The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (4)

pdfjoiner (4)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №28 1232) 27/07/2018

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІПОДАҚТАРЫ КӘСІПТІК ОДАҚТАР
ТУРАЛЫ ЗАҢҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ҮШІН КҮШ БІРІКТІРУДЕ

23 шілдеде Астанада Қазақстан меттік қорғау министрлігінің өкілдері Халықаралық Еңбек ұйымының №87 Жалпы кездесуге қатысушылар осы Заңға
Кəсіподақтар федерациясы ғимаратын- қатысты. «Ассоциация бостандығы жəне ұйымдасты- өзгерістер мен қосымшалар енгізу қажеттігі
да алғаш рет республикалық кəсіпо- ру құқығын қорғау жөнiндегi» конвенция- бойынша бірыңғай бағдарды қолдайтында-
дақтар бірлестіктерінің отырысы өтті: Халықаралық еңбек ұйымының Еңбеккер- сына сəйкес келу үшін қажет. рын көрсетті.
ҚР Кəсіподақтар федерациясы, Қа- лердің істері жөніндегі Шығыс Еуропа жəне
зақстанның Еңбек конфедерациясы, Орталық Азия елдеріне арналған Өңірлік ҚРКФ Төрағасының бірінші орынбаса- «Кəсіптік одақтар туралы» ҚР Заңына
кəсіподақ көшбасшылары Л.Н.Харькова, бюро басшысы Сергиус Гловацкастың қа- ры Біржан Нұрымбетовтың пікірі бойын- өзгерістер мен қосымшалар енгізу бойын-
С.Л.Белкиннің шақырылуымен «Аманат тысуымен өткен кездесу «Кəсіптік одақтар ша, бүгінгі кездесу Қазақстанның барлық ша республикалық кəсіподақтар бірлестік-
Қазақстан кəсіподақтар достастығы», туралы» Заңға өзгерістер мен қосымшалар кəсіподақтар бірлестіктерінің бірыңғай терінің біріккен жұмысы халықаралық
сондай-ақ, ҚР Еңбек жəне халықты əлеу- енгізу мəселесіне арналды. бағдарын əзірлеуге қатысты ерекше мүм- нормаларға сəйкес біріккен жұмыс тобы ая-
кіндік тудырады. сында жалғасады деген шешім қабылданды.
Ұлттық заңнамаға өзгерістер енгізу

ҚРКФ АТҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!

20 шілдеде «Щучинский» жəне Федерация органда- кеттік педагогикалық инс- Өткен Атқару комитетінің 65 349«ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ»
кəсіподақ шипажайында рының шешімдерін орын- титуты» РМК балансына отырысы кəсіподақ қозғалы-
ҚРКФ Төрағасы Бақытжан дау бойынша Жарғылық беру туралы жəне ҚРКФ сының кадр саясаты, актив- ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ
Əбдірайымның төрағалы- талаптарды ұстану барысы қатысты демалыс үйлері, терді басқару жəне ҚРКФ «ҚАЗАҚСТАН КƏСІПОДАҒЫ»
ғымен ҚР Кəсіподақтар мəселелері талқыланды. шипажайлары мен қонақ əрі қарай дамыту мəселе-
федерациясы Атқару коми- үйлеріне жолдамаларды лерінде бірлігін көрсетті. ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА
тетінің отырысы өтті. Арқалық қаласындағы өткізу тəртібі туралы ЖАЗЫЛУ 2018 ЖЫЛДЫҢ
ҚРКФ РКБ əкімшілік ғи- мəселелер жеке қарасты- Баспасөз қызметі
Отырыста ұйымдас- маратын «Ы.Алтынсарин рылды. 1 ШІЛДЕСІНЕН
тырушылық жəне кадр атындағы Арқалық мемле- БАСТАЛАДЫ.
мəселелері қарастырыл-
ды: Қызылорда, Шығыс Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15 менеджер
Қазақстан, Атырау жəне
Павлодар облыстары-
ның аумақтық кəсіпо-
дақтар бірлестіктерінің
жаңа басшылары сайлан-
ды. Атқару комитеті ҚР
Кəсіподақтар федерация-
сының кезектен тыс XXV-
Съезінің өтетін күні мен
орнын анықтады.

ҚРКФ белгіленген тəр-
тіпте мүшелік жарнаны
төлемеген жəне жарғылық
талаптарды бұзған мүше
ұйымдардың жауапкер-
шілігі, жеке кəсіпкерлік
қызметкерлерінің салалық
кəсіподағының жұмысы

2 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 (1232) 27/07/2018

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПРК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН КАЗАХСТАНА

Председатель Федерации профсою- тнерства в регионе, социальной поддержке Орамахов были награждены юбилейной тиве. Поэтому работу профсоюзной орга-
зов Республики Казахстан Бақытжан рабочих. Были обсуждены вопросы социаль- медалью 20-летия Астаны. низации следует всегда оценивать должным
Әбдірайым с плановым рабочим визитом но-трудовых отношений и актуальные про- образом».
посетил западные области страны. блемы, которые требуют поддержки ФПРК. На следующий день 24 июля Председа-
тель ФПРК встретился с акимом Мангиста- «Одна из наших целей – улучшить соци-
В состав делегации ФПРК также вошли: На заседании под председательством уской области Ералы Тугжановым. альную направленность нашей деятельно-
Заместитель Председателя Марат Токжанов, Н.Ногаева, Бақытжан Әбдірайым предста- сти. Например, по организации и проведе-
Председатель Отраслевого профсоюза ра- вил нового председателя ТОП «Профсоюз- Аким области Ералы Тугжанов отметил нию оздоровительных мероприятий среди
ботников государственных, банковских уч- ный центр Атырауской области» Изтургана особую роль профсоюзов в организации со- членов профсоюзов и их семей, по развитию
реждений, и общественного обслуживания Узакбаевича Баймуханова. В этом меропри- циальных связей с рядовыми работниками санаторно-курортного лечения, оздоровле-
Мирболат и председатель Казахстанского ятии приняли участие руководители отрас- и сотрудниками различных предприятий: нию детей и подростков, туризма, отдыха,
отраслевого профессионального союза не- левых профсоюзов региона и председатели «Сегодня профсоюз является социально культуры, массовой физической культуры
фтегазового комплекса Султан Калиев. местных и первичных профсоюзов. значимой организацией, у которой проч- и спорта», - отметил Бақытжан Әбдірайым.
ная, хорошая репутация среди населения
23 июля Бақытжан Әбдірайым провел В конце заседания руководитель Казах- области. Когда соблюдаются все трудовые и В целом, рабочая поездка показала се-
встречу с акимом Атырауской области станского отраслевого профсоюза нефте- социальные права работников, то это гарант рьезный потенциал развития профсоюзного
Нурланом Ногаевым. Председатель Феде- газового комплекса Тлеккабыл Кабдолов эффективной работы. И именно профсоюз- движения в западных областях РК.
рации с профсоюзным активом, обменялся и председатель первичной профсоюзной ная организация обеспечивает соблюдение
мнениями об укреплении социального пар- организации АО «Эмбамунайгаз» Самат всех этих норм в каждом трудовом коллек- Пресс-служба ФПРК

Прошла встреча с делегацией Всеобщей ФПРК и Фонд им. Ф.Эберта провели
Федерации Профсоюзов Румынии встречу в Астане

20 июля 2018 года в Террито­ Румынии FGS “FAMILIA” Негру ла с приветственной речью и рас- 12 июля состоялась встреча в данных направлениях. Особо
риальном объединении профсо­ Юлиан (Negru Ulian), председа- сказала об истории профсоюзного Председателя Комитета по соци- отмечена проводимая работа по
юзов «Профсоюзный центр го- теля Федерации профсоюзов движения Казахстана, основных ально-экономическим отношени- развитию внесудебной медиации.
рода Алматы» прошла встреча с строительства и промышленно- направлениях деятельности про- ям и социальному партнерству
делегацией Всеобщей Федера- сти строительных материалов фсоюзов в период модернизации, Федерации профсоюзов Сатыбал- В настоящее время Федерация
ции Профсоюзов Румынии FGS «SINDICONS» Талмача Виктора задачах, стоящих перед профсою- ды Даулеталина с региональным профсоюзов в рамках подписан-
“FAMILIA” в составе председате- (Talmaci Victor). зами города по защите социально-­ директором Фонда им. Ф.Эберта ного меморандума с Верховным
ля Всеобщей Федерации Профсо- экономических прав и интересов по Казахстану Генриеттой Кифер. Судом РК на базе своих террито-
юзов Румынии FGS “FAMILIA” В ходе поездки делегацию со- работников, о работе с молодежью. Во встрече приняли участие глава риальных профцентров развивает
Бэлачеану Георг (Balaceanu провождали председатель ОО Представительства Фонда в Астане центры примирения. В данных
Gheorghe), заместителя предсе- «Отраслевой профессиональный Председатель Всеобщей Феде­ Шутова З., представители Депар- центрах, в порядке досудебной
дателя Федерации профсоюзов союз работников строительного рации Профсоюзов Румынии FGS тамента правового обеспечения и медиации будет осуществляться
Румынии FGS “FAMILIA” Ве- комплекса и жилищно-комму- “FAMILIA” Бэлачеану Георг рас- международного сотрудничества работа по разрешению споров раз-
леану Мерседес Рамона (Veleanu нального хозяйства» Есенгазин сказал об особенностях профсо- ФПРК Усибеков Ж. и Исенов А. личного характера, при этом при-
Mercedes Ramona), федерального К.Ш., Исполнительный директор юзного движения в Румынии, о оритетным направлением будет
секретаря профсоюза Румынии РОЮЛ «Ассоциация строителей регламентировании деятельности В ходе встречи были обсуждены решение вопросов, вытекающих
FGS “FAMILIA” по строитель- Казахстана» Садвакасов Ж Б. в строительной отрасли путем со- дальнейшие планы по взаимодей- из трудовых правоотношений, ко-
ству Бире Илие (Bira Ilie), феде- глашений с работодателями. Но ствию между Федерацией профсо- торые являются наиболее чувстви-
рального секретаря профсоюза На встрече заместитель пред- главные принципы профсоюзного юзов РК и Фондом им. Ф.Эберта. тельными и социально-значимыми.
седателя Профсоюзного центра движения Румынии схожи с прин-
г.Алматы Готовко Н.Н. выступи- ципами профсоюзов Казахстана. В Представители Федерации про- Стороны обсудили совместные
Румынии за счет международного фсоюзов проинформировали пред- проекты и договорились о выра-
сотрудничества профсоюзы защи- ставителей Фонда им. Ф.Эберта ботке наиболее эффективного ал-
щают интересы своих граждан, о проводимой ФПРК системной горитма взаимодействия, а также
выехавших на работу за границу. работе по развитию социального выразили приверженность к даль-
Кроме того путем договоренности партнёрства и социального диалога нейшему сотрудничеству в сфере
двух сторон- профсоюзов и рабо- в сфере труда, совершенствованию повышения потенциала и квали-
тодателей, без участия государства социально-трудовых отношений и фикации и обучения профсоюзных
создали три фонда. Первый- соци- трудового законодательства, также работников.
альная касса строителей - для защи- роли профсоюзных организаций
ты работников, членов профсоюза
во время простоев при метеоусло-
виях, т.е. зимой во время морозов
и летом – при жаре - оплата за счет
фонда. Второй - фонд обучения ра-
ботников и третий фонд-инспекция
труда профсоюзов без права прове-
рок и наложения штрафов.

В ходе встречи стороны об-
менялись опытом профсоюзной
работы, рассказали о важности и
роли молодежи в профсоюзах. В
завершении встречи гостям из Ру-
мынии вручили памятные подарки
и сделали фото на память.

Город Алматы

ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 3

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 28 (1232) 27/07/2018

В НОВОМ ПРОФСОЮЗЕ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «SENIM»
СОСТОИТ УЖЕ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ

В марте текущего года внеочередным В настоящее время «SENIM» открыл по сультантов при проведении коллективных «SENIM». Необходимо отметить, что
съездом Казахстанского отраслевого про- всей Республике 16 филиалов. На сегод- переговоров и заключении коллективных нормативно-правовыми актами Мини-
фсоюза работников здравоохранения, при- няшний день сотрудники медицинских договоров, оказания материальной помощи стерства здравоохранения РК, а также
нято решение о выходе из состава Федера- организаций Туркестанской, Кызылор- членам Профсоюза, организация культурно законодательными актами по вопросам
ции Профсоюзов Республики Казахстан. На динской и Атырауской областей являют- массовых и спортивных мероприятий, а так- охраны труда Республики Казахстан
данный факт - реакция работников системы ся 100 % членами Профсоюза «SENIM». же другой уставной деятельности – Уставом предусмотрены льготы и гарантии для
здравоохранения, в том числе в регионах Практически завершен выход из состава Профсоюза «SENIM» предусмотрен возврат сотрудников системы здравоохранения,
страны была неодназначной. Тем более, Казахстанского отраслевого профсоюза в первичную организацию членских взно- однако зачастую Работодатель игнорирует
что многие сотрудники медицинских ор- работников здравоохранения и переход в сов в размере 65 %. Данный фактор будет предусмотренные нормы. В данном случае
ганизаций из регионов, мнения которых не «SENIM» - Актюбинской, Павлодарской способствовать повышению роли профсо- Профсоюз «SENIM» берет на себя обяза-
спрашивали профсоюзные лидеры Казах- и Восточно-Казахстанской областей. По- юзных лидеров первичных организации: в тельства, через заключение Коллективных
станского отраслевого профсоюза - узнали ездки в регионы, встречи с коллектива- решении трудовых споров, поиска компро- договоров с Работодателями, обеспечить
о факте выхода - только сейчас. ми первичных организаций, проведение миссных решений в возникающих трудовых все предусмотренные льготы и гарантии,
агитационной и разъяснительной работы и социальных спорах, с привлечением про- а также ответственность.
В целях обеспечения взаимодействия ра- показали низкий уровень осведомленно- фессиональных специалистов для решения
ботников системы здравоохранения с Рабо- сти у сотрудников организаций, как о роли конфликтов. Ключевыми и приоритетными для Про-
тодателями, местными исполнительными профсоюзного движения, так и о работе фсоюза «SENIM» проблемами, требующие
и уполномоченными органами, а также с Казахстанского отраслевого профсоюза Кроме того, для обновления кадрового решения на законодательном уровне, явля-
лидером профсоюзного движения в Казах- здравоохранения. состава выборной должности (Председатель ются защита чести и достоинства, а подчас
стане - Федерацией Профсоюза Республики Профсоюза) как в Центральном Профсоюзе, и жизни сотрудников системы здравоохра-
Казахстан - 12 апреля 2018 года Инициа- Стратегией вновь созданного профсоюз- так и в первичных организациях, Уставом нения, оказывающихся в различных неш-
тивной группой граждан, медицинскими ного объединения «SENIM» является по- Профсоюза «SENIM» предусмотрен огра- татных и нестандартных ситуациях, при
работниками из 14 регионов Республики вышение ответственности в регулировании ниченный срок полномочий, без права пере- выполнении служебных обязанностей.
Казахстан, было принято решение о соз- трудовых отношений, эффективная защита избрания на следующий срок – 5 лет. Тогда
дании нового общественного объединения социально-экономических и трудовых прав как в Казахстанском отраслевом профсоюзе Профсоюзы призваны защищать интере-
- Республиканское Общественное Объе- и интересов людей наемного труда, развитие работников здравоохранения бессменным сы сотрудников системы здравоохранения
динение «Отраслевой профессиональный социального партнерства, совершенствова- его лидером, на протяжении 30 лет, является не только в трудовых спорах, необходима
союз работников системы здравоохране- ние организационно – финансовой работы, один и тот же председатель. конструктивная реформа профсоюзного
ния «SENIM» (далее по тексту «SENIM») повышение ответственности профсоюзных движения, в том числе повышение статуса
и 24 апреля т.г. зарегистрирован в органах кадров, подготовки их резерва, активное Для обеспечения прозрачности исполь- работника системы здравоохранения через
юстиции. участие в общественно-политической жизни зования членских взносов Профсоюза совершенствование и внедрение новых
страны. «SENIM» предусмотрен только безналич- форм заработной платы и системы оплаты
На учредительном съезде «SENIM», при- ный расчет, усилена роль контрольно-реви- труда.
нято единогласное решение о вхождении в Вместе с тем, учитывая, что членские про- зионных комиссий.
состав Федерации Профсоюзов РК в каче- фсоюзные взносы уплачиваемые членами Республиканское Общественное
стве членской организации, 22 июня 2018 Профсоюза, предназначены для защиты Особая роль отводится Коллективным Объединение «Отраслевой
года «SENIM» принят в состав Федерации прав и интересов членов Профсоюза, оплаты Договорам, заключаемым Работодате-
Профсоюзов РК. квалифицированных специалистов - кон- лем с работниками организации, где от профессиональный союз работников
имени коллектива выступит Профсоюз системы здравоохранения «SENIM»

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК ТАҚЫРЫБЫНДА СЕМИНАР

Осы жылы «Петро Қазақстан Ойл Про- мия салаларындағы салалық келісімнің
дактс» ЖШС-де Қазақстан Республикасы негізгі ережелері туралы», салалық кәсіпо-
Энергетика министрлігінің ұйымдасты- дақ төрағасы Керім Пірімқұлұлы «Химия,
руымен Шымкент қаласында «Мұнай-газ мұнай-химия және өндірістің ұксас сала-
саласындағы әлеуметтік әріптестік» тақы- лары жұмыскерлерінің салалық кәсіптік
рыбындағы семинар-жиналыс өткізілді. одағының 2017-2019 жылдарға арналған
салалық келісімді іске асыруы бойынша
Семинар-жиналыста Мұнай өнеркәсібін қызметі туралы», кәсіподақ төрағасының
дамыту департаменті директорының орын- орынбасары Сайран Көпбаев «Қазақстан-
басары Бақыт Маханов «Қазақстан Респу- дық мұнай-газ кешенінің қызметкерлерінің
бликасы Энергетика министрлігі жанын- салалық кәсіптік одағының 2017-2019
дағы Мұнай-газ саласындағы әлеуметтік жылдарға арналған салалық келісімді іске
әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қаты- асыруы бойынша қызметі туралы», Түр-
настарын реттеу жөніндегі салалық комис- кістан облысының кәсіподақтар орталығы
сияның жұмысы туралы», «KAZENERGY» төрағасының орынбасары Серік Әуесханов
қауымдастығының Әлеуметтік - еңбек «Әлеуметтік әріптестік пен кәсіподақтар-
қатынастары департаментінің директоры дың негізгі рөлі» тақырыптарында баян-
Айман Құсаинова «2017-2019 жылдарға дамалар жасады.
арналған Қазақстан Республикасының
мұнай-газ, мұнай өңдеу және мұнай-хи- Түркістан облысы

4 АКБ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 (1232) 27/07/2018

Кәсіподақ тірегі - бастауыш
кәсіподақ ұйымы

Үстіміздегі жылдың 19 шіл- кәсіподақ ұйымы төрағалары мен Үлкен белеске - жаңа жоспар
десінде Жамбыл облыстық кәсіпо- төрайымдарына және жұмысшы­
дақтар бірлестігінің ұйымдас­ ларға еңбек құқықтарының сақта- Ағымдағы жылдың 17 шілде күні «Алматы қаласы берген бағдары да тілге тиек болды. Сонымен қатар
тыруымен және шілде айына луы бойынша және кәсіподақ ұй- кәсіподақтар орталығының» өкілдері, «Мемлекеттік, Алматы қаласының ірі мегаполис екендігі ескеріліп,
бекітілген кездесулер жоспарына ымдарының жұмысы жайында банк мекемелері және қоғамдық қызмет көрсету қоғамдық орындарда «Сенім жәшіктерін» көбейту
сәйкес, өңірдегі құрылыс кешені түсіндіру жұмыстары жүргізілді. салалық кәсіподақ ұйымының» бастауыш кәсіпо- мәселесі талқыланып, аудандық әкімшіліктер өкіл-
және тұрғын-үй шаруашылығы Сонымен қатар, еркін әңгіме ба- дақ төрағалары, тексеру комиссиясының өкілдері дері ыңғайлы орын бекітуге қолдау көрсететіндерін
саласы қызметкерлерінің кәсіп­ рысында ұжым қызметкерлерінің дөңгелек үстел үстінде кездесті. Кездесуге Алматы жеткізді.
одағына қарасты «Тараз-су» КМК, еңбек заңнамасының сақталуы, қаласының 8 ауданының және Президент мұрағаты,
«Завод металлоконструкции и ре- шипажайларға жолдама беру, тағы Қоғамдық Келісім мемлекеттік мекемесінің кәсіпо- «Мемлекеттік, банк мекемелері және қоғамдық
зервуаров» ЖШС-нің бастауыш басқа да бірқатар сұрақтарға то- дақ белсенділері де қатысты. қызмет көрсету салалық кәсіподақ ұйымына» қарас­
кәсіподақ ұйымдарымен кезде- лығымен жауаптар берілді. ты мекемелермен әріптестік келісімшарты толықтай
сулер өтті. Кездесу барысында Кездесу барысында «Алматы қаласы кәсіподақтар талқыланып, болашақтағы атқарылатын іс-жоспар-
кәсіподақ мүшелеріне, бастауыш Жамбыл облысы орталығының» және «Мемлекеттік, банк мекемелері лар кестесі бекітілді. Аудандардағы екінші жарты
және қоғамдық қызмет көрсету салалық кәсіп­одақ жылдықта жоспарланған іс-шараларда бастауыш
Еңбек кодексін қайта қарайтын ұйымының» бірлесіп атқарған жұмысы айтылды. кәсіподақ ұйымының рөлін арттыру тұрғысында
уақыт жетті «Мемлекеттік, банк мекемелері және қоғамдық қы- және әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен
змет көрсету» салалық кәсіподағы Алматы қалалық міндеттерінің сақталуын қамтамасыз етілуі басты
Еңбек кодексінде жұмысшылар- заң тұрғысынан әлі де жүйеленбей филиалының төрайымы Данагүл Айнақұлова соңғы назарда болмақ.
дан бұрын жұмыс берушілердің келеді. Заң 2014 жылы қабылд­ ан­ екі ай мерзімінде атқарылған жұмыстары бойынша
құқы көп ескерілген. Бұл туралы ған. Ол жерде көп тұстар нақ­ есеп берді. «Алматы қаласы кәсіподақтар орталығының» қа-
облыстық кәсіподақ ұйымында тыл­­ анбаған». Жасыратыны жоқ, бырғасында «Мемлекеттік, банк мекемелері және
Мәжіліс Парламентінің депутаты Еңбек кодексінде жұмысшыдан Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауын- қоғамдық қызмет көрсету салалық кәсіподақ ұйы-
Фахриддин Қаратаевпен кездесуде гөрі жұмыс берушінің құқы көп да берген тапсырмаларды жүзеге асыру кездесудің мының» кәсіподақ мүшелерімен өткен жиын әріп-
айтылды. Мамандардың айтуын- ескерілген. Ал жұмысшылардың басты тақырыбы болды. Кәсіподақтар федерациясы- тестікте жаңа белеске шыққаны байқалды.
ша, құқықтық нормаларды қайта көбіне міндеті көрсетілген. Бұл ның «Ұжымдық келісімшарт жасаңыз!» акциясына
қарайтын кез жетті. Бұл жұмыс- мәселе жан-жақты талдауды қажет Алматы облысы
шылардың құқығын қорғау үшін етеді. Кәсіподақ басшылары бар-
қажет. лық жұмыс берушілер ұжымдық Энергетиктермен өткен келелі кездесу
шарт жасауға міндетті. Жұмыскер-
Парламент Мәжілісінің депу- лердің сайланбалы өкілдері деген Ағымдағы жылы «Алматы қа- лардың әлеуметтік-экономикалық үнемі қорғауда болатынына
таты Фахриддин Қаратевтың об- түсінікті алып тастау қажет дейді. ласы кәсіподақтар орталығының» құқықтарының бұзылмай келе сенімді екендігін білдірді. «Ал-
лысқа келуінде өз мақсаты бар. Ол Айтуларынша Еңбек кодексінде өкілдері, төраға орынбасарлары жатқанын атап өтті. Әлеуметтік маты қаласы кәсіподақтар орта-
кәсіподақ ұйымының жұмысымен «Жұмыскерлердің республика- Алмагүл Акимова мен Ержан бағыттағы іс-шаралар, кәсіпорын лығының» жоспарымен ұйымдас­
танысып шықты. Халық қалау- лық және салалық бірлестіктері Баянбаев «Серіктес» жергілікті жұмысының тұрақтылығын қамта- тырылған кездесу жиі өткізілсе
лысы өзіне қойылған сұрақтарға келісімдерде және ұжымдық кәсіподақ ұйымына қарасты «Ала- масыз етуге, еңбек қауіпсіз­дігін деген ұсыныстар болды.
жауап беріп, кәсіподақ мүшелері шарттарда бекітілген жағдайлар- тау жарық компаниясы» бастауыш сақтауға «Серіктес» жергілікті
күнделікті бетпе-бет келетін түй- да және тәртіппен Қазақстан Рес­ кәсіподақ мүшелерімен кездесті. кәсіподақ ұйымы белсенділікпен Кездесу соңында энергетика
іткілдерге де қанықты. публикасы еңбек заңнамасының араласып отырғ­ анын көрсетті. саласында қызмет атқарып жат­
сақталуын қоғамдық бақылауды Кездесу барысында «Алматы қа- Сәйкесінше жұмысшылардыңда қан династия мүшелері Зәуреш
Фахриддин Қаратаев, ҚР Пар- жүзеге асырады» деп көрсетілген. ласы кәсіпо­ дақтар орталығы­ның» сауалдары мен ұсыныст­ ары болып Өмірбаева басшылығымен қажыр­
ламент Мәжілісінің депутаты: және «Серіктес» жергілікті кәсіп­ жатты. лы еңбек атқарып келе жатқан
«Аймақтарда бой көтеріп отырған Алайда Қазақстан Республи- одақ ұйымының бірле­сіп атқа- «Алматы қаласы кәсіподақтар ор-
мәселелер бір-біріне ұқсас келеді. касының Үкіметімен «Қазақстан рылып жатқан жұмысы айтылды. «Алатау жарық компаниясы» талығының» алдағы еңбек жолы-
Сондықтан оларды шешу үшін Респ­ убликасы еңбек заңнамасы- Елбасымыздың 5 баст­ амасын не- бастауыш кәсіподақ мүшелері на сәттілік тілеп, баталарын берді.
жүйелі қадамдар жасалуы керек. ның сақталуын қоғамдық бақы- гізге ала отырып, «Алатау жарық кәсіподақпен бірге өз құқықтары
Менің мақсатым - сіздерді тыңдау, лауды жүзеге асыру ережесін» компаниясы» жұмысшыларының Алматы қаласы
ұсыныстарыңызды жоғары жаққа бекітуді қажет етеді. Бұл ереже өнімді еңбек етуіне жақсы жағдай
жеткізу». Бүгінде зейнетақы ауда- Кәсіподақ ұйымдарына еңбек туғызу үшін қандай шаралар жа-
рымдарына қатысты да дау бар. заңн­ амасының сақталуын қоғам- салып жатқаны айтылды.
Төлемдерге келгенде салғырттық дық бақылау жасауға және жұмыс
танытатын жұмыс берушілердің беруші мен жұмыскерлердің ара- «Серіктес» жергілікті кәсіподақ
әрекетінен қарапайым жұмысшы- сында келісімшартсыз еңбек қа- ұйымының төрайымы Меруерт
лар зардап шегіп отыр. тынастарын анықтауға және оны Тоғайбекова өз баяндамасында
жоюға өз септігін тигізеді. мәлімдегендей, «Алатау жарық
Берік Бекжанов, облыстық компаниясы» әкімшілігімен ең-
кәсіподақ ұйымының төрағасы: Түркістан облысы бек шартының және жұмысшы-
«Кәсіподақ ұйымына 2 млн. адам
кірген. Алайда кәсіподақтар құқы Кәсіподақ күні өтті

20-шы шілде күні Батыс Қазақстан облыстық се атқару жөнінде аудан әкімімен меморандумға
кәсіподақ орталығының ұйымдастыруымен өңірдің қол қойды. Сонымен қатар ауданда кәсіподақ күні
Тасқала ауданында кәсіподақ күні өтті. Шараға об- өтуі барысында облыстық салалық кәсіподақ ұй-
лыс орталығынан Батыс Қазақстан облыс­тық кәсіпо- ымдарының төраға-төрайымдары өз салаларындағы
дақтар орталығының төрағасы Е.Салықов және кәсіподақ мүшелерімен кездесулері өтіп және бұрын
облыс­тық салалық кәсіподақ ұйымдарының бас- кәсіподақ ұйымдары құрылмаған екі бірдей сала
шылары белсенді қатысты. Ауданда Кәсіподақ күні бойынша бастауыш кәсіподақ ұйымдарын құруға
өтуінің алғашқы шарасы аудан активімен кездесуден қол жеткізілді.
бастау алды. Актив жиналысын ашқан аудан әкімі
А.Халелов өз сөзінде кәсіподақ жұмысын жандан- Кәсіподақ күнін өткізудегі белгіленген жоспарға
дыру заман талабы және әрбір ұжымдағы жұмыс­ сәйкес Батыс Қазақстан облыстық кәсіподақтар ор-
шылардың құқығын қорғайтын бірден-бір ұйым талығының төрағасы Е.Салықов және «SENIM»
екендігіне тоқтала келіп осы бағытта бірлесе жұмыс Денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық
жасауға ынталы екендігін жеткізді. кәсіподағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің
БҚО филиалының төрағасының м.а. М.Кусаинов
Өз кезегінде сөз алған Батыс Қазақстан об­ Тасқала ауданы денсаулық саласының қызметкер-
лыс­тық кәсіподақтар орталығының төрағасы лерімен кездесуі өтті. Кездесуге 260 кәсіподақ мү-
Е.Салықов Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар шесі бар үлкен ұжым өкілдері жаңадан құрылған
федерациясының алға қойған міндеттеріне, облыс­ «SENIM» Денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің
тық кәсіподақ ұйымдарының атқарып жатырған салалық кәсіподағы» туралы толық мәлімет ала оты-
жұмыстарына толық мәлімет бере келіп, алдағы рып, қолдау білдірді.
тұрған мақсат-міндеттер айқындалып оны бірле-
Батыс Қазақстан облысы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 28 (1232) 27/07/2018

САЛА ТЫНЫСЫ Профсоюзы Мордовии избрали нового лидера
Қағаз нұсқадағы 086
18 июля на IV внеочередной конференции Федерации про- внимание на то, что профсоюзное членство в республике
анықтамасының күші жойылады фсоюзов Республики Мордовия был избран новый председа- стало падать, информационная работа налажена крайне слабо:
тель. Им стал Сергей Борисов, сообщает официальный сайт даже профактив не знает, чем занимается ФНПР.
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа Федерации. Прежний руководитель профобъединения, Мария
қарсы іс-қимыл агенттігі жұмыс берушілерге №086 үлгідегі Голиченко, сложила свои полномочия досрочно. - Мы считаем, что главные черты у руководителя должны
қағаз түріндегі анықтамаларды қабылдамауды ұсынды. Бел- быть следующие: любовь к людям, личная дисциплина и
гілі болғандай, қазіргі кезде Еңбек және халықты әлеуметтік В рамках предвыборной кампании всеми членскими орга- умение управлять организацией так, чтобы все принимаемые
қорғау министрлігі нормативтік құжаттарға өзгертулер енгізу низациями на эту должность была выдвинута кандидатура решения были исполнены. У Борисова это есть, – заверил
шараларын пысықтап жатыр. «Біз Денсаулық сақтау мен Еңбек Сергея Борисова – руководителя регионального исполкома «Солидарность» Давид Кришталь.
және халықты әлеуметтік қорғау министрліктеріне ұсыныстар регионального отделения партии «Единая Россия». Исполком
бердік. Қазіргі кезде «086» анықтамасы бойынша ақпараттық ФНПР также предложил его для избрания председателем. Борисов в свою очередь поблагодарил делегатов за под-
база құрылды. Емханалар медициналық тексеруден өткендер Делегаты конференции предложение поддержали и едино- держку
туралы барлық мәліметтерді (электрондық нұсқада) енгізіп гласно избрали Сергея Борисова.
жатыр. Енді осыны нормативтік тұрғыда бекіту керек, яғни
жұмыс беруші адамды қызметке қабылдаған кезде осы базадан От имени главы Мордовии с избранием на новую долж-
қарай алады. Яғни қағаз түріндегі анықтамалардың заңды ность Сергея Борисова поздравил председатель Госсобрания
күші болмайды. Менің ойымша, бұл бағыттағы жұмыстар РМ Владимир Чибиркин. В работе конференции в Саранске
жыл соңына дейін аяқталып қалады», - деді ҚР Мемлекеттік также принимали участие заместитель председателя Феде-
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл рации независимых профсоюзов России Давид Кришталь и
агенттігі Астана қалалық департаментінің басшысы Жазира руководитель администрации главы Республики Мордовия
Жылқышиева. Андрей Богатов. Зампред ФНПР добавил, что глава Республи-
ки Мордовия создал все условия для работы профсоюзов: в
Қазақстанда электромобильдерге республике даже принят закон о профсоюзах. Руководителям
сұраныс бар ма? отраслевых профсоюзов нужно лишь спокойно работать, но
вместо этого идут споры, сутяжничество. В ФНПР обратили
Қазақстанның автокөлік кәсіпорындарының одағы электро-
мобильдер нарығын дамытуға қатысты өз ұстанымын білдірді. Профсоюзы 27 стран союза IndustriALL по атомной и электроэнергетике:
Одақ басшысы Олег Алферовтің айтуынша, әзірше осы санат- при закрытии станций необходимо сохранять рабочие места
тағы көліктерге сұраныс тым аз. Мәселен, соңғы алты айдың
ішінде Қазақстанда тек 34 электромобиль ғана сатылды. Ондай В рамках глобальной встречи Глобального союза должны полностью соблюдаться права членов профсоюзов.
көліктердің аз мөлшерде сатылып жатқанына бірнеше себеп IndustriALL по электроэнергетике и атомной энергетике в Председатель Российского профсоюза работников атомной
бар. Негізгі мәселе - қуат көздері. Ал арзан қуат көздерін әлі Санкт-Петербурге, на которой собрались 100 представи-
ойлап таппаған. Аккумулятор баттареялары да арзан емес. Оған телей профсоюзов из 27 стран мира, состоялась панельная энергетики и промышленности Игорь Фомичев акцентировал
қоса, электромобильдерге арналған батареялар өз жерімізде дискуссия «Дерегуляция, приватизация и либерализации внимание собравшихся, что в атомную отрасль включаются
жасалмайды. Сол себепті осы санаттағы көліктер қымбат. рынков:воздействие на занятость и профсоюзы». также горнодобывающая, машиностроительная, топливная
«Қазақстан үшін гибридті көліктерді шығарған тиімді. Мәсе- промышленность и энергетический сектор — в России это 40
лен, «бензин+электр қуаты» және «бензин+газ». Қазақстанда Диана Хункера Курьель представила доклады «Профсоюз- тыс. работников, из них около 35 тыс. — члены профсоюза.
газ көп. Сондықтан газбен жүретін көліктерді арттыруға әб- ное сотрудничество на основе региональных профсоюзных
ден болады. Оған қоса, отандық кәсіпорындар бір уақытта сетей в электроэнергетике». Состояние ядерной отрасли в Бельгии описал Юрген
бензинмен де, газбен де жүретін модельдерді ұсына алады. Геромс (CSC-BIE). В этой стране было принято решение
Ондай көліктермен жүрген арзан әрі тиімді», - деді О.Алферов Диана Хункера Курьель подчеркнула, что главная цель прекратить генерацию атомной энергии к 2025 году. Но
Астанада өткен баспасөз мәслиxатында. профсоюзных сетей – способствовать международному если реакторы будут остановлены, цены на энергию для
сотрудничеству между рабочими на многонациональных домовладельцев повысятся, внутренних источников недоста-
Қазақстанның екі қорығы предприятиях и цепочками поставок, создавать механизмы точно — энергию придется импортировать. Сейчас в стра-
ЮНЕСКО тізіміне енді для регулярного социального диалога на глобальном и ре- не обсуждается вариант продления работы двух реакторов
гиональном уровне. Она призвала обмениваться и делиться еще на десять лет. Это позволит сохранить 3,5 тыс. рабочих
Қазақстандағы екі биосфералық қорық Дүниежүзілік биос- информацией – это помогает более эффективно бороться за мест. Вопрос закрытия ядерных реакторов влечет за собой
фералық резерваттар желісіне енді. «Бүгін ЮНЕСКО-ның права профсоюзов по всему миру, а также активно внедрять проблему доступности энергоносителей для населения и
МАБ халықаралық координациялық кеңесінің шешімімен коммуникационные стратегии, улучшать связи между цен- экономических условий для работников.
(«Адам және биосфера» бағдарламасы) Дүниежүзілік биос- тральным и региональным управлением профсоюзными
фералық резерваттар желісіне Шарын және Жоңғар Алатауы организациями.
ұлттық парктері қосылды», - деп жазды комитеттің баспасөз
хатшысы Сәкен Ділдахмет Фейсбуктегі парақшасында. Осы- Так, Каору Кишимото (Kaoru Kishimoto) из Японии рас-
лайша, Қазақстанның биосфералық резерваттарының тізімі- сказал о трех резолюциях, которые определяют развитие
не ұлттық 10 қорық кіреді. Олардың қатарында Ақжайық, лектроэ­ нергетических профсоюзных сетей Азиатско-Тихоо-
Ақсу-Жабағылы, Қорғалжын, Алакөл, Қатон-Қарағай, Барса- кеанского региона: необходимо систематизировать электри-
келмес, Қаратау, Алтынемел, Шарын және Жоңғар Алатауы, ческую и энергетическую отрасль, исходя из безопасности
сондай-ақ, трансшекаралық биосфералық резерваттардың бірі и стабильности поставок энергии, снижая воздействие на
Үлкен Алтай бар. Дүниежүзілік биосфералық резерваттар окружающую среду; консолидироваться со смежными про-
желісі ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы фсоюзными организациями в борьбе против неравноправного
аясында құрылған. найма и за достойные условия работы; укреплять связи вну-
три членских организаций Глобального союза IndustriALL.
inform.kz
Профсоюзы требуют от правительств справедливого пе-
рехода рабочих на новые объекты, особенно там, где со-
бираются закрывать ядерные реакторы.Кроме того, важна
прозрачность: необходимо понимать, какие объекты атомной
энергетики и где будут строиться или закрываться, при этом

Профсоюз «Торговое единство» наградил
социальных партнеров в Приморье

Накануне профессионального празд- для стабильной работы предприятия, с участием артистов Приморской сцены
ника Дня торговли профсоюз «Торговое повышение уровня жизни работников Мариинского театра.
единство» Приморья отметил лучших и активное сотрудничество с профсо-
с профсоюзной точки зрения работо- юзом. Добавим, что официальное чество-
дателей. Это произошло 20 июля на вание работников торговли возобно-
официальном чествовании работников Еще одна награда досталась Обще- вилось после многолетнего перерыва
отрасли в администрации края. ству с ограниченной ответственностью именно по инициативе профсоюза
«Столовая «Березка», которую возглав- «Торговое единство».
За эффективную работу по сохране- ляет Капитолина Осипчук — за плодот-
нию кадрового и производственного ворную работу по сохранению кадров https://primamedia.ru/news/
потенциала лидер профсоюза Марина и личный вклад в развитие системы со-
Семенова наградила председателя со- циального партнерства в отрасли края.
вета Приморского крайрыболовпотреб-
союза Юрия Каретина. В торжественном собрании, по-
священном Дню торговли, приняли
Почетную грамоту профсоюза полу- участие представители власти, про-
чила также председатель совета При- фсоюзов, работодателей и трудовых
морского крайпотребсоюза Ольга Чи- коллективов. Завершилась церемония
стохина — за вклад в создание условий награждения праздничным концертом

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 (1232) 27/07/2018

БІЛІМ САЛАСЫ КӘСІПОДАҒЫ ЖАСТАРЫНЫҢ ЖАЗҒЫ ЛАГЕРІ - МАҢҒЫСТАУ ЖЕРІНДЕ

Ағымдағы жылдың 15-19 шіл- кәсіптік одағының қызметі мен дамыту»; т.б. тақырыптарында тұрғандай, лагерьге келген жастар- Тұрғанқызының еңбек жолының
де аралығында Ақтау қаласында басым бағыттары туралы арнайы әртүрлі семнарлар, тренингтер, дың басты мақсаты өздері секілді өнегелілігі көпке үлгі болды. Кез-
тұңғыш рет дәстүрлі республика- көрсетілім-дәрісін тыңдап, мұн- коучингтер, тимбилдингтер шебер жас мамандардан тәжірибе алмасу, десу барысында кәсіподақ жаста-
лық жас ұстаздардың жазғы лагері дағы атқарылған нәтижелі жұмыс­ ұйымдастырылды. өз білгендерімен бөлісу болатын. ры ұстаздардың ұстазына айналған
ұйымдастырылды. тармен, республикалық Жастар Осы тимбилдинг қатысушылар- кәсіподақ төрайымына сұрақтар
Кеңесінің басым бағыттарымен Салалық білім және ғылым қыз- дың өзін-өзі жетілдіруіне, комму- қойып, мазмұнды да өнегелі жау-
«Қазақстандық салалық білім танысты. Айгүл Мақсатқызы сөз меткерлері кәсіптік одағының бас никативтік дағдыларын дамытуға, аптар естіді.
және ғылым қызметкерлері барысында Қазақстандық сала- маманы Әлия Әбиеваның «Келіс- идея алмасуға зор үлесін қосты.
кәсіпт­ ік одағы» Қоғамдық бір- лық білім және ғылым қызмет- сөздер - дау-жанжалдарды басқару Аталған шарада жастар белсен- Міне, кәсіподақ жастарына мо-
лестігі ұйым­дастырған «Кәсіпо- керлерінің кәсіподағы мен оның технологиясы» тақырыбындағы ділік танытты. тивация! Майра Тұрғанқызының
дақ жастар қозғалысы - рухани құрылымдық бөлімшелерінде де семинары лагерь қатысушылары- өмір жолы, қызметтегі белсенділі-
жаңару мен жаңғыру жолында» жастар саясатын тиімді жүргізу ның қызығушылығын оятты. Өйт- Республикалық Жазғы Жастар гі, ұстаз мәртебесін көтерудегі тың
тақырыбындағы жазғы лагерьдің кәсіподақтағы басым бағытта- кені кей кездері көпшілік жағдайда Лагерь қатысушыларының есінде бастамалары – бүгінгі кәсіподақ
мақсаты: Елбасы Н.Ә. Назарбаев- рының бірі екендігін, мұның бір жас ұстаздардың жаңа жұмыс ор- қалып, әр қатысушының өзіндік жастарына үлгі болары сөзсіз!
тың «Болашаққа бағдар: рухани дәлелі ретінде салалық, аймақтық нына орналасып, ұжымға бейім- қалыптасуына септігін тигізер
жаңғыру» бағдарламасына сәйкес салалық келісімдер мен ұжымдық делуі барысында дау-жанжалдар маңызды шаралардың ең бастысы - Жазғы лагерьдің ұйымдасты-
жастардың өзін – өзі дамытуға шарттарда жастар үшін әлеумет- туындап, келіспеушіліктер орын Қазақстандық салалық білім және рылуына зор үлестерін қосып,
ұмтылуларын, отансүйгіштік пен тік-экономикалық кепілдіктерді алып жататыны анық. Осындай ғылым қызметкерлері кәсіптік асқан қонақжайлық танытқан Қа-
рухани мәдениет сезімін дамыту. бекіту жөніндегі атқарылған нақты келеңсіздіктердің алдын-алуда одағының төрайымы Майра зақстандық салалық білім және
Сонымен қатар, жастар арасында жұмыстарды атап өтті. Мүшелік Әлия Әділханқызының семина- Амантаевамен болған «Галстуксіз ғылым қызметкерлерінің кәсіптік
жастар кәсіподақ қозғалысының ұйымдарда жастар кеңесі, жастар- рынан жас ұстаздар өздеріне үлкен кездесу» кездесу шарасы. Атал- одағының Маңғыстау облыстық
ықтимал және нақты көшбас- мен жұмыс жөніндегі комиссия, тәжірибе алды. мыш шарада Майра Тұрғанқызы ұйымының төрайымы Тәрбие
шыларын анықтау, жастардың жас мамандар кеңесі, студенттік кәсіподақ қызметінің республи- Баймбетова басқаратын ұжымға,
бірыңғай тұрақты командаға кәсіподақ ұйымдары жастармен Салалық білім және ғылым кадағы алатын орны мен ондағы жас волонтерлардың ұйымдастыру
бірігуіне тиімді жағдай жасау, тығыз жұмыс жасап, кәсіподақ қыз­меткерлері кәсіптік одағының атқарылған маңызды істер жөнінде жұмыстарының креативтілігіне,
жас­тарды кәсіподақ қозғалысына қозғалысының өркендеуіне тиісті Маңғыстау облыстық ұйымының тамаша баяндады. Сонымен қатар киелі Маңғыстау өңіріне зор алғыс
қаты­суға ынталандыру, конфлик- үлестерін қосып келетіндігін ба- бас маманы Наталья Храмованың жас буынға өз өмірінің қиын да білдірген лагерь қатысушылары аз
тология мәселелері бойынша те- яндады. «Мен білуге тиістімін», «Менің қызықты сәттерінен естеліктер ғана уақыт аясында жан-жақты
ориялық білім және тәжірибелік құқығым бар» коучингі лагерь айтып, кәсіподақ жастарының тәжірибе алмасып, білімдерін да­
дағдыларды қалыптастыру сынды Еліміздің түкпір-түкпірінен барысында ұйымдастырылған жүрегіне серпіліс берді. мытып, рухани тұрғыда азық жи-
мақсаттарға бағытталған. 80-ге жуық жас кәсіподақ белсен- мазмұнды шаралардың бірі болды. нағандарын жарыса баяндады.
ділері қатысқан республикалық Жас ұстаздар еңбек орындарын- Еңбек жолын қарапайым мұға­
Дәстүрлі республикалық жазғы жазғы лагерь бағдарламасына дағы өз құқықтары мен міндет- лімдіктен бастаған Майра Тұр­ Шара соңында лагердің барлық
жастар лагерінің салтанатты сай, «Келіссөздер-дау-жанжалдар- терін тиімді пайдалану жөнінде ғанқызы, 27 жасында КСРО қатысушыларына семинарлар мен
ашылуы Ш.Есенов атындағы Ка- ды басқару технологиясы»; «Мен білімдерін одан әрі толықтырды. Жоғ­ арғ­ ы Кеңесінің 9-ші шақы- тренингтерге қатысқаны үшін
спий Мемлекеттік Технология­лар білуге тиістімін!» немесе «Менің рылуына депутат болып сайла- сертификаттар берілді. Лагердің
және инжиниринг университетін- құқығым бар!» «Әлеуметтік жо- ҚР жастар саясаты саласындағы нып, сол кезден бері қарай жоғары қорытынды жұмысы барысында
де өткізілді. Республика жастарын балар: Жастардың әлеуметтік-­ ұлттық тренерлер пулының мүшесі мінберлерден мұғалім мәрте­ республ­ иканың жастар кәсіподақ
арнайы концерттік бағдарламамен экономикалық мәселелерін сапа- Еркебұлан Күнтуғанның «Өзін-өзі бесін көтеруге атсалысып келе қозғалысының белсенділері Са-
қарсы алған университет ұжымы, лы шешудің амалдары»; «Өзін-өзі жетілдіруді жақсартуға арналған жатқандығы лагерь жастарын таң лалық кәсіподақтың Алғыс хатта-
маңғаз Маңғыс­тау өңірінің ерек- жетілдіруді жақсартуға арналған коммуникативтік қасиеттерді да- қалдырды. Ең соңғы КСРО Кон- рымен марапатталды.
ше қонақжайлығ­ ын тағыда еске коммуникативтік қасиеттерді мыту» тақырыбындағы тимбил- ституциясы қабылданарда түзе-
түсірді. динг әдісі лагерь қатысушылары тулер енгізуге қатысқан Майра Индира БАДАКОВА,
үшін жаңалық болды. Аты айтып Батыс Қазақстан облысы
Республикалық жазғы лагерьдің
ашы­луын­да сөз алған Қазақстан-
дық салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіптік одағының
төрайымы Майра Амантаева Қа-
зақстандық салалық білім және
ғылым қызметкерлерінің кәсіпо-
дағындағы басты бағыттардың
бірі жастар саясатын тиімді жүр-
гізу кәсіподақ қызметінің басым
бағыттарының бірі екендігін,
осындай игі бастамалар, нәтижелі
жұмыстардың арқасында респу-
бликада кәсіподақ жастарының
саны едәуір артып келе жатқан-
дығын атап өтті.

Жазғы лагерьге қатысушы бел-
сенді жастар Кәсіподақ төрайы-
мының орынбасары Айгүл Мұқа-
шеваның Қазақстандық салалық
білім және ғылым қызметкерлері

Қазақстан Республикасының Президенті Президент тапсырмасы Аталмыш тапсырма Атырау облысында жоғарғы
Н.Назарбаев білімге ұмтылған жастарымызға жүзеге асуда қарқынмен орындалу үстінде. Биылғы жылы аймақ
ерекше көңіл бөліп отыр. Соның айғағы, Елбасы­ студенттері үшін 12 жатақхана құрылысының сме-
мыздың 2018 жыл 5 наурыз күні «Президенттің талық-жобалау құжаттары дайындалды. Солардың
бес әлеуметтік бастамасы» атты Қазақстан хал­ алғы шебінде Атырау облысы құрылыс басқарма-
қына арнаған Үндеуінің «Жоғары білім алудың сының тапсыруымен «Байсын-А» ЖШС-і «Д.Нұр-
қолж­ етімділігі мен сапасын арттырып, студент пейісова атындағы халықтық музыка академиясы»
жас­тардың жатақханадағы жағдайын жақсарту» Атырау музыка колледжісінің 100 орындық жатақ-
атты үшінші бастамасындағы: «Қазір жоғары оқу ханасын құрылысын аяқтап отыр. Болашақ музыка
орындары мен колледждердің студенттерін жа- әлемінің студенттері үшін салынған төрт қабатты
тақханамен қамтамасыз ету мәселесі өте өзекті. әсем ғимаратта оларға қажетті тұрмыстық-әлеу-
Бұл міндетті шешу үшін жоғары оқу орындары, меттік жағдайлар толық жасалынған. Екі орындық
колледждер мен девелоперлік компаниялар мемле- жатын, ас бөлмесі және жуынатын орындар соңғы
кет пен жеке меншіктің серіктестігі қағидасымен үлгідегі құрал-жабдықтармен жасақталған. Әрбір
жатақхана салуды бастауы керек. Мемлекет өз та- қабатта асхана, кір жуатын арнайы бөлмелер бар.
рапынан Білім және ғылым министрлігі арқылы жа-
тақхана құрылысына жұмсалған инвестициялардың Кез келген елдің білім беру деңгейі – экономи-
белгілі бір бөлігі біртіндеп қайтарылуына кепілдік калық және ғылыми-техникалық прогрестің ең не-
береді. 2022 жылдың соңына дейін студенттерге гізгі көрсеткішімен бағаланатын болса, қазақстан-
арнап кемінде 75 мың орындық жаңа жатақхана дықтардың, оның ішінде атыраулықтардың бұл
салуды тапсырамын. Бұл алдағы жылдарда өсе жолда терең білім алуына қолайлы жағдай толық
түсетін сұранысты ескергеннің өзінде жатақхана жасалынып отыр деп нық сеніммен айтуға болады.
тапшылығын біржола шешеді» деген еді.
Қылышбай ҚҰЛЖАНОВ,
Атырау облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 28 (1232) 27/07/2018

Представители Елбасы бастамасын жүзеге асырудағы кәсіподақ орны
Профсоюзного
Центра Актюбинской Кәсіподақ - еңбек адамдарының мұң-мұқтажын, мүдделерін, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев кәсіподақ белсенділерімен
области посетили еңбек құқығының бұзылмауын қадағалап, оған әлеуметтік-­ болған кездесуінде қәсіподақты - тұрақтылықтың тірегі, әле-
месторождения «ТОО экономикалық қолдау көрсететін басты ұйым. Елімізде болып уметтік еңбек қатынасының базалық элементі деп атады және
«Восток нефть и СО» жатқан түрлі жетістіктер мен жақсылықтарға кәсіподақ ұйымда- мемлекет пен кәсіподақтың алдына қойған мақсатының бірлігін
рының қосып жатқан үлесі мол. ерекше айтып өтті. Кәсіподақтар туралы заң жарыққа шықты.
Согласно графику встреч с первичными Жаңа Заң кәсіподақтың рөлін күшейтіп қана қоймай көптеген
профсоюзными организациями и с целью со- Бүгінгі таңда кәсіподақтың басты мақсаты - Елбасы зор сенім міндеттемелерді жүктеп отыр.
хранения стабильного социального климата в артқан кәсіподақ жұмысын бүгінгі уақыт пен заман талабына
регионе,представители Профсоюзного Центра сай ұйымдастырып, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді қа- Сонымен қатар, әр азамат кәсіподаққа ерікті түрде, оның мо-
Актюбинской области посетили месторождение рапайым еңбек адамдары тағдырына қатысты түйіндерін дұрыс ральды және материалды көмегін, қорғаушы қызметін түсіне
ТОО «Восток нефть и сервисное обслужива- шешуге атсалысу. отырып мүшелік өтуі керек. Кәсіподақ - өз мүшелерінің кәсіптік
ние», находящегося в Мугалжарском районе мүдделерінің ортақтығы негізінде біріктіретін тәуелсіз, дербес
Актюбинской области, где трудятся более 1249 Елбасы Н.Назарбаевтың тікелей қамқорлығы арқасында түрлі мәртебелі қоғамдық ұйым ретінде құрылған. Осы ретте кәсіпо-
человек, где имели возможность непосредствен- реформалар да, еңбек құқығындағы түрлі толықтырулар мен дақтар ҚР Конституциясына, заңдарына сәйкес қызмет атқарады.
но посетить и ознакомиться с буровыми уста- өзгерістер де бәрі тек еңбек адамының игілігі үшін жасалуда.
новками. Қазақстан Президенті Парламент Палаталарының біріккен оты- Р.КОБЖАСАРОВ,
рысында «халықтың әл-ауқатын көтеру үшін» «бес әлеуметтік Түркістан облысы
ТОО «Восток нефть и СО» осуществляет бастама» ұсынды. Елбасы алда тұрған меже-тапсырмаларды
сервисное обслуживание на месторождениях да кезекті рет еске салды. Бес әлеуметтік бастаманы жүзеге
«Жанажол, Кумсай, Северная трува» в Актю- асыруға мемлекет 2 трлн. 600 млрд теңге қаражат бөледі. Бұл -
бинской области и является одним из ведущих азаматтардың тұрмыс сапасының жоғары стандарттарына қол
сервисных компаний в нефтедобывающем сек- жеткізуді мақсат ететін нақты және есептелген шаралар.
торе Актюбинской области.
Осы орайда кәсіподақ ұйымы жергілікті әкімшілік билікке
Одним из главных направлений деятельности сүйене отырып, еңбек адамының әлеуметтік мәселелерін шешуге
ТОО «Восток нефть и СО» является социальная атсалысуда. Мысалы, ауылдық жерге жұмысқа келген жас ма-
политика, направленная на создание условий мандарға бір жолғы көмек беру, тұрғын үймен қамтамасыз ету
социальной защищенности работников и ста- және жеңілдетілген несие бергізу. Кәсіподақ ұйымының арала-
бильности в трудовых коллективах. Эффектив- суымен бюджеттік мекеме мамандарына коммуналдық пәтер беру
ная система социальной защиты способствует мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Оқу гранттарының бөліну
привлечению в компанию квалифицированных санының өсуінде де кәсіподақ ұйымының рөлін айта кету керек.
специалистов, снижает текучесть кадров, и яв-
ляется основой успешной производственной Кубок железнодорожной футбольной лиги КАЗПРФТРАНС-2018
деятельности.
21 июля 2018 года Алматинским филиа- Тарпанов Бейбит), третье место доста- г.Алматы Бейсенов Еламан.
В рамках поездкиосуществлено ознакомле- лом профсоюза на спортивных площадках лось футболистам ТОО «KTZE-Khorgos На церемонии награждения Аскарбаев
ние с условиями организации рабочих мест, Казахской Академии Транспорта и Комму- Gateway» (председатель профкома Дуй-
проживания и питания работников, осущест- никаций им. М.Тынышпаева был органи- сеева Алия). Нуржан поблагодарил всех спортсменов и
вляющих свою деятельность вахтовым методом, зован и проведен турнир по мини-футболу болельщиков за активное участие в сорев-
также особое внимание было уделено услови- среди команд предприятий и организаций Призеры первенства награждены кубка- нованиях, пожелал всем успехов в работе
ям безопасности и охраны труда и здоровью Алматинского узла в рамках ежегодно- ми, грамотами соответствующих степеней и в дальнейших спортивных состязаниях.
работающих, так как безопасность и охрана го турнира за Кубок железнодорожной и денежными призами. Кроме основных В заключение, он пожелал почаще про-
труда является одним из главных направлений футбольной лиги КАЗПРОФТРАНС-2018. призов Алматинский филиал профсоюза водить такие массовые мероприятия, так
в деятельности профсоюзов. учредил специальные призы: «Лучшим как они помогают сохранять спортивные
Открывая соревнования, председатель вратарем» признан вратарь команды фи- традиции и способствуют созданию бла-
В ходе встречи с рядовыми членами профсо- Алматинского филиала профсоюза Аскар- лиала АО «Алматытранстелеком» Наль- гоприятного психологического климата в
юза, работниками производственных структур баев Нуржан Нургисаевич поприветство- таев Даурен, «Лучшим нападающим» – трудовом коллективе.
заместитель Председателя Профсоюзного Цен- вал всех участников турнира, отметил, игрок команды филиала АО «ВЖДО» в
тра Акберегенов Ж.А. рассказал об основных что данное мероприятие направленно на Алматинская область
направлениях работы профсоюза, о принима- пропаганду профсоюзного движения, по-
емых мерах новым руководством Федерации вышение роли и авторитета профсоюзов в
профсоюзов РК по модернизации профсоюзно- обществе, а также приобщения железно-
го движения, а также о мерах по обеспечению дорожников к занятиям физической куль-
безопасности и охране труда. турой и спортом, пропаганды здорового
образа жизни.
Во время проведения диалога рабочие выска-
зали свои проблемы и получили ответы на ин- На этот раз на спортивных площадках
тересующие их вопросы. Главной целью таких собралось небывалое количество желаю-
мероприятий является своевременное решение щих посоревноваться. В соревнованиях
возникающих коллективных проблем, защита по мини-футболу приняло участие 20 ко-
трудовых прав работников. манд (218 участников). В финальной игре
победителя определили послематчевые
Актюбинская область пенальти, им стала футбольная команда
АО «Алматытранстелеком» (председа-
тель профкома Галушкина С.В.). Второе
место в ходе состязаний заняла команда
Регионального филиала по пассажирским
перевозкам «Южный» АО «Пассажир-
ские перевозки» (председатель профкома

Помогать молодым талантам

В Астане в российском центре науки и но и помочь ее решить, будучи твердо вые места на международных конкурсах
культуры при посольстве России состо- убежденным, что слово должно сози- в Италии, России, Малайзии, Мескике.
ялся вечер памяти старейшего казахстан- дать, а не разрушать. Главная победа – первая премия и золотая
ского журналиста Моисея Михайловича медаль на конкурсе имени Чайковского в
Гольдберга, известного не только в Ка- Кредо всей жизни – помогать людям Москве, что стало наивысшим достиже-
захстане, но и далеко за его пределами. Моисей Гольдберг особо ярко продемон- нием талантов из Казахстана.
стрировал, участвуя в судьбе талантливого
Отдать дань уважения пришли вид- казахстанского скрипача Руслана Турун- ОО «Казахстанский отраслевой профсо-
ные деятели культуры, мэтры журнали- таева. Впервые увидев его еще в юном юз работников культуры, спорта, туризма
стики, коллеги, родственники и друзья возрасте Моисей Михайлович поставил и информации» также решил поддержать
Моисея Михайловича. За свои 70 лет цель помочь молодому музыканту достичь одаренного музыканта, вручив ему не-
профессиональной деятельности, бу- заслуженных высот в искусстве на благо большую материальную премию за вклад
дучи в ранге корреспондента ТАСС, страны. Его ходатайства перед Даригой в развитие отечественной культуры, тем
редактора Целиноградского радио, он Назарбаевой, акимом г. Астаны Имангали самым продолжая дело начатое Моисеем
повидал немало: военные невзгоды, ос- Тасмагамбетовым, заслуженными деяте- Гольдбергом, в честь которого звучали в
воение целины, превратности переход- лями искусств, меценатами позволили это вечер самые красивые классические
ного времени. Но в любой ситуации он Руслану выйти на новый качественный произведения и мелодии военных лет.
оставался не только профессионалом, уровень, принять участие в престижней-
способным увидеть корень проблемы, ших конкурсах. И как результат – пер- Город Астана

8 КАЛЕЙДОСКОП 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 28 1232) 27/07/2018

Недавнее исследование, проведённое учёными Оксфордского университета, показа-
ло, что некоторые востребованные в наше время профессии в ближайшие десятилетия
перестанут быть актуальными, ведь все функции специалистов будут выполнять робо-
ты. Мы расскажем о 10 профессиях, которые скоро окажутся ненужными.

1. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ лектом, подключённые к базам данных с текстовыми

Именно в сфере обслуживания роботы раньше всего материалами (законами, художественными произведени-

придут на замену людям. Удивляться тут нечему – они ями, научной литературой), смогут генерировать статьи

надежнее, быстрее, сильнее. Роботам не нужно платить в некоторых жанрах без участия человека.

ЕҢБЕГІ ЕЛЕНГЕН ҰСТАЗДАР зарплату, они не ошибаются из-за невнимательности и не 5. ФАРМАЦЕВТЫ
смогут из-за плохого настроения нагрубить показавше-

муся им слишком придирчивым клиенту. В медицинском центре университета Сан-Франциско

2. ОФИЦИАНТЫ есть экспериментальный робот, создающий новые пре-

Қызылорда облыстық білім на сыйға тартқан Ұлттық ғарыш параты.
жəне ғылым қызметкерлері кə- орталығымен танысты. Бас қа-
сіподағы ұйымының ұйымдас- лаға ат басын бұрған Қызылор- В мире уже открыты рестораны, на столиках в ко- Близится тот день, когда ведущие компании начнут в
тыруымен ұстаздарға Астана далық 100-ге тарта ұстаздар бұл
қаласына туристік саяхатқа мерекелік шараларға қатысқаны торых установлены планшеты, принимающие заказы промышленных масштабах выпускать роботов-фарма-
жолдама берілді. Жолдама ие- үшін өздерін бақытты сезінді.
герлері қаланың барлық көрікті Ұстаздар қауымы керемет дема- от посетителей. Можно не сомневаться, что через цевтов. Эффективность и производительность работы
жəне тарихи маңызы бар орында- лыс сыйлағаны үшін Қызылорда
рын тамашалады. Атап өткенде, облыстық білім жəне ғылым қыз- десяток лет большинство заведений об- машин в десятки раз превосходит
Тұңғыш Президент атындағы му- меткерлері кəсіподағы ұйымына
зей, Нұр əлем, Бəйтерек, сонымен алғыс білдіреді. щественного питания предпочтут аналогичные человеческие
қатар Қызылорда облысының
Астана қаласының 20 жылдығы- Айдана МАХАНОВА, роботов живой силе. Вероят- показатели. Роботы
Қызылорда облысы
ней всего, к тому времени никогда не устанут

они научатся не только 10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ, и не ошибутся из-
принимать заказы и за невниматель-
привозить блюда, но êîòîðûå ñêîðî ности. Поэтому
даже выкладывать фармацевты будут
их на столики. Это вытеснены робота-

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ПОД позволит поддер- îêàæóòñÿ ми одними из пер-
ПРОФСОЮЗНЫМ КОНТРОЛЕМ живать качество вых. Ожидается, что
приготовления это произойдёт уже к

блюд на стабиль- íåíóæíûìè 2020-му году.
но высоком уров- 6. ВОДИТЕЛИ
не, чему клиенты

будут только рады. Вслед за компанией Google

3. СПЕЦИАЛИСТЫ другие гиганты автомобильной
СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
индустрии занялись разработкой своих
систем автоматического управления транспортными

Звоня в службу поддержки, мы всё чаще слышим на средствами. В замене водителей автоматизированными

том конце линии голос автоответчика. Если вас интере- системами можно увидеть только преимущества. Во-пер-

сует один вопрос, они предлагают нажать кнопку «1», вых, они не устают и могут работать без перерывов 24

если другой – кнопку «2» и так далее. часа в сутки. Во-вторых, ликвидация человеческого

В будущем подобные автоматизированные системы фактора поможет в десятки, а то и сотни раз уменьшить

появятся чуть ли не в каждом офисе, причём, вести ди- количество аварий на дорогах и, следовательно, спасёт

алог с роботами будет очень удобно. Возможно, учёные миллионы жизней.

По данным профкомов пред- пийских игр», в турнире по фут- приблизят его к уровню обычного человеческого обще- 7. СОЛДАТЫ
приятий более 3000 детей в лет- болу. В лагере «Мечта» дети ния. Для этого достаточно обучить роботов распознавать
ний сезон 2018 года отдыхают в не только занимаются спортом,
летних оздоровительных лагерях, играют, закаляются, но и изуча- и анализировать человеческую речь. Уже изобретены Военная индустрия развивается семимильными ша-
профсоюзные организации ком- ют иностранные языки, наряду
пенсируют от 20 до 90% стоимо- с английским, вожатые проводят системы искусственного интеллекта, приблизившиеся к гами. Боевые системы модернизируется непрерывно,
сти путевок. 17 июля 2018 года занятия по изучению китайского
и.о.председателя ТОП Айтжано- и корейского языков! этой планке на расстояние вытянутой руки – вспомните регулярно удивляя нас технологичными новинками. И
ва Д.Н. совместно с заместителем
председателя отраслевого гор- Также в детском оздоровитель- хотя бы онлайн-помощника Sirie на iPhone. военные всё чаще используют роботов.
но-металлургического профсо- ном лагере «Мечта» Аксуского
юза «Казпрофметалл» Даумовой завода ферросплавов АО «ТНК 4. АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ Скорость роботизации армий ведущих стран будет
Р.Ж. и председателем профсоюза «Казхром» в п.Беловка началась
ТОО «KSP Steel» Азкеевой С.А. третья смена, 260 детей работ- лишь расти. И это – хорошая новость. Ещё одни аргу-
посетили детский оздоровитель- ников предприятия отдыхают
ный лагерь «Мечта» Аксуского под присмотром креативных и По мнению авторитетных экспертов, работу агентов мент в пользу машин – они не устанут, не ошибутся и
завода ферросплавов АО «ТНК талантливых вожатых.
«Казхром» в п.Беловка. Четыре по недвижимости в ближайшем времени также начнут не перейдут на сторону врага. А неутомимость делает
смены летнего периода 2018 года В одном из отрядов организо-
примут в лагере более тысячи де- вано детское фан-движение фут- выполнять роботы. Причём, агентом будет служить их идеальными солдатами.
тей работников предприятия. На больного клуба «Иртыш». Ребята
территории лагеря расположены занимаются футболом, следят за обычная программа, установленная на ваш смартфон. 8. УЧИТЕЛЯ
столовая, спортивный комплекс, играми Павлодарского клуба и Это интересно: А лет через 10-15 даже присутствие
3 корпуса, административное знают поименно всех игроков
здание и бассейн; созданы ком- «Иртыша». В канун матча ква- человека-агента перестанет быть обязательным при Профессия учителя – одна из самых почётных на се-
фортные условия для отдыха и лификационного раунда Лиги
досуга детей. Представители Европы который состоится 19 осмотре объектов недвижимости. Программа самосто- годняшний день. Но через 10-20 лет педагогические
профсоюзов ознакомились с июля 2018 года на Центральном
работой лагеря, посетили столо- стадионе, ребята подготовили ятельно ответит на интересующие вас вопросы, а при университеты могут быть закрыты за ненадобностью.
вую, спальные корпуса, кружки, сюрприз для любимой команды.
приняли участие в мероприятии Ребята передают привет команде необходимости даже откроет запертую дверь осматрива- Исследователи непрерывно работают над созданием
по открытию «детских олим- «Иртыш» и желают победы в мат-
че с литовским клубом «Тракай». емого помещения. Потребуется всего лишь установить интеллектуальных машин, способных обучать людей

Павлодарская область на неё замок, открываемый автоматически при получе- конкретным дисциплинам. Роботов также учат взаимо-

нии поданного через интернет сигнала. действовать с людьми, вести

5. ЖУРНАЛИСТЫ 9. ВРАЧИ
Даже такая творческая профессия, как журналист, В ближайшем будущем любые операции будут выпол-
может стать невостребованной. Аналитики прогнози- няться роботами. Также они будут проводить приёмы
руют, что через 15 лет 9 из 10 новостных статей будут пациентов, ставить им диагнозы, делать прививки и
генерироваться компьютерами автоматически. Журнал вести медицинские карты.
Forbes уже сегодня пользуется услугами роботов-жур-
налистов для создания и проверки годовых отчетов, а ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
в издании Big Ten Network роботы оперативно пишут и Тотальная роботизация десятков сфер, по про-
публикуют последние спортивные новости. гнозам экспертов, произойдёт в ближайшие 15 лет.
Искать новую работу после 2020-го года придётся Нет сомнений в том, что это значительно улучшит
и большинству копирайтеров. Эксперты уверены, что качество нашей жизни. Плохо будет только людям,
функциональные программы с искусственным интел- вынужденным осваивать новую профессию и поды-
скивать другую работу.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0028 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version