The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (30)

pdfjoiner (30)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №8 1260) 01/03/2018

kazinform.kz сайтынан алынды Құрметті әріптестер!
Қадірлі достар!
27 ақпан күні Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Нұр Отан» партиясының кезекті XVIII съезінің
жұмысына қатысты. Мемлекет басшысы алғысөзінде еліміздегі өзекті əлеуметтік мəселелерге баса Сіздерді әсем де көркем көктемнің алғашқы мерекесі - Алғыс айту
назар аударды. күнімен шын жүректен құттықтаймын!

(Толығырақ 2-бетте оқи аласыздар) Аталмыш мейрам тұңғыш рет 2016 жылы атап өтілді. Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен елімізде Қазақстан
халқы Ассамблеясының құрылған күні, яғни 1 наурыз - Алғыс айту күні
деп жарияланды.

Алғыс - достықтың, бауырластықтың айқын белгісі, жақсылық пен
қуаныштың қайнар көзі. Қазақстан кәсіподақтары ынтымақтастық,
ашықтық, жасампаздық қағидаларын берік ұстанады. Сіздердің еліміз-
дегі Еңбек адамдарының құқығы мен мүддесін қорғау жолында атқарып
жатқан ерен еңбектеріңіз үлкен құрметке ие.

Бір шаңырақ астында, бір тудың төңірегінде топтасқан көпұлтты
елдің ортақ тарихын ұлықтау - баршамыздың міндетіміз. Көк аспанымыз
ашық, мемлекетіміздің керегесі биік болсын! Еліміз тыныш, жұртымыз
аман болсын!

Шаңырақтарыңызға шаттық, бақыт және амандық-саулық тілеймін!

Құрметпен,
Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
ҚР Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы

ЖАҢА ЕҢБЕК ЖӘНЕ
ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК
ҚОРҒАУ МИНИСТРІ
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Ағымдағы жылғы ақпан ай-
ында Үкімет құрамында бірқа-
тар өзгерістер орын алды. ҚР
Президенті Жарлығымен жаңа
Министрлер кабинеті жасақтал-
ды. Бердібек Сапарбаев Еңбек
жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрі қызметіне тағайын-
далды.

КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫ МЕН БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЦИФРА ДНЯ
ӨҢІРІ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ
500 000
21 ақпан күні Қазақстан Рес- ның орынбасары Қайрақбай Жаңа- Өз кезегінде сөз алған Қазақстан
публикасы Кəсіподақтар федера- беков, ҚРКФ «Кəсіподақтардың рес- Республикасы Кəсіподақтар феде- тенге составит стоимость сертификата
циясының Төрағасы Бақытжан публикалық бірлестігі» Мүліктерді рациясының Төрағасы Əбдірай- профсоюза «SENIM» для молодых врачей.
Əбдірайымның Батыс Қазақстан басқару дирекциясының бас дирек- ым Бақытжан Жарылқасынұлы Всего будет выделено 60 сертификатов.
облысына жұмыс сапары болды. торы Жанайхан Мұқтар болды. қатысушыларды Федерация өкіл-
дерімен таныстырып, əлеуметтік (Там, где есть профсоюзы, нет «серых» схем
Жұмыс сапары аясында делега- Іс-сапар Батыс Қазақстан об- серіктестік, көп балалы жұмысшы читайте продолжение на 4-стр)
ция құрамында Қазақстан Респуб- лысы əкімі Алтай Көлгіновтың аналарға кəсіподақтар тарапынан
ликасы Кəсіподақтар федерациясы Кəсіподақтар федерациясының қолдау көрсету туралы баяндады.
Төрағасының орынбасары, «Ауыл Төрағасы Бақытжан Əбдірайым
шаруашылығы қызметкерлерінің са- мен делегация өкілдерін қабыл- Қабылдау барысында Батыс
лалық кəсіптік одағы» ҚБ төрағасы дауынан бастау алды. Қабылдауға Қазақстан облысы əкімдігі мен
Егор Каппель, «Мемлекеттік, банк БҚО Кəсіподақтар орталығының, Қазақстан Республикасы Кəсіп-
мекемелері жəне қоғамдық қызмет облыстық салалық кəсіподақтар одақтар федерациясы Қазақстан
көрсету қызметкерлерінің салалық мен жергілікті кəсіподақтар төраға- Республикасы Президенті
кəсіптік одағы» ҚБ төрағасы Мир- лары, облыстық басқарма басшыла- Н.Ə. Назарбаевтың Бес əлеуметтік
болат Жақыпов, «SENIM» Ден- ры қатысты. Жиын Батыс Қазақстан бастамасын, «Қазақстандықтардың
саулық сақтау жүйесі жұмыскер- облысы əкімі Алтай Көлгіновтің əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұр-
лерінің салалық кəсіптік одағы» алғысөзімен ашылды. Облыс əкі- мыс сапасын арттыру» Қазақстан
РҚБ төрағасы Сапарбек Дүйсенов, мі өз сөзінде кəсіподақтардың халқына Жолдауын жүзеге асыруда
«YNTYMAQ» орта жəне кіші биз- қоғамдағы рөлі мен əлеуметтік Батыс Қазақстан облысы əкімдігі
нес жұмыскерлерінің қазақстандық серіктестіктің маңыздылығы тура- мен «Қазақстан Республикасы
салалық кəсіподағы» РҚБ төрағасы- лы айтып өтті. Кəсіподақтар федерациясы» респу-
бликалық кəсіподақтар бірлестігі
арасындағы ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойды.

Меморандумның талаптарына
сəйкес екі тарап əлеуметтік бас-
тамаларды, оның ішінде еңбек
жағдайларын жақсарту, жұмыс-
керлердің өмірі мен денсаулығын
сақтау, еңбек дауларын болдырмау-
ға жəне шешуге, Еңбек заңнама-
сының сақталуын, жұмыскерлерге
лайықты еңбек ақысын төлеуді,
жұмысқа орналасуды жəне еңбек
қатынастарын ресімдеуді қамтама-
сыз ету мəселелерін қадағалауды
жүзеге асырады.

4 ИНТЕРВЬЮ №8 (1260) 01/03/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПРОФСОЮЗЫ,
НЕТ СЕРЫХ СХЕМ
Федерация профсоюзов РК – одна из движущих сил профдвижения в Казахстане. Такая системная работа повлияла на снижение количества
О том, что было сделано и что еще предстоит сделать организации, рассказывает коллективных трудовых споров: в 2018 году по сравнению с
председатель ФПРК Бақытжан Əбдірайым. 2017 годом – в 2,5 раза (с 5 до 2). В целом за последние 5 лет
число трудовых конфликтов снизилось в 14 раз (с 28 до 2). Для
– Бакытжан Жарылкасынович, какова реальная числен- конкурс «Лучший технический инспектор по охране труда Фе- разрешения индивидуальных трудовых споров в досудебном
ность состава ФПРК? дерации профсоюзов Республики Казахстан», где отмечен труд порядке впервые между Верховным судом и Федерацией про-
39 лучших технических инспекторов в стране. Победителям фсоюзов подписан Меморандум о сотрудничестве. Совместно
– Федерация профсоюзов РК – самая мощная общественная вручены денежные премии по 300 тысяч тенге. В результате на базе всех территориальных объединений профсоюзов создано
организация, объединяющая порядка двух миллионов членов совместной работы ФПРК с социальными партнерами в 2018 17 центров примирения «Татуласу орталығы».
профсоюзов. В состав ФПРК входят 22 отраслевых профсоюза, году по сравнению с 2017 годом отмечается снижение количе-
16 территориальных объединений и более 18 тысяч первичных ства пострадавших на 6,6% (с 1 678 до 1 568), в том числе со – Можно подробнее об этих центрах?
профсоюзных организаций. Профсоюзы – это объединения лю- смертельным исходом – на 11,5% (с 244 до 216). Но несчастных – Начиная с марта 2018 года с привлечением профессио-
дей, изначально стремящихся к самоорганизации. случаев на производстве, в том числе со смертью, избежать не нальных медиаторов, адвокатов, профсоюзных специалистов
удается. Поэтому так важна объективность их расследования в центрах «Татуласу орталығы» проведено 2 140 медиативных
В минувшем году основным направлением в деятельности и профилактическая работа. Мы должны проанализировать процедур, из них 980 по трудовым спорам, разрешенным поло-
стало усиление роли первичных профсоюзных организаций, каждый несчастный случай и задать себе вопрос: все ли сделали жительно, в рамках 872 медиативных соглашений и 108 прове-
наладка связей непосредственно с трудовыми коллективами на мы, чтобы предотвратить эти трагедии? денных переговоров.
местах, которые аккумулируют весь спектр вопросов рабочего Сформирован пул профессиональных медиаторов от про-
класса и профсоюзного движения. Это и есть основная, незамет- Также надо активизировать работу по созданию производ- фсоюзов, планируется организация системного обучения дей-
ная и будничная работа. В течение 2018 года проведены Фору- ственных советов на предприятиях реального сектора, где со- ствующих медиаторов в профорганизациях. Мы заключили
мы первичных профсоюзных организаций в Костанае, Астане, здано всего 1 233 таких совета, или 13% от общего количества Генеральное соглашение на 2018–2020 годы, 20 отраслевых и
Шымкенте, Павлодаре, Таразе, в курортной зоне Алаколь, в крупных и средних предприятий Казахстана. Свою роль в этом 16 региональных.
Мерке, с участием более 2 тысяч представителей. Первичная вопросе должны сыграть отраслевые, региональные трехсто- – Важным инструментом для эффективной защиты тру-
профсоюзная организация – главное звено профсоюза. В 2018 ронние комиссии по социальному партнерству. довых прав и интересов работников в рамках социального
году создано 470 первичных профсоюзных организаций, это партнерства стал коллективный договор. Как с этим об-
плюс почти 35 тысяч человек. – Вы говорили об «Атамекене» и партии «Нұр Отан». стоят дела в ФПРК?
Но это ведь аффилированные с государством проекты, а – В 2018 году увеличилось количество действующих колдо-
– В минувшем году Вы сделали заявление, что стремитесь профсоюзы должны быть независимыми? говоров в республике по сравнению с 2017 годом – на 16,1% (с
к нулевому травматизму труда. Что конкретно сделано для 77 750 до 92 645), с 2016 года – на 24,3% (в 2016 году – 70 142).
достижения этой задачи? – Это наши социальные партнеры, обладающие ресурсом для В качестве позитивного примера можно отметить комплекс-
достижения профсоюзных задач. Работать необходимо со всеми, ную работу по заключению колдоговоров ТОП «Профсоюзный
– Действительно, безопасность трудящихся – одна из прио- и чем больше структур и людей будет вовлечено в процесс, тем центр г. Алматы». За период с ноября по декабрь 2018 года на
ритетных задач профсоюзных организаций. Минувший год мы большему количеству людей мы поможем. В начале 2018 года предприятиях города заключено более 7 тысяч колдоговоров.
объявили Годом безопасности и охраны труда. Сделано немало. в целях предупреждения трудовых конфликтов был подписан Охват ими предприятий увеличился с 4,1% до 18,9%. Этому
Во всех регионах по инициативе профсоюзов осуществляются План (алгоритм) совместных действий с Министерством труда примеру следуют и другие членские организации. Особое вни-
мероприятия по программе «Безопасный труд». Совместно с и НПП «Атамекен», что предусматривает пошаговый механизм мание мы обращаем на сферу малого бизнеса, где пока охват
Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Конфе- осуществления мониторинга социальной напряженности в ре- колдоговорами составляет всего 37,2%.
дерацией работодателей Казахстана стартовала республиканская гионах. Федерация профсоюзов совместно с социальными пар- Следующим шагом в этом направлении должно стать ведение
акция «Вместе повысим культуру профилактики в сфере охраны тнерами на ранней стадии локализовала трудовые конфликты на реестров коллективных договоров на уровне всех членских орга-
труда» на 2018–2019 годы. Действуют 12 855 производственных Тобольской станции пути (Костанайская область), в компании низаций. Это будет интеллектуальная система, которая позволит
советов по безопасности и охране труда (из них 94,3% создано OilServicesCompany (Мангистауская область) – это самый зна- проводить экспертизу колдоговора, фиксировать изменения и
по инициативе профсоюзов). чимый показатель эффективности работы. дополнения, уведомлять ответственные стороны об окончании
срока действия и необходимости заключить новый колдоговор.
Совместно с партией «Нұр Отан» проведен республиканский Архиважный инструмент в деле защиты трудовых прав работ-
ников – легализация трудовых отношений. К сожалению, некото-
рые работодатели не заключают трудовые договоры, используют
«серые» схемы для снижения издержек на оплату труда. Чаще
всего такие нарушения встречаются в сфере малого бизнеса. Мы
занимаем принципиальную позицию: официальные трудовые
отношения – это защита человека. Для того чтобы подобное не
происходило, мы усиливаем присутствие в организациях МСБ.
Здесь на первый план выходит вопрос создания первичных про-
фсоюзных организаций. В этом направлении усиленно работает
отраслевой профсоюз «Ынтымак» – там, где есть профсоюз, не
может быть «серых» схем, там все прозрачно и законно. Этому
также способствует проводимая совместно с социальными пар-
тнерами с 1 марта 2018 года республиканская акция «Заключи
трудовой договор!». За время акции более 10 тысяч работодателей
по стране легализовали трудовые отношения с 37 тысячами ра-
ботников путем заключения трудовых договоров. Это позволило
защитить права работников, вернув их в легальное поле трудовых
отношений, обеспечивающее их социальную защищенность.
– Может ли работа вашей федерации каким-то образом
влиять на политику повышения зарплат, прожиточного
минимума?
– Как вы знаете, в соответствии с Посланием Главы государ-
ства народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев:
повышение доходов и качества жизни», повышение размера
минимальной зарплаты увеличилось в 1,5 раза – с 28 тысяч до 42
500 тенге. Эта мера напрямую коснулась 1 миллиона 300 тысяч
человек, которые работают на предприятиях различных форм
собственности. Мы активно включились в работу республи-
канского и региональных штабов по мониторингу повышения
зарплаты низкооплачиваемым категориям работников.
По нашей инициативе поднят вопрос о пересмотре методики
определения базового должностного оклада, о влиянии мини-
мальной зарплаты на оплату труда и пересмотре размеров та-
рифных ставок для всех категорий работников. Отраслевыми
и территориальными объединениями профсоюзов проводится
работа по внесению изменений и дополнений в отраслевые
соглашения, колдоговоры касательно изменения размеров та-
рифных ставок и межразрядных коэффициентов.
Федерация профсоюзов инициировала в Министерство труда
и социальной защиты населения вопросы необходимости опре-
деления критериев для установления минимальной зарплаты,
а также разработки единой системы оплаты труда работников,
занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными усло-
виями труда.

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №8 (1260) 01/03/2019 5ТРЕНД

Благодаря усилиям профсоюзов с 1 января 2018 года изменена структура КОСТАНАЙ СТАЛ ПЕРВОЙ ДИАЛОГОВОЙ
прожиточного минимума, которая состоит из продовольственной и непродо- ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ,
вольственной части. Соотношение составляло 60% на 40%, стало 55% на 45%. ПРИЕХАВШИХ СО ВСЕХ УГОЛКОВ КАЗАХСТАНА
В денежном выражении размер прожиточного минимума увеличился на 15%
(с 24 459 до 28 284 тенге), а с 1 января 2019 года – еще на 17,7% (29 698 тенге). ШАГНУТЬ ДАЛЬШЕ
Первый Республиканский Форум фрилансеров «Profcoworking-2019» проходил под крышей костанайского
И конечно, мы решаем вопросы своевременной выплаты зарплаты. На 10 Дома профсоюзов. Перед его началом в фойе организовали выставку успешных фриланс-проектов и краф-
января 2019 года, по сведениям местных исполнительных органов, общая товых (домашних) производств в нашей области. Их представили молодые люди разных сфер деятельности.
задолженность составляет 1 миллиард 940 миллионов тенге, из которых 77%
приходится на 105 предприятий-банкротов (1,5 миллиарда тенге). Задолжен- Наталья ПОЛУПАН презентовала свой проект, над
ность на действующих предприятиях (текущая и просроченная) составляет которым работает последний год особенно активно. Он
427 миллионов тенге перед 1 685 работниками на 30 предприятиях. Наши связан с детьми-тоддлерами (от года до 4-х лет, самый
представители входят в составы региональных антикризисных штабов, кол- неусидчивый возраст). Девушка создает развивающие
легий отраслевых министерств и ведомств. Нас очень беспокоит, что более игры на липах.
70% этой задолженности приходится на организации, находящиеся в процессе – С рождением второй дочки я поняла, что не хочу сидеть дома
банкротства, и вероятность того, что бывшие работники этих предприятий как с первой, – рассказала самозанятая мама. – Когда ребенку ис-
получат заработанные ими деньги, скорее всего, равна нулю. Поэтому перед полнился год и она превратилась в непоседу, мне пришлось что-то
нами стоит задача добиваться внесения изменений в Закон «О реабилитации и придумывать, чтобы пойти в общественное место или отправиться
банкротстве», чтобы в первую очередь работники получили зарплату и только в долгую поездку вместе с ней. Из этого и родились игры. Сначала
после этого были реализованы остальные обязательные платежи. для своей дочки, потом и для других.
Игры компактного формата, удобно брать с собой и при этом, как
Для обеспечения достойного заработка планируем предложить органам уверяет фрилансер, они надолго увлекают тоддлеров. Можно ли на
государственной власти разработать эффективную модель оплаты труда и этом зарабатывать? Наталья убеждена, что можно:
самим принять участие в ее создании. Речь идет о такой модели оплаты, кото- – Дети, слава Богу, рождаются ежедневно. А потому и потреб-
рая, с одной стороны, позволит оплачивать труд в зависимости от результатов ность в таких играх будет. Что же касается объединения фрилансе-
деятельности работников, с другой – создать мотивацию работать на совесть. ров, то, думаю, это нам поможет. Любой опыт таких же свободных
И наконец, создать базу для повышения производительности труда и эконо- творческих людей, как и я, будет полезен другим, которые только собираются сделать первый шаг. Опять
мического роста страны. На мой взгляд, в таком подходе будут соблюдены же через такие встречи можно найти себе помощников. Вот я, например, заметила для себя, что рядом на
интересы работников и работодателей. этой выставке проектов стоит идиограф для социальных сетей. Это очень актуально для меня, потому что
продвигаю свою продукцию в основном через соцсети. И, соответственно, нужен качественный контент.
– Активно ли участвует молодежь в работе профсоюзов? Стоит заметить, что проект Натальи Полупан для Костаная эксклюзивный. А с недавних пор она изготавли-
– В 2018 году непосредственно молодыми активистами Федерации про- вает специальные папки для логопедов-дефектологов. Так фрилансер шагнула уже за рамки начальной идеи.
фсоюзов был проведен ряд мероприятий, ключевым из которых стал Форум
трудовой молодежи в сентябре 2018 года в Мерке, который поз-волил впер- НАРАВНЕ СО ВСЕМИ На диалоговой площадке Форума обсуждали раз-
вые консолидировать молодых профсоюзных лидеров из разных регионов и Среди участников Форума были представители ные проблемы работников свободного найма. Это и
отраслей экономики по вопросам популяризации рабочих профессий. Форум малого и среднего бизнеса, организаторы фри- правовые аспекты работы фрилансера, и организация
получил общественную поддержку и будет проводиться на постоянной основе. ланс-площадок и просто «свободные художники» рабочего пространства (говоря современным языком,
Как вы знаете, 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. В текущем Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, коворкинг-зоны), и многое другое. В целом пришли
году в регионах будет проведен ряд молодежных мероприятий с участием Актюбинской областей, Астаны и Алматы. Моло- к общему выводу, что фрилансерство для Казахстана
Федерации профсоюзов и членских организаций. Федерацией профсоюзов дежь на примере других училась зарабатывать. В – это новая форма занятости, которая очень активно
совместно с АО «Самрук-Казына» (Центр социального взаимодействия и роли педагогов – самозанятые Костанайской области и быстро развивается.
коммуникаций) в мае 2018 года запущен пилотный проект «Школы профсо- и представители столичного рынка свободного труда.
юзного лидерства» (в Мангистауской области). Это первый комплексный В числе приглашенных гостей и спикеров Форума – Главная цель форума, – пояснила председатель
образовательный проект в Казахстане по обучению профсоюзов правовой, были экс-мажилисмен, казахстанский блогер Бахыт территориального объединения профсоюзов Коста-
финансовой грамотности, медиации и инструментам внутренних и внешних Сыздыкова и заместитель председателя Федерации найской области Екатерина Смышляева, – обозна-
коммуникаций. Уже состоялся первый выпуск школы – 67 лидеров первич- профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. чить проблемы и наличие людей свободного найма
ных и отраслевых профсоюзов. Активно работает также Учебный центр – Как отраслевые профсоюзы мы впервые решили на сегменте нашего рынка труда. Они не зависят
самой Федерации профсоюзов. В течение прошлого года было проведено встретиться с фрилансерами, – отметил Сатыбалды от предприятий и организаций. Второй момент –
42 обучающих семинара (с учас-тием 839 человек на базе территориальных Даулеталин. – Собраться, обсудить, понять, кто они мы хотим предложить им ряд решений именно от
объединений профсоюзов). такие. Сегодня фриланс стал уже мировым трендом профсоюзных организаций. То есть создать для них
– Насколько успешно продвигается работа с зарубежными трэйд-юни- бизнеса. Это форма новых трудовых отношений. И свой профсоюз, объединив фрилансеров, чтобы они
онами и профсоюзными организациями? в Казахстане фрилансерство сейчас активно разви- смогли сообща решать важные для них вопросы.
– В течение 2018 года представители Федерации профсоюзов приняли вается. Они свободные, самозанятые люди. Это,
участие в 32 международных мероприятиях по профсоюзной деятельности, конечно, большие риски, потому что такие люди Кроме того, знатоки законодательства говорили
в том числе в двух важнейших международных в области труда. То бишь в не имеют социальных гарантий, выходных посо- и о важности «правовой подушки». Ведь в зако-
107-й сессии Международной организации труда (в Женеве с 31 мая по 8 бий, отпусков и т.д. Наша задача, как профсоюзов, нодательстве такого понятия, как фрилансерство,
июня 2018 года) и 4-м Всемирном конгрессе Меж-дународной конфедерации дать им возможность объединиться. И при этом вообще не было до сего момента. Чем отличаются
профсоюзов (в Копенгагене со 2 по 7 декабря 2018 года). войти в правовое поле. Чтобы они всё-таки имели фрилансеры от предпринимателей? Есть ли раз-
На площадке Федерации профсоюзов проведено 10 встреч с международ- наравне со всеми соцгарантии, регламентированные деление, как в малом и среднем бизнесе? В свою
ными профсоюзными организациями, подписаны соглашения о сотрудни- трудовым законодательством. Вот для этого мы и очередь профсоюзные активисты предложили про-
честве с профсоюзными объединениями Турции (MEMUR-SEN) и Армении собрали Форум. вести конкурс проектов по организации грамотного
(Конфедерация профсоюзов Армении). Представители ФПРК и членских фриланс-пространства. Еще одна идея – разработка
организаций приняли участие в 27 международных обучающих семинарах. смарт-приложения для регистрации фриланс-объе-
На прошедшем недавно заседании исполкома мы определили основные
направления нашей международной работы на текущий год. Одними из ме- Азамат ИБРАЕВ на Форуме был представлен как
роприятий станут международная конференция «Роль профсоюзов в регули- поющий ведущий. Нужно ли ему с кем-то объединять-
ровании социально-трудовых отношений: практика и перспективы развития. ся? Человек-оркестр самодостаточен:
Диалог Востока и Запада», посвященная 100-летию МОТ, и семинар совместно – Умные люди говорят, что мудрый – не тот, кто долго прожил,
с Международным фондом труда JILAF (Япония) на тему «Производствен- а тот, кто много видел, – напомнил Азамат. – Учитывая то, что
ные отношения, труд и социальное обеспечение» с участием профсоюзов в нашей сфере мы, коллеги-ведущие праздников, в работе крайне
стран Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан), а также редко пересекаемся. А делиться опытом нужно и нам. Для само-
Беларуси, Молдовы, Монголии и Турции, который мы планируем провести развития. Это дает возможность для нового рывка в профессии.
в марте 2019 года. И объединение фрилансеров поможет в этом вопросе. А во-вторых,
Продолжим тесное взаимодействие с МОТ, международными профсоюз- это поможет свободным художникам быть одновременно и за-
ными организациями. Особое внимание будет обращено на развитие двусто- конопослушными гражданами. Последние изменения в налоговом
роннего международного сотрудничества, в первую очередь с национальными законодательстве уже позволили многое что делать и не бояться,
профцентрами стран Центральной Азии. что ты за рамками закона, рискуешь. Появилось сразу несколько
– Насколько тесно ФПРК работает с Парламентом? подпунктов, касающихся именно моей деятельности – организа-
– Основные документы, над которыми мы вместе работали, – это трудовое ция и проведение мероприятий, организация эстрадно-цирковых
законодательство, Закон «О профессиональных союзах». Мы направили программ и т.д. Благодаря этому в меня никто пальцем уже не
пакет предложений по совершенствованию Трудового кодекса и Закона «О тыкнет: мол, а ты налоги не платишь. Взял на год себе патент,
профессиональных союзах» и реализации рекомендаций Международной плачу налоги и сплю спокойно!
организации труда. Например, в Трудовой кодекс – нормы об обязательно-
сти введения системы управления охраны труда на производстве, а также ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО динения, мобильной версии. Чтобы был и правовой
об ответственности работодателя за уклонение от создания, неисполнения Представленные на этой встрече в качестве приме- сервис, и консультативный, и коммуникационное
рекомендаций производственных советов по безопасности и охране труда. В ра проекты практически все рождались из увлечения, пространство.
Закон о профсоюзах – усиление гарантий членам выборных профсоюзных хобби своих авторов. Но в итоге каждый смог на
органов и защиты прав и интересов членов профсоюза. этой почве «вырастить» полноценное дело. Будь то При том что фриланс – не отрасль, а формат, участ-
Есть ряд подвижек в разработке и изменении других важных законов. кулинарная выпечка, фотоискусство, пошив одежды ники Форума сошлись в единой мысли: создать про-
Например, благодаря усилиям профсоюзов группой депутатов Мажилиса или услуги тамады. фсоюз фрилансеров Казахстана необходимо.
Парламента инициирована разработка проекта Закона РК по регулирова-
нию вопросов заемного труда. Наши представители вошли в состав рабочей kstnews.kz
группы, где внесли ряд предложений, в том числе о запрете заемного труда
на тяжелых, опасных и вредных работах. Также были внесены предложения
в Правительство РК по вопросам выплаты возмещения ущерба, пострадав-
шим на производстве (регрессники). Подчеркну, что все наши предложения
по изменению законодательства направлены на решение проблем, которые
реально волнуют трудовые коллективы.

Вадим МАКАРОВ
www.kazpravda.kzQAZAQSTAN KÁSIPODAGY №8 (1260) 01/03/2019 7ОТРАСЛЬ

РЕШИТЬ ВОПРОСЫ МОЖНО СООБЩА ШАРАЙНА

Перспективы развития отрасли и ее основные проблемы обсу- По-прежнему остается актуальным вопрос низкой заработной ТАРИХҚА ҚҰРМЕТ
дили на заседании Совета ОО «Казахстанский отраслевой союз платы, получения ведомственного жилья и иных льгот, которых МІНДЕТ
работников культуры, спорта, туризма и информации», в котором лишены многие работники отрасли.
приняли участие: первый заместитель председателя Федерации Ағымдағы жылы Ауған жерінен Кеңес əскер-
профсоюзов Республики Казахстан Биржан Нурымбетов; испол- По мнению большинства присутствующих, базовый долж- лерінің шығарылуына 30 жыл толды. Осыған
няющая обязанности ответственного секретаря Министерства ностной оклад, вокруг которого весь прошлый год ломали копья орай Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы
культуры и спорта РК Кумис Сеитова; директор дирекции спорта представители отрасли, должен быть на уровне размера мини- ауданының Сайқын ауылында бастауыш кəсіпо-
Национального олимпийского комитета РК, представитель От- мальной заработной платы и уже к нему должны идти всевозмож- дақ ұйымының ұйымдастыруымен психологи-
раслевого профсоюза по вопросам спорта Елсияр Канагатов; ные доплаты. Только при этом условии можно будет говорить о ялық-педагогикалық түзеу кабинеті қызметкер-
руководитель управления развития массовых и неолимпийских реальном поднятии заработной платы у гражданских служащих. лері арасында «Ауғанның отты жалыны» атты
видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры кездесу кеші өтті.
МКС РК Серикжан Омарханов; руководители учреждений куль- - На основании существующей пенсионной системы, до-
туры и спорта; председатели филиалов; работники центрального срочный выход на пенсию артистов балета, цирка на сегодня не Кештің қонағы - Ауған соғысының ардагері
комитета Отраслевого профсоюза. представляется возможным. Но сейчас будет рассмотрен вопрос Асылбек Суюнишев болды. Сонымен қатар,
выплат за выслугу лет, при условии непрерывного стажа 20 лет осы шараға Бөкей ордасы ауданының білім беру
Основными вопросами повестки дня были про- бөлімінің кəсіподақ қызметкерлерінің төрағасы
цессы оптимизации подведомственных учреж- без продолжения в дальнейшем профессиональной деятель- Манарбек Алтаяқов қатысты. Кездесуде ка-
дений культуры и спорта и перспективы ностью по специальности для артистов балета. Так бинет олигофренопедагогы У.Хасенова Ауған
увеличения заработной платы и допол- что, постепенно все поднимаемые вами и нами соғысы туралы баяндама оқып, бейнекөр-
нительных льгот работникам отрасли. вопросы в рамках социального партнерства сетілім ұсынды. Шара соңында қатысушылар
решаются, - подчеркнула и.о. ответственного Асылбек Суюнишевке алғыс айтып, ізгі тілек-
Процесс оптимизации, начавшийся секретаря МКС РК К. Сеитова. терін білдірді. Кабинет меңгерушісі А.Атаева
со второй половины 2018 года, идет Профсоюзными лидерами отрасли было қорытынды сөз сөйлеп, ардагерге алғыс хат
не только в сфере культуры и спорта, предложено рассмотреть Министерству пен естелік сыйлық табыстады.
но и других отраслях. По словам К. культуры и спорта возможность включе-
Сеитовой оптимизация не затрагивает ния согласно пункта 9 статьи 139 Трудо- А.БИСЕМБАЕВА,
основной персонал работников орга- вого кодекса РК в Перечень должностей БҚО
низаций, а только административный специалистов в области здравоохранения,
аппарат, однако и здесь делается все воз- социального обеспечения, образования, ЖАС БОЛСА, ІСКЕ
можное, чтобы люди были трудоустроены культуры, спорта, являющихся граждан- ДЕГЕНДЕЙ...
и не были ущемлены. скими служащими и работающих в сельской
местности также работников архивов и докумен- Жастар жылында жас педагогтардың əлеу-
На прошедшей накануне расширенной кол- тации с целью возможности получения ими сельских меттік мəрбетесін жəне шығармашылық по-
легии Министерства культуры и спорта в своем от- тенциалын белсендіру, əрі қарай кəсіби шебер-
чете председатель Комитета по делам спорта и физической доплат (25%). ліктерін жетілдіруіне жағдай жасау маңызды.
культуры МКС РК Серик Сапиев отметил, что передача дет- Все предложения по заработной плате и дополнительным
ско-юношеских спортивных школ в результате оптимизации на льготам встретили горячую поддержку со стороны руководи- Осы орайда Түркістан облысының Төлеби
баланс местного бюджета играет больше негативную роль, так телей – директора РГКП «Государственный республиканский аудандық білім саласының кəсіподақ комитеті
как финансирование данных объектов находится не на долж- корейский театр музыкальной комедии» Любови Ни (г. Алматы) жəне Төлеби аудандық білім бөлімі аудандық
ном уровне, с учетом устаревшего спортивного оборудования и директора государственного академического русского театра «Жаңа мектепке - Жаңашыл ұстаз - 2019» бай-
и следует рассмотреть вариант возврата их в областной бюджет. драмы им. М. Горького Еркина Касенова (г. Астана). қауын өткізді.
Дано также предложение придать особый статус, включая
- Для полноценного развития резерва олимпийской сборной присуждение государственных и ведомственных наград, звезде и Бауқауда аудандағы жалпы орта білім беретін
нашей страны данный шаг будет оправдан, - поддерживает эту гордости Казахстана Димашу Кудайбергену, ставшему символом мекемелердегі 3 жылға дейінгі еңбек өтілі бар
точку зрения директор Дирекции спорта НОК РК Е. Канагатов. нашей страны на мировой музыкальной сцене. 25 жас мұғалім қатысып, I-кезеңде эссе жазса,
Все предложения взяты на заметку и будут рассмотрены, в II- кезеңде бейтаныс сыныпта ашық сабақтар
С другой стороны, по данным руководитель управления раз- том числе на заседаниях Отраслевой комиссии и Общественного өткізді. Ақтық сайысқа 14 жас мұғалім ірік-
вития массовых и неолимпийских видов спорта Комитета по совета при МКС РК. теліп, «Шығармашылық жолдың бастамасы»
делам спорта и физической культуры МКС РК С. Омарханова Члены Совета обсудили также перспективы развития профсо- тақырыбында өздерінің жаңа идеяларының
наблюдается рост и строительство новых физкультурно-оздо- юзного движения отрасли и ФПРК. Первый заместитель пред- таныстырылымын жасады.
ровительных комплексов и тех же ДЮСШ современного типа. седателя Федерации Биржан Нурымбетов подробно рассказал о
Необходимо сбалансировать данные процессы и устранить все текущем положении дел и планах ФПРК на 2019 год, заострив Мектептердің ішінде №1,2,4,16, Бірінші ма-
нестыковки. Отдельного решения требует статус тренеров-пре- внимание на проведении форумов и конференций, посвященных мыр жалпы орта мектептерінің жас мұғалімдері
подавателей, в том числе в вопросах оплаты труда, который, 100-летию МОТ и Году молодежи. тақырыпты ізденіспен ашып, жас ұрпақтың
по словам Е. Канагатова должен разрешиться в текущем году. Представители отрасли выразили поддержку всем начинаниям бойына құндылықтарды дарытып, оқушыларға
Федерации, озвучив свои планы о проведении республиканского сапалы білім беруде кəсіби тұрғыда шыңдалып
По замечаниям председателей филиалов, из-за недостатка форума молодежи в июне в Восточно-Казахстанской области, келе жатқандарын көрсете білді. Байқаудың
финансирования воспитанники отдельных ДЮСШ не могут который готовы поддержать ФПРК и социальные партнеры. қорытындысы бойынша Қ.Сатпаев атындағы
участвовать в больших соревнованиях. Отправка за счет средств В заключение Б. Нурымбетов поблагодарил председателя №4 жалпы орта мектептің информатика пəнінің
родителей далеко не всем по карману. В итоге наблюдается пато- Отраслевого профсоюза Светлану Иманкулову и всех предста- мұғалімі Кұлыбек Айзада I-орынды иеленіп,
вая ситуация и отсутствие развития, которое, в конечном итоге, вителей филиалов за работу, которую, несмотря на сложности, Түркістан облысында өтетін облыстық кезеңге
может привести к деградации многих видов спорта, особенно можно назвать вполне успешной, что доказывает рост первичных жолдама алды.
командных, среди юниоров, которые должны составить наш профсоюзных организаций и членов профсоюза.
олимпийский резерв. - Проблем у работников нашей отрасли достаточно, но мы С.ƏУЕСХАНОВ,
будем их решать поэтапно совместно с нашими социальными Шымкент қаласы
Такая же картина наблюдается и в детских учреждениях куль- партнерами, добиваясь максимального и, главное, эффективного
туры, где зачастую не выделяются средства на командирование их рассмотрения в ближайшее время, - отметила в заключение
и проживание руководителей кружков, вынужденных тратить председатель Отраслевого профсоюза Светлана Иманкулова.
свою мизерную зарплату во время областных и республиканских
смотров, чтобы показать уровень подготовки талантливых детей ОО «Казахстанский отраслевой
и защитить честь своего района. профессиональный союз работников культуры,

- Мы должны поднимать уровень наших работников культуры спорта, туризма и информации»
и спорта, а не ставить их на колени, - подчеркнули профсоюзные
лидеры отрасли.

КӘСІПОДАҚ ЖАСТАРЫ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДЕМІ ҮЛГІСІ

23 ақпан күні Орал қаласын- Серик, Халимов Раниль, Романов ресурстық орталығы» - Жақ-
да «Aqjaiyq Ski Race» көпшілік Александр, Громов Владимир, сығалиева Альфия, «Жоғарғы
шаңғы жарысы өтті. «№3 қалалық емхана» - Капси- аграрлық-техникалық колледж»
ков Айбат. - Байменова Тамара, Елекеев Да-
«БҚО Кəсіподақтар орталығы» мир, Махметов Руслан, Искакова
АКБ жанындағы «Келешек» 5 шақырымдық «Күміс шаңғы Айнагүл, Туманова Шынар, «№3
жастар ісі жөнінде кеңесінің жолына» «Зенит зауыты» АҚ - қалалық емхана» - Жиналеева
төрайымы Жақсығалиева Аль- Дауленова Роза, «Мейірім» Ба- Лаура, Суйенов Ернур, Төлеген
фия бастаған кəсіподақ жастары лалар үйі - Табылдиев Аскар, Манас.
да бұл шарадан тыс қала алма- «Қалалық көпбейінді емхана» -
ды. Шаңғы жарысының нəтиже- Жалгасбаев Алмас, «№2 қалалық Салауатты өмір салтын қалып-
сі бойынша, 7,5 шақырымдық емхана» - Гайсин Ернар , Утарба- тастыру, ол - бұл туралы айтып
«Алтын шаңғы жолына» қаты- ев Елдар, «№3 қалалық емхана» қана қою емес, ол - өзің салауатты
сушылар - «Жайықжылуқуат» АҚ - Максим Айсултан қатысты. өмір салтын ұстанып, осы салтты
- Беркимбаева Айнура, «Батыс су өз ортаңда қалыптастыра білу!
арнасы» ЖШС - Есетов Тельжан, 2,5 шақырымдық «Қола шаңғы
«Зенит зауыты» АҚ - Давлетьяров жолына» қатысушылар - «БҚО Батыс Қазақстан облысы
Жастармен жұмыс жөніндегі


Click to View FlipBook Version