The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (14)

pdfjoiner (14)

ҚАЗАҚСТАН Арнайы
шығарылым

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №37 1241) 05/10/2018

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан Съездің күн тəртібі Съезд қонақтары мен
ҚР Мемлекеттік Хатшысы Г.Н.Əбдіқалықова Повестка дня Съезда делегаттарының сөзі
оқыған құттықтау хат
Слово гостям и делегатам Съезда
Приветствие Президента РК
Нурсултана Назарбаева делагатам съезда,
оглашенное Госсекретарем РК Абдыкаликовой Г.Н.

ҚРКФ Төрағасы ҚРКФ Басшылығының Съезд күн тəртібі Съезге қатысушылардың пікірлері
Бақытжан Əбдірайымның баяндамасы бойынша баяндамалары Комментарии участников Съезда

Доклад Председателя ФПРК Доклады Руководства ФПРК
Бақытжана Əбдірайым по повестке дня Съезда

2 № 37 (1241) 05/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҚТАРЫ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС
ХХV СЪЕЗІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА

Қымбатты достар!

Қазақстан кәсіподақтары федерациясының кезектен тыс ХХV съезіне хош келдіңіздер.
Бүгінде Кәсіподақтар федерациясы өз қатарына екі миллиондай адамды біріктіріп отырған еліміздегі аса ірі
қоғамдық ұйым. Мұның өзі кәсіподақ қозғалысының Қазақстан қоғамында биік беделге ие екенін көрсетеді.
Жұмыс істеп жатқан 18 мыңдай бастауыш кәсіподақ ұйымдары еңбек жанжалдарын шешуге, еңбекшілердің
құқықтарын қорғауға, еңбек шарттары мен қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік бере отырып, жұмыс берушілер
мен жұмыскерлер арасындағы басты медиаторлар бола білуде.
Үш жақты әлеуметтік әріптестік моделі де өзінің тиімділігін дәлелдеді, ол жұмыс орындарын сақтау бой-
ынша 115 мыңнан астам меморандумдарға қол қойылып, бүкіл еліміз бойынша 2,8 миллион жұмыскердің
ертеңгі күнге деген сенімін нығайтуға мүмкіндік берді.
Кәсіподақтардың қатысуымен Халықаралық еңбек ұйымының барлығы 24 конвенциясы ратификацияланды.
Бұл шаралардың бәрі еңбекшілердің жұмыс жағдайларын жақсартып, олардың өмір сүру сапасын арттыруға
бағытталған.
Қазақстан кәсіподақтары жұмыс берушілермен бірлесіп, өздеріне еңбек саласын жаңғырту жөнінде жау-
апкершілікті ала отырып, қазақстандықтардың Төртінші өнеркәсіптік революцияның жаңа жағдайларына
әлеуметтік бейімделуімен айналысатын қозғаушы күш болуы тиіс.
Алда сіздерден көшбасшылықты, қажыр-қайрат пен белсенді іс-әрекеттерді талап ететін күрделі міндеттер
тұр.
Мен осы мәселелердің барлығы съездің жұмысында көрініс табады, қызметтің формалары мен әдістері
қайта қаралып қана қоймай, сонымен бірге еңбек нарығының жаһандық трансформациясы ескеріле отырып,
Қазақстан кәсіподақтары қозғалысының одан әрі дамуының жаңа стратегиясы әзірленеді деп сенемін.
Сіздерге алға қойған мақсаттарға жетуде табыс пен табандылық, жемісті диалог пен сындарлы идеял­ ар
тілеймін!

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 37 (1241) 05/10/2018 3

АСТАНАДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОДАҚТАР
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС XXV СЪЕЗІ ӨТТІ

3 қазанда Қазақстанның елордасы Астана қаласында зақстан Республикасындағы кәсіподақтар қозғалысын жетіл- Қазақстанның түрлі өңірлерінде осы мектептің алғашқы
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының діру жөніндегі алдағы жоспарлар туралы ҚР Кәсіподақтар шығарылымы өтті. Бастауыш және салалық кәсіподақ
кезектен тыс XXV съезі өтті. федерациясының Төрағасы Бақытжан Әбдірайым айтты. ұйымдарының 67 көшбасшысы оқытылды.

Съезге Қазақстанның барлық өңірлерінен салалық ҚРКФ Төрағасы Кәсіподақтар федерациясы әлеуметтік Халықаралық кәсіподақтар конфедерациясы және
кәсіподақт­ ардың 200-ден астам делегаттары, сондай-ақ, 20- жауапты ұйым ретінде өз қызметін жаңғыртуға бағыт алға- Халықаралық еңбек ұйымымен (ХЕҰ) өзара байланыс
ға жуық шақ­ ыр­ ылған қатысушылар мен қонақ­тар қатысты. нын атап өтті. күшейді.

Съезд өз жұмысын елордалық уақыт бойынша сағат 10.00- Жаңғыру дәуірінде еліміздің кәсіподақтары уақыт сында- «Біздің басты ұранымыз «тұрақты кәсіпорын - тұрақты
де бастады. Съезд жұмысын ҚР Кәсіподақтар федерациясы- рына жауап беретін жаңа даму векторын анықтауы қажет. қоғам - тұрақты ел!» болып табылады. Тұрақтылық - кез-кел-
ның Төрағасы Бақытжан Әбдірайым ашып, қатысушыларды ген қоғамның басты құндылығы. Егер жұмысшы кәсіпорын-
съезд қонақтарымен және күн тәртібімен таныстырды. Кәсіподақтар әлеуметтік-еңбек қатынастары және әле- ның тұрақты дамуына көз жеткізсе, сондай-ақ өзінің заңды
уметтік әріптестік мәселелерін көтеруге және шешуге қа- түрде қорғауға ие екенін және әлеуметтік қамқорлықты
Съездің бірінші бөлімінде шақ­ ырылған қатысушылар білетті қуатты және жасампаз әлеуметтік институт болуы сезінсе, мұндай жұмысшының жанұясындағы жағдай да
мен съезд делегаттары сөз сөйледі. тиіс. жақсы болады. Бұл - өзара байланысты үрдіс.

Қатысушылар алдында ҚР Мемлекеттік Хатшысы 2018 жылдың басынан ҚРКФ бастауыш кәсіподақ ұй- Әлеуметтік әріптестермен, «Атамекен» Ұлттық пала-
Гүлшара Әбдіқалықова сөз сөйлеп, Қазақстан Республикасы ымдарымен өзара жұмыс жүргізуге және байланыс орна- тасымен, компаниялар мен кәсіпорынд­ ар басшыларымен
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың съезге қатысушыларға туға ерекше назар аударуда. Себебі, бастауыш кәсіподақ бірлесіп Қазақс­ танның әр кәсіпорнында әлеуметтік
арналған құттықтау хатын оқыды. Мемлекет басшысының ұйымдары Еңбек адамының әлеуметтік мәселелері мен тұрақтылықты сақтау механизмдері мен стандарттарын
құттықтау хатында бүгінде Кәсіподақтар федерациясы өз қажеттіліктерінің барлық тұсын шоғырландырады. әзірлеуіміз қажет» - деп атап өтті Бақытжан Әбдірайым.
қатарына екі миллиондай адамды біріктіріп отырған еліміз-
дегі аса ірі қоғамдық ұйым екендігі көрсетілді. Өңірлердегі жұмыстар өзектендірілді және осы жылдың ҚРКФ Төрағасы алдағы жылдарға маңызды міндеттерді
басынан Қостанай, Астана, Шымкент, Павлодар, Тараз қа- айқындады, соның ішінде өндірістерде еңбек қауіпсіздігі
«Қазақстан кәсіподақтары жұмыс берушілермен бірлесіп, лаларында, Алакөл курорт аймағында, Меркіде бастауыш мен еңбекті қорғау, жұмысшыны әлеуметтік қорғау саласын
өздеріне еңбек саласын жаңғырту жөнінде жауапкершілікті кәсіподақ ұйымдарының форумдары өткізілді. Осы фо- жаңғырту және жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы
ала отырып, қазақстандықтардың Төртінші өнеркәсіптік ре- румдарға бастауыш кәсіподақ ұйымдарының мыңнан аса медиация мәселесін жаңа сапалы деңгейге шығару сынды
волюцияның жаңа жағдайларына әлеуметтік бейімделуімен төрағалары қатысты. мәселелерге назар аударуды күшейту қажеттігін көрсетті.
айналысатын қозғаушы күш болуы тиіс.
Еңбек дауларының алдын-алу және шешуге мүдделі әріп- Маңызды міндеттердің бірі бүгінде кәсіпорындар мен
Алда сіздерді көшбасшылықты, қажыр-қайрат пен белсен- тестермен серіктестік артуда. ұйымдарда жұмыс берушімен ұжымдық шарт бекітпеген,
ді іс-әрекеттерді талап ететін күрделі міндеттер тұр», - деп яғни құқықтары мен мүдделері нормативтік-құқықтық құ-
айтылған құттықтау хатта. Кәсіподақтар федерациясы мен «Нұр Отан» партиясы, жатпен қорғалмаған жұмысшыларды кәсіподақ қозғалысына
Жоғарғы сот арасында өзара әріптестік туралы меморан- тарту болып табылады.
Мемлекет басшысы заманауи кәсіподақтардың Қазақстан- думдарға қол қойылды. Аталмыш меморандумдар еңбек
ның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы маңызды рөлін заңнамасының сақталуын қоғамдық бақылауды күшейтуге Еңбек жастары үшін білім алуды, біліктілік пен құзырет-
атап өтті. және еңбек дауларын шешудің балама әдістерін қолдануға тілікті максималды түрде қолжетімді ету төртінші міндет
бағытталған. саналады.
Сондай-ақ, Съезд делегаттарының алдында ҚР Еңбек
және әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова, ҚР Жоғарғы соты мен ҚРКФ арасындағы Татуластыру Алдағы бес жылда ҚРКФ алдында тұрған бесінші мін-
Халықаралық Еңбек Ұйымының Қазақстандағы ұлттық орталығын құру туралы Меморандум аясында ҚРКФ кәсі- дет - еңбек нарығының талаптарына сай кадрларды қайта
үйлестірушісі Талғат Өміржанов, «Атамекен» ҚР ҰКП би медиаторлары және соттар арасында еңбек, әлеуметтік дайындау және қайта біліктілікті арттыру мәселелері.
Төралқасы Әлеуметтік сала және әлеуметтік әріптестік және өзге де даулы мәселелерді шешу жөніндегі біріккен
комитетінің төрағасы Талғат Доскенов сөз сөйледі. жұмыстар жүргізілуде. Съезд делегаттары күн тәртібіне қойылған барлық мәсе-
лелерді қарастырды және ҚРКФ Төрағасын сайлау туралы,
Содан кейін Қазақстанның әр өңірінен келген салалық Қазақстанның барлық облыстарында 17 аумақтық кәсіпо- Тексеру комиссиясы жөніндегі Жарғы мен Ережеге түзету-
кәсіп­одақтардың делегаттарына сөз кезегі берілді: «Локомо- дақтар бірлестіктері базасында тараптарды татуластыру лер енгізу туралы, Бас Кеңестің құрамын бекіту және Тек-
тив құрастыру зауыты» АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы орталықтары мен медиация кабинеттері ашылды. ҚРКФ серу комиссиясын сайлау туралы шешімдерді қабылдады.
Нұрлыбек Жұмаш, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қызметкері мамандары еңбек медиациясына қатысты мәселелерді тү-
Анар Нұғманова, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының бегейлі қарастырып, бақылайды. Өткен съезд Қазақстанның ең ірі әлеуметтік-еңбек ұйымы
білім беру бөлімінің әдіскері Николай Смолин және Жам- қатарындағы бағдардың беріктігі мен пікірлердің бірыңғай-
был облысы Кәсіподақ орталығының төрағасы Мейрамбек Еңбеккерлерді жалпылама құқыққа оқытудың бірыңғай лығын көрсетті: ҚРКФ 21 салалық кәсіподақ пен 17 ау-
Төлепберген сөз сөйледі. жүйесін құру аясында «Самрұқ-Қазына» АҚ бірлесіп мақтық кәсіподақтар бірлестіктерін біріктіреді, олардың
«Кәсіподақ көшбасшылығы мектебі» жобасы іске қосыл- қатарында 1,7 миллионнан аса адам бар.
ҚРКФ XXV съезінің екінші бөлімінде күн тәртібіне сай ды. Бұл жоба қызметкерлерді кәсіподақ көшбасшылығы,
жұмыс жүргізілді. құқықтық және қаржылық сауаттылық негіздеріне оқытуға Баспасөз қызметі
бағытталған.
Съезд делегаттарына ҚРКФ ағымдағы қызметі және Қа-

4 № 37 (1241) 05/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС XXV СЪЕЗІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

09.00-09.45 Съезге қатысушыларды тіркеу. КҮН ТӘРТІБІ
10.00-10.05 БАҚ-қа сұхбат беру.
1. «Қазақстан Республикасы Кәсіп­
10.05-10.15 Съездің ашылуы одақтар федерациясы» РКБ ағымдағы
10.15-10.25 Төрағалық етуші: Бақытжан Жарылқасынұлы ӘБДІРАЙЫМ, ҚР қызметі және Қазақстан Республи-
10.25-10.35 Кәсіподақтар федерациясының Төрағасы касындағы кәсіподақтар қозғалысын
жетілдіру жөніндегі алдағы жоспар-
10.35-10.40 ҚР Бас хатшысы Гүлшара Наушақызы ӘБДІҚАЛЫҚОВАНЫҢ лар туралы.
10.40-10.45 алғысөзі.
10.45-10.50 2. Қазақстан Республикасы Кәсіпо-
10.50-10.55 ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина дақтар федерациясының Төрағасын
10.55-11.00 Ерасылқызы Әбілқасымованың алғысөзі. сайлау (өкілеттігін растау) туралы.
11.10 -11.30
Халықаралық Еңбек Ұйымының Қазақстан Республикасындағы 3. Қазақстан Республикасы Кәсіпо-
ұлттық үйлестірушісі Талғат Әбдірахманұлы ӨМІРЖАНОВТЫҢ дақтар федерациясы Жарғысының
алғысөзі. жаңа редакциясын бекіту туралы.

«Атамекен» ҚР ҰКП Төралқасы Әлеуметтік сала және әлеуметтік 4. Қазақстан Республикасы Кәсіпо-
әріптестік комитетінің төрағасы Талғат Қазкенұлы ДОСКЕНОВТЫҢ дақтар федерациясының Тексеру ко-
алғысөзі. миссиясы туралы ережелерді бекіту
«Локомотив құрастыру зауыты» АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы туралы.
Нұрлыбек Қалыбекұлы ЖҰМАШТЫҢ сөз сөйлеуі.
5. Қазақстан Республикасы Кәсіпо-
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ маманы Анар Бауыржанқызы дақтар федерациясының Тексеру ко-
НҰҒМАНОВАНЫҢ сөз сөйлеуі. миссиясын сайлау туралы.

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының білім бөлімінің әдіскері 6. Қазақстан Республикасы
Николай Геннадьевич СМОЛИННІҢ сөз сөйлеуі. Кәсіподақтар федерациясының Бас
Кеңесінің құрамын бекіту туралы.
«Жамбыл облысының Кәсіподақ орталығы» АКБ төрағасы Мейрамбек
Мылтықбайұлы ТӨЛЕПБЕРГЕННІҢ сөз сөйлеуі.
Үзіліс (Кофе-брейк).

ПРОГРАММА ВНЕОЧЕРЕДНОГО XXV СЪЕЗДА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

09.00-09.45 Регистрация участников съезда. ПОВЕСТКА ДНЯ
Интервью для СМИ.
1. О текущей деятельности респу-
10.00-10.05 Открытие съезда бликанского объединения профсо-
Председательствующий: ӘБДІРАЙЫМ Бақытжан Жарылқасынұлы, юзов «Федерация профсоюзов Ре-
председатель Федерации профсоюзов РК. спублики Казахстан» и дальнейших
задачах по совершенствованию про-
10.05-10.15 Приветственное слово Государственного Секретаря РК фсоюзного движения в Республике
10.15-10.25 АБДЫКАЛИКОВОЙ Гульшары Наушаевны. Казахстан.
10.25-10.35
10.35-10.40 Приветственное слово Министра труда и социальной защиты 2. Об избрании (подтверждении
населения РК АБЫЛКАСЫМОВОЙ Мадины Ерасыловны. полномочий) Председателя Федера-
10.40-10.45 ции профсоюзов Республики Казах-
Приветственное слово Национального координатора МОТ в РК стан.
УМИРЖАНОВА Талгата Абдрахмановича.
3. Об утверждении Устава Федера-
Приветственное слово Председатель Комитета социальной ции профсоюзов Республики Казах-
сферы и социального партнерства Президиума НПП «Атамекен» стан в новой редакции.
ДОСКЕНОВА Талгата Казкеновича.
4. Об утверждении Положения о
Выступление председателя профкома АО «Локомотив құрастыру Ревизионной комиссии Федерации
зауыты» ЖҰМАШ Нурлыбека Калыбекулы. профсоюзов Республики Казахстан.

10.45-10.50 Выступление специалиста АО «Мангистаумунайгаз» 5. Об избрании Ревизионной комис-
10.50-10.55 НУГМАНОВОЙ Анар Бауржановны. сии Федерация профсоюзов Респу-
10.55-11.00 блики Казахстан.
11.10 -11.30 Выступление методиста отдела образования Каркаралинского района
Карагандинской области СМОЛИНА Николая Геннадьевича. 6. Об утверждении состава Гене-
рального Совета Федерации профсо-
Выступление председателя ТОП «Профсоюзный центр Жамбылской юзов Республики Казахстан.
области ТОЛЕПБЕРГЕН Мейрамбека Мылтыкбаевича.

Перерыв (Кофе-брейк).

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 37 (1241) 05/10/2018 5

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 5) еңбек жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау, жаппай құқықтық үйретуді белсенді түрде жүзеге асыру
қорғау министрі Мәдина Ерасылқызы өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік; басталды.

ӘБІЛҚАСЫМОВАНЫҢ алғысөзі 6) әлеуметтік әріптестікті дамыту. Жұмыскерлердің өздерінің құқықтары мен міндеттерін
Белгіленген міндеттерге қол жеткізу үшін әлеуметтік-ең- білуі өндірістегі шығындарды қысқартуға, өндірістік жа-
Құрметті Бақытжан Жарылқасынұлы! бек қатынастарын дамытудағы Үкіметтің басты әріптесі рақаттарды төмендетуге ықпал етеді және олардың еңбек
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы- ретінде кәсіподақтарға ерекше роль берілген. құқықтарының қорғалуын қамтамасыз етеді. Бұл маңызды
ның 25-ші съездінің қатысушылары мен делегаттарына Көпжылғы ынтымақтастық барысында Ү к і м е т т і ң іс-шара барлық деңгейдегі кәсіподақтардың белсенді қаты-
Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан ілтипат біл- Кәсіподақтар федерациясымен конструктивті әрі іскерлік суын талап етеді.
діруіме рұқсат етіңіз. қарым-қатынасы орнағанын атап өткен жөн. Әлеуметтік
Бүгінгі таңда Қазақстанда Үкімет, кәсіподақтар мен жұ- әріптестік жөніндегі үшжақты республикалық комиссия Еңбек жанжалдарын болдырмау бойынша профилактика-
мыс берушілер арасындағы үшжақты ынтымақтастық пен форматында, сондай-ақ басқа алаңдар мен сарапшылардың лық шараларды күшейту мақсатында Министрлік Кәсіпо-
әлеуметтік диалогтың тиімді үлгісі әрекет етеді. жұмыс топтарында әлеуметтік-еңбек мәселелерін бірлесіп дақтар федерациясымен бірге тиісті Іс-шаралар жоспарын
Соңғы жылдары кәсіподақтар өздерін әлеуметтік-еңбек талқылау біз үшін дәстүрге айналды. әзірледі.
қатынастарының белсенді қатысушысы ретінде танытып, Кәсіподақтар федерациясының тікелей қатысуымен 2016
Үкімет кәсіподақтарды елдің экономикалық дамуындағы жылы жаңа Еңбек кодексі қабылданып, онда еңбек қаты- Мемлекеттік органдар мен әлеуметтік әріптестердің Еңбек
және қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету- настарының тараптары жұмыс берушілердің, жұмыскерлер жанжалдарын алдын-алу бойынша өзара іс-қимыл алгоритмі
дегі тең құқылы әріптес ретінде қарастырады. мен мемлекеттің мүдделер балансы қамтамасыз етіледі. бекітілді.
Ағымдағы жылғы қаңтар айында Кәсіподақтар федера- Еңбек кодексінде кәсіподақтарға еңбекшілердің құқықта-
циясының тікелей қатысуымен әзірленген Үкімет, жұмыс ры мен мүдделерін қорғауда қажетті құқықтар мен кепіл- Бұл бастамашылықтарды кәсіподақтармен бірге жүзеге
берушілер мен кәсіподақтардың арасындағы 2020 жылға діктер берілген. асыру еңбек ұжымдарындағы тұрақтылықты және еңбек
дейінгі жаңа Бас келісімге қол қойылды. Еңбек кодексін жүзеге асыру еңбек қатынастарын реттеу­ қатынастарының тиімді дамуын қамтамасыз етуге жәр-
Онда әлеуметтік әріптестіктің барлық деңгейінде сақта- дегі қазіргі белгілі бір жетістіктерді көрсетеді. демдеседі.
луы тиіс тараптардың әлеуметтік жауапкершілігі және алға Бүгінгі таңда ірі және орта кәсіпорындардың 90%-ы (тоқ-
қойылған нәтижелерге қол жеткізудегі өзара құрмет қағи- сан пайызы)ұжымдық шарттарға ие, шағын кәсіпорындар 2018 жылдың барысында Кәсіподақтар федерациясының
далары нақты көрсетілген. – 31 % (отыз бір пайыз). тікелей қатысуымен «Еңбек мәселелері жөніндегі кейбір
Бас келісімнің негізгі міндеттері келесі мәселелер бой- Жылдың басынан бастап 2,3 (екі бүтін оннан үш) млрд заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар ен-
ынша бірлескен шараларды жүзеге асыру болып табылады: теңге мөлшеріндегі жалақы берешегі өтелді. гізу туралы» Заң жобасының тұжырымдамасы әзірленіп,
1) экономиканы технологиялық жаңғырту; Соңғы бес жылда еңбек жанжалдарының саны 5 есеге ағымдағы жылдың қыркүйек айында Әділет министрлі-
2) бизнес ортаны түбегейлі жаңғырту; кеміді. Дәл осы кезеңде өндірісте жарақат алғандардың гінің жанындағы заң жобалау қызметі жөніндегі комиссияда
3) халықты ресми және нәтижелі жұмыспен қамтуға және саны 16 %-ға (он алты пайызға) төмендеді. мақұлданды.
еңбек өнімділігін арттыруға жәрдемдесу; Бас келісімді жүзеге асыру шеңберінде біз Кәсіподақтар
4) адами капиталдың сапасын жақсарту; федерациясының белсенді қатысуын талап ететін бірқатар Ендігі алдымызда тұрған мақсат жұмыс орындарын-
шараларды белгіледік. дағы кәсіби тәуекелдерді төмендетуге, жұмыспен қамту-
Біріншіден бұл лайықты және қауіпсіз еңбек жағдайларын дың икемді нысандарының дамуына, әлеуметтік әріптестік
қамтамасыз ету. институтының кеңеюіне бағытталған еңбек заңнамасына
Осы мақсатта Министрлік әлеуметтік әріптестермен бір- түзетулерді әлеуметтік әріптестермен бірлесе әзірлеу болып
лесе отырып, жарақатты және еңбек жағдайлары бар жұмыс табылады.
орындарын төмендету жөніндегі 2019-2021 жылдарға ар-
налған кешенді жол картасын әзірлеуге кірісті. Бұл Сіздердің қатысуларыңызбен жоспарланған әлеумет-
Кәсіподақтар федерациясының еңбекті қорғау және кәсіби тік-еңбек саласының даму бағыттарының бір ғана бөлігі
тәуекелдерді басқарудың заманауи жүйелерін енгізудегі екенін атап өткен жөн.
тікелей қатысуы жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын
сақтап қалуды қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Құрметті съезд қатысушылары, жалпы әлеуметтік-еңбек
Келесі маңызды бағыт жұмыскерлер мен жұмыс бе- саласындағы міндеттерді орындау әлеуметтік әріп­тес­тердің
рушілердің құқықтық сауаттылығын арттыру болып табы- бірлігі мен келісілген ұстанымдарын талап етеді.
лады. Келіссөздер жүргізу дағдыларын және еңбек заңна-
масының негіздерін жұмыскерлер мен жұмыс берушілерге Еңбек нарығы дамуының қазіргі жағдайларында жұмы-
скерлердің лайықты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
үшін біз күш-жігерімізді біріктіруіміз қажет.

Біз Қазақстанда үйлесімді өндірістік қатынастар үшін
мықты негіз бар екені туралы толық сеніммен айта аламыз
және бұл негіз кәсіподақтар болып табылады.

Съезд қатысушыларына жемісті еңбек пен табыс тілеймін.
Назарларыңызға рақмет.

Приветственное слово Национального пройденного нашей организацией – одной из старейших в мнение, что мир стоит на пороге «четвертой промышленной
координатора МОТ в РК многосторонней системе, и по достоинству оценить мно- революции».
гие из существенных достижений, которыми был отмечен
УМИРЖАНОВА Талгата Абдрахмановича этот путь. Есть, однако, опасность, что в дискуссии о будущем сферы
труда технологические перемены, в том числе распростра-
Уважаемые делегаты Съезда! Мандат Международной организации труда с самого нение цифровых технологий и автоматизация производ-
1. Позвольте мне прежде всего выразить глубокую при- начала заметно выделял ее среди остальных учреждений ства, заслонят все прочие вопросы. Мы отдаем себе отчет в
знательность за приглашение МОТ принять участие в этом Лиги Наций – организации, созданной в 1919 году в каче- том, что эти процессы приведут к созданию одних рабочих
важном событии. стве предшественницы Организации объединенных наций. мест и исчезновению других. Спорным остается вопрос о
2. Казахстан является членом МОТ на протяжении 25 лет. Несмотря на то, что созданию Лиги сопутствовало немало том, каким будет итоговый баланс этого «созидательного
В год столетия МОТ, для которого мы разработали специ- трудностей, МОТ с первых дней ее существования развер- разрушения». Наша задача – сделать так, чтобы техноло-
альный брент «МОТ100», - знаменательный момент. Вне нула полномасштабную деятельность. гические инновации приносили максимум преимуществ в
всяких сомнений в истории нашей Организации он станет социальном плане.
важнейшей вехой. Искренне надеюсь, что он запомнится Сегодня, когда мы думаем о будущем сферы труда и
всем, кто примет участие в торжествах, и послужит форми- нашего общества, принципы, зафиксированные в Фи- Но технология – не единственная движущая сила перемен.
рованию позитивного и динамичного образа МОТ в глазах ладельфийской декларации, актуальны как никогда. За Есть и другие – такие как организация труда и производства,
всех ее членов – правительств, организаций работодателей последние два года было проведено более 110 нацио- глобализация, изменение климата, демография. Вот почему
и работников, - а также остального мира. нальных диалогов по вопросам будущего сферы труда. МОТ приступила к осуществлению масштабной инициати-
Объявив о начале реализации Инициативы столетия , В них приняли участие представители правительств, вы, цель которой – изучить вопрос о будущем сферы труда
Генеральный директор не раз подчеркивал, что предстоящая работодателей и работников, и это дало нам возможность в самом широком смысле.
годовщина открывает перед МОТ исключительные возмож- узнать мнение множества людей о том, каким должно
ности. В юбилейный год мы сможем подвести итоги пути, быть будущее сферы труда. Они делились размышлени- Профсоюзы являются одной из самых многочисленных и
ями на эту тему, своими планами и надеждами, но очень влиятельных общественных организаций. Только в регионе
часто - еще и страхами и тревогами. ответственности Московского бюро МОТ насчитывается
свыше 50 миллионов членов профессиональных союзов.
Давайте взглянем правде в глаза. Если ход истории не
повернет в направлении достойного труда и социальной Во многом, благодаря профсоюзам, при переходе к ры-
справедливости, он вполне может развернуться в противо- ночным отношениям в законодательстве были сохранены
положном направлении. Но нельзя считать наше будущее социально-трудовые гарантии работникам, положены осно-
заранее определенным. Достойный труд для всех – реаль- вы социального диалога и трехстороннего сотрудничества.
ная цель, но достичь ее должны мы сами. Для этого волну
перемен необходимо развернуть в нужном направлении, а Профсоюзы сумели выстоять и реформироваться в годы
не просто ей противостоять. перемен и нелегких испытаний, выпавших на долю всего
постсоветского общества.
Именно с этой целью МОТ и сформировала Глобальную
комиссию по вопросам будущего сферы труда, создание При доминировании системы рыночных отношений и
которой стало частью нашей инициативы в связи с пред- частного капитала изменились и функции профсоюзов - от
стоящим в 2019 году столетием Организации. социально-бытового обслуживания и контроля - к повсед-
невной защите и борьбе за социально- экономические права
Сфера труда, как нам всем известно, меняется, и темпы, трудящихся.
масштабы, глубина перемен, которые она сегодня пере-
живает, не имеют прецедентов. Существует единодушное Сегодня профсоюзы сталкиваются с серьезными вызова-
ми, от преодоления которых зависит и благосостояние всех
работников и судьба цивилизованных трудовых отношений,

6 № 37 (1241) 05/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

а именно: • Соблюдение и продвижения прав профсоюзов, предот- нашими профсоюзными партнерами в регионе и, по необ-
• Растущее число нарушений прав профсоюзов (увольне- вращение нарушений; ходимости, предоставляем им методическую и консульта-
тивную помощь
ния, угрозы, аресты, физические расправы за профсоюзную • Повышения качества и охвата коллективных переговоров
деятельность); и договоров; Профсоюзы региона активно участвуют в формировании
и реализации политики МОТ, продвижении и соблюдении
• Увеличивающиеся случаи спонтанных забастовок и • Усиление роли профсоюзов в разрешении трудовых международных трудовых стандартов, ценностей и прин-
нерегулируемых трудовых конфликтов; споров; ципов МОТ.

• Растущее распространение незащищенных форм занято- • Продвижение уровней минимальной социальной защиты И сегодня, мы надеемся, что Внеочередной Съезд ФПРК
сти со всеми исходящими последствиями (принудительный для всех трудящихся; внесет новшества в работе профсоюзного движения в со-
и детский труд; торговля людьми и нелегальная трудовая ответствии с международными стандартами.
миграция; заемный труд и неформальная экономика); • Подготовка и обучения профессиональных профсоюзных
кадров и специалистов; Желаю успеха в работе Съезда.
• Уменьшающаяся и стареющая членская база. Благодарю.
Исходя из этого, приоритетными направлениями деятель- • Полноценное участие профсоюзов в формировании и
ности Бюро трудящихся в регионе являются: воплощении национальной политики в сфере труда.

Для реализации этих целей мы тесно сотрудничаем с

Приветственное слово Председатель Профессиональные союзы, имеющие в республике бо- высоким требованиям с точки зрения профессионализма.
Комитета социальной сферы и социального лее чем столетнюю историю развития, вступило в стадию Наши общие и первостепенные задачи сегодня - мо-
партнерства Президиума НПП «Атамекен» качественной модернизации.
дернизация экономики, рост производительности труда,
ДОСКЕНОВА Талгата Казкеновича Необходимость реформирования профсоюзного движе- создание новых эффективных рабочих мест с достой-
ния Казахстана обусловлена невозможностью раскрытия ными условиями труда и высокой заработной платой и
Уважаемый Бақытжан Жарылқасынұлы! потенциала профсоюзов в существующих реалиях, в то как следствие, повышение качества жизни трудящихся.
Уважаемые делегаты и участники съезда! время как, находясь на этапе социальной модернизации,
Казахстан нуждается в сильных профсоюзах. Каждая из сторон трудовых отношений, безусловно,
От имени Национальной палаты предпринимателей имеет свои интересы, но это не исключает возможности
Республики Казахстан «Атамекен» приветствую делегатов В эпоху глобальных технологических, экономических их согласования.
и участников XXV съезда Федерации профсоюзов! и социальных изменений, профсоюзам необходимо опре-
делить свой вектор развития в соответствии с новыми Основой такого согласования должна быть общая за-
целями и задачами, механизмами и навыками работы в бота о развитии производства и повышение его эффек-
условиях рыночной экономики, тивности, обе стороны заинтересованы в социальной
стабильности на предприятии.
Федерация профсоюзов остается на сегодняшний день
самой авторитетной и влиятельной организацией трудя- Необходимо активизировать наши действия в разработ-
щихся и сможет придать новый смысл профсоюзному ке решений по вопросам занятости, трудовых отношений,
движению Казахстана. охраны труда.

В новых экономических условиях взаимодействие биз- Выражаю уверенность в плодотворных результатах
нес – сообщества и профсоюзов должна осуществляться работы съезда и надеюсь, что они дадут новый импульс
через конструктивный диалог в рамках социального пар- развитию партнерских отношений с работодателями.
тнерства, т.к. социальное партнерство – это партнерство
равных. Желаю всем участникам съезда плодотворной работы и
успехов!
Мы все заинтересованы в том, чтобы наши коллективы
были трудоспособными, чтобы наши люди, которые тру-
дятся на заводах, шахтах, предприятиях отвечали самым

Құрметті қонақтар!!! Бұл кеңес жұмысшылардың жұмыс уақытын, әлеуметтік Құрметті Төраға!
Құрметті съезд делегаттары! жағдайын, еңбекақысын, қауіпсіздігін қадағалап, менед- Қадірменді делегаттар!
жментке өзінің ұсыныстарын енгізе бастады. Міне, осы
Мен Жұмаш Нұрлыбек Қалыбекұлы «Локомотив ұсыныстардың нәтижесінде біздің зауытта, еңбеккерлерге Мен, Нугманова Анар Бауыржанқызы, «Маңғыста-
Құрастыру зауытының» бастауыш кәсіподақ ұйымының біраз жағдайлар жасалған деп айтуға барлық негіз бар. умұнайгаз» акционерлік қоғамының жергілікті кәсіпо-
төрағасымын. дағының қарапайым мүшесімін.
Атқарылған жұмыс нәтижелері жұмысшылардың көңілі-
Дүние жүзінің ең беделді өнеркәсіптерінің әрқашанда нен шығып жатқанын байқауымызға болады. Бүгінгі таңда біз еліміздің кәсіподақтар қозғалысының
жоғарғы орынға қойып, жіті қадағалайтын саласы бұл - күрделі, бірақ қызықты кезеңін бастан өткеріп жатырмыз.
еңбек қауіпсіздігі. Елбасы еңбек адамының қауіпсіздігі Қазіргі таңда зауыт өз қарамағында 700-ден аса адамды
мен еңбекті қорғау мәселесіне үнемі көңіл аударып келеді. жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Зауыт жұмысшыларының Әрине, жас болғаннан кейін, әлеуметтік желі, бейресми
Соңғы жылда Кәсіподақтар федерациясы осы салаға, еңбек 70%-ы, яғни 500-ден аса жұмысшы - жастар. топтарға құлақтарымыз әрдайым түрік жүреді.
қауіпсіздігінің ең маңызды сала болуына аса назар аударып,
жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Өндірістік кеңестің ауқымды жұмысы арқасында қазіргі Жылдың басында «Фейсбук» әлеуметтік желісінде
уақытта зауыт басшылығымен кәсіподақтың бірлесе отырып Кәсіподақтар федерациясы, еліміздегі «кәсіподақтардың
Қазіргі таңда Кәсіподақтар федерациясының аса негіз- жасалған әрекеттер, жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігінің проблемасы мен келешегі» деген дискуссияны бастады.
ге алып отырған бағыты бұл кәсіпорындарда - өндірістік жоғарғы көрсеткіштеріне қол жеткізіп отыр.
кеңестерді қайта құрып, мәртебесін айқындау. Шынын айту Біз үшін бұл дискуссия өте қызық және мәні зор болды.
керек, қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 12 000 Жұмысшылардың ас мәзіріне де аса назар аударады. Жұ- Өзіміздің жұмысымызға өзіміз сыни көзқарас қалып-
мекемеде өндірістік кеңестер жұмыс атқарып тұрған бол- мысшылардың күнделікті түскі асы - 100 теңге, бұл - Астана тастыру батылдықты және байсалдылықты талап етеді.
са, оның 11000-ы гуманитарлық, медициналық салада, ал қаласы бойынша ең төменгі баға. Өз ойларымды мен де жібердім.
өндірістік кеңестердің ең керек аумағы завод-фабрикаларда Шыны керек, осы кезеңнен бастап кәсіподақ әлеміне
бұл кеңес 1000 мекемеде ғана қолданылады. Осындай кішкентай да болса, өзекті мәселелердің шешімін қызығушылығым арта бастады.
табуға өндірістік кеңес - бізге таптырмас құрал. Қазақстан Сөйтсем, өзіндік құндылықтары бар, рухани әлем екен!
Жақында Федерацияның және салалық көлік кәсіподағы- аумағындағы барлық зауыт-фабрикалар өндірістік кеңестің Сондай-ақ, Жоғарғы Сотпен бірлескен, жанұяны, та-
ның бастауымен Локомотив Құрастыру зауыты аясында қажеттілігін түсініп, қолданысқа енгізілсе, нұр үстіне нұр мыр-танысты, әр-түрлі азаматтарды татуластыру жобасы
өндірістік кеңестің өзектілігі жайында ауқымды жиналыс болар еді. аясында Татуласу орталықтары да ашыла бастады.
жүргізілді. Осы жиында көтерген мәселелер өндірістік Медиацияның не екендігін білсек, татуласудың алдыңғы
кеңестің біздің мекемеде жандануына алып келді. «Тұрақты кәсіпорын, тұрақты қоғам, тұрақты мемлекет» қатарында кәсіподақтың жүргендігі, жүрегімді елжіретіп
- еңбектің негізгі философиясы!!! жіберді.

Федерация өзінің жұмысын модернизациялауды күн
тәртібіне енгізді. Өте дұрыс, уақытылы қадам!

Бізге Федерацияның бастауыш ұйымдармен байланыс
орнатуы, қатардағы кәсіподақ мүшелерінің ролін арттыру
бағыты ұнайды.

Бастауыш кәсіподақтар форумдары біз үшін жаңа талпы-
ныс, бастама болып отыр.

Осы арада отырған жастар осындай тенденцияны қол-
дайды!!!

Құрметті съезд делегаттары!
Менің ойымша кәсіподақ модернизациясы Елбасының
«Сананы жаңғырту» концепциясымен сабақтасып жатыр!
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, осы бағыт заманауи
тенденцияға сәйкес деп ойлаймын!
Назарларыңызға рахмет!

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 37 (1241) 05/10/2018 7

ҚАНДАЙ ҒАЖАП! государства Нурсултана Абишевича Назарбаева Федерация мается повышением научно-теоретического уровня нашего
Әрбір облыста еңбек қатынастарын, тұрмыстық, жанұялық совместно с АО «Самруқ-Қазына» организовала проект движения.
мәселелерді соттан тыс шешетін осынау институттар қа- «Школа профсоюзного лидерства», которая реализуется
лыптасуда. в нескольких регионах страны, а начала свою работу в За истекший год ФПРК провело 5 научно-практических
Қоғамдағы әлеуметтік шиеленіс потенциалын түсіруге, Мангистауской области. конференции по различным аспектам социально-трудовых
туған-туысты біріктіруге бағытталған іс-қимылды кәсіподақ процессов в стране, также международным трендам соци-
өз мойнына алып отыр. Представители отраслевых профсоюзов нашей области альной справедливости и достоиного труда.
Бұл үлкен жауапкершілік! получили возможность повышать квалификацию, совер-
шенствовать навыки по профсоюзому менеджменту. Мы получили основы новых теории и направлении в
Уважаемые делегаты съезда! глобальном мире труда!
Хотела бы отметить, что динамика деятельности ФПРК На данный момент более 50 представителей профсоюзов
напрямую позитивно влияет на работу первичных орга- прошли обучение в школе, такой подход способствует по- Этот тренд мы поддерживаем!
низации. вышению оптимимза рядовых членов профсоюза. Мы, молодежь, выражаем уверенность, что будущее за
Новое дыхание в деятельности Федерации профсоюзов сильными профсоюзами, авторитет которых должен ба-
дает нам надежду на долгосрочные перспективы в будущем. Эти шаги дают основания полагать, что мы способны зироваться на активной поддержке молодых, чьи дела и
В рамках реализации 5-ти социальных инициатив Главы стать созидающей организацией, которая способна ре- помыслы в первую очередь направлены на процветание
шать возникающие проблемы на основе компромисса страны - Республики Казахстан!
и диалога. Справедливость! Солиданость! Созидание!

Нас радует, что Федерация профсоюзов планомерно зани-

Құрметті Гүлшара Наушақызы! лы жоғары білім, шағын несие үлесін арттыру - жастарға наших вузов не могут устроиться по специальности. Моло-
Құрметті Съезд делегаттары! берілген жаңа мүмкіндіктер деп есептейміз. Бұл бағдарлама дому специалисту не доверяют, мотивируя это тем что нет
бүкіл жастарға серпін берді. Осы серпіліс кәсіподаққа да опыта работы. Поэтому необходимо ускорить процессы по
Мен, Смолин Николай, Қаздауысты Қазыбек бидің Қарқа- келді деуге болады. дуальному обучению, интегрировать теорию и практику.
ралы елді мекенінен сәлемді жеткізіп келдім! Қалада жоғары
оқу дипломын алып, туған жеріме оралып, аудандық білім Будучи членом профсоюзного молодежного совета «Ке- Для развития трудовой сферы имеет смысл передать
бөліміне әдіскер болып орналастым. лешек», хочу сказать, что мы в Карагандинской области профсоюзным центрам по согласованию функции трудоу-
регулярно проводим тренинги, семинары по актуальным стройства, по повышению квалификации по примеру центра
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» вопросам социально – трудовой сферы и развитию профсо- занятости.
мақаласында айтылған - ұлттық сананы нығайту, латын әліп- юзного движения, а также повышения профессиональных
биіне көшу, бәсекеге қабілеттілікті күшейту секілді басым знаний и навыков трудовой молодежи. Конечно, для повышения доверия и вовлечения совре-
бағыттар ең алдымен бізге, жастарға арналған. Президенттің менной молодежи необходимо совершенствовать систему
бес әлеуметтік бастамасындағы қолжетімді баспана, сапа- Міне, осы 2-3 күн бұрын кәсіподақ жастарының әлеу- членских взносов для повышения прозрачности и ясности
меттік оптимизімін туғызған еңбек жастарының алғашқы в деятельности профсоюзов.
форумы өтті, Жамбыл облысында 200-ден астам әр түрлі
кәсіподақ саласынан жан-жақты жас мамандар ағымдағы Кәсіподақтың жұмысы бүгінгі таңның трендтеріне сәйкес
өзекті мәселелерді, құзыретті мен дағдыларын дамытуы болуы шарт.
туралы ашық түрде талқылауға жиналған болатын. Бұл
форумда лайықты еңбек, әлеуметтік әділеттілік, еңбек қа- Ең бірінші, Кәсіподақтар Федерациясы бастауыш кәсіп­
тынастары жан-жақты ашық талқыланды. Кәсіподақтың одақтардың ролін арттыруды ұсынып отыр. Біз мұндай
жас мүшелері осынау бастаманы толықтай қолдайды. Осы бастаманы қолдаймыз!
форумның өтуі жастарға серпіліс берілгені байқалды.
Съезге менің ұсынысым кәсіподақтардың жұмысын ашық,
Хочу сказать, что сегодня многие выпускники высших қоғамдық бақылау деңгейіне жеткізу керек! Бұл өмір та-
учебных заведений возвращаются в сельские регионы в лабы!
качестве молодых специалистов по программе «С дипло-
мом в село». Благодаря этому для молодых специалистов Салалық кәсіподақтар өзінің жұмысын қатардағы кәсіп­
предусмотрены подъемные. Для них создаются условия одақ мүшелері, сарапшылық қоғам, ғалымдармен бірге
возможности для получения финансовой помощи. отырып жүргізуі керек! Сонымен бірге еліміздегі еңбек
қатынастарының дамуы, дүниежүзілік тенденциялар бо­
Но в то же время есть такие факты, когда выпускники йынша ұлттық баяндама болса, дұрыс болар еді.

Назарларыңызға рахмет!

Құрметті Гүлшара Наушақызы! сы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасы Кәсіодақтар федерациясының
Құрметті Бақытжан Жарылқасынұлы! Саяси тұрақтылық пен ауызбірліктің жемісі. Еңбек қоға- 2018 жылдың өн бойынша атқарып келе жатқан жұмысы
мының биікке көтерілгенінің айқын белгісі. Рухани және ашығын айтайық, жер-жердегі кәсіподақ ұйымдарында ғана
Қадірлі съезд делегаттары! әлеуметтік бірліктің өзара үйлесімімен дамуының нәтижесі емес, қоғамда да қызу талқыланды. Пікір алуандығының
деп санаймыз. нәтижесінде кәсіподақ ұйымдарының жұмысын жаңғырту
Бүгінгі мәртебелі жиынның мінберінен айтылып жатқан жан-жақты қолдау тапты. Азаматтық қоғам институттары
әрбір ой-пікірге құрметпен қарай отырып, біз де міндет Бұл ортақ тірліктің қазанында, әрине, кәсіподақ ұйымдары арасында Елбасының сарабдал саясатын іске асыруда кәсіп­
пен парыз тұрғысында бірқатар өзекті мәселеге назар ау- да ұйымдастырушылық белсенді жұмыстарымен қайнап одақ ұйымдарының саяси белсенді позициясы қалыптасып
дарғымыз келеді. жатуы - өте қажетті іс.Себебі, өз табиғатында кәсіподақ ұй- отыр. Тіпті батыл қадамдар жасауды ұсынады. Әсіресе,
ымдары қоғамдық құндылықтардың қамқоршысы болуы тиіс. жастар.
Кәсіподақ мүшелері дегеніміз - Қазақстанның түкпір-­ Кәсіподақтар өзінің жүріп өткен жолында әрдайым еңбек
түкпірінде әр салада өз мамандықтары бойынша жұмыс адамының құқығын қорғауға мүдделі болып келеді. Әлеу- Ой тоғыстарының негізгі түйіні - кәсіподақтар өз мәселе-
істеп жатқан еңбеккер адамдар. Сондықтан да, елімізде меттік бірлік пен әріптестікті нығайтуды үнемі алға қояды. лерінде ашық әрі жариялылықпен жұмыс істеу қажеттігін
болып жатқан саяси оқиғаларға да, тарихи кезеңдерге де, жақтайды. Барлық аймақтағы аумақтық кәсіподақтар бір-
соның ішінде өздері мүше болып табылатын кәсіподақ Міне, осы негізгі міндеттің орындалуы мен көпшілікті лестігі мен салалық кәсіподақтардың тығыз қарым-қатына-
ұйымдары жұмысына да назар аударатындығы жасырын қамту мәселесін уақыт талабына сай қайта жаңғыртуды ста, жүйелі, үйлесімді, әрі ықпалдастықты күшейтіп, жер-
емес. Сондықтан да, сергек қарайтын кәсіподақ мүшелері жүйел­ і қолға алып, жүзеге асыру қажеттілігі сезіліп отыр. гілікті атқару органдарымен, құқық сақтау мекемелерімен,
еліміздің осы екі ғасыр тоғысындағы өркениеттің өрелігі Бұл әуелі кәсіподақ ұйымының әлеуметі мен белсенді үкіметтік емес ұйымдармен іскерлік байланыс орнату,
биікке көтерілгенін айта отырады. Қазақ халқының тарихтан қызметінің бағасын көрсетеді. Жұмыскерлер мен жұмыс жұртшылықтың көкейіндегі мәселені шешуде кәсіподақ
өткен жетістіктерін әр уақытта мақтан етеді. Біздің бар- берушілер арасында дәнекерлік қызметін айтқанда, жер- ұйымдары жанынан алғаш ашылған татуласу орталығының
лық кәсіподақ ұйымдары, еңбек адамдары елімізде болып гілікті атқару органдарымен өз өкілеттігіне сай әлеуметтік жұмысын жандандыру, қоғамдық қабылдауларды тұрақты
жатқан ұлы оқиғалардың барлығына қолдау көрсетеді, соны әріптестікпен ықпалдасу бағытын шын ынтамен жүргізбесе, өткізу, «Еңбек шартын жасаңыздар!» акциясын орындауға
мақтан етеді. бұрынғыдай бірсарынмен уақыт өткізіп алудың енді ақта- атсалысу сияқты жаңа жобалар мен нақты қадамдар әлеу-
майтын дағды екенін айтуға тиіспіз. метке жақындаса түскенін айта кетуге болады.
Қазақстан екі ғасыр тоғысында өркениеттің өрелі биігіне
көтерілді. Көктен де, көптен де тілейтін жалпыадамзаттық Еңбек қатынастарын реттеудің өзі ғылыми талдау мен Күші кеше, Жамбыл облысында өткен «Еңбек жастары-
игіліктер жасалды. Қазақ елінің тарихи кезеңде қол жеткіз- зерттеу еңбектеріне арқау болуы - ол тек құқықтық сауат- ның» республикалық форумының жұмысы, оған қатысқан
ген барлық жетістіктері мен табыстарын бүгінгі ұрпақ, сөз тылық емес, кәсіподақтардың жұмысын жаңаша жаңғыртуға еліміздің әр түкпірінен келген 200 ұл-қыздың, әртүрлі ма-
жоқ мақтан етеді. Қазақстан мемлекетінің зор табыстары жол ашады. мандық иелерінің жарқын пікірлері, сөз жоқ, кәсіподақ
халық айтып отырғанындай, тарихи тұлғаға айналған Елба- қозғалысына жастарды көптеп тартудың келешек үшін мәні
Кәсіподақ ұйымдары мүшелерінің қоғамдық-саяси жұ- зор екені айқындала түсті.
мыстарға белсене атсалысуы жастардың жалынды күш-
жігерімен, білімімен, азаматтық ұстанымымен, еңбегімен Сондай-ақ, белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері,
көрінсе, ал кәсіподақ жетекшілерінің ұрпақтар сабақтас­ Парламент Мәжілісінің депутаттары, саясаттанушылар
тығын сақтай отырып, қоғамдағы көшбасшылығы мен та- мен ғалымдар да еңбек жастарының кәсіподақ қозғалысын
нымалдығы олардың талантты, жаңаша қызметі мен мем- жаңғыртуға деген болмысы мен ой-санасына, ынта-жігері-
лекеттік басқарудың әртүрлі буындарында тәуелді екені не, разылық танытқанына куә болдық. Мұндай деңгейдегі
анық байқала бастады. алқалы жиынның өзі кәсіподақтың ұйымдастыру жұмы-
сында ашықтық, жариялылық және ауқымдылық беделі
Кәсіподақ ұйымдарына осындай заман талабы тұрақты қамтылады деп білеміз.
сенім мен өсу деңгейін қалыптастыруға лайықты жәрдем-
десетіні аймақтарда анық көрінуде. Рахмет!

«Кәсіподақ - ол менің ата-әжем, кәсіподақ - ол менің «Жамбыл облысының Кәсіподақ орталығы»
әке-шешем, кәсіподақ - ол біз!» деген әдемі сөз болып АКБ төрағасы Мейрамбек Мылтықбайұлы
қалмауы керек. Халықтық ұйымның дәстүрлі әлеуметінің
әлеуметтік бірлікке қызмет етуіне жаңа мазмұндық сипа- ТӨЛЕПБЕРГЕННІҢ сөз сөйлеуі
тымен жол ашылуының мәні зор.

8 № 37 (1241) 05/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Доклад Председателя ФПРК становится цифровизация, искусственный интеллект, шой работе подключились первичные профсоюзные
Бақытжана ӘБДІРАЙЫМ роботизация производств. организации. Тем самым задается импульс снизу, чтобы
профсоюзы на местах и в центре могли активней уча-
Құрметті съезд делегаттары! В то же время мы чувствуем внешнее влияние дефи- ствовать в программах социального партнёрства.
цита таких неприложных ценностей, как: социальная
Біздің съезд еліміз, қоғам үшін жауапты, қарқынды справедливость, право на труд, безопасный труд. С начала 2018 года ФПРК усилила акцент на работу и
дамып келе жатқан кезеңде өтіп жатыр. взаимодействие с первичными профсоюзными организа-
Способны ли мы отвечать на эти глобальные вызовы? циями, которые аккумулируют весь спектр проблемных
Осынау әлеуметтік оптимизмге серпін берген На сегодняшний день профсоюзы является крупней- вопросов и ожиданий Человека Труда.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: шей общественной организацией в сфере защиты прав
рухани жаңғыру» мақаласы сананы жаңғыртуға бағыт- и интересов человека труда, членскими организациями Активизирована работа в регионах и с начала года про-
талған 5 әлеуметтік бастамаға негізделеді. которой являются 21 отраслевой профсоюз, 16 террито- ведены Форумы первичных профсоюзных организаций
риальных объединений профсоюзов, которые объединяют в городах Костанай, Астана, Шымкент, Павлодар, Тараз,
Төрткүл дүниеде адамның болмысын өзгертуге қа- в своих рядах около 2 млн. миллиона членов. курортной зоне Алаколь, Мерке. В данных форумах при-
білетті құбылыстар жүріп жатыр. Общее количество профсоюзных организаций состав- няли участие более тысячи председателей первичных
ляет более 18 тысяч. профсоюзных организаций.
Жасанды интеллект, сандық технология, роботтан- Это социальная сила, объединяющая в своих рядах весь
дыру - әлеуметтік ландшафты өзгерте отырып, еңбек спектр рабочих профессий: от металлурга до учителя, Наши профсоюзы должны активно участвовать и про-
қатынастарына түбегейлі әсер ететін трендтер. Елімізде от врача до нефтянника, от машиниста до сварщика, от двигать социальное партнерство во всех органах, как в
әлеуметтік-еңбек қатынастарын да трансформациялау шахтера до строителя. регионе, так и на местах.
мәселесі өзекті. И когда в стране набирают обороты процессы модер-
низации сознания и социального рывка, в связанные с В связи с этим, расширено сотрудничество с заинте-
Біз осындай мүмкіндігі зор кезеңде өмір сүріп, мате- социальными инициативами Президента Республики ресованными партнерами по предупреждению и разре-
риалдық игіліктер жасап жатырмыз. Казахстан Н.А. Назарбаева, Федерация профсоюзов, шению трудовых конфликтов.
как социально ответственная организация, взяла курс
Уважаемые делегаты съезда! на модернизацию своей деятельности, потому что про- Подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве
фсоюзы должны быть в авангарде модернизационных между Федерацией профсоюзов и партией «Нур Отан»,
Наш съезд проходит на подъёме духовного и нацио- процессов, чтобы определить новый вектор развития в направленные на усиление общественного контроля за
нального сознания, мощный импульс которому придал соответствии вызовами времени! соблюдением трудового законодательства и примене-
Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев Именно профсоюзы должны быть мощным и созида- ния альтернативных механизмов разрешения трудовых
в своих программных документах: «Новые возможно- тельным социальным институтом, способным ставить споров.
сти развития в условиях четвертой промышленной ре- и решать вопросы социально-трудовых отношений и
волюции», «Пять социальных инициатив» и «Рухани социального партнерства: от каждого предприятия до Теперь вместе с ведущей политической силой мы удво-
жаңғыру». Правительства. им наши усилия в этом направлении.
В этих условиях, особенно важно, что бы к этой боль-
Сегодня мы видим, как контуры четвертой промыш- В рамках продвижения правового всеобуча мы под-
ленной революции стали реальностью в нашей стране: писали Меморандум о создании Татуласу орталығы
главными трендами в социально-трудовых процессах (Центры примирения) между Верховным судом РК и
ФПРК, в рамках которого проводится совместная работа
профессиональными медиаторами ФПРК и судами по
разрешению трудовых, социальных и других споров.

В каждой области Казахстана на базе 17 террито-
риальных организаций профсоюзов созданы центры
примирения сторон и кабинеты медиации. Специали-
стами профсоюзов активно рассматриваются дела по
трудовой медиации, поскольку медиация–природная
суть профсоюзов и главный инструмент консенсуса в
социально-трудовых спорах!

В рамках создания единой системы правого всеобу-
ча совместно с АО «Самрук-Казына» запущен проект
«Школа профсоюзного лидерства», направленный на
обучение работников основам профсоюзного лидерства,
правовой и финансовой грамотности.

Уже состоялся первый выпуск данной Школы в раз-
личных регионах Казахстана, где обучение прошли 67
лидеров первичных организаций профсоюзов.

Құрметті әріптестер!

Өздеріңіз білетіндей, 31 қаңтарда ҚР Үкіметі, респу-
бликалық жұмысшылар бірлестіктері мен республика-
лық жұмыс берушілер бірлестіктері арасында 2018-2020
жылдарға арналған Бас келісімге қол қойылды.

Осы құжатта әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу
және оны бірігіп жүзеге асыру бойынша негізгі бағыттар
қарастырылған.

Бас келісім негізінде жергілікті атқарушы органдармен
және әр өңірдегі жұмыс берушілер бірлестіктерімен 20
салалық, 16 аумақтық келісім бекітілді. Келісімді жүзеге
асыру үшін әлеуметтік әріптестер Іс-шаралар жоспарын
(Жол картасын) әзірлеп, бекітті.

Келісімде алдағы уақытта мемлекет, жұмыс берушілер
мен жұмысшылар арасында әлеуметтік жауапкершілікті
бөлуге қатысты мақсаттар көрсетілген. Келісімнің басым
мақсаттары ретінде жұмысшылардың лайықты еңбекке
құқығы, жұмысшылар мен олардың жанұяларының өмір
сүру сапасын арттыру көрсетілген.

Құжатта еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды
арттыруға, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәсе-
лелерін жетілдіруге, экономика салаларында еңбекақы
жүйесінің негізгі қағидалары бойынша келісілген ұсы-
ныстарды әзірлеуге баса назар аударылған.

Уважаемые соратники!

Нашим главным лозунгом и девизом является принцип
«стабильное предприятие - стабильное общество – ста-
бильная страна!».

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 37 (1241) 05/10/2018 9

Стабильность является главной ценностью любого Изменения в мировых социально-экономических про- безопасности на своем рабочем месте, так же как ра-
социума. Если работник чувствует, что предприятие цессах, связанные с цифровизацией и роботизацией ботодатель.
стабильно развивается, что он защищен и окружен со- производств, оказывают огромное влияние на жизнь
циальной заботой, то и в семье у такого работника будет работников по всему миру. 3. Для координации деятельности производственных
стабильность, и в стране будет порядок. советов на местах надо добиться создания Совета по
По прогнозам Международной Организации Труда, безопасности и охране труда как в рамках региональных
Это взаимосвязанный процесс и это есть диалектика большинство популярных ныне у нас профессий поте- трехсторонних комиссий, так и при Республиканской
социального развития. ряют свою актуальность в ближайшее десятилетие. В трехсторонней комиссии.
особенности такие, как юристы, бухгалтеры, переводчи-
Вместе с социальными партнёрами, Национальной ки, отдельные работники производственной сферы. Эти 4. Содействовать присоединению Казахстана к между-
палатой «Атамекен», руководителями компаний и пред- перемены cтавят новые задачи профсоюзному движению, народной программе Vision Zero («Нулевой травматизм»),
приятий нам необходимо выработать механизмы и стан- возлагая на нас особую ответственность. разработанной Международной ассоциацией социально-
дарты поддержки социальной стабильности на каждом го обеспечения и запущенной в Сингапуре в сентября
предприятии Казахстана. В связи с этим, в современном мире термин «рабочее 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасно-
время» становится все более призрачным. Если нет по- сти и гигиене труда. Программа нулевого травматизма
Одним из важнейших элементов социальной стабиль- нятия «рабочее время», нет понятия «рабочее место». А представляет собой алгоритм действий работодателя
ности является Трудовой договор, который защищает если эти категории будут утрачены, то возникает пробле- по предотвращению производственного травматизма,
права работника, поэтому мы приняли партнерское уча- ма глобальной переработки всей законодательной базы, и строится на «золотых правилах» стратегии «нулевого
стие в Республиканской акции «Заключите трудовой регулирующей законодательные отношения работников травматизма».
договор!», стартовавшей 1 марта текущего года. и работодателей.
Настоящая программа уже применяется в Российской
Сегодня при участии профсоюзных организации более Приходится признать, что наше трудовое законода- Федерации.
7,5 тысяч работодателей легализовали трудовые отноше- тельство ещё отстает от вызовов нынешнего времени.
ния со своими работниками и заключили с ними более Вторая задача заключается в поддержке и помощи
30 тысяч трудовых договоров. Рано или поздно эти тенденции будут преобладать и социальной защиты Человека Труда.
в Казахстане. На эти вызовы мы должны найти ответы.
Так, по состоянию на 1 сентября 2018 года по респу- Профсоюзы должны незамедлительно реагировать
блике заключено коллективных договоров - 79 416, охват Поэтому третьим элементом социальной стабильности на факты нарушения трудового законодательства, та-
составляет 34,4% от общего количества действующих является непрерывное совершенствование и обучение кие как: невыполнение обязательств перед гражданами
предприятий и организаций страны. Из них на предпри- новым навыкам и знаниям самими людьми. Этот тезис при увольнении, задержку зарплат, отпускных и других
ятиях республики, где действуют профсоюзы, заклю- озвучил в своем послании Глава государства и мы его выплат и пособий.
чено свыше 17 тысяч коллективных договоров, охват будем всячески продвигать.
составляет 97 %. Соблюдение трудовых прав - важнейшая обязанность
Сегодня государство создает возможности для квали- профсоюзов.
Вторым важнейшим элементом социальной стабильно- фикации и переквалификации профессионального уровня
сти является содействие созданию безопасных условий для всех желающих граждан, компенсирует и создает им Сегодня достаточно правовых и организационных
труда. условия для лучших условий жизни. инструментов, для решения социально-трудовых на-
рушений на местах: это и Коллективные договоры, и
Согласно данным статистики уполномоченного орга- Поэтому профсоюзам предстоит стать высокоинтел- Производтвенные советы по БиОТ и Центры примире-
на по труду по состоянию на 01 августа текущего года, лектуальной штабом, который имеет свои конструктив- ния «Татуласу орталыгы», а также правоохранительные
количество пострадавших составляет 842 человек, из ные предложения на решение этих проблем, и помогать органы и трехсторонние комиссии.
них 114 смертельных случаев. государству решать эти проблемы, решать их совместно.
Нам необходимо совместно с социальными партнёрами
Мы уверены, что наряду с администрацией предприя- В этом заключается суть и философия принципа «ста- вывести на новый качественный уровень вопросы меди-
тий, есть и вина профсоюзов в этой печальной статисти- бильное предприятие-стабильное общество-стабильная ации между работодателями и работниками.
ке. Высших ценностей, чем жизнь и здоровье человека страна»!
быть не может. Каждый случай травматизма на рабочем «Татуласу орталыгы» - Центры примирения, которые
месте должен рассматриваться профсоюзами как серьёз- *** мы открыли совместно с Верховным судом должны стать
ное чрезвычайное происшествие! Мы должны бить во все источником сближения работников и работодателей, а не
колокола, привлекать все стороны к каждому отдельному Кәсіподақ қозғалысын жаңғыртудың жаңа кезеңін- точкой раздора перед судом.
случаю травматизма. де мүдделі тараптардың күштерін біріктіру қажет деп
есептейміз. Третьей задачей для нас является дальнейшее вовлече-
Поэтому для существенного снижения уровня про- ние в профсоюзное движение работников предприятий и
фессиональных рисков и создания безопасной среды Кәсіподақтар федерациясы түрлі деңгейдегі әкімдік- организаций не имеющих на сегодня коллективных дого-
на рабочих местах мы сосредоточили свои усилия на термен бірігіп еңбек ұжымдарында әлеуметтік шиелені- воров с работодателями, т.е. не имеющих юридической
двух основных аспектах: это изменение общественно- сушілік сипаттарын уақытылы анықтау механизмін әзір- защиты своих прав и интересов. По этому показателю
го сознания в вопросах безопасности и охраны труда и леуге ниетті. мы будет стремиться, чтобы каждое второе предприятие
общественная поддержка лучших предприятий и орга- в стране имело коллективные договора.
низаций в сфере охраны и безопасности труда. Кәсіподақ ұйымдары алдын-алу және түсіндірме жұмы-
старда жетекші рөл атқаруға және еңбек даулары қаупі Необходимо также сделать так, чтобы новые знания,
Одним из важнейших шагов в этом направлении явля- туындаған жағдайда әлеуметтік әріптестік жөніндегі квалификации и компетенции для трудовой молодежи
ется объявление 2018 года – Годом безопасности и охра- үшжақты комиссия арқылы медиатор қызметін тиімді были максимально доступными и прозрачными. Вов-
ны труда и старт 2-х годичной республиканской акции атқаруға дайын. лечение трудовой молодежи в профсоюзное движение и
«Вместе повысим культуру профилактики в сфере охраны формирование нового поколения профсоюзных лидеров,
труда» совместно Национальной палатой предпринима- «Тұрақты кәсіпорын - тұрақты қоғам - тұрақты ел» которые ценят прошлое, смело действуют в настоящем и
телей РК «Атамекен» и Конфедерацией работодателей. қағидасы кәсіподақтар қызметінің негізі болуы тиіс. уверенно смотрят в будущее являются нашей четвертой
задачей.
Необходимость повышения на законодательном уровне
статуса технических инспекторов труда, прежде всего *** Поэтому вопросы переподготовки и переквалификации
на предприятиях производственного цикла, становится кадров в соответствии с потребностями рынка труда яв-
очевидной. На современном этапе, профсоюзам необходимо при- ляются нашей пятой задачей. Эту задачу озвучил в своем
нимать более активное участие в решении задач государ- послании Глава государства и мы будем её исполнять.
Кроме того, Федерация профсоюзов, участвуя в работе ственного масштаба.
рабочей группы по дальнейшему совершенствованию Профсоюзы были и остаются одной из основных опор
законодательства, продвигает норму в трудовом законода- В реализации этого аспекта мы видим главную за- гражданского общества. Поэтому именно мы должны
тельстве об обязательности системы управления охраны дачу профсоюзов, в рамках «модернизации сознания» взять на себя часть той огромной работы, которую пред-
труда на производстве (а также об ответственности рабо- предложенного Главой Государства Н. А. Назарбаевым. стоит в ближайшем будущем выполнить нашей стране.
тодателя за неисполнения рекомендации Производствен-
ного совета улучшению безопасности и охраны труда) Обладая социальным влиянием, перед Федерацией
которые сегодня является рекомендуемыми. профсоюзов РК, как самой многочисленной обществен- Құрметті достар!
ной организацией страны на ближайшие время стоят
Сегодня 12 849 производственных советов по безопас- несколько важнейших задач: «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала
ности и охране труда (из них 94.3 % создано по инициати- болса, ауыздағы кетеді», «Бірлік түбі - тірлік», - дей-
ве профсоюзов), должны стать действенным механизмом Первая задача: Усилить внимание на вопросах охраны ді дана халқымыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы
участия работников в управлении системы охраны труда и безопасности труда на производствах. Ежегодно, мы Назарбаевтың әлеуметтік бастамаларын қолдап, дамытуға
и существенным фактором снижения травматизма на с вами это видим, на производствах травмируются и үлес қосатын уақыт келді.
рабочих местах. гибнут люди, страдают семьи.
Сондықтан, біріге отырып, толағайдай биік салмағы
Однако на предприятиях реального сектора, (где в ос- В связи с этим необходимо содействовать принятию келелі мәселелерді шешу үшін біз жаңғыру процесінің
новном и допускаются факты производственного трав- институциональных законодательных изменений: алдында болуымыз қажет!
матизма) создано всего 1032 производственных совета
(или 7% от общего количества действующих крупных 1. Закрепить норму в трудовом законодательстве об Кәсіподақты жаңғырту мәселесі осынау міндеттерді
и средних предприятий Казахстана). Это очень низкий обязательности системы управления охраны труда на орындау үшін маңызды!
показатель и нам надо усилить работу по увеличению производстве (в соответствии с рекомендациями МОТ).
количества производственных советов на производствах. Баршаңызға қажымас қайрат, мықты денсаулық, та-
2. Предусмотреть ответственность работодателя за мыры терең ақыл-ой тілеймін!
неисполнения рекомендации Производственного совета
и поэтапное повышение его статуса. Назар аударып тыңдағандарыңызға рақмет!

Этот процесс должен быть обоюдным: работники также
должны прислушиваться и исполнять все нормативы

10 № 37 (1241) 05/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Об утверждении Устава ФПРК представителя (п.36). Об утверждении Положения о
в новой редакции. Далее, чтобы сохранять данное представительство, если в Ревизионной комиссии ФПРК

Құрметті Съезд делегаттары! период между съездами эти представители по объективным Уважаемые делегаты Съезда!
причинам выбыли, то предлагается, чтобы по предложению
Федерацияның қолданыстағы Жарғысы 2014 жылғы 23 членской организации решение о замене принимал сам Ревизионная комиссия Федерации имеет особый статус – она
шілдеде кезектен тыс 23-ші Съезде бекітілген болатын. Жә- Генсовет (п.37). подотчетна только Съезду Федерации, и избирается Съездом на
неде ол сол жылы 27 маусымда қабылданған «Кәсіподақтар основе представительства от членских организаций Федерации.
туралы» жаңа Заңына байланысты болды. Или же, по действующему Уставу Исполком избирает
и освобождает от должности заместителей председателя Полномочия и порядок ее работы регламентируется По-
Төрт жыл ішінде оның көптеген нормалары іс жүзінде Федерации, председателей территориальных объединений ложением, проект которого вносится на ваше рассмотрение.
қолданылды. профсоюзов.
При этом, основная идеология данного документа заключа-
Дегенмен Жарғыны қолдану барысы Федерация органда- Теперь по новому Уставу данные решения должны быть ется в понимании того, что Федерация профсоюзов — это, не
рының жұмысына, өкілдіктері мен құзыреттеріне қатысты, обязательно утверждены на Генсовете. (п.45) только руководство или аппарат Федерации, а прежде всего,
Жарғының мазмұны мен оның заңнамаға сәйкес келуіне ее членские организации, то есть на сегодня 21 отраслевой
қатысты бірқатар мәселелерді анықтады. Второе, ряд дополнений рабочей группой внесены в ча- профсоюз и 16 территориальных объединений профсоюзов.
сти усиления прав и смягчению обязанностей членских
Негізінде, қолданыстағы Жарғының жазылу стилі өте организаций: И второе, основной контрольной функцией Ревизионной
күрделі, ол артық нормалармен және Федерация органдары- комиссии, должно быть осуществление контроля над испол-
ның тоғыспалы, бірін-бірі жоққа шығаратын өкілдіктеріне Например, если по действующему Уставу членские орга- нением решений Съезда, Генерального Совета и Исполкома
толы болғанын атап өткен жөн. низации были обязаны оказывать финансовую поддержку, Федерации, а эти решения касаются всех по вертикали структур
учрежденным ФПРК СМИ, то в новом Уставе предлагается Федерации, начиная от руководства Федерации до первичных
Бұл өз кезегінде оның ережелерінің түрліше түсіндірілуіне эту обязанность заменить на оказание организационной и профсоюзных организаций.
соқтырды. иной поддержки.
Какие полномочия имеет Ревизионная комиссия Федерации
Осыған байланысты, бұл мәселе Федерацияның Бас В новом Уставе дополнены права членских организаций согласно проекту Положения?
Кеңесінің мәжілісінде қарастырылды және оның 22.06.2018 получать информацию о результатах рассмотрения их пред-
жылғы (№1 п.5/10.4) шешіміне сәйкес Федерация Жарғы- ложений к повестке дня и материалам Съезда, Генсовета Полномочия Ревизионной комиссии, это осуществлять кон-
сының жаңа редакциясын әзірлеу мақсатында Федерацияға и Исполкома. троль:
мүше барлық ұйымдардың өкілдерінен тұратын жұмыс
тобы құрылды. Или же, учитывая самостоятельность членских организа- - за выполнением решений руководящих и исполнительных
ций в вопросах разработки собственного Устава, избрания органов Федерации;
Рабочей группой был разработан проект Устава, где: руководителей, делегатов Съезда, предлагается в новом
Первое. Была уточнена правовая конструкция ряда задач Уставе: - за исполнением бюджетов и смет Федерации и организаций,
Федерации в соответствие с действующим законодатель- учрежденных ею, а также целевым использованием средств
ством. - исключить компетенцию Генсовета утверждать типо- Федерации;
Это такие как, разработка и определение основных на- вые Уставы отраслевых профсоюзов и территориальных
правлений, стратегии деятельности Федерации; представ- объединений. - за достоверностью финансовой и статистической отчетно-
ление, защита прав и интересов членских организаций в сти, перечень которых утверждает Генсовет;
государственных органах и судах; содействие развитию - и исключить требования к отраслевым профсоюзам и
системы социального партнерства на всех ее уровнях и ТОП согласовывать между собой кандидатуры на избрание - за своевременностью и полнотой поступления членских
другие. делегатами Съезда и руководящие должности, заменив на взносов в Федерацию, единый порядок уплаты которых
Второе. Был пересмотрен ряд несовершенных регламен- проведение взаимных консультаций и многое другое. утверждает Генсовет;
тирующих норм Устава, в части реализации полномочий
органов Федерации. Третье, в проекте нового Устава, также предложено кон- - за сохранностью и эффективностью использования денеж-
В действующем Уставе в отдельных случаях у выборных цептуальное новшество по ограничению срока полномочий ных средств, вложенных в акции и ценные бумаги, а также
органов либо отсутствовали необходимые права, либо за Председателя Федерации пятью годами без права избираться иного имущества
ними были закреплены несвойственные им правомочия. на второй срок, и установить возрастной ценз для кандидата
К примеру, высший орган Федерации - Съезд не был на должность Председателя Федерации – не старше 65 лет. - за соблюдением порядка рассмотрения писем, жалоб и
наделен правомочием определять компетенцию, органи- предложений, поступающих в Федерацию.
зационную структуру, порядок формирования и прекраще- По итогам работы рабочей группы оставались ряд спор-
ния полномочий органов Федерации. («О некоммерческих ных вопросов, которые, учитывая принципы коллегиаль- Это круг ее полномочий. Теперь, какими способами Реви-
организациях» (ст.22)). ности принятия решений, были вынесены на заседание зионная комиссия осуществляет этот контроль?
Также в Уставе были «размыты» некоторые полномочия Исполкома 21 сентября.
Генерального Совета. Во-первых, Ревизионная комиссия самостоятельно будет
К примеру, по действующему Уставу, по вопросам приема Это вопросы следующего характера: принимать свой годовой план работы, где определяет орга-
в Федерацию или исключению из нее членских организаций, Первое, введение обязанностей как для Федерации, так низации и вопросы, по которым планирует проверки (п.14).
Генсовет лишь утверждал решения Исполкома, тогда как, и для всех ее членских организаций самостоятельно еже-
Генсовет должен принимать решения по этим вопросам, а годно проводить независимый аудит своей финансово-хо- Во-вторых, внеплановые ревизии и проверки Ревизионная
Исполком лишь вносить предложения. зяйственной деятельности, с публикацией его результатов комиссия может проводить только по обращениям членской
Касательно несвойственных полномочий органов Фе- в СМИ ФПРК. организации, Генерального Совета или Исполкома Федерации
дерации. Это предложение исходило из позиции, что централь- (п.14).
Например, по действующему Уставу, к полномочиям Ис- ные органы как Федерации, так и отраслевых профсоюзов
полкома были отнесены такие функции как: организация должны обеспечивать прозрачность своей деятельности и В каких случаях, и в каком порядке Ревизионная комиссия
и координация работы по обучению профсоюзных кадров; открыто декларировать итоги своей финансово-хозяйствен- реализует свои контрольные функции?
организация работы печатного органа Федерации; развитие ной деятельности перед нижестоящими профсоюзными
международных связей с профсоюзами других стран; взаи- организациями и рядовыми членами профсоюза. Ревизионная комиссия будет вправе проводить (п.9):
модействие с депутатскими группами и фракциями и другие. Однако Исполком принял решение исключить эту норму Первое, ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
Тогда как это по сути являются прямыми, текущими функ- из проекта Устава, оставив только обязанность публиковать тельности Федерации и учрежденных ею организаций, согласно
циями Федерации, его аппарата и членских организаций. в СМИ Федерации результаты своей финансово-хозяйствен- своему плану работ, или внепланово по обращениям выборных
Кроме этого, рабочая группа, в ходе обсуждения на своих ной деятельности. органов Федерации или членских организаций;
заседаниях, внесла еще ряд дополнительных поправок: Второе, расширение полномочий Ревизионной комиссии, Второе, в случаях обращения членских организаций – про-
Первое, в части усиления роли Генсовета. с предоставлением ей права осуществлять контрольные водить проверки финансово-хозяйственной деятельности ор-
Так, чтобы Генсовет был объективно представлен член- мероприятия и ревизии во всех членских организациях. ганизаций, которые ими созданы единолично или с участием
скими организациями предложено, чтобы отраслевые Это предложение было связано, с тем, что Федерация Федерации, но с обязательным участием в проверке ревизи-
профсоюзы, имеющие более 200 тысяч членов, могли де- — это не только руководство или аппарат Федерации, а онных комиссий этих же членских организаций;
легировать в Генсовет не по два как ранее, а по три своих прежде всего его членские организации. В свою очередь, ее Третье, проверки организационной и финансово-хозяйствен-
Ревизионная комиссия по Уставу подотчетна только Съезду, ной деятельности членских организаций с участием их реви-
и состоит из представителей только членских организаций. зионной комиссии, в случаях: если в Ревизионную комиссию
А также то, что основной функцией Ревизионной комис- обратятся выборные органы Федерации о невыполнении ими
сии Федерации должен быть контроль над исполнением Устава, решений руководящих и исполнительных органов Феде-
решений Съезда, Генсовета, Исполкома Федерации. рации, или если в Ревизионную комиссию обратятся членские
По этому вопросу, члены Исполкома решили в самом организации Федерации с просьбой о проверке.
Уставе не указывать субъекты контроля, а полномочия и Согласно проекту Положения Ревизионная комиссия в пре-
порядок работы Ревизионной комиссии прописать в По- делах своих полномочий представляет очередному Съезду
ложении о ней, проект которого мы обсудим в следующем Федерации отчет о своей работе, а также вправе ежегодно
вопросе повестки дня Съезда. или по мере необходимости делать сообщения о результатах
При этом, члены Исполкома решили, что ревизии и про- ревизий и проверок на заседаниях Генерального Совета.
верки Ревизионной комиссии Федерации в членских орга- Уважаемые делегаты, основный смысл изменений в Поло-
низациях могут осуществляться в случаях их обращений, жение о Ревизионной комиссии заключается в том,
и с участием их ревизионных комиссий. - что основу Федерации профсоюзов составляют первичные
Уважаемые делегаты, таковы основные изменения в про- профсоюзные организации и ее рядовые члены,
екте Устава в новой редакции. - что именно вы, члены профсоюза, в свое время решили
Следует отметить, что обсуждение проекта прошло не- объединиться в профсоюз, выбрали себе руководящие органы
сколько этапов, в том числе обсуждение вчера на встрече и руководителей, начиная от председателей филиалов профсо-
с представителями делегатов с Председателем Федерации. юза до председателя Федерации, и уплачиваете профсоюзные
Прошу делегатов Съезда принять участие в обсуждении взносы на их содержание и работу;
и поддержать предлагаемый проект Устава. - и поэтому рядовые члены профсоюза, первичные профсо-
Назарларыңызға рақмет! юзные организации должны иметь право знать куда и как рас-
ходуются их взносы, насколько эффективно реализуются цели
и задачи профсоюза наверху, и вместе с этим иметь право и
возможность проверить это.
Уважаемые делегаты, прошу принять участие в обсуждение
и утвердить данный документ.
Спасибо за внимание.

Биржан НУРЫМБЕТОВ,
Первый заместитель Председателя ФПРК

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] 11№ 37 (1241) 05/10/2018

ҚР Бас Хатшысы Г.Н.Әбдіқалықованың қатысуымен өткен Съезді Федерация Төрағасы Билік өкілдері Съезд қонақтары болды: ҚР Қоғамдық даму министрі Дархан Қалетаев,
Бақытжан Әбдірайымның ашу сәті. ҚР Президенті Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Марат Тәжин, ҚР Президенті
Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида Балаева, ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова.

Съезге қатысқан «SENIM» салалық кәсіподағының мүшелері. Аумақтық кәсіподақтар бірлестіктерінің төрағалары мен төрайымдары.

Съезд делегаттары. Съезде ҚРКФ Басшылығы пікір алмасуда.

Съезд қатысушыларын тіркеу бөлімі. Съездің жұмыс барысы. Съезд делегаттары З.А.Өмірбаева және М.Т.Амантаева.

12 № 37 1241) 05/10/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ҚОРЫТЫНДЫ: Керім ПІРІМҚҰЛҰЛЫ, жүзіндегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосу жөніндегі
СЪЕЗД ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ стратегиалық мақсат жүктеп отыр, ол дегеніміз еліміздің
«Химия, мұнай-химия жəне сол алдыңғы қатарлы елдермен тек қана адам басына
ПІКІРЛЕРІ өндірістің туыстас салалары шаққандағы жалпы ішкі өнім көлемімен теңеспей, со-
жұмыскерлерінің салалық нымен қатар жеке адамдардың өмір сапасының да сол
Мирболат ЖАҚЫПОВ, кəсіподағы» ҚБ төрағасы: елдермен терезесінің тең болуының талап етілуі.

«Мемлекеттік, банк Бүгінгі кезектен тыс өтіп жатқан Өмір сапасының негізгі индикаторы ол лайықты ең-
мекемелері жəне Қазақстан Республикасы кəсіподақтар бекақы.
қоғамдық қызмет көрсету федерациясының 25 съезі Қазақстан
қызметкерлерінің салалық кəсіподақтарының ең жоғарғы органы болып табылады. Егер Еуростаттың 01.01.2017. ж. мəліметіне сүйенер
кəсіподағы» ҚБ төрағасы: Сондықтан да осындай мəртебелі форумда республикалық болсақ, Еуропа елдеріндегі ең төменгі орташа жалақы
кəсіподақтар бірлестігінің ағымдағы қызметі мен алдағы төменгідей екенін көруге болады:
Кезектен тыс ХХV съезд өз міндеттері туралы жасалған төраға Б.Ж. Əбдірайымның ба-
уақытында өткізілді деп санаймын. яндамасы съезд делегаттарының қызығушылығын тудырып - Люксембургте 2076 $;
Себебі, қазіргі заман өзгерістерге толы. қызу талқылануда. - Францияда – 2094 $;
Осыған орай аталмыш съезд кəсіподақтардың жұ- Мен талқылауға қатысу жөнінде алдын ала өтініш берме- - Грекияда – 844 $;
мысына қатысты көптеген құжаттарды, соның ішінде сем де, осы маңызыды мəселе бойынша өз ойымды білдіруді - Ресейде – 174 $,
Жарғыны заман талаптарына сай келтіру мақсатында жөн санадым. - Қазақстанда 87,8 $ (28284) теңге.
ұйымдастырылды. Халықаралық тəжірибеге сүйенер болсақ, еңбек адамы Қолданыстағы Еңбек кодексі, еңбек қатынастарын
Демократизациялау үрдістерін жалғастыру, ашықтық өзінің еңбек, əлеуметтік жəне экономикалық құқықтарын ырықтандыру нəтижесінде мемлекет құзырында ең ми-
мəселелері сөз етілді. Кəсіподақ ұйымдарының қыз- қорғау мақсатында кəсіподақ ұйымын құрып, сол ұйымға нималды кепілдіктерді қалдырды, мысалы ЕТЖ 28284
метінде ашықтық болуы керек. мүшелікке кіреді, сөйтіп жоғарыда аталған құқықтарын қорға- теңге. Ал одан жоғарғы қойылатын жалақыны бəсеке-
Кəсіподақ қызметі жұмысшыларға түсінікті, жақын уды қəсіподақ ұйымына тапсырады, ал кəсіподақ ұйымдары лестік ортаның шешуіне беріп жіберді. Бұл мəселелер
болса, олар қандай жұмыстар атқарылып жатқандығын бұл мəселелерді əлеуметтік əріптестік аясында өз елдерінің əр деңгейдегі əлеуметтік əріптестердің үлесіне берілді.
көреді. Кəсіподақтың орны мен беделін күшейту, Феде- заңына, БҰҰ, ХЕҰ-ның конвенциаларына сүйене отырып, Осыған орай, ҚР Үкіметі мен Кəсіподақтар федераци-
рацияның Бас Кеңесінің беделін арттыру жұмыстары жүйелі түрде шешіп келеді. ясының арасында жасалатын Бас келісімде əр саланың
үлкен жауапкершілікті талап етеді. Осы мəселе бойынша Қазақстан кəсіподақтарының атқарып еңбеккерлері үшін ең төменгі жалақы мөлшері нақты
Сонымен қатар, съезд барысында Федерация Төраға- жатқан істерін саралайтын болсақ, жетістіктер жеткілікті, анықталып, көрсетілуі қажет деп есептеймін. Ең төменгі
сының бес жылға сайлануын қолдадық. Себебі, қазіргі алайда олқылықтарымыз да аз емес. Адам баласы шыр етіп жалақы əр салада бүгінгі таңда қалыптасқан жалақының
таңда уақыт талаптарына сай жаңа технологиялар пай- дүние есігін ашқаннан бастап ең соңғы сапарына аттанған- ең төменгі деңгейінде бекітілген болса, осыған сүйене
да болуда, уақыт бір орнында тұрмайды. ша, тыныс тіршілігі күнделікті кəсіподақ ұйымы назарынан отырып жалақының нақты мөлшерін, келесі дəрежеге
Жастардың билік басына келу үрдісі қарқын алып тыс болмайтыны жасырын емес. Көбінесе осы күнделікті көтеру мəселесін салалық келісімшарттарда бекітуге
келеді. Бес жылда басшы өзінің бар жұмысын көрсетуге күйбіңнің арасында біз негізгі стратегиялық маңызы бар мəсе- болар еді.
мүмкіндік алады. лелерді көлеңкеде қалдыратынымыз жасырын емес. Əлемде еңбек адамының құқықтары 100 жылдық
Сондай-ақ, съезд барысында талқыланған тағы бір Сондықтан да осы жоғарғы съезд мінберін пайдаланып, халықаралық тəжірибесі бар ХЕҰ-ның 189 еңбек кон-
мəселе - тексеру комиссиясының құзыретін кеңейту. Қазақстан заңдары аясында əр деңгейдегі əлеуметтік əріп- венциясы арқылы қорғалып келеді. Қазақстанда бүгінгі
Соның ішінде, мүшелік ұйымдарды тексеру құқығы тестік механизімін пайдалана отырып, кəсіподақтардың ше- таңда ХЕҰ-ның қолданыстағы осы конвенцияларының
берілді. шуге тиісті ҮШ негізгі стратегиялық мақсатына тоқталғым бар-жоғы 24-ті ғана ратицикацияланған. Салыстыратын
Аталмыш съезд жұмыстары Кəсіподақ федерациясы- келеді. Олар: болсақ, ТМД елдерінде ХЕҰ-ның Конвенцияларын рати-
ның жəне салалық кəсіподақтардың жұмысына жақсы 1. Еңбек адамына лайықты еңбекақы төлеуді қамтамасыз фикациялау жағдайды төменгідей: Ресей – 75, Беларусь
дем береді деп ойлаймын. ету; - 49, Молдова – 42 ,Украина – 71. Елімізде əр саладағы
2. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету; негізгі жəне басымдыққа ие конвенциялардың неғұрлым
Əсет ҚЫДЫРМАНОВ, 3. Еңбек даулары мен ереуілдердің алдын алу жəне бол- көп мөлшері ратифакацияланса, қазақстандықтардың
дырмау. да еңбек, əлеуметтік, заңдық құқықтары да соғұрлым
«Алматы облысының Егер əрбір кəсіподақ ұйымы өз деңгейінде əлеуметтік көбірек қорғалатыны даусыз. Сол себепті, Үкімет арқылы
Кəсіподақ орталығы» əріптестік аясында осы мəселелерді шеше алса, Қазақстан осыған қол жеткізуге кəсіподақ тарапынан ықпал етуіміз
аумақтық кəсіподақтар кəсіподақтарының мəртебесі өсетініне күмəн жоқ. қажет.
бірлестігінің төрағасы: Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев Үкіметке, Қазақстанды дүние- Қорыта айтатын болсам, бүгінгі съезд кəсіпододақтар-
дың алдына осындай тың мақсат-міндеттерді қойып отыр,
Бүгінгі кезектен тыс ХХV оларды жүзеге асыруда əріптестеріме қажырлы еңбек
съезд тарихи съезд деп ойлай- етіп, жоғары жетістіктерге жетуді тілеймін.
мын. Өйткені, біздің бас құжатымыз,
Кəсіподақтар федерациясының жарғысы қабылданды. Гулдана АРГЕНОВА, Талғат ЖҮНІСОВ,
Осы Жарғы кəсіподақ қозғалысын жандандыруға алып
келеді деген сенімдемін. бастауыш кəсіподақ бастауыш кəсіподақ
Өйткені, қазіргі кезде осы өзгерістер уақыт талапта- ұйымының төрайымы: ұйымының төрағасы:
рына сай болып тұр. Кəсіподақтар жұмысын жоғары
деңгейге көтеру мақсаты осындай бір қадамды қажет Батыс Қазақстан облысының Мен Ақмола облысынан
етеді. Сондай-ақ, тексеру комиссиясы мəселесі сөз ішкі саясат басқармасының бөлім келген делегатпын. Бүгінгі
етілді. Кəсіподақтардың қызметі ашық, кəсіподақ мү- басшысымын. Төрт жылдан бері съезд жақсы өтті жəне өзінің
шелеріне қолжетімді болуы керек. кəсіподақ ұйымының төрайымы қыз- алдында жаңа талаптарды қоя
Тексеру комиссиясының жұмысы аясында бұл жұ- метін атқарамын. Баршаңызға мəлім, білді. Мəселен, Федерация төраға-
мыстар жандана түседі деген ойдамын. бүгінгі күні кəсіподақ ұйымы қоғамның сының жасы 65-ке дейін болады, со-
Өздеріңіз білетіндей, қоғамда кəсіподақтар жұмысы дамуы мен мемлекеттің тұрақтылығына бірден-бір жауап нымен қатар бір рет сайланады. Біз өз тарапымыздан
жылдан-жылға жаңғырып, артуда. беретін, үлкен үлес қосып отырған ұйым деп айтуға болады. бұл шешімдерді қолдадық.
Бүгінгі съезде қабылданған құжаттар осыған тағы да Кəсіподақ ұйымының қатарына қосылған əр азамат жүрегі Сонымен қатар, кəсіподақтардың жұмысы ашық
жақсы серпін беріп, кəсіподақтар қатарына жастарды таза, мейірімді, жан ашитын адам болуы керек деп ойлаймын. көрсетілуі тиіс. Біз барлық қызметтеріміздің барысын
тартуға үлкен бір ынта деп білемін. Өйткені, ол өз тағдырына ғана емес, бүкіл еңбек ұжымына қа- ашық түрде жариялай аламыз. Себебі, кейде тосын
тысты мəселелерді дауға айналдырмай шешіп отыруы керек. сауалдар туындауы мүмкін.
Кезектен тыс ХХV съезде өте күрделі мəселелер қозғал- Сондықтан, бұл өте дұрыс қабылданған шешім деп
ды. Мен жас кəсіподақ мүшесі ретінде съезде қабылданған есептеймін. Еліміздегі кəсіподақтар қозғалысына жаңа
Жарғыны жоғары деңгейде қолдаймын. қарқын берілді. Сөз соңында, барлық кəсіподақтар
Себебі, Жарғыда көрсетілген ең басты екі мəселе кəсіподақ мүшелері бірлесіп жұмыс істесек, Еңбек адамының
қатарындағы жастардың көңіліне қонымды. Аталмыш съездің мүддесін арттырамыз деген сенімдемін.
еліміздегі кəсіподақ қозғалысына, кəсіподақ ұйымдарына
берері көп.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0037 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version