The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан кәсіподағы"

№ 14

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №14 1218) 20/04/2018

ÆÀҢÀ ÁÀÑÒÀÌÀËÀÐҒÀ ÆÎË ÀØÛËÄÛ ÊҮØ Á²Ð˲ÊÒÅ!
ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ –
18 сəуірде Павлодар қаласында «Қазақстан Мемлекеттік органдардың алдында маңы- ішкі еңбек нарығын қорғауға, халықты жұмыс-
электролиз зауыты» акционерлік қоғамында зды мəселелерді көтеру арқылы халықтың, пен қамтуға, азаматтардың еңбек құқықта- ÑÈËÀ!
«Нұр Отан» партиясы мен ҚР Кəсіподақтар соның ішінде əлеуметтік əлсіз топтардың мұң- рын қорғауға бағытталған басқа да азаматтық
федерациясы арасында Өзара ынтымақтастық мұқтажын іс жүзінде жəне тиімді шешу үшін қоғам институттарына қолдау көрсетеді. 18 апреля в Павлодаре состоялся
туралы меморандумға қол қою рəсімі өтті. біріккен жұмыстардың болашағы зор болмақ. Форум первичных профсоюзных
Партия мен Федерация ынтымақтастықты организаций Павлодарской области
Құжатқа «Нұр Отан» партиясы Төраға- Сонымен қатар, тараптар қазіргі заңнаманы нығайту мақсатында отандық, шетелдік жəне «Күш бірлікте! Вместе мы – сила!».
сының Бірінші орынбасары Мəулен жетілдіру бойынша ұсыныстар мен пікірлерді халықаралық ұйымдармен өзара табыс-
Əшімбаев жəне Қазақстан Республикасы əзірлеуге бірігіп қатысуға жəне оларды тиісті ты жəне жүйелі қарым-қатынас орнатуды В рамках Форума состоялась
Кəсіподақтар федерациясының Төрағасы мемлекеттік органдарға енгізуге, сондай-ақ, жоспарлайды. встреча Председателя Федерации
Бақытжан Əбдірайым қол қойды. нормативтік құқықтық актілердің жобасының профсоюзов РК Бақытжана Əбдірай-
қаралымына қатысуға келісті. ҚРКФ кəсіпорындарда ҚжЕҚ бойынша өн- ым с делегатами первичных органи-
Меморандум Қазақстан Республикасы Пре- дірістік кеңестерді құру жұмыстарын өзек- заций Павлодарской области.
зиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың əлеуметтік Меморандум өзара ақпарат алмасуды тендіреді. Өндірістік кеңестер 2016 жылдан
мемлекетті құру үшін ауқымды институцио- (талдау жəне анықтамалық материалдарды бастап Еңбек кодексімен енгізілген қоғамдық В работе Форума приняли участие
налдық реформаларды өткізуге жəне жаңғы- қосқанда) жəне «мемлекет – саяси партиялар бақылаудың жаңа құралы болып табылады. делегаты со всех первичных органи-
руға негізделген бағдарын қолдау негізінде – кəсіби одақтар» форматында əріптестік ме- заций области.
бекітілді. Əлеуметтік мемлекеттің басты құн- ханизмдерін əзірлеуді қарастырады. Осы іс-шара өткен «Қазақстан электролиз
дылығы адам болып табылады. Осы орайда зауытының» ұжымында 2,5 мыңнан астам Перед участниками выступил за-
қос тарап ішкі еңбек нарығын қорғау, халықты Тараптар Меморандумды жүзеге асыру ая- адам жұмыс істейді. Бұл орайда аталмыш меститель Председателя Федерации
жұмыспен қамту, азаматтарымыздың еңбек сында ғылыми-зерттеу, консалтингтік жəне еңбек ұжымының 100% кəсіподақ мүшелері профсоюзов РК Мухтар Тиникеев,
жəне əлеуметтік-экономикалық құқықтары сараптамалық жобаларды жүзеге асыруға болып табылатындығын атап өткен жөн. руководители горно-металлурги-
мен мүдделерін қорғау үшін партиялық жəне дайындығын жеткізді. Сондай-ақ, қоғамдық ческого профсоюза «Казпрофме-
қоғамдық бақылау жүргізу туралы келісті. бірлестіктер мен ұйымдарға, сонымен қатар, Баспасөз қызметі талл», профсоюза работников же-
лезнодорожного, автомобильного,
Тараптар мемлекеттік органдармен бірге КОММЕНТАРИЙ воздушного и водного транспор-
əлеуметтік сипатқа ие төтенше жағдайлар та и регионального профсоюза
мен еңбек дауларының алдын-алу жəне шешу Александр КЛИМЕНКО, председатель организации профсоюза АО «КазТрансОйл».
жүйесін əзірлеуге жəне жетілдіруге атсалысу- работников АО «Казахстанский электролизный завод»:
ды, еңбек дауларын шешуге тəжірибелі маман- С новыми задачами отраслевого
дар мен білікті сарапшыларды қатыстыруды – Безусловно, подписанный на нашем заводе Меморандум будет профсоюза работников государ-
жоспарлауда. служить одним из гарантов улучшения социального самочувствия ственных, банковских учреждений
работников всей промышленности Казахстана. Отрадно, что та- и общественного обслуживания оз-
«Нұр Отан» партиясы мен ҚРКФ еңбек кой важный документ был подписан именно на нашем заводе, где накомил его председатель Мирболат
ұжымдарындағы бастауыш партия ұйымдары- гарантии трудовому коллективу обеспечивает наш социально-от- Жақыпов.
ның жəне бастауыш кəсіподақ ұйымдарының ветственный работодатель и профсоюзный актив. Уверен, что
рөлін арттыру бойынша ұсыныстарды əзірлеу партия «Нур Отан» и Федерация профсоюзов РК приложат все С заключительным словом перед
туралы келісімге келді. силы по исполнению этого Меморандума. участниками выступил Председатель
Федерации профсоюзов РК Бақыт-
жан Əбдірайым, который отметил
знаком ФПРК «Кəсіподақтарға
сіңірген еңбегі үшін» нескольких
участников профсоюзного движения
Павлодарской области.

На сегодняшний день ФПРК уде-
ляет приоритетное внимание раз-
витию первичных профсоюзных
организаций.

Прошедший в г.Павлодар Форум
стал третьей крупной встречей ру-
ководства ФПРК с первичными ор-
ганизациями профсоюзов в текущем
году.

6 апреля в г.Костанай состоялся
масштабный Форум «Пять социаль-
ных инициатив. Социальные инно-
вации. Контуры будущего» органи-
зованного ФПРК, который собрал
260 руководителей и делегатов пер-
вичных профсоюзных организаций.

10 апреля в г. Астане прошел
Республиканский Форум председа-
телей первичных организаций ОО
«Казахстанский отраслевой про-
фессиональный союз работников
железнодорожного, автомобильного,
воздушного и водного транспорта»
«Сопричастность, Солидарность,
Созидание», участниками которого
стали 290 руководителей и делегатов
первичных организаций, локальных
профсоюзов и филиалов Отраслево-
го профсоюза.

До конца 2018 года ФПРК плани-
рует проведение Форумов первич-
ных организаций в других регионах
Казахстана.

Обращения делегатов Форума
читайте на второй странице

«Слово «первичкам».

2 СЛОВО «ПЕРВИЧКАМ»№ 14 1218) 20/04/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Уважаемые коллеги! Уважаемые участники Форума! Құрметті Форумға қатысушылар!
Қадірлі достар!
Мы с вами живем в эпоху гло- Деятельность первичной профсо-
бальных изменений. Бум техно- юзной организации обществен- Білім беру саласы мемлекет өр-
кениетінің ең бір салмақты, жау-
логий бросает нам новые вы- ного объединения «Локаль- апкершілігі мол, елдің ертеңіне
зовы: снижение преимуществ ный профессиональный союз зор сенім ұялататын, ұлттың
сырьевой модели экономики, работников юго-восточных ұлылығын ұлықтайтын ерекше
рост протекционизма в гло- структурных подразделений сала екені баршамызға мəлім.
бальной экономике, стреми- АО «КазТрансОйл» базы про-
тельное развитие цифрового и з в од с т в е н н о - т ех н и ч е с ко го Облыстағы білім беру са-
общества, развитие Индус- обеспечения и комплектации ласының кез-келген бағы-
тын алып қарасақ, республика
трии 4.0. - требуют от Казах- оборудования (БПТОиКО) көлемінде тек алдағы қатардан
стана молниеносной реакции на Послание Президента Республи- ғана көрінеді. Ғалым, мұғалім, сту-
происходящие в мире кардинальные ки Казахстан Нурсултана Абишевича дент, оқушы болсын өз ісін, ең басты-
изменения. Назарбаева поставило конкретные задачи, в числе которых сы, сапалы атқарады. Бұл орайда, өзіндік үлесін қосып келе
И в этом плане Дорожная карта по модернизации про- внимание к человеческому капиталу. жатқан кəсіптік одақтың орны бөлек деп түсінеміз.
фсоюзов на 2018-2019 годы доказывает, что общественная Профсоюзам в этом ключе отводится большое значение, об
жизнь человека труда, его социальное утверждение и моти- этом свидетельствует реальное возрождение профсоюзного 40 мыңнан астам мүшеден тұратын білім жəне ғылым қыз-
вация является государственным приоритетом, а профсоюзы движения, признание его полезности со стороны государства меткерлері кəсіптік одағының Павлодар облыстық ұйымында
как общественный и политический институт не потеряли и работодателей. 13 қалалық жəне аудандық, сонымен қатар 636 ірі бастауыш
своей мощи и влияния. В этом направлении формировался «Локальный профес- кəсіподақ ұйымдары қамтылған. Оның ішіне 2 жоғары оқу
Представляя сегодня многочисленную команду профсою- сиональный союз работников юго-восточных структурных орны кіреді.
за государственных служащих, и как руководитель филиала подразделений АО «КазТрансОйл».
Академии государственного управления при Президенте В ноябре 2016 года был создан наш Локальный профсоюз, Мен, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті
Республики Казахстан, которая сегодня занимает ключевую несмотря на широкую географическую разветвленность қызметкерлерінің бастауыш кəсіподақ ұйымын басқарып
позицию в реализации 7 реформы Стратегического плана (ПНУ - Павлодар, БПТОиКО – Павлодар, ЛПДС «Петер- келе жатқаныма биыл 5 жыл болды, бұл көп те, аз да уақыт
Казахстана до 2025 года, «Государственный сектор, как ли- фельд» - Петропавловск, КНУ - Караганда, ЖНУ - Жез- емес. Осы уақыт ішінде университет қызметкерлерінің кəсіп-
дер изменений», я ознакомилась с предлагаемыми правками казган, ШНУ - Шымкент, ВУОУ - Ушарал), в его состав одаққа деген көзқарастары күрт өзгергені байқалды. Оның
в проект Закона “О профсоюзах”, Устав ФПРК, Трудовой входит семь первичных профсоюзных организаций в том ең басты себебі – облыстық кəсіподақ ұйымның қызметіндегі
Кодекс и разработанную Дорожную карту модернизации числе и наша. модернизациялауды, жобалық менеджментті енгізу, құқықтық
ФПРК, которые запускают процесс совершенствования Наш профсоюз характеризует 100% членство работников білім беруді жаңа деңгейге көтеру сияқты өзгерістер болып
профсоюзного движения в стране. Компании и слаженное продуктивное взаимодействие пер- табылады.
В соответствии с программной статьей Президента Рес- вичных профсоюзных организаций на местах.
публики Казахстан «Рухани Жангыру» все наши принима- 100% - цифра не случайная. 27 декабря 2016 года впер- Университетіміздің қызметкерлері қатарына профессор-
емые решения должны быть прагматичными, т.е. эконо- вые был подписан Коллективный договор Работодателем и лық-оқытушы құрамынан басқа, əкімшілік-басқару қызметкер-
мически целесообразны и иметь долгосрочный эффект. профсоюзами – представителями работников Компании и, лері, кітапханашылар, шаруашылық қызметінің жұмыскерлері
Поэтому как член Ревизионной комиссии центрального естественно, все работники Компании присоединились к де кіреді. Ал олардың жұмыс жасау жағдайлары, еңбек жəне
комитета профсоюза работников государственных учреж- Коллективному договору, в том числе и БПТОиКО. Коллек- демалыс уақыттарының айырмашылығы, төлемақы тарифтары-
дений, банковских и организаций общественного сектора тивный договор объединил усилия Работодателя и проф- ның өзгеше болуы – жоғары оқу орындарының бір ерекшелігі.
некоторые нормы я бы хотела уточнить: союза с целью повышения социальной ответственности Профессордан бастап, күзетшімен аяқтаған ұжым мүддесін
1. В настоящее время отчисления локальных профсоюзов предприятия, улучшения условий труда и социальной қорғауда университет кəсіподағы кепілгер болуға тырысу керек.
на обеспечение деятельности ЦК производятся в размере поддержки работников, повышению производительности Мұндай жағдайда Ұжымдық шарттың жетік, мазмұнды болуы
10% от валового поступления средств. В то же время, в труда. маңызды. Биылғы қаңтар айында біз осындай ұжымдық шарт
соответствии со структурой расходов локальных профсо- В Компании созданы все условия по осуществлению жасап, оның жобасын дайындау кезінде облыстық кəсіподақ
юзов из 100% валового поступления профсоюзных взносов эффективных форм коллективно-договорных отношений. басшысы Наурызбаева Гүлбарам Əуезханқызы мен құқық
76% возвращается первичным организациям, в том числе Следует отметить, что суть этих отношений контролируется мəселелеріне жөніндегі мамандардан зор көмек алдық. Оның
денежные средства 60% + нематерильные блага в виде и вносятся изменения по мере их необходимости. алдындағы шартқа қарағанда, бұл құжатта қызметкерлердің
путевок, благотворительной помощи и т.д. Если посчитать По условиям Коллективного договора создана Комиссия көптеген мүдделері мен еңбек жағдайларын жақсарту шарттары
отчисления от суммы, оставшейся в распоряжении локаль- по контролю за выполнением настоящего коллективного ескерілді. Атап айтсақ:
ного профсоюза, то они составят 24%. договора.
2. Мы знаем, что заработная плата по стране диффе- По истечению одного года Комиссией проведен анализ 1. Семей полигонынан зардап шеккен азаматтарға 5-15 күн
ренцирована. В отраслевой структуре наиболее высокая выполнения Коллективного договора, на основании кото- аралығында қосымша демалыс берілді;
номинальная заработная плата отмечена в финансовой рого внесены существенные изменения и дополнения. Так,
и страховой деятельности – 315,3 тыс. тенге (в 2,1 раза например, по инициативе профсоюза Работодателем было 2. Химиялық жəне басқа зиянды заттармен жұмыс жасай-
превышает среднереспубликанский уровень), в научной организовано бесплатное питание (горячие обеды) рабочему тын қызметкерлердің төлемақысына қосылатын ай сайынғы
и технической деятельности – 253,2 (в 1,7 раза), в сфере персоналу и инженерно-техническим рабочим на производ- үстеме пайыздары жоғарылады;
информации и связи – 222,4 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере стве. Семь позиций, направленных на улучшение труда и
промышленности – 202,3 тыс. тенге (в 1,3 раза), в сфере социальную поддержку, в настоящее время обсуждаются в 3. Кəсіподақ мүшелеріне туыстарының қайтыс болуына,
строительства – 184,9 тыс. тенге (в 1,2 раз). Самый низкий трудовых коллективах. балаларының үйленулеріне жəне т.с.с. жағдайларға байланыс-
уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, Все решения и изменения по организации производства ты 3 күндік еңбек ақысының сақталуымен берілетін болды.
лесном и рыбном хозяйстве– 88,3 тыс. тенге на 41,1% ниже принимаются с учетом мнения работников.
среднего показателя по республике. Направления деятельности профсоюза: материальная по- Жаңа ұжымдық шарт қабылдау алдында, оны жоғары оқу
3. Профсоюзные лидеры сегодня должны стать провай- мощь, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные орнымыздың Байқау кеңесінде (Наблюдательный советте)
дерами перемен. Однако любые изменения должны начи- мероприятия, адресная благотворительная помощь реали- қарастырған болатынбыз, осы жерде Байқау кеңесі мүшесі
наться с себя. Есть отличный пример совместного проекта зуется молодежью, их активной жизненной позицией. болып келетін Гүлбарам Əуезханқызына шарттың қабылда-
Агентства РК по делам государственной службы и противо- Молодежное крыло - это перспектива развития проф- уына таға да өзінің басқарушылық ықпалын тигізгені үшін
действия коррупции и Академии государственного управ- союзного движения. Мы считаем, что это важно – участие алғыс білдіреміз.
ления при Президенте РК ««Өзгерістерді өзіңнен баста». молодежи, этот опыт формирует их гражданскую позицию.
4. Одним из основных предназначений профсоюза яв- Есть еще одно направление работы профсоюза, о котором Шартта қарастырылған кəсіподақ комитетінің рөлін де айта
ляется реагирование на обращения государственных ор- хотелось бы сегодня поделиться – это функционирование кеткен жөн. Жұмыстан шығару (босату), қызметкерге тəртіптік
ганов и государственных служащих. Мы должны строить Производственного совета по безопасности и охране труда. жаза қолдану, сыйақыларды немесе ай сайынғы үстемелерді
«Слышащее государство» и профсоюзы должны стать Все мы знаем условия его формирования, я лично представ- азайту кəсіподақ келісімінсіз қабылданбайды. Сонымен қатар,
«Слышащими профсоюзами». Однако мы неоднократно ляю работников и являюсь техническим инспектором по кəсіподақ төрайымы ретінде қызметкерлердің құқықтарына
задавали вопрос, даже депутатам Парламента РК по вы- охране труда БПТОиКО. байланысты комиссиялар құрамына енгізеді.
плате пособий на оздоровление техническому персоналу Технический инспектор по охране труда участвует во
государственных органов, но он так и не решен до насто- всех видах проверок состояния условий и охраны труда на Университет кəсіподақ комитеті жұмысының тағы бір
ящего времени. рабочих местах нашего объекта. Все замечания и предложе- ерекшелігі – оқу орнымызда Шаруашылық департаментінің
5. Предлагаю организовать разъяснительную работу сре- ния вносятся в журнал, затем совместно разрабатываются қарамағында техникалық қауіпсіздік жұмыстары бойынша
ди руководителей по созданию первичных профсоюзных меры, направленные на улучшение состояния безопасности екі инженер бар, жұмысқа қабылдау алдында жəне жылына
организаций в банковских учреждениях, Агентстве РК по и охраны труда. 1 рет құрылымдық басшыларымен, жұмыскерлермен арнайы
делам государственной службы и противодействию кор- Успех деятельности профсоюза обеспечивается слажен- оқулар жүргізеді жəне де үнемі құзыретті органдар тексеру
рупции (бонусная форма оплаты труда), Министерствах ной работой всех участников производственного процесса, жасап отырады. Техникалық инспектор жұмысының жүйелі
юстиции, труда и социальной защиты населения. желанием слышать друг друга и делать все для укрепления өтуінің нəтижесінде, былтырғы жылы гаражда, жүргізушілер
и улучшения коллективно-договорных отношений. демалыс бөлмесінде жөндеу жасалып, еден жуушылардың
Гульнара ИСЕНОВА, жұмыс кестесі өзгертілді, видеобақылау жүйесі орнатылды.
член Президиума ОО «Локальный профсоюз Марат АПАЕВ, Осы бағыттағы жұмыстардың тиімді жүргізілуіне облыстық
председатель первичной профсоюзной организации кəсіподақ ұйымы ұйымдастырған семинарлар өз септігін
работников государственных, банковских Локального профсоюза БПТОиКО, начальник участка тигізсе керек.
учреждений и организаций общественного
переработки и транспортировки грузов Осыдан 2-3 жыл бұрын кəсіподақ ұйымы мүшелерінің көбі
обслуживания Павлодарской области» 50-ден асқан адамдар болса, бүгін қатарымызда жастар саны
да көбейіп келеді. Олардың барлығы қоғамдық жұмыстарда
белсенділік танытқан, жанарлары жанып тұрған азаматтар.
Бұл бағытта облыстық кəсіподақ ұйымымен бірлесіп атқарып
келе жатқан жұмыстарымыз көп.

Гүлнара МУСАНОВА,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің

бастауыш кəсіподақ ұйымының төрайымы

Печатается в сокращении

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] АКБ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 3

№ 14 (1218) 20/04/2018

Встреча с профактивом Қазақстан Жазушылар Одағы және Кәсіподақтар федерациясы
первичных и цеховых арасындағы Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды
организаций Павлодарского
филиала КАЗМУНАЙГАЗПРОФ 2018 жылғы 13 сәуірде Астана ұйымын құру қарастырылған. Осы­
қаласында Қазақстан Жазушылар ған орай меморандум шы­ғарм­ а­
Ширится и набирает силу профсоюзное одағы және Қазақстан Республикасы шылық адамдарының әлеуметтік-
движение в Республике Казахстан. Большое Кәсіподақтар федерациясы арас­ ын­ экономикалық және еңбек құқықтары
значение профсоюзов, глубокое понимание дағы Ынтымақтастық туралы мемо- мен мүдделерін қорғау жүйесін дамы-
их роли в гражданском обществе демонстри- рандумға қол қою рәсімі өтті. туды, өзара байланыс пен құрылымды
руют ключевые отрасли экономики, в том әріптестікті қамтамасыз етуді көздей-
числе и в нефтегазовой отрасли, ведущие Құжатқа Федерация атынан Төраға- ді. Екі бірлестік арасындағы әріптес­
компании страны. сы Бақытжан Әбдірайым және Қа- тіктің негізгі бағыттары Қазақстан
зақстан Жазушылар одағы атынан Рес­публикасының заңнамасын жетіл-
17 апреля текущего года в Павлодарском Төрағасы Ұлықбек Есдәулет қол қой- діру туралы ұсыныстарды, құқықтық
нефтехимическом заводе и Павлодарском ды. Бүгінде кәсіподақтардың еліміз- мәдениетті нығайтуға бағытталған
нефтепроводном управлении АО «КазТранс­ дегі еңбеккерлердің құқығын, тәуел- бағдарламалар мен жобаларды бір-
Ойл» состоялись встречи Султана Калиева, сіздігі мен заңды мүдделерін қорғау, лесіп әзірлеу болды.
председателя Казахстанского отраслево- құқықтық мәдениет құру бағдары Ел-
го профсоюза нефтегазового комплекса с басымыздың «Қазақстан – 2050», «Ұлт Сондай-ақ, Федерация тарапынан
проф­активом, председателями первичных и жоспары – 100 нақты қадам», «Рухани зейнеткер жасына жеткен Қазақстан
цеховых организаций локальных профсою- жаңғыру» бағдарламаларында қойған Жазушылар одағының мүшелері үшін
зов «Нефтепереработчик» и юго-восточных міндеттермен үндес болып келеді. кәсіподақ шипажайларына жеңіл-
структурных подразделений АО «КазТран- дікпен жолдама бөлу мәселесі қарас­
сОйл», на которых обсуждались актуальные Меморандум аясында Қазақстан тырылып, қолдау тапты.
вопросы модернизации профсоюзного дви- Жазушылар одағында кәсіподақ
жения, даны разъяснения основных положе-
ний Пяти социальных инициатив Президента Әз-Наурыз мейрамына арналған ауқымды іс-шара өтті
страны от 05 марта 2018 года.
2018 жылдың 14 сəуірінде Оңтүстік Қазақ­ гінің Ташкенттік кеңесінің төрағасы Ахмедов Б.Маханбетова марапатталды.
В первой половине дня на встрече с завод- стан облысы, Қазығұрт ауданы, Ұлы шаңырақ Сайфулла Норманович, Жамбыл, Қызылорда, Сонымен бірге, “Үздік техникалық инспек-
чанами Калиев С. проинформировал профак- кешенінде ОҚО Кəсіподақтар ұйымдарының Алматы облыстарының жəне Алматы қаласы-
тив о деятельности отраслевого профсоюза ұйымдастыруымен “Наурыз мейрамы” атты ның кəсіподақ орталықтары қатысты. торы” номинациясымен “Түркістан – Су”
КАЗМУНАЙГАЗПРОФ по реализации до- мерекелік іс- шарасы өтті. мемл­ екеттік коммуналдық шаруашылығы
рожной карты Федерации профсоюзов РК, Мерекелік шара аясында Қазақстан Рес­ өндірістік-техникалық бөлімінің инженері
об основных итогах работы прошедшего IX Іс-шараға Қазақстан Республикасының публикасы Кəсіподақтар федерациясының Б.Бекбаева, “Үздік бастауыш кəсіподақ ұйымы”
Пленума Центрального Совета, развитии Кəсіподақтар федерациясының Төраға орын- “Кəсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін” бел- номинациясымен Сайрам аудандық “Үйге əлеу­
системы социального партнерства и коллек- басары М.Тоғжанов, салалық білім жəне ғылым гісімен “Өрлеу” біліктілікті арттырудың ұлт- меттік қызмет көрсету” мекемесінің бастауыш
тивно-договорного процесса, принимаемых қызметкерлері кəсіподағының төрайымы тық орталығының бастауыш кəсіподақ ұйымы- кəсіподақ ұйымының төрайымы Д.Бабаханова,
мерах по укреплению организационных ря- М.Амантаева, Химия, мұнай-химия жəне өн- ның төрайымы Г. Айберова, Қазығұрт ауданы “Еңбек династиясы” номинациясымен педагог-
дов и внутрисоюзной дисциплины, об ак- дірістік тектес салалары қызметкерлерінің са- Шарапхана ауыл округінің əкімі орынбасары тар əулеті, əулеттің жалпы педогогикалық өтілі
туальности активного участия первичных лалық кəсіподағының төрағасы К.Пірімқұлы, Т.Ақберген, “ЛТД Тұрмыс” ЖШС директо- 708 жылы бар М.Каримкулов, “Үздік ұжымдық
организаций в общенациональной дискуссии бастауыш кəсіподақ ұйымдары, жергілікті ры Ғ.Садыбеков, сонымен қатар, Қазақстан шарт” номинациясымен “Петро Қазақстан Ойл
о месте и роли профсоюзов в казахстанском мемлекеттік органдар жəне депутаттар, еңбек Рес­пуб­ликасы Кəсіподақтар федерациясының Продактс” ЖШС-нің кəсіподақ комитетінің
обществе, объявленной в текущем году Фе- ардагерлері, кəсіпкерлер қатысты. Арнайы қо- “Құрмет Грамотасымен” “ЯНС” ЖШС-нің бас­ төрағасы А.Аухин марапатталды.
дерацией профсоюзов Республик Казахстан. нақ болып Өзбекстан Республикасының Мем- тауыш кəсіподақ ұйымының төраға орынбасары
лекеттік мекемелері қызметкерлерінің кəсіподақ Н.Əбдіраимов, “Фиркан” ЖШС-нің директоры Іс-шара барысында ұлттық ойындар, қол­өнер
На встрече выступила Татьяна Васькина, кеңесінің төрағасы Абдумухтаров Ануаржан Б.Айдагараев, ОҚО бейнелеу-өнер мұражайы- шеберлерінің, кітаптар жəне ҚР Кəсіпо­ дақт­ ар
председатель локального профсоюза «Не- Акрамжанович, кəсіподақ ұйымдары бірлесті- ның бастауыш кəсіподақ ұйымының төрайымы федерациясына қарасты 8 шипажайл­ ард­ ың көр-
фтепереработчик», которая отметила важ- мелері өткізіліп, концертпен аяқталды.
ность модернизации профсоюзов отрасли,
укрепления единства рядов, повышения роли Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес - бүгінгі күн талабы
и ответственности профсоюзов всех уровней
за укрепление социального партнерства и 2018 жылы Батыс Қазақстан облысы- жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің сету қызметкерлерінің салалық кәсіподағы-
коллективно-договорных отношений. На ның Кәсіподақтар орталығының ұйымдас­ Батыс Қазақстан облысы бойынша депар- ның төрайымы Айгүл Есекенова «Халық­
встрече были заданы вопросы, связанные с тыруымен «Нұр Отан» ғимаратында ҚР тамент басшысының орынбасары Аманқос аралық стандарттар саласындағы сыбайлас
обучением профактива, перспективой раз- Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас Жұбаныш, Батыс Қазақстан облыстық жемқорлықтың алдын-алу және мемлекеттік
вития профсоюзного движения в отрасли, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігімен кәсіподақтар орталығының төрағасы Ербол қызметшілердің этикаға жат мінез-құлқы
состоялся обмен мнениями и опытом работы біріккен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мә- Салықов және облыстық салалық кәсіподақ туралы» тақырыбына баяндама жасады.
председателей цеховых организаций. дениетті қалыптастырудағы еңбек ұжымда- ұйымдарының төрағалары, төрайымдары,
рының рөлі» тақырыбында жиын өтті. мамандары қатысты. Жиналыс қатысушылардың құзыретті
Во второй половине дня Калиев С. посе- өкілдерге сұрақ қою, ой-пікір алмасуымен
тил Павлодарское нефтепроводное управ- Аталған шараға Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облыстық Мемлекеттік, аяқталды.
ление АО «КазТрансОйл», онакомился с Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас банк мекемелері және қоғамдық қызмет көр-
полным циклом производственного процес- Батыс Қазақстан облысы
са по транспортировке нефти на головной
нефтеперекачивающей станции «Павлодар». «Қауіпсіз еңбек» облыстық бағдарламасы талданды

Затем состоялась его встреча с профсоюз- 2018 жылы Батыс Қазақстан облысының ту Жол картасын және оны іске асыру ша- мәселелер бойынша өзара іс-қимылды қам­
ным активом, председателями первичных Кәсіподақтар орталығында облыстық кәсіп­ раларын бекіту туралы, «Қауіпсіз еңбек» тамасыз ету жөніндегі ұсыныстар кеңінен
организаций локального профсоюза работ- одақтардың Үйлестіру кеңесінің кезекті облыстық бағдарламасы жөнінде, аймақтық талқыланды.
ников юго-восточных структурных подраз- отырысы өтті. бұқаралық ақпарат құралдарында кәсіп­
делений АО «КазТрансОйл». На встрече одақ ұйымдарының қызметін ақпараттық Нәтижесінде Жол картасы бекітіліп, кәсіп­
также были обсуждены итоги работы про- Отырыста Үйлестіру кеңесінің құрамы, қамтамасыз ету себептерін қалыптастыру, одақ ұйымдарының ақпараттық жұмысын
шедшего IX Пленума Центрального Совета, 2018-2019 жылдарға арналған облыс­тық бұқаралық ақпарат құралдарымен барлық күшейту ұсынылды.
актуальные вопросы укрепления социально- аумақтық кәсіподақтар бірлестігін жаңғыр­
го партнерства и коллективно-договорных
отношений, внутрисоюзной дисциплины,
особенности принятых документов Феде-
рации профсоюзов РК по модернизации
профсоюзных структур.

На встрече выступила Нелли Пфейфер,
председатель объединенного профкома, ко-
торая информировала об основных измене-
ниях в Уставе и новых подходах в работе
локального профсоюза. Большой интерес
участников встречи вызвал опыт работы
первичной профсоюзной организации базы
производственно-технического обеспечения
и комплектации оборудования (БПТОиКО), с
которым поделился председатель профкома
Апаев М.С.

4 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 14 (1218) 20/04/2018

Елбасының бес әлеуметтік бастамасын Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
түсіндіру жұмыстары жалғасуда университетінде сайлау өтті

Елбасы Н.Назарбаевтың «Президенттің калық факультеті деканының орынбасары, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңір- 100 делегаттың 89 қатысты. Кезектен
бес әлеуметтік бастамасы» атты Үндеуін техника ғылымдарының магистрі Тарас лік мемлекеттік университеті бастауыш тыс сайлау конференциясының жұмысы
облыс тұрғындары арасында түсіндіру, Ибраимов бар. кәсіподақ ұйымында бұрынғы төрайым- салалық кәсіподақтың Жарғысына сәй-
талқылау мақсатында құрылған ақпарат- ның өз еркімен жұмыстан кетуіне байла- кес жүргізілді. Конференция барысында
тық топ мүшелері Әйтеке би ауданының Әйтеке би ауданының Ақкөл, Аралтоғай нысты кезектен тыс сайлау конференциясы Айнұр Жолдас көпшіліктің ашық дауы-
тұрғындарымен кездесті. және Әйке ауылдарының тұрғындарымен болды. Конференция жұмысы облыстық сымен бастауыш кәсіподақ ұйымының
кездесулер өткізіліп, топ мүшелері еліміздің білім және ғылым қызметкерлері кәсіп­ төрайымы болып сайланды.
Топ құрамында «Ақтөбе облысының ин- жүйелі жаңғырудағы 10 басым бағытын одағының төрайымы Р.Серікованың қа-
дустриалды-инновациялық даму басқар- жүзеге асыруды қамтамасыз ететін біре- тысуымен өтті. Конференцияға сайланған Ақтөбе облысы
масы» ММ-нің бөлім басшысы Алмагүл гей бағдарламалық құжаттағы 10 міндетті
Андакулова, «Мемлекеттік, банк меке- және тұтас еліміздің әлеуметтік жағдайын Ұжымдық шарт – тұрақтылық кепілі
мелері және қоғамдық қызмет көрсету жақсартатын ең маңызды жайттарды ай-
қызметкерлерінің салалық кәсіподағы» қын көрсеткен бес әлеуметтік бастаманың Ағымдағы жылы Мемлекеттік, банк ме- рымен таныстырып өтті.
Ақтөбе облыстық филиалының төрайымы маңызды тұстарын түсіндіріп, тұрғындар- кемелері және қоғамдық қызмет көрсету Осы іс-шарада облыстық кәсіподақ ко-
Мухтарита Сағындықова, тарих ғылымда- дың сауалдарына жауап берді. қызметкерлерінің Қызылорда облыстық
рының докторы, профессор Самат Есқалиев салалық кәсіподағының ұйымдастыруымен митетінің заңгері Інжу Жүсіпалиева еңбек
және Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ техни- Ақтөбе облысы «Еңбек заңдылығының сақталуы» атты заңдылықтары туралы баяндама жасады.
семинар өткізілді. Семинарға бастауыш Еңбек кодексінің тармақтарына ұжымдық
Кәсіподақ мүшелері су тасқынынан зардап кәсіподақ ұйымдарының төрағалары, шарт, жұмысқа қабылдау, сынақ мерзімі,
шеккендерге көмек көрсетті кәсіподақ мүшелері қатысты. еңбек демалысын беру, кепілдіктер мен
өтемақы төлемдері, берілетін жеңілдік-
Шығыс Қазақстан облысында жария- дықорған аумақтық ұйымы және еншілес Семинарды Мемлекеттік, банк меке- тер туралы тоқталып, ашып түсіндіре
ланған төтенше жағдайға байланысты бү- аудандық, қалалық комитеттер Үндеуге қол- мелері және қоғамдық қызмет көрсету отырып, практика жүзінде көп кездесетін
гінгі таңда республиканың жер-жерінен дау білдірді. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» қызметкерлерінің Қызылорда облыстық сұрақтарға тоқталып өтті.
тасқын судан зардап шеккен тұрғындарға демекші, айтып келмейтін апаттан зардап салалық кәсіподағының төрағасы Арлан
көмек көрсетілуде. шеккен шығысқазақстандық ұстаздарға Елемесов ашып, кәсіподақ жаңалықта- С.ТҰРСЫНБАЕВА,
қол ұшын созу мақсатында Талдықорған Қызылорда облысы
Осы ретте, білім және ғылым қызметкер- аумақтық, аудандық және қалалық кәсіподақ
лері кәсіподағы Шығыс Қазақстан облыстық ұйымдарының қызметкерлері ынтымақта-
ұйымы табиғи апаттан зардап шеккен білім стық танытып, игі шарадан шет қалмай,
саласындағы қызметкерлерге көмек көрсе- әріптестеріне қайырымдылық көмек ретінде
туге шақырып, Үндеу жариялаған болатын. біркүндік жалақысын аударды.

Қай кезде де елдегі береке-бірлікке, игі Алматы облысы
істерге ұйытқы болып жүретін білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағы Тал-

Ана алдында құрмет...

Ғалымның хаты өлмейді Жуырда аудандық білім және ғылым Айгүл Дүйсенова, мәдени-демалыс орта-
қызм­ еткерлері кәсіподағының ұйымда- лығының директоры Жанар Бисенгалиева
Павлодар облысы Ақсу қаласының ғылыми еңбектер жарық көрді, үш докторды, стыруымен Қ.Сәтбаев атындағы мектепте және «Ақтілеу» әжелер ансамбілінің же-
Қ.Шүлембаев атындағы мектепте академик 20-дан аса ғылым кандидаттарды дайындады. «Мейірімділік мұзарты» атты қоғамға ең- текшісі, ардагер ұстаз Майра Нурмакова
Қатыршат Шүлембаевтың 81 жылдығына бек сіңіріп жүрген басшы әйел-аналарға қатысты.
орай «Дін және зайырлылық - бір қоғам» Павлодар қаласы Конфессияаралық қа- арналған сезімге толы мазмұнды шара өтті.
атты дөңгелек үстел отырысы өткізілді. рым-қатынастарды талдау және дамыту Аудандық білім және ғылым қызмет-
Сондай-ақ, жас мамандардың арасында өт- орталығының директоры Г.Раздықова, ака- Шара қонағы ретінде ауданда ұзақ керлері кәсіподағының төрайымы Ләйла
кен Шүлембаев оқуларының қорытындысы демиктің қарындасы Рымкеш Шапағатқызы жылдар абыройлы қызмет істеп, құрметке Дінбаянқызы қонақтарға және көрермен-
жарияланды. мен жұбайы, ҚазССР үздігі, педагогикалық бөленіп жүрген аудан әкімінің орынбаса- дерге алғысын айтып, шараны қорытын-
еңбек ардагері Ізбасар Усинов, мектеп бас- ры Люция Жұбаншқалиева, Оян ауылдық дылады.
Философия ғылымдарының докторы, про- шысы Амангелді Ержанов дөңгелек үстелдің округінің әкімі Гүлжан Мухамбетқалиева,
фессор, ҚР Әлеуметтік ғылымдар академия- құрметті қонақтары ретінде танылды және аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы А.СЕЙТМУХАНОВА,
сының академигі Қатыршат Шүлембаевтың қала мектептерінің жас мамандары қатысты. Тасқала ауданы
Қазақстанның ғылым мен мәдениетін дамы-
туға қосқан үлесі зор. Оның жетекшілігімен Жас мамандар арасында өткен қалалық Мұғалімдерге берілген мүмкіндік
халықаралық дәрежеде белгілі, Орталық Шүлембаев оқулары қорытындыланды.
Азия аймағында теңдесі жоқ Қазақстан фило- Қ.Шүлембаев оқуларына қатысушылар сер- Ақтөбе облысының білім және ғылым қы- ерекшелігі радонды минералды суы болып
софия мектебі қанатын жайды. Қ. Шүлембаев тификаттармен және үздік деп саналған 5 зметкерлері кәсіподақ ұйымы кәсіподақ мү- табылады. Ем-шаралары да осыған сай, негізгі
Қазақстандағы Әлеуметтік ғылымдар акаде- жұмыс дипломдармен марапатталды. шелерінің денсаулығына үлкен көңіл бөлуде. басымдық тірек-қимыл жүйесінің ауруларын
миясының негізін салушы әрі вице-прези- Бұл орайда облыстың бір топ мұғалімдері об- емдеуге беріледі. Сондай-ақ, радон суы арқылы
денті болды. Оның қаламынан 150-ден астам Ануар ШАРИПОВ, лыстық кәсіподақ есебінен санаторлық-курорт- жүргізілетін ем-дом сүйек-буын, жүрек-қан
Ақсу қаласы тық мекемелерде дем алуға мүмкіндік алып, тамырлары ауруларынан зардап шегіп жүр-
көктемгі каникул күндері суы шипа, ауасы ем гендерге де пайдалы екені даусыз. Бұл жерде
«Меркі» шипажайына тегін жолдамамен дем барлық жағдай жасалған, мекеме қызметкер-
алып келді. лері де емделушілерге мейірбандық танытып,
ем алуда көмектерін аямайды.
Шипажай тау арасына, Меркі өзенінің
жағасында қоныс тепкендіктен табиғаты Зинаида МҰХАНОВА,
көркем, ауасы таза, суы шипалы. Оның басты Ақтөбе облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ОТРАСЛЬ 5

№ 14 (1218) 20/04/2018

НА ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ молодым работникам в повышении общеобра-
В профсоюзе работников образования города Петропавловска состоялось расширенное заседание зовательного уровня, добивается создания необ-
Совета с председателями профсоюзных комитетов школ и дошкольных учреждений. ходимых условий для успешного совмещения
учебы с работой, соблюдения администраци-
Были даны статистические данные на начало зовать в работе Юридическую страницу респу- жизни казахстанцев, а это одно из основных ей установленных льгот для обучающихся без
года, подведены итоги работы первого квартала, бликанской газеты «Білімді ел-Образованная условий конкурентоспособности нации. Самым отрыва от производства, принимает участие
озвучены цели и задачи, стоящие перед проф­ страна», которую ведет заместитель председа- актуальным наряду с оплатой труда является в отборе и направлении молодых членов ПО
активом образования. Председатель горкома теля Казахстанского отраслевого профсоюза вопрос обеспечения жильем, нерешенность на учебу. Готовит предложения о выделении
профсоюза ознакомила участников совещания работников образования и науки, член Обще- которого и недоступность банковских креди- средств на проведение работы среди молодежи,
с информацией о том, что в январе делегация ственного Совета МОН РК В.Ф. Беженаров. тов из-за низкой зарплаты ведут к кадровому решения их социальных проблем, следит за
профактива СКО во главе с Э.Е.Нуракаевым голоду, демографической ситуации и неста- своевременным и правильным использованием
принимали участие в Республиканском форуме Остро поставлен вопрос о качестве рабо- бильности молодых семей. утвержденных на эти цели финансовых средств.
«Профсоюзы на пути реформ и обновления». ты профорганизаций. Работники профсоюзов Способствует организации культурно-массо-
На форуме была поставлена цель - реформиро- должны быть социально активными и юриди- Не снимается с повестки дня вопрос повы- вых, спортивных мероприятий и поездок вы-
вание, обновление профсоюза, создание такого чески грамотными. Не секрет, что от качеств шения оплаты труда учителей. В соответствии ходного дня.
общественного института, который способен профсоюзного лидера зависит настрой проф­ с Посланием «Новые возможности развития в
поднимать и решать проблемы социально-эко- кома, позитивный настрой и единство всего условиях Четвертой промышленной револю- Молодежи до 35 лет в нашей профсоюзной
коллектива. В связи с активным ростом членов ции» принято решение о повышении на 30% организации - 30 человек или 50% коллекти-
ва. Членами Молодежного совета проводятся
номических отношений и социального партнер- в организациях был отмечен положительный должностного оклада учителей, ведущих в клас- встречи-диспуты, библиотечные уроки, турни-
ства, т.е. о том, что в век новых технологий, в опыт коллег - И.Н.Плотниковой - ГДЮЦВР, сах с обновленным содержанием учебных про- ры знатоков, встречи, вечера, а также различные
эпоху экономических и социальных изменений Т.В.Змановской-КШИ-1, А.Н.Максютовой- грамм. Снижение налоговой ставки до 10 раз, познавательные мероприятия.
профсоюзы должны определить свой путь в лицей «Білім-инновация», Г. Ш.Канафиной – до 1% окажет положительный эффект для тех,
соответствии с новыми целями и задачами. СШ №20, Г.И.Уточенко-ГОРОО. Это результат кто имеет относительно низкий размер заработ- Работа Молодежного совета постоянно со-
их грамотной системной работы, когда люди ви- ной платы и получает не более 25 МРП. Эта вершенствуется, а проводимые мероприятия
Отмечена сравнительно новая форма рабо- дят и знают о деятельности своего профсоюза, мера коснется, к примеру, многих работников способствуют дальнейшему воспитанию мо-
ты - национальная дискуссия «О роли и месте верят в него. Говоря про активность лидеров. детских дошкольных организаций образования, лодежи».
профсоюзов в современный период», иниции- а вместе с ними и их профорганизаций, было социальных педагогов, психологов, лаборантов,
рованная Федерацией. где были задействованы сообщено, что горкомом профсоюза ведется делопроизводителей. Инга Николаевна – опытный председатель
все каналы, в том числе ресурсы и потенци- Рейтинг деятельности членских организаций. профкома. У нее за плечами - опыт работы руко-
ал социальных сетей. Бақытжан Әбдірайым В нем отражаются все мероприятия по линии О том, как, реализуется молодежная по- водителя школы, который, безусловно, помогает
сообщил о «Дорожной карте» модернизации профсоюза и отмечается участие организаций. литика в первичных организациях рассказал ей собрать команду единомышленников, уме-
Федерации профсоюзов. Результат будет подведен по итогам года, а пока председатель профкома ГДЮЦВР (городской ние убеждать людей. А вот у Улжан Асетовны
были названы лидирующие организации и те, детско-юношеский центр воспитательной ра- Хасен, председателя ПК СШ № 2, этого багажа
Председатель собрания ознакомила с доку- кому стоит активизироваться. Были выделены боты) И.Н. Плотникова: «Работа профсоюзного пока еще нет. Но у нее есть большое желание
ментом «Дорожная карта», которая должна ко- основные критерии рейтинга – своевремен- комитета «Гармония» среди молодежи носит быть лидером, помогать тем, кто рядом, и это
ренным образом модернизировать деятельность ность, соответствие тематике, а также массо- систематический и целенаправленный харак- является ее сильной стороной.
Федерации профсоюзов, а вместе с ней и все вость проводимого мероприятия. тер, и направлена на формирование у молодежи
профсоюзное движение в стране. высокого патриотического сознания, чувства «Профсоюз для меня – это, прежде всего,
Также одной из поставленных в Дорожной верности своему Отечеству, уважения к исто- внимание к людям. Это очень дисциплинирует,
В связи с этим было отмечено, что обкомом карте целей - активизация присутствия проф­ рии государства, его символике, традициям го- ведь надо все успеть и никого не забыть. Работа
профсоюза СКО и далее горкомом на своих союзов в информационном поле страны. Для товности к выполнению гражданского долга в Профсоюзе – это ещё и ответственность не
уровнях также разработаны планы по реализа- повышения авторитета и имиджа профсоюза и конституционных обязанностей по защите только за себя, но и за того, кто рядом. Члены
ции Дорожной карты модернизации Федерации создаются официальные страницы в социаль- интересов Родины. моего профкома считают, что профсоюзная ор-
профсоюзов РК на 2018-19 годы. ных сетях, привлекаются блогеры и обществен- ганизация в школе – это средство социальной
ные лидеры. На Форуме в Астане был оглашен Молодежный совет работает в соответствии защиты работников образования, это орган,
Основными направлениями работы является результат мониторинга по сотрудничеству про- с планом работы, утвержденным на заседании который осуществляет контроль над улучше-
активизация социального партнерства. Соци- фсоюзов со СМИ. профсоюзного комитета, осуществляет свою нием условий труда, делает их комфортнее.
альное партнерство является приоритетным деятельность на основе Положения и коорди- Ежегодно в наш коллектив вливается большое
направлением для регулирования социальных В этом направлении горкомом проделана нирует молодежную политику. Целью создания количество молодых специалистов. Поэтому
и трудовых отношений, поэтому надо это на- определенная работа по привлечению первич- совета является: защита прав и законных инте- нами был создан Молодежный совет, целью ко-
правление сделать максимально открытым, до- ных организаций к информированию о своей ресов молодежи в области труда, быта и отдыха; торого является, в первую очередь, вовлечение
ступным. В этом плане был отмечен отчет по деятельности. Была сделана рассылка об от- обеспечение необходимых условий труда и быта молодых специалистов в профсоюзную работу
социальному партнерству, проведенный в СШ крытии страницы горкома в социальной сети молодежи; оказание помощи семьям в воспи- и уменьшение оттока молодых кадров. Что ещё
№43 (Директор Р.С.Саркен, председатель ПК «Facebook», где рекомендовано было также заре- тании детей; вовлечение молодежи в занятия немаловажно - это обучение лидерским каче-
- Л.В.Шнакенберг). Обе стороны доложили о гистрироваться для своевременного получения физической культурой, спортом и туризмом. ствам, сплачивание коллектива, чтобы молодой
проделанной работе, выполненных пунктах кол- и обмена информацией о своей деятельности. член Профсоюза почувствовал заботу о себе,
лективного договора, были высказаны замеча- Названы статьи, опубликованные в республикан- Работа Молодежного совета подчинена целям получил возможность отстаивать свои интересы
ния, поставлены вопросы, даны обоснованные ских газетах о деятельности горкома. содействия развитию молодежных организаций путем активного участия в работе профсоюзных
ответы. С.Макишева напомнила слушателям, и объединений, в профессиональной подготовке органов, а не остался стоять пассивно в сто-
что такие отчеты повсеместно должны войти На совещании было отмечено, что примером и трудоустройстве, культурному и духовному ронке. Наш молодежный совет осуществляет
в систему работы по социальному партнерству. открытости, готовности вести диалог для проф­ развитию, утверждению здорового образа жиз- не только педагогическую деятельность, но и
актива и рядовых членов профсоюза может ни молодежи. Изучает и вносит в коллективный организует и проводит праздничные меропри-
Запланировано создание единой системы служить наш председатель Казахстанского от- договор предложения по улучшению условий ятия по утверждённому плану.
правового всеобуча. раслевого профсоюза работников образования труда молодежи.
и науки Майра Амантаева. Ее интервью или Одно из важных направлений работы в на-
Подчеркнута актуальность и высокая необхо- диалоги, опубликованные в газетах «Казах- Профсоюзный комитет обязуется информи- шей школе – это инклюзивное образование.
димость правового всеобуча. Она подкреплена станская правда», «Қазақстан кәсіподағы», на ровать молодых педагогических сотрудников Поэтому детям с особыми образовательными
количеством и характером обращений, посту- странице Facebook затрагивают и поясняют при трудоустройстве о преимуществах всту- потребностями уделяется большое внимание.
пающих к нам. Юристы обкома, профцентра все вопросы, проблемы в образовании, которые пления в Казахстанский отраслевой профессио- Для них силами молодых учителей организуют-
либо обращения за разъяснением в МОН РК волнуют нас каждодневно. Важным, считает нальный союз работников образования и науки. ся масштабные мероприятия, а именно «Мас-
дают возможность получения правильного, за- Майра Тургановна, что все Пять инициатив леница» и «Жулдызай». И тех детей, которые
конодательно подкрепленного ответа. На сове- Президента направлены на повышение качества Совет способствует социальной адаптации обучаются на дому, тоже не оставляем один на
щании были приведены примеры из практики. молодежи на производстве, современному про- один с проблемами, а окружаем особой заботой
требующие разъяснения. фессиональному обучению. Оказывает помощь и вниманием.

В связи с этим было рекомендовано исполь- Участвовали в городской зимней спартакиа-
де; организовали игру КВН между стажерами и
педагогами – наставниками. Провели празднич-
ный концерт, посвящённый Международному
Женскому дню, для педагогического коллек-
тива. Планируем создание школьного театра.

Нами был создан чат для более быстрого
общения и вовлечения наших педагогов –
наставников в общее информационное поле.
Учителя-наставники обучают нас, молодых,
методикам учебного предмета, а молодые вов-
лекают их в мир IT-технологий.

В перспективе развития нашей профоргани-
зации стоит отметить, что еще одним важным
аспектом будет создание и обмен опытом че-
рез скайп-включение с молодежными советами
Профсоюза города, области и Республики;

Участники совещания отметили практиче-
скую направленность проведенного мероприя­
тия и поддержали принятые решения.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 14 (1218) 20/04/2018

Тілге құрмет - Жас келсе, іске! Жарыстың бірінші күні студенттер арасын- филиалы «Нұр Отан» партиясымен бірлесіп
елге құрмет дағы қыздар волейболынан топтық кезең кез- дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан «Кәсіп­
Алматы «Парасат» кәсіподағы мен Ал- десулері өтті. Жарысқа 9 команда қатысты. Топ одақ таңдауы - тұрақтылық» атты форумда
Білім және ғылым қызметкерлері салалық маты аймақтық ректорлар Кеңесі бірлесіп ішінен үздік болып ҚазМемҚызПУ қыздары жүзеге асырылды.
кәсіподағының Әулиекөл аудандық ұйымы дәстүрлі өткізіліп келе жатқан Алматы қа- жеңіске жетті.
аудандық білім бөлімімен бірлесіп «Қазақ- ласы оқу орындарының қызметкерлері мен Алуа ИСАЕВА,
шаңыз қалай, әріптес?» атты дәстүрлі шараны студенттері арасындағы ХІІІ Спартакиа- Жарыстарда жеңіске жеткен қатысушы- Алматы облысы
ұйымдастырды. дасының салтанатты ашылуы Абылай хан ларды марапаттау рәсімі Алматы қаласының
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
Жарысқа орыс және аралас тілді мектептер- мен әлем тілдері университетінің қабырға-
ден он бір үміткер қатысты. Сайыс нәтижесінде сында өтті.
бірінші орынды Н.Островский атындағы орта
мектебінің мұғалімі Ангелина Эйзенбраун, Биылғы жылы ХІІІ Спартакиада Қа-
екінші жүлдені Б.Кенжетаев атындағы орта зақстан Республикасы Астана қаласының
мектебінің ұстазы Екатерина Саламахина, 20 жылдығына арналған. Қатысушылар
С.Баймағамбетов атындағы мектеп-гимна- шағын футбол, волейбол, үстел теннисі,
зияның бастауыш сынып мұғалімі Надежда тоғызқұмалақ және шахмат сияқты спорт
Кених және И.Сьянов атындағы орта мектебінің түрлері бойынша күш сынаспақ.
ағылшын тілінің мұғалімі Ирина Соколова
үшінші орынды иеленді. Спартакиаданы Алматы «Парасат»
кәсіпо­ дағының төрағасы Данат Жанатай-
№121 Құсмұрын орта мектебінің музыка ұлы ашты. Данат Жанатайұлы өз сөзінде
пәнінің мұғалімі Ирина Суворова және жарыстарды өткізудің негізгі мақсаты оқу
Ш.Шаяхметов атындағы орта мектебінің тәр­ орындарының қызметкерлері мен студент-
бие­шісі Кирмасова Мария «Көрермен көза­ теріне салауатты өмір салтын насихаттау,
йымы» номинациясына ие болды. дене шынықтыру мен спорттың бұқара-
лығын арттыру екенін айтып, спартакиада
А.БЕКМАҒАМБЕТОВА, қатысушыларына жеңіс тіледі.
Әулиекөл ауданы
Үздіктердің үздігі Салауатты өмір салтын
Кәсіподақ мүше- анықталды ұстану жолында
леріне арналған
фитнес орталығы Осы жылы Еңбекшіқазақ ауданы Көктөбе орта мектебінің Ағымдағы жылы М.Мәметова Жарыстың қорытындысы бойын-
базасында «Жылдың үздік мұғалімі - 2018» аудандық бай- атындағы орта мектептің бастауыш ша ең белсенді ойыншы Бибигүл
ашылды қауы өткізілді. Аталмыш шараға салалық білім және ғылым кәсіподақ ұйымының төрағасы Бектелеуова арнайы сыйлықпен ма-
қызметкерлері кәсіподағының Алматы облыстық ұйымы- Жасұлан Умаровтың ұйымдасты- рапатталды.
2018 жылы аудандық филиалдың баста- ның Еңбекшіқазақ аудандық филиалы қолдау көрсетті. руымен мектеп қызметкерлері ара-
масымен Тереңкөл ауылы Оқушылар үйінің сында «Веселые старты» ойыны Батыс Қазақстан облысы
спорт залында кәсіподақ мүшелеріне арналған Аудандық байқау алдын-ала белгіленген ережемен өткізілді. Мектеп ұжымынан «На-
фитнес орталығы ашылды. Фитнес орталықты жүргізілді. Байқауға аудандық білім бөлімінің басшысы чалка» бастауыш сынып командасы,
ашу салтанаты Качир ауданы білім беру Бәтес Аманова, кәсіподақ ұйымының аудандық фили- «Дружба» орта буында сабақ беретін
бөлімінің басшысы Ж.Билялова мен Песчан алы төрағасы Серік Надырбаев, аудандық білім бөлімі мұғалімдер командасы және «До-
№2 жалпы орта білім беру мектебінің директо- басшысының орынбасары Асел Молдосбаева, әдісте- стық» атты техникалық қызметкерлер
ры, аудандық маслихаттың депутаты, аудандық мелік кабинет меңгерушісі Айжан Тортаева, әдіскерлер командасы қатысты.
және облыстық жарыстардың жүлдегері мен Айжан Бухарова, Толқын Нусупбаева, Динара Бөлек, Зура
жеңімпазы Н.Әліповаға ұсынылды. Тультаева, Қайрат Аукен төрелік етті. Дене шынықтыру пәнінің мұғалім-
дері Мұзаппар Танатов, Жақсылық
Бұл іс-шараға мектеп директорлары, мектеп- Осы байқауға ауданның 80-нен аса мектебінен ірік- Байбеков жарысқа төрелік етті. Жа-
ке дейінгі және мектептен тыс ұйымдардың теліп шыққан, өз істерінің нақ шебері саналатын 50-ге рыс соңында командалар және оның
басшылары, білім беру бөлімінің қызметкер- жуық мұғалім қатысты. Байқау басында аудандық білім мүшелері грамота мен естелік сый-
лері, Качир ауданының бастауыш кәсіподақ бөлімінің басшысы Б.Аманова құттықтау сөз сөйлеп, қа- лықтарға ие болды.
ұйымдарының төрағалары мен мүшелері, тысушыларға сәттілік тіледі.
«Самал» ССО, Оқушылар үйінің ұжымдары
қатысты. Қазылар алқасының шешіміне сәйкес І орынды - Бөлек
батыр атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдеби-
Бұл күні барлық тілек білдірушілерге фит- еті пәнінің мұғалімі Жанар Манкеева иеленіп, облыстық
нес орталығының жетекшісі, «Самал» ССО көлемде өтетін байқауға жолдама алды. II орынды -
директоры Қымбат Дусембайқызы шынықты- О.Жандосов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен
ру жаттығуларын өткізді. Ал дене шынықтыру әдебиеті пәнінің мұғалімі Фарида Ашимова, М.Ломоносов
нұсқаушылары спорттық байқаулар өткізіп, атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапат- мұғалімі Жанар Култанова иеленді. III орын -Қабылов
талды. Алдағы уақытта кәсіподақ мүшелері атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Бекзат
аптасына екі рет қажетті спорт құралдарымен Алиев, Масақ орта мектебінің ағылшын тілінің мұғалімі
және жаттығу құрылғысымен жабдықталған Захидам Асанова, А.Жексембеков атындағы орта мек-
фитнес орталығына бара алады. тебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Гулнур
Түменбаева, Азат орталау мектебінің бастауыш сынып
А. АРЫНОВА, мұғалімі Гулинур Ниязова иеленді. Шара соңында жүлделі
Павлодар облысы орын алған барлық қатысушыларға мақтау қағаздары мен
ақшалай сыйлықтар табысталды.

Алматы облысы

Халық дәстүрі -
асыл қазына

Жуырда Ақтөбе облысы Шалқар қаласы
№6 жалпы орта білім беретін мектебінің
мемлекеттік қызметкерлер арасында «Сыр­
ласайық, жеңеше» атты келіндер сайысы
өтті. Қатысушылар байқау шарттары бой-
ынша алдымен өздерін таныстырып өтті.
Сәні мен салтанаты жарасқан келіндер
сайысында қазылар алқасын ақ жаулықты
әжелер құрады. Қазақ келіндерінің инабат-
тылығын көрсеткен бұл байқаудың, әсіресе,
жастар үшін тағылымы мол болды. Сайыс
соңында үздік деп танылған келіндер түрлі
аталымдар бойынша марапатталып, оларға
сый-сияпаттар табыс етілді.

Әсемгүл ЕРИШОВА,
Ақтөбе облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 14 (1218) 20/04/2018

Молодежь – профессионализм и лидерство

В рамках реализации профсоюзного проекта «Молодежь – профессионализм
и лидерство», который стал победителем областного конкурса Костанайской
областной профсоюзной организации работников образования и науки, прошла
учеба молодых лидеров Федоровского района «От призвания к признанию».
Одной из основных целей реализации проекта является формирование структу-
ры молодых лидеров в образовательной среде.

Проявили заботу и внимание Со словами приветствия выс­
тупила заведующая РМК Елена
Двадцать три пенсионера Донского живут далеко, а выйти из дома в ма­ Осипова. Она отметила, что в Мастер – класс «Что такое станно повторяет Глава нашего
ГОКа посетили председатель проф­ газин старикам не позволяют болезни своем Послании народу Казах­ НОУ и как подготовить победи­ государства. Именно вам пред­
союзного комитета Донского ГОКа ‒ значит, нужно найти добровольцев стана «Третья модернизация теля» провела М.А. Велиханова, стоит решать задачи модерни­
Раушан Бекмуханова и председа­ для этого. Одну старушку некому Казахстана: глобальная конку­ учитель КГУ «Банновская сред­ зации страны, отвечать на вызо­
тель Совета ветеранов предприятия купать ‒ и это тоже в Совете ветера­ рентоспособность» Лидер нации няя школа», на «счету» которой вы времени» - отметила Гулим
Наталья Латыпова. Не просто подарить нов взяли «на карандаш», на момент Н.А.Назарбаев одним из прио­ победители и призеры област­ Сальмен, методист отдела обра­
подарки, но и взять на заметку проб­- подготовки материала, добровольцы ритетов определил улучшение ных и республиканских этапов зования, подводя итоги работы.
лемы и нужды. Ведь, что нужно в ста­ уже нашлись ‒ работницы лаборато­ качества человеческого капитала: НОУ. Участникам были пред­
рости, если здоровье подводит? Ком­ рии охраны окружающей среды вы­ «Прежде всего, должна измениться ставлены работы и выступления Мы ожидаем от реализации
фортные условия и общение. Одино­ звались помочь. Кое-кому требуется роль системы образования. Наша учащихся, занявшие 2 место в проекта формирования структу­
чес­тво для стариков ‒ очень страшно. помощь в уборке дома. Очень много задача – сделать образование цен­ Республиканском конкурсе науч­ ры молодых лидеров, имеющ­ их
звонков поступает в Совет ветеранов тральным звеном новой модели ных проектов «Зерде» и 2 место высокую мотивацию в граждан­
В юбилейный для предприятия год, по поводу очистки дворов от снега, а с экономического роста» и данный в VII региональной научно-прак­ ском, личностном и профессио­
а Донскому ГОКу в этом году испол­ наступлением паводкового периода и проект направлен на реализацию тической конференции им. Дау­ нальном становлении, способ­
няется 80 лет, профсоюзный комитет подготовке дренажных канавок. Заяв­ поставленных задач. летбаева Т.Е. Молодые педагоги ных работать в команде и вести
счел очень важным посетить всех тех ки распределяются по цехам Донского активно задавали вопросы, об­ за собой. Мы уверены, что раз­
пенсионеров, кто много лет отдал ГОКа, некоторые цехи не ждут заявок Для знакомства и сплочения менивались мнениями. В ходе витие социального партнерства,
предприятию, напрямую причастен ‒ сами звонят и спрашивают, не нуж­ был организован тренинг, который обсуждения участники проекта консолидация усилий профсо­
к его рекордам и производственным на ли одиноким старикам помощь. блестяще провела Ксения Санни­ высоко оценили данный проект и юзной организации работников
достижениям, но по болезни не может кова – молодой психолог из КГУ предложили создать центр НОУ, образования и социального пар­
участвовать в общественной жизни ‒ Всего в Совете ветеранов Донско­ «Пешковская средняя школа». который сможет осуществить со­ тнера в лице отдела образования,
Совета ветеранов предприятия. го ГОКа более тысячи пенсионеров, провождение их проектов педа­ будет способствовать совершен­
‒ рассказывает председатель профсо­ Затем перед участниками выс­ гогами-наставниками. ствованию деятельности по ра­
Первая в списке ‒ Александра юзной организации ДГОКа Раушан тупила председатель профсоюз­ боте с молодыми кадрами.
Гербертовна Зайцева. Худенькая ста­ Бекмуханова. ‒ Мы стараемся мак­ ной организации работников об­ «Я уверена, что участие в этом
рушка с белой сединой, Александра симально охватить заботой старшее разования Марина Велиханова. проекте, станет «стартом» для Исполком профсоюзной
Гербертовна более сорока лет прора­ поколение, на каждый праздник они Она рассказала о целях, основных многих из вас, позволит выйти организации работников
ботала поваром-кондитером в отделе получают денежные и продуктовые направлениях и этапах реализа­ на новый этап профессиональ­ образования Федоровского
рабочего снабжения Донского ГОКа, подарки, они активные участники ции проекта. ного мастерства. «Молодежь –
была и бригадиром поваров. Многие общественной жизни ‒ и в спортив­ будущее страны» об этом неу­ района, Костанайской
помнят ее идеальную выпечку. Сей­ ных, и в культурных мероприятиях. Воодушевившись и зарядив­ области
час тетя Саша не выходит из дома, Но тех, кто сейчас слаб и немощен, шись положительными эмоциями,
тем ценнее для нее каждый гость, тем мы очень хотели навестить сами, не участники проекта приступили к
важнее общение. для галочки, что пришел, отдал пода­ реализации образовательной части
рок и ушел, а узнать, что им нужно, программы. Коучинг «Современ­
Как рассказывает председатель с какими бытовыми проблемами они ный урок в рамках обновления
Совета ветеранов, у одной бабушки сталкиваются, и понять, что мы со содержания образования» прове­
большой расход памперсов ‒ значит, своей стороны можем сделать, чтобы ла методист отдела образования
нужно оказывать материальную по­ улучшить условия их жизни. Надежда Шестак. Педагоги рабо­
мощь не один раз в год, а два. Сле­ тали в группах, активно обсуждали
дующие пенсионеры одиноки, дети и выполняли задания, отстаивали
свою позицию.
Открытое первенство области по боксу
В ходе групповой работы «Что­
бы быть успешным мне надо ….»
участники обсудили, какие они
видят проблемы в реализации
своих планов, в какой помощи
нуждаются. Это позволит внести
корректировки и сделать следу­
ющий этап проекта наиболее эф­
фективным.

Дух соперничества и спортивный азарт

Для студентов высших учебных за­ лийского индустриально-аграрного В целях популяризации фи­ Соревнования по игровым ви­ отличный заряд бодрости и хо­
ведений и организаций технического колледжа, высшего Кызылординско­ зической культуры среди орга­ дам спорта проводились в команд­ рошего настроения.
и профессионального образования го медицинского колледжа, Кызылор­ низаций образования города, ном зачете по круговой системе.
при поддержке профсоюзного коми­ динского гуманитарно-экономического а также пропаганды здорово­ Всего в соревнованиях приня­
тета студентов Кызылординского го­ колледжа, Казалинского гуманитар­ го образа жизни и выявления Дух соперничества и спортив­ ло участие более 150 человек. По
сударственного университета имени но-технического колледжа и других лучших спортсменов города ный азарт царил на протяжении окончании соревнований победи­
Коркыт Ата, организовано открытое учебных заведений. на базе общеобразовательной всех соревнований. тели и призеры были награждены
первенство по боксу. Соревнование школы №19 была проведена грамотами и ценными призами.
приурочено к 20-летию со дня полу­ По итогам соревнований по различ­ городская спартакиада среди Зрители дружно поддерживали
чения статуса государственного уни­ ным весовым категориям 1 место заня­ членов профсоюза работников всех участников соревнований. Г.Ж.ИЛЬЯСОВА
верситета. ли 7 студентов, серебряными призера­ образования по баскетболу, во­ Участники и зрители получили
ми стали 6 студентов и 3 места заняли лейболу, настольному теннису,
В соревновании приняли участие 8 студентов. шахматам, тоғызкумалаку.
14 команд 87 студентов. 37 из которых
студенты КГУ имени Коркыт Ата. Шакизат КАРАТАЙУЛЫ, Спартакиада была организова­
Команды Кызылординского государ­ председатель профкома Кызыл­ на Сатпаевской городской орга­
ственного университета имени Коркыт низацией профсоюза работников
Ата, университета «Болашак», Шие­ ординского государственного образования и ГУ «Отделом об­
университета имени Коркыт Ата разования г. Сатпаев».

В соревнованиях приняли уча­
стие 4 сборных команды по реги­
онам «Север» (ОШ №15, 16, 2),
«Юг» (гимназия им. Сейфулли­
на, ОШ №25, ОШ №19), «Запад»
(школа – гимназия №1, ОШ №3,
ОШ №14, ОШ №27), «Восток»
(ш-л №4, ОШ №5, 7,10, 12).

8 № 14 1218) 20/04/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Құрметті Гүлнар АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ! ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10%

Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар федерациясы ҚРКФ Государственная лицензия №17015122 выдана 28.08.2017г.
Төрағасының кеңесшісі Гүлнар Амангелдіқызын туған күнімен Коммунальным государственным учреждением «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного
шын жүректен құттықтайды!
развития города Алматы» Акимата города Алматы
Сіздің бойыңызда көшбасшылық қасиетпен қатар қарапайым-
дылық пен мейірімділік ерекше үйлесімділікпен кездеседі. Əрдайым
осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай, табыс-
тан табысқа жете беріңіз.

Алғашқы еңбек жолыңызды заңгер қызметінен бастап бүгін-
гі таңға дейін еліміздегі еңбек адамының игілігі үшін тыңбай
еңбек етіп келесіз. Сіздің қажымас күш-жігеріңіз бен қайтпас
қайсарлығыңыз кəсіподақ қызметіне адалдық дегеннің жарқын
үлгісі болып табылады.

Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға
ырыс байлығын тілейміз.

Ізгі ниетпен,
ҚР Кəсіподақтар федерациясы

Құрметті Мирболат ХАБИҰЛЫ!

Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар федерациясы «Мемле-
кеттік, банк мекемелері жəне қоғамдық қызмет көрсету қызмет-
керлерінің салалық кəсіподағы» ҚБ төрағасы Мирболат Хабиұлын
туған күнімен шын жүректен құттықтайды!

Бүгінге дейін Сіздің бастамаңызбен бірқатар жұмыстар атқа-
рылды. Сіздің жетістіктеріңіз бен жеңістеріңіз мемлекеттік
марапаттарға ие болды. Еліміздің кəсіподақ қозғалысын дамыту
жəне нығайту жолында атқарып жатқан ерен еңбегіңіз баршаға
аян.

Бір кезде мемлекеттік қызмет жолын таңдау арқылы Сіз бүгінге
дейін мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық дамуына, азамат-
тарымыздың құқығын қорғауда баға жетпес еңбек сіңіріп келесіз.
Сіздің Президент Əкімшілігіндегі жұмыс тəжірибеңіз жас буын
үшін көп жылға бағдаршам болып табылатындығы анық.

Осындай айтулы күні Сізге зор денсаулық, жанұяңызға амандық
тілейміз.

Ізгі ниетпен,
ҚР Кəсіподақтар федерациясы

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0014 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version