The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№ 12

ҚАЗАҚСТАН спецвыпуск

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №12 1216) 06/04/2018

ТӨРТІНШІ. КӨЛІК-ЛОГИСТИКА дергісіз тасымалдануы үшін жəне кедендік операцияларды Ішкі өңірлік қатынастарды жақсарту үшін автожолдардың
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ жеңілдету мақсатымен блокчейн сияқты цифрлық техноло- жергілікті желісін жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы
гиялардың ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет. көлемін көбейту керек.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды
коридор өтеді. Заманауи шешімдер логистиканың барлық буынының өзара Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жал-
байланысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. пы көлемін орташа мерзімдегі кезеңде 150 миллиард теңгеге
Бұл туралы көп айтылды. жеткізу қажет.
Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк транзиті 2017 жылы «Үлкен деректерді» (Big data) пайдалану сапалы талдауды
17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. қамтамасыз етуге, өсімнің резервін анықтауға жəне артық Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық əкімдіктердің белсенді
Транзиттен түсетін жыл сайынғы табысты 2020 жылы шығынды азайтуға жағдай туғызады. қатысуын қамтамасыз ету керек.
5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр.
Бұл инфрақұрылымға жұмсалған мемлекет қаражатын тез Осы мақсаттар үшін Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу Қазақстан Республикасының Президенті
арада қайтаруға мүмкіндік береді. қажет. Н. НАЗАРБАЕВТЫҢ «Төртінші өнеркəсіптік
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап, олардың ке-
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға жəне ин- революция жағдайындағы дамудың жаңа
фрақұрылымды одан əрі дамыту қажеттігін анықтауға жол мүмкіндіктері» Қазақстан халқына Жолдауы
ашады.

ОРТАҚТАСТЫҚ, ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ, ЖАСАМПАЗДЫҚ

БІЗ БІРГЕМІЗ!

СОПРИЧАСТНОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ, СОЗИДАНИЕ

2 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА№ 12 (1216) 06/04/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Осы орайда кәсіподаққа мүше ұйымдармен, Уважаемые
қоғам өкілдерімен кедергісіз «кері байланыс» профсоюзные лидеры,
орнатуды біз өз қызметіміздің негізгі қағидасы
деп санаймыз. ветераны и члены
профсоюза!
Бүгінгі таңда бастауыш ұйымдары төраға-
Құрметті әріптестер! ларының форумын өткізіп жатқан құрамында Сегодня отраслевой профессио- Это прежде всего, обеспечение надеж-
118 мыңға жуық мүшесі бар Қазақстандық нальный союз, объединяющий ра- ной социальной защищенности членов
Әлемде орын алып жатқан жаһандық салалық теміржол, автомобиль, әуе және су ботников железнодорожного, авто- профсоюза, социальной защиты тру-
әлеуметтік-экономикалық өзгерістер дүние­ көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы ірі са- мобильного, воздушного и водного жеников и ветеранов, всех работников
жүзілік еңбек қатынастарына түбегейлі әсер лалық кәсіподақтардың бірі болып табылады. транспорта, успешно продолжает транспортной отрасли.
етеді. Қазір осынау ғаламдық өзгерістердің лучшие традиции профсоюзного
алдыңғы толқыны біздің қоғамымызға да Көлік саласы - дамыған мемлекеттің өнер- движения в Казахстане. Уважаемые члены профсоюза, вете-
келіп жетті. кәсіп жүйесіндегі ауқымды да маңызды сала- раны профсоюзного движения!
ларының бірі. Тұрақты да тоқтаусыз жұмыс За четверть века отраслевой про-
Қазақстанды әлемдік өркениеттің маңызды істейтін көлік жүйесін құру - мемлекеттің эко- фсоюз прошел непростой путь и Примите мои искренние поздравления
бөлшегі ретінде алып қарасақ, осынау ғала- номикалық дамуының негізгі қадамдарының достойно решал на всех этапах де- в связи с открытием вашего отраслево-
мат технологиялық өзгерістерден еліміздің бірі десек, ел экономикасының қалыпты жұ- ятельности свою главную задачу – го Форума и 25-летием общественного
айналып өтуі мүмкін емес. Сондықтан да мыс істеуінің негізі болып табылатындықтан защиту законных прав и интересов объединения.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың осынау белесті бұл саладағы кәсіподақ ұйымына жүктелетін людей труда.
кезеңдегі маңызды бастамалары еліміздің жауапкершілік те орасан. Желаю вам и дальше укреплять тради-
дамуына, шағын және орта бизнестің эко- В настоящее время социальное ции казахстанского профсоюзного движе-
номикаға тиімді үлесінің артуына, жұмыс- «Келісіп пішкен тон келте болмас» демекші, партнерство является одним из прио- ния, отстаивать права и интересы членов
сыздықтың азаюына және жұртшылықтың бастауыш ұйымдар төрағаларының форумы ритетных направлений национальной профсоюза, достигать новых успехов в
пайдалы жұмыспен қамтылуына қомақты барысында осы мәселелер жан-жақты талқы- компании «Қазақстан темір жолы». многогранной деятельности.
үлес қосады. ланып, кәсіподақтар жұмысын жаңа белеске
көтеретін жаңа міндеттер қабылданатындығы- Вопросы условий труда работников Канат АЛПЫСБАЕВ,
Өз кезегінде Кәсіподақтар федерациясы на және ортақ жасампаз бағдарымыздың беки включены в программу стратегиче- Президент
қоғамда туындайтын күрделі әлеуметтік-эко- түсетіндігіне сенімдімін. ского развития Компании.
номикалық жағдайда әлеуметтік серіктестікті АО «НК «Қазақстан темір жолы»
дамытуға, кадрлардың жауапкершілігін арт- Өйткені біз еліміздегі кәсіподақтар қозға- Показателем высокого уровня со-
тыруға, олардың резервін дайындауға бағыт- лысының басты құндылықтары болып табы- циальной политики, направленной
талған жұмыстарды жалғастыра бермек. латын Ортақтастық, Ынтымақтастық, Жасам- на обеспечение каждому работнику
паздық жолында бірлесіп, еңбек етудеміз. социальных прав и гарантий, являют-
ся Коллективные договоры, которые
Сондықтан осынау маңызды да алқалы заключают в Компании и в ее дочер-
жиынға қатысушы баршаңыздың дендеріңізге них предприятиях.
саулық, еңбектеріңізге табыс тілеймін.
Сегодня перед отраслевым проф­
Құрметпен, союзом стоят большие задачи.
Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар
федерациясының Төрағасы

Уважаемые коллеги, руководители, Уважаемые участники форума, уважаемые гости! Уважаемые участники Форума!
приглашенные гости и все участники Форума!
От имени ППО «Автобусный парк №1» я рад приветствовать Неотъемлемая роль в транспортной системе страны ста-
Профсоюзы авиационных работников Республики Вас на Форуме, посвященном объединению действии всех новится всё значимее в рамках проводимых мероприятий.
Казахстан обращаются к Вам, с самыми наилучшими звеньев профсоюзных органов, проходящего под лозунгом Это, в первую очередь, связано с обеспечением надёжности
пожеланиями понимая то, что «Солидарность, Сопри- «Сопричастность, Солидарность, Созидание». На сегодняшнем и повышением безопасности на железнодорожном, авто-
частность, Созидание» является неотъемлемой частью Форуме, в рамках реализации Послания Главы государства мобильном, воздушном и водном транспорте Республики
профсоюзной деятельности. Для реализации Послания народу Казахстана, перед нами поставлена задача объединения Казахстан.
Главы государства народу Казахстана Центральный Со- всех звеньев профсоюзных органов, повышения качества и
вет ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный эффективности деятельности первичных профсоюзных орга- Благодаря системе социального партнерства, претворя-
союз работников железнодорожного, автомобильного, низации и предстоит определить предстоящие приоритетные ются в жизнь эффективные решения по улучшению каче-
воздушного и водного транспорта» прилагает все свои задачи перед профсоюзами. ства жизни граждан нашей страны.
усилия, чтобы претворить в жизнь интересы человека
труда членов профсоюза по трудовым и социально – Потому, как работают первичные организации Профсоюза, Мы не должны останавливаться на достигнутом. Наш
экономическим вопросам. судят о работе Профсоюза в целом. Если профком в своей ра- Форум нацелен на определение главных проблем членов
боте нацелен исключительно на подарки, путёвки, новогодние профсоюзов, а равно и всех трудящихся нашей отрасли.
На наш взгляд, все пункты послания взаимосвязаны, ёлки, то люди профсоюз начинают воспринимать как культур- Мы уверены, что нам удастся путём открытого диалога с
поэтому сложно отдать предпочтение одному из них, они но-массовый отдел при администрации. История возникнове- участниками Форума выработать совместную программу
различаются по широте охвата, целей, задач, долгосрочно- ния профсоюзов практически во всех странах показывает, что действий, направленную на улучшение благосостояния
сти их исполнения, а также акцентом обозначенных в них. они всегда и везде создавались для защиты прав и интересов трудящихся. Работа профсоюзов по защите прав трудящих-
Но наиболее близким по духу нашей деятельности – это трудящихся, а не для культмассовой работы. Мы считаем, что ся, обеспечению достойной заработной платы, качествен-
конечно социальная политика, которая будет осущест- основными целями профсоюза являются представительство ного медицинского обслуживания, созданию безопасных
вляться через вовлечение граждан, членов профсоюза в и защита социально-трудовых прав и профессиональных ин- условий труда, повышению профессионального уровня
полноценную экономическую жизнь. тересов его членов. работников идёт в одном ключе с деятельностью регио-
нальных властей, повышению производительности труда,
Актуальность Послания не вызывает сомнений и в слу- На нашем предприятии профком является именно такой модернизации отрасли, развитию региональной экономики.
чае отклонения от ранее заявленных стратегических целей сплачивающей коллектив силой. Профсоюзная организация
и намерений, наша страна просто окажется на обочине предприятия представляет и защищает интересы работников Высоко ценим и считаем особенно значимой деятель-
мирового развития. Мы профсоюзы понимаем, что мир в первую очередь через Коллективный договор. ность профсоюзов по охране трудовых прав женщин,
динамично меняется и требует уже не ежегодных и даже нравственному воспитанию трудящейся молодёжи, фор-
не ежемесячных, а каждодневных корректировок для Мало заключить Коллективный договор, необходимо еще и мированию у молодых работников транспорта активной
поддержания существующего уровня. Другое дело его постоянно контролировать его выполнение. У нас системати- жизненной позиции.
выполнимость, которая зависит от многих факторов и чески проводятся собрания коллектива и заседания профкома
усилий всех участников. по вопросам соблюдения отдельных положений Коллективно- Председатели первичек – это люди, которым оказано
го договора. Наиболее значимыми проблемами партнерских большое доверие коллектива решать социально-экономи-
Уважаемые участники Форума, мы надеемся и верим, отношений являются регулирование оплаты труда и создание ческие проблемы человека труда, а значит, быть у руля в
что сегодня Вы обмениваясь опытом примите самые вер- оптимальной системы стимулирования труда и условий труда. деле сохранения социальной стабильности, формирования
ные решения по повышению интеллектуального и духов- С этой целью ежегодно между профкомом и администрацией зрелого гражданского общества, укрепления социального
ного потенциала профсоюзных активистов для реализации предприятия заключается Соглашение по охране труда, вклю- партнёрства в регионе.
Послания Главы государства народу Казахстана «Новые чающее в себя мероприятия по предупреждению несчастных
возможности развития в условиях четвертой промыш- случаев, заболеваний на производстве, общего улучшения Уважаемый коллеги! Пусть Ваш труд будет всегда вос-
ленной революции». условий труда. Я уверен, что предстоящая наша встреча и требован и по достоинству оценён. Желаем участникам Фо-
обмен опытом, положит начало сотрудничеству и мы достойно рума плодотворной работы, новых идей, конструктивных
С уважением выполним все поставленные на этом Форуме задачи. решений, направленных на дальнейшее развитие Респу-
от имени членов профсоюза блики Казахстан, повышение качества жизни работников
авиационных работников РК От имени ППО «Автобусный парк №1» желаю всем участ- транспорта. И пусть девизом нашей деятельности станет
Председатель сектора на воздушном транспорте никам Форума благополучия и успехов в реализации постав- «Сопричастность. Солидарность. Созидание»!
ленных задач.
Д. АЛТЫБАЕВ С уважением,
Председатель ППО «Автобусный парк № 1» ОО «Локальный профсоюз работников Восточно-
Е. АСАНОВ
Казахстанского предприятия водных путей»

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] СҰХБАТ 3

№ 12 (1216) 06/04/2018

КӘСІПОДАҚ ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ ЖОЛЫНДА

2018-2020 жылдарға арналған Еңбек – Жалпы Ұжымдық шарт талапта-
шартына «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен оның еңбек рының толықтай орындалуы бақылау-
ұжымдары арасында 2017 жылдың 15 да ма? Сала еңбеккерлерінен шағымдар
желтоқсанында қол қойылып, ол биылғы түспей ме?
жылдың 1 қаңтарынан бастап заңдық
күшіне енді. Жаңа ұжымдық шарттың Өткен 2017 жылы 57 арыз-шағым келіп
қандай артықшылықтары бар? Осы сынды түсті. Оның 47-і шешімін тапты. 9 адамға
сұрақтарға Қазақстан салалық теміржол, талабының дұрыс емес екені жайлы түсін­
автожол, әуе және су көлігі қызметкер- дірілді, 1 арыз қараусыз қалдырылды. Одан
лерінің кәсіподақ ұйымының төрағасы басқа жыл бойы ұжымдық шарттың орын­
Оразғали Ахметбаевпен сұхбат барысында далуын тексеру мақсатында аймақтарға
жауап алдық. шығамыз. Мысалға, 2017 жылдың тамыз
айында Батыс өңіріне іс-сапар ұйымдас­
– Оразғали Төлепбекұлы, алдымен және де жоба әзірленіп жатыр. Біз жоба енгізілген жеңілдіктер туралы толығы- тырылды. Іс-сапар барысында мыңға
әңгімемізді таяудағы үш жылға арна- дайын болғаннан кейін оны «Порт Құрық» рақ айтып берсеңіз... жуық адаммен кездесулер өткіздік. Онда
лып отырған салалық келісімшарт пен ЖШС-на да жіберетін боламыз. жергілікті жерлерде, мекемелерде кездесу
ұжымдық шарт кімдер арасында жүр- Иә, алдағы екі жылда заңдық күшке ие барысында туындаған сұрақтарға жауап
гізілді, бүгінде заңдық күшке ие болып – «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен еңбек ұжымдары болып отырған Ұжымдық шартта бірқатар берілді. Олар еңбекке ақы төлеу, еңбекті
отырған бұл құжаттар қалай дайын- арасында қол қойылған 2018-2020 жылға жеңілдіктер қарастырылып отыр. қорғау, арнайы киім беру, тұрғын үй мәсе­
далды деген мәселелерден бастасақ... арналған Ұжымдық шарт қалай жасалды лесі, материалдық көмек көрсету, ұжым­
және оның бұрынғы шарттардан айыр- Мәселен, жұмыс істеп жүрген «Құрметті дық шартта көрсетілген жеңілдіктер мен
Алдымен бұл құжаттардың мақсаты әлеу­ машылығы неде? теміржолшы» белгісімен марапатталған компенсациял­ арды төлеу, нормадан тыс,
меттік-еңбек қатынастарын реттеу, кәсіби қызметкерлерге Қазақстан Республикасы­ мейрамдарда жұмыс істеу, сырттай оқу, ең­
және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді Жаңа ұжымдық шарт кампаниясы және ның және Тәуелсіз Мемлекеттер Достас­ бек демалысын беру т.б. көптеген сұрақтар
шешу бойынша Кәсіподақтың қатысуымен оны дайындау барысында мамандар мен тығына қатысушы мемлекеттердің аумағы қамтылды.
келісімді әрекеттер жүргізу екенін атап өт­ Компания еңбеккерлері үлкен белсенділік бойынша теміржол көлігімен жылына
кім келеді. пен ұйымдастырушылық танытты. Еңбек 1 реттен артық емес жолаушылар/жүрдек Қандыағаш депосының ТО-2 слесар­
ұжымдары мен зейнеткерлерден 100-ден пойыздарының ұйықтайтын вагонында, ларының сменада оларға 12 сағат жұмыс
Сондықтан біз әлеуметтік-еңбек мәсе­ астам ұсыныс түсті және олар жұмыс ко­ сондай-ақ «Тальго» вагондарынан құрас­ уақытын қоюға өтініші түсті. Кәсіподақ
лелері бойынша республикамыздың миссиясымен қаралып, ескерілді. тырылған пойыздарда «Бизнес» класты бұл сұрақты ҚТЖ – Жүк тасымалы бас­
мемлекеттік органы болып табылатын ұйықтайтын вагонында жол жүру шығыс­ шылығымен шешуге атсалысты. Нәтиже­
Инвестициялар және даму министр­ Кезекті бір мәселе, кейбір санаттағы тары өтеледі. сінде 21 депоның 663 жұмыскері айлығына
лігімен, одан кейін жұмыс берушілер еңбеккерлердің белгілі бір жасқа жеткен­ қосымша ақша алатын болды.
«ҚТЖ» ҰК» АҚ және теміржол көлі­ нен кейін салалық жәрдемақыға шығуы­ Сонымен қатар жыл сайын Отан қорғау­
гінің өзге ұйымдары арасында Салалық на қатысты ұсыныстар келіп түсті. Бұл шы күнін мерекелеуге орай Компанияда – Оразғали Төлепбекұлы, сіз жетек-
келісімге қол қойдық. Келісімді дайын­ жерде ескерте кететін жайт, Ұжымдық есепте тұрған Компанияның қызметкер­ шілік етіп отырған кәсіподақ ұйымы
дау және қол қою барысында тараптар­ шартқа сәйкес салалық жәрдемақыны лері – Чернобыль АЭС-ғы апат салдарын өзге елдердің кәсіподақ ұйымдарымен
дың құзыреттері мен құқықтары қарал­ пайдаланатын машинистер мен маши­ жоюға қатысушыларға, жауынгер-интер­ байланысып, тәжірибе алмасып тұра
ды, теміржол ұйымдары қызметкерлері нист көмекшілеріне қатысты жаңа мәсе­ националистерге 15 АЕК мөлшерінде бір ма?
тарапынан көтерілген өзекті пробле­ лелер туындап отыр. Жұмысшы салалық жолғы материалдық көмек көрсетіледі.
маларды, әсіресе, еңбек қатынастарын жәрдемақыға шыға отырып, мемлекеттік Жыл сайын 1 қыркүйекке – 3 және одан Әлбетте, ТМД елдерінің теміржолшылар
құқықтық реттеуді күшейту, еңбекақы зейнетақыға төлем жасайтын жалпы еңбек көп оқушы балалары бар қызметкерлерге, кәсіподақтарымен байланыс өте тығыз.
мен экономикалық қатынасты жетілдіру, өтілін жоғалтады, және ол басқа мекемеге жалғыз өзі 2 оқушы бала тәрбиелеуші қыз­ Мәскеуде ТМД және Балтық елдері
салада тиімді басқаруды қамтамасыз ету жұмысқа тұрғанда, көбінесе, жеке меншік меткерлерге 2 АЕК мөлшерінде, мүгедектер теміржолшылары кәсіподақтарының ха­
бойынша келісілген шараларды көтеру компанияларға, онда оған зейнетақылық күніне - 18 жасқа дейінгі мүгедек балалары лықаралық Конфедерациясы жұмыс істей­
сияқты мәселелерді шешу қажеттігі ту­ аудармалар жүргізілмейді. Яғни, белгілі бір бар қызметкерлерге 10 АЕК мөлшерінде, ді. Бұл Конфедерация құрылтайшысының
ралы ұстанымдары келісім тапты. жасқа жеткенге дейін салалық жәрдемақыға отбасы күніне төрт және одан артық бала­ бірі - Қазақстан теміржолшылар кәсіби
кететін санаттағы еңбеккерлермен еңбек сы (18 жасқа дейінгі балалары, 18 жасқа одағы. Сол орган арқылы теміржолшы­
2018-2020 жылдарға арналған жаңа Са­ қатынасын тоқтату тәртібі соңына дейін дейінгі мүгедек балалары) бар көп балалы лардың ортақ проблемалары шешіледі.
лалық келісім Қазақстан Республикасының жасалмаған. отбасыларға және жалғыз өзі 2 және одан
Еңбек кодексіне сәйкес жасалды және ол артық бала тәрбиелеп отырған қызметкер­ Кәсіподақтар бір-бірімен тәжірибе алма­
бірнеше ережелерді қарастырып отыр. Ал 2018 жылдан бастап мемлекеттік лерге 4 АЕК мөлшерінде, балаларды қорғау сады, қажеттілігіне қарай көмек көрсетеді,
зейнетақыны есептеу тәртібі өзгертіліп күніне 14 жасқа дейінгі баланы/балаларды ортақ семинарлар, кеңестер өткізеді. ТМД
– Демек, Ұжымдық шарттар осы Са- жатыр. Ендігі уақытта зейнетақы жұмыс жалғыз тәрбиелеп отырған қызметкерлер­ елдерінде жұмысшылардың мүдделерін
лалық келісімдер негізінде құрылып отыр өтілін есепке ала отырып, есептелетін ге 5 АЕК мөлшерінде материалдық көмек қорғау дәрежесі бір деңгейде деп айтуға
ғой... болады. Мұндай жағдайда сала қызмет­ көрсетілетін болады. болады. Балтық елдерінде өзгерістер бар.
кері жәрдемақыға кеткен 6 жыл еңбек Оларда жекешелендіру процестері жоға­
Иә, Салалық келісімдерде қабылданған өтілін жоғалтады, бұл ұсынысты бола­ Атап кетерлік бір жайт, қызметкерлерді ры деңгейде ұйымдастырылды, жаңадан
нормалар, ұжымдық шарттарды жасау ба­ шақта кешенді қарастыру қажет. Сөз сауықтыру нормаларына да өзгерістер ен­ келген қожайындар штаттарын 2 есеге
рысында міндетті түрде ескерілді. орайы келгенде айтпағым, 2018-2020 гізіліп отыр және оған бөлінген қаржы мөл­ жуық қысқартты. Еуропа елдерінде жұ­
жылдарға арналған Ұжымдық шартта шері де артты. Балаларды жазғы сауықты­ мысшылар қорғау деңгейі жоғары деп
Бүгінде Салалық кәсіподақтың Қазақстан оның құрылымы өзгертіліп, Қазақстан руға бөлінген қаржы да бұрынғыдан артық. есептейміз. Сол деңгейге жету үшін біз
Республикасының Инвестициялар және Республикасының Еңбек кодексіне сәй­ Халықаралық кәсіподақтар федерациясы
даму министрлігіне қарасты Азаматтық кестендірілді. Және де бұрынғыдай 9 Тағы бір жағымды жайт, Көлік қызмет­ құрамына кірдік.
авиация комитеті, «Airport Management емес, 12 тарауға бөлініп отыр, сондай-ақ, керлері және Тәуелсіздік күніне берілетін
Group» ЖШС және азаматтық авиацияның «Жалпы ұғым» тарауы енгізіліп отыр. сыйақы бұрын босануына байланысты Қазіргі таңда олардың көп жылғы
өзге жұмыс беруші ұйымдарымен 2016- Бұрынғы Ұжымдық шарттың «Құқықтық еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы тәжірибесімен танысып, үйреніп жатыр­
2019 жылдарға арналған әлеуметтік-эко­ қорғау және әлеуметтік кепілдемелер» парақта жүрген әйелдерге берілмейтін. мыз. Федерацияның қатысуымен оқулар,
номикалық мәселелер бойынша салалық деп аталатын V тарауы екі тарауға Ұжымдық шарттың жаңа редакциясында семинарлар өткізуді бастадық. Біріккен
келісімдеріне қол қойылып, күшіне енген. бөлініп, мейлінше түсінікті және оқыла­ бұл көтермелер оларға да қатысты болып іс-шаралар өткізбек ойымыз бар. Феде­
тындай болды. Яғни, VII тарау. Компа­ отыр. Компанияның бюджетінде қаражат рация арқылы жаһандық кәсіподақ қозға­
Сонымен қатар Салалық кәсіподақпен ния еңбеккерлерінің әлеуметтік пакеті. болған жағдайда қызметкерлерге қосым­ лысының тәжірибесін оқып үйреніп,
2017-2019 жылдарға арналған Әлеуметтік VIII тарау. Компания зейнеткерлерінің ша медициналық қызмет көрсетіледі. Бұ­ солармен де біріккен іс-шаралар жүргі­
серіктестік туралы салалық келісімге ҚР әлеуметтік пакеті деп аталып отыр. дан бөлек ұжымдық шартта көрсетілген зу жоспарлануда. Ал ел ішіне оралсақ,
ИДМ және «ҚазАвтоЖол» АҚ арасын­ төлемдер мөлшері мемлекеттік бюджетпен орталық кәсіподақ ұйымы сәуір айының
да қол қойылған. Бүгінде ҚР ИДМ және – Демек, жаңа Ұжымдық шарт то- бекітілген АЕК, ЕАТМ өлшемдермен бел­ бірінші онкүндігінде бастауыш кәсіподақ
Республикалық мемлекеттік қазыналық лығып, өзгерістер енгізілген ғой. Жаңадан гіленген, сондықтан жыл сайын 6-7% өсіп ұйымы төрағаларының форумын өткізуді
кәсіпорын «Қазақстан су жолдарымен» отырады. жоспарлап отыр. Біз осы жиында кәсіпо­
2018-2020 жылдарға арналған Салалық рын белсенділерімен ағымдық проблема­
келісімге қол қоюға келіссөздер жүргізіліп, ларды талқылап, жоғарыда айтылған мін­
деттерді түсіндіріп, олардың орындалуын
насихаттайтын боламыз.

Сұлугүл БАКЕСОВА

4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА№ 12 (1216) 06/04/2018
8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗА СОЦИАЛЬНОЕ ОПЛАТА ТРУДА
ПАРТНЕРСТВО
Датой рождения Профсоюза считается 26 марта 1992 года: Основным критерием оценки уровня социального благопо-
именно тогда на первом учредительном съезде в Алматы было С первых дней образования лучия железнодорожников Профсоюз отрасли рассматрива-
провозглашено создание общественного объединения «Професси- Профс­ оюз сосредоточился на ет размер заработной платы и своевременность её выплаты.
ональный союз железнодорожников и транспортных строителей создании действенной системы Значительная роль в организации оплаты труда, обеспечении
Республики Казахстан». Первые отраслевые соглашения между социальных гарантий работников социальной защиты железнодорожников несомненно принад-
Правительством Республики Казахстан, управлениями Алма- транспортной отрасли столь не- лежит Отраслевым соглашениям и Коллективным договорам,
Атинской, Западно-Казахстанской, Целинной железных дорог и обходимой в условиях рыночной которые регулируют уровень заработной платы, порядок её
Профсоюзом установили для работников отрасли социальные экономики, акционирования орга- индексации. Коллективным договором на 2018-2020 годы между
гарантии, условия труда и обозначили взаимные обязательства низаций транспортного комплек- акционерным обществом «Национальная компания ««Қазақстан
сторон, заложили прочный фундамент развития принципов соци- са. Ключевыми звеньями системы темір жолы» и его трудовым коллективом» предусмотрена воз-
ального партнерства, создали основу договорной работы профсо- социального партнерства стали можность индексации заработной платы в пределах уровня
юза и руководства Казахстанской железной дороги. Уже в 1997 отраслевые тарифные соглашения инфляции, установленной нормативными правовыми актами
году стабильность в отношениях между сторонами социального и коллективные договоры. Республики Казахстан, исходя из финансовых возможностей
партнерства достигла нового уровня, Отраслевые соглашения и Компании по согласованию Сторон.
коллективные договоры стали заключаться сроком на два года. На протяжении 25 лет подписано
15 Отраслевых соглашений и 143 Как положительное явление следует отметить введение с 1
Ещё одной знаменательной датой для Профсоюза является - 12 коллективных договора. января 2012 года Новой системы оплаты и премирования труда
декабря 2014 года. В этот день состоялся объединительный съезд работников филиалов АО «НК «ҚТЖ». Доля основной части
профсоюзов транспортной отрасли Республики Казахстан. На Наличие стратегии, оценка всех заработной платы железнодорожников достигла 75%, что мож-
съезде профсоюзами транспортной отрасли: ОО «Профессиональ- рисков, а также возможностей и но рассматривать как большое достижение совместной работы
ный союз работников железнодорожных предприятий «Қамқор обязательств социально-экономи- Компании и Профсоюза. Введение Новой системы оплаты по-
Магистраль», ОЮЛ «Федерация профсоюзов авиационных ра- ческих и трудовых прав и интере- зволило реально увеличить заработную плату.
ботников Республики Казахстан», ОЮЛ «Союз профсоюзов сов работников, принимаемых сто-
автомобильного транспорта и дорожных предприятий Республики ронами социального партнерства, С 2012 года мы пережили и стабильность роста перевозок,
Казахстан», ОО «Профсоюз работников АО «Кедентранссервис», позволяют нам из года в год кон- и резкий спад объемов работы. Однако предпринятые меры в
ОО «Профсоюз работников «Международный аэропорт Астана»» статировать выполнение условий вопросах оплаты труда, не всегда обеспечивали выполнение
было принято решение войти в качестве членской организации в Отраслевого соглашения и коллек- поставленных перед Компанией задач в части обеспечения уста-
ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз железно- тивных договоров, действующих новленных параметров производительности труда. Во избежание
дорожников», которое впредь стало именоваться: общественное в АО «Национальная компания массового сокращения рабочих мест, в связи с падением грузоо-
объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный союз «Қазақстан темір жолы» и его до- борота и объемов производства в 2013 году было принято реше-
работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и черних организациях. ние о предоставлении работникам группы Компании отпусков
водного транспорта» (КАЗПРОФТРАНС). без сохранения заработной платы, как одну из мер по снижению
15 декабря 2017 года подписан расходов. Работники Компании и её дочерних зависимых об-
Коллективный договор на 2018- ществ были вынуждены в течении 9 месяцев идти в отпуска без
2020 годы между Компанией и сохранения заработной платы по одному дню ежемесячно. Это
Профсоюзом. позволило сохранить свыше трех с половиной тысяч человек
административного и производственного персонала. Работникам
СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА на малодеятельных станциях время вынужденного простоя не
по вине работника оплачивалась из расчета не ниже 50% от
ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, среднемесячной заработной платы.
воздушного и водного транспорта» является независимым, отраслевым, самостоятельным общественным объ-
единением, созданным на основе общности производственных и профессиональных интересов своих членов. По итогам I полугодия 2016 года среднемесячная заработная
плата на одного работника АО «НК «ҚТЖ» составила 138856
В настоящее время Профсоюз является одним из крупнейших в стране и объединяет 13 филиалов профсоюза тенге, тогда как по данным Агентства по статистике Республи-
и 22 локальных профсоюза. ки Казахстан за аналогичный период данный показатель по
республике в целом составил 151170 тенге (на 8% меньше). За
По статистическим данным внутреннюю структуру Профсоюза представляют 341 первичная организация I полугодие 2017 года заработная плата составляет 161000 тенге.
созданных и действующих в организациях транспортной отрасли. На 1 января 2018 года численность членов
профсоюза составила около 118 тыс. человек. В сравнении с железнодорожными администрациями соседних
государств показатели среднемесячной заработной платы в АО
Профсоюз является одним из учредителей и членской организацией Федерации Профсоюзов Республики «НК «ҚТЖ» не на лидирующих позициях. Если в предшеству-
Казахстан, представлен в составе его Генерального Совета и Исполкома. ющие годы по данному показателю АО «НК «ҚТЖ» уступала
только железнодорожным компаниям стран Балтии, по итогам I
Профсоюз сотрудничает с родственными профсоюзами ближнего и дальнего зарубежья и является членом полугодия 2017 года уступает Российской Федерации (более чем
Международной Конфедерации профсоюзов железнодорожников (МКПЖ). В 2016 году КАЗПРОФТРАНС на 1,7 раза) и находится на уровне железнодорожных компаний
вступил в Международную федерацию транспортников, в качестве членской организации. Армении, Белоруссии, Грузии.

За прошедший период размер среднемесячной заработной
платы железнодорожников во всех случаях не был ниже про-
житочного минимума, установленного в Республике Казахстан.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 12 (1216) 06/04/2018 5

ОХРАНА ТРУДА мере 5 процентов от ежемесячного МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
дохода работника.
Во исполнение требований Трудо- По Компании и его ДЗО, и в том КАЗПРОФТРАНСом проводится активная разносто-
вого Кодекса Республики Казахстан числе в других курируемых Профсо- Профсоюз отрасли провел большую ронняя работа по привлечению молодежи в профсоюзную
и с целью постоянного улучшения юзом отрасли создано 254 производ- кропотливую работу по включению в деятельность, ее активное участие в работе выборных
условий и охраны труда работников, ственных совета по безопасности и Перечень 23 профессий железнодо- органов (молодежи до 35 лет: профкомов 8%, членов про-
за счет совершенствования техно- охране труда, при этом количество рожного транспорта это почти 40 ты- фкомов 25%, ранее эти показатели были ниже на 2-3 %,
логических процессов, техническо- технических инспекторов по охране сяч работников, занятых во вредных работающей молодежи в отрасли 30-35 %). При каждой
го оснащения, повышения уровня труда составляет 1910 чел. условиях труда, тем самым мотивируя первичной организации действует молодежный совет/
квалификации работников, своев- и повышая эффективность труда ра- комиссия по работе с молодежью, которая занимается
ременного обеспечения средствами Профсоюзом отрасли и техниче- ботников. решением многих важных задач и вопросов, в том числе
индивидуальной защиты, вовлечения скими инспекторами при проведении вопросами социальной и экономической защиты и помощи
персонала в активное участие в вопро- проверок состояния безопасности и По итогам аттестации производ- молодым специалистам, социальной поддержки детей
сах по безопасности и охраны труда, охраны труда в регионах внимание ственных объектов по условиям труда работников Компании.
снижения случаев производственного уделяется соблюдению трудового за- по решению аттестационной комиссии
травматизма, Протоколом совместно- конодательства. предоставляются дополнительные от- Основные направления деятельности в молодежной
го совещания акционерного общества пуска продолжительностью не менее политики КАЗПРОФТРАНСа:
«Национальная компания «Қазақстан Постановлением Правительства шести дней, надбавки к тарифным
темір жолы» и общественного объе- Республики Казахстан от 31 декабря ставкам, выдается молоко с целью - работа с молодежью в рамках молодежной политики
динения «Казахстанский отраслевой 2013 г. №1562 утвержден «Пере- предупреждения профессиональных КАЗПРОФТРАНС (молодежные советы, форумы (круглые
профессиональный союз работников чень производств, работ, профессий заболеваний и отравлений, укрепле- столы), семинары, привлечение их к акциям, информдням,
железнодорожного, автомобильного, работников, занятых на работах с ния здоровья работников. проводимыми КАЗПРОФТРАНСом и его структурными
воздушного и водного автотранспор- вредными условиями труда, в пользу подразделениями);
та» утверждены Типовые положения которых агентами по уплате обяза- Работникам, профессии и должно-
«о Производственном Совете по безо- тельных профессиональных пенси- сти которых не включены в Список, - работа с молодежью в рамках социального партнер-
пасности и охране труда» и «о Техни- онных взносов за счет собственных но выполняющим в отдельные пери- ства с АО «НК «КТЖ» и другими представителями ра-
ческом инспекторе по охране труда» средств осуществляются обязатель- оды времени работу в производствах, ботодателя (форумы (регионального и республиканского
ные профессиональные пенсионные цехах, профессиях и должностях с значения), конкурс «Жас касиби маман»);
взносы» (далее - Перечень), в раз- вредными условиями труда, допол-
нительный отпуск предоставляется на - работа с молодежью в рамках международного со-
тех же основаниях, что и работникам, трудничества.
профессии и должности которых пред-
усмотрены в Списке, утвержденном Профсоюзом были привлечены молодежные комиссии
уполномоченным органом. к организации и проведению мероприятий: посвященных
чествованию воинов – интернационалистов, посвященных
Одним из обязательных является Международному женскому дню – 8 Марта (были соз-
обеспеченность работников специаль- даны видеоролики с участием детей: «Кем работает моя
ной одеждой и специальной обувью, мама?», проведены конкурсы детских рисунков «Стань
моющими средствами (мыло туалет- новым классиком. 8 Марта»). Конкурс детских рисунков и
ное, мыло хозяйственное, порошок). квест-игра «Детки-конфетки», посвященные Дню защиты
детей. Акция, посвященная Всемирному дню здоровья:
Проводится постоянная работа по «Здоровье – это наш выбор, информдень: Всемирный день
анализу нормативно – правовых актов, охраны труда. Проведение флэшмоба: «Защити себя СИЗ!»,
с целью эффективного их применения благотворительная акция: «Спасибо за Победу!», созда-
в работе и постоянного совершенство- ние видеоролика «Письмо с фронта», благотворительная
вания норм и требований трудового акция: «Дорога в школу!». Молодыми профсоюзными
законодательства, направляются пред- работниками ведется патронаж домов-интернатов, так,
ложения в причастные уполномочен- в Восточно-Казахстанской области открыты счета детям
ные, надзорные и контролирующие сиротам по жилищной программе, куда перечисляются
органы. средства для первоначального капитала.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Доброй традицией стало проведение акции «Витамин
на Никотин» во всех структурных организациях АО «НК
В рамках поддержки и развития отношений с Международной организацией труда, Международной федерацией транс- «Қазақстан темір жолы» и его дочерних обществах. Данная
портников (International Transport Workers’ Federation), Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников акция пропагандирует ведение здорового образа жизни,
и транспортных строителей (МКПЖ) в 2014 году в Астане состоялся первый совместный семинар для профсоюзов же- отказа от вредных привычек, а также вырабатывает но-
лезнодорожников стран СНГ и Балтии. Его основной тематикой стала - «Роль профсоюзов в обеспечении охраны труда, вую положительную привычку – проведение утренней
здоровья и безопасности движения на железнодорожном транспорте стран СНГ и Балтии». общеукрепляющей зарядки на рабочем месте. Совместно
с Компанией проводятся мероприятия, посвященные Дню
Регулярным стало участие представителей Профсоюза в заседаниях Совета МКПЖ, семинарах МОТ, Всеобщей кон- работников транспорта РК. А также благотворительные
федерации профсоюзов (ВКП). акции – ярмарки, сбор от продажи которых молодежь
направляет на счета родителей, чьим детям необходимо
На базе Алматинского филиала Профсоюза в 2017 году состоялась встреча руководства Профсоюза железнодорожников дорогостоящее лечение. Участие в организации и проведе-
и транспортных строителей Кыргызстана, Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины с предста- нии республиканского форума молодежи АО «НК «КТЖ»
вителями немецкой страховой компании DEVK. В ходе встречи были подготовлены проекты договоров о сотрудничестве. (ноябрь – декабрь 2017).
Посетили семинар, организованный профсоюзом железнодорожников Грузии, по вопросам повышения эффективности
работы профсоюзных организаций и организационным вопросам, связанным с развитием международных связей. В целях пропаганды здорового образа жизни среди
работников отрасли ЦС и филиалами Профсоюза прово-
В период с 3 по 5 июля 2017 года Международная Конфедерация профсоюзов железнодорожников и транспортных стро- дятся спортивные мероприятия (спартакиады, турниры
ителей (МКПЖ) и КАЗПРОФТРАНС организовали и провели семинар-совещание «Современная финансовая политика по футболу, хоккею, лыжным гонкам). В июне 2017 года
профсоюзов». Участники семинара (30 человек) - представители Российской Федерации, Украины, Беларуси, Кыргызстана состоялось открытие профсоюзного стадиона Западного
и Республики Казахстан. филиала Профсоюза.

С 11 по 13 июля 2017 года в курортной зоне Боровое впервые состоялось заседание дискуссионного клуба профсоюзных В августе-октябре 2017 года более 2 тысяч спортсме-
активистов КАЗПРОФТРАНСа по Северному региону с участием представителей Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ нов в составе 231 команды всех линейных предприятий
и Дорпрофжел на Южно-Уральской железной дороге (Россия), своих представителей направили Алматинский и Западный Компании приняли участие в Кубке КАЗПРОФТРАНСа
филиалы КАЗПРОФТРАНСа, всего 82 участника. Уже третий год команда от КАЗПРОФТРАНС участвует и показывает по мини-футболу.
неплохие результаты в международных спортивных играх «Спорт поколений», проводимых Российским профсоюзом
железнодорожников и транспортных строителей.

Оказана практическая помощь с выходом на руководство РЖД по подготовке к заключению Коллективного договора
между РЖД и локальным профсоюзом железнодорожников Петропавловского отделения дороги. В настоящее время
Коллективный договор подписан.

6 ФОТОХРОНИКА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 12 (1216) 06/04/2018

Совместное мероприятие АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и КАЗПРОФТРАНСа
ко Дню защиты детей - экскурсия в филиал АО «НК «КТЖ»

Профком филиала АО НК КТЖ Акмолинское отделение магистральной сети

Международные игры Спорт поколений
- Сочи (2016 г.), Екатеринбург (2017 г.)

команда КАЗПРОФТРАНС Тулпар

турнир по мини-футболу Укрупненной Алматинской детский оздоровительный отдых детей-работников Алматинского
дистанции пути отделения железнодорожной магистральной сети

Конкурс детских рисунков «Поколение – Мәңгілік ел. Стань новым классиком», посвященного 25 - летию Независимости Профсоюзный квест Cherchez la femme
Республики Казахстан и объявлению 2016 года - Годом образования в Содружестве Независимых Государств (Шерше ля фам)

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, gazeta.fprk@mail.ru ФОТОХРОНИКА 7

№ 12 (1216) 06/04/2018

Акция «Дорога в школу» Акция «Время быть здоровым!»

Акция «Никотин на витамин» Возложение венков к мемориалу «День победы 9 Мая»

Спортивное мероприятие в честь дня защитников Отечества Молодежное крыло в Форуме КТЖ

Информационно-разъяснительную работа Коллективного договора на Акция Зеленый марафон
2018-2020 годы на рабочих местах Кызылординской дистанции пути

8 № 12 1216) 06/04/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коллективный договор на 2018-2020 годы,
заключенный между АО «НК «ҚТЖ» и трудо- Центральным Советом Профсоюза
особое внимание уделяется ин-
вым коллективом, обеспечивает реализацию формационной работе. Утвер-
основных направлений социальной политики, ждена Информационная по-
литика и принят Единый
льгот и гарантий работникам и пенсионе- стандарт информацион-
рам-железнодорожникам. В новом договоре ного обеспечения членов
появились дополнительные нормы по улучше- Профсоюза. Практиче-
нию социального положения железнодорожни- ски во всех первичных
ков. Подробнее об этом рассказал заместитель организациях Профсо-
председателя ОО «Казахстанский отраслевой юза имеются информа-
профессиональной союз работников желез- ционные стенды, компью-
нодорожного, автомобильного, воздушного и теры, также организована
подписка на отраслевую газе-
водного транспорта» Жупарбек Сабитов. ту «Қазақстан теміржолшысы»
и республиканскую профсоюзную
– Жупарбек Абзалбекович, какая работа проделана в одном разделе, что усложняло чтение и поиск ин- газету «Қазақстан Кəсіподағы».
для разработки Коллективного договора? формации.
Для организации обратной связи с рядовыми членами профсоюза в сети
– Перед подписанием Коллективного договора пред- – С 1 января 2018 года установлены новые ставки Интернет действует сайт Профсоюза, который уже объединяет свыше 2500
ставители ОО «Казпрофтранса» и Компании в течение минимальных расчетных показателей. Сказалось ли наиболее активных членов профсоюза. С его помощью транспортники, же-
первого полугодия посетили предприятия ряда отделе- это на социальных выплатах железнодорожникам? лезнодорожники узнают об основных мероприятиях организуемых и про-
ний грузовых перевозок и отделений магистральной водимых Профсоюзом.
сети. На встречах с железнодорожниками обсуждали – В договоре сохранена индексация заработной пла-
исполнение норм существующего коллективного до- ты. В трудовом кодексе РК такая норма не предусмотре- Действенным механизмом обратной связи стала рубрика «Вопросы-ответы»
говора, предоставление льгот и компенсаций, а также на. В результате у нас появилась возможность повысить на сайте Профсоюза. С начала работы информационного ресурса Профсо-
шел сбор предложений в новый коллективный договор. заработную плату работникам АО «НК «ҚТЖ» на 10%. юза http://www.kazprofzhel.kz задано более 1000 вопросов. На все вопросы
В общем, поступило свыше 100 предложений. После Наряду с тем, все нормы в Коллективном договоре про- работниками аппарата Центрального Совета даются полные (развернутые)
рассмотрения на рабочей группе спорные вопросы писаны в месячных расчетных показателях (МРП) и разъяснения. Вопросы зачастую касаются оплаты труда, выплаты возмещения
были вынесены на рассмотрение комиссии. Комиссия минимальных размерах заработной платы (МРЗП). В расходов работникам, постоянная работа которых протекает в пути или имеет
приняла новый коллективный договор в нынешней прошлом году МРП составлял 2269 тенге. В новом году разъездной характер, охраны труда, выплаты пособия по нетрудоспособности,
редакции. Его подписали президент АО «НК «ҚТЖ» 2405 тенге. МРЗП составлял 24 459, сейчас он состав- порядка предоставления ежегодных отпусков, выдачи спецодежды и СИЗ,
и председатель профсоюза. ляет 28 284. Так как социальные выплаты и премии выборов в профсоюзные органы, что говорит о всестороннем интересе и
выплачиваются в этих двух показателях, то работники доверии трудящихся к работе Профсоюза.
– Изменился ли размер социальных выплат работ- теперь получат больше.
никам и пенсионерам? Для повышения эффективности обмена информации о работе открыта
– Как Вы оцениваете Коллективный договор АО группа филиалы КАЗПРОФТРАНС в мессенджере «WhatsApp», проведен
– В Коллективном договоре на 2018-2020 годы «НК «ҚТЖ» на 2018-2020 годы в целом? семинар-тренинг: «Эффективные коммуникации с целевой аудиторией: цели,
сохранены все социальные гарантии по защите тру- задачи, инструменты и измерение успеха», профкомам и филиалам направлено
довых прав, охране труда, оздоровлению и отдыху – Можно сказать он один из лучших в республике. письмо касательно подключения к Интернету и активному использованию
работников и их детей. В документ внесены допол- В договорах других компаний нет раздела, посвящен- сайта Профсоюза как информационного ресурса для дальнейшего исполь-
нительные нормы по улучшению социального по- ного пенсионерам. Но основной упор при разработке зования контента сайта на профсоюзных стендах.
ложения работников. Всего в компании свыше 130 нового коллективного договора был сделан в пользу
тысяч работников, более 47 тысяч ветеранов-желез- работников, которые сегодня трудятся на стальных В 2016 году проходил масштабный проект «Поколение – Мəңгілік ел»,
нодорожников и около 170 тысяч детей работников. магистралях. Получили хорошую поддержку много- посвященный 25 - летию Независимости Республики Казахстан. Данный
Исходя из этих данных приходилось кроить бюджет детные и неполные семьи. проект включил в себя: фотоконкурс: «Железная дорога в лицах»; «Автомо-
коллективного договора. бильная дорога /Воздушный/Водный транспорта в лицах»; конкурс детских
Значительно увеличен бюджет коллективного дого- рисунков: «Стань классиком»; конкурс чтецов: «Прочитай классика», который
Увеличен размер компенсации за санаторно-курорт- вора на приобретение санаторно-курортных путевок перерос в крупный проект со съемкой видеоромана. Люди разных возрастов,
ное лечение. Если заработная плата работника состав- для оздоровления работников, а также вырастут расхо- профессий читали роман Ильяса Есинберлина перед камерой.
ляет менее 60 МРП, то ему возмещается стоимость ды и на детское оздоровление. Коллективный договор
путевки в санаторий в размере не более 60 МРП. стал весомее предыдущего на 22% по сравнению с 2017 год – юбилейный год КАЗПРОФТРАНСа, все проводимые ЦС, фи-
2017 годом. В связи с тем, что железная дорога объект лиалами и профкомами мероприятия посвящены 25 - летию Профсоюза.
В прошлом Коллективном договоре возмещалось не повышенной опасности и на ней происходят несчаст-
более 17 МРП при зарплате в 50 МРП. ные случаи, связанные с трудовой деятельностью. Для Были проведены акции к Международному женскому дню, Дню Победы.
защиты семей железнодорожников и их поддержки, в Так, аппаратом ЦС Профсоюза совместно с Департаментом по управлению
В перечень работников, получающих социальные случае гибели работника на производстве, в коллек- человеческими ресурсами АО «НК «КТЖ» выпущены видео-ролики к 8
выплаты, включены работники – участники ликви- тивном договоре ҚТЖ сохранена и действует норма Марта «Моя мама» и 9 Мая «Письма с фронта». Широкую поддержу желез-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, по которой выплачивается его 10-ти кратная годовая нодорожников получила инициатива Карагандинского филиала Профсоюза
воины-интернационалисты, работники, в одиночку заработная плата. И эти выплаты производятся сверх о проведении акции «Бессмертный полк».
воспитывающие двух и более детей. того, что предусмотрено законодательными актами при
таких ситуациях. И это жизненные важные вопросы и 16 февраля 2017 года в АО «НК «КТЖ» прошел Круглый стол с участием
Внесены изменения и дополнения в порядок воз- они должны работать на опережение. молодежных советов АО «НК «КТЖ», КАЗПРОФТРАНС и молодежного
мещения расходов работникам компании на проезд, крыла «Жас Отан». Аналогичные круглые столы проведены в профкомах и
разрешен транзитный проезд в поездах, один раз в год. – Не возникают ли проблем на местах с выплата- филиалах Профсоюза.
Включен проезд в вагонах «Бизнес» поездов «Тұл- ми гарантированных социальных выплат работни-
пар-Тальго» для работников и пенсионеров компании, кам и пенсионерам? Традиционным стало проведение таких популярных, среди работников
награжденных знаком «Почетный железнодорожник». компании мероприятий как: «А ну - ка, девушки!», «А ну-ка, парни!».
На сегодня в компании числятся 440 работающих, и – Мы держим на контроле вопросы реализации пун-
1318 пенсионеров, носящих гордое звание почетного ктов Коллективного договора. После его вступления в 31 октября 2017 года в Астане впервые прошел Форум: «Бақыт – əйел-
железнодорожника. силу, работники профсоюза совместно с представите- дер мекені. Счастье – территория женщин». 75 женщин, представительниц
лями работодателей выезжают в регионы с последую- прекрасного пола транспортной отрасли со всех регионов нашей страны
Коллективный договор стал совершеннее и с точки щим докладом о результатах поездки на аппаратном встретились, чтобы обсудить возможности гендерного равенства и женско-
зрения оформления. Впервые в начале брошюры поя- совещании в АО «НК «ҚТЖ». В первом полугодии ко- го лидерства, степень реализации действующего Коллективного договора
вилась раздел «Общие понятия», где четко оговорено, миссия, состоящая из работников ОО «Казпрофтранс» и обозначили задачи КАЗПРОФТРАНСа по работе над проектами нового
кем являются, к примеру, работники, пенсионеры или и АО «НК «КТЖ» посетит предприятия находящиеся отраслевого соглашения и коллективных договоров в транспортной отрасли.
иждивенцы. в границах четырех отделений магистральной сети. Участником форума выступило ОО «Ассоциация Қазақстан əйелдері».

Нововведением стало разграничение социального – Спасибо за беседу! Нурлан НУРПЕИСОВ,
пакета работникам и пенсионерам. В старой редакции заместитель председателя ОО «Казахстанский отраслевой
социальные льготы обеим группам были расписаны Маржан БАКИЕВА
профессиональной союз работников железнодорожного,
автомобильного, воздушного и водного транспорта»

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0012 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version