The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (33)

pdfjoiner (33)

QAZAQSTAN KÁSIPODAGYwww.fprk.kz
RЕSPÝBLІKALYQ KÁSIPODAQTAR GAZETI

1989 JУLDAN SHYǴA BASTADY TURAQTY KÁSIPORYN – TURAQTY QOǴAM – TURAQTY EL №11 (1263) 29/03/2019

НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВТЫҢ ОБРАЩЕНИЕ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ
ӨКІЛЕТТІГІН ТОҚТАТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМІНЕ КАЗАХСТАН В СВЯЗИ СО СЛОЖЕНИЕМ
БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ НУРСУЛТАНА АБИШЕВИЧА НАЗАРБАЕВА

ҮНДЕУІ

Қазақстан Республикасы Кәсіп­одақтар Тұңғыш Елбасының көрегендігінің Федерация профсоюзов Респуб­ Благодаря его предвидению, мы
федерациясы Елбасымыздың Қазақстан арқасында біз әлем бойынша Орталық лики Казахстан с чувством глу- стали гарантом Центрально-азиат-
Респ­ убликасы Президенттік өкілеттігін Азия қауіпсіздігінің кепілі болдық. бокого сожаления восприняла за- ской безопасности во всем мире.
тоқтату туралы шешімін зор өкінішпен явление Елбасы о прекращении
қабылдады. Арқа төсінде іргесін қалаған елор- полномочий Президента Респу- Город, который он построил в сте-
дамыз ыңғайлылық пен әлеуметтік қа- блики Казахстан. пи, в части комфорта и социальной
Соңғы үш онжылдықта біз Ұлт Көш- уіпсіздік жағынан дүниежүзі бойынша безопасности, уже конкурирует с
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бас- үздік қалалармен бәсекеге түсе алады. За три десятилетия мы пережили лучшими городами мира.
шылығымен талай шарықтаулар мен с нашим Лидером нации и взлеты,
құлдырауларды бастан кешірдік, қиын Ол тұңғыш рет мемлекеттің қалып- и падения, вместе переживали труд- Он впервые признал роль каж-
кезеңдерге «бір жағадан бас, бір жең- тасуында әр азаматтың қосқан үлесін ные времена и праздновали победы. дого гражданина в построении го-
нен қол шығарып» бірге төтеп бердік бағалады және оның даналығына сенім Но то, что всегда было с нами – это сударства и ему поверили больше
және елеулі де мерейлі жеңіст­ еріміздің білдірген дүниежүзінің миллиондаған чувство уверенности, чувство сопри- одного миллиона казахов, которые
куәсі болдық. Мықты да тәуелсіз Қа- қазақтары өздерінің туған Отанына қай- частности в строительстве сильного, вернулись на свою историческую
зақстанның қалыптасуы мен дамуына тып оралды. независимого Казахстана. Мы никог- Родину.
деген нық сенім мен ортақтастық сезімі да не опускали руки, потому верили
сенімді серігіміз болды. Біз өз бағдары- Біздің ортақ үйімізде адамдар ұлты в нашего Лидера и его мудрость. В нашем общем доме люди никог-
мыздан ешқашан бас тартпадық, себебі, немесе ұстанған діні бойынша қандай да не проливали кровь из-за цвета
Ұлт Көшбасшысына, оның даналығына да бір араздыққа барған жоқ, біз бола- История знает немного лидеров, кожи или вероисповедания, мы уве-
сеніміміз мол болды. шаққа нық сеніммен қарай білдік. деятельность которых вместила ренно смотрели в будущее.
столько грандиозных изменений и
Ауқымды өзгерістер мен оқиғаларға Қазақстанның еңбек адамдары событий. Нурсултан Назарбаев пер- Люди труда в Казахстане всегда
бастамашылық еткен бірқатар көшбас- Елбасының қамқорлығы мен құр- вым показал миру, что страна может ощущали его заботу и уважение, его
шылардың тарихта орны бар. Нұрсұлтан метін, өз сөзіне деген беріктігі мен добровольно отказаться от ядерного преданность слову и любовь к сво-
Назарбаев мемлекеттің ядролық қарудан өз халқына деген махаббатын әрқашан оружия. ему народу.
өз еркімен бас тарта алатынын дүние сезіне білді.
жүзіне тұңғыш рет көрсетті. Наш Лидер нации продемон- История ещё даст оценку выда-
Тағылымды тарих Нұрсұлтан стрировал, что можно построить ющимся действиям Нурсултана
Біздің тәуелсіз еліміздің Тұңғыш Пре- Назарбаевтың ел игілігіне сіңірген ең- успешное государство на обломках Назарбаева, но сегодня мы, от лица
зиденті стратегия мен экономикалық бегіне әлі де өз бағасын бере жатар, самой могущественной империи, на 2 миллионов членов Федерации
бағдарламаларды негізге ала отырып, ал бүгін біз Қазақстан Республика- основе стратегий и экономических профсоюзов Республики Казахстан
ең ауқымды империяның құрамынан сы Кәсіпо­ дақтар федерациясының 2 программ. хотим сказать: «Спасибо за все, наш
шығып, табысты мемлекет құруға бо- миллионнан астам мүшесінің атынан Елбасы!»
латынын дәлелдеді. «Сізге мың алғыс, біздің Елбасы!», –
дегіміз келеді.

2 №11 (1263) 29/03/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДИАЛОГТЫ Қазақстан Республикасы Үкіметіне еліміздегі
НЫҒАЙТУ ЖОЛЫНДА бюджеттік сала қызметкерлері еңбекақысын
есептеудің индикаторын қайта қарау жөнін-
2019 жылдың 20 наурызы күні Алматы қаласында Халықаралық еңбек ұйымының де хат жолдаған. Ең алдымен аз қамтамасыз
100 жылдығына арналған «Кəсіподақтардың əлеуметтік-еңбек қатынастарындағы рөлі. етілген қызметкерлерді əлеуметтік жағынан
Шығыс пен Батыстың диалогы» тақырыбында Халықаралық конференция өтті. қолдау бағытында ҚР Кəсіподақтар федера-
циясы жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.
Форум жұмысына Əзірбайжан, Беларусь, қолдайды. ҚРКФ əлеуметтік əділеттік пен Соған орай еңбек нарығының икемділігін
Қырғызстан, Малайзия, Молдова, Монғолия, тепе-теңдікті қамтамасыз етуді басты мақсат арттыру, жұмысшы күшінің сапасын, жұмыс- Атап айтқанда, Қызылорда облысындағы
Тəжікстан, Түркия, Түркіменстан, Өзбекстан санайды», - деп атап өтті конференцияны шылардың жасырын күшін азайту, еңбек қа- «Жаңақорған» демалыс орнында еңбек ететін
мен Жапония елдері кəсіподақ ұйымдары- ашқан ҚРКФ Төрағасының орынбасары Са- уіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында нақты көп балалы жəне жалғыз басты аналарға жыл
ның делегаттары, сондай-ақ ҚР Кəсіподақтар тыбалды Дəулеталин. іс-шаралар қарастыру қажеттігіне тоқталды. сайын бір мəрте ең төменгі еңбекақының екі
федерациясы мен еліміздегі кəсіподақ ұй- есе мөлшері көлемінде қаражат беріледі. Со-
ымдарының, ҚР Еңбек жəне халықты əлеу- Осы жылдың наурыз айында ҚРКФ Қа- Конференция жұмысы «Кəсіподақтар: нымен бірге, табысы аз əйел қызметкерге
меттік қорғау министрлігі жəне «Атамекен» зақстан Республикасының Үкіметіне ХЕҰ- тəжірибе жəне уақыттың жаңа талаптары» дүниеге келген əрбір сəби үшін ең төменгі
Ұлттық кəсіпкерлер палатасының өкілдері, ның бес конвенциясын ратификациялау мүм- деген тақырыппен «дөңгелек үстел» түрінде еңбекақы мөлшерінде қаржы қарастырылып
қоғам қайраткерлері мен белгілі ғалымдар, кіндігін қарастыру жөнінде ұсыныс жасаған. жалғасты. отыр.
сарапшылар мен Алматы қаласы əкімдігінің,
барлығы 200-ге жуық адам қатысты. (Анықтама: Қазақстан Халықаралық еңбек Онда адам капиталын дамыту мен əлеумет- Кəсіподақтар қызметінің басты бағытта-
ұйымының 189 конвециясының 24 конвен- тік-еңбек қатынастарын жаңғырту мақсатын- рының бірі – еңбекті қорғау.
Іс-шара барысында кəсіподақтың халықа- циясын ратификациялаған). да кəсіподақ қозғалысының рөлі мен орны
ралық деңгейдегі өзекті мəселелері - əлеумет- жан-жақты əңгіменің өзегі болды. Қазір еліміздің кəсіпорындары мен ұй-
тік-еңбек қатынастарын жетілдіру, əлеуметтік Сонымен қатар, форумға қатысушылар ымдарында еңбекті қорғау мен еңбек қа-
тұрақтылықты сақтау мен еңбекшілердің ке- еңбекті ұйымдастырудың жаңа əдістері Бұл ретте спикерлер əлемдік озық тəжіри- уіпсіздігі бойынша 12 855 өндірістік кеңес
пілдіктерін нығайту жан-жақты талқыланды. мен технологияларының өндіріске еніп, беге сəйкес тұрғындардың экономикалық құрылып, еңбекті қорғау жағдайына қоғам-
соның салдарынан əлеуметтік əділетсіздік белсенділігінің өсуі мен еңбекақысын арт- дық бақылау жасайтын 17 914 техникалық
«Кəсіподақтар федерациясы ХЕҰ лайықты пен теңсіздіктің артып отырғанына алаңда- тыру, жұмыссыздық деңгейін азайту мен инспектор жұмыс істейді.
еңбекті əлеуметтік, экономикалық жəне ушылық білдірді. Олар ғаламдық кəсіподақ қоғамда əлеуметтік тұрақтылықты қамта-
экологиялық дамудың негізгі тетігі ретін- міндеттерін бірлесе шешуге жəне халықара- масыз ету мəселелерін талқыға салды. Бірақ сарапшылардың пікірінше, еліміз-
де бағалаған тұжырымдамасын əр уақытта лық ынтымақтастықты нығайтудың маңыз- де өндірістік жарақаттанушылық жоғары
дылығын атап өтті. Осы жылдың наурыз айында ҚРКФ деңгейде қалып отыр. Сондықтан қауіпсіз
еңбек жағдайымен қамтамасыз ету мақса-
тында «нөлдік жарақаттанушылық» – «Vizion
Zero» халықаралық бағдарламасына қосылу
қажеттігі туындап отыр.

ҚР Кəсіподақтар федерациясы отан-
дық жəне шетелдік белгілі ғалымдар мен
құқықтанушылардың қатысуымен бірін-
ші рет «Кəсіподақтар: теория мен тəжіри-
бе» деген тақырыпта ғылыми монография
шығарған. Бұл кітапта əлемдегі дамыған 30
мемлекеттің кəсіподақ ұйымдары тəжіри-
бесінің қамтылуы монографияның маңыз-
дылығын арттыра түскен.

Конференция аясында 20-21 наурыз күн-
дері «Көктем» шипажайында ҚРКФ жəне
Жапонияның JILAF халықаралық еңбек қоры
бірлесіп «Өндірістік қарым-қатынастар, ең-
бек жəне əлеуметтік қамтамасыз ету» деген
тақырыпта бірлескен семинар өткізді.

Семинарда Жапонияның JILAF Халықара-
лық еңбек қорының Бас хатшысы Рио Саито
мен JILAF тəжірибе алмасу тобының дирек-
торы Тошиказу Саито Жапониядағы кəсіпо-
дақтар қозғалысы тарихының тəжірибесімен
бөлісіп, қазіргі кезеңдегі даму перспектива-
ларын мəлімдеді.

JILAF- халықаралық ынтымақтастықты
қамтамасыз ету мақсатында əлем елдерінің
демократиялық еңбек қозғалыстары мен
əлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал
етіп, 20 жылдан аса уақыт жұмыс істеп
келе жатқан беделді халықаралық жапон-
дық қор.

Семинарға қатысушылар екі елдің өн-
дірістік қатынастарын жақсарту жолында
ҚРКФ мен JILAF арасындағы ынтымақта-
стықты нығайтуға ниет білдірді. Форум
шеңберінде қатысушылар əлеуметтік-еңбек
қатынастарын жетілдіру, кəсіподақ қозға-
лысын дамыту мен əлеуметтік əріптестікті
нығайту үшін əлемдік үздік іс-тəжірибелер
туралы сындарлы ой-пікірлерімен алмасты.

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №11 (1263) 29/03/2019 3

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ВОСТОК СХОДИТСЯ С ЗАПАДОМ

20 марта 2019 года в Алматы в рамках приоритетов работы определила задачи по и Объединением работодателей, прини- ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!
Международной конференции «Роль проф- информированию населения республики маем участие в разработке и принятии
союзов в социально-трудовых отношениях: по вопросам соблюдения национальных и нормативно-правовой базы в сфере трудо- 65 349«ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ»
Диалог Востока и Запада» состоялся кру- международных стандартов в сфере труда вых отношений, разработке и реализации
глый стол на тему «Профсоюзы: теория, в рамках реализации Конвенций МОТ и социально-значимых государственных ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ
практика и новые вызовы времени». других международных документов, ра- программ по снижению уровня бедно- «ҚАЗАҚСТАН КƏСІПОДАҒЫ»
тифицированных Узбекистаном, по рас- сти», – перечислил И.Файзизода.
Мероприятие было посвящено обмену ширению социальной базы профсоюзов, ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛДЫҢ ЕКІНШІ
опытом профсоюзных деятелей разных по содействию формализации трудовых А.Ибрагимов, заведующий отделом ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНА ЖАЗЫЛЫҢЫЗ
стран, таких как Азербайджан, Беларусь, отношений в неформальном секторе, по социально-экономических интересов
Малайзия, Монголия, Турция, Туркмени- содействию создания стабильных рабочих трудящихся Конфедерации профсоюзов Тел/факс:
стан, Кыргызстан и Узбекистан. Обсуж- мест, особенно для молодежи и женщин, Азербайджана, высоко оценивая роль МОТ 8 (717-2) 20-21-15 менеджер
дались новые практические подходы в в достижении всеобщего и прочного мира
защите прав работников в современных по институционализации трехсторонне-
условиях. го социального диалога, по достижению на основе социальной справедливости,
всеобщего охвата рабочих мест аттеста- создании многочисленных норм труда и
Заместитель председателя Федерации цией по условиям труда, по повышению закреплении их в Конвенциях и Рекомен-
профсоюзов Казахстана Сатыбалды Дауле- общественного контроля над соблюдением дациях подчеркнул, что лишь два года на-
талин в своем вступительном слове, отме- трудового законодательства, стандартов зад, не без помощи МОТ удалось создать и
тил, что одной из наиболее важных функ- минимальной заработной платы, норм наладить работу трехсторонней комиссии
ций Федерации профсоюзов Республики рабочего времени и времени отдыха. по социально-экономическим вопросам,
Казахстан является участие в социальном которой до недавнего времени не было в
партнерстве, работе Республиканской О практическом опыте профсоюзного Азербайджане.
трехсторонней комиссии по социальному движения Таджикистана рассказал первый
партнерству и регулированию социаль- заместитель председателя Федерации не- В выступлении Г.Касымалиевой, за-
ных и трудовых отношений. По словам зависимых профсоюзов этой республики ведующей отделом социально-экономи-
С.Даулеталина, профсоюзы расширяют Ислом Файзизода. ческой защиты трудящихся Федерации
сферы своей деятельности, сотрудничают с профсоюзов Кыргызстана, отмечено, что
социальными партнерами. По его мнению, По его данным, в настоящее время Кыргызская Республика, вступив в чле-
социальное партнерство является опти- Федерация независимых профессиональ- ны Международной организации труда
мальным методом реализации защитной ных союзов Таджикистана объединяет в в 1992 году, подтвердила, что берет на
функции. своих рядах 1 200000 человек. себя обязательства по Конвенциям МОТ.
Кроме того, Федерация профсоюзов Кы-
«Социальное партнерство – цивилизо- «В марте текущего года Правительством ргызстана активно принимает участие
ванная форма взаимоотношений между Республики Таджикистан было одобре- в экспертизе законопроектов и поста-
профсоюзами, работодателями и гос- но Генеральное соглашение между Пра- новлений Правительства КР по вопро-
структурами. И как реальная социальная вительством Республики Таджикистан, сам регулирования социально-трудовых
сила, профсоюзы, несомненно, стремятся Федерацией независимых профсоюзов отношений. Вносятся предложения по
к развитию полноценного социального Таджикистана и Объединением рабо- совершенствованию законодательства по
партнерства в целях совершенствования тодателей Республики Таджикистан на защите социально-трудовых прав наём-
социально-трудовых отношений. Понимая 2018 -2020 годы. В рамках социального ных работников. По инициативе ФПК в
важность социального мира и экономиче- партнёрства мы активно сотрудничаем с ряд статей Трудового кодекса КР внесены
ской стабильности, профсоюзы выступают Правительством Республики Таджикистан дополнения и изменения, улучшающие
за эффективное взаимодействие с прави- права и гарантии работников.
тельством и объединениями работодате-
лей», – подчеркнул заместитель предсе- Доцент Евразийского Национального
дателя ФПРК. университета имени Л.Н. Гумилева, дирек-
тор научно-исследовательского института
В своем выступлении Я.Файзуллаев трудового и корпоративного права - Мус-
– заместитель председателя Федерации лим Хасенов, рассказал в своем докладе
профсоюзов Узбекистана отметил, что о современном опыте западного профсо-
Федерация профсоюзов Узбекистана юзного движения и новых вызовах, сто-
объединяющая свыше 6,2 миллионов ящих перед ним. «Необходимо отметить
человек в 40 тысячах первичных про- современные тенденции в сфере социаль-
фсоюзных организациях и координиру- но-трудовых отношений в мире и вызовы,
ющая деятельность 14 отраслевых и 14 с которыми сталкиваются профсоюзы за
территориальных объединений в качестве рубежом. В целом растет озабоченность в
связи с ростом уязвимости работников,что
способствует активизации профсоюзного
движения», – подчеркнул М.Хасенов.

4 №11 (1263) 29/03/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ЯПОНСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ОПЫТ ИЗУЧИЛИ В АЛМАТЫ

20 марта в рамках Международной кон- Элементы социального обеспечения в нара продолжилась выступлениями других вание самостоятельности и независимости
ференции «Роль профсоюзов в социаль- Японии: спикеров. профсоюзов;- Обеспечение демократическо-
но-трудовых отношениях: Диалог Востока и го характера деятельности профсоюза;- Меры
Запада» открылся практический обучающий Страхование труда, страхование по здоро- 21 марта продолжился обучающий семи- обеспечения принципа равенства трудящих-
семинар.Сегодня в рамках Международной вью, пенсионные фонды, система социальной нар в санатории «Коктем» для профсоюзных ся и работодателей; Принципы работы про-
конференции «Роль профсоюзов в социаль- защиты для незащищенных слоев населения, организаций Южного региона Казахстана. фсоюзов:- Запрещается дискриминационное
но-трудовых отношениях: Диалог Востока и повышение квалификации работ; Вклад в 21 марта продолжился обучающий семинар отношение к принятию работников на рабо-
Запада» открылся практический обучающий благосостояние работника. в санатории «Коктем» для профсоюзных ту- Выборы в профсоюзах проводятся тай-
семинар. организаций Южного региона Казахстана. ным голосованием- Общее собрание членов
В Японии работают Советы по трудо- Ержан Егембердиев, директор Департамента профсоюза проводить не менее 1 раза в год-
Участниками семинара являются 30 ру- вой политике, состоящих из 30 человек: 10 правового обеспечения и международного Бухгалтерия профсоюза должна проходить
ководителей филиалов отраслевых, локаль- представителей общественного интереса, 10 сотрудничества ФПРК, который в 2018г. внешний аудит, и публиковать результаты для
ных и первичных профсоюзных организаций представителей рабочих, 10 представителей прошел обучение в Международном фонде своих членов- Для забастовок общее решение
Южного региона Казахстана.Модераторы руководства. Рабочие профсоюзы составляют труда JILAF (Япония), выступил на тему: принимается тайным голосованием.
семинара выступили ведущие японские 30%, и активно вовлечены в политику тру- «Законодательство Японии в области труда».
специалисты. С вступительным словом довых отношений. Трудовое законодательство Японии стабиль- К.Жанабеков, заместитель председате-
выступил генеральный секретарь JILAF но и действует с 1950-х годов. Положения о ля Казахстанского Отраслевого профсою-
(Япония) САИТО Рио, который отметил, что RENGO – не является политической пар- труде и профессии закреплены в Конститу- за работников среднего и малого бизнеса
более 30 специалистов из Казахстана прошли тией, это независимая Конфедерация про- ции Японии 1947 г., в том числе:- Свобода YNTYMAQ, рассказал об опыте японских
обучение в Японии.Господин Рио ознакомил фсоюзов и не зависит от государственных выбора профессии- Право на труд и обязан- профсоюзов, который можно применить в Ка-
с деятельностью JILAF и особенностях дей- источников финансирования. ность трудиться- Запрет на эксплуатацию де- захстане.Основные характеристики японской
ствия японских профсоюзов. тей- Гарантии прав трудящихся на создание модели труда:1. История и традиции – основа
Однако, для того, чтобы государство оза- организаций, а также прав на коллективные конструктивного диалога2. Система сдер-
Японский международный фонд тру- дачилось насущными проблемами рабочих, переговоры и прочие коллективные действия. жек и противовесов по-японски (сочетание
да JILAF в 1989 году учрежден Японской надо доносить их до правительства. Для Основной закон, поддерживающий рабочее противостояния (по вопросу справедливого
конфедерацией профсоюзов – для обмена этого в обе палаты Парламента включаются движение, «Закон о профессиональных со- распределения прибыли) и сотрудничества
опытом и проведения обучающих семинаров протоколы, где прописывается деятельность юзах», его цель – способствовать, чтобы (в деле повышения производительности),
– способствует содействию развития здоро- по поднятию этих вопросов на парламент- трудящиеся на равных вели переговоры с наличие общих целей (развитие предпри-
вых социально-экономических отношений ских встречах. работодателями.Принципы закона: - Мягкие ятия, обеспечение стабильного найма, ста-
в развивающихся странах. 70% финансиру- условия образования профсоюзов; - Требо- бильность и рост уровня жизни) 3. Четкое
ется государством (Министерством труда Есть депутаты, которые хорошо понимают распределение социальных функций – залог
Японии). проблемы в области трудовых отношений и благополучия трудящихся.
продвигают интересы профсоюзов
Японский опыт включает в себя «Движе- А.Кыдырманов, председатель ТОП Ал-
ние за повышение производительности и три Работа практического обучающего семи- матинской области, поделился опытом, как
основных принципа.»:1. Техническое обслу- проводится профсоюзная деятельность в
живание и расширение трудоустройства 2. данном регионе. А также рассказал о рабо-
Сотрудничество и консультации между ра- те областной трехсторонней комиссии по
бочими и работодателем, чтобы держать ра- социальным вопросам. Затем японские ру-
бочих в курсе производственных процессов3. ководители Международного фонда труда
Справедливое распределение результатов JILAF ответили на вопросы казахстанских
повышения производительности (компании, коллег. В том числе, о выборности профсо-
работники, потребители). юзных руководителей, о работе трудовых
(профсоюзных) банков, о минимальном
Основные принципы соглашения между пределе заработной платы в Японии, как
рабочими и руководством гласят:- Предпри- аккумулируются профсоюзные взносы, как
ятие не вправе увольнять сотрудников из-за защищаются права японских рабочих при
внедрения новых технологий;- Когда в связи высвобождении мест, а также причины, по
с внедрением новой технологии возникает которым могут уволить работника предпри-
необходимость перераспределения работ- ятия.Вся информация, полученная в ходе се-
ников из числа членов профсоюза, пред- минара, будет систематизирована и передана
приятие должно тщательно рассмотреть их во все отраслевые профсоюзы Казахстана,
способности и обеспечить их необходимой для дальнейшего обучения казахстанских
переподготовкой;- Предприятия не вправе профсоюзных лидеров.
понижать в должности перераспределенного
сотрудника в течение как минимум года.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В АЛМАТЫ

С.Даулеталин, заместитель председателя вываться через профсоюз. Каждый из вас чительным, но расстояние между нашими защищены права работников. Вы психоло-
ФПРК, подводя итоги двухдневного обу- – лидер, который может продвигать модерни- сердцами сократилось, мы почувствовали, ги, политики, стратеги. Желаем вам удачи в
чающего семинара, проведенного в рамках зацию общественного сознания. Благодарю что вам интересна наша информация. Мы вашем нелегком труде!»
Международной конференции, посвящен- всех участников семинара, работающих на впечатлены, как вы заинтересованно отно-
ной 100-летию Международной организации благо всех работников нашей страны. Чело- ситесь к своей работе. Профсоюзная работа По окончании семинара все участники по-
труда, отметил, что: «Одним из основных век труда – есть основа нашего государства, очень важна. От вас зависит, как правильно лучили сертификаты, а также коллективное
направлений деятельности Федерации про- нашего общества и профсоюзы — первые фото на память о проведенном семинаре.
фсоюзов Республики Казахстан является проводники по защите его прав.
международное сотрудничество. Важная
задача профсоюзов – квалифицированное Мы видим цели, знаем пути и механизмы
обучение, поэтому Федерация профсоюзов для их достижения. Благодарю японскиx кол-
Республики Казахстан направляет свои уси- лег за солидарность, содержательный семи-
лия для привлечения квалифицированных нар, практические навыки. Мы продолжим
специалистов, в том числе иностранных наше сотрудничество в более расширенном
спикеров. Мы должны изучать международ- формате».
ный опыт, для практического применения в
Казахстане. В свою очередь, Р.Саито, генеральный се-
кретарь JILAF (Япония), сказал: «Мы тоже
Важнейшая задача профсоюзов – защита многому у вас учимся. За эти 2 дня мы уви-
прав работников, плюс юридические кон- дели много нового для себя, в том числе как
сультации, плюс участие в судебных спорах, организовать такие международные конфе-
а также обучение кадров. Профсоюз в пер- ренции, каким образом объединять профсо-
вую очередь должен принимать равноправ- юзы. Я обязательно передам информацию
ное участие в коллективных переговорах и своим профсоюзам в Японии по великолеп-
заключении коллективных договоров. Про- ной организации мероприятий в Казахстане».
фсоюз вечен, пока будут отношения между
работодателем и работниками. Механизм Т.Саито, представитель JILAF (Япония),
социального партнерства должен реализо- также добавил: «Дорога из Японии в Казах-
стан на самолете занимает более 10 часов.
Расстояние между странами может быть зна-

ALMATYQAZAQSTAN KÁSIPODAGY №11 (1263) 29/03/2019 KÁSIPODAGY№11 1263) 29/03/2019

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАБОТЫ У ПРОФСОЮЗОВ,
ТЕМ БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ

МЫ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ

Территориальное объединение профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы» стало лучшим ТОП
в структуре Федерации профсоюзов РК по итогам 2018 года. Одна из самых больших заслуг ТОП Алма-
ты – грамотное выстраивание отношений с социальными партнерами и совместная реализация с ними
мощных проектов в профсоюзной сфере. В интервью нашему корреспонденту председатель организации
Зауреш Умирбаева прокомментировала итоги прошлого года.

- Зауреш Абилгожановна, в прошлом году - Не мешает ли тесная работа с со- В конце ноября, например, на базе терри- - Коллективные договора – это, конечно,
возглавляемый вами ТОП сделал большой циальными партнерами быть независи- ториального объединения профсоюзов «Про- здорово, но ведь сегодня многие казахстан-
рывок вперед в сфере медиации. За счет мыми в своих действиях, что является фсоюзный центр города Алматы» состоялась цы вообще работают без трудовых дого-
чего удалось добиться такого эффекта? обязательным условием для профсоюзной встреча с участием руководства акимата го- воров или по «филькиным грамотам». Как
организации? рода Алматы, профсоюзного актива города и профсоюзы с этим борются?
- Конечно, огромную роль сыграло от- 300 руководителей предприятий по вопросам
крытие совместно с Верховным судом си- - Тесное взаимодействие с социальными повышения заработной платы на предприя- - Неформальные трудовые отношения –
туативных центров примирения «Татуласу партнерами необходимо для достижения по- тиях в рамках Послания Главы государства бич нашего общества. Очень многие люди
орталыгы», где испытывающие проблемы ложительных результатов в работе – конечно, и заключения коллективных договоров. А не требуют такового – они привыкли ра-
работники могли получить качественную при взаимном уважении и работе на пари- уже 5 декабря в конференции «Формирова- ботать по старинке, на честном слове. Тем
профессиональную помощь. Открытый при тетных условиях. Мы работаем не только с ние эффективной миграционной политики самым, они не только лишают себя воз-
ТОП «Профсоюзный центр города Алматы» в акиматом города. Профцентром Алматы в в рамках улучшения инвестиционного кли- можности защищаться, если работодатель
августе 2018 года «Татуласу орталығы» стал течение прошлого года проведено 18 круглых мата» приняли участие руководство горо- оказывается непорядочным, но и нарушают
эффективным рычагом для решения спорных столов с участием депутатов Парламента РК, да, профсоюзы и 150 работодателей, в том трудовое законодательство наравне с чело-
вопросов между работодателем и работни- руководства ФПРК, партии «Нур Отан», об- числе и с иностранным участием, где были веком или организацией, предоставляющим
ком. С момента его функционирования в щественных деятелей. раскрыты новые подходы по формированию работу.
Центр обратились свыше 300 горожан по раз- открытого рынка высококвалифицированных
личным категориям вопросов, подписано 42 Дело в том, что в реализации поставленных специалистов. В ходе конференции был под- Поэтому в целях недопущения и выяв-
медиативных соглашения. Алматинцы могут перед Профсоюзным центром задач, ключе- нят вопрос о недостаточности проведения ления неформальных трудовых отноше-
прийти в центр и бесплатно получить квали- вая роль отводится социальному партнерству, работодателями мероприятий, направленных ний, сокращение скрытых форм трудовых
фицированную юридическую консультацию. которое способствует обеспечению защиты на создание условий для снижения риска по- отношений, повышение уровня инфор-
Работа на низовом уровне по принципу ячеек трудовых прав и социально-экономических лучения травм на предприятии, необходи- мированности граждан об их правах в
дает результаты. Всего по Казахстану откры- интересов работников, сохранению согласия мость соблюдения требований охраны труда сфере труда Профцентр участвуют в ре-
то 17 таких центров, и все они ежедневно и стабильности в обществе. Профсоюзы Ал- и техники безопасности. спубликанской акции «Заключите трудо-
доказывают свою эффективность. маты за 2018 год вышли на новый уровень вой договор». Открыты «горячая линия»,
социального партнерства. Совместная работа Благодаря активной совместной работе «телефон доверия», в местах массового
всех его участников ведется в соответствии Профцентра с городским и районными аки- скопления людей установлены «Ящики
с действующим законодательством и невме- матами и управлением госинспекции труда, доверия», проводится разъяснительная
шательством во внутренние дела сторон. В был сделан настоящий рывок в деле заключе- работа в Общественных приемных. В те-
рамках соцпартнерства и реализации Регио- ния коллективных договоров. По состоянию чение прошлого года совместно с инспек-
нального трехстороннего соглашения только на январь текущего года охват составил бо- торами государственной инспекции труда
за последние три месяца прошедшего года на лее 12 тысяч предприятий или 18.9% против обследовано свыше 200 предприятий, на
базе ТОП было проведено более 12 совеща- 4,1% - на 01.09.2018. С 1 октября 2018 года которых заключены трудовые договоры с
ний с социальными партнерами, в том числе зарегистрировано более 7 400 коллективных более чем 960 работниками.
два крупных совещания с представителями договоров.
бизнеса. (Продолжение на стр. 2)QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №11 (1263) 29/03/2019 3

- Октябрь Бекболатович, как все начи- ПРОФСОЮЗЫ Также мы продолжаем хорошие традиции в
налось? ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ работе с ветеранами, поздравляем и чествуем
преподавателей и сотрудников университета
- Родился я 7 ноября 1958 года в селе Ка- В АТМОСФЕРЕ с юбилейными датами и профессиональными
ра-Кастек Жамбылского района Алматин- ДРУЖБЫ И праздниками.
ской области, в день 41-годовщины Великой ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Октябрьской социалистической революции. Ежегодно проводим торжественные ме-
Поэтому своим именем обязан главному Председатель профсоюзного комитета университета Народ- роприятия, посвященные дню Победы с
празднику моего поколения в СССР. После ного хозяйства Октябрь Турысжанов – один из заслуженных приглашением ветеранов войны, участников
окончания Республиканской физико-мате- деятелей профсоюзного движения Казахстана. В интервью трудового фронта, вдов ветеранов ВОВ и во-
матической школы, в 1975 году поступил на нашему корреспонденту он рассказал, как он начинал свой инов-афганцев.
факультет механики и прикладной математики большой профессиональный путь, и что привело его на тер-
КазГУим.С.М. Кирова. нистую дорогу профсоюзной деятельности. - Каковы ближайшие планы вашего про-
фсоюза на ближайшее время?
После непродолжительной работы в кон- Алматинский филиал. Мне удалось создать профкома, выезжают на Балхаш и Капшагай,
структорском бюро на Каргалинском су- и сплотить коллектив, в котором работало где у нас имеются зоны отдыха. - Учитывая пожелание Президента страны
конном комбинате, в январе 1981 года меня больше 50 менеджеров – людей различного «… профсоюзное движение должно быть на
пригласили в Московский райком комсомо- возраста и разных характеров. И через неко- Ежегодно проводится новогодняя елка для высоте», озвученное в его статье «Социаль-
ла г.Алматы. Моими первыми наставниками торое время наша команда начала показывать детей работников университета, конкурсы дет- ная модернизация Казахстана: Двадцать ша-
и руководителями были первый секретарь отличные результаты. Тогда президентом фон- ского рисунка, организовываются концерты. гов к Обществу Всеобщего Труда», сегодня
Бакберген Амрекулов, с которым мы были да был Евгений Бреслер. У нас в гостях выступали Государственный профком работает над совершенствованием
знакомы по комсомольской работе в универ- театр танца под управлением Булата Аюха- форм социального партнерства, общественно-
ситете, и второй секретарь Борис Пятков, После объединения пенсионных фондов нова, артисты Театра им.М.Ю. Лермонтова, го контроля, социальной защиты профессор-
впоследствии возглавивший комсомольскую я продолжил работать в НПФ «ҰларҮміт» заслуженный деятель искусств Казахстана ско-преподавательского состава и работников
организацию района. Работал инструктором, исполнительным директором Алматинского Медеу Арынбаев и другие. университета. И,безусловно, только укрепляя
завотделом, был избран вторым секретарем филиала, в котором работали профессио- социальное партнерство с администрацией,
райкома. За пять лет работы в райкоме комсо- налы своего дела Людмила Жикина, Меру- возможно эффективное решение данной за-
мола я получил необходимый опыт и прошел ерт Оспанова, Серик Мендыбаев и многие дачи.
мощную школу работы с людьми. Также из- другие. Проработав в фонде более 13 лет на
бирался членом Московского райкома пар- различных позициях, я перешел на работу в Нашему Университету в этом году исполни-
тии, районного Комитета народного контроля, Университет Нархоз, где возглавил профсо- лось 55 лет. Бренд «Нархоз» сформировался
депутатом Московского районного Совета юзный комитет. исторически – это огромная позитивная энер-
народных депутатов. гия, заданная десятилетиями академических,
В этой должности я работаю с 2012 года, научных традиций.
Это были самые лучшие годы моей юно- и это первый случай, когда профсоюз воз-
сти, когда не чувствовалось усталости, работа главил человек «со стороны», а не работник Новый топ-менеджмент университета во
была очень интересная и приносила большое Университета. На конференции меня еди- главе с ректором Эндрю Вахтелем проводит
моральное удовлетворение. В те годы ком- ногласно избрали председателем профко- большую работу по реформированию ме-
сомол действительно занимал важную нишу ма, видимо, учитывая мой опыт работы в тодов преподавания, академических про-
в общественной жизни страны, и с комсо- партийных, комсомольских, профсоюзных грамм, студенческой жизни и изменения
мольской организацией считались все, даже органах. А до этого состоялась встреча с инфраструктуры ВУЗа. Разработана новая
руководители организаций и государствен- Сериком Святовым, который тог- Стратегия развития Университета. Сегод-
ных органов. Мы пользовались поддержкой да был ректором (в настоящее ня Нархоз стремится стать по настоящему
молодежи и принимали активное участие в время – Председатель Совета инновационным университетом, который
воспитании подрастающего поколения. директоров Университета). Ку- выпускает профессионалов, обладающих
рировал нашу работу Адиль прочной, эффективной и современной базой
- Как вы начали занимать профсоюзной Джунусов – ныне проректор знаний и компетенций, чтобы его выпускники
деятельностью? по связям с общественно- были способны развиваться в соответствии
стью и государственными с современными требованиями и мировыми
- В 1986 году я перешел на работу в Авто- органами. С первых дней я стандартами бизнес-среды и были всегда
комбинат №8, где начал заниматься обще- начал знакомиться с инфра- востребованы.
ственной работой. Это не осталось незамечен- структурой Университета
ным руководством и партийной организацией. и, прежде всего, с профес- Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать
На следующий год я был избран освобожден- сорско-преподавательским уважаемым коллегам достижения поставлен-
ным председателем профсоюзного комите- составом и работниками и ных целей, чтобы в нашем коллективе всегда
та предприятия. Новая работа с настоящим убедился – в Нархозе рабо- царила теплая атмосфера творчества, дружбы
рабочим классом – водителями, слесарями, тают замечательные люди, и взаимопонимания!
мотористами - меня захватила, и я прила- грамотные преподаватели и
гал весь свой опыт (хотя мне тогда не было высококвалифицированные - Расскажите немного о своей личной
и тридцати лет) для того, чтобы профсоюз работники. жизни.
действительно был на стороне трудящихся,
чтобы социальная защита была не на словах, Вся профсоюзная жизнь прохо- - Я счастлив в семейной жизни. Мои роди-
а на деле. В итоге водители начали получать дит в трудовом коллективе, поэ- тели - заслуженные и достойные люди. Папа
льготные путевки в санатории и дома отдыха, тому для сплочения коллектива, – Турысжанов Бекболат Акшалович является
а летом - в любимый всеми дом отдыха «Ав- создания в университете благо-
томобилист Казахстана» на озере Иссык-Куль. приятного морально-психоло- Почетным гражданином Алматин-
гического климата профком ской области, возглавлял партий-
Отдельная работа проводилась с детьми планирует и проводит ные организации трех районов
работников Автокомбината и членами их се- мероприятия различной области. Мама – врач, воспитала
мей. Мы взяли шефство над одним из детских направленности. пятерых детей. В этом году роди-
садов, куда затем устраивали наших детей. тели отметили 60-летие совмест-
Провели масштабную реконструкцию зоны - Какие конкретно ной жизни. Мой тесть- Шайбеков
отдыха на Капшагае, на которой еженедель- мероприятия вы про- Кималхан Асанбекович, доктор
но в выходные с мая по сентябрь отдыхали водите? юридических наук, профессор.
наши работники. Выполнили программу Сейчас проживает в Шымкенте
«Жилье-91», построив дом и обеспечив всех - Традиционной со старшими дочерьми. Продол-
нуждающихся жильем. Несомненно, в этом стала Спартакиа- жила его эстафету в науке и в
была большая заслуга директора автоком- да «Денсаулык», системе высшего образования
бината Берика Койменкеева, с которым мы кроме того работ- одна из его дочерей - моя жена
вместе работали несколько лет, и последние ники отдыхают Роза, которая работает профес-
два года я был его заместителем. в санаториях и сором в Университете Нархоз,
домах отдыха с является доктором философских
- После этого вы оказались в «пенсионке», 30% компенсацией от наук, академиком Академии пе-
которой предстояло пережить серьезные дагогических наук Казахстана.
реформы... Сын Данияр и сноха Асем рабо-
тают в иностранных компаниях.
- Действительно, в 1997 году я открыл но- Мои братья и сестры работают
вую страницу в своей трудовой биографии. В
накопительной пенсионной системе благодаря в различных отраслях, имеют детей и
моему другу Айдару Алибаеву я благополуч- внуков, но традиция вместе отмечать се-
но отработал почти пятнадцать лет. Начинал мейные праздники в родительском доме
с Айдаром в Ассоциации негосударственных
пенсионных фондов, в которой он председа- у нас остается незыблемой. Растет коли-
тельствовал, и с 1998 года начал работать в чество членов нашей семьи, это здоро-
накопительном пенсионном фонде Народного во! Встречи с братьями Бахытжаном и
банка, затем в НПФ «Ұлар» и НПФ «Ұлар Дарханом, сестрами Шолпан и Бекзадой
Үміт». всегда отличаются доброжелательно-
стью, искренностью и единством. Мы
Это особый период моей жизни, который счастливы, когда наша племянница Жа-
останется в памяти навсегда. В 1999 году нель поет, а трое малышей-первокласс-
меня пригласили работать в НПФ «Ұлар», ников Дияр, Адель и Латифа танцуют.
где поручили зарегистрировать и возглавить Хочу пожелать своим близким здоровья
и семейного благополучия!

4 №11 (1263) 29/03/2019 QAZAQSTAN KÁSIPODAGY

ШАНС ДОЛЖЕН БЛОГОСФЕРА
ИМЕТЬ КАЖДЫЙ
«Әлем бойынша әлеуметтік-еңбек қатынас-
ТОП «Профсоюзный центр города Алматы» тары саласындағы заманауи үрдістер
помогает реализовать глобальную программу мен шетелдік кәсіподақтардың алдында
по поддержке отечественной молодежи тұрған мақсат-міндеттерді назарға алу
маңызды. Негізінде, қорғаусыз еңбеккерлер
Ни для кого не секрет, что сегодня в Ка- Со стороны ФПРК одними из первых ТОП өсіміне байланысты алаңдаушылық арту-
захстане остро стоит проблема с трудоу- в работу включился «Профсоюзный центр да. Бұл, өз кезегінде, кәсіподақ қозғалысының
стройством приезжей молодежи в крупных города Алматы». В настоящее время объе- белсенді қызметін талап етеді»
городах страны. Этот процесс во многом динение во главе с председателем Зауреш
объективный, ведь урбанизация шагает по Умирбаевой проводит активную работу по Мүслім ХАСЕНОВ, «Құқықтану» мамандығы бойынша философия
стране (впрочем, как и по всему миру) се- реализации Zhas Project. В данный момент докторы (Ph.D), Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
мимильными шагами и зачастую рабочих идет стадия разъяснения и знакомства с про-
мест на всех попросту не хватает. Отсюда ектом. Уже проведен ряд встреч с руковод- «Азаматтық және экологиялық құқық» кафедрасының доценті
проблемы с люмпенизацией и кримина-
лизацией отечественной молодежи. Со- ством Управлений общественного развития шагом будет участие в Zhas Project. Пользуясь группы (общее руководство проектом), до-
вместный проект РК и Всемирного банка города Алматы, Управления социального случаем, хотел бы попросить всех распро- полнительным стимулом для принимающей
Zhas Project поможет ребятам реализовать благосостояния, Управления образования странить информацию о конкурсе, чтобы как организации является получение денежных
свои идеи и потенциал, шагнуть на более города, директором Палаты предпринима- можно большее количество молодежи смогло средств (бонусов) на расчетный счет в раз-
высокую ступень социального развития и телей Алматы, со студентами Алматинского поучаствовать в проекте и открыть для себя мере 150 000 тенге ежемесячно за каждый
адаптироваться к суровым реалиям нашего государственного бизнес-колледжа, с лицами новые перспективы. У каждого должен быть курируемый проект (срок реализации про-
времени. с ограниченными возможностями и предста- шанс на успех!», - отметил Е.Умирбаев. екта - 6 месяцев).
вителями НПО, с бизнесменами в Палате
Zhas Project – действительно мощная соци- предпринимателей и студентами Универ- В текущем году данный проект будет запу- Кроме того, все участники Zhas Project
альная платформа, которая предусматривает ситета им.Кунаева. В ближайшем будущем щен в шести областях Казахстана: Акмолин- будут получать ежемесячную стипендию в
выдачу грантов наиболее целеустремленным планируется провести разъяснительную и ской, Атырауской, Западно-Казахстанской, размере 60 000 тенге (выпускники вузов) и
и креативным молодым людям, в основном информационно-консультативную работу со Мангыстауской, а также в городах Алматы 40 000 тенге (остальные участники), прой-
тем, кто по воле обстоятельств не может ре- студентами всех вузов и колледжей города. и Астана. ФПРК будет принимать участие в дут обучение программе жизненно важных
ализовать свой потенциал. Это как раз тот реализации проекта во всех областях. навыков и управлению проектами, а также
проект, который работает по принципу «Даем Координатор проекта по городу Алматы получат поддержку менторов.
не рыбу, а удочку». Впрочем, обо всем по Ербол Умирбаев особо подчеркнул энтузи- Проект развития молодежного корпуса
порядку. азм, охвативший будущих участников кон- направлен на вовлечение молодежи в обще- Как пояснил Ербол Умирбаев, для того,
курса. ственно-полезную деятельность через разви- чтобы принять участие в конкурсе не нужно
Международный банк реконструкции и тие жизненно важных навыков, необходимых соблюдать какие-то сложные условия. Все
развития (или Всемирный банк) совместно «В рамках проведенных встреч студенты для успешной интеграции в общество и про- максимально облегчено и не забюрократи-
с РК реализует проект по развитию моло- учебных заведений были проинформированы дуктивной занятости. зировано – для того, чтобы неустроенная
дежного корпуса Zhas Project по вовлече- об условиях реализации проекта в Алматы, молодежь могла оперативно зарегистриро-
нию неустроенной молодежи в социальные проявили живую активность, изъявили готов- В проекте могут принять участие также ваться.
и бизнес-процессы в стране. Молодые люди и ность участвовать в проекте. Многие из них, неправительственные организации, моло-
девушки от 14 до 29 лет (кроме учащихся об- как оказалось, уже имеют сформированные дёжные организации, учебные заведения и «Для участия в Проекте необходимо со-
щеобразовательных школ) могут участвовать бизнес-планы. Было очень приятно позна- другие частные организации, работающие брать команду от 3 до 5 человек. Рекоменду-
в конкурсе, однако, при выборе получателя комиться и пообщаться с прогрессивными и с молодёжью, как принимающие стороны в ется привлекать максимальное число участ-
предпочтение будет отдаваться безработным образованными молодыми парнями и девуш- проекте. Каждая принимающая организация ников – проект не может быть реализован
или работающим, но нуждающимся участ- ками. По большому счету, мы своими глазами может осуществлять кураторство до 7 соци- командой менее трёх человек. В случае,
никам, то есть необеспеченной и неустроен- увидели, насколько активна и пассионарна альных проектов. если кто-то из участников по уважительной
ной молодежи. Количество грантов при этом наша молодежь. Иногда ее представителям причине покидает проект, - он закрывается.
не ограничено, а сумма одного гранта – до просто не хватает поддержки, чтобы сделать В их функции входит осуществление коор- Замены участников производиться не будут.
1 млн тенге. шаг в блестящее будущее, надеюсь, что этим динации и патронажа каждого закрепленного Далее необходимо придумать идею социаль-
проекта. Помимо аккумуляции грантовых ного проекта, который вы хотите реализо-
АПТА АЙШЫҒЫ денежных средств и патронажа каждой вать – найти решение проблемы, которую
давно хотите решить. Вы не ограничены в
14 914 выборе идеи для своего проекта, но в реа-
лизации некоторых вы можете столкнуться
осынша ұжымдық шарт с рядом нюансов и сложностей», - рассказал
Алматы қаласында Ербол.

бекітілген. (2019 жылғы По его словам, далее нужно пройти бес-
20 наурыздағы жағдай платный тренинг по написанию проекта. Что-
бы помочь участникам качественно написать
бойынша) проект и заполнить заявку, организаторы про-
водят обучающие тренинги по написанию за-
явок в городах и районных центрах областей
реализации Проекта – на сайте zhasproject.
kz можно ознакомиться с полным списком и
датами проведения тренингов. Кроме того,
вы есть возможность связаться с региональ-
ным представительством Проекта.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ТРУДА

В Национальной палате предпринима- Председатель Комитета труда, социальной ект. Но сама идея заключения электронных механизма регулирования социально-тру-
телей по городу Алматы состоялась Ви- защиты и миграции А.Сарбасов выступая с трудовых договоров, ведения электронных довых отношений», выступил доктор Ph.D
деоконференция по теме «Общественные докладом отметил: «Имеются проблемы в трудовых книжек должна получить под- по юриспруденции, доцент Евразийского
слушания «О конкурентоспособности ка- трудовой сфере - это и производственный держку работодателей повсеместно. Со- национального университета им.Л.Н.Гуми-
захстанского рынка труда». В совещании травматизм, и задолженность по заработной вместно с социальными партнерами долж- лева, директор НИИ трудового и корпора-
приняли участие представители Террито- плате, вопросы заключения коллективных ны повысить роль цифровизации в сфере тивного права, ведущий научный сотрудник
риального объединения профсоюзов горо- договоров, т.е. вопросы которые необходимо социально-трудовых отношений». Института законодательства Республики
да Алматы во главе с Председателем ТОП решать совместно с социальными партне- Казахстан - М.Хасенов.
Алматы З.Умирбаевой. рами - профсоюзами и Палатой предприни- С докладом «О создании эффективного
мателей «Атамекен». Подготовлено свыше
В видеоконференции были заслушаны 100 поправок в Трудовой Кодекс. В рамках
конкретные предложения по модернизации формирования единого информационного
и повышению конкурентоспособности рын- пространства проводится оцифровка пред-
ка труда Казахстана-от ученых и экспертов приятий, сейчас реализуется пилотный про-
в области трудового права.

QAZAQSTAN KÁSIPODAGY №11 (1263) 29/03/2019 5

КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА
ЖАЛПЫ ТҮРІК КӘСІПОДАҚТАРЫНЫҢ

БІРІГУІ МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

ПРИКОСНОВЕНИЕ 2019 жылғы 23 наурызда саласындағы халықаралық қажет екендігін айтып өтті.
К КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ Астана қаласында Қазақстан нормаларға сəйкестендіруі Сондай-ақ, іс-сапар бары-
Республикасы Кəсіподақтар жəне еліміздің осы халықара-
21 марта делегаты международной кон- за участие в конференции посвященной федерациясы Төрағасының лық ұйымдағы ұстанымының сында Мемур-Сен өкілдері
ференции «Роль профсоюзов в социально- 100-летию МОТ. орынбасары Сатыбалды нығаюы. «TATULASY ORTALYGY»
трудовых отношениях: Диалог Востока и Дəулеталиннің Мемур-Сен жəне ҚР Кəсіподақтар феде-
Запада», организованной Федерацией про- От спорткомплекса «Медеу» до горно- Түркия мемлекеттік қыз- Еңбеккерлердің нақты рациясының Оқу орталығы-
фсоюзов РК, посетили один из старейших лыжного курорта «Шымбулак» делегаты метшілер кəсіподағы конфе- құқықтары мен мүдделерін ның жұмысымен танысты,
и крупнейших музеев Казахстана и Цен- добрались по гондольной дороге, протяжен- дерациясының өкілдерімен қозғайтын ХЕҰ конвенция- орталықтардың жұмыс ме-
трально-Азиатского региона - Централь- ность которой составляет 4,5 км. Потрясаю- кездесуі өтті. ларымен қатар, Қазақстан ханизмдері жайында ақпа-
ный государственный музей Республики щие виды, которые открываются с высоты Республикасы Кəсіподақтар рат алды, ҚРКФ жанында
Казахстан. фуникулера, привели в восторг делегатов Кездесуге түрік елі тара- федерациясы бес халық- құрылған «TATULASY
международной конференции. Поднявшись пынан Мемур-Сен халықара- аралық еңбек нормаларына ORTALYGY» жұмысына қы-
Коллекция фонда насчитывает около на «Шымбулак», гости из южных стран об- лық қарым-қатынастар депар- бірігуді ұсынады. Аталмыш зығушылық танытты.
300 тысяч единиц хранения. Для гостей радовались лежащему снегу и возможности таментінің директоры Осман конвенциялар Қазақстан Рес-
проведена ознакомительная экскурсия по пешой прогулки. Тимуртас жəне Мемур-Сен публикасының еңбек жəне ҚРКФ Оқу орталығының
экспозиционным залам, где им рассказа- халықаралық қарым-қатынас- директоры Жанар Усипбекова
ли об истории и культуре казахов, а также В ходе экскурсии, высокие гости с инте- тар жөніндегі кеңесші Угур əлеуметтік заңнамасының
ознакомили с деятельностью и планами ресом слушали экскурсоводов, которые ув- Муфтуоглу қатысты. жетілуіне, құқықтық қорғау екі елдің кəсіподақ кадрларын
музея. лечено, рассказывали об истории урочища мен барлық санаттағы жұ- дайындауда өзара əріптестік
Шымбулак, находящегося на территории Түрік кəсіподақтарының мысшылар кепілдемелерінің орнату жəне Түркияның
В рамках культурной программы деле- Иле-Алатауского национального парка на қайраткерлері жуырда Алма- артуына жəрдемдеседі. сəйкес орталықтарымен
гаты международной конференции посе- высоте 2200-2500 метров. ты қаласында өткен «Кəсіп- қарым-қатынас орнатуға
тили высокогорный каток «Медео» и са- одақтардың əлеуметтік- Бүгінгі таңда ҚР Кəсіпо- жəрдемдесу туралы ұсыныс
мый популярный горнолыжный курорт в Гости успели познакомиться с достопри- еңбек қатынастарындағы дақтар федерациясы ҚР айтты.
СНГ «Шымбулак». Экскурсия началась со мечательностями Алматы, её природой, в рөлі. Шығыс пен Батыстың Үкіметіне «Қазақстан Рес-
встречи делегатов с Председателем Феде- особенности были очарованы горами. По- диалогы» халықаралық кон- публикасының халықара- Анықтама үшін: Memur-
рации профсоюзов Республики Казахстан - сле экскурсии участники делегации пообе- ференциясының қатысушы- лық шарттары туралы» ҚР Sen құру жолындағы алғашқы
Бақытжан Əбдірайым. Председатель ФПРК щали рассказать своим соотечественникам лары болған. Заңының ережелеріне сəйкес қадам 1992 жылы 14 ақпан-
Б.Əбдірайым поздравил прибывших участ- о своих впечатлениях, о Казахстане, конфе- ХЕҰ-ның жоғарыда келтіріл- да білім қызметкерлерінің
ников конференции с весенним праздником ренции и о городе в частности, через свои ҚРКФ жəне Мемур-Сен ген конвенцияларын бекітуге одағын құру болды.
Наурыз и выразил свою признательность источники информации. Поделились и о арасындағы сындарлы да қатысты үрдістік шараларды
своих дальнейших планах. іскерлік кездесу барысын- бастау қажеттігі туралы хат Memur-Sen кəсіподақтар
да өзара ынтымақтастықты жолдады. конфедерациясының бас-
арттыру, Қазақстан жəне ты мақсаты – рухани құн-
Түркия кəсіподақтарының Өз кезегінде Осман Ти- дылықтарға құрмет көрсету,
қазіргі əл-ақуалы мен да- муртас қазақстандық əріпте- құқықтар мен заңдарға адал-
мыту бағдары, түркі тілдес стеріне Алматы жəне Астана дықты қамтамасыз ету, еңбек
елдердің бірыңғай кəсіподақ қалаларында көрсетілген қо- əлемін орнату.
қозғалысын қалыптастыру нақжайлық үшін алғыс біл-
қажеттілігі талқыланды. діре отырып, Қазақстан мен 2014 жылғы ресми мəлімет-
Түркия бір-бірінің халықара- тер бойынша Конфедерация
ҚР Кəсіподақтар федера- лық аренадағы ұстанымдары- мүшелерінің жалпы саны
циясы Төрағасының орынба- на қолдау көрсететінін, өзара 800 мыңға артып, ұйым Түр-
сары Сатыбалды Дəулеталин достық, бауырмалдық жəне кияның ең ірі үкіметтік емес
өз сөзінде еңбек қатынаста- сенімге негізделген жалпы ұйымы болды.
рын жаһандастыру аясында түрік кəсіподақтарының бірі-
ҚР Кəсіподақтар федерация- гуі үшін бірлескен қадамдар 2015 жылғы 18-19 сəуірде
сы Халықаралық еңбек ұйы- өткен 5-ші Бас Ассамблеяда
мы (ХЕҰ) қабылдаған кон- Али Ялчин президент лауа-
венцияларды бекіту арқылы зымына тағайындалды.
еңбеккерлердің құқығы мен
тəуелсіздігін нығайту үрдіс-
теріне белсенді қатысатынын
баса айтып өтті.

Бүгінгі таңда Қазақстан
ХЕҰ-ның 189 конвенциясы-
ның 24 конвенциясын, оның
ішінде 8 негізгі конвенцияны
бекітті. ҚР жəне ХЕҰ ара-
сындағы тиімді ынтымақта-
стықтың дəлелі – Қазақстан-
ның ұлттық заңнаманы еңбек

ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

ТИІМДІ ӘРІПТЕСТІК ТЫҢ БАСТАМАЛАРҒА СЕРПІН БЕРУДЕ

Халықаралық ынтымақтастықты дамыту Бақытжан Əбдірайым шетелдік əріптес- Алматы қаласында Əзірбайжан, Беларусь, Кездесу барысында екіжақты əріптес-
жəне нығайту - Қазақстан Республикасы тердің ҚР Кəсіподақтар федерациясы мен Қырғызстан, Малайзия, Молдова, Монғо- тік аясында жұмысшылар мен жұмыс
Кəсіподақтар федерациясы қызметінің не- Эберт атындағы Қор арасындағы табысты лия, Тəжікстан, Түркия, Түркіменстан, Өз- берушілердің құқықтық сауаттылығын
гізгі бағыттарының бірі. жəне сындарлы ынтымақтастықты нығай- бекстан жəне Жапония кəсіподақтары де- арттыру, еңбек дауларын шешу, еңбек қа-
туға қосқан елеулі үлесі үшін өз алғысын легаттарының қатысуымен Халықаралық уіпсіздігі жəне еңбекті қорғау, əлеуметтік
Осы орайда, ҚР Кəсіподақтар федерация- білдірді. еңбек ұйымының 100 жылдығына арналған стандарттарды кезең-кезеңімен жақсарту
сының Төрағасы Бақытжан Əбдірайым Ф.Э- «Кəсіподақтардың əлеуметтік-еңбек қаты- бойынша бірлесіп өткізілген оқыту шара-
берт атындағы Қордың делегациясымен кез- ҚРКФ Төрағасы өзінің сөзінде еңбеккер- настарындағы рөлі. Шығыс пен Батыстың ларының маңыздылығы турасында əңгіме
десу өткізді. Делегация құрамында аталған лерге берілетін кепілдеме мен еңбек сала- диалогы»» халықаралық конференциясы болды.
Қордың Шығыс Еуропа елдері бойынша сындағы əлеуметтік диалогты нығайтуға, жоғары дəрежеде өткізілді. Конференци-
топ жетекшісі Соня Ширмбек, Қазақстан əлеуметтік-еңбек қатынастарын жетілдіруге, яның күн тəртібінде талқыланған мəселе- Қор өкілдері Қазақстанның кəсіподақ
жəне Өзбекстандағы аймақтық директоры сонымен қатар, еңбек дауларын реттеудегі лердің өзектілігі де аталып өтілді. қозғалысының бастамаларына жоғары баға
Кристоф Мор, сонымен бірге, Нұр-Сұлтан кəсіподақ ұйымдарының рөлін арттыруға беріп, өзара ынтымақтастықты əлі де нығай-
қаласындағы бюро жетекшісі Зəуреш Шу- бағытталған халықаралық əріптестіктің ҚРКФ Төрағасы шетелдік əріптестерге та түсуге ниеттерін білдірді. Осы тұрғыда
това болды. маңыздылығына тоқталып өтті. қазақстандық кəсіподақтардың əлеумет- бірлескен іс-шаралар жоспарын əзірлеу
тік əріптестікті дамыту, еңбек заңнамасын мəселесі қолға алынбақ.
Сондай-ақ, кездесуге Қордың Қазақстан Бақытжан Əбдірайым, сонымен қатар, жетілдіру, еңбек саласындағы əлеуметтік
жəне Өзбекстандағы бұрынғы аймақтық Қазақстан кəсіподақтары үшін ағымдағы диалогты нығайту саласындағы бастама- ҚР Кəсіподақтар федерациясының
директоры Хенриетте Кифер де қатысты. жыл Халықаралық еңбек ұйымының 100 лары туралы мəлімдеді. баспасөз қызметі
Х.Кифер Қазақстандағы қызметін биыл жылдығымен тұспа-тұс келуімен ерекше-
аяқтаған болатын. ленетіндігіне тоқталды. Мəселен, жуырдаQAZAQSTAN KÁSIPODAGY №11 (1263) 29/03/2019 7НАУРЫЗ

МЕРЕКЕЛІК КӨҢІЛ КҮЙ БІРЛІКТІҢ ДӘСТҮРЛІ МЕРЕКЕСІ ҰЛЫ МЕЙРАМНЫҢ
СЫЙЛАДЫ МЕРЕЙІ АРТТЫ
Ағымдағы жылдың 20 наурызында Ақтөбе облысы Кəсіподақ Орта-
14 наурыз күні «Маңғыстау облыстық кəсіподақтар орталығы» лығының төрағасы А.Əмірғалиевтің басшылығымен Наурыз мересінің Наурыз - көктемгі жаңарудың, махаб-
АКБ-нің қолдауымен салалық кəсіподақтардың қатысуымен Ұлы- негізгі элементі - «Қəсіподақтар ауылы» атты Киіз үйі орнатылды. Бірлік баттың, ақ пейіл мен татулықтың Ұлы ме-
стың Ұлы күні - Наурыз мейрамына орай өтетін Амал мерекесі шаңырағында кəсіподақ қозғалысының ардагерлері, облыстың кəсіподақ рекесі. Қарағанды облысының Кəсіподақ
тойланды. Атаулы мерекеге арналып жайылған ақ дастарханға белсенділері, əлеуметтік серіктестер мен қала тұрғындары жиналды. Қа- Орталығы мен Қазақстан Республикасы
кəсіподақ ардагерлері жəне Кəсіподақ орталығының қызметкер- ланың тұрғындары кəсіподақ басшыларымен əңгімелесуге мүмкіндіктері Кəсіподақтар федерациясының «Келе-
лері, облыстық білім беру қызметкерлері кəсіподағының, облы- болды, бұл кəсіподақтың одан да өршілдігіне себеп болды, кəсіподақ шек» Жастар кеңесі «Кəсіподақтар үйі»
стық «SENIM» денсаулық сақтау қызметкерлерінің төрайымдары қозғалысына азаматтардың назарын аудартты. Наурыз мерекесінде Ақтө- ғимаратының алдында Наурыз мейрамына
жиналып, бас қосты. бе облысының кəсіподағы бірлік, жақындасу жəне келісімді көрсетті. орай мерекелік науқан өткізді.

Сонымен қатар, Маңғыстау облыстық кəсіподақтар орталығы- Наурыз мерекесі жоғары деңгейде өтті. Концерттік бағдарлама ұсы- Мереке күні кəсіподақ аспаздары Ха-
ның ұйымдастыруымен «Қош келдің, əз-Наурыз!» атты қайы- нылып, негізгі тағам - Наурыз көже мерекелік дастарханға табысталды, лықаралық еңбек ұйымының (ILO) 100
рылымдылық акциясы өтті. Облыстық кəсіподақтар орталығының ұлттық ойындардағы түрлі жарыстар ұйымдастырылды, нəтижесінде жылдығына орай 100 килограмм бауыр-
төрағасы Киікбай Жаулиннің бастауымен кəсіподақтар ортылығы- жеңімпаздар жүлделермен марапатталды. Сонымен қатар елдің өр- сақ тарту етті. Қарағандылықтар жəне
ның ұжымы қаржы жағынан тапшылық көріп отырған мүжəлсіз кендеуіне жəне халықтың əл-ауқатын арттыруға бағытталған жемісті кеншілер астанасының қонақтары жылы
көп балалы отбасыларға қайтарымсыз көмек көрсетті. Шара еңбегі үшін кəсіподақ ұйымдарының басшылары алғыс хаттармен ма- тілектерімен бөлісті, ал көңілді əндер ме-
аясында, төраға К.Жаулин өз ұжымымен көп балалы Ганибаева рапатталған болатын. Бұдан басқа халықтың аз қамтылған топтарына, рекелік көңіл-күйді нығайта түсті.
Мөлдір жəне Жамиля Сейілбекқызының отбасын салтанатты түрде көптеген балалардың аналары мен жұмыс істейтін аналарға, мүгедектігі
көктемнің шуақты мерекесімен құттықтап, оларға қайырымдылық бар балаларды тəрбиелейтін əйелдерге нақты қолдау көрсетілді. Қарағанды облысы
көмегі ретінде азық-түлік табыстады. Көп балалы ана Ганибаева
Мөлдір қазіргі таңда сегіз бүлдіршінді тəрбиелеп отыр. Балала- Ақтөбе облысы
рының үлкені – 17 жаста, кіші баласы – 2 жарым жаста екен. Ал,
екінші көмек қолы созылған көпбалалы ана Серідалиева Жамиля ПРОВЕДЕНА АКМОЛИНСКИЕ
екі ұл, үш қыз тəрбиелеп отыр. Кішкентайы - жүрек ауруы бойын- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗЫ
ша мүгедек. Көп балалы аналар қайырымды жандарға алғыстары ВСТРЕТИЛИ НАУРЫЗ
мен ризашылықтарын білдірді. 21 марта 2019 г. в связи с празднованием государственного праздника
Республики Казахстан Наурыз мейрамы на Центральной площади города Профсоюзный Центр Акмолинской обла-
Маңғыстау облысы Петропавловска принимала гостей Профсоюзная юрта. сти провёл массовое мероприятие в г.Кок-
шетау посвящённое празднованию Наурыз
НАУРЫЗ КӨКТЕМ МЕРЕКЕСІ Для приглашенных многодетных, малообеспеченных семей, работаю- на площади перед Домом профсоюза. Со-
щих матерей, женщин, воспитывающих детей-инвалидов предприятий гласно ранее утверждённому плану прове-
Қызылорда облысы кəсіподақтары Ұлыстың ұлы күні Нау- машиностроения, энергетики, государственных учреждений, культуры, дения, председатели ООП и ППО вместе с
рыз мерекесін кең көлемде атап өтті. Мерекелік шараға облыс образования и здравоохранения профсоюзами была проведена благо- рядовыми членами профсоюза собрались у
кəсіподақтарының ардагерлері, кəсіподақ белсенділері қатысты. творительная акция, организованы различные конкурсы, национальные Дома профсоюза, перед ними с поздравле-
Қызылорда облысы аумақтық кəсіподақтар бірлестігі төрағасы игры, в которых активное участие принимали приглашенные дети. нием выступил Рахметов К.С.-председатель
Серік Сермағамбетов, облыстық салалық кəсіподақ ұйымдары Проведены тематические экскурсионные обзоры об истории, быте и ТОПа Акмолинской области.
төрағалары Сахы Тұрсынбайұлы, Серік Мырзаханов құттықтау внутреннем убранстве юрты.
сөз сөйлеп, кəсіподақта ұзақ жылдар бойы еңбек еткен кəсіподақ Председатель Профсоюзного Центра
белсенділерін, құрметті ардагерлерді мерекелік марапаттармен ма- В ходе праздничного угощения гостям было предложено – Наурыз- вручил ряду членов профсоюза новые про-
рапаттады. Облыстық білім жəне ғылым саласы қызметкерлерінің коже, баурсаки, горячий чай и сладости. У профсоюзной юрты была фсоюзные билеты по которым они смогут
салалық кəсіподақ ұйымы төрайымы Райкүл Байназарова бірқатар развернута полевая кухня, где всем желающим предложен горячий получать скидки на товары и услуги наших
сала қызметкерлеріне-ардақты аналарға мерекелік құттықтау хат чай, баурсаки и каша. партнёров. Для гостей выступил заслу-
тапсырып, дастархан тартуын табыстады. женный деятель культуры РК композитор,
СКО ведущий актёр Каздрамтеатра Кумарбек
Қызылорда облысы Калкатаев, который пришёл на праздник
в образе Кыдыр Ата. Активное участие в
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАСАУ проведении праздника приняло молодежное
ІЗЕТТІ ІС! крыло профсоюза «Келешек». Специально
для гостей было приготовлено угощение
Адам бойындағы басты қасиеттердің бірі де бірегейі - қайы- Наурыз-коже, плов, баурсаки, сладости и
рымдылық. Өмір жолында туындаған кез-келген сын-тегеуріндер- разнообразные напитки.
ге жауап беру үшін адамға Ұлы Хəкім Абай атамыз айтпақшы,
«ыстық қайрат, жылы жүрек, нұрлы ақыл» керек-ті. Береке мен Акмолинская область
бірліктің, жақсылық пен молшылықтың мейрамы əз-Наурызда
адам бойында бар ізгі қасиеттер ерекше көрініске ие болады. КӘСІПОДАҚ ЖАСТАРЫ АРАСЫНДА ЖАРЫС ӨТТІ

Ұлыстың ұлы күні ақ пейілді тілектер мен жақсылыққа негіздел- Ұлыстың ұлы күні Наурыз мере- меткерлері кəсіптік одағының БҚО далық есеппен бас жүлдені бағындырды.
ген іс-шаралар арта түседі. Мəселен, Жамбыл облысы кəсіподақтар кесіне орай Батыс Қазақстан облы- ұйымы» ҚБ филиалының жаста- БҚО
бірлестігі əз-Наурыз мейрамы аясында «Мейірімділік күні» атты сының кəсіподақ ұйымдары жəне рынан құралған «Темірқазық», «Бо-
қайырымдылық акциясын өткізді. Аталмыш акция барысында аз Батыс Қазақстан Кəсіподақтар лашақ» атты қос команда қатысты.
камтамасыз етілген 40 көп балалы отбасына демеу болып, қай- орталығы жанындағы «Келешек» Кəсіподақ жастарының бос уақы-
ырымды іс-шара жасады. Бұл қамқорлық іс-əрекетіне салалық жастар ісі бойынша кеңесінің ұйым- тын тиімді ұйымдастыру, салауатты
кəсіподақ ұйымдары да белсене атсалысты. дастыруымен кəсіподақ жастары өмір салтын қалыптастыру, жастар
арасында ұлттық ойындар түрлері- арасында жолдастық қарым-қаты-
Жамбыл облысы нен спорттық жарыс өткізілді. Ша- насты орнату мақсатында ұйымдас-
раға БҚО бойынша салалық кəсіпо- тырылған спорттық жарыста БҚО
дақтардың 11 командасы қатысты. білім жəне ғылым қызметкерлері
кəсіподағы жастары айқын басым-
Аталмыш жарыста асық ату, дылық танытып, жеңіс тұғырын
дартс, дойбы, шахмат, тоғызқұ- бағындырды.
малақ сынды ойын түрлерінен
командалар бақ сынасып, өзара Жастар арасында өткен дүбірлі
сынға түсті. додада «Қазақстандық салалық
білім жəне ғылым қызметкерлері
Наурыз мерекесіне орай ұйымдас- кəсіптік одағының БҚО ұйымы» ҚБ
тырылған шараға «Қазақстандық филиалының спортшылары коман-
салалық білім жəне ғылым қыз-

НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Территориальное объединение профсоюзов ВКО совместно с област-
ными отраслевыми профобъединениями поздравили с праздником Весны
ветеранов труда, многодетных матерей, а также всех членов профсоюз-
ных организаций. В здании Дома профсоюзов был дан праздничный
концерт силами артистов коллектива «Ақ босаға», а также был накрыт
богатый праздничный дастархан, за которым всех угощали наурыз-коже.

В этот праздничный день с пожеланиями крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, добра и счастья к участникам и гостям мероприя-
тия обратились председатель ТОП, а также председатели отраслевого
профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации, и
профсоюза работников государственных, банковских учреждений и
общественного обслуживания. Отраслевые профсоюзы вручили ценные
подарки многодетным матерям, ветеранам своих отраслей.

ВКО


Click to View FlipBook Version