The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Қазақстан Кәсіподағы

11

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №11 1215) 30/03/2018

ҚАЗАҚСТАНДА ТАТУЛАСУ ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛАДЫ Намечены новые
цели развития
19 наурызда Астанада ҚР Жоғарғы соты жəне ҚР Кəсіподақтар қазақ халқының тарихынан бастау алады жəне қоғам өмірінде
федерациясы арасында өзара əріптестік туралы меморандумға маңызды рөл атқарады. 28 марта в Астане с участием Председа-
қол қою рəсімі өтті. Құжатқа ҚР Жоғарғы соты Төрағасы Жақып теля Федерации профсоюзов РК Бақытжана
Асанов жəне ҚР Кəсіподақтар федерациясының Төрағасы Бақытжан Меморандум ҚР Кəсіподақтар федерациясының аумақтық Əбдірайым прошел VI Пленум Отраслевого
Əбдірайым қол қойды. кəсіподақтар бірлестіктерінің базасында Татуласу орталығын профсоюза химической, нефтехимической и
ашуды қарастырады. Татуласу орталығы келісу үрдістері арқылы родственных отраслей промышленности.
Тараптар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында қоғам- еңбек жəне басқа даулар мен жанжалдарды шешу үшін халықтың
дық сананы жаңғырту қажет екендігіне сүйене отырып, қоғамда мүмкіндіктерін ұлғайтуға бағытталған. В программе Пленума были рассмотре-
шиеленісушіліктің алдын-алу мақсатында даулар мен жанжал- ны вопросы о 5 социальных инициативах
дарды соттан тыс тəртіпте шешу мəселелері бойынша осы ме- Тараптар келісу үрдістері, татуласу орталығында қызмет көрсе- Президента РК Нурсултана Назарбаева, об ито-
морандумды бекітті. тетін мамандарды оқыту жəне қызмет сапасын жақсарту арқылы гах работы Отраслевого профсоюза в рамках
дауларды реттеу туралы заңнаманы дамыту жəне өзара байланыс социального партнерства за 2017 год и задачах
ҚР Жоғарғы сотымен енгізілген Татуласу орталықтарын құру жасау мəселелері бойынша əріптестікке келісті. на 2018 год и др.
жобасы шын мəнінде революцияшыл жəне мазмұны бойынша
инновациялық жоба ретінде Қазақстандағы азаматтық қоғамның Орталықтарды құру – Жоғарғы соттың қажетті бастамасы, Председатель ФПРК провел качественный
дамуына ауқымды үлес қосады. себебі, ол дүниежүзілік даулар медиациясының тəжірибесіне анализ всех 5 инициатив Главы государства,
негізделген қоғамдық қатынастар саласында жаңа институтты отметив, что представители профсоюзов долж-
Татуласу орталығын құру сот жəне құқық қорғау органдары- қалыптастырады. ны доносить качественную информацию до
на жүгінусіз даулы мəселелерді шешуге шақыратын азаматтық работников об этих инициативах.
қоғамның өзара əрекетінің жаңа пəлсапасын құрайды. Бұл дəстүр Баспасөз қызметі
«Главный месседж этого послания для нас,
ҚР Кəсіподақтар федерациясы Бас кеңесінің мүшесі Мирболат как профсоюзов, является мощный социаль-
Жақыпов Ақтөбе облысында жұмыс сапарымен болды ный аспект и создание новых рабочих мест во
многих отраслях нашей экономики», - отметил
2018 жылғы 26 наурызда Ақтөбе облысына жұмыс сапарымен бойынша көмек көрсету, сондай-ақ əлеуметтік əріптестікті да- Б.Əбдірайым.
Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар федерациясы Бас кеңесінің мыту бойынша бірлескен іс-қимыл мəселелері қарастырылған.
мүшесі, мемлекеттік, банк мекемелері жəне қоғамдық қызмет По информации Председателя Отраслевого
көрсету қызметкерлерінің салалық кəсіподағының төрағасы Келісімде айқындалған сұрақтар бойынша косымша бірқа- профсоюза Керима Примкулулы, на 01.01.2018
Мирболат Жақыпов келді. тар нақтыланған келісімшарттарға қол қою да қарастырылған. года профсоюз объединяет в своих рядах 41
Аталған Келісім Ақтөбе облысы бойынша салалық кəсіподақтар профсоюзную организацию с численностью
Сапардың мақсаты - сала кəсіподақтарының өңірлік деңгейде филиалдарымен аймақта бірінші қол қойылған құжат болып более 20 тысячи работников. В предстоящие
жүргізіп жатқан жұмысымен танысу, мемлекеттік, банк мекеме- табылады. годы ОП намерен укрепить организационную
лері жəне қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің Ақтөбе структуру и довести численность до 22 тысячи
облыстық салалық кəсіподағының кезекті V пленумін өткізу, человек.
сондай-ақ Қазақстан Республикасы 2018-2019 жылдары кəсіпо-
дақтарды жаңғырту жол картасының негізгі бағыттарын талқылау Путем переговоров в рамках социального
болып табылады. партнерства Отраслевому профсоюзу удалось
включить в Отраслевые соглашения, повы-
Сапар барысында М.Жақыпов облыстың кəсіподақ активімен шающие отраслевые коэффициенты 1,5 -1.2
кездесу өткізіп, оның жұмысына Ақтөбе облысы əкімінің - 2 для работников, работающих во вредных и
орынбасары Е.Нұрғалиев, аумақтық кəсіподақтар бірлестігінің тяжелых условиях труда, добиться ежегодной
Ақтөбе облысы бойынша кəсіподақтар орталығының төрағасы индексации заработной платы работников на
А.Əмірғалиев қатысты. уровне инфляции.

Кездесу аумақтық кəсіподақтар бірлестігінің Ақтөбе облысы Эти изменения вошли в положения Коллек-
бойынша кəсіподақтар орталығы мен мемлекеттік, банк меке- тивных договоров предприятий отрасли и за-
мелері жəне қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің Ақтөбе щищают трудовые и социально-экономические
облыстық салалық кəсіподағының арасында өзара іс-қимыл жəне права и интересы работников отрасли.
ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюмен аяқталды.
По итогам работы за 2017 год на предприя-
Келісімде кəсіподақ кадрлары оқыту бойынша, еңбек дауларын тиях отрасли проведена индексация з/п в разме-
жəне жанжалдарды реттеу, кəсіподақ ұйымдарына келіссөздер ре от 7-11%, производится повышенная оплата
жүргізуге жəне ұжымдық шарттар мен келісімдерді қол қою труда за работу во вредных и тяжелых условиях
труда в соответствии с отраслевыми коэффи-
циентами, на отдельных предприятиях отрасли
осуществляется двойная оплата за работу в
выходные и праздничные дни.

По состоянию на 1 января 2018 года Коллек-
тивными Договорами охвачено 25 предприятий
с численностью 22 329 человек или 96.3%.

В некоторых организациях, где приняты но-
вые Коллективные договора предусмотрены
ежегодное пособие на оздоровление к отпуску,
материальная помощь при заключении брака,
при рождении и усыновлении ребёнка, при до-
стижении работником 50, 60 лет и др.

Как отметил Председатель ФПРК, проф-
союзам необходимо внедрять на предприяти-
ях такой показатель как «Качество трудовой
жизни», принятый в 30-ке развитых стран мира.
Критерий качества трудовой жизни включает
такие базовые понятия, как средняя продолжи-
тельность трудового дня и отпуска, дальнейшее
развитие безопасных условий труда, гендерное
равенство и многое другое.

Не менее важным вопросом является дея-
тельность первичных профсоюзных организа-
ций, которые должны активизировать работу
и расширить границы своей традиционной
деятельности.

2 НОВОСТИ ФПРК 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 11 (1215) 30/03/2018

Мухтар Тиникеев В Москве Кәсіподақ ардагерлері
был международным состоялась «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі
профсоюзная үшін» медалімен марапатталды
наблюдателем конференция
на выборах ҚР Кәсіподақтар федерациясы базасында қазақ телевизиясының 60
В Москве состоялась IV Конференция жылдығына орай салалық кәсіподақ жұмысын өркендетуге зор үлес қосқан
Президента РФ «Свобода объединения и права профсою- ардагер журналистерді марапаттау рәсімі өтті.
зов в РФ: состояние и перспективы». От
18 марта 2018 года состоялись очередные выборы Федерации профсоюзов РК в конференции Төраға орынбасары Ерлан Сайыров кәсіподақ ардагерлері Мейрам
Президента России. принял участие первый заместитель Пред- Байғазинге, Қажы Қорғанға, Жарқын Шәкәрімге, Қазина Нұрқановаға
седателя Биржан Нурымбетов. «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» медалін табыстады.
В составе Миссии СНГ была сформирована груп-
па международных наблюдателей от Парламентской В рамках конференции проходили высту- Қазақ телевизиясы саласында көптеген жыл еңбек сіңірген ардагерлер
Ассамблеи Организации Договора о коллективной пления представителей Международной Федерация басшылығына разылығын жеткізді.
безопасности (ПА ОДКБ). В нее вошли депутаты выс- организации труда, Международной кон-
ших законодательных органов государств – членов федерации профсоюзов, Федерации неза- Кәсіподақ ардагері, журналист Қазина Нұрқанова:
ОДКБ: Республики Армения, Республики Беларусь, висимых профсоюзов России, профсоюзов «Менің еңбек жолым кәсіподақпен тығыз байланысты болды. Өз қыз-
Республики Казахстан и Республики Таджикистан. разных стран. метім барысында сала қызметкерлеріне пәтерлерді жекешелендіру, экран
салу секілді бірқатар жұмыс істедік. Негізі ақпараттық салалық кәсіпо-
По приглашению Центральной избирательной ко- На форуме рассмотрена роль государ- дақтың орны ерекше болды. Кәсіподақ деген үлкен жауапкершілікті талап
миссии РФ, заместитель председателя ФПРК Мухтар ственных органов России и возможности ететін міндет. Осы орайда қоғам үшін атқарып жатқан іс-шаралардың
Тиникеев, имеющий большой опыт работы в Парла- взаимодействия по линии профсоюзного со- барлығы оң нәтиже беріп, кәсіподақ беделі арта берсін дегім келеді.
менте РК, был в группе наблюдателей, представляю- трудничества. В обсуждении этого вопроса Бүгінде қазақ телевизиясының 60 жылдығын барша жұрт болып атап
щих Казахстан. приняли участие представители Генераль- өтудеміз. Біз осы салада үлкен еңбек сіңірген азаматтар ретінде телеви-
ной прокуратуры, Министерства юстиции, зияның қара шаңырағында жұмыс істедік. Осы салада қызмет атқарған
Деятельность группы международных наблюдателей Минтруда, Роструда и др. әр азаматтың дара жолы ерекше екені анық».
от ПА ОДКБ основывалась на принципах политиче-
ской нейтральности, объективности, невмешательства Особый акцент был сделан на пробле-
в избирательный процесс, соблюдения избирательного мы, нарушения и стратегии действий для
законодательства РФ. защиты права на свободу профсоюзного
объединения. В числе вопросов рассматри-
16 марта члены группы международных наблю- вается вопрос о вовлечении трудящихся-ми-
дателей от ПА ОДКБ встретились с Председателем грантов в профсоюзы агропромышленного
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. комплекса.
Макаровым.
Первый заместитель Председателя ФПРК
17 марта состоялись встречи с М.Ю. Кабановым Биржан Нурымбетов выступил с докла-
– доверенным лицом кандидата в Президенты РФ дом, посвященном состоянию и развитию
В.В.Путина, руководством избирательных штабов кан- профсоюзного движения в Казахстане, за-
дидата на должность Президента РФ П.Н. Грудинина щите прав и социальных гарантий трудя-
и Г.А.Явлинского. В ходе указанных встреч обсужда- щихся, актуальным вопросам продвижения
лась подготовка к проведению выборов Президента профсоюзной солидарности в РК.
РФ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Подведены итоги работы

Международные наблюдатели от ПА ОДКБ при- В Астане состоялось заседание Отраслевого Совета Профсоюза работников инфор-
сутствовали на различных этапах проведения голо- мации, связи и телекоммуникаций об итогах проделанной работы за период 2017 г. и
сования – от открытия участков до подсчета голосов утверждение плана работы на 2018 г. Участие в котором приняли заместитель предсе-
участковыми избирательными комиссиями. дателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Марат Тогжанов, председате-
ли филиалов, локальных профсоюзов, а также представители АО «Казахтелеком».
– Мы посетили 11 избирательных участков. Спра-
шивали у граждан, есть ли у них замечания к прове- Открыл отраслевой Совет председа- В ходе встреч в Беларуси предсе- доходов и расходов Костанайского об-
дению выборов. Наблюдатели не выявили жалоб на тель профсоюза работников информа- дателем Отраслевого профсоюза ра- ластного филиала АО «Казпочта».
качество подготовки списков избирателей, процедуру ции, связи и телекоммуникаций У.А. ботников информации, связи и теле-
выдачи избирательных бюллетеней, а также порядок Байсариев. Он проинформировал о ра- коммуникаций У.Байсариевым между В форуме приняли участие мо-
голосования на выборах, - отметил Мухтар Тиникеев. боте Отраслевого профсоюза за 2017 Белорусским профессиональным сою- лодые представители профсоюзов
год. зом работников связи и Казахстанским связи Белоруссии, России, Молдо-
Наблюдатели отметили высокий уровень обществен- отраслевым профсоюзом работников вы, Кыргызстана, Таджикистана,
ного порядка и безопасности, обеспеченный в период В феврале 2017 года мы участвовали информации, связи и телекоммуника- Узбекистана, Азербайджана, Казах-
подготовки и проведения выборов, что способствова- от Казахстана и от Отраслевого профсо- ций был подписан Договор о сотруд- стана, Швеции и Международной
ло созданию благоприятных условий для свободного юза работников информации, связи и те- ничестве. профсоюзной организации ЮНИ (UNI-
волеизъявления избирателей. лекоммуникаций на Конференции Меж- UnionNetworkInternational).
дународного объединения профсоюзов С 12 по 17 февраля 2018 года в г.
работников связи в г. Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге состоялся Между- От Казахстана выступили с презен-
(Россия). От нашего профсоюза приняли народный профсоюзный форум моло- тацией. Наш лозунг «Мы – это каждый
участия пять человек Байсариев У.А., дых связистов. Были приглашены 10 из нас, независимо от должностей и
Жаскалиева Г.И., Казгамбаева Б.Д., стран участников, среди которых был и обязанностей. Мы улучшаем качество
Пашуля Л.В., Тусеев Б.М. Казахстан. От Отраслевого профсоюза жизни сотрудников компании!».
связи приняли участие У.А. Байсариев
18 апреля 2017 года в г. Минске руководитель группы, Гульжан Рахим- Об итогах оздоровительного сезона
(Республика Беларусь) состоялось со- баева – Директор Восточно-Казахстан- детей работников АО «Казахтелеком»,
вместное заседание 52-го Совета глав ского областного филиала АО «Казпо- АО «Казпочта», а также оздоровление
администраций связи Регионального чта», Альбина Казиканова - главный работников. Всего по Республике за
содружества в области связи (Совет специалист по планированию бюджета летний период оздоровлено 586 детей
РСС) и 23-го Координационного совета и подростков, и 684 работников оздо-
государств-участников СНГ по инфор- ровлено в 2017 году.
матизации при РСС (Координационный
совет). В заседании приняли участие
делегации полноправных членов РСС
– администраций связи Азербайджан-
ской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Респу-
блики Узбекистан и наблюдателей РСС
- Латвийской Республики, МОКС «Ин-
терспутник», Межправительственной
организации спутниковой связи ЕВ-
ТЕЛСАТ.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АКБ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 3

№ 11 (1215) 30/03/2018

Ортақ мәселеге еңбек ұжымының
әрбір мүшесі қамтылды

Әлеуметтік әріптестікті дамыту Қызылорда облыстық кәсіподақтар ор- Искакова кәсіподақ ұйымының құрылу
мәселелері қарастырылды талығы бастамасымен «Қуатамлонмұнай» тәртіптері жайлы және «Кәсіптік одақтар
біріккен кәсіпорыны жауапкершілігі шек- туралы» Заң аясында түсіндірмелер жа-
теулі серіктестігінің мұнай кенішінде ком- сады. Жұмыскерлер тарапынан қойылған
пания басшылығы және кеніш орынының сұрақтарға жауаптар беріліп, көтерілген
екінші ауысым жұмыскерлерімен жиын өт- мәселе жан-жақты талқыланды.
кізілді. Мекемеде кәсіподақ ұйымын құру
мәселесі бойынша кеніш басында бірін- Компания басшылығы мен жұмыскер-
ші ауысымдағы мұнайшылармен кездесу лердің өзара келісімдері бойынша алдағы
осыған дейін де өткізілген болатын. күндері жалпы жиналыс өткізіліп, меке-
менің кәсіподақ ұйымының құрылуы нақты-
Жиын барысында Қызылорда облыст­ ық ланып, кәсіподақ активі және төрағасы сай-
кәсіподақтар орталығы төрағасының мін- ланатын болды.
детін атқарушы Марат Бәйімбетов, мұнай-
газ кешенінің салалық кәсіподағы Қызылор- Майра БОРАНБАЕВА,
да облысы филиалы төрайымы Алтынхан Қызылорда облысы

2018 жылғы 27 наурызда Батыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі Атырау облыстық кәсіподақ орталығында
облысына жұмыс сапарымен Қазақстан уәкілі қызметтерін атқарған. кәсіподақтардың рөлі талқыланды
Республикасы Кәсіподақтар федерациясы
Бас кеңесінің мүшесі, мемлекеттік, банк ме- Сапар барысында М.Жақыпов облыстың 27 наурызда Атырау облыстық кәсіподақ кәсіподақтардың рөлі мен заманауи кезең-
кемелері және қоғамдық қызмет көрсету кәсіподақ активімен кездесу өткізіп, 2018- орталығы коммунистік партияның Атырау- дегі орны талқыланды.
қызметкерлерінің салалық кәсіподағының 2019 жылдары кәсіподақтарды жаңғырту дағы филиалымен бірігіп, Мемлекет басшы-
төрағасы Мирболат Жақыпов келді. жол картасының негізгі бағыттарын талқы- сының «Төртінші өнеркәсіптік революция Сондай-ақ, Атырау облысы Мемлекеттік
лады. жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндік- еңбек инспекциясы басқармасында «Қамқор
Сапардың мақсаты - сала кәсіподақта- тері» атты Жолдауын мектеп, денсаулық Локомотив» ЖШС «Ақтөбе локомотив жөн-
рының өңірлік деңгейде жүргізіп жатқан Өткізілген жиындарға Батыс Қазақстан сақтау және мәдениет, спорт мекемелерінің деу депосы» филиалы Мақат қызмету көр-
жұмысымен танысу, мемлекеттік, банк облысы әкімінің орынбасары Ғ.Оспанқұлов, басшылары арасында насихаттау, қолдау сету орталығының өтініші қаралып, қызметі
мекемелері және қоғамдық қызмет көр- Батыс Қазақстан облысы кәсіподақтар ор- және түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Қазақстан Республикасының еңбек заңна-
сету қызметкерлерінің Батыс Қазақ­стан талығының төрағасы Е.Салықов қатысты. масының талаптарына сәйкес деп танылып,
облысының салалық кәсіподағының ке- Және де адам капиталы индексін дамы- аталған кәсіпорынға үш жыл мерзімге сенім
зекті VІІ пленумін өткізу, сондай-ақ мем- Жиын Батыс Қазақстан облысы кәсіпо- тудың жаңа мүмкіндіктері, соның ішінде сертификаты табыс етілді.
лекеттік, банк мекемелері және қоғамдық дақтар орталығы мен мемлекеттік, банк
қызмет көрсету қызметкерлерінің Батыс мекемелері және қоғамдық қызмет көрсе-
Қазақстан облысының филиалының ту қызметкерлерінің Батыс Қазақстан об-
төрағасын сайлау болды. лыстық салалық кәсіподағының арасында
өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы
Мемлекеттік, банк мекемелері және келісімге қол қоюмен аяқталды.
қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің
Батыс Қазақстан облысы филиалының Келісімде кәсіподақ кадрларын оқыту
төрағасы лауазымына Есекенова Айгүл бойынша, еңбек дауларын және жанжал-
Оразқызы сайланды. А.Есекенова әр жыл- дарды реттеу, кәсіподақ ұйымдарына келіс-
дары Батыс Қазақстан облысының ішкі сая- сөздер жүргізуге және ұжымдық шарттар
сат басқармасы басшысы, Батыс Қазақстан мен келісімдерді қол қою бойынша көмек
облысы әкімінің кеңесшісі, Батыс Қазақстан көрсету, сондай-ақ әлеуметтік әріптестікті
дамыту бойынша бірлескен іс-қимыл мәсе-
лелері қарастырылған.

ШОЛУ

Депутаттар диқандарға Каспийдің қазақстандық Жүк тасымалдайтын
берілетін дизель бағасын бөлігінде жаңа мұнай кен көліктердің 70%
тағы да төмендетуді ұсынды
орындары игерілмек стандарттарға сай
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің көктемгі
егістік жұмыстарына арналған дизель отының бағасының Атырау облысында Каспий теңізіндегі Қашаған ірі кен орнына Қазақстанда Еуро-4 және Еуро-5 стандарттарына
тағы да 25-30 пайызға төмендету қажет. Мұндай ұсыныс жақын жерден тағы 4 мұнай кен орнын игеру жоспарлануда. жауап беретін автомобильдердің үлестік салмағы
Мәжілістегі «Нұр Отан» партиясы фракциясының мүшелері 70%-ке жетті.
атынан Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевқа жолданған «North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) консорциумы
депутаттық сауалда айтылған. Қашаған кен орнының болашақ кезеңдерін игеру мүмкіндіктерін Компанияның баспасөз қызметінің мәлімдеуін-
бағалауды жалғастыруда. Бірлесіп игеру ықтималдығы бар опе- ше, одақ былтыр «Атамекен» ҰКП, «ҚТЖ» және
«Біздің депуаттық сауалымыз ауыл шаруашылығы тауарла- раторы «Каспий Меруерті Оперейтинг Компани Б.В.» (КМОК) салалық қауымдастықтармен ынтымақтастықта
рын өндірушілердің көктемгі егістік жұмыстары қарсаңында болып табылатын Қаламқас-теңіз және оған жақын орналасқан көлік-логистика саласының дамуына кедергі бо-
жанар-жағармай материалдары, атап айтқанда дизель отыны «Хазар» мұнай кен орнының тұжырымдамасын таңдау бойынша лып отырған тосқауылдарды жою бойынша қыруар
бағасының жыл сайын өсуіне қатысты болып отыр. Мәселен, зерттеу аяқталуға жақын. Жобаның тиімділігін қамтамасыз ету жұмыс атқарған.
2015 жылдан бері баға 1,9 есе өскен», - деді Мәжілістің жал- үшін шығындарды азайтудың бірнеше шешімдері анықталды.
пы отырысында әріптестерінің атынан депутаттық сауалды Біздің жобаның акционерлері Үкімет мақұлдағаннан кейін «Автокөлік саласында айтарлықтай нәтижеге қол
оқыған Жексенбай Дүйсебаев. Депутаттардың пайымынша, алдын ала инженерлік-техникалық жұмыстарды жалғастыруға жеткізілді. Қолданыстағы көліктің ішіндегі Еуро-4
бұған ауыл шаруашылығы өнімдеріне жанар-жағармай мате- ниетті. Сонымен қатар, Ақтоты және Қайраң кен орындарын және Еуро-5 стандарттарына жауап беретін авто-
риалдарының жұмсалатын шығындарының үлесі 25 пайызға игеру үшін синергия мүмкіндіктерін зерттеуді жалғастыра- мобильдердің үлесі 2015 жылы 48,3% болса, қазір
дейін жетуі себеп болуда. мыз», - деп хабарлады NCOC консорциумының басқарушы 70%-ке жетіп отыр», - дейді компания баспасөз қы-
директоры Бруно Жарден. зметінің өкілдері.

www.inform.kz

4 НАУРЫЗ№ 11 (1215) 30/03/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

НАУРЫЗ – КӘСІПОДАҚТАРМЕН БІРГЕ! Федерация өкілдері Президент
Әкімшілігінің кәсіподақ комитетінің
21-22 наурыз күндері Қазақстан
Республикасы Кәсіподақтар фе- Наурыз мейрамына қатысты
дерациясы қаланың орталық
алаңында Ұлыстың ұлы күні ҚР Кәсіподақтар федерация­ лық қызметкерлері қатысты.
әз-Наурыз мейрамын атап өту сының Төрағасы Бақытжан ҚР Мемлекеттік хатшысы
салтанатына қатысты. Әбдірайым және «Мемлекеттік,
банк мекемелері және қоғам- Гүлшара Абдыхалықова қызмет-
Қазақстан Республикасы дық қызмет көрсету қызметкер- керлерді Ұлыстың ұлы күнімен
Кәсіподақтар федерациясының лерінің салалық кәсіподағы» ҚБ құттықтады.
Төрағасы Бақытжан Әбдірайым төрағасы Мирболат Жақыпов
қонақтарды үлкен мейраммен Президент Әкімшілігінің кәсіп­ Наурыз мейрамы жоғары дәре-
құттықтады. одақ комитетінің шақыруымен жеде өткізіліп, концерттік бағдар-
Наурыз мейрамына арналған сал- лама ұсынылды. Қызметкерлерге
Федерация атынан «Кәсіп­ танатты жиынның құрметті қо- дастархан жайылып, мейрамның
одақтар ауылы» атты киіз үй нақтары болды. басты асы – наурыз көже құйылып
құр­ ылып, дастархан жайылды, берілді. Сондай-ақ, ұлттық ойын-
қонақтарға наурыз көже ұсыныл- Салтанатты жиынға Қазақ­ дардан түрлі жарыстар ұйымдас­
ды. Қазақтың дәстүрлі ою-өрнек- стан Республикасының Мем- тырылды. Халық әншісі Майра
терімен әсемделген киіз үй төрін- лекеттік хатшысы Гүлшара Мұхамедқызының шырқаған ән-
де қазақ сарбазының қару-жарағы Абдыхалықова, Президент Әкім­ дері көңілді кештің көркін аша
қойылды. шілігі Басшысының орынба- түсті. Салтанатты жиынның ең
сары Оңдасын Оразалин және ерекше тұсы – қатысушылар қара
Мейрам барысында қала әкімді- Президент Әкімшілігінің кәсіп­ жорға биледі.
гі «ауылдар» арасында қазақ одақ комитетінің төрағасы Ғани
салт-дәстүрінен түрлі көріністер Тілеубеков және Әкімшіліктің бар- Жиын барысында ұлттық ойын-
қою байқауын өткізді. Федера- ның жеңімпаздары сый-сияпаттар-
ция қазақ жауынгерінің шайқас мен марапатталды.
алаңында берік серігі бола білген
бес қаруды таныту құрметіне ие Қызылорда облысының кәсіподақтар
болды. «Ер қаруы - бес қару» де- орталығы кәсіподақ белсенділеріне
мекші, бұрынғы заманда біздің мерекелік марапаттарды табыстады
ата-бабаларымыз ұлан-ғайыр
жерімізді ат үстінде жүріп, ақ
білектің күшімен, ақ найзаның
ұшымен қорғаған.

Қазақ сарбазының соғыс қаруы
бес түрге бөлінген. Әрқайсысы-
ның өзіндік атқаратын қызметіне
байланысты ату, кесу, түйреу, шабу
және соққы қаруы деп аталған.

Ақнұр СЕРІКБАЕВА

Атырау облысында «Кәсіподақтар ауылы» ұйымдастырылды Қызылорда облысы кәсіподақ­ белсенділеріне мерекелік мара-
тары Наурыз тойын өткізді. Нау- паттарды табыстады. Қызылорда
рыз мерекесіне арналған шараға облысы кәсіподақтарының арда-
Қызыл­орда облысы кәсіподақта- герлер кеңесі төрайымы Жанисса
рының ардагерлері, кәсіподақ бел- Жаппасбаева наурыз мерекесімен
сенділері қатысты. құттықтап, ақ тілегін арнады. Нау­
рыз тойда ұлттық дәстүрге сай
Қызылорда облысының кәсіп­ тұсау кесер рәсімі жасалды, арқан
одақтар орталығы төрағасы- тарту, қол күресі ұлттық ойындары
ның міндетін атқарушы Марат ойналып, тойға жиналған қауым
Бәйімбетов құттықтау сөз сөйлеп, мәре-сәре болды.
кәсіподақта ұзақ жылдар бойы
еңбек етіп келе жатқан кәсіподақ

Атырау облысында аумақтық кәсіподақ бірлестігі Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамын атап өтті.
Қала алаңында «Кәсіподақтар ауылы» ұйымдастырылып, қазақтың ұлттық ою-өрнектерімен безен-
дірілді. Кәсіподақтар ауылы киіз үйлерді көрсету сайысына қатысты. Тұсау кесу салт-дәстүрі көрсетілді.
Жиналған қауым ризашылықтарын білдіріп, мейраммен құттықтау айтты.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НАУРЫЗ 5

№ 11 (1215) 30/03/2018

Профсоюзы Казахстана – за содружество

Когда мы говорим о духовном согласии, СТАНА! На празднике жители нашего го-
имеем ввиду, что мы согласны совместно рода имели возможность пообщаться с
пребывать в духе примирения, милосердия руководителями Акимата города Алматы и
и помощи ближнему - творить дела мира профсоюзов, что позволило придать Празд-
и взаимопомощи в независимости от на- нику еще больший масштабный характер
шего вероисповедания и текущей в нас по привлечению внимания горожан к
крови предков. За годы Независимости в профсоюзному движению.
нашей стране достигнуты значительные
перемены в духовно-культурной сфере, Согласие и единство народа Казахстана,
обеспечено межконфессиональное согласие основанные на принципе «Одна страна -
и толерантность. Мы живем единой много- одна судьба» стали краеугольным камнем
национальной семьей. Каждый народ име- не только политики Лидера нации - Пер-
ет свой язык, свои обычаи, свою культуру. вого Президента Казахстана Нурсултана
Абишевича Назарбаева, но и профсоюзов
На праздничном фестивале «Наурыз всех уровней.

Наурыз отметили в ФПРК

Федерация профсоюзов Республики провизированные аулы: Айтеке би, Толе би,
Казахстан отметила праздник весеннего Казыбек би, Ыбырай Алтынсарин, Абай,
равноденствия Наурыз. Жамбыл, Курмангазы. «Жители» аулов ис-
полняли кюи и песни, проводили обряды,
Отраслевые профсоюзы и ФПРК, раз- такие как «Сырға салу» и «Тұсаукесер».
делившись на семь команд (аулов), проде-
монстрировали свои творческие способно- Почетным гостем празднования Наурыза
сти, любовь к национальным традициям и стал народный артист Казахстана Нурлан
обрядам. Онербаев, который порадовал участников
праздника несколькими песнями.
Каждая команда представляла свои им-

Праздник весны на священной земле мейрамы-2018» города Алматы активное Во все времена немаловажную роль в
участие приняли Профсоюзы города. В достижении стабильности и единения в
21-23 марта в г. Туркестане, как и по всей Праздник весны и обновления является од- рамках празднования была концертная обществе играют не только политики, эко-
нашей стране, проходили празднования ве- ним из самых важных элементов единения программа творческих коллективов, ор- номисты, правоведы, религиоведы, ученые,
сеннего праздника Наурыз, который включен многообразия наших культур, обычаев, потому ганизованы спортивные игры по нацио­ деятели культуры, но и ПРОФСОЮЗЫ!
ЮНЕСКО в Репрезентативный список нема- что имеет не религиозные корни, а именно вос- нальным видам спорта, традиционным
териального культурного наследия челове- ходит к традициям наших предков встречать угощением Наурыз коже и национальные Время идет вперед, а мы ПРОФСОЮЗЫ
чества, а в 2010 году Генеральная ассамблея день весеннего равноденствия как «Ұлыстың блюда. Хочется поблагодарить коллектив иногда успеваем, иногда не очень. Хочется
ООН официально приняла резолюцию под Ұлы Күні – Великий день для всего народа». и руководство санатория «Коктем», кото- взять за основу в своей деятельности по-
названием «Международный день Навруз». Поэтому в этот день каждый руководитель, рые под руководством Председателя АФ спевать за велением времени, и заниматься
независимо от ранга, должен быть с на­родом, «Отраслевой профсоюз работников госу- поиском ответов на вызовы современности,
«Именно здесь, в Туркестане, в священном чтобы чувствовать настроение людей, их чая- дарственных, банковских учреждений и а ответ ПРОСТ: жить одной семьей проф­
для каждого казахстанца и правоверного му- ния и надежды, для осуществления тех гран- общественного обслуживания» Данагуль союзам всех уровней и гордо нести флаг
сульманина мавзолее Хаджи Ахмеда Яссауи диозных задач, поставленных нашим Елбасы. Айнакуловой, представили чудесные, аро- Федерации Профсоюзов РК не только в
20 февраля этого года состоялась церемония матные, вкусные национальные блюда для праздники, а всегда.
закладки капсулы, адресованной будущим Нам всем предстоит еще большая работа угощения гостей.
поколениям нашей страны, которые будут во благо нашей страны, достижения наме- Объединять всех должны Территориаль-
жить в 2050 году и станут живыми свидете- ченных целей, для которых требуется крепкое Умельцы города, профсоюзные лидеры ные объединения профсоюзов всех реги-
лями итога тех преобразований, намеченных здоровье, счастье и успех родных и близких, показывали творческие поделки, сделанные онов Казахстана, с умными, терпеливыми,
Главой нашего государства, в том числе и в об- все те элементы, которые составляют основу своими руками, совместно с членами их талантливыми, мудрыми Председателями,
ласти культуры и спорта», - отметила в своем каждого человека, стремящегося к процве- семей. умеющими сплотить под флаг Федерации
выступлении на праздновании председатель танию, чего я вам всем искренне и желаю», Профсоюзов РК всех; Работодателей, Ра-
ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз - подчеркнула Светлана Иманкулова. В рамках реализации программы «Ру- ботников, Власти и ПРОФСОЮЗЫ. В на-
работников культуры, спорта, туризма и ин- хани Жангыру» и сохранении националь- шем городе ПРОФСОЮЗЫ объединившись
формации» Светлана Иманкулова. В праздновании Наурыза на территории ного кода казахского народа, в Алматы поставили большую 16 канатную юрту
мавзолея Хаджи Ахмеда Яссауи приня- будет сшито самое длинное «Құрақ көр- «КӘСІПОДАҚТАР АУЫЛЫ» - один из
«И вот спустя месяц на этом месте стоит ли участие почти все жители Туркестана и пе», который по замыслу Акимата горо- главных элементов фестиваля.
гранитная стелла, указывающая каждому многочисленные гости. Изысканные блюда, да Алматы, планируется занести в книгу
посетителю священного мавзолея на связь сладости и главное блюдо – традиционный рекордов Гиннеса. Профсоюзы приняли Праздник удался благодаря стараниям
времен и необходимость помнить свои корни, напиток Наурыз коже, который здесь готовят участие в данном конкурсе. На казахском, Председателя Территориального объедине-
истоки и думать о будущем, которое строит по особому древнему рецепту. Ну и какое же русском, уйгурском, немецком, корейском, ния профсоюзов «Профсоюзный центр го-
каждый казахстанец «здесь и сейчас», все празднование без конкурсов, песен и танцев, татарском, башкирском языках в течении рода Алматы» Зауреш Умирбаевой. Огром-
наши народы, малые и большие, все – как которых было не перечесть. Праздник Весны шести часов звучали песни, ставились тан- ное спасибо ТОПу выразили заслуженные
одна семья, единый Казахстан». состоялся на славу. Қош келдің, Наурыз! цы, показывали инсценировки с участием пенсионеры профсоюзного движения, го-
эстрадных и классических артистов в сти, приглашенные, профсоюзные лидеры
концертной программе, организованном и трудящиеся г.Алматы
Алматинским профессиональным союзом
«Парасат» (председатель Данат Жанатаев). ….Так воздадим Закону уваженья, не
меньше, чем закону притяжения, за ВОЗ-
Независимо от национальной принад- ВЫШЕНИЕ КАЖДОГО из нас!
лежности и вероисповедания, всех нас
объединяет общее: МЫ НАРОД КАЗАХ- Т.Н. ТИКИБАЕВА,
заместитель Председателя
АФ ОО «ОПРП» г.Алматы

Костанай: теплый праздник в холодный день

Самая гостеприимная юрта Костанайского нюю погоду. Костанайцев поздравил аким
областного территориального объединения области Архимед Мухамбетов.
профсоюзов Костанайской области встре-
тила костанайцев и гостей города горячими Весь праздничный день двери профсоюз-
баурсаками, традиционным нау­рыз-көже, ной юрты были открыты для гостей. Член
сладостями, горячим чаем и концертной молодежного совета «Келешек», предста-
программой. витель отраслевого профсоюза работников
культуры и спорта Макпал Сейдахметова
С 10 утра на площади перед областным презентовала гостям выставочные экспонаты
акиматом собрались горожане. Традицион- убранства юрты, рассказывала о традицион-
ные народные гулянья, национальные игры ных обрядах и истории праздника.
на свежем воздухе, выступления известных
творческих коллективов области собрали Праздничное настроение, новые знания,
в центре десятки семей, несмотря на зим- тысячи фотографий и селфи подарил коста-
найцам юрточный городок.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 11 (1215) 30/03/2018

Талдықорғанда үшжақты Берекелі жыл басы
келісімге қол қойылды
Биылғы Наурыз мейрамын ерекше
Әлеуметтік әріптестік жөнін- ликасының Еңбек кодексінің тойлауды мақсат қылған «Восход»
дегі келісім - білім және ғылым 147 бабына сәйкес жұмыс бе- кәсіподағының белсенділері өз ойла-
жүйесіндегі әлеуметтік-еңбек рушілердің уәкілетті өкілдері, рын іске асырды. «Nauryz Fest 2018»
қатынастарын реттеудің негізгі яғни үшінші тарап ретінде Ал- атты ұлтаралық фестивальға елімізде
принциптерін белгілейтін негізгі маты облыстық кәсіпкерлер па- тұратын ұлттардың мәдениетін көр-
құжат. Оның ережелері қызмет- латасы қосылып отыр. Бұл да сету керек болатын.
керлер мен жұмыс берушілер өз кезегінде білім беру саласы
арасындағы ұжымдық шарттар- қызметкерлерінің құқықтары Осыған орай бөлімше мен цех-
дың негізі болып табылады. мен бостандықтарын заң не- тер ұжымдары қазақ, татар, украин,
гізінде қорғау жұмысына жаңа грузин, орыс, неміс, өзбек, түрік
Осы ретте, білім және ғылым серпін береді деп ойлаймыз», халықтарының ұлттық киімін киіп,
қызметкерлерінің әлеуметтік - деді өз сөзінде Әсет Қайыр- ұлттық тағамдарын әзірледі, би мен
және еңбек қатынастарын рет- ханұлы. әнге салып, салт дәстүрлерін та-
теу, әлеуметтік тұрақтылық пен ныстырды. Көрші Оңғар ауылынан
қоғамдық келісімді қамтамасыз Қол қою рәсіміне Талдықорған келген қариялар баталарын беріп,
ету, жұмыс беруші мен жұмы- аумақтық кәсіподақ ұйымының шашуларын шашты. Электр дә-
скердің арасында келіссөздер төрағасы С.Әбдіқадыров, Ал- некерлеушіден басшыларға дейін
жүргізу, еңбек даулары туын- маты облыстық білім басқар- бір-бірімен көрісіп, көңілдерін бір
даған жағдайда оларды дер масының басшысы Д.Жүнісов, кеңейтті. Сондай-ақ, жұмыскерлер
кезінде шешуге жәрдемдесу Алматы облыстық кәсіпкерлер ұлттық спорттың 4 түрінен жарысқа
мақсатында білім және ғылым палатасы директорының орын- түсті. Қазақша күрес, қол күрес, жүк
қызметкерлері кәсіподағы Тал- басары А.Оңғарбаева, аудандық көтеру мен арқан тартысу команда-
дықорған аумақтық ұйымы, об- қалалық кәсіподақ комитет- лар үшін қызыққа толы болды.
лыстық білім басқармасы және терінің төрағалары, аудандық
Алматы облыстық кәсіпкерлер және қалалық білім бөлімдерінің, Ұжымдық шартқа сәйкес жұмыс-
палатасы 2018 - 2020 жылдарға білім беру мекемелерінің басшы- шыларға берілетін тегін тағамға қо-
арналған әлеуметтік әріптестік лары қатысты. сымша жұмыс беруші атынан асха-
жөніндегі үшжақты келісімге қол нада Наурыз көже мен бауырсақ бір
қойды. Айта кететіні, облыстық білім апта бойы таратылды.
басқармасы мен Талдықорған ау-
Аумақтық кәсіподақ ұйы- мақтық кәсіподақ ұйымы арасын- Кәсіподақ көшбасшылары
мының заңгері Ә.Тұрдығұлов да 2015-2017 жылдарға арналған құрмет грамотасымен марапатталды
баяндама жасап, әлеуметтік әлеуметтік әріптестік жөніндегі
әріптестік жөніндегі комис- келісімнің мерзімі наурыз айын- Білім және ғылым қызметкерлерінің Талдықорған Жиынды қалалық кәсіподақ комитетінің төрайы-
сияның атқарған жұмысына да аяқталады. 2018-2020 жыл- қалалық кәсіподақ комитеті барлық білім беру мекеме- мы Құралай Жағыпарқызы құттықтау сөзімен ашты.
тоқталды. «2015 жылы қол дарға арналған жаңа келісімнің лерінің бастауыш кәсіподақ ұйымының төраға-төрай- Салтанатты жиында қоғамдық жұмыстарға белсене
қойылған әлеум­ еттік әріптестік жобасын дайындау мақсатында ымдарына «Ұлыстың Ұлы күні - Нау­рыз» мерекесіне қатысқан кәсіподақ ұйымының төраға-төрайымда-
жөніндегі келісім өзінің мисси- жұмыс тобы құрылып, екі оты- байланысты салтанатты жиын өткізді. рына мақтау қағаздары мен гүл шоқтары табыс
ясын толықтай орындап шықты рысы өтті. етілді.
деуге болады. Биылғы жыл-
дан бастап Қазақстан Респуб­ Алматы облысы №9 орта мектептің кәсіподақ ұйымының төрайы-
мы Сакатай Нурасылова салалық білім және ғылым
қызметкерлерінің кәсіподағының құрмет грамота-
сымен, «Айналайын» балалар үйінің тәрбиешісі,
бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы Шолпан
Жубаева, №15 «Айгөлек» бөбекжай-бақшасының
денешынықтыру нұсқаушысы, кәсіподақ ұйымы-
ның төрайымы Анар Файзуллина, Абай атындағы
№1 орта мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі, кәсіподақ ұйымының
төрайымы Эльмира Рахимбаева салалық білім және
ғылым қызм­ еткерлері кәсіподағының Талдықорған
аумақтық ұйымының құрмет грамотасымен мара-
патталды. Сонымен қатар, Атқару Комитетінің мү-
шелері А.Оңғаров, Г.Сыдыбаева, С.Нурасылова,
У.Мамекова әріптестерін Наурыз мерекесімен құт-
тықтады. Жиын соңы шағын концерттік бағдарла-
мамен жалғасын тапты.

Талдықорған қаласы

Салт-дәстүр – таусылмайтын байлық

Ағымдағы жылы Батыс Қазақстан облысы Бөкей Кабинет қызметк­ ерлері 2 топқа бөлініп, сайыстың
ордасы ауданының психологиял­ ық-педагогикалық 5 кезеңі бой­ ынша өз өнерлерін көрсетті. Сайыс қо-
түзеу кабинетінде кәсіподақ ұйымының бас- рытындысы бойынша, «Мұ­рагер» тобы 2-ші орынды
шылығымен мекеме қызметкерлері арасында «Салт- иеленсе, 1-ші орынды «Астана» тобы жеңіп алды.
дәстүрім - таусылмайтын байлығым» атты сайыс
өткізілді. Қазылар алқасы қатысушыларға шығармашылық
табыс тілеп, арнайы сыйлықтар беріп, дипломдармен
Сайысқа Бөкей Ордасы аудандық мұғалімдер мен марапаттады.
қызметкерлер кәсіподағы комитетінің төрағасы
Манарбек Алтаяқов қатысты. Айтолқын БИСЕМБАЕВА,
Батыс Қазақстан облысы

Амал келді - жыл келді Спорт – салауатты өмір салты

Ағымдағы жылы «YESSENOV киім жəне спорттық ойындар Алматы қаласы, Алатау ауданы
UNIVERSITY» білім ордасында жарыстары көрсетілді. №161 балабақшасында тәрбие­шілер
ұлттық салт-дəстүрді насихат- арасында спорттық сайыс өткізілді.
тау мақсатында «Амал мерекесі» Шараның соңында универси-
тойланды. тетке ерен еңбегін сіңірген ме- Аталмыш іс-шараның мақсаты
рейтой жасына толған бірқатар қатысушылардың спортқа деген қы-
Мерекелік шарада ұйымшыл ардақты қызметкерлер бағалы зығушылықтарын арттыру және ұжым-
ұжымның өнерпаз қызметкер- сыйлықтармен марапатталды. ды нығайту болып табылады. Жоғары
лері мен студенттердің қаты- деңгейде өткен сайыс жеңімпаздарына
суымен концерттік бағдарлама, Жанар АБДУКАРИМОВА, аудандық кәсіподақ тарапынан сый-
қойылымдар қойылып, ұлттық Маңғыстау облысы лықтар мен марапаттаулар берілді.

Гүлназ САҚТАҒАНОВА,
Алматы қаласы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 11 (1215) 30/03/2018

Подписано новое Встреча с Мухтаром Тиникеевым
областное Соглашение
27 марта в Костанайском детском мало различных вопросов, осо- профессиональный союз работни-
Состоялась церемония подписания нового областно- центре оказания специальных со- бенно о повышении заработной ков государственных, банковских
го Соглашения между акиматом Акмолинской области, циальных услуг прошла встреча с платы медицинскому персоналу, учреждений и общественного об-
областными объединениями работников и областными заместителем председателя ФПРК о доплате санитаркам, физрукам, служивания» Римма Гайсенова рас-
объединениями работодателей на 2018-2020 годы. Мухтаром Тиникеевым. специалистам, которые постоянно сказала о деятельности отраслевого
работают с больными детьми. На профсоюза и ответила на вопросы
В подписании Соглашения приняли участие заместитель Мухтар Тиникеев подробно рас- вопросы участников встречи также социального сотрудничества.
акима Акмолинской области Олжас Бектенов, председа- сказал о реализации «Дорожной отвечала Председатель Профсоюз-
тель Профцентра области Кали Рахметов, директор палаты карты» ФПРК и пяти социальных ного центра Костанайской области Председатель профсоюзной ор-
предпринимателей Кайрат Султанов. инициатив, предложенных Пре- Екатерина Смышляева. ганизации Меруерт Жукеева про-
зидентом страны Нурсултаном информировала о работе профкома.
Также на заседании комиссии рассматривался вопрос Назарбаевым. Председатель Костанайского
«О соблюдении трудового законодательства в части невы- областного филиала «Отраслевой Костанайская область
платы заработной платы предприятиям и организациям Слушателями было задано не-
Акмолинской области, выявленной в ходе проверок го-
сударственной инспекцией труда». По данному вопросу Чужого горя не бывает
были заслушаны руководитель управления по инспекции
труда Б.Л. Мустафин и отчеты руководителей предприятий Сильные паводки, прошедшие На сегодняшний день каждому из проблемы могут произойти и в дру-
ТОО «Енбек-Целина» - С.К. Исмагамбетова, ГКП на ПХВ в начале марта в Восточно-Казах- пострадавших перечислено по 140 гих регионах», - отметила Светлана
«Зеренда –Сервис» - Р.О. Касимова станской области, в результате тысяч тенге. Также пострадавшим Иманкулова. «Мы окажем посиль-
которых произошло подтопление оказывается помощь необходимы- ную помощь и призываем всех не
С информацией «О состоянии работы профсоюзов об- многих жилых домов, не остави- ми продуктами питания, одеждой оставлять на произвол судьбы на-
ласти по защите законных прав и интересов работников ли равнодушным ни одного ка- и прочим. ших соотечественников, ведь чужого
и мерах по предупреждению возникновения трудовых захстанца. Последние несколько горя не бывает».
споров и конфликтов» выступил председатель Профцентра лет данная тенденция наблюда- «Не исключено, что подобные
Кали Рахметов. Он отметил, что профсоюзами области ется по всей территории страны.
ведется постоянная разъяснительная работа в организа- С приходом весны уровень воды,
циях области по созданию профсоюзных организаций и особенно в предгорных районах,
заключению действенных коллективных договоров. Рас- очень высок, плотины и дамбы не
сказал о достигнутых договоренностях по предоставлению могут обеспечить своевременный
скидок от 15 до 20 процентах в санаториях «Щучинский», сброс, что и становится причиной
«Зеленый бор», и «Алмаз» для профсоюзных организаций. паводков.

Председателем комиссии О.А. Бектеновым – замести- Каждый год профсоюзные ор-
телем акима области поручено акиматам Зерендинского ганизации страны не остаются
района и района Биржан Сал: в стороне и наравне с государ-
ственными и общественными
1. Взять на контроль вопрос погашения заработной структурами помогают постра-
платы на предприятии КГП на ПХВ «Зеренда-Сервис» и давшим от наводнений. Вот и в
ТОО «Енбек –Целина»; этот раз в г. Семипалатинске сре-
ди пострадавших от стихийного
2. Руководителям предприятий КГП на ПХВ «Зе- бедствия оказались две семьи, это
ренда-Сервис» (Касимов Р.О.), ТОО «Енбек-Целина» Аюбаев Серікқан Мұсабекұлы и
(Исмагамбетов С.К.) в срок до 1 апреля т.г. погасить име- Қуаныш Әбілкәрімұлы, члены от-
ющуюся на предприятиях задолженность по заработной раслевого профсоюза культуры и
плате, впредь не допускать нарушений трудового законо- спорта. Председатель ОО «Казах­
дательства в части невыплаты заработной платы. станский отраслевой профсоюз
работников культуры, спорта, ту-
Сторонам социального партнерства, в рамках объявлен- ризма и информации» Светлана
ной акции продолжить работу с работодателями по лега- Иманкулова, члены Отраслевого
лизации трудовых отношений и активизировать работу по совета и председатели первичных
охвату предприятий области коллективными договорами. профсоюзных организаций приняли
единодушное решение оказать мате-
Заседание риальную помощь своим коллегам.
Координационного Совета
Спортивное единство
Профсоюзный Центр Акмолинской области провел
заседание Координационного Совета. Вот и подошли к своему финалу со-
ревнования по волейболу среди подраз-
На заседание Координационного Совета были пригла- делений АО «Трансэнерго».
шены заместитель руководителя Управления по инспекции
труда Акмолинской области Ж.М. Ибраев, М.К. Джума- В состязании участвовало 9 команд,
беков – руководитель Ассоциации предпринимателей которые в течение почти месяца боролись
Акмолинской области. за звание лучших. В итоге, 1 место за-
воевала команда РЭК. 2 место - команда
Присутствующие обсуждали проводимую работу ТОП РСУ. А 3 место было решено поделить
«Профсоюзный Центр Акмолинской области» и областной между двумя командами - Сетевым рай-
инспекции по труду по продвижению республиканской оном №2 и командой из административ-
акции «Легализация трудовых отношений!» (Заключите ного корпуса.
трудовой договор!).
Также были вручены номинации: «Луч-
Также выступили заместитель руководителя Управления шим игроком» стал сотрудник РСС Аслан
по инспекции труда Акмолинской области Ж.М. Ибра- Сарбупенов, самым «Активным игроком»
ев, заместитель председателя ТОП Л.А. Есжанова. Было был признан сотрудник РМТС Мухтар
принято совместное Решение, по активизации работы, Уразалин. А сотрудника РЭК Акказы
направленной на легализацию трудовых отношений. Жубаниязова отметили за организацию
волейбольной команды, поддержку дис-
А.МУХАМЕДЖАНОВА, циплины и боевого настроя в ней, а также
главный специалист Профсоюзного завоевания ими чемпионского титула.

Центра Акмолинской области Федерация профсоюзов Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования всем родным и близким в
связи с безвременным уходом из жизни

Нурлана Кенжебековича ЕРИМБЕТОВА.
Нурлан Кенжебекович внес значительный вклад в формирование гражданского общества нашей страны. Его
профессиональная позиция, природная интеллигентность и высокий интеллект останутся в памяти поколений.
Семья, общественность Казахстана, многочисленные друзья и коллеги понесли невосполнимую утрату.

8 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 11 1215) 30/03/2018

Телефоны: Санаторий «МОЙЫЛДЫ»
8(7182) 35-65-33,
Мы рады предложить Вам свои профилактические
35-66-56 и лечебные услуги и при этом провести
приятные дни отдыха
www.moiyldy.kz

10ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ В последнее время казахстанцы стали уделять больше вни-
мания своему здоровью. Роль санаторно-курортной сферы
ДӘРІСІ возрастает в связи с потребностью населения в качественных
санаторно-курортных услугах. «Санаторий Мойылды» на протя-
1. Á²ÇÃÅ ÀÄÀÌÄÀÐÌÅÍ ҚÀÐÛÌ-ҚÀÒÛÍÀÑ ÆÀÑÀÓ ӨÒÅ ÌÀҢÛÇÄÛ жении 90 лет является флагманом в сфере санаторно-курортных
услуг в северо-восточном регионе Республики, находится в
АҚШ психологтары жаңа жылда бейтаныс адамнан құттықтау-хат Павлодарской области. Лечение, предлагаемое в здравнице, не
алған адамдардың 20 %-ы оларға жауап қайтаратындығын анықтапты. имеет альтернативы в нашей республике. Многолетняя слава
Сол сияқты қонақтарға астың қалай дайындалатынын айтып берген курорта «Мойылды» известна не только в Казахстане, но и
даяшылар шайпұлды көп табады екен. далеко за его пределами.

2. ÊҮÒÓ – ҚÀÁÛËÄÀҒÀÍ ØÅزÌIJ ÄÅ ӨÇÃÅÐÒÅ ÀËÀÄÛ Исключительная эффективность лечения заклю-
чается в том, что здравница расположена на берегу
Американдық зерттеушілер бірнеше адамға хабарласып, оларға Аме- природного озеро «Мойылды», содержащее высокоми-
рика онкологиялық университетінің еріктісі болуға ұсыныс жасапты. Дəл нерализованные иловые грязи и соленую рапу, дающие
осы сұрақпен сол адамдарды бірнеше күннен кейін мазалағанда, олардың мощный оздоровительный эффект при заболеваниях:
31 %-ы келісімін берген, ал алғашында бар болғаны 4 % келіскен екен.
опорно-двигательной системы (артриты,
3. ÒÅÐÅҢ ÎÉËÀÍÀ Á²ËÑÅÊ, ÁÀÑҚÀØÀ ҚÀÄÀÌÄÀÐҒÀ ÁÀÐÀÌÛÇ полиартриты, остеохондроз и другие заболевания
костей, мышц и сухожилий)
Егер балаларға конфет қаптың аузын ашып, «алыңдар» десе, олар болезни периферической нервной системы
таласып бірнешеуін қалталарына басады. Ал бір баланы ортаға шыға- (невриты, радикулиты и др.)
рып, одан есімін сұрап, содан соң қалтаға қол салуға рұқсат берсе, ол заболеваниях женской половой сферы
өте аз мөлшерде тəтті алуы мүмкін. (хронические воспалительные процессы,
спаечные процессы в малом тазу, бесплодие и др.)
4. ÀÄÀÌÄÀÐ ӨDzÍÄÅò ÁÀÐ ÍƏÐÑÅͲ ҚÀIJÐËÅÉ ÀËÀÄÛ уроандрологических заболеваний (простатиты,
импотенция, уретриты, бесплодие и др.)
Зерттеушілер адамдарды 5 долларға стақан сатып алуға үгіттеген, желудочно-кишечные заболевания, заболевания
олар сатып алған соң, сол адамдардың тек біразы ғана стақанды 10 органов дыхания (без признаков декомпенсации,
долларға қайта сатуға құлықты болған. сахарный диабет легкой, средней степени тяжести
кожные заболевания (псориаз, нейродермит, очаговая
5. Á²Ð ²ÑÒ²Ң ÎÐÛÍÄÀËÓ ÁÀÐÛÑÛ ƏÐÅÊÅÒÒ²Ң ӨDzÍÅ Ò²ÊÅËÅÉ склеродермия) и мн.др.

ƏÑÅÐ ÅÒÅIJ Применение лечебной грязи осуществляется в виде
Мектептегі адамдардың 56 % мектеп бюджетінің өсуі үшін дауыс бер- различных процедур: общих процедур грязевых
обёртываний, местных грязевых аппликаций.
ген, ал білім ордасынан тыс жердегілердің 53% қаржының қосылғанын
қалаған. Арнайы тəжірибе орталығында мектептің суретін көргендердің Не менее ценным в системе оздоровительных процедур яв-
64 %-ы мектеп бюджетін өсіруге келіскен. ляются, находящиеся на территории санатория минеральные

6. Á²Ð ÍƏÐÑÅ ÒÓÐÀËÛ ÊӨÁ²ÐÅÊ Á²ËÑÅҢ, ÎË ÑÀҒÀÍ ҰÍÀÉ ÒҮÑÅIJ подземные воды, используемые для лечения многих забо-
леваний. Минеральная вода используется в лечении как для
Бұл жарнамаларда жиі қолданылады. Бір нəрсені білу үшін аз ғана внутреннего употребления в виде питья, так и для наружного
секундтардың өзі жетерлік. Бір-екі секундтағы позитивті немесе неа-
гативті суреттер біздің ойымызды өзгертуге қабілетті. бальнеолечения в виде ванн, душей и орошений.

7. Á²Ç ÁÅɲÌÄÅËÓ ҮØ²Í ҚÀÐÀÏÀÉÛÌ ҚÀÒÅ˲ÊÒÅРƲÁÅÐÅÌ²Ç Кроме основного лечения санаторий предлагает
множество дополнительных платных медицинских услуг,
Арнайы сауалнамаға жиналған 50 адамға қарапайым сұрақтар қойып, таких как лечебный массаж, китайский массаж стопы, парафино-
əдейі дұрыс емес жауап беруін өтінген. Нəтижесінде 50 адамның 37 терапия, гидроколонотерапия (орошение кишечника на новом аппарате
қате жауап беріпті. HC- 2000 пр-во Испания, АМОК-2 и простое орошение кишечника),
дуоденальное зондирование желчевыводящих путей, водные процедуры –
8. ÅÐÒÅ ÆÀÑÒÀÍ ӨDzÍ-ӨDz ÁÀҚÛËÀÓ ҮËÊÅÍ ÆÅÒ²ÑÒ²ÊÒÅÐÃÅ подводный душ-массаж, подводное вытяжение позвоночника, душ «Шарко»,
циркулярный душ, душ восходящий, пантовые и селеновые ванны,
ÆÅÒʲÇÅIJ лазеротерапия, гирудотерапия, кедровая бочка, галокамера.
Егер балалар ерте жастан өзін-өзі бақылауда ұстай алмаса, болашақта

жұмыс орнында, университет қабырғасында көптеген кедергілерге тап
болуы мүмкін.

9. ÀÄÀÌÄÀÐ ÄӨҢÃÅËÅÊ ÑÀÍÄÀÐÄÛ ҰÍÀÒÀÄÛ

Біздің осы топтамамыз да 19 емес 20 тармақтан тұрады. Сол секілді
жаттығуда көп адамдар 1.9 шақырымды емес 2 шақырым жүгіргенді
қалайды.

10. ÊÅÉÄÅ ÑÛÐÒÒÀÍ ÁÀҚÛËÀÓ ÄÀ ÏÀÉÄÀËÛ

Оңай тапсырма кезінде біздің сыртымыздан бақылап отырса, нəти-
жесі жақсы болады, ал қиын тапсырма кезінде керісінше, нашар баға
алады екенбіз. Егер тамақтану барысында адамдардың сыртынан біреу
бақылап отырса, шамадан көп тамақ жеп қоюы мүмкін.

Дереккөз: el.kz

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0011 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version