The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Қазақстан кәсіподағы

Газета 43

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
ТҰРАҚТЫ КӘСІПОРЫН ТҰРАҚТЫ ЕЛ! 1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №42 1246) 09/11/2018

ҚҰРМЕТТІ
ӘРІПТЕСТЕР!

ДЕЛЕГАЦИЯ ФПРК ПОСЕТИЛА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКУЮ Қазақстан Республикасы кəсіподақтар
ОБЛАСТЬ И ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ С АКИМАТОМ ВКО Федерациясы қаржы жүйесі қызмет-
керлерінің кəсіби төл мерекесі Ұлттық
Представительная профсоюзная делегация во главе с Председателем Федерации профсоюзов Республики валюта күнімен құттықтайды.
Казахстан Бақытжаном Әбдірайым посетила Восточно-Казахстанскую область с рабочим визитом.
Егемен елдің ажырамас айғағы ретін-
В составе делегации Председатель Казах- государственными служащими, работника- ничиваться только вопросами, связанными де ұлттық валютаның айналымға енуі
станского отраслевого профсоюза работни- ми частных компаний по организационным с организацией досуга, здравоохранением – Қазақстан Республикасының дамудың
ков среднего и малого бизнеса «Yntymaq» вопросам деятельности профсоюзов в части или защитой прав работников. Профсоюзы дара да даңғыл жолға түскендігін көр-
Даулеталин Сатыбалды, Председатель реализации прав работников через коллек- должны быть более активны и участвовать сетті.
Отраслевого профсоюза работников госу- тивные договора. в организации качества рабочих мест, будь
дарственных, банковских учреждений и об- то место врача, учителя или госслужащего. Осы уақыт ішінде Президентіміз
щественного обслуживания Жақыпов Мир- На встречах с рабочими коллективами об- Нұрсұлтан Назарбаевтың көшбасшы-
болат, Председатель Отраслевого профсоюза ласти было обсуждено Послание Президен- Аким ВКО и председатель Федерации лығымен елімізде тұтас жаһандық
работников сельского хозяйства Каппель та РК «Рост благосостояния казахстанцев: профсоюзов РК Бақытжан Əбдірайым до- нарықтың маңызды бөлігіне айналған
Егор, Председатель отраслевого профсо- повышение доходов и качества жизни», в говорились о проведении ряда совместных заманауи экономика қалыптасты. Қа-
юза работников системы здравоохранения частности, в сфере повышения уровня ми- мероприятий. зақстан əлемдік қауымдастықтағы
«Senim» Дюсенов Сапарбек. нимальной заработной платы, а также разъ- маңызды əріптеске айналды. Мемлекет-
яснены решения и Постановления внеоче- – Мы должны стать реальной силой, ко- тің үдемелі индустриялық-инновациялық
За три дня с 31 октября по 2 ноября деле- редного XXV съезда Федерации профсоюзов торая работает на принципах созидания, даму бағдарламасы, ғылыми-техникалық
гация Федерации профсоюзов Республики Республики Казахстан. солидарности и сопричастности. Говоря о əлеуеттің артуы мызғымайтын берік
Казахстан посетила целый ряд предприя- взаимоотношениях с местными исполни- қор қалыптастыруға жол ашты.
тий Усть-Каменогорска и ознакомилась с Между акиматом Восточно-Казахстанской тельными органами власти, мы должны по-
социально-трудовой обстановкой на местах. области и Федерацией профсоюзов Респу- нимать, что главным в работе профсоюзов Бүгінгі таңда еліміздің əлемдік эко-
При посещении Усть-Каменогорского метал- блики Казахстан был подписан меморандум является принцип социального партнерства. номикаға ойдағыдай кірігуіне, халық-
лургического комплекса «КазЦинк» были о взаимодействии по реализации пяти соци- Это основной принцип, который выдвинуло аралық мəндегі серпінді жобаларды
изучены и обсуждены успешные практики альных инициатив Президента РК Нурсул- мировое профсоюзное движение. Главный жүзеге асыруға, қаржылық нарықтың
системы безопасности и охраны труда на тана Назарбаева. девиз федерации профсоюзов сегодня: «Ста- тұрақтылығын сақтауға, экономика-
заводе. бильное предприятие, стабильное общество, лық өсімді ынталандыруға тəжірибелі,
На встрече с председателем Федерации стабильная страна», – сказал Бақытжан өз ісіне адал берілген білікті мамандар
Проведены встречи с профактивами дру- профсоюзов и профсоюзным активом ре- Əбдірайым. лайықты үлестерін қосып келеді. Сіз-
гих предприятий - рабочими гормолзавода, гиона аким ВКО Даниал Ахметов подчер- дерге осы кəсіби шеберліктеріңіз жəне
кнул, что роль профсоюзов не должна огра- əлеуметтік-экономикалық дамуға қосқан
қомақты зор еңбектеріңіз үшін шынайы
алғыс білдіреміз.

Қазақстан экономикасының қаржы
əлеуетін дамытуға жəне күшейтуге
атсалысып жүрген қаржыгерлерге зор
денсаулық, отбасыларыңызға амандық,
шаңырақтарыңызға шаттық, еңбекте
табыс тілейміз.

Бақытжан ƏБДІРАЙЫМ,
Қазақстан Республикасы

Кəсіподақтар федерациясының
Төрағасы

65 349ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН! «ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ» ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ

«ҚАЗАҚСТАН
КƏСІПОДАҒЫ»

ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА
ЖАЗЫЛУ 2018 ЖЫЛДЫҢ 1
ШІЛДЕСІНЕН БАСТАЛДЫ.

Тел/факс: 8(717-2) 20-21-15 менеджер

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 42 (1246) 09/11/2018

ЕҢБЕК
ҚАТЫНАСТАРЫНДАҒЫ

МЕДИАЦИЯ

Астанада Қазақстан мен Өзбек- СЪЕЗД НЕФТЯНИКОВ ОБСУДИЛ ЗАДАЧИ
стандағы Ф. Эберт қорымен ын- ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
тымақтастықта ҚР Кәсіподақтар
федерациясы ұйымдастырған На состоявшемся в Таразе 31 октября текущего года
«Еңбек қатынастарындағы IV съезде Общественного объединения «Казахстанский
медиация» семинар-кеңесі отраслевой профессиональный союз нефтегазового
жұмысын бастады. комплекса» делегаты профсоюзного форума обсудили
задачи по реализации основных положений Послания
Семинар-кеңес жұмысына Қазақ­ Президента страны народу Казахстана от 05 октября
стан Республикасы Парламенті 2018 года, заслушали отчеты Центрального Совета и
Мәжілісінің депутаттары, Қазақстан Контрольно-ревизионной комиссии, утвердили новую
Республикасы Жоғарғы Сотының, Ең- редакцию Устава и приняли обращение к работникам и
бек және халықты әлеуметтік қорғау работодателям нефтегазовой отрасли о поддержке поли-
минист­ рлігінің, Қазақстан Республи- тики Главы государства направленной на рост благосо-
касы кәсіподақтар федерациясының, стояния казахстанцев.
Ф.Эберт қорының, ЖОО-лардың, са-
лалық кәсіподақтардың, медиация В работе IV съезда принял уча- чета Центрального Совета и задач
орталықтарының өкілдері, аумақтық стие и выступил первый заме- КАЗМУНАЙГАЗПРОФ по даль-
кәсіподақ ұйымдарының басшылары, ститель председателя Федерации нейшей модернизации деятельно-
ҚРКФ аумақтық кәсіподақ ұйымдары- профсоюзов Казахстана Биржан сти в свете Послания Президента
ның медиация кабинеттерінің меңге- Нурымбетов, а также предста- страны Н.А. Назарбаева народу
рушілері қатысты. вители сторон социального пар- Казахстана от 05 октября 2018
тнерства, делегаты от членских и года «Рост благосостояния казах-
ҚР Кәсіподақтар федерациясы төраға- первичных организаций, профсо- станцев: повышение доходов и ка-
сының орынбасары Мұхтар Тінікеевтің юзный актив, представители СМИ. чества жизни». Делегаты профсо-
айтуынша, ағымдағы жылы құқықтық юзного форума выразили полную
білім беруді дамыту аясында ҚР Основным вопросом повестки солидарность Посланию и приня-
Жоғарғы соты мен ҚРКФ-ның арасында дня IV съезда стало обсуждение от-
Татуласу Орталығын (Центры прими-
рения) құру туралы меморандумға қол ли обращение к работникам и
қойылды, оның шеңберінде ҚРКФ-ның работодателям нефтегазового
кәсіпқой медиаторларымен және сот- комплекса поддержать новые
тармен еңбек, әлеуметтік және басқа программные инициативы Гла-
да дауларды шешу бойынша бірлескен вы государства, ведущие нашу
жұмыстар жүргізілуде. «Қазақстанның республику к стратегической
әр облысында 16 аумақтық кәсіподақ цели – вхождению к 2050 году в
ұйымының базасында, тараптарды та- число 30 развитых стран мира.
туластыру орталықтары және медиация
кабинеттері құрылды. Кәсіподақтың ма- Участники съезда дали по-
мандары еңбек медиациясы істерін бел- ложительную оценку деятель-
сенді түрде қарастыруда, өйткені меди- ности Центрального Совета
ация кәсіподақтардың табиғи мәні және и Контрольно-ревизионной
әлеуметтік және еңбек дауларындағы комиссии, утвердили новую
консенсустың негізгі құралы болып та- редакцию Устава, Положения
былады», – деп атап өтті М.Тінікеев. о ревизионной комиссии, из-
брали членов центральных вы-
Семинарда еңбек құқығы мәселе- борных органов отраслевого
лері, еңбек қатынастарындағы кәсіп­ объединения. Председателем
одақтардың рөлі, еңбек дауларын ше- КАЗМУНАЙГАЗПРОФ еди-
шудегі медиация шараларын қолдану, ногласно был избран Султан
кәсіп­одақтардағы шетелдік медиация Калиев.
тәжірибелерін зерттеу мәселелері
талқыланды. Традиционно на съезде вете-
ранам отрасли и профсоюзного
движения, профактиву были
вручены награды Министер-
ства энергетики, Федерации
профсоюзов Республики Ка-
захстан, награды КАЗМУНАЙ-
ГАЗПРОФ.

На торжественном приеме
в честь 5-летия образования
отраслевого профсоюза были
презентованы видеофильм
и Летопись трудовой славы
КАЗМУНАЙГАЗПРОФ, состоя-
лось чествование ветеранов тру-
да и профсоюзного движения.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ЖОЛДАУ 3

№ 42 (1246) 09/11/2018

ЕҢБЕККЕРЛЕР 800 миллиард теңге инвести-
ЕЛБАСЫ НАЗАРЫНДА циялауды жоспарлап отыр. Бір
жағынан бұл – кәсіпорындарымыз
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа Жолдауы Қазақстан халқының әл-ауқаты мәселесінің бен экономикамыз үшін жағым-
басым бағыттарына арналды. Елбасы көпшіліктің көкейіндегі маңызды мәселелерді ды беталыс, екінші жағынан біз-
әрдайым дөп басып біліп, көріп қана қоймай, оны шешудің айқын да ақылға қонымды ге артылатын жүк, сондықтан біз
амалдарын алға тартып отыратын көшбасшы екені хақ. Жолдаудың басты екпіні әр жұмыстан босаған адамдардың
қазақстандық азаматқа қолдау жасауға бағытталған. қай жерге жұмысқа орналасаты-
нын нақты түсінуіміз керек. Біз
Қ оғамның барлық Бұл мәселені ірі, орта және ландшафтты өзгерте отырып, ең- Әлеуметтік және еңбек қатынас­ жұмыс берушілермен бірге, осы
саласын қамтыған кіші бизнес өкілдері қызу қолдап бек қатынастарына түбегейлі әсер тары мен әлеуметтік әріптестік аспектіде жұмысшылардың әлеу­
Жолдаудың негіз- қана қоймай, жұмысшыларының ететін трендтер жайлы үнемі сөз мәселелерін көтеруге және шешу- меттік бейімделу мәселелерімен
гі мәні – адамның төменгі жалақысын осы мөлшерге қозғап келеді. ге қабілетті қуатты және жасампаз айналысатын локоматив пен әлеу-
өмір сүруіне қо- көтеретіндігін мәлімдеп жатыр. әлеуметтік институт болуы тиіс. меттік күш ретінде әрекет етуіміз
лайлы орта қалыптаст­ ыру. Се- Яғни, бұл шара еліміздің барша Жолдауда жаhандық талаптар- Осы мақсаттарға жету үшін ең керек. Осы орайда кәсіподақтар-
бебі мемлекеттің басты байлығы еңбеккерлерінің әлеуметтік ин- ды ескере отырып, ел экономика- алдымен, тұжырымды диалогке, ды қауіпсіздік пен еңбекті қорғау
– адам капиталы. Мемлекетті дексін кешенді жоғарылатуға сын цифрлы технология негізінде ымыраға келуге, консенсусқа қол мәселелері алаңдатпай қоймайды.
дамыту жөніндегі Президент қабілетті. дамытып, жаңа индустрияны қа- жеткізудің ұжымдық қабілеті қа-
ойларының нақтылығы осынау лыптастыру керектігін атап өткен жет. Альберт Эйнштейн: «Уақыт Біз үнемі ғылыми-техника-
күрделі кезеңде өмір сүріп жатқан Жолдаудың басты мәйегі табыс болатын. Алдымыздағы міндет – пен кеңістік жоқ, бірақ олардың лық өрлеу өнімнің өңін өзгертіп,
халықтың көңіліне сенімділік пен тұрмыс сапасының артуына терең, бағыт-бағдар – сан алуан! бірлігі бар» деген. Азаматтар- адам қауіпсіздігін кемел түрде
ұялатады. жете мән беру. Елбасы осыған Кәсіподақты жаңғырту мәселесі дың әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз ететін, жаңа арнайы
Бұл Жолдауда елдің тыныс-тір- орай қысқа және ұзақ мерзімдерге осынау міндеттерді орындау үшін қорғайтын кәсіподақтар «сананы құрал-жабдықтар мен қорғаныс
шілігіне қатысты бірде-бір мәселе арналған міндеттемелерді ұсын- қажет. Бүгінгі таңда Қазақстан жаңғырт­ у» мен адам индексінің құралдарының енгізілетінін үнемі
назардан тыс қалған жоқ. Соның ды. Осы орайда Елбасы Жолдауы кәсіподақтар федерациясы – ең- және мемлекеттің табысты руха- жариялаймыз. Алайда, қазіргі
ерекше дәлелі – Елбасының «Пе- кәсіподақтардың да көзқарасы, бек адамының құқықтары мен ни дамуына өз үлестерін қосқа- таңда жарақаттар мен өндірісте-
дагог мәртебесі туралы» заң қа- қайнар көзі болып отырғаны анық. мүдделерін қорғау саласындағы ны абзал. «Сананы жаңғырту» – гі жұмыс кезіндегі өлім азаймай
былдауды тапсырып, педагогика- ең ірі қоғамдық ұйым саналады. үздіксіз процесс, яғни біз үнемі отыр. Ағымдағы жылдың тамыз
лық қызметті жоғары қоюы бүкіл Кәсіподақтардың ұстанымы: Сапында 2 миллионға жуық мү- өзгерістерге қабілетті болуымыз айындағы мәліметке сәйкес, зар-
ұстаздар қауымын зор қуанышқа «тұрақты кәсіпорын – тұрақты шелерді біріктіретін 22 салалық керек дегенді білдіреді. Біздің дап шеккендердің саны 842 адам-
кенелтті. Сонымен қатар ұстаз- қоғам – тұрақты ел!». Тұрақтылық кәсіподақ, кәсіподақтардың 16 ау- көз алдымызда Қазақстандағы ды құрады, оның 114-і өлімге әкел-
дарға да шәкірттерге білім беру – кез келген қоғамның басты құн- мақтық бірлестігі федерацияның жұмыспен қамту құрылымы тү- ген жағдай. Бұл жағдай осынау
ісінде 4К моделіне: креативтілікті, дылығы. Егер жұмысшы кәсіп­ мүшелік ұйымдары болып отыр. бегейлі өзгереді. ауыр халге ұшыраған әр отбасы-
сыни ойлауды, коммуникативтілік- орынның тұрақты дамуына көз Бастауыш кәсіподақ ұйымдардың ның трагедиясы. Осы мәселені
ті дамытуға және командада жұ- жеткізсе, сондай-ақ өзінің заңды жалпы саны 20 мыңға жақын. Биыл «Қазпошта» Астанада кешенді шешетін уақыт жеткен
мыс істей білуге басты назар ауда- түрде қорғауға ие екенін және Кәсіподақтар федерациясы әлеу­ жаңа роботтандырылған офисін тәрізді.
рулары керектігін атап өтті. әлеуметтік қамқорлықты сезінсе, меттік жауапты ұйым ретінде ашты. Онда консультанттардан
Төменгі жалақының мөлшерін мұндай жұмысшының отбасын- өз қызметін жаңғыртуға кірісті. бастап, доңғалақты пошташыға Біз ірі кәсіпорындардың ак-
көбейту еліміздегі 1 млн 300 ең- дағы жағдайы да жақсы болады. Жаңғыру кезеңінде еліміздің дейін жасанды интеллект арқылы ционерлері мен менеджментіне
бекшінің әлеуметтік жағдайын Бұл – өзара байланысты үрдіс. кәсіподақтары заман талабы- басқарылады. ERG компаниясы- кәсіподақтармен бірлесіп, ха-
көш-керуен көтереді. на сай дамудың жаңа векторын ның өзі ғана таяудағы 10 жыл- лықаралық стандарттарға сай
Елбасы бүгінгі жасанды ин- анықтауы керек. да цифрландыру жобаларына Өндірістік кеңес жұмысының
теллект, цифрлы технология, ро- алгоритмін әзірлеуді ұсынамыз.
боттандыру сияқты әлеуметтік Мүмкін әлеуметтік әріптестермен,
ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар-
мен бірлесіп еңбек қауіпсіздігі
мен еңбекті қорғаудың өзекті
мәселелері бойынша бүкіл қа-
зақстандықтың басқосу өткізуіне
бастама көтеру қажет шығар? Ак-
ционерлер мен компаниялардың
басшылығы еңбек қауіпсіздігі
мен еңбеккерлердің әл-ауқаты-
ның тұрақтылығы кәсіпорын та-
бысының тұрақтылығының кепілі
екенін түсінуі керек. Сондықтан
кəсіпорындарда заманауи əлеу-
меттік даму стандарттарын енгізу
мəселесі күн тәртібіне қойылуы
тиіс. Кәсіподақтар федерация-
сы әлеуметтік серіктестермен
бірлесіп, жұмыс берушілер мен
жұмыскерлер арасындағы медиа­
ция мәселелерін жаңа сапалы
деңгейге шығаруға атсалысуда.
Бұл мәселе бойынша біз Жоғарғы
сотпен бірлесе қадам жасап жа-
тырмыз.

Елбасы өзінің Қазақстан халқы-
на Жолдауында «Жалпыға Ортақ
еңбек қоғамы» жөнінде тағы да
атап өтті. Бұл – Мемлекет басшы-
сының барша еңбеккер қауымына
құрметі.

Сондықтан Жолдауда аталған
мәселелерді кешенді іске асыру
үшін кәсіподақтар қарышты еңбек
ететін болады. Халқымыз «Өнер
алды – бірлік, ырыс алды – тірлік»
дейді. Ырыс арқылы жасампаз-
дыққа ілгерілей берейік!

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ,
Қазақстан кәсіподақтар

федерациясының төрағасы

«Егемен Қазақстан» газеті

4 СМИ О НАС 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 42 (1246) 09/11/2018

РЯД НОВОВВЕДЕНИЙ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ РК

Об этом рассказал председатель его графике. Так он изучает систе- юзы к современным требованиям.
отраслевого профсоюза работни- му работы профсоюзов и находит К слову, эта работа продолжается.
ков государственных, банковских проблемные вопросы.
учреждений и общественного об- – Мы внесли норму о том, что
служивания Меирболат Жакыпов – В ходе поездок я обнаружил председатели должны избираться
“застой” в профсоюзном движе- только на 5 лет и на один срок.
Меирболат Хабиевич прибыл в нии, особенно в профсоюзах госу- Также мы работаем над тем, чтобы
Усть-Каменогорск, чтобы поближе дарственных учреждений, – отме- было больше прозрачности финан-
познакомиться с профсоюзными тил Меирболат Жакыпов. совых потоков. Теперь ревизион-
активами области и первичными ные комиссии могут проверить
профсоюзными организациями. Одним из показателей “застоя” любую членскую организацию.
стал тот факт, что 90 процентов Ежегодно все профсоюзные ко-
Меирболат Жакыпов с 1995 года профсоюзных руководителей за- митеты, в том числе мы, должны
работает в профсоюзных органи- нимали свои должности десятиле- публиковать свои отчеты на специ-
зациях. На нынешнюю должность тиями. Привлечение новых кадров, альном сайте, – сказал Меирболат
был избран в феврале. Поездки в внедрение новых методов работы Жакыпов.
регионы стали обязательными в позволили адаптировать профсо-
Altaynews.kz

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ СФЕРЫ

– Расскажите о работе про- О защите прав трудящихся, улучшении условий и безопасности труда минимизация трудовых конфлик-
фсоюзных организаций… «Вечерке» рассказала председатель территориального объединения тов. Главными медиаторами меж-
профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы» Зауреш Умирбаева. ду работодателями и работниками
– Территориальное объединение выступают более 18 тысяч первич-
профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы», входящее в состав В текущем году также подпи- время мы столкнулись с необосно- ных профсоюзных организаций,
города Алматы» входит в струк- ФПРК, координирует и консолиди- саны меморандумы о совместном ванной критикой в адрес органи- входящих в состав Федерации
туру Федерации профсоюзов РК рует работу 687 членских профсо- сотрудничестве с Палатой предпри- зации. Но выше я уже привела в профсоюзов РК. В рамках реали-
(далее – ФПРК), объединяющей в юзных организаций численностью нимателей, Информационно-ре- пример лишь малую часть той зации меморандума о взаимном
своих рядах более двух миллионов 183 тысячи человек. сурсным центром и другими. огромной работы, которую про- сотрудничестве между Верховным
человек. водит ФПРК и ее членские орга- судом и ФПРК в августе текуще-
Главным приоритетом и огром- В целях недопущения и выявле- низации. Уверенные шаги ФПРК го года на площадке профсоюзов
Отвечая на вызовы времени, ной ответственностью в работе ния неформальных трудовых отно- по укреплению профсоюзного открыт центр примирения «Тату-
ФПРК под руководством пред- всех 687 профсоюзных организа- шений профсоюзы участвуют в ре- движения, кадровая политика, на- ласу орталығы». Помощь в центре
седателя Бакытжана Абдраима ций города является выполнение спубликанской акции «Заключите правленная на привлечение высо- гражданам оказывают медиаторы с
проводит работу по объедине- поручения Главы государства взять трудовой договор». Профсоюзным коквалифицированных, грамотных привлечением психологов, специа-
нию и укрупнению профсоюзов, на общественный контроль реали- центром Алматы открыта горячая специалистов, молодежная полити- листов НАО «Государственная кор-
повышению их ответственности зацию важных социальных проек- линия, телефон доверия, установ- ка, усиление требований и ответ- порация «Правительство для граж-
в регулировании трудовых отно- тов, способствующих улучшению лены «ящики доверия», проводится ственности за порученное дело не дан» и юристов-консультантов.
шений, развитию социального благосостояния казахстанцев. разъяснительная работа в обще- могут не взволновать и не напугать
партнерства и так далее. Очень ственных приемных. тех, кто не хочет или не может ра- По инициативе Профсоюзного
ярко обозначил одну из задач – О каком социальном партнер- ботать. Поэтому вместо необосно- центра города Алматы проведен
профсоюзов Глава государства в стве идет речь? Не могут нас не радовать и ре- ванных высказываний критикую- форум первичных профсоюзных
своем поздравлении на недавно зультаты реализации «Дорожной щие могли бы вносить свою лепту в организаций под девизом «Объеди-
прошедшем внеочередном, XXV – В реализации поставленных пе- карты модернизации» на 2018–2019 общее дело или привести примеры няя усилия, определяем будущее!».
съезде Федерации профсоюзов РК: ред профсоюзным центром задач годы, разработанной в целях ко- проделанной работы.
«Федерация профсоюзов, прини- ключевая роль отводится социаль- ренной реформации деятельности В мае текущего года создан ал-
мая на себя ответственность по ному партнерству. Правовым актом, профсоюзов. Многие положения – Какие еще крупномасштаб- матинский филиал республикан-
модернизации трудовой сферы, со- устанавливающим приоритетные «дорожной карты» практически на ные мероприятия были проведе- ского общественного объединения
вместно с работодателями должна цели, является региональное со- 70% уже выполнены. ны организацией? «Отраслевой профсоюз работников
стать движущей силой социальной глашение, подписанное между го- здравоохранения SENIM. Первыми
адаптации казахстанцев к новым родским акиматом, территориаль- – Что вы можете сказать по – Одним из важных направле- шагами которого стало решение об
условиям четвертой промышлен- ными объединениями профсоюзов поводу критики в адрес ФПРК, ний в работе профсоюза является учреждении именной стипендии.
ной революции». «Профсоюзный центр г. Алматы», которая в последнее время появ- создание благоприятного мораль- Она будет выдаваться студентам
Алматинским союзом профсоюзов ляется в СМИ? но-психологического климата и независимо от формы оплаты за
Реализуя поставленные задачи, и палатой предпринимателей Алма- обучение, и ее размер будет равен
ФПРК принимает скоординиро- ты «Атамекен», на 2018–2020 годы. – Да, действительно, в последнее действующему размеру государ-
ванные, адекватные вызовам вре- В целях контроля за выполнением ственной стипендии – 24 050 тен-
мени меры по защите трудовых и соглашения создана трехсторонняя ге. Кроме того, впервые принято
социально-экономических прав и комиссия, на заседании которой решение о социальной поддержке
интересов наемных работников. утверждена разработанная проф- студентов медицинских вузов и
Сегодня Федерация профсоюзов и центром программа «Безопасный колледжей, заболевших туберку-
ее членские организации уверенно труд». Она направлена на сниже- лезом и находящихся на амбулатор-
укрепляют свои позиции, и не зря ние уровня производственного ном лечении.
в своем поздравлении делегатам травматизма, профессиональных
съезда Глава государства подчер- заболеваний и увеличение продол- Проводится активная работа по
кнул серьезный авторитет профсо- жительности жизни. привлечению новых членов про-
юзного движения в казахстанском фсоюза в ряды отраслевого профсо-
обществе. По его словам, сегодня Также на предприятиях города юза работников среднего и малого
казахстанские профсоюзные орга- территориальным объединением бизнеса «Ынтымак». Важнейшим
низации успешно защищают права проф-союзов совместно с Управ- направлением вовлечения молоде-
трудящихся, улучшают условия и лением госинспекции труда и ап- жи в профсоюзные ряды является
безопасность труда. Профсоюзы паратами акимов районов города деятельность молодежного профсо-
способствовали сохранению ра- проводится разъяснительная рабо- юзного крыла «Келешек».
бочих мест 2,8 миллиона казах- та по заключению коллективных
станцев. договоров и созданию первич- Кроме того, Профсоюзный центр
ных профсоюзных организаций. города Алматы в рамках реализа-
Под руководством председа- В результате совместной работы ции комплексной стратегии со-
теля ФПРК сегодня становится заключено 539 коллективных до- циальной реабилитации граждан
созидательным социальным ин- говоров, оказывается консультатив- проводит встречи с осужденными
ститутом, способным ставить и ная помощь по разработке проектов в исправительных учреждениях и
решать вопросы социально-тру- колдоговоров с целью создания на многое другое.
довых отношений и партнерства. предприятиях города благоприят-
Так, территориальное объединение ного морально-психологического Подготовила
профсоюзов «Профсоюзный центр климата. Анастасия МАЛЫШЕВА

vecher.kz

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 5

№ 42 1246) 09/11/2018

ЕСЕП БЕРУ САЙЛАУ
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

Ақтөбе облысының əкімі, «Нұр тының өсуі: табыс пен тұрмыс ЖАН ЖАҚТЫ ҚОЛДАУ
Отан» партиясы облыстық филиа- сапасын арттыру» атты Қазақстан
лының төрағасы Б.Сапарбаевтың халқына Жолдауының жүзеге асуы 2018 жылдың 2 қарашасы күні қайта жаңғырту мен ең жоғары сондай-ақ өз функциялары шегiн-
басқаруымен «Нұр Отан» партия- барысы талқыланды. Алматы қаласы Наурызбай ауданы құндылығы адам болып табыла- де мемлекеттiк қызметшiлер мен
сы Ақтөбе облыстық филиалының əкімі аппаратының мəжіліс залын- тын əлеуметтік мемлекетті құруға азаматтарға кеңес беретiн мемле-
кезекті XXV есеп беру-сайлау Сонымен қатар, «Нұр Отан» да Алматы қаласы Əкімі аппара- бағытталған ауқымды институцио- кеттiк қызметшi. Өз құзыреті ше-
конференцияға партия Хатшысы партиясы Ақтөбе облысы филиалы тының Əдеп жөніндегі уəкілі мен налдық реформаларды өткізуге гінде мемлекеттік қызметшілердің
И.Теренченков, Ақтөбе облысы Саяси кеңесінің, бақылау-тексеру «Мемлекеттік, банк мекемелері арналған мемлекеттік бағытын құқықтары мен заңды мүдделері
Кəсіподақтар Орталығының төраға комиссиясының жəне «Жас Отан» жəне қоғамдық қызмет көрсету қолдай отырып жасалған маңыз- бұзылған жағдайларда, оларды
орынбасары Ж.Ақбергенов, сала- жастар қанатының 2017-2018 жыл- қызметкерлерінің салалық кəсіп- ды құжат деп атап кетті. Сонымен қорғауға жəне қалпына келтіруге
лық кəсіпдақтар филиалдарының дары атқарған жұмыстары туралы одағы» қоғамдық бірлестігінің қатар Меморандум мемлекет пен бағытталған шараларды қабылдай-
төрағалары, жергілікті маслихат есептері тыңдалды. Алматы қалалық филиалы арасын- кəсіби бірлестіктердің əлеуметтік ды. Сондықтан екі жақты жасалған
депутаттары, ардагерлер, БАҚ да салтанатты түрде өзара ынты- серіктестігі негізінде жұмыскер- меморандум мемлекеттік қызмет-
қызметкерлері, барлығы 300-ге Конференция соңында «Нұр мақтастық туралы меморандумға лердің еңбек құқықтары мен мүд- шілерге жан жақты қолдау беріп,
жуық делегат қатысты. Отан» партиясы Ақтөбе облысы қол қойылды. делерін қорғау, өзара əрекеттерді əлеуметтік əріптестіктің рөлі мен
филиалының XXV есеп беру-сай- жүзеге асырудағы конструктивті маңыздылығын көрсетеді.
Конференция барысында Ел- лау конференциясының Қаулысы Тараптар өкілдері Алматы қа- ынтымақтастықты қамтамасыз
басы, «Нұр Отан» партиясының қабылдап, «Үздік бастауыш партия ласы Əкімі аппаратының Əдеп ету мақсатында ұйымдастырылған Алдағы уақытта Меморандум
Төрағасы Н.Ə.Назарбаевтың ұйымы» байқауының облыстық жөніндегі уəкілі Мамай Ахетов шара екенін ескерді. аясында тараптар мемлекеттік ор-
«Қазақстандықтардың əл-ауқа- кезеңінің жеңімпаздары марапат- жəне «Мемлекеттік, банк мекеме- ганның оң имиджін жəне ұжымда
талды. лері жəне қоғамдық қызмет көр- Айта кету керек, Əдеп жөнiндегi жағымды ахуал қалыптастыруға
сету қызметкерлерінің салалық уəкiл – қызметтiк əдеп нормалары- бағыттылған бірлескен шаралар
ЖОЛДАУ ӨРЛЕУ ӨЗЕГІ! кəсіподағы» қоғамдық бірлесті- ның сақталуын қадағалайтын жəне ұйымдастырып, мемлкеттік қыз-
гінің Алматы қалалық филиалы мемлекеттiк қызметшiлердiң Əдеп метке елеулі үлес қосқан қызмет-
2 қарашада Қызылорда қала- стратегиялық маңыздылығы ай- төрайымы Данагүл Айнақұлова кодексi талаптары бұзылуының шілерді көтермелеу туралы ұсы-
лық мəдениет үйінде облыстық қын жəне нақты міндеттер мен бұл меморандум Президенттің алдын алуды назарда ұстайтын, нымдар дайындайды.
кəсіподақтар ұйымдастыруымен мəселелердің шешілуін қамта-
«Жолдау - өрлеу өзегі!» атты об- масыз етуге бағытталғандығы ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
лыстық білім қызметкерлері ара- аталып өтілді. Байқауға облыстың ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
сында үгіт насихат бригадалары жеті ауданы мен Қызылорда қа-
байқауы өтті. Мемлекет басшысы ласынан барлығы 8 топ қаты-
Н.Назарбаевтың халыққа Жолдау- сып, бақ сынасты. «Ең үздік үгіт
ларын насихаттау мақсатында тобы» атағын Сырдария ауданы-
құрылатын үгіт бригадалары 2018 ның «Кемел болашақ» команда-
жылғы 5 қазандағы «Қазақстан- сы жеңіп алып, облыстық білім
дықтардың əл-ауқатының өсуі: жəне ғылым салалық кəсіподағы
табыс пен тұрмыс сапасын арт- атынан «Жұмбақтас» демалыс
тыру» тақырыбындағы Қазақстан орынына жолдама алды, байқау-
халқына Жолдауын жан-жақты ға қатысушы барлық командалар
талдап түсіндірді. Елбасының арнайы номинациялармен мара-
ұсынған əр жолғы Жолдауы - патталды.

Жуырда Батыс Қазақстан об- сіңген ардагерлер болды, сонымен СЫН АРТТЫРУ» Жолдауының
лыстық Кəсіподақтар орталығы бірге отырысқа салалық кəсіпо- маңыздылығына тоқталып кетті.
облыстық салалық кəсіподақтар- дақтардың облыстық филиалда- Атап айтқанда педогог мəртебесі,
мен бірлесе отырып, Халықара- рының төрағалары қатынасты. ең төменгі күнкөріс деңгейін көте-
лық қарттар күніне орай кəсіподақ ру мəселелері сөз болды. Сондай
ардагерлерімен кездесу ұйымдас- Кездесуде болған еңбек арда- ақ ардагерлер еліміздің жаңғыру
тырды. Ардагерлермен кездесу герлері өздерінің жұмыс жасаған жəне жаңару жолындағы кəсіпо-
кəсіподақ ұйымдарында қайы- уақыттарын қызығылықты етіп дақ ұйымдарының еңбектерін атап
рымды дəстүрге айналған. əңгімелеп, өз естеліктерімен өтті. Кездесу барысында кəсіподақ
жəне ойларымен бөлісті. Сондай ардагерлерінің ақылдары, жұмыс
Кездесуге шақырылған кəсіпо- ақ бүгінгі өмір жайы да назардан тəжірибелері, білім-біліктіліктері
дақ ардагерлері қатарынан Ани- тыс қалған жоқ. Ардагерлер Ел- кейінгі ұрпақ үшін таптырмас қа-
щенко Светлана Николаевна, басымыздың Қазақстан халқына зына екендігі айтылды. Қабылдау
Сейтқалиева Набия Өтешқызы, арнаған «ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР- соңында кəсіподақ ардагерлеріне
Бариева Сайран Бариқызы жəне ДЫҢ ƏЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: сый сияпаттар ұсынылды.
тағы басқа да кəсіподаққа еңбегі ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПА-

ҮЙІРМЕНІҢ ҮЙРЕТЕРІ КӨП АРАЛТҰЗ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ

Елбасы Н.Ə.Назарбаев «Бүгінде Амангелді жəне Мөлдір Мендіба- 5 қарашада Қызылорда аумақтық кəсіподақтар одағы» Қызылорда облыстық филиалы құрамында
əр қазақстандық өзді-өзінен еліміз- ева шеберлік класс барысында өз бірлестігі төрағасы Серік Сермағамбетов Арал ау- жүргізілетін болып шешілді.
ге жақсы болып, біздің Отанымыз- шеберлігін көрсетіп, жетекшінің даны, Жақсықылыш кентінде орналасқан «Арал-
дың дəулеті артуы үшін мен не бағытымен күнделікті үй жағдай- тұз» Акционерлік қоғамы жұмыскерлерімен кез- «Аралтұз» Акционерлік қоғамы 1926 жылдан
істедім деп сұрауы керек. Егер əр ында пайдаланатын салфеткіден десті. Кездесу барысында Мемлекет басшысы бері тұрақты жұмыс жасап тұрған тұз өндіретін
азамат осылай пайымдайтын болса, əдемі роза гүлдерін жасап, жақсы Н.Ə.Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы «Қа- кəсіпорын, жылдық өнімділігі 204000 тонна, ішкі
бүкіл еліміз өзінің дамуына қарқын көңіл күй сыйлай білді. зақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: табыс пен нарықтағы үлесі 90 пайызды құрайды, өнім Ресей,
қосарына менің сенімім мол, егер тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан xалқына Жолда- Қырғызстан, Азербайжан елдеріне экспортталады.
біз өмір сапасының əлемдік жоғары Үйірме барысында кітапхана- уы бойынша түсіндірме жасалды, еңбек ұжымының Арал өңірі, жалпы Қызылорда облысының мақта-
үлгі-қалыптарына жетеміз десек, ның жас мамандары: Зейнекен сұрақтарына жауап беріліп, пікірі тыңдалды. Жол- нышына айналған үлкен кəсіпорында жұмыс жа-
онда соған сəйкес еңбек ету қажет. Аяулым Саят Əбеновтің «Қазақ дауда тапсырылған міндеттемелер бойынша атқа- сайтын 1200 таяу жұмыскерлердің ішінде 900-і
Сондықтан да тəртіп пен еңбек са- қызы тыңдашы», Сұлтанбекова рылатын жұмыстар талқыланды, қазірде 1200 адам жергілікті мекен тұрғындары.
пасы айрықша маңызға ие болуда». Лаура «Анаға» атты өлеңдерін жұмыспен қамтылған мекемеде 2019 жыл басынан
оқып, қыздар үшін бұл өлеңдердің жалақыны 30 пайызға өсіру мəселелесі оң шешімін
С.Жиенбаев атындағы облыстық астары, мағынасы бар екенін айтып тауып отыр. Сонымен қатар, Серік Сермағамбетов
жасөспірімдер кітапханасында өтті. Қыз бала қоғамдағы маңызды Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар Федерация-
«Бақытты бала» жобасы аясында иеге зор тұлға болып саналғасын, сының жұмыс бағыттары, аумақтық кəсіподақтар
«Сырғалым» əдептілік клубы мү- қызды қырық үйден тыю мақсатын- бірлестіктерімен атқарылған жұмыстар, салалық
шелерінің ұйымдастыруымен «Он да керісінше қоғамға пайдалы іспен Келісімдер туралы сөз қозғады, «YNTYMAQ» орта
саусақ» шеберлік класы өтті. айналысып, үйірмелерге қатысып, жəне кіші бизнес жұмыскерлерінің қазақстандық
алдыңғы қатарлы азаматша болу салалық кəсіптік одағы» республикалық қоғамдық
Шеберлік класының мақсаты: керек екені шеберлік класс бары- бірлестігі жайлы мағлұматтармен бөлісті. Кəсіпо-
жасөспірім қыздарды əдептілікке, сында айтылды. дақ ұйымының жұмысын жандандыру мəселесі
инабаттылыққа тəрбиелеу, шебер- көтеріліп, еңбек ұжымына жасалған ақпараттық
лікке баулу, қолөнер шығарма- «Шебердің қолы ортақ» атты түсіндірмелер нəтижесімен кəсіподақ ұйымының
шылығына деген қызығушылығын кітап көрмесі ұйымдастырылып, жаңғыртылған жұмысы жұмыскерлер ниет біл-
арттыру. кітапханашы библиографиялық діруімен «YNTYMAQ» орта жəне кіші бизнес
шолу жасады. жұмыскерлерінің қазақстандық салалық кəсіптік
Клуб жетекшісі тоқыма тоқудан,
түрлі түсті қағаздардан неше түрлі Бибігүл ШАМЕДЕНОВА,
бұйымдарды жасау əдістерін көр- Ақтөбе қаласы
сетті. Шараға қатысушы Аружан

6 КӘСІПОДАҚ ТЫНЫСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 42 (1246) 09/11/2018

МЕМОРАНДУМҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
ҚОЛ ҚОЙДЫ ҚОРҒАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН МЕМОРАНДУМ

Мемлекеттік, банк мекемелері және қоғамдық қызмет Мемлекеттік, банк мекемелері және құқықтары мен мүдделерінің қорға- әкімінің аппараты» ММ әдеп жөнін-
көрсету қызметкерлерінің салалық кәсіподағының төрағасы қоғамдық қызмет көрсету қызметкер- луы аясында департамент тарапынан дегі Уәкілі Омарова Ризагүл өзара ын-
М.Х.Жакыповтың ұсынысына сәйкес кәсіподақ активінің лерінің салалық кәсіподағы Ақтөбе жүргізіліп жатқан жұмыстар жөнінде тымақтастық туралы меморандумға
жиналысы өтті. облыстық комитетінің ұйымдасты- толық айтып берді. қол қоюы болды. Бұл маңызды құжат
руымен «Ақтөбе облысы әкімінің аясында мемлекеттік қызметшілердің
Түркістан облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі аппараты» ММ әдеп жөніндегі Уәкілі Шараның маңызды бөлімі - ҚР мем- құқықтары мен заңды мүдделері бұ-
уәкілі Әмірдин Әлішев Меморандум түзудің мәні, құқықта- Ризагүл Омарованың бастауыш кәсіп­ лекеттік, банк мекемелері және қоғам- зылған жағдайларда облыстық кәсіпо-
ры мен міндеттері туралы айтты. одақ ұйымдары өкілдерімен кездесуі дық қызмет көрсету қызметкерлерінің дақ комитеті мен әдеп жөніндегі Уәкіл
өткізілді. салалық кәсіподағы Ақтөбе облыстық оларды қорғау бағытындағы жұмыс­
Түркістан облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі комитетінің төрайымы Сағындықова тарды бірлесе жүргізетін болады.
уәкілі, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы Қазақстан Республикасының мемле- Мухтарита және «Ақтөбе облысы
29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген Әдеп кеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа
жөніндегі уәкіл туралы ереженің негізінде әрекет ететін қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама-
Әлішев Әмірдин бір тараптан, Түркістан облыстық мем- ны және мемлекеттік қызметшілердің
лекеттік мекемелері, банк және қоғамдық қызмет көрсету Әдеп кодексін бұзушылықтың алдын
қызметкерлерінің жергілікті кәсіподақ ұйымының Жарғысы алу, салалық кәсіподақ мүшелері бо-
негізінде әрекет ететін Кулдар Есебаева екінші тараптан лып табылатын мемлекеттік қызмет-
өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. шілердің құқықтары мен мүдделерін
қорғау аясында бірлескен іс-шаралар-
БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚ ды жүзеге асыру мәселелерін талқы-
ҰЙЫМЫНЫҢ ЖИНАЛЫСЫ лау шараның басты мақсаты болып
табылады.

Кездесуге ҚР Мемлекеттік қызмет
істері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтө-
бе облысы бойынша департаменті
басшысының орынбасары, Әдеп
жөніндегі кеңес хатшылығының
меңгерушісі Мирамкуль Бибітова қа-
тысып, мемлекеттік қызметшілердің

ҚЫЗМЕТІМ – МАҚТАНЫШЫМ ПРОШЕЛ
СЕМИНАР-
Шымкент қаласындағы М.Тасова атындағы үш тілде Әлеуметтік сала қызметкерлерінің жүйесіндегі үздік қызметкер» атағына ІІІ СОВЕЩАНИЕ
оқытатын мамандандырылған №12 мектеп-интернатында еңбегі аса ауқымды. Осы орайда «Арна- республикалық конкурс өткізіліп, рес­
бастауыш кәсіподақ ұйымының есеп-беру қайта сайлау улы әлеуметтік қызметтер көрсету бала- публикалық комиссияның шешімімен В г.Алматы на базе пансио-
жиналысы болып өтті. лар орталығында» үстіміздегі жылдың «Үздік медициналық-әлеуметтік мекеме» ната «Каргалы» Казахстанским
30-қазан күні әлеуметтік қорғау жүйесі номинациясында – «Арнаулы әлеуметтік отраслевым профессиональным
Түркістан облыстық білім қызметкерлері кәсіподақ ко- қызметкерінің күніне орай «Қызметім – қызмет көрсету балалар орталығы» қа- союзом работников культуры,
митетінің төрағасы Еркінбек Бахыт мен маманы Қилы- мақтанышым» атты салтанатты мерекелік зыналық мемлекеттік мекемесі және Қы- спорта, туризма и информации
байұлы Бақытжан мектеп-интернат кәсіподақ комитетінің шара өткізілді. зылорда облысынан «Әлеуметтік саланың проведен семинар-совещание по
төрайымы Гүлшарат Бектурованың есеп беру-қайта сайлау үздік менеджер-ұйымдастырушысы» но- обсуждению Послания Прези-
жиналысына қатысты. Мерекелік шараға Қызылорда облы- минациясында – «Мүгедектерге арналған дента страны и об оптимизации
сының жұмыспен қамтуды үйлестіру оңалту орталығы» қазыналық мемлекет- подведомственных организаций
Жиналыста Б.Еркінбек, Қазақстан Республикасының Пре- және әлеуметтік бағдарламалар басқар- тік мекемесі директорының орынбасары в сфере культуры и спорта со-
зиденті Елбасы Н.Назарбаевтың кезекті жолдауын талқыға масы басшысының орынбасары А.Ибра- Кенжебаева Гүлмира жеңімпаз атанды. вместно с представителями Ми-
салып, қазіргі таңдағы мұғалім беделін арттыру, мұғалім мен ева, Мемлекеттік, банк мекемелері және нистерства труда и социальной
оқушының арасындағы сыбайластыққа жол бермеуі туралы, қоғамдық қызмет көрсету қызметкер- Республика көлемінде «Үздік медици- защиты, Министерства культуры
сонымен қатар жалақыны көтеру мәселесі, мұғалімінің лерінің облыстық кәсіподақ комитетінің налық-әлеуметтік мекеме» номинациясын и спорта, местных исполнитель-
әлеуметтік жағдайы, қоғамдағы орны туралы сөз қозғады. төрағасы А.Елемесов, орталық директоры жеңіп алу үлкен қуанышты мәртебе. Се- ных органов и профсоюзным ак-
А.Шамшатова және кәсіподақ ұйымының бебі осы орталыққа еңбек ететін әрбір тивом городов Алматы и Астана.
Мұғалімдер сөз алып, сұрақ қойып, сұрақтарына жауап төрайымы А.Тукенова қызметкерлерді еңбеккер орталықтан қызмет алушыларға В работе семинар совещание
алып отырды. Сөз алған мұғалімдер жұмыс жүктемесі, үй төл мерекесімен құттықтап, осы салаға жүрек жылуын сыйлап, көмек көрсетіп, приняла участие председатель
мәселесі, зейнеткерлік, жалақы мәселесі туралы сөз етті. үлес қосып жүрген қызметкерлерге қажы- өз қызметін адал орындап келеді. Алдағы территориального объединения
рлы еңбектеріне табыс тілеп алғыстарын уақытта да Үздік медициналық-әлеумет- профсоюзов «Профсоюзный
Жиын соңында Б.Еркінбек мектеп-интернат директоры айтты. Аянбай қызмет етіп жүрген еңбек- тік мекеме ретінде жұмысын жалғастыра центр города Алматы» Умирба-
С.Мамешовты «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіпо- керлер алғыс хаттармен марапатталып, берері сөзсіз. ева З.А.
дағына сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен және бір қатар кәсіподақ тарапапынан сыйлықтар табыс
мұғалімдерді алғыс хаттармен марапаттады. етілді. А.ТУКЕНОВА, С докладом по Посланию Пре-
Бастауыш кәсіподақ зидента РК и отчетом о деятель-
ӘУЕСХАНОВ Серік, Еңбек және халықты әлекуметтік ұйымының төрайымы ности отраслевого профсоюза
Шымкент қаласы қорғау министрлігі «Әлеуметтік қорғау за последний период выступила
Қызылорда облысы Иманкулова С.К.-председатель
ОО «Казахстанский отраслевой
КӨШБАСШЫЛЫҚҚА БАҒЫТТАЛҒАН ЖОЛ профсоюз работников культуры,
спорта, туризма и информации».
Шалқар шаһарындағы №5 мандарын ұйытты. Тыңдаушылары жас кәсіп­ По вопросам оплаты труда ра-
мектеп-лицейде кәсіподақ Көшбасшы мұғалімге тән одақ ұйымының мүшелерінен ботников отрасли выступила
ұйым­ ының ұйымдастыруымен құралған семинар өте тартым- директор Департамента вну-
«Көшбасшылыққа бағытталған белг­ ілерге тоқталған деңгейлік ды, бай мазмұнда өткені анық. треннего аудита Министерства
жол» атты оқу семинары өтті. Се- оқыту бағдарламасы негізінде Қатысушылардың қызығушылық труда и социальной защиты
минарға арнайы көшбасшылар ілгері деңгей бойынша сертифи- танытулары, жоғары белсенділі- РК Алимбекова Г.С. По вопро-
шақырылып, көшбасшы ұстаз- катталған тәжірибелі ұстаздар гі, өздеріне қажеттіні ала білу- сам пенсионного обеспечения
дардан жас кәсіподақ ұйымының Кузнецова Наталья, Тещенко лері, берген кері байланыстары, выступили специалисты АО
мүшелерімен тәжірибе алмасула- Галина, Піралина Гүлжанат бо- күтілген нәтиженің орындалуы «ЕНПФ» филиала г.Алматы.
ры болды. латын. Олар өздерінің көшбас- – шараның оқу мақсатына қол
шылық қырларын танытып, жас жеткізгендігіне айқын дәлел. Представители министерств и
Шалқар аудандық кәсіподақ мамандарды коллаборативті Қатысушыларға берері көп ша- АО «ЕНПФ» даны обстоятель-
ұйымының төрайымы Махат Гүл- ортада мұғалім тұлғасы, сөйлеу раның алдағы уақытта масштабы ные ответы на все поступившие
зира, №5 мектеп-лицей директо- мәдениеті мен имидж, стиль өзгермек. вопросы по оплаты труда и пен-
ры Әбдіғапарова Әлия, осы білім мәселесін талқылатып, бірлесе сионного обеспечения.
беру ұйымы директорының бей- жұмыстандырды. Семинар ба- «Қазақстандық салалық
індік істер жөніндегі орынбасары рысында классикалық стильдегі білім және ғылым В завершении семинара со-
Боқаева Гүлжан көшбасшылыққа киімдердің сән үлгісі де, күн- стоялось награждение ветеранов
жету жолындағы қадам жасаған делікті жұмысқа лайық күндізгі қызметкерлері кәсіптік труда отрасли медалью «Еңбек
баспалдақтарына, өздері өткен жеңіл макияж жасау нұсқасы да одағының Ақтөбе облыстық данқы».
өткелдерге тоқталып, тыңдар- назарға ұсынылды.
ұйымы» ҚБ

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 42 (1246) 09/11/2018

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА ТОО «КАЗЦИНК» ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ПО ОБУЧЕНИЮ
В рамках рабочей поездки предста- ПРОФАКТИВА
вителей Федерации профсоюзов Рес­
публики Казахстан – руководителя профкома и администрации предприя- вращается работодателю в виде роста Обучение профсоюзно- структуры, обсуждались
отраслевого профсоюзного объедине- тия по обеспечению достойных условий прибыли через рост производительности го актива – важнейшая со- возможные пути повыше-
ния Жакыпова М.Х. – председателя труда и жизни работников, повышению труда, улучшения качества продукции ставляющая часть работы ния эффективности про-
ОО «Отраслевой профессиональный реальных доходов, участии трудящихся и повышение конкурентоспособности районной профсоюзной фсоюзной работы.
союз работников государственных, в управлении посредством создания ин- на рынке. организации, которое про-
банковских учреждений и обществен- ститута Производственных советов и водится с целью подготов- Были проведены прак­
ного обслуживания», Даулеталина С.Т. общественных технических инспекто- Корреспондент заводской много- ки профсоюзного актива тические занятия в
- председателя Комитета социально- ров в группе компаний. Рассказал о су- тиражки «Вестник Казцинка» взял быть готовыми защищать групп­ ах, ролевая игра
экономических отношений и социаль- ществующей на предприятиях Казцин- интервью у председателя Комитета социальные права членов «Вступай в профсоюз».
ного партнерства ФПРК в Восточно- ка программе по переквалификации социально-экономических отно- профсоюза в условиях ры- В заключение проведено
Казахстанскую область, 1 ноября 2018 и трудоустройству высвобождаемых шений и социального партнерства ночной экономики и но- анкетирование по итогам
года было организовано посещение работников, в связи с проводимой мо- ФПРК Даулеталина С.Т. и председате- вых производственных семинара, в ходе которо-
крупнейшего градообразующего пред- дернизацией и цифровизацией произ- ля ТОП «Профсоюзный центр ВКО» отношений. го выяснилось, насколько
приятия – ТОО «Казцинк». водственных циклов, системе льгот и Тулеубаева М.А. удалось участникам семи-
гарантий, мерах социальной поддерж- Работа по обучению нара усвоить тему, приоб-
Руководители отраслевых профобъ- ки работников, что в свою очередь воз- В целом, посещение предприятия профсоюзного актива рели ли они практические
единений посетили рабочие места, было познавательным и прошло пло- профсоюзных органи- навыки работы, помог ли
ознакомились с системой управления дотворно. заций района вопросам семинар в формировании
охраной труда на предприятии, рабо- трудового законодатель- взглядов участников.
той технических инспекторов, формами ства, охраны труда, кол-
стимулирования их работы. Во время лективно-договорных от- Проведен обучающий
встреч на рабочих местах ответили на ношений, осуществления семинар – тренинг для
вопросы по профсоюзной работе, разъ- организационно-уставной председателей профко-
яснили отдельные моменты Послания деятельности осуществля- мов на тему: «Имидж
Главы государства, а также ознакомили ется на основании плана профсоюзного лидера».
с итогами внеочередного съезда ФПРК. работы. В плане опре- Главная задача участни-
делены цели и задачи ков семинара – научиться
Специалисты ТОО «Казцинк» ознако- обучения, категории об- создавать свой имидж и
мили гостей с историей предприятия, учающихся, тематика се- уметь изменять его в со-
рассказали об объемах и номенклатуре минаров, периодичность ответствии с изменениями
выпускаемой продукции. Председатель проведения. действительности. Мето-
профкома Солдатов С.Ф. акцентировал дами достижения постав-
внимание гостей на взаимодействии В целях организаци- ленной цели стали дис-
онного укрепления про- куссии в малых группах,
В Астане состоялся семинар на тему: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ фсоюзов, дальнейшей индивидуальная работа,
«Практические вопросы организаци- ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ модернизации профсо- презентация, практиче-
онной деятельности областных, терри- юзного движения, повы- ские упражнения.
ториальных организаций профсоюза» АО «Национальные информационные науки, заполнения формы № 1 годового шения роли и авторитета
для специалистов по организационной, технологии». статистического отчета, наградах про- первичных профсоюзных В работе по обучению
кадровой работе и делопроизводству ап- фсоюзных и государственных органов, организаций, эффектив- профактива районная про-
паратов областных, территориальных Работники аппарата отраслевого подготовке и оформлении наградных ности их деятельности на фсоюзная организация
организаций Казахстанского отраслево- профсоюза рассказали участникам документов, об отчетах и выборах в базе гимназии№9 п. Оса- делает главный упор на
го профсоюза работников образования семинара о номенклатуре дел в про- Казахстанском отраслевом профсою- каровка проведен профсо- регулярную информиро-
и науки. Семинар открыла приветствен- фсоюзных органах, о видах, формах и зе работников образования и науки, о юзный урок на тему: ванность о действиях вы-
ным словом Майра Амантаева – пред- сроках отчетности членских органи- состоянии и мерах по повышению эф- шестоящих профсоюзных
седатель Казахстанского отраслевого заций в отраслевой Совет профсоюза, фективности информационной работы. «Стратегия и тактика органов по обеспечению
профессионального союза работников о статистической отчетности, о про- деятельности профсоюзов прав и интересов работ-
образования и науки. «Важным прио- фсоюзном членстве и профсоюзных Участники обсудили актуальные по защите человека тру- ников, о нормативно-пра-
ритетным направлением работы Отрас- органах в Казахстанском отраслевом вопросы и обменялись мнением с кол- да». Перед началом уро- вовых актах, регламен-
левого профсоюза является вопрос уси- профсоюзе работников образования и легами. ка участники заполнили тирующих деятельность
ления и укрепления организационной анкету, в которой указа- профсоюзов отрасли в
работы отраслевого профсоюза» - от- ли вопросы, возникшие в целом. Постоянно обнов-
метила в своем выступлении М.Т.Аман- процессе работы по Тру- ляется информация на
таева. Также она информировала участ- довому Кодексу РК, кото- профсоюзных стендах в
ников семинара об участии Отраслевого рые были обобщены и на школах, детских садах,
Совета профсоюза в нормотворческой все даны исчерпывающие внешкольных организаци-
деятельности по вопросам социально-э- ответы. В 34 профоргани- ях. Раздаются материалы
кономических отношений, социального зациях проведены подоб- « В помощь профсоюзно-
партнерства. ные профсоюзные уроки. му активу».
В ходе обсуждения высту-
Вопросы делопроизводства, особен- пающие отмечали, что за- Используя различные
ности подготовки документов на госу- дача профсоюзных коми- формы и методы руковод-
дарственном языке, кадровое делопро- тетов и их председателей ства первичными профсо-
изводство подробно осветила в своем - сделать все необходимое юзными организациями,
выступлении Шокаева Алма - Директор для того, чтобы рядовые проходят постоянные
департамента документационного обе- члены профсоюзов ре- встречи с рядовыми чле-
спечения и лингвистической поддержки ально почувствовали, что нами профсоюза, на этих
профсоюз есть, действует встречах дается оценка
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И и способен защитить ин- сложившейся обстановки
МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА тересы человека труда. в конкретном коллективе,
находятся пути совмест-
Территориальным объединением предприятий является коллективный г. Алматы- Исмагулова А.А и руководи- Проведен семинар-со- ного их решения.
профсоюзов «Профсоюзной центр договор. тель отдела социальной сферы аппарата вещание с профактивом
г.Алматы» совместно с Управлением акима Бостандыкского района Дыль- района на тему: «Моти­ Уделяется большое
государственной инспекции труда и Представитель ТОП «Профсоюзной дыбаева Д.Б. поддержали выступление вация профсоюзного внимание привлечению
миграции, Центром занятости горо- центр Алматы» Г.М. Саматокина в представителя ТОП «Профсоюзной членства». Цель данно- к профсоюзной работе
да, фондом «Даму» и Акиматом Бо- своём выступлении подчеркнула, что Центр г.Алматы» и обратили внимание го обучающего семина- молодежи, их обучению
стандыкского района города Алматы новый Трудовой кодекс предоставил присутствующих, что на предприятиях ра: определить из каких и созданию кадрового
30.10.2018 года проведено совещание необходимые полномочия и гарантии и в организациях где заключены коллек- элементов складывается резерва председателей
с предпринимателями, руководителями представителям работников, а имен- тивные трудовые договора социальные мотивация профсоюзно- профкомов школ.
частных школ и дошкольных учрежде- но профсоюзам. Для осуществления права и трудовые гарантии граждан со- го членства, поиск новых
ний района по вопросам реализации функций по защите прав и интересов блюдается в полном объеме в соответ- фактов и аргументов мо- Ж.Н.ШАЙКИН,
программы «Развитие продуктивной трудящихся создано правовое поле. ствии с законодательством. тивации профсоюзного председатель Осака-
занятости и массового предприни- Теперь главный вопрос оперативно членства. Задачей семи-
мательства». На совещании особое принять решение и выработать общую Выступившие на совещании предпри- нара стало выявление ровской районной
внимание было уделено вопросам со- стратегию по каждому предприятию и ниматели, руководители организаций наиболее сильных и сла- профсоюзной орга-
циальной защиты граждан, где одним организации. образования выразили свою готовность бых сторон профсоюзной низации работников
из гарантов социальной стабильности обсудить эти вопросы в коллективах
Инспектор Управления государ- и заключить коллективные договора. образования
ственной инспекции труда и миграции

8 КАЛЕЙДОСКОП 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 42 1246) 09/11/2018

СПОРТ БІЗДІҢ СЕРІГІМІЗ по проведенным урокам состо-
АТТЫ ЖОЛДАСТЫҚ КЕЗДЕСУ ялась в креативной форме - ре-
клама, стихотворное признание,
Елбасымыз Н. Ə. Назарбаевтың шынықтыру мұғалімдері спорттың ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ отзыв-благодарение об уроках с
Ұлттық рухани жаңғыру бағдар- əр түріне жетекшілік етті. Волей- СПЕЦИАЛИСТАМИ ГОРОДА различных позиций групп моло-
ламасын жүзеге асыра отырып, бол, баскетбол, дойбы, теннис, дых специалистов.
Астанамыздың 20 жылдығы, тоғызқұмалақ түрлері бойынша Методический кабинет отдела «Родители» (решение проблемной
Жарма ауданының 90 жылдығына командалар жарысқа түсті. образования г. Павлодара в СОШ ситуации «Добрый учитель - злой Ежегодно пополняются ряды
орай «Ақтайлақ би атындағы орта № 34 провел заседание клуба учитель» с презентацией и защи- педагогов молодыми специали-
мектебі» КММ-сі Аякөз қалалық Аякөз қалалық көпсалалы қазақ «ПроЛС». Приняли участие 95 той группами портрета учителя). стами. За последние 3 года в шко-
көпсалалы қазақ мектеп гимназия- мектеп гимназиясының ұстаздары- молодых специалистов учрежде- Не менее увлекательными были лы города прибыли 318 молодых
сының мұғалімдерін спорттың ның келу жолын Аякөз қалалық ний образования города. открытые уроки для молодых специалистов, что составляет 11%
əр түрінен жолдастық кездесуге əкімі қолдау көрсетіп, көлікпен учителей, где в роли учащихся от количества всех педагогов.
шақырды. Достық - адамдардың қамтамасыз еткен. Еліміздің осын- Участникам заседания клуба выступили молодые педагоги на
өзара жауапкершілігі мен қамқор- дай арқа сүйер азаматтары бол- представлен видео-интервью де- уроках русской литературы (об- В 2018 году пожелали рабо-
лығының, рухани жақындығының ғанға не жетсін. тей «Какими мы видим молодых новленное содержание, активные тать в учреждениях образования
белгісі. Нағыз достық адамға ша- учителей», психологами школы формы обучения) и физики (по- города 140 выпускников Пав-
быт беріп, өмірде кездесетін түрлі Спорттық ойындардың түрі- Кашкировой Жулдыз, Новой Оль- лиязычное обучение, технология лодарского Государственного
қиыншылықтарды бірге көтеруге нен сынға түскен ұстаздарымыз ге проведены психологические CLIL). Уроки провели Еленич педагогического университета,
жəрдемдеседі. Жарыстың басында жеңіске деген зор ынталарын тар- тренинги «Без маски» (создание Наталья победитель городской, Павлодарского Государственного
екі команда сапқа тұрып əнұраны- тысты ойындар барысында таныт- коллабаративной среды), «Цве- областной олимпиады учителей университета имени С. Торайгы-
мызды орындады. ты. Бұл спорттық жарыста достық ток в ладошках» (тренинг-релак- и Мендыбаев Жасулан обладатель рова, колледжей, в том числе 68
жеңді. сация). гран-при областного конкурса выпускников вузов.
Мектебіміздің директоры Е. Б. «Учитель года - 2017». Рефлексия
Канапьянов пен Аякөз қалалық Ұстаздардың жасаған ісін үлгі Интересной была работа в 35 % выпускников Павлодар-
көпсалалы қазақ мектеп гимнази- тұтып, спортпен айналысатын группах «Учителя», «Учащиеся», ского педагогического колледжа
ясының тəрбие ісінің меңгерушісі ұл-қыздарымыздың қатары көбейе имени Б.Ахметова по специаль-
М. А. Бекказина барлық спортқа берсін дегім келеді. Бұл бастама əлі ностям «Дошкольное воспита-
қатысушы мұғалімдерді құттықтап де жалғасын табады... ние», «Начальное образование»
сəттілік тіледі. Мектебіміздің дене пожелали работать в средних
БУЖЕЕВА Қаламқас, общеобразовательных школах и
Шығыс Қазақстан облысы дошкольных организациях об-
ластного центра. Музыкальные
ДРУЖЕСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ школы города пополнились 24
молодыми кадрами различных
специальностей. В учреждения
образования города прибывает
более 140 молодых специалистов.

НУРАХМЕТОВА Ш.С.,
и.о. зав. методкабинета

г.Павлодара

О ПРОФСОЮЗНОМ ЛИДЕРЕ ХОЧУ Я РАССКАЗАТЬ

В г. Алматы в рамках обмена уступали представителям спортив- Как сказал русский философ и турно-музыкальная композиция, Председатель нашего профкома,
профсоюзным опытом прошли ных учреждений. педагог Шелгунов Н.В.: «Жизнь посвященная открытию мемориала Пальцева Екатерина Кирилловна,
спортивные состязания между есть счастье только тогда, когда жертвам политических репрессий. смогла стать настоящим лидером
представителями первичных про- Напряженная борьба разгорелась человек может вполне и свобод- в коллективе. Случайных людей
фсоюзных организаций филиалов в финальных партиях по шашкам и но пользоваться своими силами в В школе действует спортивная на этих должностях просто не
ОО «Казахстанский отраслевой быстрым шахматам, где игрок ка- расширяющемся направлении, и секция для педагогов. Такая рабо- бывает. Если человека выбрали,
профсоюз работников культуры, ждой команды в упорной борьбе, самая полная и всесторонняя жизнь та дает результаты, которыми мы значит - он доказал свое неравно-
спорта, туризма и информации» поддерживаемый болельщиками, есть самая счастливая жизнь. А можем гордиться. За это время пе- душие к проблемам работников,
гг. Астаны и Алматы. выхватывал попеременно решаю- всесторонняя жизнь – только об- дагоги нашей школы участвовали стремление отстаивать их права.
щее очко, определившее победи- щественная». во всех спортивных учительских Такие качества как настойчивость,
В течение нескольких дней про- теля. соревнованиях. Занятие спортом целеустремленность, агитаторские
фсоюзные лидеры делились своими Общественная жизнь коллектива помогают сплотить коллектив, яв- и организаторские способности,
достижениями и перенимали навы- Итог озадачил судей, но обра- Средней школы №3 села Пионер- ляются средством оздоровления коммуникабельность и умение
ки в вопросах мотивации по при- довал абсолютно всех участни- ское яркая и насыщенная благода- сотрудников, предупреждения убеждать, необыкновенная ответ-
влечению в профсоюзные ряды и ков. Первенство в беге и шашках ря тесному сотрудничеству и вза- профессионального выгорания. ственность к порученному делу
улучшения условий труда и отдыха досталось команде г. Алматы, а в имопониманию администрации и сделали ее настоящим професси-
в рамках коллективного договора. армрестлинге и в быстрых шахма- профсоюзного комитета, председа- Профкомом был организован ряд оналом своего дела. За внешней
тах – астанинцам. Таким образом, телем которого уже 16 лет является поездок в столицу нашей Родины строгостью скрывается добрая,
«В здоровом теле – здоровый победила дружба. Пальцева Екатерина. Астану, в музей Первого Прези- отзывчивая душа. Екатерина Ки-
дух» - один из главных девизов дента и в ботанический сад в г. рилловна всегда с пониманием
работников культуры и спорта, Председатель Отраслевого проф- В нашем коллективе 71 человек. Темиртау. относится к проблемам коллег,
что и было продемонстрировано союза Светлана Иманкулова по- Вместе - мы единомышленники и помогает в трудной ситуации,
в состязаниях по бегу на дистан- здравила обе команды и вручила люди, горячо любящих свою шко- умеет словом и делом поддержать
ции - 50 м для женщин и 100 м памятные призы лучшим игрокам, лу и село. А члены профкома - все каждого. Она пользуется заслу-
для мужчин, армрестлинге и на- среди которых председатель про- люди ответственные, активные, женным уважением в коллективе
стольных видах игр – шашки и фкома ГККП «Столичный цирк» неравнодушные. учителей, учащихся и их родите-
быстрые шахматы. Анара Мусина, председатель про- лей. Все эти качества позволили
фкома РККП «Государственный У профсоюзной организации нашему лидеру стать победителем
Женская часть обеих команд казахский академический музы- есть хороший опыт. Сколько по- областного конкурса «Профсоюз-
продемонстрировала недюжинную кально-драматический театр им. лезных и важных дел на счету! Тут ный лидер».
силу, что особенно проявилось в К. Куанышбаева Зибагуль Карина, будни и праздники, свои традиции.
состязаниях по армрестлингу, при- председатель профкома ГККП Г.Ш. ТАРАСЮК,
чем члены первичек сферы куль- Спортивны комбинат «Даулет» Интересна и плодотворна жизнь зам. директора
туры (музеи, театры) ни в чем не Галия Аманжолова и другие. нашего коллектива: помощь вете-
ранам труда и чествование труже- по воспитательной работе
ников тыла, открытие мемориала СШ№3 с.Пионерское
жертвам политических репрессий,
активная работа по облагоражи- Карагандинская область
ванию школы и села. Никого не
оставила равнодушным литера-

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0042 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version