек көрсетеміз, бірақ адам, нақты көрсеткіштерін және басқа да мәселелерді болуға тиіс.
орындалуына баса назар аударған жөн. оның құқықтары мен денсаулығы маңыздырақ. қамтуға тиіс.
Жаңа формацияның мемлекеттік қызметшілері
Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі Мемлекет әкімшілік кедергілерді азайту барысын- Экологиялық ахуалды жақсарту, соның ішінде зи- мемлекет пен қоғам арасындағы алшақтықты қысқар-
мен әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай да көптеген тексерістен, рұқсат беру және басқа да янды заттардың таралуы, топырақтың, жердің, ауа- туға тиіс.
стандарт болуға тиіс. Бұл мектеп білімін реформалау­ рәсімдерден бас тартты. ның жағдайы, қалдықтарды жою, сондай-ақ онлайн
дың қорытынды кезеңі болады. түрінде еркін қолжетімді экологиялық мониторинг Бұл арқылы тұрақты кері байланыс орнығып, мем-
Сондықтан, ұсынылатын тауарлардың, көр- жүргізу жүйесін дамыту жөніндегі жұмыстарды кү- лекеттік саясаттың нақты шаралары мен нәтижелері
Білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық стан- сетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі үшін шейту қажет. қызу талқыланып, жұртшылыққа түсіндіріледі.
дарттарға негізделуге тиіс. бизнес қоғамдастығы да жауап береді.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған «кедер- Мемлекеттік басқару академиясы Назарбаев Уни-
Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше Жалпы, бизнес пайда табуды ғана емес, сондай-ақ, гісіз орта» қалыптастыруға зор мән берілуге тиіс. верситетімен бірлесіп, «Жаңа формацияның басшы-
сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, кәсіби диа- мемлекетпен бірлесіп азаматтарымыздың қауіпсіздігі сы» бағдарламасын және басшылық қызметтерге
гностика жүргізу маңызды. мен жайлы тұрмысын қамтамасыз етуді де ойлауы 2019 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Еліміздің тағайындау кезінде арнайы қайта даярлаудан өткізетін
керек. басқарылатын урбанизациясының жаңа карта- курстар әзірлеу қажет.
Бұл оқытудың жеке бағдарын жасауға және оқушы сына айналатын Еліміздің 2030 жылға дейінгі ау-
мен мұғалімнің оқу жүктемесін азайтуға мүмкіндік *** мақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын Үздік шетелдік компанияларда жұмыс тәжірибесі
береді. Халыққа сапалы әлеуметтік қызмет көрсету ісі әзірлеуді тапсырамын. бар немесе әлемнің жетекші университеттерінде білім
тұрғын үй жағдайын жақсарту, еліміздегі кез келген алған жеке сектордағы кәсіби мамандарды тарту
Балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, елді мекенде жайлы әрі қауіпсіз өмір сүру сипатын- Практикалық шараларды жүзеге асыру үшін маңызды.
бүкіл мектептер мен балабақшаларды бейнебақылау дағы мол мүмкіндіктермен үйлесімді түрде толыға нақты іс-шараларды, жобаларды және қаржылан-
жүйесімен қамтамасыз етуді, мектеп психологтары- түсуге тиіс. дыру көлемін көрсете отырып, Өңірлерді дамытудың Биыл біз 4 мемлекеттік органға жалақы төлеудің
ның жұмысын күшейтуді және басқа да дәйекті ша- 2025 жылға дейінгі прагматикалық бағдарламасын жаңа моделін енгіздік.
раларды жүзеге асыруды тапсырамын. III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ әзірлеуді тапсырамын.
ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ Барлық пилоттық жобалар жақсы нәтижелер көр-
Білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатымен Өңірлік дамудың аталған аспектілері іске асырылу сетіп отыр.
оқушыларға орын жетіспейтіні, мектептердің үш ауы- Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын үйдің мерзімдері 2025 жылға дейін ұзартылуға тиіс «Нұрлы
сымда оқыту және апат жағдайында болу проблемала- қолжетімділігі, ауланың әдемілігі мен қауіпсіздігі, жол» және «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламала- Мемлекеттік қызметке қызығушылық артты, әсіре-
ры мейлінше сезіліп отырған өңірлер үшін Үкіметке тіршілікке және жұмыс істеуге қолайлы елді мекеннің рында ескерілуі керек. се өңірлік деңгейде оның өзектілігі жоғары.
2019-2021 жылдарға арналған бюджеттен қосымша және сапалы инфрақұрылымның болуы.
50 миллиард теңге қарастыруды тапсырамын. Біріншісі көлік инфрақұрылымын дамытуға, екін- Тиімсіз шығындарды оңтайландыру және бас-
БІРІНШІ. Сапалы әрі қолжетімді тұрғын үй. шісі – коммуналды және тұрғын үй құрылысындағы шылық құрамын қысқарту есебінен төменгі және орта
ТӨРТІНШІ. Келесі жылы «Педагог мәртебесі Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін беріп міндеттерді шешуге бағытталуға тиіс. буындағы қызметкерлердің жалақысы 2 - 2,5 есе өсті.
туралы» заңды әзірлеп, қабылдау қажет деп са- отырған «Нұрлы жер» бағдарламасын табысты іске
наймын. асырудамыз. Бұл бағдарламалардың «екінші тынысын» ашу Кадрлардың жұмыстан кетуі 2 есе қысқарды.
Тұрғын үй ипотекасының қолжетімділігін арт- керек. Беделді жоғары оқу орындарын бітірген түлектерді
Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі ме- тыратын жаңа ауқымдағы «7-20-25» бағдарламасы қоса алғанда, біліктілігі жоғары кадрлардың жеке
кемелер қызметкерлері үшін барлық игілікті қарас­ қолға алынды. ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының жұмы- сектордан келуі 3 есе артты.
тырып, жүктемені азайтуға, жөнсіз тексерістер мен Әкімдерге жергілікті бюджет есебінен жеңілдетіл- сына терең және сапалы өзгерістер қажет. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде орталық
міндеттен тыс функциялардан арашалауға тиіс. ген ипотека бойынша алғашқы жарнаны ішінара суб- аппаратқа арналған конкурс бір орынға 28 адамға
сидиялау мәселесін пысықтауды тапсырамын. Қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі дейін, ал өңірлік құрылымдарда бір орынға 60 адамға
БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу орын- Мұндай тұрғын үй сертификаттарын беру білік- болып саналады. дейін өсті.
дарының маман дайындау сапасына қатысты тілігі жоғары педагогтер, медицина қызметкерлері, Маңғыстау облысының әкімдігіндегі 1 бос орынға
талаптар күшейтіледі. полицейлер және өңірге қажетті басқа да мамандар Ішкі істер органдарының қызметкерлері қыл- енді 16 адам, ал Әділет министрлігінде орта есеппен
үшін ипотеканың қол жетімділігін арттырады. мыспен күресте «алдыңғы шепте» жүріеді, көбіне 13 адам үміткер болып отыр.
Біз гранттардың санын көбейттік, енді жауапкер- Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз өз басын қатерге тігіп, азаматтарды қорғайды. Астанада мемлекет-жекеменшік әріптестік аясында
шіліктің кезеңі келді. топтары үшін ірі қалаларда жалдамалы тұрғын үй іске асырылып жатқан жобаларды қаржыландыруға
құрылысын ұлғайту қажет. Сонымен қатар, қоғам құқық қорғау органдары- қатысты жаңа тәсілдер есебінен ғана 30 миллиардтан
Жоғары оқу орнының табыстылығын бағалау- Бұл шаралар 250 мыңнан астам отбасы үшін ның, ең алдымен, полиция жұмысының түбегейлі астам теңге үнемделді.
дың басты критерийі – оқу бітірген студенттердің тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. жақсаруын күтіп отыр. Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу үшін
жұмыспен қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа Бюджет есебінен салынатын жаппай құрылыс мемлекеттік органдардың басшыларына «бюджет-
орналасуы. алаңдарына арналған инженерлік инфрақұрылым Үкіметке Президент Әкімшілігімен бірлесіп, «Ішкі тік-кадрлық маневрді» жүзеге асыруға құқық бердім.
жүргізуді қоса алғанда, мемлекет бес жыл ішінде 650 істер органдарын жаңғырту жөніндегі жол картасын» Олар үнемделген қаражатты қызметшілердің жа-
Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүр- мың отбасыға немесе 2 миллионнан астам азаматта- қабылдауды тапсырамын. лақысын арттыруға бағыттау мүмкіндігін алды.
гізу қажет. рымызға қолдау көрсетеді. Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттік органдар
ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына жаңа Реформалар 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа модельге көшуді қалап отыр.
Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз тәсілдер енгізуді қамтамасыз ету қажет. жүзеге асырыла бастауға тиіс.
ететіндері ғана қалуға тиіс. Назарбаев Универси- Бүгінде жетекші елдердің экономикасы, көбіне,
тетінің тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-ме- жаһандық қалалар немесе мегаполистер арқылы Біріншіден, Ішкі істер министрлігінің штаттық
неджерлерді жұмысқа тарту арқылы әлемнің жетекші танылады. санын оңтайландырып, полицияны өзіне тиесілі емес
университеттерімен әріптестік орнату маңызды. функциялардан арылту қажет.

Қазіргі білім инфрақұрылымының базасында Үнемделген қаражатты полицейлердің жалақысын
Назарбаев Университетінің үлгісімен өңірлік жаңа көбейтуге, олардың тұрғын үй және өзге де әлеуметтік
жоғары оқу орнын құру қажет деп санаймын. мәселелерін шешуге бағыттаған жөн.

Екіншіден, полиция қызметкерінің жаңа стандар-
тын бекітіп, мансаптық ілгерілеу, сондай-ақ, полиция
академиялары арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ 3

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 38 (1248) 12/10/2018

Ең бастысы – олар мұны тек жалақыны көбейту Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-­ Профсоюзы Казахстана выразили
ғана емес, бәрінен бұрын, жұмыстарының тиімділігін қатынасы мемлекетаралық байланыстардың эталоны поддержку Посланию Президента РК
арттыру деп түсінуі керек. болып саналады.
6 октября 2018 года состоялось собрание задача «РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ»
Еңбекке төленетін қаржының өсімі бюджет шығы- Толыққанды интеграциялық бірлестік әрі әлемдік Федерации профсоюзов РК с руководителями является наиболее всеобъемлющей, так как
сын, соның ішінде бағынышты мекемелердің шығы- экономикалық қатынастардың белсенді мүшесі ретін- отраслевых профсоюзов и ТОПов, посвяще- повышение минимальной зарплаты в 1,5 раза
старын оңтайландыру және үнемдеу есебінен өтелуін де қалыптасқан Еуразиялық экономикалық одақ та- ное обсуждению Послания Президента РК – с 28 до 42 тысяч тенге, коснется 1 миллиона
бақылауда ұстауды тапсырамын. бысты жұмыс істеуде. Н.А.Назарбаева народу Казахстана «РОСТ 300 тысяч казахстанцев.
БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ:
Бұл жерде аталған жобаның беделін түсірмес үшін Орталық Азия өңірінде өзара ықпалдастықтың ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА Настоящим прорывом можно назвать то,
формализм мен теңгермешілікке жол бермеу қажет. жаңа парағы ашылды. ЖИЗНИ». что теперь минимальная зарплата не будет
привязана к прожиточному минимуму.
ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде бөлінетін әрбір Қытай Халық Республикасымен жан-жақты стра- Как отметил Председатель Федерации про-
теңгенің қайтарымының мол болуына қол жет- тегиялық серіктестігіміз дәйекті түрде дамып келеді. фсоюзов РК Бақытжан Әбдірайым: «Поч- В Федерации профсоюзов солидарны с
кізу керек. ти все аспекты из последнего Послания Президентом РК, что новый размер мини-
«Бір белдеу – бір жол» бағдарламасы Қытаймен Нурсултана Абишевича Назарбаева напря- мальной заработной платы станет катализато-
Тексерістер нәтижелері айқындап отырғандай, қарым-қатынасымызға тың серпін берді. мую соприкасаются с деятельностью про- ром роста оплаты труда в целом в масштабах
құрылыс құны кей жағдайда жобалық құжаттар әзір- фсоюзов. Мы должны быть в форватере мо- всей экономики.
леу кезеңінде-ақ арттырылып көрсетіледі. Менің қаңтар айындағы Вашингтонға ресми сапа- дернизационных процессов по улучшению
рым және Президент Дональд Трамппен жүргізген благосостояния жизни казахстанцев. Также на собрании выступили Предсе-
Соңына дейін жеткізілмейтін немесе перспектива- келіссөздерім барысында Қазақстан мен АҚШ-тың датель отраслевого профсоюза работников
сы жоқ екені әуел бастан белгілі болған жобалар бар. XXI ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық серіктестігі Это четкая и ясная социальная програм- сельского хозяйства Егор Каппель, предсе-
жөніндегі уағдаластыққа қол жеткізілді. ма c реальными задачами и индикаторами, датель отраслевого профсоюза работников
Егер жүктелген іске жауапкершілік танытатын бол- подкрепленная финансированием и сроками культуры, спорта и информации Светлана
сақ, бюджеттің жүздеген миллиард теңгесін үнемдеп, Біз сауда және инвестиция саласындағы ірі серік- выполнения. Она дополняет и укрепляет «5 Иманкулова и Председатель Профсоюзного
тұрғындардың нақты қажетіне бағыттауға болады. тесіміз – Еуропа Одағымен қарқынды ынтымақтас­ социальных инициатив Президента», озву- Центра города Астаны Тастанбек Есентаев.
тығымызды жалғастыра береміз. ченных в марте текущего года. В целом она
Үкімет тиімсіз әрі уақтылы емес шығындарды также ориентирована на решение проблем Собравшиеся лидеры профсоюзов пришли
болдырмай, шығыстарды оңтайландырып, қаражат- ТМД елдерімен, Түркиямен, Иранмен, Араб наименее защищенных слоев населения. Это к единодушному мнению о своевремнности
ты үнемдеу үшін жүйелі шаралар қабылдауы қажет. Шығысы және Азия елдерімен өзара тиімді екі жақты то, что ждет наше общество». Послания Президента РК и выразили уве-
қатынастар дамып келеді. ренность в том, что профсоюзное движение
ҮШІНШІ. Сыбайлас жемқорлықпен белсенді По мнению Председателя ФПРК первая будет одной из движущих социальных сил в
күрес жалғасатын болады. Ақтау қаласындағы саммитте қабылданған Кас­ реализации Послания.
пий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция
Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер Каспий маңы елдерімен ынтымақтастықтың жаңа Елбасы Жолдауын қолдау мақсатында
аясында мемлекеттік қызметшілердің тұрғындармен мүмкіндіктеріне жол ашады. Демократиялық күштердің жалпыұлттық
тікелей қарым-қатынасын азайтуға қол жеткізген жөн.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік коалициясының отырысы өтті
Жер қатынастары мен құрылыс саласындағы Кеңесіндегі миссиясын абыроймен аяқтап келеді.
бюрократтық рәсімдер жұртшылықты мазалайтын «Нұр Отан» партиясы Төрағасының Бірін- зиденттің бес әлеуметтік бастамасының жү-
мәселелердің бірі болып саналады. Сирия жөніндегі Астана процесі бейбіт жолмен ші орынбасары Мәулен Әшімбаев Елбасының зеге асырылуын бақылау жөніндегі қоғамдық
реттеу және осы елдің дағдарыстан шығуы жөнінде «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: кеңестің төрағасы, Парламент Сенатының
Бұл салада ашықтық жоқ, халық пен бизнес ақпа- тиімді жұмыс жүргізіп жатқан бірден-бір келіссөздер табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты депутаты Бақытжан Жұмағұлов, «Атамекен»
ратқа толық қол жеткізе алмай отыр. форматына айналды. Жолдауына қолдау білдіру мақсатында Демо- ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма
кратиялық күштердің «Қазақстан-2050» жал- төрағасы Абылай Мырзахметов, Қазақстан
Жер қоры мен жылжымайтын мүлік нысандары Сонымен қатар, қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан пыұлттық коалициясының кезекті отырысын Республикасы Кәсіподақтар федерациясы-
туралы мәліметтердің бірыңғай ақпараттық базасын Республикасының сыртқы саясаты бейімделуді және өткізді. Онда 6,5 миллион қазақстандықтың ның төрағасы Бақытжан Әбдірайым, Қа-
жасауды тапсырамын. ұлттық мүддені прагматизм қағидаттарына сәйкес мүддесін білдіретін Коалиция мүшелері Жол- зақстан азаматтық альянсының президенті
ілгерілетуді талап етеді. дауда көрсетілген басымдықтардың маңы- Асылбек Қожахметов, «Қазақстан Республи-
Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып, жерді нақты зына тоқталып, жаңа стратегиялық құжатты касы Президентінің «Болашақ» халықаралық
инвесторларға беру керек! *** іске асырудың нақты тетіктерін айқындады. стипендиясы стипендиаттарының қауымда-
Барлық кезеңде де табысқа деген нық сенім мен стығы» Кеңесінің төрағасы, Мәжіліс депу-
Бұл – бір ғана мысал. халықтың бірлігі ғана ел тағдырын шешкен. Отырысты ашқан «Нұр Отан» партиясы таты Бақтияр Мәкен және «Қазақстан-2050»
Жұрттың және бизнес қоғамдастығының нараз- Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында ғана біз ұлы Төрағасының Бірінші орынбасары еліміздің жалпыұлттық қозғалысы кеңесінің төрағасы
ылығын туғызатын басқа да бағыттар бойынша тиісті асуларды бағындыра аламыз. əлеуметтік-экономикалық дамуының өзек- Мұхтар Манкеев сөз алып, Жолдауда көр-
реттеу жұмыстарын жүргізу керек. ті мəселелеріне жəне қазақстандықтардың сетілген бастамалар халықтың тұрмыс дең-
Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік VІ. ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ əл-ауқатын одан əрі арттыру міндеттеріне гейін жаңа деңгейге көтеретінін айтты.
қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы кемінде 90 ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР арналған биылғы Жолдау Елбасы саясаты-
пайызы электронды форматқа көшірілуге тиіс. ның беріктігі мен тұрақтылығын көрсететінін nurotan.kz
Сол үшін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ айтты. (қысқартылып берілді)
туралы заңды жедел жаңарту керек.
Екіншіден, қарамағындағы қызметкерлер сыбайлас Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформа- Сонымен қатар «Нұр Отан» партиясы
жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылық жасаған лардың мәнін және олардың Отанымызды өркендету Төрағасының Бірінші орынбасары аталған
жағдайда бірінші басшылардың жеке тәртіптік жа- жолындағы маңызын жете түсінуге тиіс. мәселелерді шешуге бағытталған Елбасы
уапкершілігін күшейту мәселесін пысықтау қажет. ұсыныстарын жүйелі сипатқа ие екенін
Сонымен қатар, адал жұмыс істейтін қызметкер Реформаларды табысты жүзеге асыру үшін қоға- айтты.
тексерушілерден қорықпауға тиіс. мымыздың ортақ мақсатқа жұмылуы аса маңызды.
Үшіншіден, «Сыбайлас жемқорлықтан ада өңір- Отырысқа елдегі жетекші партиялар-
лер» жобалары аясында елорданың жемқорлыққа «Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай қолда- дың басшылары, Парламент депутаттары,
қарсы стратегияны жүзеге асыру жөніндегі тәжіри- уға ие болып, қоғамдағы жаңғыру үдерістеріне зор Қазақстан халқы Ассамблеясының, кәсіби
бесін тарату керек. серпін берді. және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қа-
ТӨРТІНШІ. Үкімет пен барлық мемлекеттік тысты. Жиын барысында Коалиция мүше-
органдардың жұмысында формализм мен бюро- Бұл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана қой- лері Мемлекет басшысының жаңа Жолда-
кратияны азайту қажет. май, оның аясын жаңа мазмұнмен және бағыттармен уына байланысты өз ойларын ортаға салып,
Соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік органдар- толықтыру қажет. пікірлерімен бөлісті. Атап айтқанда, «Ақ
дағы ұзақ отырыстар мен кеңестердің саны еселеп ар- жол» демократиялық партиясының төрағасы,
тып, сондай-ақ құжат айналымы елеулі түрде көбейді. Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау Мәжіліс депутаты Азат Перуашев, Қазақстан
Үкімет әкімдердің және олардың орынбасарла- мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуға тиіс. коммунистік халық партиясының хатшысы,
рының қатысуымен күніне 7 кеңес өткізетін кездері Мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбеков, Пре-
де болады. Жастардың барлық санатын қолдауға арналған
Олар қай кезде жұмыс істейді? шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының
Мұны доғарып, бұл мәселені ретке келтіру керек. ауқымды платформасын қалыптастыру керек.
Өздеріне нақты міндеттемелер алуға және солар
үшін жария түрде есеп беруге тиіс министрлер мен Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды
әкімдерге шешім қабылдау еркіндігін ұсыну қажет. ұсынамын.
Еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының стратеги-
ялық жоспарының әзірленген көрсеткіштер картасы Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаң­
бұған негіз болуға тиіс. ғыр­туға кірісуіміз қажет.
БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді тиімді жүзеге
асыру үшін реформалардың жүргізілуіне бақылау Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі» жобасының іске
механизмдерін күшейту қажет. қосылуы септігін тигізеді.
Үкімет пен мемлекеттік органдар жыл соңына
дейін дамудың аталған барлық мәселелерін қамти Бұл жоба арқылы өңірлердегі еңбекке қатысты
отырып, нақты индикаторлар мен «жол карталарын» идеологияны ілгерілетуді қолға алу керек.
әзірлеуге тиіс, сондай-ақ реформаларды іске қосу
үшін қажетті заң жобаларының бәрін Парламентке Бойскаут қозғалысы сияқты «Сарбаз» балалар-­
уақтылы енгізуі керек. жасөспірімдер бірлестігін құрып, мектептерде әске-
Өз кезегінде, Парламент оларды сапалы әрі жедел ри-патриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн.
қарастырып, қабылдауға тиіс.
Реформалар мен негізгі стратегиялық құжаттар- «Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы аясында
дың жүзеге асырылу барысына мониторинг жүргізіп, еліміздің өңірлері бойынша жаппай мектеп туризмін
бағалау үшін қажетті өкілеттіктер бере отырып, Пре- қайта жаңғырту керек.
зидент Әкімшілігінде Ұлттық жаңғыру офисін құруды
тапсырамын. Бүгінде халықтың әлеуметтік көңіл-күйін айқын-
Бұл офис статистикалық көрсеткіштерге монито- дайтын негізгі салаларда теңдессіз шаралар ұсы-
ринг жүргізуден бөлек, Экономикалық ынтымақта- нылып отыр.
стық және даму ұйымының тәжірибесіне сәйкес,
тұрғындар үшін өзекті мәселелер жөнінде халық пен Бастамалардың қаржылық көлемі
бизнес өкілдері арасында тұрақты түрде сауалнама 1,5 триллион теңгеден асады, ал жиынтық әсері
жүргізуді қамтамасыз етеді. одан да көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін
Офис әрбір бағыт бойынша қалыптасқан жағдай арттыруға зор серпін береді.
жөнінде маған үнемі баяндап отырады. Бұл – ең сенімді әрі тиімді инвестиция.
Үкіметтің әрбір мүшесі, мемлекеттік органдар мен
компаниялардың басшылары алға қойылған міндет- Қымбатты қазақстандықтар!
тердің орындалуына дербес жауап беретін болады.
Халқымыздың бақуатты өмір сүруі және еліміздің
V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ озық дамыған 30 елдің қатарына қосылуы – Тәуелсіз
мемлекетіміздің мәңгілік мұраты.
Қазақстанның табысты жаңғыруын қамтамасыз ету
үшін бастамашыл белсенді сыртқы саясатты одан әрі Біз қашан да заман сынына тегеурінді іс-қимылмен
жүзеге асыру қажет. төтеп беріп келеміз.

Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз бен осы саладағы Бұл – ең алдымен, ел ынтымағының арқасы.
нақты айқындалған қағидаттарымыз өзін-өзі толық «Ынтымақты елдің ырысы мол» дейді халқымыз.
ақтап отыр. Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай емес.
Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдырамаса,
біз үшін алынбайтын асу, бағынбайтын белес бол-
майды.
Мен әрбір жолдауымда халықтың әлеуметтік
жағдайы мен тұрмыс сапасын жақсартуға ерекше
мән беріп келемін.
Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер»
және басқа да мемлекеттік бағдарламалардың басты
мақсаты – халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту.
Қазақстанның бағындыратын биіктері әлі алда.
Осы жолда халық сенімі рухымызды жігерлендіріп,
бойымызға күш-қайрат дарытады.
Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ!

4 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 38 (1248) 12/10/2018

Конференция МОТ в Душанбе

В г.Душанбе завершилась субре- Жаксылык К. Прошел областной профсоюзный Актив
гиональная конференция «Меры по В рамках конференции были об- по обсуждению Послания Президента
снижению уровня неформальной
занятости. Дефицит достойного суждены вопросы неформальной 9 октября текущего года в г. Закона «О статусе педагогов». Это, съезда Федерации профсоюзов РК,
труда и соблюдение трудовых прав занятости, ее причин, роли и воз- Караганде прошел областной про- несомненно, будет способствовать о принятии Устава ФПРК, и Поло-
в неформальной экономике». Орга- можных стратегий профсоюзов в фсоюзный Актив по обсуждению улучшению профессионализма учи- жении Ревизионной комиссии, и
низаторами данного мероприятия содействии формализации нефор- Послания Президента страны телей, повышению привлекатель- на задачах, поставленных руковод-
выступило Бюро МОТ по деятель- мальной экономики, а также пре- Нурсултана Абишевича Назарбаева ности профессии и сокращению ством ФПРК перед профсоюзными
ности трудящихся. зентованы доклады по политике народу Казахстана «Рост благосо- педагогической нагрузки. организациями на современном
МОТ в отношении неформальной стояния казахстанцев: повышение этапе в свете Послания Главы го-
В конференции приняли участие экономики, тенденций в области доходов и качества жизни». В нем Председатель Отраслевого про- сударства.
представители профсоюзов Таджи- занятости, политики МКП-ВЕРС принимали участие председатель фсоюза работников образования
кистана, Кыргызстана, Армении, по неформальной экономике. Отраслевого Профсоюза работни- Майра Амантаева в своем высту- Участники областного профсо-
России, Казахстана, Узбекистана, ков образования и науки Амантаева плении говорила о том, что на юзного актива работников образо-
Азербайджана, Грузии и междуна- Состоялись презентации страно- М.Т., председатель ТОП «Профсо- протяжении многих лет професси- вания и науки отметили, что По-
родные эксперты. вых докладов. юзный центр Карагандинской обла- ональные союзы работников обра- слание Лидера нации Нурсултана
сти» Жумабеков Б.К., председатель зования поднимают ряд вопросов, Абишевича Назарбаева дает нам
От Федерации профсоюзов Ре- В своем выступлении Гульнара Карагандинской областной орга- касающихся уровня жизни наших четкие направление дальнейшей
спублики Казахстан в конференции Жумагельдиева осветила основные низации Профсоюза работников сотрудников, в том числе – рефор- работы, обладает мощной вдох-
приняли участие советник предсе- индикаторы рынка труда Казахста- образования Самойлюк Т.Ф., об- мирования системы оплаты труда. новляющей и консолидирующей
дателя Жумагельдиева Г.А., юрист на, ситуацию с неформально заня- щественность области, социальные Говоря об основных целях и зада- силой. Работники образования и
Маманова А.А., заместитель пред- тыми и самозанятыми, рассказала о партнеры, ветераны педагогическо- чах, определенных в Послании, она науки области, профсоюзный актив
седателя ТОП г.Алматы Несипка- совместных действиях Правитель- го труда. подчеркнула, что Профсоюзы были приложат все свои силы, энергию,
лиев А.Ж. и заместитель предсе- ства РК и профсоюзов по форма- и остаются одной из основных опор знания и опыт, чтобы успешно ре-
дателя ТОП Алматинской области лизации этих категорий граждан. Участники Актива в своих высту- гражданского общества. Поэтому, шить задачи, поставленные Лиде-
плениях отметили, что в Послании именно профсоюзы должны взять ром нации.
Масштабная социальная Главы Государства особое внима- на себя часть той огромной работы,
модернизация ние уделено развитию сферы об- которую предстоит в ближайшем По итогам обсуждения было
разования. Во-первых, оснащение будущем выполнить нашей стране. принято Обращение ко всем работ-
всех школ и детсадов системами никам образования и науки Кара-
видеонаблюдения, усиление работы Так же, в своем докладе Аманта- гандинской области по поддержке
школьных психологов и принятие ева М.Т., информировала об итогах курса проводимых реформ Главой
состоявшегося внеочередного XXV государства.

9 октября 2018 года в актовом ния Главы государства, выразила Профсоюзы столицы поддержали Послание
зале Федерации профсоюзов РК уверенность, что профсоюзные Президента и решение съезда
состоялась конференция профсо- организации, совместно с работо-
юзных организаций города Алматы дателями и социальными партне- 9 октября 2018 года состоялось Поддерживая решения съезда Городским филиалом отраслево-
по обсуждению Послания Прези- рами выработают механизмы и заседание Координационного Со- участники заседания выразили свои го профсоюза работников культуры,
дента РК Н.А.Назарбаева народу стандарты поддержки социальной вета Профцентра города Астаны. предложения по дальнейшей модер- спорта и информации было озву-
Казахстана «Рост благосостояния стабильности на каждом предпри- низации профсоюзного движения чено предложение об открытии в
казахстанцев: повышение доходов и ятии города. Ведь главным лозун- Первым вопросом повестки дня Казахстана. стенах Казахского Национального
качества жизни» с участием руково- гом и девизом профсоюзов является заседания было обсуждение Посла- Университета Искусства профиль-
дителей и представителей филиалов принцип «Cтабильное предприятие ния Н.А. Назарбаева – Президен- Так, председатель городского ного факультета «Цирковое ис-
отраслевых и локальных профсою- - стабильное общество – стабильная та Республики Казахстан народу филиала работников образования кусство» для того, чтобы артисты
зов, первичных профсоюзных орга- страна!». Казахстана «Рост благосостояния Балсулу Наурузбаева сказала о цирка могли получить высшее об-
низаций города. казахстанцев, повышение доходов необходимости создания высшего разование и тем самым увеличить
Выступившие на конференции и качества жизни». Участники засе- учебного заведения по подготовке уровень заработной платы.
В своем докладе председатель председатель Алматинского го- дания отметили своевременность и переподготовке профсоюзных ка-
территориального объединения родского филиала «Отраслевой и актуальность данного Послания дров, поскольку в данном аспекте По обсужденным вопросам при-
профсоюзов «Профсоюзный центр профсоюз работников государ- Главы государства, в котором ука- в Казахстане работа проводится не няты соответствующие постановле-
города Алматы» Умирбаева З.А. от- ственных, банковских учреждений зывается комплекс конкретных мер на должном уровне. ния Координационного Совета.
метила, что Послание Президента и общественного обслуживания» по улучшению социально-эконо-
страны Нурсултана Назарбаева от Айнакулова Д.М., председатель мического положения простых
5 октября 2018 года является про- Алматинского филиала Республи- работников.
должением курса, который глава канского отраслевого профсоюза
государства проводит с первых работников системы здравоохра- Члены Координационного Со-
лет Независимости, нацеленного, нения «SENIM» Нургазиев К.Ш., вета заявили, что начали прово-
прежде всего, на рост благососто- председатель Молодежного Крыла дить разъяснительную работу на
яния населения. «В Казахстане, «Келешек» Қали С. поддержали уровне предприятий и организаций
идёт масштабная социальная мо- положения и выводы Послания города Астаны с привлечением за-
дернизация и расходы в этой сфе- Президента, обозначили задачи про- интересованных лиц социального
ре растут. Причём это не какая-то фсоюзных организаций по реализа- партнерства.
разовая акция или программа. Это ции Послания Главы государства,
часть системного стратегического призвали членов профсоюзов найти Одним из важных вопросов за-
подхода: Президент намерен сде- применение своих знаний и опыта седания Координационного Совета
лать Казахстан по-настоящему со- в реализации Послания. было решения XXV Съезда Феде-
циальным государством. Одним из рации профсоюзов Республики
важных поручений стало повыше- Профсоюзы города Алматы, Казахстан.
ние минимальной заработной платы поддерживая Послание Главы го-
казахстанцев в 1,5 раза с 28 до 42 сударства народу Казахстана, на- Мы поддерживаем новый подход в сфере медицины
тысяч тенге. правленное на решение актуальных
вопросов социально-экономиче- Республиканское общественное законодательные акты по вопросам Мы поддерживаем новый подход
Далее Умирбаева З.А., остано- ского развития страны и задачам объединение «Отраслевой про- здравоохранения». За гуманизацию министерства, по вопросам откры-
вившись на итогах состоявшегося по дальнейшему росту повышения фсоюз работников системы здра- административного и уголовного тости, транспоретности деятель-
внеочередного XXV съезда Федера- благосостояния казахстанцев, опре- воохранения «SENIM» согласно законодательства в отношении ме- ности в сфере медицинских услуг.
ции профсоюзов РК, принятии ос- делили стратегические направле- с позицией Министра здравоох- дицинских работников, который
новных организационно-правовых ния, указанные Президентом стра- ранения Биртанова Е.А. о внесе- чётко разграничит случаи непред- Надеемся, все возникающие про-
документов, и на задачах, постав- ны, приоритетами и руководством нии соответствующих поправок в намеренных ошибок от ненадле- блемы будут решатся путем диало-
ленных руководством ФПРК перед к действию в работе профсоюзных проект закона «О внесении изме- жащего выполнения своих обязан- га, компромисса и учета интересов
профсоюзными организациями на организаций города. нений и дополнений в некоторые ностей. работников и работодателей.
современном этапе в свете Посла-

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ШАРАЙНА 5

№ 38 (1248) 12/10/2018

ҰСТАЗ - ҰЛЫ ТҰЛҒА

2018 жылдың қазан айының 5-і күні жолы» қоғамдық қорынан білім саласы қыз- «Мәңгілік елдің жастары - жарқын болашаққа»
Түркістан облысы Мақтаарал ауданында меткерлеріне арналған «Елеулі еңбегі үшін»
Мұғалімдер күні мерекесіне орай «Ұстаз төсбелгісімен 1 адам марапатталды. Аудандық Атырауда «Қазақстандық салалық білім моталары, Облыстық Ардагерлер кеңесінінің
- ұлы тұлға» атты шара өтті. Аудан орта- білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы- мерекелік медальдары табыс етілді. Сондай-ақ,
лығындағы №120 жалпы орта мектебінің төрағасы Ә.Сәдірмек «Ұстаздар сабақтас­ ның Атырау облыстық ұйымы» ҚБ тұңғыш осы жиын барысында облыстың «Алтын белгі»
акт залында өткен салтанатты жиынға ау- тығы» мен облыстық білім басқарамасының рет жас ұстаздардың слетін өткізді. Аталмыш иегерлері мен халықаралық олимпиадалардың
дан басшылары мен ардагерлер, ұстаздар марапаттарын 6 адамға тапсырды. басқосуға аймақтың барлық білім беру мекеме- жеңімпаздарын дайындаған 25 ұстазға каникул
қауымы қатысты. Білім саласы қызметкер- лерінен 210 қатысушы және 50-ге жуық халық кезінде демалулары үшін «Көктем» шипажай-
лерінің құрметіне орай ұйымдастырылған Сонымен қатар, Түркістан облысының ағарту саласында абыроймен еңбек еткен ар- ына тегін жолдамалар ұсынылып, 30 ардагерге
шараға аудан әкімінің орынбасары Бейсен- Жетісай ауданында «Мұғалімдер күні» мере- дагер ұстаздар қатысты. Салтанатты шараны 600 мың көлемінде қаржылай көмек беруге
бай Төребеков арнайы қатысып, айтулы кесіне орай «Ұстаз болу жүректің батырлығы» қоғамдық бірлестіктің төрағасы Қылышбай шешім қабылданды.
мерекемен ұстаздарды құттықтады. Со- атты шара өтті. Сүндетұлы құттықтау сөз сөйлеп ашты:
нымен қатар, аудандық мәслихат депутат- Салтанатты жиынның шырайын ашқан ке-
тары Бауыржан Адилов, Берік Шампиев, Білім саласы қызметкерлерінің құрметіне – Бүгінгі басқосуымыздың негізгі мақсаты лесі шара Ұстаздар күні аясында және Елбасы
Әділхан Асауовтар қатысып, ұлағатты ұстаз- орай ұйымдастырылған шараға аудан әкімі қиындығы мен қызығы мол, қоғамның қозғау­ Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
дарға құттықтау тілектерін жеткізді. Мақта- Ж.Бейсенбаев арнайы қатысып, айтулы ме- шы күші - адам тәрбиесінде үлкен орын ала- ни жаңғыру» бағдарламасында белгіленген
арал ауданының білім бөлімінің басшысы рекемен ұстаздарды құттықтады. Сонымен тын мұғалімдік мамандықтың иелеріне құрмет міндеттерді жүзеге асыру мақсатында «Ма-
Серік Төребеков білім саласында тынбай қыз­ қатар, жиынға аудандық мәслихат хатшысы көрсету болып табылады. Қай мемлекеттің де мандығым - мақтанышым» атты үздік шығар-
мет етіп келе жатқан ұлағатты ұстаздарды Ә.Утанов пен аудан әкімінің орынбасары негізгі тірегі - білімді де білікті, іскер де бел- малар байқауы жарияланған болатын. 3 айға
құттықтады. Аудандық ата-аналар комиетінің М.Жолдасов қатысып, ардақты мамандық сенді жастар!, - деп мұғалімдер мерекесімен созылған байрақты бәсекеге жергілікті тіл-
төрағасы Сейткерім Мелдеханов пен аудан- иелеріне ізгі тілектерін білдірді. құттықтады. шілер тарапынан 30-дан астам шығармалар
дық әжелер кеңесінің төрайымы Шахзада келіп түсті, оның Ережеге сай үздіктері респу-
Құрманбаева да осы іс-шараға қатысып, Арнайы жиында аудандық білім Келесі сөз алған «Нұр Отан» партиясы бликалық салалық кәсіподақтардың «Ұстаздық
ата-аналар тарапынан білім беруші ұстаз- бөлімі басшысының міндетін атқарушы Атырау облыстық филиалы төрағасының еңбек» газетінде жарияланды. Байқауды қоры-
дарға деген құрметтерін білдірді. Т.Мырзалиев пен аудандық кәсіподақ ұйымы- орынбасары Б.Қ. Қарабаев, Х.Досмұхамедов тындылау үшін облысқа белгілі әдебиетшілер,
ның төрағасы А.Ниязбеков құттықтауларын атындағы Атырау мемлекеттік университетінің тіл мамандары және белгілі ұстаздардан Әділ
Ұстаздардың төл мерекесінде болашақ жолдап, ұстаздардың төл мерекесінде бола- профессоры, филология ғылымдарының док- қазылар Алқасы құрылып, олардың шешімі
ұрпақты тәрбиелеу ісінде жемісті еңбек етіп шақ ұрпақты тәрбиелеу ісінде жемісті еңбек торы Қ.Ө. Жүсіп, Облыстық білім беру басқар- бойынша аймақтың жас үздік ұстаздары
келе жатқан бір топ мұғалімдер ҚР Білім және етіп келе жатқан бір топ мұғалімдер ҚР Білім масы әдістемелік орталығының меңгерушісі туралы жазылған шығармалар сайысының
ғылым министрі Е.Сағадиевтің Құрмет гра- және ғылым министрілігінің «Құрмет» гра- Ғ.У. Қабекенов, Махамбет ауданы Сарытоғай жеңімпаздары ақшалай сыйлықтармен және
мотасымен, облыстық білім басқармасының мотасымен, облыстық білім басқармасының орта мектебінің мұғалімі А.К. Сарсенғалиев дипломдармен марапатталды. Бас жүлдені
Алғыс хаттарымен, аудан әкімінің және ау- «Алғыс хаттарымен», аудан әкімінің және ау- білім беру ісінде жас ұстаздардың алдындағы Махамбет ауданы Алмалы орта мектебінінің
дандық білім бөлімінің Алғыс хаттарымен дандық білім бөлімінің «Алғыс хаттарымен», міндеттерге тоқталды. Жиынның келесі бір мұғалімі, бастауыш кәсіподақ ұйымының ақпа-
марапатталды. сондай-ақ «Қазақстандық салалық білім және шарасы мұғалімдер күніне орай ардагерлер раттық хатшысы Галимов Қуанышбек жеңіп
ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Түр- мен жас ұстаздарға «Нұр Отан» партиясы алды. Ол аталған мектептің мұғалімі Рахия
Сондай-ақ, Ордабасы ауданында Ұстаз- кістан облыстық ұйымы» ҚБ «Кәсіподаққа ең- Атырау облыстық филиалы мен облыстық Сағызбаева туралы «Өз ісінің маманы» атты
дар күніне орай аудандық мәдениет үйінде бегі сіңген қызметкер» төсбелгілерімен және мәслихаттың Алғыс хаттары, Қазақстандық мақала жазған еді.
мерекелік іс-шара өтті. Мерекеге білім са- Құрмет грамоталарымен, аудандық кәсіподақ салалық білім және ғылым қызметкерлері
ласында көп жылдар талмай еңбек еткен 24 ұйымының Алғыс хаттарымен марапатталды. кәсіптік одағынының және облыстық қоғам- Атырау облысы
ардагер шақырылды. Мерекелік жиында аудан дық бірлестіктің төсбелгілері мен Құрмет гра-
әкімнің орынбасары А.Оралбаев ұстаздарды 2018 жылғы 5 қазан күні Түркістан облы-
құттықтап, үздік ұстаздарды аудан әкімінің сының Төлеби аудандық кәсіподақ комитеті
алғыс хатымен 7 адам және аудандық мәсли- мен білім бөлімі бірлесе «Мұғалімдер күні»
хаттың грамотасымен 5 адам марапатталды. мерекесін аудан көлемінде атап өтті. Салта-
натты мерекеге ауданның озат мұғалімдерімен
Облыстық білім және ғылым қызметкерлері ардагерлер және 250 ұстаз шақырылып, ар-
кәсіподағының төрағасы Б.Еркінбек бірқа- найы сыйлықтармен және мадақтама грамо-
тар кәсіподақ белсенділерін құттықтады: таларымен марапатталды.
«Қазақстандық салалық білім және ғылым
қызметкерлерінің кәсіподағы» ҚБ Құрмет гра- Ал 6 қазан күні Түркістан облысының Сай-
мотасымен 5 адам, «Қазақстандық салалық рам ауданында Ұстаздар күні мерекесіне орай
білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы- аудандық кәсіподақ комитеті мен білім беру
ның Оңтүстік Қазақстан облыстық ұйымы» бөлімі бірлесе іс-шара өткізді.
ҚБ Құрмет грамотасымен 5 адам, «Ұстаз
Серік ӘУЕСХАНОВ,
Түркістан облысы

ҰСТАЗ ЖОЛЫ - ДАРА ЖОЛ

Ағымдағы жылы Ұлы Отан соғысы- леуде өзінің өшпес ізін қалдырды.
ның, білім саласының ардагері Қожатай Бүгінгі күні 93 жастағы Қожатай атай өмір-
Сейтахметович Некібаев өзінің өмірлік жары
Қайша әжеймен неке қиып, шаңырақ көтерген- лік жары Қайша әжеймен 10 бала тәрбиелеп,
деріне 70 жыл толуына байланысты, облыстық 25 немере, 21 шөбере сүйіп отыр. Некібаев-
білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы- тар әулетінің педагогикалық өтілі 200 жыл-
ның төрағасы Назымбек Оразымбетов той дан асып жығылады. Назымбек Кенжебайұлы
иелерінің шаңырағында болып, отағасы мен соғыс және еңбек ардагерінің отбасына тату-
отанасын тойларымен құттықтап, иықтарына лық, амандық, денсаулық тілеп, көп жылдық
шапан мен қамзол жауып, ел ардақтыларына еңбектері үшін алғысын білдірді.
деген құрметін көрсетті. Екінші дүниежүзілік
соғыстың ардагері соғыстан кейін білім сала- Ж.БАЗАРБАЕВ,
сында қызмет атқарып, жас ұрпақты тәрбие- Солтүстік Қазақстан облысы

Тұлпар мініп, Ту алған байқау

КЕЛІҢІЗ, ЕҢБЕК ЗАҢДАРЫН ҮЙРЕНЕЛІК! 2018 жылы Алматы қаласында Алатау осындай байқау арқасында жас бүлдіршін-
дәстүрлі өнер театрында «Тұлпар мініп, ту деріміздің батырлар жырын жаттау арқылы
Осы жылы «Ұжымдық шарт жасаңыз!» жұмысшыларға кепілдік беру сәттерінде, алған» атты батырлар жырын жатқа айтудан тарихымызды, текті халықтың ұрпақтары
атты жалпы Республикалық акция аясында кәсіпорынмен жұмысшы арасында ұжымдық қалалық оқушылар байқауының қорытынды екенімізді жастайынан бойларына сіңіріп,
«Алматы қаласы кәсіподақтар орталығының» шарт жасалып, келіспеушілік жағдайларын кеші өтті. Байқау бірнеше кезеңге созылып, патриоттық сезімге тәрбиеленіп, көпшіліктің
жұмыс жоспарына сәйкес Алматы қаласын- туындамауын қамтамасыз ету. Сонымен қатар жалпы саны 6 сынып пен 10 сынып аралығын- алдында өнер көрсеткен баладан, ертең зиялы
дағы ҚР Кәсіподақтар федерациясының «Еңбек шарттарын жасаңыз» республикалық да оқитын 1300-ге жуық үміткер қатысты. да, қоғам қайраткері де, көшбасшы да шығуы-
ғимаратында кәсіподақ белсенділеріне ар- акция аясында әр мекемелерде жекешеленген на сенім білдірді.
налған еңбек қатынастар сәтіндегі еңбек заң- шарт жасау жұмыстары сәтті жүзеге асып Қатысушылар тек Алматы қаласының мек-
дылықтарын үйрену курстары өз жұмысын жатыр. «Алматы қаласы кәсіподақтар орта- тептерінің оқушыларынан құрылды. Байқау- Байқаудың қорытындысы бойынша жүлделі
жалғастырып жатыр. Лекторлық қызметте лығының» арнайы кәсіподақ белсенділеріне ды «Рухани жаңғыру» бағдарламасынының орындарға ие болған үміткерлерге арнайы ақ-
Мадина Сыдықова жемісті жұмыс атқаруда. арналған курстарға қатысушылардың қарасы негізінде Алматы қаласының әкімдігінің ішкі шалай 1 миллиондық сертификаттар табыста-
ай сайын көбеюде, және бұл курстардың тек саясат бөлімі ұйымдастырды. лып, тәлімгерлеріне Англиядағы «OXFORD»
Аталмыш курстарды ұйымдастырудың кәсіподақ мүшелері үшін тегін екенін ескере оқу орнына 1 айдан 3 айға дейін ағылшын тілін
басты мақсаты - заңсыз еңбек қатынаста- кеткен жөн! Байқаудың құрметті қонақтары ретінде терең меңгеріп келуге тегін оқу курстарына
рын болдырмау. Жұмысшылардың жалақы қатысқан «Алматы қаласы кәсіподақтар ор- жіберілді.
мәселесі бойынша, арнайы жеңілдіктер мен талығының» өкілдері аталмыш байқау жоға-
ры деңгейде ұйымдастырылғанын жеткізіп, Алматы қаласы

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 38 (1248) 12/10/2018

ЕҢБЕК ЕТКЕН - Кезекті басқосу түсіндірме Табысқа жол
МҰРАТҚА ЖЕТКЕН жұмыстарына арналды
Кәсіподақ жобаларын іске асыру аясында Ақсу
Міне, осындай тақырыпта «Атырау Ағымдағы жылы №24 жалпы орта мек- тақырыбы аясында түсіндірме жұмысын қаласында Кәсіподақ көшбасшыларының слеті өтті.
облысы кәсіподақтар орталығы» АКБ тебінде орналасқан қалалық білім және жүргізді. Сонымен қатар, кеңестің заңгері Слеттің қонақтары - «Қазақстандық салалық білім
мен бірнеше салалық кәсіподақтар ғылым қызметкерлері кәсіподақ кеңесінің Мағжан Есжан жеке еңбек дауларын шешу және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Пав-
ұйымдарының бірлескен шарасы кезекті семинары өтті. Қаладағы білім меке- жөніндегі келісу комиссияларының жұмысы лодар облыстық ұйымы» ҚБ төрайымы Гульбарам
өтті. Шараның мақсаты - Қазақстан мелерінің кәсіподақ ұйымы жетекшілерінің және оны қалыптастырудың әдістемелік Науразбаева және бас мамандары Баян Бейсенова,
Ре с­публикасының Президенті қатысуымен өткен басқосу түсіндірме жұ- ұсыныстары туралы сөз қозғап, сала қы- Алма Арынова.
Н.Ә.Назарбаевтың 2013 жылғы 22 мыстарына арналды. зметкерлерімен жұмыс жасау тәртібімен
қарашадағы № 698 Жарлығымен таныстырды. Осындай ауқымды іс-шараны өткізу үшін алаңша-
елімізде белгіленген «Еңбек күні» Қалалық білім және ғылым қызметкер- ны жаңа Балалар эко-техноорталығы ұсынды. Атал-
мерекесін лайықты атап өту бола- лері кәсіподақ кеңесінің төрағасы Диана Семинар отырысын қорытындылаған мыш жобаның мақсаты - орындарда көшбасшылар
тын. Бұл мерекеге аймақтың әлеумет- Тұрманова семинарды алғысөзімен ашып, Диана Абайқызы мен төрағаның кеңесшісі анықтау ғана емес, сонымен бірге оларды кәсіби
тік-экономикалық және мәдениетінің басқосудың мақсат-міндеттерін түсіндіріп Гүлжан Әсілбайқызы айтылған тақырып- дамудың барлық деңгейінде сүйемелдеу. Осындай
дамуында ерекше қолтаңбалары бар өтті. Осыдан кейін семинардың негізгі ке- тарға байланысты өз ойларын жеткізіп, іс-шаралар қарым-қатынас жасауға, сәтті өзара әре-
қарапайым еңбек адамдарымен қатар, зеңі басталып, кеңестің маманы Фархат осындай басқосулардың бастауыш ұйым кеттесуге, бірыңғай команда болуға үйретеді.
кәсіподақ қозғалысының белсенді ар- Дадабаев «Түркістан қалалық білім және басшыларына берері мол екендігін тілге
дагерлері де шақырылды. Олардың ғылым қызметкерлері кәсіподақ кеңесіне тиек етті. Слеттің қатысушылары - бастауыш кәсіподақ ұйы­
арасында Мәдина Ғабдусалимова, қарасты бастауыш кәсіподақ ұйымдарын- мының төрағалары және жастар білім беру кеңесі
Самат Қабделов, Төлеген Шажимов, да есепберу-сайлау жиналыстарын өткізу» М.КЕНЖЕБАЕВА, кәсіподақ қызметінің ерекшелігін есепке алынып
Шахмұрат Қанбетов және т.б. бар. Түркістан облысы іріктелген тапсырмалар орындады. Кәсіподақ төраға-
ларының өз міндеттерін қазіргі жағдайларда тиімді
Салтанатты жиынға қатысқан Аты- Ұстаздарға құрмет көрсетілді орындауды қамтамасыз ету көбінесе олардың қабілет-
рау облысы әкімінің бірінші орынба- теріне және кәсіподақ көшбасшының тәжірибелік жұ-
сары Шапкенов Серік Жамбылұлы Мұғалімдер күні мерекесіне орай Алматы дамуына үлес қосқан азаматтарда бар. мысына байланысты болады. Әсіресе, көшбасшының
құттықтау сөз сөйлеп, өңір экономи- облысы әкімдігі ғимаратының мәжіліс за- Атап айтсақ, Талдықорған аумақтық ұйы- бастауыш кәсіподақ ұйымындағы рөлі маңызды, өйт-
касының дамуына сүбелі үлес қосып лында «Ұстаз аты - ұлы әрі мәңгілік» атты кені кәсіподақ жұмысы еңбек қарым-қатынастарының
жүрген бір топ еңбек озаттарын об- тақырыпта салтанатты шара өтті. мының төрағасы Садық Нұрсапаұлы білім ауырлық орталығында, білім беру ұйымының ішінде
лыс әкімінің Алғыс хатымен мара- және ғылым қызметкерлері Панфилов аудан- тұр. Сондықтан барлық қызметкерлерді біріктіретін
паттады. Олардың арасында «қара Оған Алматы облысы әкімінің орынбаса- дық кәсіподақ комитеті жанындағы ардагер- мықты бастауыш ұйым болу керек.
алтын» өндірген мұнайшы-оператор- ры Ақан Әбдуалиев, облыстық білім басқар- лер кеңесінің төрағасы Молот Мұсаұлына
дан бастап төрт түлік өсірген малшы, масының басшысы Дәурен Жүнісов, білім «Еңбек ардагері» медалін, Талдықорған Сондықтан, Ақсу қаласы № 7 орта мектебінің
техника тізгіндеген жүргізуші, адам және ғылым қызметкерлері Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа техно- ұжымы «Көшбасшылық +» атты жобаны таңдаға-
жанын күзеткен дәрігерден бастап аумақтық ұйымының төрағасы Садық логиялар колледжінің директоры Еркінбек ны кездейсоқ емес. Кәсіподақ комитеті қалай жұ-
кіші медбикеге дейін, кітапханашы Әбдіқадыров және барлық аудандардан Қояновқа «Білім және ғылым қызметкерлері мыс істейді, оны кәсіподақ мүшелері қаншалықты
мен журналистер де бар болатын. келген ұстаздар қатысты. кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» төсбел- қолдайды, бастапқы кәсіподақ ұйымының алдында
гісін табыстады. тұрған міндеттер қаншалықты құзырлы шешілетіні-
«Атырау облысы кәсіподақтар ор- Шара барысында мекеме басшылары құт- не, соңғы есепте, кәсіподақ ұйымының жұмысының
талығы» АКБ төрағасы І.Баймұханов тықтауларын жеткізсе, ел болашағы жас Сонымен қатар, Қазақстан салалық білім тиімділігіне байланысты. Кәсіподақ жұмысының
еңбек адамдарының құқығын қорға- жеткіншектердің бойына білім мен тәрбие- және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы- тиімділігі көбінесе бастауыш ұйымда ұйымдастыру
ушы кәсіподақтар қозғалысының нені, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді ның құрмет грамотасымен Ескелді, Көксу жұмысы қалай қойылғанынан байланысты болатыны
бір топ белсенділері мен өз маман- сіңіріп, ұзақ жылдар білім саласында қызмет аудандары мен Текелі қаласының ұстаздары ешкімге құпия емес.
дықтарының шебері атанған кәсіпо- еткен 80-нен астам ұстазға түрлі марапат- Қуат Есдәулетов, Жанар Фазилова, Әлия
дақ мүшелеріне ҚР Кәсіподақтар тар табысталды. Оның ішінде қоғамдық Байтасовалар марапатталды. Ж.РҮСТЕМ,
федерациясының Құрмет грамотасы жұмысқа белсене араласып, кәсіподақтың Павлодар облысы
мен бірлестіктің Алғыс хаттарын та- Алматы облысы
быстады. Республикалық Ардагерлер Мың рақмет,
ұйымы тағайындаған «Хиуаз Доспа- Талдықорғанда отбасылық Ұстаз-мұғалім!
нова» атындағы медальге облыстық жарыс ұйымдастырылды
ветеринариялық-зерттеу орталығы- Қызылорда облысының әкімдігінде Ұстаздар
ның директоры Айжан Дәулетиярова Мұғалімдер күні мерекесіне орай білім Талдықорған аумақтық ұйымының төрағасы мерекесі аясында салтанатты шара өтті. Шарада
ие болды. және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Тал- С.Нұрсапаұлы ашып, ұстаздар қауымын ме- облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқада-
дықорған аумақтық ұйымы «Жақсы бала рекемен құттықтап, жарыс жайында ақпарат мов білім беру саласында сапалы еңбек етіп, саналы
Бұл күнгі мерекеде аз ғана еңбек жеткізеді мұратқа» отбасылық байқауын беріп, қатысушыларға сәттілік тіледі. ұрпақ тәрбиелеуге қосқан сүбелі үлесі үшін бірқатар
ақыны місе тұтқан бюджеттік меке- өткізді. ұстаздарды кәсіби мерекесімен марапаттады.
мелердің техникалық қызметкерлер Әділқазы алқасының шешімімен бағы
санатына қосылатын тазалықшы, Оған аумақтық ұйымның төрағасы мен бабы келіскен Алакөл ауданынан кел- Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов
аула сыпырушы, күзетшілер мен С.Әбдіқадыров, Алматы облыстық ата-ана- ген Толеубековтер отбасы 1 орынды, Ескелді шығармашылықпен айналысып, жоғары деңгейде
жылу мен суға жауапты шеберлерде лар комитетінің төрайымы Д.Қыдырбаева, ауданынан Каметжановтар отбасы 2 орын- жұмыс жасаған ұрпақ тәрбиесінде еселі еңбегін
тыс қалмады. «Қазақстандық сала- аудандық, қалалық кәсіподақ комитеттерінен ды, Қаратал ауданынан Бараковтар отбасы аямайтын, жұмысының жемісін көріп, шаршамай
лық білім және ғылым қызметкерлері 8 отбасы және жастар кеңестерінің төраға- 3 орынды иеленіп, жүлдегерлер ақшалай еңбек етіп жүрген ұстаздарды құттықтады. Ша-
кәсіптік одағының Атырау облыстық лары қатысты. сыйлық және дипломдармен марапатталды. раға «Нұр отан» партиясы Қызылорда облыстық
ұйымы» ҚБ төрағасы Қ.Сүндетұлы Қалған отбасыларға номинациялар бойынша филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадул-
облыста білім беретін мекемелердің Алғаш рет ұйымдастырылған шараны бағалы сыйлықтар табысталды. ла Құттықожаев, облыстық білім басқармасының
10 қызметкеріне ақшалай сыйлық та- білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы басшысы Майра Мелдебекова, облыстық кәсіподақ
быстады. Дәл осындай құрметті басқа комитетінің төрайымы Райкүл Байназарова қатысты.
да салалық кәсіподақтар ұйымының
жетекшілері өз мүшелеріне көрсете Сонымен қатар шарада шығармашылықпен ай-
білді. «Еңбек күні» мерекесіне бір- налысып, жоғары жетістікке жеткен ұстаздарға
неше республикалық БАҚ өкілдері ,Жаңақорған ауданы №163 жалпы орта мектебінің
шақырылып, нәтижесінде оның жа- ұстазы Ляззат Жумабекова және Арал ауданы №14
риялылығы жан-жақты көрініс тапты. мектеп-лицейінің мұғалімі Жанна Кунароваға ше-
бер-педагог категориясына куәлік табысталды.
Қылышбай ҚҰЛЖАНОВ,
Атырау облысы З.ЖАППАРБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысы

Еңбек шартын
жасайық!

2018 жылы «Оңтүстік Қазақстан облысының
кәсіподақтар орталығы» АКБ іс-шарасы аясында
«Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің салалық
кәсіптік одағы» ҚБ Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының өкілдері Қазығұрт ауданы
«Ауыл» ШЖҚ мемлекеттік коммуналдық кәсіпор-
ны бастауыш кәсіподақ ұйымының мүшелерімен
Еңбек күні мерекесіне орай еңбек шартын жасау,
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ұжымдық шарт
жасасу тақырыбында семинар-кеңес өткізілді.

Тимур ЖҮНІСОВ,
Түркістан облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 38 (1248) 12/10/2018

Социальное партнерство: Празднование Дня труда в Центральном
задачи и перспективы развития государственном архиве

трудовых отношений По Плану мероприятий ТОП – главному бухгалтеру Шортанба- К.Н. принимала активное участие в
«Профсоюзный центр города Алма- евой К.Н. общественной жизни учреждения.
5 октября в акимате Жетысуского На совещании было определено, ты» было проведено мероприятие в
района под председательством аки- что в настоящее время необходи- РГУ «Центральный государствен- Шортанбаева К.Н. после оконча- Награждена благодарственными
ма Жетысуского района г. Алматы мо проводить системную работу ный архив Министерства культуры ния Московского международного письмами, Почетными грамотами
М.Тажибаева состоялось рабочее по увеличению количества заклю- и спорта Республики Казахстан», технологического университета Министерства культуры и спорта РК,
совещание с участием Территори- ченных коллективных договоров в посвященное празднованию Дню всю трудовую деятельность посвя- ведомственными наградами.
ального объединения профсоюзов Алматы, как эффективного право- труда под лозунгом «Еңбегімен Ер тила работе с финансами. С 1981г.
«Профсоюзный центр города Алма- вого инструмента взаимодействия атанған». по 1988г. работала в учреждениях В своем выступлении предсе-
ты», районного отдела занятости и работников и работодателей. В по- торговли и финансов. Неоднократ- датель филиала Отраслевого про-
социальных программ, Центром за- ложениях коллективных договоров В преддверии празднования Дня но избиралась депутатом районных фсоюза Нургалыкова С.Н. сказала:
нятости города Алматы и работода- необходимо предусмотреть меры по труда профсоюзная организация РГУ и областных советов. С 1988г. по «Духовное богатство личности скла-
телями района на тему «Социальное снижению социальной напряженно- «Центральный государственный ар- 2002 г. начав работу специалистом дывается прежде всего из уважения
партнерство: задачи и перспективы сти на предприятиях и в организа- хив Министерства культуры и спорта в Народном Банке Кызылординской к труду, благодаря которому создано
развития трудовых отношений» циях, досудебное решение трудовых Республики Казахстан» - председа- области выросла до главного эконо- все прекрасное на Земле». И жизне-
споров, защиту интересов работода- тель Амиргожина Л.Ж. совместно с миста. С 2008г. работает главным ный путь Шортанбаевой К.Н. пока-
В рамках совещания была про- теля, и при этом дополнительные администрацией архива и филиалом бухгалтером в государственном затель всего этого. Признавая тру-
ведена информационно разъясни- гарантии защиты прав и интересов отраслевого профсоюза провела тор- архиве. Профессионал своего дела, довые заслуги Шортанбаевой К.Н. и
тельная работа по Электронной работников. И здесь огромную роль жественное собрание под лозунгом значительно улучшила материаль- активное участие в жизни профсоюз-
бирже труда Enbek.kz. и социаль- играют профсоюзы. «Еңбегімен Ер атанған». но-техническую базу учреждения, ной организации Исполком филиала
ной ответственности бизнеса по наладила финансовые отчетности. отраслевого профсоюза награждает
защите прав работников и преи- Мы уверены, что совместными Отмечая с 2014г. ежегодно празд- Трудолюбивая, ответственная, об- нагрудным Знаком Отраслевого про-
мущества для работодателей, в усилиями мы добьемся реальных нование Дня труда, в нынешнем году щительная пользуется уважением фсоюза « Еңбек данқы».
том числе вычеты расходов для результатов в вопросах создания профсоюзная организация посвятила всего коллектива. Как наставник,
работодателей. здоровых и безопасных условий мероприятие Человеку труда, внес- воспитала молодых специалистов, Под бурные аплодисменты
труда на каждом предприятии. шей большой вклад в работу архив- которые сейчас трудятся во многих Шортанбаевой К.Н. вручен нагруд-
С первых дней независимости на- Реализация утвержденной соци- ного дела, воспитанию молодых архивах республики. Шортанбаева ный Знак Отраслевого профсоюза
шей страны социальные проблемы альными партнерами программы кадров, профессионалу своего дела «Еңбек данқы».
казахстанцев, общее благополучие « Безопасный труд» по обеспече-
были и остаются главным приори- нию безопасности и охраны труда Награда «Елеулі Туристическая
тетом политики Главы государства в городе Алматы снизит уровень еңбегі үшін» поездка в Астану
Нурсултана Назарбаева. Глобальные производственного травматизма, на День Учителя
и коренные изменения в мировых профессиональных заболеваний, Жилищно-коммунальные и бытовые службы со времен
социально-экономических процес- несчастных случаев и улучшит ус- возникновения первых городов и по сегодняшний день яв- Семейской терорганизацией профсоюза работни-
сах оказывают влияние на жизнь ловия труда. ляются главной составляющей городского уклада жизни. ков образования и науки была организована туристи-
трудящихся. Именно работники бытовых служб благоустраивают и укра- ческая поездка в город Астану в честь Дня Учителя.
шают нашу столицу, создают комфорт и уют его жителям, Туристическая группа состояла из 47 человек, из
Информация по Дню Труда несут ответственность за чистоту и порядок без скидок на числа передовых учителей и профсоюзных активи-
капризы природы, времена года, праздники и будни. стов Семейского региона.
На станции Караганда-Сортиро- требует высоких профессиональ-
вочная во Дворце культуры же- ных знаний, строгого соблюдение Городской филиал «Астана» отраслевого профсоюза работ- Тур был организован автобусом, который явля-
лезнодорожников прошла встреча трудовой и технологической дис- ников строительного комплекса и жилищно-коммунального ется самым популярным и востребованным видом
чевствования семейных династии циплины. хозяйства посетил торжественное собрание трудового кол- транспорта в туристической отрасли. В ходе двух-
«В труде наше счастье», посвя- лектива, приуроченное к 10-летию организации ТОО «Аста- дневной поездки учителя посетили такие достопри-
щенный Дню труда. Участниками Председатель Карагандинско- на Тазалык». В мероприятии приняли участие представители мечательности Астаны как: Национальный музей,
встречи были приглашены студенты го филиала КАЗПРОФТРАНС Акимата города Астаны, председатель Городского филиала Карта Казахстана «Атамекен», ЭКСПО «Нуралем»,
Карагандинского железнодорожного Альмусин Яхия рассказал о работе Астана Отраслевого профсоюза работников строительного развлекательный центр «Ailand», а также состоялась
колледжа, представитель семейной профсоюзных организации Кара- комплекса и ЖКХ Т. Мадьярова, генеральный директор обзорная экскурсия по теме: «Астана – город треть-
династии бывший работник Локо- гандинского региона и отметил что ТОО «Астана Тазалык» Б. Булатбеков. Наиболее отличив- его тысячелетия», в ходе которой туристы посетили
мотивного депо почетный желез- основными задачами профсоюза шимся работникам были вручены отраслевой нагрудной «Назарбаев- центр». Конечно пара дней – это неболь-
нодорожник Старчук Владимир являются защита трудовых прав же- знак профсоюза «Елеулі еңбегі үшін», почетные грамоты и шой срок для осмотра всех красот Астаны, но это
Васильевич. лезнодорожников и соблюдение тех- благодарственные письма. знакомство со столицей, с его историей, архитекту-
ники безопасности и охраны труда. рой и культурой. По мнению туристов - учителей
Ветеран труда Старчук В.В. отме- Председатель Городского филиала Т. Мадьярова поздра- они получили море впечатлений от этой поездки и
тил что работа железнодорожника Гости пожелали студентам успе- вила руководителя и работников ТОО «Астана Тазалык» и познакомились с лучшими достопримечательностя-
хов в учебе. пожелала взаимопонимания в коллективе и уверенности ми нашей столицы. Прозвучали слова благодарности
в принятых решениях, множество перспектив в планах, в адрес профсоюза за такой организованный подарок
несомненных успехов в ближайшем будущем и высокой ко Дню Учителя.
прибыли всегда.
ВОКАЗЕ У.Е.
Тлеулес МАДЬЯРОВА Специалист по организационной работе
Председатель Городского филиала Астана
Семейской терорганизации профсоюза
Отраслевого профсоюза работников
строительного комплекса и ЖКХ

Профцентр города Алматы гордятся
своими спортсменами!

Турнир по волейболу В честь Дня Труда по Плану ТОП «Профсоюзный
приуроченный ко Дню Труда центр города Алматы» коллектив АО «АлЭС» поздравил
Олега Пекущева, бригадира участка по ремонту запорной
По Плану мероприятий ТОП нация «Лучший игрок»: Әлдібай арматуры ПРП «Энергоремонт» с победой в Чемпионате в Чемпионате Азии. Эта поездка состоялась благодаря
«Профсоюзный центр города Алма- О.Е.-электромонтер РЭС-1 Управ- Азии по жиму лежа, который проходил г. Дубай (Объе- поддержке профсоюзного комитета АО «АлЭС», в част-
ты» в АО «АЖК» совместно с ОО ления распределительных сетей динённые Арабские Эмираты) 18-24 сентября 2018 года. ности Сырымбета Турожанова и Валерия Ситдикова.
«Локальный профсоюз «Серіктес» города; Куралов Ж.Ж.- электро- Высокое мастерство и отличная техника помогли Олегу Спасибо моему коллективу профсоюза города Алматы
22.09.2017г. был проведен турнир монтер Отеген Батыр РЭС Управле- подняться на высшую ступень спортивного пьедестала, за веру в меня.
по волейболу приуроченный ко ния электрических сетей области; показав лучший результат среди ветеранов в возрастной
Дню Труда. В турнире участвовали Абишева А.М.- ведущий инженер категории от 40 до 50 лет в весовой категории от 66 до ТОП «Профсоюзный центр города Алматы» и АО
14 команд работников АО «АЖК»: Управления электрических сетей 74 кг, взяв вес 160 кг и опередив ближайшего соперника «АлЭС» гордятся своими спортсменами!
1-место - Уйгурский РЭС; 2-место области. Призеры турнира и луч- на 17,5 кг.
- Головной офис АО «АЖК»; 3-ме- шие игроки были награждены Мы желаем Олегу новых спортивных побед и дости-
сто - РЭС-1. грамотами, кубками, медалями и - Я работаю в АО «АлЭС» с 2012 года. Занимаюсь жения заветной мечты!
денежными премиями. профессионально спортом. Окончил Казахскую Госу-
А также была присуждена номи- дарственную Академию спорта и туризма в 2000 году.
Также имею второе высшее образование по специаль-
ности инженер автомобильного хозяйства. Кандидат в
мастера спорта по греко-римской борьбе, - поделился
Олег Пекущев. - В этом году Международная федера-
ция по армрестлингу пригласила меня принять участие

8 КАЛЕЙДОСКОП 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 38 1248) 12/10/2018

Акция «Дорога в школу» районными и первичными профсоюзными Достойный труд
организациями оказана помощь более 4000
8 октября 2018 года Казахстанский отрасле- деятельности, а также укрепить сотрудни- детям. Им приобретены школьная форма, За достойный труд в профсоюзной организации
вой профсоюз работников образования и нау- чество с общественными организациями в спортивные костюмы, письменные принад- Таразского филиала ТОО «Казфосфат» «Минераль-
ки в рамках республиканской акции «Дорога решении проблем всеобуча и оказании со- лежности на сумму около 18 млн. тенге из ные удобрения» проведены мероприятия, приуро-
в школу» оказал благотворительную помощь циальной помощи нуждающимся. профсоюзных средств. ченные данному празднику, Профсоюзная органи-
СОШ №24 г. Астаны. зация приняла участие в акции путем проведения
В этом году областными, городскими, В первую очередь, внимание уделено детям публичной дискуссии с участием представителей
38-ми учащимся из малообеспеченных се- членов профсоюза – работников организаций «Атамекен-сервис» г.Астана. Дискуссия прошла в
мей, детям технического и обслуживающего образования с низкой заработной платой. Как формате «вопрос-ответ». Инструкторы по технике
персонала вручили школьные формы, зимние правило, это технический и обслуживающий безопасности Онбергенулы Асхат и Абуов Алибек
куртки, а также зимнюю обувь на общую сум- персонал, одинокие родители, многодетные ознакомили сначала с введением последних изме-
му 600 000 тенге. семьи. нений в трудовом законодательстве, затем ответили
работникам на все интересующие их вопросы.
В приветственном слове председатель Многолетняя практика организации акции
Отраслевого профсоюза Майра Амантаева «Дорога в школу» показывает, что работники Кроме того, с целью информирования действий
пожелала учащимся, учителям и родителям организаций образования сами проявляют работы профактива ТФ «Минеральные удобре-
хорошего и плодотворного учебного года. Ад- инициативу, оказывая личную помощь сво- ния», в областной газете «Знамя труда» № 106 от
министрация школы и родители детей выра- им учащимся из малообеспеченных семей. 25 сентября 2018 г. была опубликована статья «В
зили огромную благодарность Отраслевому Имеются примеры проявления гражданской интересах работников».
профсоюзу. позиции членов профсоюза. Помощь оказы-
вается так, чтобы не задеть чувства ребенка, Также, по инициативе Совета ветеранов ТОП
Особое внимание в период акции уделяется не почувствовал себя неловко перед своими «Профцентр» Жамбылской области, к Всемирному
выявлению детей, не посещающих школы, сверстниками. В рамках акции организуют- дню действий за достойный труд было приурочено
из малообеспеченных, многодетных, небла- ся конкурсы, соревнования, победителям ко- мероприятие по поздравлению одиноких жителей
гополучных, неполных семей, детей-сирот, торых вручают призы в виде необходимых - ветеранов профсоюза к Всемирному дню пожи-
детей, оставшихся без попечения родителей школьных принадлежностей, школьной фор- лых людей.
по сбору в школу. мы, спортивных костюмов.
От профкома ТФ «Минеральные удобрения»
Данная акция поможет принять меры для Такая акция распространяет идею доброты, старейшему работнику железной дороги Стасюк
того, чтобы улучшить качество жизни соци- чувство взаимопомощи и поддержки, побу- Нине Даниловне была оказана помощь в виде про-
ально-уязвимых детей, привлечь обществен- ждает людей к положительным поступкам дуктовой корзины.
ность к осуществлению благотворительной и делам.
ФРОЛОВА Ю.В.
Профсоюзный десант в поддержку социально Председатель профсоюзной организации
уязвимых слоев населения!
ТФ «Минеральные удобрения»
В Павлодарской области продолжается лиц, освободившихся из мест лишения сво- шали, задавали вопросы, получали консуль-
Республиканская акция «Заключите трудовой боды», КГУ «Павлодарский городской центр тации. Например, постоялец «Дома Мамы» Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар фе-
договор!», направленная на недопущение и социально-психологической реабилитации Асемгуль, была обманута недобросовест- дерациясы Қазақстанның Халық жазушысы,
выявление неформальных трудовых отно- и адаптации женщин с детьми, не имеющих ными предпринимателями, проработав в од- мемлекеттік жəне қоғам қайраткері Шерхан
шений, сокращение скрытых форм трудовых определенного места жительства, ГУ «Павло- ном из магазинов города 15 дней, не получив МҰРТАЗАНЫҢ дүниеден өтуіне байланыс-
отношений, повышение уровня информиро- дарский городской адаптационный центр-при- заработной платы, была уволена. Тем самым ты марқұмның жанұясына, тума-туыстарына
ванности граждан об их правах в сфере труда. ют для лиц, не имеющих определенного места не могла доказать свои права, так как своев- ауыр қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
жительства», ОФ «Ана Yйi» (Дом Мамы) в ременно не был заключен договор. О чем
9 октября 2018 года представители ТОП городе Павлодаре. сейчас сожалеет. Маму из кризисного центра Қазақ əдебиетінің, тілінің, ділінің мұңын
«Профсоюзный центр Павлодарской обла- интересовал вопрос о содержании трудового мұңдап, жоғын жоқтаған Шерхан Мұртаза - өз
сти», заместитель председателя Маликова О порядке заключения трудового договора, договора, на какие пункты необходимо уде- елінің нағыз патриоты болған ұлы тұлға. Бір
А.К., специалист по правовым вопросам сроке действия, обязательных пунктах, правах лять особое внимание? Прописываются ли бойында қайсарлық пен жігерлік, қарапай-
Иванова М.А., специалист Соловьева Т.В., и обязанностях работника и работодателя, сумма заработной платы , режим работы в ымдылық пен салмақтық ұштасқан Шерхан
действуя в рамках Республиканской акции о правовых последствиях отсутствия пись- трудовом договоре? Мұртазаның қазақ халқының əл-аухатын арт-
«Заключи трудовой договор!», разъяснили менного индивидуального трудового дого- тыру, ел мүддесін қорғау жолында сіңірген
трудовое законодательство по приему на рабо- вора рассказала Иванова М.А. Инициатива На все вопросы были даны подробные ерен еңбегі тарих беттерінде мəңгі сақталары
ту и заключению индивидуального трудового павлодарских профсоюзов была своевремен- юридические консультации. Для участников сөзсіз.
договора социально уязвимым категориям ной, а консультации востребованными. Во встречи были разработаны раздаточные ма-
граждан, проживающим в ГУ «Павлодар- всех четырех социальных объектах, встречи териалы и буклеты. Шерхан Мұртазаның қаламынан туған əр-
ский городской адаптационный центр для прошли эффективно, люди с интересом слу- бір туынды төл əдебиетіміздің төрінен ойып
орын алары хақ. Əдебиетпен қатар журна-
Члены Молодежного Совета «Келешек» участвовали в листика, аударма саласында елеулі жетістік-
Международном слете молодых рабочих терге қол жеткізген Шерағаның əр жылдары
жазылған шығармашылығы қазақ прозасына
В конференц-зале АОФ партии «Нур Отан», прошел слет моло- щей молодежью, обмен опытом в рамках индустриально-иннова- қосқан өшпес туынды болып қалады.
дых рабочих «Молодой конкурентоспособный специалист – залог ционной программы, поддержка современных научных, предпри-
светлого будущего». нимательских и инновационных начинаний, пропаганда рабочей Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы
профессии среди молодежи. торқа болсын.
Целью мероприятия является создание диалога между работаю-
В мероприятии приняло участие руководство области, молодые ҚР Кəсіподақтар федерациясы
специалисты крупных промышленных предприятий из Атырауской,
ЗКО, Мангистауской областей, соседнего Башкорстана, Орска и «Қазақстандық энергетиктердің салалық
Оренбурга, а также члены Молодежного Совета «Келешек» дей- кəсіподағы» қоғамдық бірлестігі Атырау аумақтық
ствующее при Профсоюзном Центре Актюбинской области. № 1 филиалының төрағасы Алтын Ғимранқызы
Жұмажановаға апасы
В своих выступлениях члены Молодежного Совета «Келешек»
в своих рассказали о том, что Совет «Келешек» уделяет особое ҒИМРАНҚЫЗЫ Гүлнəрдің
внимания системной работе по усилению и активизации моло- мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасы
дежной политики профсоюзов, и что целью молодежной политики мен туған-туыстарының қайғыларына ортақтасып
Федерации профсоюзов является защита прав и законных инте- көңіл айтады».
ресов молодежи, информирование молодежи о ее правах в сфере
социально-трудовых отношений.

В ходе слета молодым работникам была организована экскурсия
на крупных промышленных предприятиях с посещением культур-
но-исторических памятников.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0038 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version