The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№24

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №24 1228) 29/06/2018

ҚР КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ БАС КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

22 маусымда Астанада ҚР Кəсіподақтар федерациясының Салалық кəсіподақтардың өкілдігінің кеңеюімен Атқару ның кəсіподақ орталығы, екінші орынды Жамбыл жəне
Төрағасы Бақытжан Əбдірайымның төрағалығымен ҚР комитетінің жаңа құрамы сайланды. Қарағанды облыстарының кəсіподақ орталықтары, үшінші
Кəсіподақтар федерациясының Бас кеңесінің отырысы өтті. орынды Маңғыстау облысы мен Алматы қаласының кəсіпо-
Сондай-ақ, ҚРКФ Жарғысы мен аумақтық кəсіподақтар дақ орталықтары иеленді.
Кеңеске қатысушылар Федерацияның жəне аумақ- бірлестіктерінің Типтік жарғысына, мүше ұйымдармен
тық кəсіподақтар бірлестіктерінің ұйымдастырушылық- көрсетілетін статистикалық есептеменің тізіміне, мүшелік Бас кеңеске қатысушылар ҚР Үкіметіне Қазақстан Кəсіпо-
құқықтық қызметін жетілдіру мəселелерін қарастырды. кəсіподақ жарналарының бірыңғай тəртібіне қатысты мəсе- дақтары күнін (əр жылдың 10 қазаны) мерекелік күндер
лелер талданды. тізіміне енгізу туралы ұсыныс жіберу жөнінде шешім қа-
Талқыланған мəселелердің қатарында ҚРКФ құрамына былдады.
4 жаңа салалық кəсіподақтарды, атап айтқанда, ақпарат, Бас кеңестің отырысы аясында Қазақстан Кəсіподақтары
коммуникациялар жəне байланыс қызметкерлері кəсіподағы, күніне арналған аумақтық кəсіподақтар бірлестіктері ара- Сонымен қатар, отырыста кəсіподақ жəне еңбек ұйымда-
орман шаруашылығы жəне жануарлар əлемі қызметкерлері сындағы кəсіподақ байқауы қорытындыланды. рымен халықаралық ынтымақтастықты жетілдіру механизмі
кəсіподағы, «Қамқор Магистраль» көлік жөндеу кəсіпорны жəне ҚРКФ кезектен тыс съезін шақыру туралы ұсыныстар
кəсіподағы мен «SENIM» денсаулық сақтау саласының Есептер, бұқаралық ақпарат құралдары мен əлеумет- тыңдалды.
қызметкерлері кəсіподағын қабылдау мəселесі болды. тік желілердегі жарияланымдар бойынша Комиссияның
шешімімен бірінші орынды Оңтүстік Қазақстан облысы- Баспасөз қызметі

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ

22 июня 2018 года в здании Агентства Республи- имодействие в обеспечении условий для достой-
ки Казахстан по делам государственной службы и ного труда работников государственных органов,
противодействию коррупции состоялось подписа- контроля соблюдения трудового законодательства,
ние Отраслевого соглашения между Агентством поэтапное улучшение социальных стандартов,
Республики Казахстан по делам государственной дальнейшее совершенствование вопросов безо-
службы и противодействию коррупции и Обще- пасности и охраны труда, повышения авторитета
ственным Объединением «Отраслевой профес- государственных служащих в обществе.
сиональный союз работников государственных,
банковских учреждений и общественного обслу- Настоящее соглашение построено на основе
живания» на 2018-2020 годы. принципов развития социального партнерства, а
также регулирования отношений в социально-тру-
Основными целями Соглашения является вза- довой сфере.

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

№ 24 (1228) 29/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ҚРКФ өкілдері Алматы облысына іс-сапармен барды

Алматы облысына ҚР Кəсіпо- мысымен танысып, облыстық облыстық табиғатты қорғау жəне
дақтар федерациясы Төраға- балалар ауруханасының қыз- реттеу басқармасының басшысы
сының орынбасары Ерлан Би- меткерлерімен кездесу өткізді. Ə.Қонақбаевпен кездесу өтіп, кез-
яхметұлы, Денсаулық сақтау Аталған мекеме қызметкерлерін десу барысында салалық кəсіпо-
қызметкерлерінің республикалық сала бойынша жаңадан құрылған даққа кіру мəселесі қозғалып,
«Сенім» кəсіподағының төраға- «Сенім» кəсіподағының жоспа- оң шешімі табылды. Сонымен
сы Сапарбек Серікұлы, Орман рымен таныстырды. Қызметкер- қатар «Рухани жаңғыру» орта-
шаруашылығы жəне жануарлар лер «Сенімге» сенімдерін біл- лығында облыстағы бастауыш
дүниесі қызметкерлері салалық діріп, құрамына кіреміз деп ынта кəсіподақтар ұйымдарының бел-
кəсіподақ төрағасының орынба- білдірді. сенділерімен кездесу өтіп, өздерін
сары Айшерім Утибаева іс-сапар- толғандырған мәселелер бойынша
мен келді. Келген қонақтармен облыс сұрақтарға жауап алды.
əкімінің орынбасары Ж.Омар кез-
Іс-сапар барысында аумақтық десіп, облыстағы кәсіподақтардың Алматы облысы
кəсіподақтар орталығының жұ- жұмысы талқыланды. Сондай-ақ

Сындарлы әріптестік

ҚР Кәсіподақтар федерация­сы міндеттерге сай келетіндігін айтып Алматы қаласы Кәсіподақтар
еліміздің саяси-қоғамдық күш­ өтті. Атап айтқанда, бүгінгі таңда орталығы журналистер қауымын құттықтады
терімен өзара сындарлы кездесуін Федерация экономиканың нақты
жалғастыруда. 27 маусымда ҚРКФ секторында кәсіподақтар қозғалы- «Жарқын болашақтың қамын дерін Алматы қаласы Кәсіподақтар керлеріне де ал қызыл гүл шоқтары
Төрағасы Бақытжан Әбдірайым сын дамыту, еңбек адамының мүд- - саясаткерлер, өткен дәуірді - та- орталығының төрайымы З.Өмірба- мен сыйлықтар табысталды. Құт-
мен «Ауыл» Халықтық-демокра- десін қорғау, жұмысшы және ауыл риxшылар, ал бүгінгіні - журна- ева құттықтап, қалам иелеріне зор тықтау сөзінде З.Өмірбаева баспасөз
тиялық патриоттар партиясының жастарын еңбек нарығына бейімдеу листер ойлайды» деген қағиданың денсаулық және шығармашылық бен кәсіподақтың қарым-қатынасы-
Төрағасы, Қазақстан Республикасы мәселелерінің оң шешімін табуда. туралығын Байланыс және ақпарат жеңістер тіледі. Кәсіподақпен ете- ның тұрақтылығын сөзге тиек етті.
Парламенті Сенатының депутаты қызметкерлерінің күні қарсаңын- не жақын жұмыс істеген «Алматы» Баспасөз өкілдері атынан сөз алған
Әли Бектаевтың кездесуі өтті. Сонымен қатар, кездесуде эко- да Алматы қаласы Кәсіподақтар және «СТВ» каналдарының, «Еге- Алматы қаласы әкімі аппаратының
номика құрылымында өзі-өзі жұ- орталығы аумақтық кәсіподақтар мен Қазақстан», «Алматы ақшамы», баспасөз хатшысы Динара Сапако-
Әли Бектаев атап өткендей, пар- мыспен қамтушылар жайы мен бірлестігінің журналист қауымын «Вечерняя Алматы» газеттерінің, ва Алматы қалалық кәсіподағының
тияның басты мақсаттары аграрлық білікті мамандардың, әсіресе, құттықтау шарасы көрсетті. Сөз бен сондай-ақ «Nur.kz», «Zakon.kz» құрметіне ризашылығын білдірді.
секторды мемлекет тарапынан қол- жастар арасында жетіспеушілігінен қаламды қатар ұстаған ақпарат өкіл- ақпараттық порталдарының қызмет-
дауды және реттеуді күшейту, ауыл еңбек нарығындағы теңгерімсіздік Алматы қаласы
еңбеккерлерінің мүддесін қорғау, мәселелері талқыланды.
экономикалық және саяси рефор-
маларды жүзеге асыруға және ха- «Ауыл» Халықтық-демократия­
лықтың патриоттық тәрбиесінің лық патриоттар партиясы жерді
қалыптасуына жәрдемдесу болып тиімді пайдалану, заманауи ин-
табылады. новациялық технологиялардың
лайықты деңгейде қолданылмауы,
ҚРКФ Төрағасы Бақытжан сондай-ақ, аграрлық секторды да-
Әбдірайым айтылған міндеттер мытуда ғылыми және ақпараттық
көп жағдайда ҚР Кәсіподақтар жетістіктерді пайдалану мәселе-
федерациясының алдында тұрған леріне алаңдаушылық білдіреді.

Меморандумға қол қойылды Үздік номинация иегерлері марапатталды

2018 жылғы 25 маусым күні «Нұр еңбек құқықтарын қорғауға арналған 2018 жылғы 27 маусым күні рат қызметкерлері күнімен құт- Жалпы 8 журналист 4 номина-
Отан» партиясы Оңтүстік Қазақстан ынтымақтастықтың үлгісі. «Оңтүстік Қазақстан облысының тықтады. ция бойынша үздік дипломдар-
облыстық филиалы мен «Оңтүстік кәсіподақтар орталығы» аумақтық мен және сыйлықтармен мара-
Қазақстан облысының Кәсіподақтар Меморандум аясында бірлескен кәсіподақтар бірлестігінде бұқара- Бұқаралық ақпарат құралда- патталды. «Егемен Қазақстан»
орталығы» аумақтық кәсіподақтар іс-шара жоспары қабылданып, жүй- лық ақпарат құралдарында және рында және әлеуметтік желілерде газетінің меншікті тілшісі Ел-
бірлестігінің арасында өзара ынты- елі жұмыстар жалғасатын болды. әлеуметтік желілерде кәсіподақтар кәсіподақтар қозғалысы туралы шібай Ғалымжан Қамытбекұлы
мақтастық туралы меморандумға қозғалысы туралы үздік мақалалар үздік мақалалар мен материалдар журналистер атынан еңбектерін
қол қою рәсімі өтті. Оңтүстік Қазақстан облысы мен материалдар жариялаған жур- жариялау бойынша өткізілген об- бағалағаны үшін, кәсіподақтар са-
налистер марапатталды. лыстық байқаудың қорытындысы ласы ұжымдарының ұйымдастыру
Меморандумға «Нұр Отан» пар- бойынша «Оңтүстік Қазақстан тобына алғыс айтты.
тиясы Оңтүстік Қазақстан облыс­ Аталған іс-шараға БАҚ өкілдері облысының кәсіподақтар орта-
тық филиалы төрағасының бірінші мен салалық кәсіподақтардың бас- лығы» аумақтық кәсіподақтар Сондай-ақ, салалық кәсіподақ­
орынбасары Нұрмахан Жолдасов шылары қатысты. бірлестігі төрағасының орын- тар атынан ОҚО мәдениет, спорт,
және «Оңтүстік Қазақстан облы- басары, комиссияның төрағасы туризм және ақпарат саласы
сының Кәсіподақтар орталығы» ау- «Оңтүстік Қазақстан облысы- - Әуесханов Серік Елемесұлы қызметкерлерінің кәсіподағы
мақтық кәсіподақтар бірлестігінің ның кәсіподақтар Орталығы» үздік номинация иегерлерін ха- комитетінің төрағасы, комиссия
төрағасы Берік Бекжанов қол қойды. аумақтық кәсіподақтор бірлесті- барлады және төраға Бекжанов төрағасының орынбасары Прім-
гінің төрағасы Берік Бекжанов Берік Айдарбекұлы үздік номи- бетов Бастарбек Прімбетұлы құт-
Бұл - саяси партиялар мен кәсіпо- бұқаралық ақпарат құралдарының нация иегерлеріне дипломдар тықтау сөз сөйлеп, журналистерге
дақтар бірлестіктерін қоса алғанда өкілдерін, журналистерді кәсіби мен сыйлықтарды табыс етті. шынайы алғысын білдірді.
азаматтық қоғам институттары ара- мерекемен - байланыс және ақпа-
сында тең құқылы және конструк-
тивті диалог, қазақстандықтардың

Қоғамдық қабылдау еңбеккер үшін
маңызды

Ағымдағы жылы «Нұр Отан» пар- Астананың тікелей камералық
тиясы Оңтүстік Қазақстан облыстық байланысы арқылы «Оңтүстік Қа-
филиалы мен «Оңтүстік Қазақстан зақстан облысының Кәсіподақтар
облысының Кәсіподақтар орталығы» орталығы» аумақтық кәсіподақтар
аумақтық кәсіподақтар бірлестігі бірлестігі төрағасының орынбасары
қоғамдық қабылдау өткізді. Серік Әуесханов азаматтармен жеке
қабылдау жүргізіп, олардың сұрақта-
Қоғамдық қабылдау «Нұр Отан» рына жауаптар мен түсініктер берді.
партиясы Оңтүстік Қазақстан облыс­
тық филиалының бөлім басшысы Бұл жұмыс жүйелі жалғасатын
Берік Құлжановтың бөлмесінде болады.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 24 (1228) 29/06/2018

Молодежная
составляющая
профсоюзов

Состоялось внеплановое заседание Совета
по работе с молодежью Федерации профсою-
зов Республики Казахстан по средствам элек-
тронной связи.

В связи с уходом из работы председателя Со-
вета по работе с молодежью ФПРК - Споткая
Маскима Александровича была предложена
кандидатура Кунадилова Толегена Ныгмет-
жановича - советника председателя Совета
по работе с молодежью ФПРК, заместителя
председателя Профцентра г. Астаны.

ФПРК совместно с социальными партнерами дали
старт республиканской акции

28 июня 2018 года по инициативе тета социальной сферы и социального в охране труда» является привлечение Представители молодежных советов от-
Федерации профсоюзов Республики со- партнерства НПК «Атамекен» Талгат широкого внимания общественности к раслевых и территориальных объединений
вместно с социальными партнерами - На- Доскенов, Исполнительный директор вопросам улучшения условий и охраны профсоюзов поддержали данную кандида-
циональной палатой предпринимателей Конфедерации Работодателей РК Вален- труда, профилактики несчастных случа- туру, проголосовав единогласно.
Республики Казахстан «Атамекен» и Кон- тина Бреусова. ев на производстве, повышения заинте-
федерацией работодателей Республики ресованности работодателей в создании Федерации профсоюзов наметила путь
Казахстан, дан старт республиканской Федерация профсоюзов Республики здоровых и безопасных условий труда дальнейшей модернизации и обновления
акции «Вместе повысим культуру про- Казахстан объявила 2018 год - «Годом работников, развития корпоративной со- профсоюзного движения в Казахстане, ор-
филактики в охране труда». безопасности и охраны труда». Эта иници- циальной ответственности, обеспечения ганизационного укрепления профсоюзных
атива направлена на усиление обществен- широкого участия работников в вопросах рядов, развития социального партнерства, со-
На вопросы журналистов на брифин- ного контроля за соблюдением трудового охраны труда. действия эффективной занятости населения,
ге ответили Председатель Комитета по законодательства в области безопасности усиления профсоюзного влияния вопросам
социально – экономическим вопросам и и охраны труда. Подведение итогов акции социальными безопасности и охраны труда, повышения
социальному партнерству ФПРК Саты- партнерами планируется в декабре 2019 роли и укрепления места человека труда в
балды Даулеталин, Председатель Коми- Целью республиканской акции «Вме- года. гражданском обществе.
сте повысим культуру профилактики
Так как одним из приоритетных направле-
Поездка в Уральск ния получили благодарственные письма от жанова М.Л. завершилось встречей про- ний деятельности Федерации профсоюзов
имени отраслевого профсоюза здравоох- фактивом области в здании ПрофЦентра. – это работа с молодежью, Совет по работе с
27 июня заместитель Председателя ранения «SENIM», от имени ТОПа, а 20 Профактиву области были доведены итоги молодежью ФПРК намерен проводить актив-
Федерации профсоюзов РК Токжанов сотрудникам вручены сертификаты на са- заседания ГенСовета, о принятыx реше- ную работу с трудовой молодежью, используя
М.Л., председатель Профсоюзного Цен- наторное лечение и денежные поощрения. нияx по консолидации усилий, о переxода все возможности цифровых ИТ технологии.
тра Актюбинской области Амиргалиев акцента проводимой работы в регионы и
А.А., заместитель председателя отрас- Рабочий визит в Актюбинскую область ее усиления на местаx. В ближайшее время будет утвержден со-
левого профсоюза работников системы заместителя Председателя ФПРК Ток- став Совета по работе с молодежью ФПРК
здравоохранения «SENIM» Тощева И.А. из числа молодых профсоюзных лидеров
и председатель филиала Сабыр К.К. и составлен план конкретных действий по
встретились с коллективом Западно-Ка- обеспечению надежной защиты социально-э-
захстанского государственного медицин- кономических и трудовых прав и интересов
ского университета имени М.Оспанова, трудовой молодежи.
насчитывающий свыше 6500 человек.

На сегодня коллектив Университета
вошел в состав отраслевого профсо-
юза работников системы здравоохра-
нения «SENIM». По итогам встречи
Токжанов М.Л. вручил ректору универ-
ситета, доктору медицинских наук, про-
фессору Бекмухамбетову Е.Ж. знак Феде-
рации Профсоюзов РК «Кәсіподақтарға
сіңірген еңбегі үшін».

Также, 15 сотрудников учебного заведе-

Заседание Совета по вопросам предупреждения и сторон социального партнерства мест, предоставлении сведений
разрешения коллективных трудовых споров при ГТК направили письма каждому ра- о наличии свободных рабочих
ботодателю, чтобы они заблаго- мест, организации молодежной
27 июня текущего года состоя- временно рассмотрели варианты практики, и т.д.
лось заседание Совета по вопро- трудоустройства высвобождае-
сам предупреждения и разрешения мых работников, чтобы на Со- По итогам проведенной орга-
коллективных трудовых споров вете могли вести предметный низационно – разъяснительной
при городской комиссий по со- разговор. работы и переговоров работо-
циальному партнерству и регули- датели, приглашенные на засе-
рованию социальных и трудовых В своем выступлении замести- дание Совета, трудоустроили
отношений. тель руководителя Управления или намерены найти работу 520
занятости, труда и социальной человек, по остальным будут
На повестке дня заседания Сове- защиты города Астаны Сауле приняты меры по содействию
та был рассмотрен важный вопрос Нургожина разъяснила о необ- в трудоустройстве во внутрен-
– сохранение рабочих мест. На за- ходимости сохранения рабочих них структурах, родственных
седание комиссии были пригла- мест, недопущении задолженно- предприятиях и через Центр за-
шены 14 предприятий, в которых сти по заработной плате работ- нятости города. По имеющимся
намечается высвобождение 675 ников, заместитель директора сведениям, в Центре занятости
работников. Центра занятости города Астаны столицы значится перечень более
Данияр Нурпеисов рассказал о 5 500 вакантных рабочих мест.
Накануне Совета представители создании социальных рабочих

4 СЛОВО “ПЕРВИЧКАМ” 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 24 (1228) 29/06/2018

Сильная первичка – сильный отраслевой профсоюз – Будет ли оптимизация
сильная Федерация работников архивов и

11-12 июня в г. Кишиневе (Молдова) со- ния оздоровительных путевок с оплатой Коллеги, в первую очередь из Украины библиотек?
стоялась 5-я конференция Международ- до 50-70% за счет профсоюзов. и Беларуси, исходя из своего печального
ного объединения профсоюзов «Консуль- опыта, предостерегли от опрометчивых Такой актуальный вопрос задает сегодня ОО
тативный Совет профсоюзов работников - Для всех нас также важен вопрос о шагов в изменении схемы «первичка – «Казахстанский отраслевой профсоюз работни-
культуры и спорта» с участием председа- технических инспекторах по охране тру- отрасль – федерация». Пробуя упростить ков культуры, спорта, туризма и информации»,
телей отраслевых профсоюзов стран СНГ. да, которые практически отсутствуют в и пытаясь вернуться к советской схеме, стремящийся защитить членов своего профсоюза.
нашей отрасли, - отметила председатель упразднив отраслевые профсоюзы, кото- Поводом для беспокойства стало письмо Министер-
В ходе работы участники обменивались ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз рые воспринимались как «ненужные по- ства национальной экономики РК, адресованное
опытом, делились проблемами, которые работников культуры, спорта, туризма и средники», федерации этих стран потеряли руководителям государственных органов, финан-
наиболее актуальны на сегодняшний день: информации» Светлана Иманкулова. – А значительную часть членов профсоюза, сируемых из местного бюджета, «о необходимости
низкая заработная плата, доплата за вред- ведь у нас немало травмоопасных профес- многие отраслевые вопросы были не раз- консолидировать подведомственные организации
ные условия труда, пенсионный возраст сий и организаций с вредными условиями решены. в целях снижения административных расходов».
культработников. труда. Наличие технического инспектора
на предприятии или при профсоюзе, чей Принцип «сильная первичка – сильный В результате консолидации подведомственных
Отдельно был изучен опыт Молдовы, статус был бы приравнен к уровню специ- отраслевой профсоюз – сильная федера- организаций в целях снижения административных
где, несмотря на экономические трудности алистов надзорных органов - пожарного ция» - гарант стабильных взаимоотноше- расходов еще больше возрастут затраты. Только
в стране, сумели добиться объединения или санитарного инспектора, несомненно, ний всех членских организаций. Данная си- передача на областной бюджет 17 централизо-
всех профсоюзных организаций под эгидой будет способствовать улучшению усло- стема работает во всех странах, прописана ванных библиотечных систем, где 320 библиотек,
Конфедерации профсоюзов, поднять их вий труда, снижению травматизма, вы- в Конвенциях МОТ, в Законе о профсоюзах необходимо областному бюджету свыше 2 млрд.
статус и роль в системе социально-эконо- полнению всех условий коллективного РК, Уставах членских организаций. тенге только на их содержание. Не секрет, что мно-
мических реформ, добиться различных договора. гие библиотеки требуют ремонта и капитальных
льгот, в том числе в вопросе предоставле- вложений, а это еще дополнительная нагрузка
на областной бюджет. Это еще дополнительные
Межрегиональный форум молодых педагогов средства необходимых в областной бюджет, что
больше по сравнению с экономией, которая при
25 июня в зоне отдыха Баянаул на бе- 26 июня состоялось торжественное от- уровне при поддержке областной профсо- данной оптимизации составит не более 100 млн.
регу озера Жасыбай начал свою работу крытие Форума с участием заместителя юзной организации прошло в Баянауле. А тенге (по библиотекам – около 57 млн. тенге и по
межрегиональный Форум молодых педа- председателя Профсоюза отрасли Мука- в этом году – на берегу Каспийского моря архивам – около 27 млн. тенге).
гогов «Трансформация образования через шевой А.М., главного специалиста аппа- в г.Актау.
лидерство учителя», организованный Пав- рата Профсоюза отрасли Алиева Б.А., и.о. Если говорить об областных библиотеках, то
лодарской областной организацией Казах- председателя ТОП «Профсоюзный центр В заключении А.Мукашева пожелала будут сокращены необходимые отделы: развития
станского отраслевого профсоюза работ- Павлодарской области» Айтжановой Д.Н., участникам межрегионального Форума библиотеки и методической работы, по комплек-
ников образования и науки. Особенностью депутата маслихата Павлодарской области успехов, плодотворной работы и выразила тованию и обработке документов, автоматизации
Форума является то, что в нем принимают Паули Э.С. и председателя обкома профсо- уверенность, что полученные знания будут библиотечных процессов, организация и использо-
участие молодые учителя – профсоюзные юза Науразбаевой Г.А. использованы молодыми педагогами в их вание фондов, информационно-библиографическое
активисты приграничных регионов Казах- дальнейшей профессиональной и профсо- обеспечение. Фактически разрушив библиотечную
стана и России – Павлодарской и Новоси- Мукашева А.М. проинформировала о юзной деятельности. систему, библиотечное дело будет приведено только
бирской областей. молодежной политике Профсоюза отрас- к процедуре выдачи литературы. При такой оп-
ли. Молодежь в профсоюзе составляет бо- И.о. председателя ТОП «Профсоюзный тимизации произойдет массовое высвобождение
В первый день Форума участники по- лее 40%. В целях выявления лидерских центр Павлодарской области» Айтжано- работников библиотек и архивов, произойдет по-
сетили святые места области, внесенные качеств, воспитания и формирования у ва Д.Н. отметила особую роль учителя в нижение уровня заработной платы, что приведет
в сакральную географию республиканской молодежи профсоюзной солидарности и модернизации общественного сознания и к снижению качества жизни работников.
программы «Руханижаңғыру»: мавзолейный единства, Отраслевой профсоюз ежегодно профсоюзного движения, вклад отраслево-
комплекс Исабек Ишана и мавзолей Маш- проводит Республиканский молодежный го профсоюза образования в строительстве Исходя из этого, вопрос необходимости оптими-
хур-Жусупа, известного просветителя, фоль- летний лагерь. В прошлом году это ме- гражданского общества. зации вызывает большие сомнения.
клориста, философа, этнографа ХХ века. роприятие на высоком организационном
Депутат областного маслихата Э.Паули Члены Отраслевого профсоюза и его лидеры пре-
поздравила участников с открытием Фору- красно понимают, что жизнь не стоит на месте.
ма, подчеркнула необходимость формиро- В результате развития четвертой экономической
вания духовных ценностей у подрастаю- революции и социально-экономических преобра-
щего поколения через новые технологии зований в стране и в мире произойдут большие из-
и коммуникации. менения, которые затронут и существенно изменят
профессиональный ландшафт. Многие профессии
А.Мальцева, председатель молодежного неизбежно исчезнут под влиянием появления инно-
совета Новосибирской областной организа- вационных технологий, но появятся и совершенно
ции профсоюза работников образования и новые. Поэтому задача всех участников социально-
науки, в своем выступлении акцентирова- го партнерства – работодателей, исполнительных
ла внимание присутствующих на том, что органов, профсоюзов помочь максимально безбо-
мероприятия такого уровня способствуют лезненно перейти на новые экономические рельсы
укреплению международных связей про- каждому трудящимуся нашей страны.
фсоюзов образования России и Казахстана
и взаимному обмену опытом профсоюзной Несомненно, данная ситуация будет находится
работы. в режиме постоян­ного мониторинга. Более того,
если потребуется, то к его обсуждению будут под-
Участники Форума в ходе тренингов ключены депутаты всех уровней, видные обще-
почерпнули для себя много интересного ственные деятели, представители средств массовой
и полезного. информации, чтобы ни один работник этой сферы,
ни один член профсоюза не чувствовал свою без-
Пресс-служба Профсоюза отрасли защитность.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] В ФОКУСЕ 5

№ 24 1228) 29/06/2018

ПОД ЗАЩИТОЙ ПРОФСОЮЗА

Роль профсоюзов в решении социально-трудовых споров в интересах работников растет с каждым днем.

Развитие научной мысли, внедрение но- профсоюзы, составляются соглашения о матривает внедрение системы управления труда». В регионе также разработана реги-
вых технологий в производственные про- социальном партнерстве и коллективные промышленными рисками на предприяти- ональная программа «Безопасный труд».
цессы, переход к цифровизации влияют на договоры, права работников надежно защи- ях. В соответствии с Трудовым кодексом на
рынок труда, способствуют высвобождению щены. В противном случае граждане риску- предприятиях с опасными или вредными В нынешнем году совместно с Мини-
рабочей силы. А значит, каждый гражданин ют остаться без пенсионных, обязательных условиями труда созданы производственные стерством труда и социальной защиты
должен быть законодательно защищен и в социальных и медицинских отчислений, а советы по вопросам контроля охраны труда, населения, Национальной палатой пред-
случае необходимости обеспечен альтерна- значит, не смогут рассчитывать на социаль- которые следят за безопасностью работни- принимателей и Федерацией профсоюзов
тивным рабочим местом. ную помощь в будущем. ков на рабочих местах, а в случае возникно- была объявлена республиканская акция
вения несчастного случая на предприятии «Составляйте трудовой договор!», в связи
– В этой ситуации особая роль отводит- 98% трудовых коллективов Западно-Ка- совместно со специалистами управления по с чем областные организации профсоюзов
ся профсоюзным организациям, которые в захстанской области, где имеются первич- инспекции труда должны провести изучение совместно с социальными партнерами ор-
сотрудничестве с акиматами и руководи- ные профсоюзные организации, заключили обстоятельств произошедшего. ганизуют ряд мероприятий.
телями крупных предприятий определяют коллективные договоры. В общей сложно-
количество людей, попадающих под сокра- сти в регионе зарегистрировано 1 513 колдо- В соответствии со статьей 203 Трудового С любыми вопросами, касающимися за-
щение, перечень компаний с возможными говоров. Задачей профсоюзов области стало кодекса Республики Казахстан технические щиты трудовых прав, жители области могут
вакансиями, принимая активное участие в улучшение качества этих документов, защи- инспекторы по охране труда утверждаются обратиться по телефону «горячей линии»,
дальнейшей судьбе высвобожденных работ- та прав и интересов своих членов, оказание решением производственных советов, также специально созданной при Профсоюзном
ников, в том числе направляют их на другие им социальной поддержки, осуществление как их статус, права и обязанности, порядок центре ЗКО, а в ближайшее время в здании
производственные предприятия или на об- контроля за выполнением взаимных обяза- осуществления контроля. регионального объединения профсоюзов
учение специальностям, востребованным тельств, и конечно, увеличение количества планируется открыть Центр примирения
в других отраслях, – говорит председатель коллективных договоров. Для этого большое – В профсоюзах области осуществляют для урегулирования незначительных спо-
территориального объединения профсоюзов внимание уделяется работе по разъяснению свою деятельность 684 технических ин- ров мирным путем, то есть без обращения
«Профсоюзный центр ЗКО» Ербол Салыков. требований законодательства, регулирую- спектора по охране труда, ими выявлено в судебные органы. Совместно с частным
щего трудовые отношения, вопросы охраны 224 случая нарушения законодательства, фондом «Институт европейского права и
Всем известно, что основа человеческого труда и его безопасности. – отмечает Е. Салыков. – По итогам прове- прав человека» также действует центр пра-
капитала – знания, и они должны отвечать рок работодателям выданы предписания по вовой помощи, который оказывает бесплат-
современным требованиям общества. Имен- Большей ценности, чем жизнь и здоровье устранению нарушений, рекомендации по ные юридические консультации.
но поэтому в последние годы в Казахстане человека, не существует. Однако, несмотря проведению инструктажа по безопасности
повсеместно реализуются программы заня- на меры, принимаемые для безопасности труда, профилактике и предотвращению ри- – Профсоюзы тесно связаны с местными
тости, ведется массовое обучение востребо- работников, только в 2017 году 68 человек сков на рабочих местах. Некоторые случаи органами исполнительной власти, – под-
ванным на рынке труда профессиям, особое получили травмы на производстве, 6 из них связаны с низкой правовой грамотностью, черкивает Ербол Салыков. – Участвуя в за-
внимание уделяется повышению статуса со смертельным исходом. Поэтому вопросы поэтому для повышения уровня знаний седаниях, «круглых столах», семинарах-со-
рабочих специальностей, в которых страна безопасности трудящихся также оговорены технических инспекторов организуются вещаниях, проводимых в акимате ЗКО, в
испытывает нехватку. Чтобы решить этот ак- в заключенном соглашении, которое предус- учебные семинары. Например, в прошлом областных управлениях и общественных
туальный вопрос, профессиональное обуче- году с целью разъяснения статуса и пол- организациях, мы делимся мнениями. Пред-
ние проводится в непосредственном контакте номочий, а также повышения активности ставители профсоюзов также стали члена-
с будущим работодателем, причем приоритет технических инспекторов профсоюзных ми многих комиссий и советов различного
отдается обучению на производстве. организаций был проведен «круглый стол» уровня, и в рамках реализации пунктов
на тему «Охрана труда – конституционное соглашения планируется активизировать
Все эти вопросы отрегулированы в ре- право работников». А в апреле нынешнего эту работу.
гиональном трехстороннем соглашении на года Западно-Казахстанским областным
2018–2020 годы, подписанном акиматом За- профсоюзом образования и науки органи- Региональное трехстороннее соглаше-
падно-Казахстанской области, областными зован семинар – совет, в работе которого ние на 2018–2020 годы, действующее в
объединениями работников и работодате- приняли участие около 300 работодателей и ЗКО, свидетельствует о готовности орга-
лей, а каждый отдельный пункт взаимодей- профсоюзных активистов. Также в текущем нов власти, объединений работодателей и
ствия отражен в «дорожной карте». году планируется проведение форума техни- профсоюзов к поиску совместных решений
ческих инспекторов. Кроме того, Федерация одновременно сложных и важных вопросов,
Серьезной проблемой, касающейся за- профсоюзов РК объявила 2018 год годом касающихся сферы трудовых отношений,
щиты прав трудящихся, по словам Ербола безопасности труда, поэтому мы ведем отмечают в Профсоюзном центре ЗКО.
Салыкова, остается отсутствие коллектив- подготовку к профсоюзной акции «Вместе
ных договоров. По статистике, только 30% повысим культуру профилактики охраны Алия ИСКАНДЕРОВА,
из числа действующих предприятий имеют Западно-Казахстанская область
коллективные договоры, заключенные меж-
ду работодателем и работником. «Казахстанская правда»
от 21 июня 2018 года
– Коллективный договор регулирует такие
важные вопросы, как безопасность труда
работников, выплата заработной платы, их
оздоровление и отдых, – говорит председа-
тель территориального объединения проф-
союзов «Профсоюзный центр ЗКО». – Поэ-
тому в случае отсутствия такого документа
в любой спорной ситуации будет нелегко
найти решение. Как показывает практика,
в учреждениях и организациях, где есть

ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН!

«КУРОРТ.KZ» ЖУРНАЛЫНА

2018 ЖЫЛДЫҢ ЕКІНШІ
ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНА ЖАЗЫЛУ
ЖҮРІП ЖАТЫР

«КУРОРТ.KZ» 76 036
ЖУРНАЛЫНЫҢ
ИНДЕКСІ

Тел/факс: 8 (717-2) 20-21-15 менеджер

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 24 (1228) 29/06/2018

Сала үздіктері атап өтілді Талдықорған
қалалық кәсіподақ
Ақтөбе облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының М.Сәдуақасов, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік комитеті тағы бір
ұйымдастыруымен Астана қаласының 20 жылдық мерекесіне орай университетінің Ғылым және инновациялар жөніндегі проректоры бастауыш кәсіп­одақ
салтанатты шара өтті. Р.Бекназаров Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Құрмет грамотасымен және облыстық кәсіподақтан ұйымымен
Шара қонақтары Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы ақшалай сыйақымен марапатталды. толықтырылды
Төрағасының орынбасары Марат Тоқжанов, Ақтөбе облысы аумақтық
кәсіподақтар орталығының төрағасы Алтынбек Әмірғалиев, «Нұр Білім беру жүйесіндегі жемісті еңбегі, жаңартылған білім беру тех- Бүгінгі күні Талдықорған қалалық кәсіп­
Отан» партиясы Ақтөбе облыстық филиалы төрағасының орынбасары нологияларын дамытудағы және жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі одақ комитетінің құрамында 60 бастауыш
Нұрхан Ағниязов, «Өрлеу» педагогикалық кадрларының біліктілігін шығармашылық жетістіктері үшін жыл сайынғы дәстүр бойынша кәсіподақ ұйымы, 5143 кәсіподақ мүшесі
арттыру институтының директоры Нұргүл Абишева, Ақтөбе облыстық 50 аудандық және облыстық мектептердің үздік ұстаздары Жамбыл бар.
ғылыми-тәжірибелік орталығының басшысы Бакдагул Джармагамбе- облысындағы «Мерке» шипажайына облыстық кәсіподақ есебінен
това қатысты. демалуға Сертификаттар мен облыстық білім басқармасы мен облыс­ Қалалық кәсіподақ комитеті кәсіподақ
тық кәсіподақтың бірлескен Құрмет грамоталарымен марапатталды. мүшелерінің санын өсіру, олардың есебін
Ақтөбе облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының жүргізуді кәсіподақ мүшелерінің есебін
төрайымы Р.Серікова салтанатты шараны ашып, кәсіподақ жұмысымен Сонымен қатар білім басқармасы мен кәсіподақтың бірлескен Құр- жүргізу туралы Нұсқаулық талаптарына
таныстырды. мет грамоталарымен әр ауданнан бір мұғалім - бастауыш кәсіподақ сай ұйымд­ астырады. Қалалық кәсіподақ
ұйымының көшбасшысы, барлығы 13 адам марапатталды және сый- комитеті тарапынан бастауыш кәсіподақ
Көп жылдар бойы білім саласында еңбек етіп, әлеуметтік серіктестікті ақыларға ие болды. «Өрлеу» Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық ұйымдарына кәсіподақ билеттері беріледі.
нығайтуға зор үлес қосқаны үшін «Білім беру және ғылым қызметкер- қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 4 кәсіподақ мү- Бастауыш кәсіподақ ұйымдарында кәсіп­
лерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен Ақтөбе облы- шесі, Ақтөбе гуманитарлық колледжінің 2 қызметкері және Ақтөбе одақ мүшелерінің есебі туралы, кәсіподақ
стық ғылыми-тәжірибелік орталығының басшысы Б.Джармаганбетова, облыстық «Мейірім» жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығының билеттерін тапсыру туралы журналдары
Қобда көпсалалы колледжі бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы тәрбиеленушісі, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік жүргізіледі. Жыл сайын кәсіподақ мүшелері
университетінің түлегі С.Айсаутова облыстық кәсіподақ есебінен жайлы статистикалық есеп дайындалып,
шипажайда демалуға Сертификаттармен марапатталды. Талдықорған аумақтық кәсіподақ ұйымына
тапсырылады. Комитеттің басты мақсат-
Салалық кәсіподақтың ұйымдастырумен болатын Ақтау қаласындағы тарының бірі - қызм­ еткерлерді кәсіподақ
жазғы жастар лагеріне облыстың 3 жас ұстазы Жолдамамен, облыстық мүшелігіне тарту. Осыған орай, қаланың
«Кәсіподақ» конкурсының жеңімпаздары 7 білім мекемесінің бастауыш «Bambini» жекеменшік балабақшасының
кәсіподақ ұйымы, 9 білім беру мекемесі облыстық ғылыми-тәжірибелік 26 қызметкері қалалық кәсіподақ коми-
орталығы ұйымдастырған «Сенсорлық үйшік» дидактикалық құрал» тетінің мүшесі болды, қалалық кәсіподақ
конкурсының жеңімпаздары ақшалай сыйлық Сертификаттарымен комитетінің төрайымы Құралай Қсталасова
марапатталды. Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының көшбасшылары кәсіподақ мүшелігіне кірген қызметкерлерге
да назардан тыс қалған жоқ. кәсіподақ билетін табыстады.

Шараға аудандық және бастауыш кәсіподақ ұйымдарының көш- А.ЖОНКЕБАЕВА,
басшылары, ұстаздар - 150-ге жуық кәсіподақ мүшелері қатысып, Алматы облысы
марапатталды.
Басты мақсат -
Ақтөбе облысы жемқорлықсыз

Ақтөбе гуманитарлық колледжінде «Ұстаз. Еңселі білім ордасы қоғам құру
Жастар. Болашақ - 2018» форумы кәсіпо­ дақ­
тың демеушілігімен өтті. Форумға облыстық спорттық сайыстарда жүлделі орындарды тық кәсіподақ есебінен демалуға Сертификат- ҚР Мемлекеттік қызмет істері және
білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы- иеленген оқытушылар мен студенттерді ар- пен марапатталды. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
ның төрайымы, облыстық білім басқармасы- найы құттықтап, Ақтөбе облыстық білім агенттігінің 2018 жылғы кешенді жоспарын
ның өкілдері, колледждің ардагер-ұстаздары, басқармасы мен колледж директоры атынан Колледжішілік оқу мен тәрбие ісінде бел- іске асыру мақсатында «Адал жол - Чест-
қаланың колледж директорлары қатысты. Дипломдар мен Алғыс хаттар табысталды. сенділік көрсеткен бөлімдер мен топтар іші- ный путь» тақырыбында, «Мақсатымыз
нен жоғары жетістікке жеткендері «Ең үздік - жемқорлықсыз қоғам құру» тақырыбын-
Колледж директоры Е.Нұрғалиевтің 2017- Екі ұстаз облыстық білім және ғылым қыз- топ» және «Ең үздік бөлім» арнайы номина- да дөңгелек үстел өтті. Осы тақырыптар
2018 оқу жылында оқу-тәрбие үрдісінде меткерлері кәсіподағының тарапынан Құрмет цияларымен марапатталды. төңірегіндегі басқосуға Жаңақала аудандық
қол жеткізген жетістіктері мен колледждің грамотасы мен «Мерке» шипажайында облыс­ сотының кеңсе меңгерушісі Айгул Искакқы-
перспективті жоспарының орындалуы ту- Ақтөбе облысы зы, Жаңақала аудандық мемлекеттік кірістер
ралы баяндамасы тыңдалды. Оқу жылында басқармасының бөлім басшысы Гүлмира
жетістіктерге қол жеткізуге еңбек сіңіріп, Қанатқызы, «Нұр Отан» партиясы Жаңақала
студенттердің бойындағы шығармашылық ауданы филиалының кеңесшісі Ырыс Сәле-
қабілеттерін дамытуға және өз істеріне аса кенқызы, аудан әкімі аппаратының персо-
жауапкершілік танытқан оқытушылардың налды басқару және құқықтық жұмыстар
есімдері де айрықша аталып өтті. Салтанатты бойынша бөлім басшысы Руслан Қонысбай-
шарада бәсекеге қабілетті тұлға дайындау ұлы, аудандық ардагерлер кеңесінің мүше-
барысында абыройлы еңбек етіп, оқу орны- лері, №3 ЖОББҚМ-нің директоры Алихан
ның дамуына үлес қосқан, зейнеткерлік де- Декартұлы қатынасып, сыбайлас жемқор-
малысқа шыққалы отырған Д.Шаукарованың лыққа байланысты өз ойларын ортаға салды.
есімі аталып, колледж директоры мен баста-
уыш кәсіподағы ұйымының атынан, есімі Дөңгелек үстел соңында «Сыбайлас
колледждің «Құрмет кітабына» еніп «Алғыс жемқорлық - қоғам дерті» тақырыбымен
хат» және ақшалай сыйлықпен марапатталды. кітап көрмесі таныстырылды.

Сонымен қатар оқу жылы бойында жетіс­ Зара ЖАРДЕМОВА,
тікке қол жеткізіп, түрлі пәндік интеллекту- Батыс Қазақстан облысы
алдық және шығармашылық байқауларда,

Аумақтық кәсіподақ ұйымының активі

Ағымдағы жылы білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Тал- Қыдырманов, облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары
дықорған аумақтық ұйымының активінің алқалы жиыны өтті. Актив жұ- Гүлсара Исағұлова, комитет мүшелері қатысты.
мысына салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайы-
мы Майра Амантаева, аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы Әсет Талдықорған аумақтық кәсіподақ ұйымының төрағасы Садық
Әбдіқадыров қоғамдық бірлестіктің атқарып жатқан жұмысына
тоқталып, алға қойған мақсат-міндеттерді айқындап берді.

Алқалы жиын барысында сөз алған салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева респу-
блика жаңалықтарымен бөлісті.

«Қазіргі таңда кәсіподақтар қозғалысы жаңару үрдісіне бет бұрды.
Алдымызда еңбек адамының әлеуметтік статусын көтеру, өмір сүру
сапасын жақсарту, жастар арасында еңбек рөлін насихаттау сияқты
үлкен жұмыстар тұр», - деді өз сөзінде Майра Тұрғанқызы.

Актив барысында салалық білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының төрайымы М.Амантаева білім және ғылым са-
ласы қызметкерлерінің еңбек және әлеуметтік құқықтарын қорғауда
белсенділік танытып, кәсіподақ саласының дамуына қосқан зор
үлесі үшін Панфилов аудандық кәсіподақ комитетінің төрағасы
Тұрлыбеков Мақытбек Әділұлына, Талдықорған қаласындағы №4
орта мектептің директоры Оңғаров Алматай Ерметайұлына алғысын
айтып, «Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағына сіңірген
еңбегі үшін» төсбелгілерін тапсырды.

Алматы облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] СҰХБАТ 7

№ 24 (1228) 29/06/2018

ҚЫЗМЕТКЕР ҚАМЫ -
КӘСІПОДАҚ МӘНІ

Елімізде 10 маусым - кәсіподақтар, ал 23 маусым - мемлекеттік қызметшілер күні ретін- Одан бөлек, 33 өтініш иесі заң-
де белгіленген. Осы қос мереке аясында халыққа қызмет етуді басты міндеттері са- ды кеңес алуға ниет білдірген.
найтын мемлекеттік қызметшілердің құқықтарының сақталуын, жағдайының жайлы Сондай-ақ, бірлестіктің сайты-
болуын қадағалайтын Павлодар облысының Мемлекеттік қызметшілер, банктік меке- на 24 талап-тілек түсті. Барлық
мелер мен қоғамдық қызмет көрсету ұйым­дары қызметкерлерінің жергілікті кәсіпо- сұрақтар оң шешімін тауып, жау-
дағының басшысы Нұрлан Әутәліповпен тілдескен едік. ап берілді. Ал биыл жыл басынан
бері 15 өтініш қабылданды.
- Нұрлан Қабыкен­ұлы, - Кәсіподақ жұмысына жас дағы XV облыстық спартакиада бағытталды. Одан бөлек 25 аза-
сіз жетекшілік етіп оты- мемлекеттік қызметшілердің аясында бірқатар спорттық ша- маттың шипажайға жолдамала- - Алдағы жоспарларыңы-
рған салалық кәсіподақтың қатысуы қандай деңгейде? ралар өтті. Облыстық кәсіподақ ры құнын өтеуге 828 мың теңге збен бөліссеңіз?
басты ұстанымдарына комитеті атынан марапаттарға бөлінді. Кәсіподақтың қаржылық
тоқталсаңыз? - Кәсіподақ мүшелерін әлеумет- ие болды. Сонымен қатар кәсіп­ жағдайы қиын бірқатар мүшесіне - Енді бүгінге дейін атқарылған
тік-экономикалық тұрғыда қорғау одақтың 35 жасқа дейінгі мүше- қайырымдылық көмек көрсетіліп, жұмыстарды жүйелі жалғастыру
- Негізгі міндетіміз – Елбасы- ісіне соңғы кездері жастардың лерінің күнделікті өміріне де- 326 мың теңге бөлінді. Үздік – негізгі міндетіміз. Әлеуметтік
ның елімізді жаңғырту бойын- белсенділігі байқалады. Ұжым- нешынықтыру мен спортты етене ұжымдық шарттар жасағаны үшін әріптестікті ары қарай дамытуға
ша алға қойған мақсаттарға қол дық шарттарды талқылауда және енгізу үшін де еңбек етеміз. Сала- кәсіподақтық ұйымдар мен жұ- күш саламыз. Еңбек заңнамасын
жеткізу. Бүгінде біздің облыстық бекіту кезінде әрдайым атсалы- лық кәсіподақтардан 12 команда мыс берушілерге сыйақы беріледі. реформалау жағдайында кәсіп­
кәсіподақ құрамына қарасты 12 сады. Қазіргі таңда кәсіподақ жарысып, біздің ойыншыларымыз Биыл бес айда кәсіподақтың 28 одақтар құқығын әлеуметтік
қалалық және аудандық филиал, мүшелерінің жалпы санының 14 жалпы командалық есепте төртін- мүшесі шипажайларда ем-дом институт ретінде қорғап қалуға
419 бастапқы кәсіподақтық ұйым пайызын 29 жасқа дейінгі азамат- ші орынды иеленді. Облыстың алды. Ол үшін 1 млн. 124 мың қамданамыз. Сонда қызметкер-
бар. Оларда кәсіподақтың 8541 тар құраса, 22 пайызы – 35 жасқа кәсіподақтық ұйымдары арасында теңге жұмсалды. Ал 4 жолдама лердің мүдделерін өзгелердің
мүшесі еңбек етеді. Ынталанды- дейінгілер. Кәсіподақтық коми- КТК ойындарын өткізу дәстүрге құнын өтеп беру үшін 138 мың алдында білдіріп, қорғау қыз-
ру жұмыстарының нәтижесінде теттер төрағаларының 10 пайызы айналды. Ойыншылар күнделікті теңге бағытталды. метімізден айырылмаймыз.
биыл жаңадан 5, ал былтыр 54 – жастар, 27 пайызы - 35 жасқа және кәсіподақтық өмірдегі түрлі
кәсіподақтық ұйым құрылды. дейінгі азаматтар. Сонымен қатар, оқиғаларды әзілдеріне қосты. - Жалпы, еңбек ұжымда- Мемлекеттік мекемелерге ең­
Әлеуметтік әріптестікті жетіл- жастармен жұмысты ширату үшін рындағы ішкі ахуалда өз- бек­ақының бонустық жүйесін ен-
діруге басты назар аударамыз. әр кәсіподақ комитеті жанынан - Қызметкерлердің денсау- геріс бар ма? гізу ісіне белсенді қатысуымыз
Ұжымдық келісімшарттар мен жастар кеңестері құрылды. лығын сауық­тыруға қандай қажет. Өткен жылы облыс бюд-
келісімдер шеңберінде кәсіподақ жәрдем жасайсыздар? - Соңғы уақытта көптеген еңбек жетінен қаржыландырылатын
мүшелерін барынша толығырақ - Мемлекеттік қызмет- ұжымдарында ұжымды біріктіру, атқарушы органдардың «Б» кор-
қамтуға көңіл бөлінеді. Сонымен шілерді түрлі қоғамдық, - Кәсіподақ мүшелерін сауық­ қызметкерлердің корпоративтік пусына жататын әкімшілік мемле-
қатар, бір жыл бұрын облыстық мәдени-б­ ұқаралық шара- тыруға және олардың балаларына рухын қолдауға бағытталған кеттік қызметшілердің қызметін
кәсіподақ комитеті мен облыс­ ларға тарту бағытында жаз мезгілінде тынығуына мүм- мәдени-бұқаралық іс-шаралар бағалау әдістемесі бекітілгені
тық әкімдік арасында әлеумет- қандай жұмыстар атқа- кіндігінше көңіл бөлінеді. Өткен өткізу жүйеленді. Мерейтой мәлім. Әрбір мемлекеттік орган
тік-экономикалық және еңбек рылуда? жылы балалар лагерьлерінде иелеріне, сәбиі дүниеге келген жұмысының ерекшелігіне қарай
қатынастарын реттеу бойынша 29 бала демалды. Осы мақсатқа қызметкерге сый-сияпат жасау міндетті көрсеткіштерден бөлек,
2017-2019 жылдарға арналған екі - Облыстық кәсіподақ коми- 660 мың теңге жұмсалды. Ши- да өріс алуда. Кәсіподақ мүше- қосымша бал есептеу талаптары
жақты келісім жасалды. Бүгін- теті мен кәсіподақтық ұйымдар пажайлар мен емдеу-сауықтыру лерінің балаларына мерекелік анықталады. Бұл бастама 2019
де бұл құжаттағы талаптардың мәдени-бұқаралық, спорттық орындарында кәсіподақтың 118 ертеңгіліктер, балаларды қорғау жылы барлық мемлекеттік орган­
орындалуы қатаң бақылауда. іс-шаралардан қалмайды. Былтыр мүшесі денсаулығын жақсарт- күніне орай шаралар өткізіледі. дарда енгізіледі деп күтілуде.
Айта кетейін, осы келісімге сәй- мемлекеттік қызметшілер арасын- ты. Оған 4 млн. 433 мың теңге Зейнет жасына жеткен қызмет-
кес ұжымдық шарттар әзірленуде. керді де сән-салтанатымен құр- - Салада шешімін күткен
Онда ұжым мен жұмыс беруші метті демалысына шығарып са- қандай мәселелер бар?
арасында реттелетін барлық әлеу­ лады. Мемлекеттік қызметшілер
меттік-еңбек қатынастары қарас­ қайырымдылық шараларынан - Өзекті мәселелердің бірі мем-
тырылмақ. да қалыс қалмайды. Кәсіподақ лекеттік органдардың жұмыс
активіне белсенді әрі жауапты істеуін әрі техникалық тұрғыдан
- Ал мемлекеттік қыз- азаматтар тартылған. Сондықтан қызмет ететін азаматтық қызмет-
метшілердің кәсіби білік- нәтиже де жаман емес. Жемісті керлерге әлеуметтік қолдау қажет.
тілігін арттыру мақса- жұмыстары үшін еңбектері еле­ Бүгінге дейін оларды сауықтыруға
тында нендей іс-шаралар ніп жатқандар да баршылық. жәрдемақы төлеу мәселесі шешіл-
ұйымдастырылады? Соны­мен қатар, мекемелер мен мей келеді. Медициналық-әлеу-
кәсіпорындардың басшыларына, меттік мекемелерде еңбекақы
- Мемлекеттік қызметшінің қалалар мен аудандар әкімдеріне төлеудің проблемалары бар. Бұл
қоғамдағы рөлін ескере отырып, – біздің жұмыс берушілеріміз бен еңбекақының жаңа формасының
облысымызда кәсіби мемлекет- әлеуметтік әріптестерімізге алғыс енгізілуіне байланысты айлықтың
тік аппарат қалыптастыру мақ- айтқым келеді. азаюы байқалуда. Сонымен қатар,
сатында мемлектетік қызмет- мемлекеттік мекемелер жұмыс-
шілер арасында әртүрлі конкурс - Кәсіподақ көмегіне жү- шылары мен бас мамандардың
өткізіледі. Мысалы, былтыр гіне-тіндер қатары көп пе? жалақысы облыстағы орташа но-
«Мемлекеттік қызметтер көрсету миналды еңбекақыдан да төмен
сапасын жетілдіру – мемлекеттік - Кәсіподақтың басты бағыт- болып отыр. Осы аталған мәсе-
органдардың жемісті жұмысының тарының бірі – азаматтардың, лелер бойынша жоғары жаққа хат
кепілі» тақырыбында жобалық кәсіподақ мүшелерінің арыз-­ жолдадық. Сондай-ақ, ауылдарда
жұмыстар конкурсы ұйымдасты- шағымдарын, өтініш-тілектерін еңбек ететін ветеринария саласы-
рылды. Біздің кәсіподақтық көш- қарап, жауап қату. 2017 жылы ның мамандарына әлеуметтік қол-
басшыларымыз республикалық Шалдай арнайы әлеуметтік қыз­ дау көрсету жөнінде де қалалық
конкурстарда да үздіктер қата- мет көрсететін психоневрология­ және аудандық мәслихаттарға хат
рынан көрініп жүргені қуантады. лық орталығы қызметкерлері жібердік.
атынан бір ұжымдық хат түсті.
- Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан –
Гүлжайна ТҮГЕЛБАЙ

8 № 24 1228) 29/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР АРАСЫНДА
ОБЛЫСТЫҚ СПАРТАКИАДА ӨТТІ

Санаторий Жанакорган

Батыс Қазақстан облысында Қа- лердің жетекші рөлін жəне дəс- Санаторий «Жанакорган» находится в Кызылординской области не далеко от исторического города Туркестан
зақстан Республикасының елордасы түрлі шараға айналған сайыстың на берегу реки Сыр-Дарья и является одним из старейших уникальных грязевых курортов Казахстана.
- Астана қаласының 20 жылдығы- мəртебесін арттыру, мемлекеттік
на орай Батыс Қазақстан облысы қызметшілерді спортпен жүйелі В географическом отношении санаторий расположен между рекой Сыр-Дарья и горы Каратау в районе Кызыл-
əкімдігі, Қазақстан Республикасы шұғылдануға бағыттау болып та- ординской области с границей ЮКО. Санаторий «Жанакорган» расположен в Жанакорганском районе Кызылор-
Мемлекеттік қызмет істері жəне былады. динской области в 1,6 км к юго-востоку от п.г.т. Жанакорган, в 180 км от г. Кызылорда.
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігінің Батыс Қазақстан Бұл жарысқа облыс бойынша Уже много лет санаторий занимает лидирующее положение среди здравниц Казахстана по лечению заболе-
облысы бойынша департаменті, 1200-ден астам мемлекеттік қыз- ваний опорно-двигательной системы. Мы предлагаем уникальное лечение, которому нет альтернативы в нашей
Батыс Қазақстан облысының дене метшілер, 21 команда қатысып, республике. Исключительность положения заключается в том,что здравница расположена на берегу озера
шынықтыру жəне спорт басқармасы спорттың 12 түрін қамтыды, соның Терескен, содержащего высоко - активные иловые грязи и рапу, дающие мощный оздоровительный эффект при
жəне Батыс Қазақстан облыстық ішінде ұлттық ойындар: тоғызқұ- их лечебном наружном применении.
мемлекеттік, банк мекемелері жəне малақ, асық ату ойындарынан да
қоғамдық қызмет көрсету қызмет- жарыстар өткізілді. С 1994 года на территории здравницы пробурена питьевая лечебная минеральная вода, применяемая для
керлерінің салалық кəсіподағының лечения внутренних зааболеваний и получившая достойную оценку среди отдыхающих и больных.
келісімдеріне сəйкес 2018 жылдың Жеңіске қол жеткізген коман-
сəуір-маусым айларында 3 кезеңде далар Батыс Қазақстан облыстық Медицинские показания к санаторному лечению: Медицинские показания для лечебного питья:
мемлекеттік қызметшілер арасын- мемлекеттік, банк мекемелері жəне • Воспалительные артриты: инфекционные ар-
дағы облыстық спартакиада өтті. қоғамдық қызмет көрсету қызмет- 1. Заболевания органов пищеварения;
керлерінің салалық кəсіподағы триты не туберкулезной этиологии, ревматоидный Хронические гастриты с повышенной, недостаточ-
Осы спартакиаданың негізгі атынан бағалы сыйлықтармен ма- артрит, спондило-артрит анкилозирующий (болезнь ной, сохраненной секреторной функцией
мақсаты мемлекеттік қызметші- рапатталды. Бехтерева) Заболевания желудка (хронические гастриты, га-
стродуодениты, язвенная болезнь желудка в фазе
Батыс Қазақстан облысы • Дегенеративные заболевания: деформирующий ремиссии, некоторые заболевания оперированного
остеоартроз, деформирующий спондилез, спонди- желудка и др)
лоартроз остеохондропатии болезни кишечника, желчевыводящих путей и под-
желудочной железы
• Радикулиты, радикулоневриты обусловленные 2. Заболевания мочеполовой системы; (хрониче-
остехондрозом, токсического, инфекционно-аллер- ский пиелонефрит без признаков почечной недоста-
гического происхождения, люмбоишиалгия, ишиас. точности, хронический цистит и др)
3. Болезни обмена веществ; (ожирение,сахарный
• Воспалительные заболевания матки. Первично диабет, нарушение минерального обмена, подагра и др)
и вторичные бесплодия 4. Профилактика и лечение йододефицитных
заболеваний;
• Хронический простатит. Олиго-азооспермия. (тиреотоксикоз, эндемимичесий зоб).
Мужское бесплодие. Импотенция.

• Хронический гастрит с повышенной, сохраненной
и пониженной секреторной функцией. Хронический
холецистит, панкреатит различного происхождения,
без склонности к частым обострениям.

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК МӘСЕЛЕСІ ТАЛДАНДЫ Путевки можно пробрести через профсоюзные организации,
турестические фирмы и по приезду в самом санатории.
Ағымдағы жылы Ақтөбе облысы жəне ғылым қызметкерлері салалық
Темір ауданында облыстық кəсіпо- кəсіподақ ұйымының Құрмет гра- Ресепшн: 872435-35-7-50, 8 (771) 098 77 77
дақ ұйымының заңгері, құқықтық моталарымен марапаттап, аудандық
еңбек инспекторы А.Алимпиевтің кəсіподақ ұйымының атынан сый- Е-mail: [email protected]
қатысуымен білім мекемелерінің лықтар табыс етілді. www.szhanakorgan.kz
басшыларына, бастауыш кəсіподақ
ұйымдарының көшбасшыларына, Сонымен қатар, құқықтық ең-
келісім комиссиясының мүшелеріне бек инспекторы А.Алимпиев жəне
арналған облыстық оқу-семинары аудандық кəсіподақ ұйымының
өткізілді. Семинарға 82 кəсіподақ төрайымы Н.Сабенова №1 мек-
мүшелері қатысты. Семинар бары- теп-гимназиясында, №2 қазақ-орыс
сында заңгер А.Алимпиев еңбек орта мектебінде, «Қарлығаш», «Бал-
заңдылықтары, «Ақтөбе облысы- дəурен» балабақшаларында қоғам-
ның білім басқармасы» ММ мен дық бақылау жүргізді. Қоғамдық
«Қазақстандық салалық білім жəне бақылау кезінде ұжымдық, еңбек
ғылым қызметкерлері кəсіподағы- шарттарымен, оқу жүктемелерімен
ның Ақтөбе облыстық ұйымы» танысты. Қоғамдық бақылау кезін-
ҚБ арасында 2018-2020 жылдарға де білім мекемелерінің кəсіподақ
жасалған əлеуметтік əріптестік жө- мүшелерімен кездесіп, заң аясында
ніндегі келісім, келісім комиссиясы көптеген сұрақтарға жауап берді.
туралы сөз қозғап, заң аясында көп- Сонымен қатар №2 қазақ-орыс
теген сұрақтарға жауап берді. Се- орта мектебінің жас ұстаздары ара-
минар соңында заңгер А.Алимпиев сындағы «Үздік жас маман - 2018»
кəсіподақ мүшелерін облыстық білім кəсіби байқауына қатысып, сəттілік
тіледі.

Издатель: Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0024 Мнение авторов публикаций
ТОО «Профмедиа Астана» Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
Газета выходит
Журналисты: г. Астана, г. Астана, ул. Cилети, зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, жилой массив Юго-Восток по пятницам. Любое воспроизведение
Менеджер по подписке: Телефон редакции: Подписной индекс 66349 статей и иллюстраций возможно
Жадыра ТАЙМАСОВА 8 (7172) 20-21-16 (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство только со ссылкой на газету.
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 Печать офсетная. № 15745-Г от 18.12.2015 г.
E-mail: Газета набрана и сверстана Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
по связи и информации.
редакции. несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version