The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

"Қазақстан Кәсіподағы"

№20

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №20 1224) 01/06/2018

КӘСІПОДАҚТЫҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ В Варшаве
МЕКТЕБІНДЕ ОҚЫТУ БАСТАЛДЫ проШЁЛ конгресс

2018 жылғы 28 мамырда Ақтауда Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы мен Әлеуметтік Всепольского
өзара ықпалдастық және коммуникациялар орталығы бірлесе отырып, Кәсіподақтың көшбасшылық союза профсоюзов
мектебі жобасын іске қосты.
(OPZZ)
Бірегей жоба қадамын Маңғыстау облысында жасады. Өңірдегі «Бүгін бірінші модуль бойынша оқытуды бастадық. Барлығы алты
25 кəсіподақтың басшысы алты айлық оқыту курсын «Кəсіподақ модуль болмақ. Жобаны Маңғыстау өңірінде бастаудың себебі де жоқ 24-25 мая в г. Варшаве
көшбасшысы: бір адым алда» тақырыбындағы модульден бастады. емес. Маңғыстаулық кəсіподақ мүшелері елге білгір əрі мықты ма- прошёл 9-й Конгресс
мандар ретінде танымал» - деп Əлеуметтік Всепольского союза
Қазақстан Республикасы Кəсіподақтар өзара ықпалдастық жəне коммуникациялар профсоюзов (OPZZ).
федерациясы Төрағасының орынбасары орталығының бас директоры Ербол Исмаилов В рамках конгресса
Ерлан Сайыров Мектептің тұсауке- атап өтті. состоялись выступле-
серінде: «Қазір дүниежүзіндегі барлық ния Президента OPZZ
кəсіподақтар өзгерістерге бейімделуге Кəсіподақ көшбасшылары алты айдың барысын- Яна Гуз, Генерального
талпынып, заман талабына сай білім да кəсіподақтық менеджмент, əлеуметтік-еңбек Секретаря МКП Луки
алуға ұмтылады. Біз де əлемдік тренд- қатынастарын реттеу, коммуникациялар, қаржы Висентини, руководи-
терден қалмауға тырысамыз. Бүгін, міне, жəне заңдық сауаттылық, қызметкерлерді басқа- теля Фонда Фридриха
Əлеуметтік өзара ықпалдастық жəне ру, дау-дамайларды шешу саласындағы заманауи Эберта в Польше
коммуникациялар орталығымен бірлесіп, құралдарды игереді. Келесі топ Астана қаласында Кнута Дефлефсена.
Кəсіподақтың көшбасшылық мектебін құрылып, оқуын үстіміздегі жылдың маусым ай-
аштық. Осы жоба еліміздегі кəсіподақтарды дамыту ісіне сүбелі ында бастайтын болады. Участники форума обсудили
үлес қосады деген ойдамыз» - деп атап өтті. программу действий Всеполь-
Кəсіподақтың көшбасшылық мектебі - кəсіподақ қызметкерлерінің Кəсіподақтың көшбасшылық мектебі ҚР Кəсіподақтар федерациясы ского союза профсоюзов на
кəсіби деңгейін, олардың елдің тұрақты дамуына үлесін арттыруға мен Əлеуметтік өзара ықпалдастық жəне коммуникациялар орталығының 2018-2022 и провели дискус-
бағытталған Қазақстандағы алғашқы кешенді білім беру жобасы. бастауыш кəсіподақ ұйымдарымен, аумақтық жəне салалық кəсіподақ бір- сионную панель «Будущее
лестіктерімен ұзақ мерзімді ынтымақтастығы аясында құрылды. Труда».

ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН! 66349«ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ» ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ Участие в работе Конгресса
от Казахстана приняли Пред-
«ҚАЗАҚСТАН КƏСІПОДАҒЫ» седатель ФПРК Бақытжан
Əбдірайым и председатель
ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ Профсоюзного центра Се-
2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАЛАДЫ. веро-Казахстанской области
Ерик Нуракаев.
Тел/факс: 8(717-2) 20-21-15 менеджер
По информации www.opzz.
org.pl, OPZZ был создан в
1984 году. Он независим от
любой политической партии
Польши.

OPZZ представлен на мест-
ном уровне во всех 16 реги-
онах, а также в большинстве
районов. OPZZ определяет
свою политику самостоятель-
но и демократически через
свой Конгресс, Совет и Пре-
зидиум.

Конгресс определяет общую
политику OPZZ. Он проводит-
ся каждые четыре года и в нем
принимают участие делегаты
от всех профсоюзов OPZZ. Он
избирает Президента OPZZ и
Председателя Службы. По-
следний Конгресс состоялся
в Варшаве в мае 2014 года.

Пресс-служба

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ№ 20 1224) 01/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Встреча с лидерами профсоюзов в Актау

В г. Актау 23 мая 2018 года состоялись республики.
встречи Султана Калиева, председателя Председатель КАЗМУНАЙГАЗПРОФ
Казахстанского отраслевого профсоюза
нефтегазового комплекса с лидерами про- Калиев С. также встретился с руковод-
фсоюзов предприятий группы компаний ством завода и председателем локального
АО «НК «КазМунайГаз», на которых об- профсоюза работников ТОО «СП «СASPI
суждались текущее положение дел в член- BITUM» Асхатом Урисбаевым, ознакомил-
ских организациях и актуальные вопросы ся с условиями труда и быта работников
дальнейшей модернизации профсоюзной предприятия, технологическим процессом
деятельности. производства продукции и его реализации.

Следует отметить тесное взаимодей-

Еңбек дауларының алдын-алу
жолдары қаралды

В первой половине дня состоялись ствие и сотрудничество социальных Осы жылы Атырау облыстық кəсіподақтар ережелердің дұрыс орындалмау салдарынан
встречи с председателями локальных партнеров на казахстанско-китайском со- үйінде еңбек қатынастары мен еңбек даула- пайда болатын өндірістік кəсіби ауруларға
профсоюзов работников нефтесервисных вместном предприятии «CASPI BITUM» рының алдын-алу бойынша дөңгелек үстел шалдығу оқилары мен олардың себептері
компаний ТОО «Oйл Транспорт Корпорей- по реализации и контролю исполнения өтті. Аталған шарада облыстық Ішкі саясат, жөнінде сөз қозғады.
шэн» Маратом Темиркасовым и ТОО «Oil условий действующего коллективного Мемлекеттік еңбек инспекциясы басқарма-
Services Company» Абаем Бекбосыновым договора, сохранению стабильности в тру- ларының өкілдері С.Əжіғалиев пен С.Джа- Профпатолог Шолпан Валиахметованың
с участием председателя Мангистауско- довом коллективе, активному их участию несенов, Атырау қаласы прокурорының айтуы бойынша, облыс бойынша 8 адам
го областного филиала КАЗМУНАЙ- в устойчивом развитии производства. орынбасары Е.Құтқожа, Адамның құқықта- кəсіби ауруға шалдыққан. Ал тіркелмеген
ГАЗПРОФ Максатом Рзахановым. ры жəне заңды сақтау бойынша халықара- адамдардың саны белгісіз. Дөңгелек үстел-
Во второй половине дня в ходе встречи лық бюросының директоры Ə.Нұрғазиева, дің нəтижесі ретінде тараптар жазатайым
В ходе встреч Султан Калиев проинфор- Калиева С. с председателем Мангистау- профпатолог Ш.Валиахметова, облыстық оқиғаларды тексеру, рəсімдеу, тараптардың
мировал о текущей деятельности КАЗМУ- ского областного профцентра Жанабеко- кəсіподақтар басшылары мен кəсіпорын- кінəсі мөлшерлерін анықтау, с.т.б. тəртібін
НАЙГАЗПРОФ по реализации Дорожной вым К. состоялись переговоры и обмен дардың бастауыш кəсіподақ белсеңділері əрі қарай жетілдіру мақсатында заңнамаға
карты Федерации профсоюзов РК, при- мнениями о текущем положении дел в не- қатысып, еңбек қауіпсіздігіне жəне еңбекті толықтырулар еңгізу үшін ұсыныстар дай-
нимаемых мерах по исполнению приня- фтегазовых и нефтесервисных компаниях, қорғауға байланысты мəселелер талқылап, ындау жұмыстарын жүргізуді ұйғарды.
тых решений коллегиальными органами о дальнейшем укреплении совместного кəсіпорындардағы санитарлық-гигиеналық
отраслевого объединения. Состоялся об- взаимодействия и сотрудничества по ко- Атырау облысы
мен мнениями и обсуждение сложившейся ординации деятельности членских органи-
ситуации в нефтесервисных компаниях заций КАЗМУНАЙГАЗПРОФ в регионе. Салалық кəсіподақтармен бірлесе
в условиях трансформации, дальнейшей жұмыс атқарылуда
либерализации трудовых отношений. В На встрече Калиева С. с председате-
частности, с лидером профсоюзов ТОО лем локального профсоюза работников Ағымдағы жылы Ақтөбе облыстық лықтарының орындалуына байланысты
«Oil Services Company» Абаем Бекбосы- АО «Мангистаумунайгаз» Таргеном Мы- кəсіподақтар орталығының төраға орын- қоғамдық бақылау жүргізу жұмыстары ту-
новым обсуждались проблемные вопросы, самбаевым и советником Правления АО басары Ж.Ақбергенов, əлеуметтік серік- ралы, кəсіподақ Жарғысының талаптары
связанные с требованиями членов трудово- «Мангистаумунайгаз», членом Централь- тестер, аудандық жəне бастауыш кəсіп- мен міндеттерін орындау бағытында Ақтөбе
го коллектива выдвинутыми руководству ного Совета КАЗМУНАЙГАЗПРОФ Тал- одақ ұйымдарының көшбасшыларының мұнай жəне газ колледжі бастауыш кəсіп-
компании. Стороны выразили единую гатом Айдиновым обсуждались вопросы қатысуымен Ақтөбе облыстық білім жəне одақ ұйымының жүргізген жұмыстары
позицию относительно ведения коллек- реализации Дорожной карты отраслево- ғылым қызметкерлері кəсіподағының туралы сұрақтар қаралды.
тивных переговоров в рамках действую- го профсоюза, усиления роли первичных жұмыс жоспарына сəйкес облыстық білім
щего правового поля и законодательства организаций в укреплении социального қызметкерлері кəсіподағы Кеңесінің Кеңейтілген мəжіліс жұмысы «2018-2020
партнерства и коллективно-договорных кеңейтілген мəжілісі өтті. жылдарға жасалған əлеуметтік серіктестік
отношений, единства и сплоченности про- туралы Келісім жəне оның білім қызмет-
фсоюзных рядов. Состоялись переговоры Күн тəртібінде Алға, Əйтеке би жəне керлерінің еңбек дауларындағы мағына-
и консультации касательно создания про- Мəртөк аудандық білім қызметкерлері сы» тақырыбында облыстық семинармен
фсоюза в непрофильных подразделениях, кəсіподағы ұйымдарында еңбек заңды- жалғасты.
вышедших из структуры предприятия.

Особое внимание на встречах с лиде-
рами профсоюзов было уделено разъ-
яснению основных положений Пяти
социальных инициатив Президента РК
Н.А. Назарбаева от 05 марта т. г., направ-
ленные на улучшение качества жизни
граждан страны.

ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН! Встреча с профсоюзным активом
ТОО «БИККОР»

«КУРОРТ.KZ» 25 мая 2018 года состоялась встреча заме- В ходе встречи обсуждались вопросы
стителя председателя Профсоюзного Центра соблюдения условий коллективного до-
ЖУРНАЛЫНА Актюбинской области Акбергенова Ж.А. и говора на предприятии, согласительной
2018 ЖЫЛДЫҢ ЕКІНШІ председателя областного отраслевого про- комиссии, повышения заработной пла-
ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНА фсоюза работников предпринимательства ты, профактиву предприятия разъяснены
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР. Мурзагалиева Н.Б. с руководством и про- основные направления Дорожной карты
фсоюзным активом ТОО «БИККОР». модернизации Федерации профсоюзов РК
«КУРОРТ.KZ» на 2018-2019 годы, а также приняты ряд
ЖУРНАЛЫНЫҢ Компания «БИККОР» уже более 13 лет предложений представителей Компании
осуществляет клининговые и кейтеринг для рассмотрения на заседании рабочей
76036ИНДЕКСІ обслуживание нефтегазовых компаний группы по выработке предложений по вне-
региона, где трудятся свыше 500 человек, сению изменений и дополнений в действу-
Тел/факс: 8(717-2) 20-21-15 менеджер являющиеся членами первичной профор- ющее законодательство.
ганизации.

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 20 (1224) 01/06/2018

БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА ОБСУДИЛИ В ТУРИНЕ

С 21 мая по 25 мая 2018 года Бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной ческими инновациями, изменением климата
Европы и Центральной Азии был организован учебный курс по теме «Будущее сферы труда». и демографическими тенденциями, отри-
цательно отражающимися на миллионах
Обучение проходило в Международном стоятельство объясняется незначительными 69% работающего населения в развиваю- людей и особенно на молодежи, ежегодно
учебном центре МОТ в г. Турине (Италия). темпами экономического роста и превосход- щихся странах классифицируются как «ра- впервые вступающей на рынок труда.
От Федерации профсоюзов РК в конферен- ством рабочей силы над количеством рабо- ботающие бедные», поскольку они зараба-
ции принимала участие советник председа- чих мест. Более подробная количественная тывают менее 3 долларов 10 центов США В ходе обсуждений на курсе отмечено,
теля ФПРК Гульнара Жумагельдиева. информация представлена в Приложении в день. Неформальная занятость составляет что профсоюзы должны эффективно и
1 к разделу. 90% от общей занятости в развивающихся конструктивно реагировать на изменения,
Мероприятие было направлено на: странах и 67% в странах с быстро растущей происходящие в сфере труда, чтобы иметь
- Повышение уровня понимания движу- Несмотря на достигнутые улучшения, экономикой. Около 70 миллионов человек возможность оказывать влияние на форми-
щих сил и факторов трансформации, про- более 700 млн. рабочих в развивающихся в развитых странах классифицируются как рование будущего сферы труда и осущест-
исходящей в сфере труда в странах Европе и развитых странах по-прежнему живут в «работающие бедные», зарабатывая менее влять свой мандат в интересах равенства,
и Центральной Азии; условиях крайней или умеренной бедности. 60% от медианного дохода домохозяйства интеграции, достойного труда и социальной
- Повышение потенциала профсоюзов в Более 1,4 млрд. работников во всем мире в своих странах. справедливости.
выявлении подходов и стратегических на- находятся в уязвимой занятости, многие из
правлений деятельности, которые будут спо- них в развивающихся и развитых странах. Сегодня в сфере труда происходят значи- В частности, профсоюзы должны про-
собствовать укреплению социального диа- тельные преобразования. Международная думать широкую программу, которая по-
лога на национальном уровне по вопросам Отсутствие возможностей для трудоу- организация труда выдвинула инициативу зволила бы им внести вклад в инициативу
будущего сферы труда в целях обеспечения стройства молодежи в возрасте до 25 лет «Будущее сферы труда», чтобы глубже по- столетия, касающуюся сферы труда, и сосре-
достойной работы для всех и укрепления представляет собой еще одну серьезную нять суть новых вызовов и действенно реа- доточить усилия на достижении конкретных
защиты прав работников на национальном глобальную проблему. У молодежи гораздо гировать на них в целях выполнения своего результатов по охране и защите интересов
и региональном уровнях; меньше шансов найти работу, чем у взрос- мандата в области социальной справедли- своих членов и работников в целом.
- Укрепление потенциала профсоюзов лых, при этом уровень безработицы среди вости. Эта и другие шесть инициатив были
в деле оценки эффективности внутренних молодежи в мире составляет 13% или в три приняты трехсторонними участниками МОТ Региональный курс «Будущее сферы
структур, призванных расширять член- раза выше, чем у взрослого населения (4,3%). в ознаменование столетия МОТ в 2019 году. труда» для стран Европы и Центральной
ство в профсоюзах и обеспечивать охват Данная инициатива, направленная на широ- Азии рассматривал этот вопрос в свете
коллективными переговорами работников, В силу демографических тенденций еже- комасштабный анализ того, каким будет мир региональных проблем и приоритетов, ко-
не состоящих в официальных трудовых годно рынок труда пополняется на 40 млн. труда в будущем, получила широкую всесто- торые обсуждались на прошлогодней ре-
отношениях. Сюда относятся такие новые человек, что требует создания более 600 млн. роннюю поддержку и заняла центральное гиональной рабочей конференции в Баку,
формы занятости, как предоставление услуг новых рабочих мест в глобальной экономике место среди мероприятий, посвященных а также на симпозиуме АКТРАВ в октябре
на базе Интернета (платформенная эконо- до 2030 года. При этом рабочие места, будут столетию МОТ. 2017 года. В дополнение к этому, опираясь
мика), определенные виды нестандартной создаваться в секторе услуг, на который се- на успешный опыт АКТРАВ в проведении
занятости, а также работа в неформальной годня приходится около 50% всех занятых Логическое обоснование, лежащее в ос- в 2017 году учебного курса по теме «Цели
экономике; лиц в мире по сравнению с 29% в сельском нове инициативы, принимает во внимание устойчивого развития: политика профсою-
- Укрепление потенциала профсоюзов хозяйстве и 21% в промышленности. глубокие преобразования, происходящие в зов, национальные и региональные планы
для выполнения их роли в реализации мире, и их воздействие на сферу труда. Это действий в странах Европы и Центральной
модели устойчивого развития на основе По данным МОТ, в странах с быстро ра- требует от МОТ и ее трехсторонних участ- Азии», в программу данного курса были
целей, задач и показателей Повестки дня стущей экономикой 1,6 миллиарда человек ников абстрагироваться от своей повседнев- включены вопросы о том, каким образом
в области устойчивого развития на период трудоспособного возраста находятся за ной деятельности и взглянуть со стороны на профсоюзы могут эффективно содейство-
до 2030 года. рамками экономически активного населе- более широкую картину в ракурсе общей вать устойчивому развитию и обеспечению
Складывающаяся ситуация на рынке ния. В дополнение к этому, по официаль- динамики преобразований, затрагивающих достойного труда.
труда всегда находится в центре внимания ной статистике там насчитывается более 143 работников во всем мире. Эти глубокие из-
государства, бизнеса и общества в целом. миллионов безработных. В развивающихся менения обусловлены многими факторами: В ходе курса внимание было сосредо-
Она влияет как на экономическое развитие странах около 90 миллионов человек нахо- растущей взаимосвязью экономик мира в точено на проблемах дерегулирования,
страны, социальную политику, конкуренто- дятся за рамками экономически активного рамках глобальной экономики, технологи- «гибкости» трудовых отношений и рас-
способность предприятий, так и на благо- населения, и 15,7 миллиона признаются пространение нестандартных форм заня-
состояние отдельного человека. безработными. тости. Были рассмотрены инновационные
В то же время, сам рынок труда испыты- подходы в области защиты прав работников
вает сильнейшее воздействие со стороны с нестандартными условиями занятости
демографических, экономических, техно- и работающих в неформальном секторе
логических и политических трендов, что экономике. Тема управления сферой труда
делает его уникальным в каждой стране. Это рассматривалась на основе анализа роли
приводит к необходимости проведения его правительства и социальных партнеров в ре-
всестороннего анализа, как на глобальном, шении вопросов, которые будут затрагивать
так и на национальном уровнях. работников в будущем, при этом особое вни-
В настоящее время в мире более 192 млн. мание было уделено социальному диалогу
человек являются безработными, что на 5 как ключевому фактору для формирования
млн. человек меньше по сравнению с 2016 будущего сферы труда.
годом. Уровень безработицы в мире состав-
ляет 5,6% (снижение на 0,1 п.п. с 2016 года), Участникам было предложено сопо-
и по прогнозам Международной организа- ставить существующие на национальном
ции труда (МОТ) в 2019 году мировой уро- уровне стратегии обновления профсоюзов
вень безработицы останется практически с упором на органайзинг и консолидацию
неизменным, тогда как число безработных профсоюзных структур, а также на преодо-
возрастет на 1,3 млн. человек. Данное об- ление барьеров, препятствующих участию
молодежи и их представленности в профсо-
юзах на всех уровнях.

Гульнара ЖУМАГЕЛЬДИЕВА,
советник Председателя ФПРК

Состоялось очередное БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
заседание Рабочей группы
Вопросы безопасности на общественный контроль
25 мая 2018 года в Профсоюзном Центре Актюбинской
области состоялось заседание Рабочей группы по выработке В Карагандинской области Про- лым и 34 случая со смерт­­ ельным совета Территориальных структур
предложений по внесению изменений и дополнений в дей- грамма «Безопасный труд» по обе- исходами. отраслевых профсоюзов, в крупных
ствующее законодательство РК. спечению безопасности и охраны трудовых коллективах и рабочей
труда на 2018-2020 годы утверждена В целях обеспечения обществен­ группы региональной областной
Руководил заседанием рабочей группы заместитель пред- Жандосом Абишевым - заместителем ного контроля и надзора за произ- трехсторонний комиссии по социаль-
седателя Профсоюзного Центра Ж.Акбергенов. акима области. водственными процессами, а также ному партнёрству и регулированию
реализации Дорожной карты модер- трудовых отношений при активном
В ходе заседания рабочей группы участники обсудили наи- В Карагандинской области имею- низации Федерации профсоюзов участии социальных партнеров в
более актуальные проблемы в сфере трудовых отношений и щей мощный индустриальный по- Республики Казахстан на 2018-2019 лице Управления по инспекции труда
высказали ряд предложений по отдельным статьям Закона РК. тенциал, основой которой является годы Профсоюзным Центром была и Палаты предпринимателей Кара-
горнодобывающая и обрабатываю- инициирована разработка региональ- гандинской области.
По итогам заседания рабочей группы, сформированы пред- щая промышленность. В 2017 году ной Программы «Безопасный труд».
ложения по внесению изменений дополнений в действующее было допущено 118 несчастных Б. ЖУМАБЕКОВ
законодательство РК для дальнейшего направления в Феде- случаев на производстве с тяже- Проект Программы был обсужден
рацию профсоюзов Республики Казахстан. на заседаниях Координационного

4 НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 20 (1224) 01/06/2018

Молодежь и Профсоюзным Центром организованы Дорожная карта
труд будущего встречи с трудовыми коллективами модернизации
профсоюзов в
Во время рабочей поездки по Профсоюзный центр Атырауской обла- планируется переаттестации с повышени-
городу Алматы Председатель ОО сти совместно с государственным инспек- ем заработной платы в июле месяце. На действии
«Отраслевой Профессиональный тором акима О.Бисембиев, Атырауским встрече выступил с инициативой создания
союз работников государственных, филиалом ОО «Отраслевой профессио- профсоюзов, озвучены важность социаль- В рамках реализации задачи по созданию
банковских учреждений и обще- нальный союз работников нефтегазового ного диалога и качественного коллектив- на базе ТОП эффективной диалоговой пло-
ственного обслуживания» Жақыпов комплекса», управлением гос.инспекции, ного договора в предотвращении трудовых щадки для обсуждения и решения проблем-
Мирболат принял участие на встре- управлением координации занятости конфликтов. Работники активно задавали ных вопросов в сфере трудовых отношений,
че с трудовым коллективом Архива Жылыойского района встретился с кол- вопросы, были отдельные вопросы о нару- определенных в содержании Дорожной карты
Президента Республики Казахстан. лективом компаний «Тенгизнефтестрой» шении трудовых прав, на что было пред- модернизации профсоюзов города Алматы на
и «Саян». Общее количество работников ложено написать заявление в инспекцию 2018-2019 годы, 24 мая состоялась церемония
В ходе встречи Мирболат Ха- - 800 человек, без привлечения ИРС, сред- труда, а Профцентр будет проводить об- заключения меморандумов руководства про-
биұлы подробно рассказал о дея- няя заработная плата -150000 тенге, со- щественный контроль за объективностью фсоюзного центра города Алматы с профес-
тельности Отраслевого профсоюза, кращения в организациях не планируется, и полнотой проверки. сиональными медиаторами.
поделился видением перспектив ра- задержки заработной платы не имеется,
боты по активизации профсоюзной коллективный договор действует до 2019 Вместе с тем, на базе спортзала компа- Данным меморандумом стороны определили
деятельности, вовлечении молоде- года включительно. Компания «Тенгиз- нии было предложено провести турнир для себя общие для исполнения обязательства
жи в профсоюзное движение. нефтестрой» долгое время находилось в по мини футболу среди подрядных ком- по развитию медиации и альтернативных ме-
реабилитационном процессе, с начала это- паний Тенгиза с хорошим призовым фон- тодов урегулирования конфликтов, исходя из
Директор Архива Президента го года заработало в полноценном режи- дом приурочив это мероприятия ко дню необходимости модернизации общественного
Респ­ ублики Казахстан, Доктор тех- ме, заключены контракты с Заказчиками, Труда. Руководство данное предложение
нических наук, профессор Борис поддержало. сознания в рамках программы «Рухани Жаңғы-
Джапаров рассказал, что содержа- ру» в формате решения трудовых и иных спо-
ние фондов архива отражает хро- ров во внесудебном порядке.
нологию проведения политических
процессов, экономических и поли- После того, как все стороны скрепили сво-
тических реформ. ими подписями тексты меморандумов, были
выслушаны мнения и первые намерения по ре-
Презентация методических ре- ализации условий заключенных меморандумов.
комендации по созданию первич-
ных профсоюзных организаций, Директор ОО «Профессиональные медиато-
с которой выступила на встрече ры» Родионова Ирина Трофимовна в своем вы-
Председатель АГФ ОО «Отрас- ступлении представила ресурсные возможности
левой Профессиональный союз своей организации и затронула тему возможной
работников государственных, бан- организации массового обучения профсоюзных
ковских учреждений и обществен- работников основам медиации.
ного обслуживания» Айнакулова
Данагуль, вызвала большой инте- С аналогичным мнением выступил Созак-
рес у работников Архива, которые байулы Канат - директор представительства
приняли решение обсудить вопрос Республиканского общественного объединения
о создании на своем предприятии «Центр развития медиации» по городу Алма-
первичной организации. ты, который отметил первые достижения услуг
медиации в рамках действующего пилотного
Пленум городского филиала проекта по внедрению в гражданское судопро-
изводство досудебного урегулирования отдель-
Состоялся Пленум Алма- аппаратах акимов районов трудовых отношений и обе- Данагуль. ных категорий споров (конфликтов) в порядке
тинского городского филиала города Алматы. спечение общественного Участники Пленума отмети- медиации.
ОО «Отраслевой Професси- контроля над исполнением
ональный союз работников В работе Пленума акцент трудового законодательства и ли активизацию партнерских В ответной речи перед участниками церемо-
государственных, банковских сделан на укрепление рабо- защита социально-экономи- взаимодействии с первичными нии подписания меморандумов о сотрудниче-
учреждений и общественного ты первичных профоргани- ческих прав и интересов ра- профсоюзными организация- стве выступила председатель ТОП «Профсоюз-
обслуживания». заций, развитие механизмов ботников. Мирбулат Хабие- ми, усиление работы по соци- ный Центр города Алматы» Зауреш Умирбаева.
предупреждения и профи- вич, рассказывая участникам альному партнерству и регули- Она отметила, что данная работа проводится в
В работе Пленума при- лактики социально-трудо- Пленума о международном рованию социально-трудовых рамках реализации общенационального проек-
няли участие Председатель вых споров и конфликтов, опыте работы, определил отношений. та по созданию Татуласу орталығы - Центров
ОО «Отраслевой Професси- повышение роли коллектив- персп­ ективы на будущее, дал примирения, инициированного руководством
ональный союз работников ных договоров и отраслевых нап­равления в развитии от­ Сегодня АГФ ОО «Отрас- Верховного суда и Федерации профсоюзов Ре-
государственных, банковских соглашений. В своем высту- рас­ левого профсоюза. левой Профессиональный спублики Казахстан.
учреждений и общественно- плении на Пленуме Предсе- союз работников государ-
го обслуживания» Жақыпов датель Отраслевого профсо- В рамках повестки дня рас- ственных, банковских уч- В городе Алматы функционирует 38 органи-
Мирболат, председатель тер- юза Жакыпов М.Х. отметил, смотрены организационные реждений и общественного заций в сфере медиации, лучшие из которых
риториального объединения что проводимая целенаправ- вопросы по утверждению но- обслуживания» сформирован должны составить основу для формирования
профсоюзов «Профсоюзный ленная работа Алматинского вого состава комитета. Пленум в качественно новом соста- регионального Центра примирения, создавае-
центр г.Алматы» Умирбаева филиала позволила наметить избрал председателем АГФ ве, определены приоритеты мого на базе территориального объединения
Зауреш, заместитель руково- главные приоритеты: разви- ОО «Отраслевой Професси- и пути совершенствования профсоюзов. Проект формирует новую фило-
дителя аппарата акима г.Ал- тие системы социального ональный союз работников внутрипрофсоюзной рабо- софию взаимодействия гражданского обще-
маты Акжаров Бакытжан, чле- партнерства, модернизация государственных, банковских ты. Пленум прошел в деловой ства на единой площадке, где гражданам будут
ны президиума, председатели структуры, создание эффек­ учреждений и общественного обстановке и стал стартовой предоставлены услуги медиатора, адвоката,
районных и первичных про- тивн­ ой модели социально-­ обслуживания» Айнакулову площадкой для профсоюзных судебного исполнителя, нотариуса, психолога
фсоюзных организаций. организаций и представителя социальных служб.

Проведению Пленума Популяризация нового направления совмест-
пред­шествовала работа по ной работы профсоюзов и медиаторов по пред-
активизации деятельности упреждению латентных трудовых и прочих кон-
профсоюза государственных фликтов будет организовано в рамках широкой
и банковских учреждений. информационно-разъяснительной работы среди
С начала года Алматинским трудовых коллективов города Алматы.
филиалом проведена большая
работа по мотивации профсо-
юзного членства, в результате
которой в состав филиала во-
шли первичные профсоюзные
организации, созданные в го-
родском акимате и в восьми

БАСТАУЫШ КӘСІПОДАҚТАР МІНБЕРІ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 20 (1224) 01/06/2018

Келелі мәселелер сөз болды

Жуырда салалық білім және шарттар ережелерін орындау, ең- ұйым болып табылады. Кәсіпо- Жыл сайын Ақтөбе политех­ айналысатын - Айнұр Сүйін­
ғылым қызметкерлері кәсіподағы- бек заңнамасын қадағалау жөнінде дақ мүшелері алдында мектептің ник­ алық колледжінде баста- дикова. Ол студенттерд­ ің қыз­ ығу­
ның ұйымдастыруымен Алматы қоғамдық бақылау өткізіп, қызмет- бастауыш кәсіподақ ұйымының уыш кə­сіподақ ұйымының шылығын арттыру мақс­ а­тында
қаласындағы «Қарғалы» пансио- керлерге кеңес берді. төрайымы А.Төрежанова есебін ұйым­даст­ ыр­ уымен сенбілік- колледжде үйірме ұйымд­­ астырды.
натында өткен Жастар ісі жөнін- берді. Жиналысқа аудандық білім тер өткізілуде. Қыс мезгілінде Нəтижесінде бас­т­ ауыш кəсіподақ
дегі Кеңестің мәжілісіне салалық Ал Шалқар аудандық білім қы- қызметкерлері кәсіподағы ұйымы- жылыжайда көк­ өніс өнімдері ұйымының басшыл­­ ығ­ ымен өнім
білім және ғылым қызметкерлері зметкерлері кәсіподақ ұйымының ның төрағасы З.Бекетов қатысты. өсірілмегенмен, бақшаға егі­ тұқымдары көрмеге шығарылып,
кәсіподағының Ақтөбе облы- есепшісі А.Үсенова жұмыс жоспа- Есеп-беру сайлау жиналыстары летін көкөністердің тұқымдары сатылды.
стық ұйымы атынан М.Құсайы- рына сәйкес Шалқар қаласында Ақтасты,Үшқатты орта мектеп- отырғызылды. Бұл жұмыспен
нов атындағы Ақтөбе облыстық орналасқан мектепке дейінгі білім терінде де болды. политехникалық колледжде Ақтөбе облысы
дарынды балаларға арналған ма- мекемелерінде кәсіподақ мүше-
мандандырылған мектеп-интер- лерімен, бастауыш кәсіподақ ұй-
натының тарих пәнінің мұғалімі ымдарының көшбасшыларымен
Мерей Жолмағанбетов қатысты. кездесіп, мүшелік жарналардың
Шарада жыл бойы жасалған жұ- уақытында түсуі және оның өз ере-
мыстар, алға қойған мақсаттар ту- жесі бойынша жұмсалуы туралы
ралы және жазғы жастар лагерлері түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
туралы айтылды.
Сондай-ақ, Әйтеке би ауданы-
Сонымен қатар, Ақтөбе облы- ның бастауыш кәсіподақ ұйымда-
сы Алға аудандық білім қызмет- рында есеп-беру сайлау жиналыс­
керлерінің кәсіподақ ұйымының тары өткізілді. 2018 жылдың
төрайымы Р.Еркусимова №5 Алға мамыр айының 16-сы күні аудан
орта мектебінде, Тамды орта мек- орталығындағы М.Жұмабаев
тебінде, Тамды аула клубында, атындағы орта мектебінде есеп-бе-
Тамды «Жұлдыз-ай» балабақша- ру сайлау жиналыс өтті. Мектептің
сында келісімдер мен ұжымдық бастауыш кәсіподақ ұйымы аудан-
дағы кәсіподақ мүшелері ең көп

Профсоюзные Кәсіподақ комитетінің кубогы сарапқа салынды
организации
Университетов – это Комбинаттың кен байыту және кесектеу фабрикасының манда өз биігінде кубокты ұстап тұра ала ма?» деген сауал анық байқалды.
огромная сила учаскелері арасында шағын футболдан Дөң тау-кен байыту Әйтседе, баптары келіскенмен бақтары шаппаған ұнтақтау және байыту
комбинатының (Еуразиялық топ, «Қазхром»ТҰК» АҚ филиалы) учаскелерінің біріккен командасы жеңіске жете алмады.
В центре внимания сегодня находятся пер- кәсіподақ комитетінің көшпелі кубогы екінші мәрте сарапқа
вичные профсоюзные организации и особое салынды. Теңбіл доп додасына 40-қа тарта аудан жұмысшы- Қарсыластарынан айласын асырып, допты дөп теуіп Дөң тау-кен байыту
место в работе территориального объедине- лары қатысты. комбинатының кәсіподақ комитетінің шағын футболдан көшпелі кубогын
ния профсоюзов города Алматы находятся №1 және №2 ұсақ және майда кластарды байыту учаскелерінің біріккен
профсоюзные организации учебных заведе- Өткен жылы басталған фабрика учаскелері арасында өтетін командасы иемденіп, жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Жүлделі екінші
ний. Именно поэтому 25 мая 2018 года пред- шағын футболдан кәсіпорынның кәсіп­одақ комитетінің көшпелі орын №1 және №2 кендерді кесектеу учаскелерінің командасына бұйырды.
ставители ТОП «Профсоюзный центр г.Алма- кубогы биылғы жылы дәстүрлі түрде жалғасын тапты. Жеті Ал шлам шаруашылық учаскесінің ойыншылары жүлделі үшінші орынды
ты» совместно с председателем Алматинского учаскеден құралған төрт команда байрақты бәсекеде бақ сына- қанағат тұтты.
профсоюза «Парасат» Д.Жанатаевым посе- сты. Барлық спорт сүйер қауым мен жарыс қатысушыларына
тили профсоюзные организации Казахского кен байыту және кесектеу фабрикасының басшысы Азамат Нұрсұлтан ҚАЗИХАНҰЛЫ
Государственного женского педагогического Джумалиев пен фабриканың кәсіподақ комитетінің төрағасы
университета и Алматинского Университета Нағашыбай Өмірзақов жылы лебіздерін арнап, сәттілік тіледі.
энергетики и связи (АУЭС). Сондай-ақ, фабрика басшысы Азамат Джумалиев өзінің және
ұжымының атынан Дөң тау-кен байыту комбинатының кәсіподақ
Казахский Государственный женский пе- комитетіне зор алғысын білдірді.
дагогический университет является одним из
лидеров в системе высшего педагогического Алаңда ала допты ұршықша иіріп, жеңіске жету үшін барын
образования Казахстана, пропагандирующий салған командалар жоғары деңгейде тартысты ойын өрнектерін
толерантность, межнациональное согласие. В көрсетті. Бір-біріне есе жібермеуге тырысып бақты. Әсіресе
этом Университете созданы все условия для шағын футболдан кәсіпорынның кәсіподақ комитетінің көшпелі
студентов: светлые аудитории, библиотека с кубогының 2017 жылғы иегерлері ұнтақтау және байыту учаске-
читальными залами, плавательный бассейн, лерінің біріккен командасы кубокты сақтап қалу жолында аянбай
общежитие с тренажерным залом и комна- тер төкті. «Жеңіске жету оңай, сол жеңісті ұстап тұру қиын»
тами отдыха. Для студентов работает ЦОН. демекші, өткен жылдың жеңімпаздарына биылғы ойын оңайға
соқпады. Спорт сүйер жандардың жанарында «аталмыш ко-
АУЭС – один из немногих ВУЗов в Казах-
стане, готовящий высококлассных специа- В ТОО «ОХ Заречное» Мы за «Challenge Другой ты!»
листов по энергетике, телекоммуникациям Костанайской области
и IT-технологиям во всём регионе Средней создана профсоюзная Первичная профсоюзная
Азии. организация областной би-
организация блиотеки для детей и юноше-
Светлые учебные корпуса, общежития для ства им. Хамзы Есенжанова
студентов, столовая, библиотека, читальные В ТОО «ОХ Заречное» Костанайского поддержали республикан-
залы, лаборатории – все для полноценной района филиал «Отраслевой профессио- скую спортивную инициа-
учебы. нальный союз работников сельского хо- тиву «Challenge Другой ты!»
зяйства» по Костанайской области провёл и дала старт проведению
Профсоюзные организации Университетов встречу с трудовым коллективом, на кото- утренней зарядки. Цель этой
– это огромная сила. Не может не радовать ром одним из главных вопросов повестки инициативы — популяриза-
активность сегодняшней молодежи, которая дня был вопрос о создании профсоюза и ция физической культуры и
находит время не только для занятий, но и для вхождении его в состав филиала Отрасле- здорового образа жизни сре-
активного участия в общественной жизни. вого профсоюза. На встрече выступили ди жителей нашей страны.
Участие в слетах, семинарах и форумах, кон- директор ТОО Черненко Владимир Леони-
ференциях, проведение культурно-массовых дович, председатель филиала Жумабекова В течении 21 дня библио-
и спортивно-оздоровительных мероприяти- Зауре Ертаевна, заместитель руководителя текари будут проводить утреннею зарядку в сквере им. Габдуллы Тукая не только для сотруд-
ях – не полный перечень всех мероприятий, Департамента Комитета труда, социальной ников, но и для всех желающих размяться на свежем воздухе. Яркое солнце, голубое небо и
которые проводятся в Университетах при защиты и миграции по Костанайской обла- хорошее настроение обещают организаторы массовой зарядки. Своим примером библиотекари
активном участии профсоюзных организа- сти Сатаева Айнур Канапиевна. будут мотивировать жителей города заниматься физическими упражнениями и спортом.
ций. Профсоюзные организации Казахского
Государственного женского педагогического Председателем первичной профсоюзной В видеообращение к участникам этой акции, Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил
университета и Алматинского Университета организации ТОО «ОХ Заречное» едино- что «Спортивная инициатива «Challenge Другой ты!» относится именно к таким ценным для
энергетики и связи проводят работу по моти- гласно избрана Галайко Ольга Васильевна. нашего общества социально-значимым программам. Своим ярким примером вы мотивируете
вации профсоюзного членства, содействуют все больше казахстанцев приобщиться к ЗОЖ, активно заняться своим личным ростом. Вы
социальному, культурному, духовному и фи- Филиал «Отраслевой наглядно демонстрируете успешность стратегии малых дел, когда для достижения самых
зическому развитию, воспитанию и образова- профессиональный союз высоких вершин требуется начинать с простых последовательных шагов».
нию молодежи, внедрению в профсоюзную работников сельского хозяйства»
работу новых форм и методов, реализации по Костанайской области Призываем всех принять самое активное участие! Надеемся что массовая утренняя раз-
общественно значимых инициатив. минка в Уральске станет традиционной.

АЙТПАЕВА А.С.
ЗКО, г. Уральск

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 20 (1224) 01/06/2018

Ұйымдасқан ұтады

Ұстазы жақсының ұстамы жақсы Темір аудандық білім қызмет-
керлері кəсіподақ ұйымы Абай,
Ардагер ұстаз, Ақтөбе облы- кəсіподақ ұйымының төрайымы Бабатай орта мектептерінде қоғам- нып, комиссия талқысына түсті. Слетке барлығы 13 команда қаты-
сы Шалқар ауданының «Жыл ұстаздардың еңбектеріне алғыс дық бақылау жүргізді. Қоғамдық Сондай-ақ, əлеуметтік əріптестік- сты. Байқау 6 номинация бойынша
адамы» құрметті атағының ие- айта отырып, облыстық білім бақылау кезінде ұжымдық, еңбек ті алдағы уакытта да жандандыра өтіп, жеңімпаз болып танылған Тал-
гері, білім саласының үздігі, №5 жəне ғылым қызметкерлері са- шарттарымен танысып, еңбек заң- түсу, сол арқылы ортақ түйіндерді дысай орта мектебінің командасы
Шалқар мектеп-лицейін ұзақ лалық кəсіподағының Құрмет дылықтарының орындалуын қарап, бірлесіп шешу ұсынылды. облыстық байқауға жіберілді. Слет-
жылдар басқарған Туюшев Ра- грамотасымен марапаттады. ұжыммен кездесіп, заң аясында ке қатысқан балаларды дайындаған
виль Рафкатұлы мамыр айында көптеген сұрактарға жауап берді. Ал Ақтөбе облысы Әйтеке би ұстаздарды марапаттауға аудандық
мерейлі 70 жасқа толды. Мерей­ Сондай-ақ, Ойыл ауданы Сондай-ақ, ауданда əлеуметтік əріп- ауданы, Талдысай орта мектебінің кәсіподақ ұйымы демеушілік жа-
той иесіне Шалқар ауданының Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл тестік жəне əлеуметтік еңбек қаты- базасында «Қозғалыстың жас инс­ сады.
білім бөлімі мен аудандық білім қазақ орта мектебіндегі соңғы настарын реттеу бойынша аудандық пекторы» атты аудандық слет өтті.
қызметкерлері кәсіподақ ұйымы қоңырау салтанатты шарасына үшжақты комиссияның отырысы
құттықтау хат табыстап, сый-си- арнайы аудан əкімі қатысып, бар- өтті. Кезекті отырысқа аудандық
япат ұсынды. Равиль Рафкатұлы лық мектеп түлектеріне сəт сапар білім қызметкерлері кəсіподақ ұй-
осы мектепте осы кезге дейін та- тіледі. Ойыл аудандық білім қы- ымының төрайымы Н.Сабенова қа-
бысты да абыройлы еңбек етуде. зметкерлерінің кəсіподақ ұйы- тысты. Жиынның күн тəртібінде
мының төрайымы ұстаздардың келелі мəселелер қаралды. Басқо-
25 мамыр - соңғы қоңырау еңбектеріне зор алғыс білдірді. суда аудандық білім мекемелерінде
мерекесіне орай Ақтөбе облы- Және де аталмыш ауданның Са- қызмет атқаратын кіші қызметкер-
сы, Шалқар ауданы, Шалқар ралжын ауылдық округі, Жамбыл лердің медициналық тексеруден
қаласы, «№2 мектеп-гимназия- орта мектебінің кіші қызметкері, тегін өту мәселелері ортаға салы-
сы» КММ-де «Сыңғырла, соңғы кəсіподақ мүшесі Г.Ешмұхано-
қоңырау» атты салтанатты жиын ваның үйі өртеніп, айтарлықтай Заңды сақтау баршаның міндеті
өтті. Жиынға Шалқар ауданы зардап шеккені ескеріліп, білім
əкімінің орынбасары, Шалқар жəне ғылым қызметкерлері кə­ Ағымдағы жылы Шығыс Қазақ­ жұмыс берушілердің басқа да өкіл- беру, оларды бөліп беру, еңбекке жа-
аудандық білім бөлімінің əдіс­ сіподағының Ақтөбе облыстық стан облысының Қылмыстық-­атқару дерiнiң қатысуымен өтті. рамсыздық парағына өтемақы төлеу,
темелік-құрылымдық бөлімше ұйымы мен Ойыл аудандық білім жүйесі департаментінде «Қазақс­ тан жұмыскерлердің санаттарын айқын-
меңгерушісі, 11-сынып оқушы- қызметкерлері кəсіподағы ұйымы Республикасының Еңбек заңнамасы Жергілікті кәсіподақ төрайымы дау ережелерінің дұрыс қолдану ту-
ларының алғашқы ұстаздары мен зардап шеккен отбасына қаржы- және ұйымдардағы Ұжымдық-шарт- Т.Мозговая кәсіподақтардың рөлі, ралы және басқа да сұрақтар қойды.
ардагер ұстаздар қатысып, түлек- лай көмек берді. тық қатынастардың маңызы» тақы- жұмыскерлердің еңбек және әлеу- Жергілікті кәсіподақ төрайымының
терге сəт сапар жолдады. Шалқар рыбы бойынша семинар өткізілді. меттік құқықтарын қорғау бойын- орынбасары А.Горностаева ұжым-
аудандық білім қызметкерлерінің Ақтөбе облысы ша атқарылатын жұмыстар туралы, дық шарттардың сапалы болуының
Семинарды «ШҚО мемлекеттік, келісім комиссиясы арқылы сотқа маңызы мен рөлі туралы пікірін
«Жасstar» кәсіподақ клубының банктік мекемелер мен қоғамдық дейін дауларды шешу туралы, кәсіпо- айтты, тыңдаушыларға әдістемелік
алғашқы жұмысы қызмет көрсету жұмыскерлерінің дақ көшбасшыларын медиативтік материалдар берілді.
жергілікті кәсіподағы» ҚБ-і аппара- технологияларды қолдануды үйрету
ты мен «ШҚО Кәсіподақтар орта- жұмыстары туралы баяндап берді. Семинар соңында ШҚО мемлекет-
лығы» АКБ-нің заңгері Б.Нұрпейісов тік еңбек инспекциясы басқармасы-
өткізді. Семинарға ШҚО мемлекеттік «ШҚО Кәсіподақтар орталығы» ның өкілі А.Куандыков сөз сөйлеп,
еңбек инспекциясы басқармасының АКБ-нің заңгері Б.Нұрпейісов ҚР жазасын өтеушілермен еңбек шартын
өкілі А.Куандыков қатысты. Еңбек кодексіне енгізілген толықты- жасау ерекшеліктері туралы баяндап
рулар мен өзгерістер туралы, кей- берді.
Семинар қылмыстық-атқару жүйе­ бір баптардың қолдану тәртібінің
сі мекемелерінің кадр бөлімі басшы- ерекшеліктері туралы айтып берді. Т. МОЗГОВАЯ,
лары, заңгерлері, экономистері және Тыңдаушылар еңбек демалысын ШҚО

25 мамыр күні аудандық кәсіпо­ дақ коми- Сәт сапар, жас түлек!
тетінің төрағасы М.Тұрлыбеков, маман Ж.Кен-
Осы жылы Атырау облысының сіпо­ дағының Атырау облыстық жебек Ә.Қастеев атындағы орта мектептің соңғы
білім және ғылым саласы қыз- ұйымы төрағасының міндетін қоңырау салтанатына қатысты. Мектеп биылғы
меткерлері кәсіподақ ұйымының атқарушы Жанар Сарсенгалиева оқу жылын 738 оқушымен аяқтап отыр. Орта
қолдауымен құрылған «Жасstar» ашып, сәттілік тіледі. мектепті 48 оқушы бітіреді, 1 оқушы - «Алтын
кәсіподақ жастары клубының мү- белгіге», 3 оқушы - үздік аттестатқа үміткер.
шелері және жоғары оқу орында- Семинар-тренингті Мәскеу
рының, колледждердің белсенді қаласындағы «Риторика және Салтанатты жиын барысында білім және
жастары қатынасқан бір күндік Ораторлық шеберлік» универ- ғылым қызметкерлері Панфилов аудандық
семинар-тренинг өткізілді. ситетінің лицендаты Нұрлан кәсіподақ комитетінің төрағасы М.Әділұлы,
Азаматов пен республикалық, Бірлік ауылдық округі әкімі Р.Әуелбеков, зей-
Жастардың таңдауымен «Көш­ аумақтық дебаттық турнирлар- неткер ұстаздар, 20 жылдық кездесуге келген
басшылық. Ораторлық өнер. дың жүлдегері Жұмабай Ануар түлектер сөз алып, жылы лебіздерін білдірді.
Уақытты тиімді пайдалану» та­ жүргізді. Тренингтің соңында
қырыптарында өткізілген семи­ «Work and life» тренинг орталы­ Мектеп бітіруші түлектер ұстаздарына, ата-
нар-тренингті салалық білім ғының арнайы сертификаттары аналарына алғыстарын білдіріп, мектеп кілтін
және ғылым қызметкерлері кә­ табыс етілді. 10 сынып оқушыларына табыстады.

Жансая КЕНЖЕБЕК,
Панфилов ауданы

Бір қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тербеткен…

Мейірімділік айы Тасқала аудандық білім және Шара қонағы ретінде ауданда ұзақ орталығының директоры Жанар Би-
ғылым қызметкерлері кәсіпо- жылдар абыройлы қызмет істеп, құр- сенгалиева және «Ақтілеу» әжелер
дағының ұйымдастыруымен метке бөленіп жүрген аудан әкімінің ансамбілінің жетекшісі, ардагер ұс-
ЖОББ Қ.Сәтбаев атындағы мек- орынбасары Люция Жұбаншқали- таз Майра Нурмакова қатысты.
тебінде «Мейірімділік мұзарты» ева, Оян ауылдық округінің әкімі
атты қоғамға еңбек сіңіріп жүр- Гүлжан Мухамбетқалиева, аудан- Кеш барысында өркениетке өрле-
ген басшы әйел-аналарға арналған дық ішкі саясат бөлімінің басшысы ген ғасырда қазақ әйелдерінің іскер-
сезімге толы мазмұнды шара өтті. Айгүл Дүйсенова, мәдени-демалыс лігі, адамгершілік қасиеттері, отбасы
игілігі, бала тәрбиесі мәселелері ту-
Алматы «Парасат» кәсіп­ қайырымдылық іс-шараларын ралы шақырылған қонақтармен пікір
одағының студент жастарының өткізуде. Соның бірі Рамазан ай- алмасып, сұрақтар қойылды.
ортасында көптеген рухани ында ауызашар ұйымдастырыл­
іс-шаралар ұйымдастырылып ды. Мерекеде студенттерге, бел- Шара соңында ұйымдастырушы-
келеді. Діни экстремизм, тер- сенді кәсіподақ жастарына тегін сы, аудандық білім және ғылым қы-
роризмге қарсы семинар-тре- дастарқандар жайылды. Бұл іс-­ зметкерлері кәсіподағының төрайы-
нингтер өткізіліп отырады. шара бар­л­ ық оқу-орындарында мы Ләйла Дінбаянқызы қонақтарға
өз жал­ғ­ асын табуда. және көрермендерге алғысын айтып,
Осы бағдарламалар барысын- шараны қорытындылады.
да кәсіподақ комитеттері студент Алматы облысы
жастардың арасында көптеген А.СЕЙТМУХАНОВА,
Батыс Қазақстан облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 20 1224) 01/06/2018

Крепнет профсоюзная дружба Реальная сила на
страже интересов
С 15 по 19 мая т.г. в рамках Меморандума о Дом студентов. Т.Жанайдаров проинформиро- гости рассказали о работе своей организации, образовательного
взаимодействии и сотрудничестве между Казах- вал о работе профсоюзного комитета по защите о проблемах учителей Болгарии, ответили на
станским отраслевым профсоюзом работников социально-экономических, трудовых прав и ин- вопросы присутствующих; о деятельности Ка- процесса
образования и науки и Профсоюзом учителей тересов работников университета, проводимых рагандинского областного комитета рассказала
Болгарии «Подкрепа», в нашей республике с мероприятиях и о роли социального партнер- Т.Ф. Самойлюк. На встрече присутствовали В Рудном состоялась отчетная кон-
дружеским визитом побывала делегация Про- ства между администрацией и профсоюзным Б.Т. Жумабеков - председатель ТОП Караганды, ференция городской организации про-
фсоюза «Подкрепа». комитетом. Гости и принимающая сторона об- Н.А. Жасибеков - начальник отдела дошколь- фессионального союза работников об-
менялись мнениями о проблемах работников ного и общего среднего образования Управ- разования.
На встрече с делегацией «Подкрепа» предсе- образования двух стран, системе среднего и ления образования Карагандинской области,
датель профсоюза отрасли М.Амантаева проин- высшего образования. Коллеги из «Подкрепы» С.Д. Муканова - директор филиала АО НЦПК В работе конференции приняли уча-
формировала гостей о Пяти социальных ини- отметили, что система образования Казахста- «Орлеу». Заместитель председателя профсоюза стие Мажит Шуленов, председатель
циативах Главы государства Н.А.Назарбаева, на намного опережает систему образования отрасли А.Мукашева и иностранные гости дали общественного объединения «Коста-
направленных на дальнейшее развитие нашей Болгарии, государством уделяется большое интервью местному каналу, в ходе которого рас- найская областная организация Казах-
республики и повышение социально-экономи- внимание, и для обучающихся всех уровней сказали о деятельности Профсоюза отрасли и станского отраслевого профессиональ-
ческого положения населения. Особый акцент в республике созданы благоприятные условия «Подкрепы», о международном сотрудничестве ного союза работников образования и
сделала на новых возможностях приобретения для получения качественного образования. профсоюзов. науки», Қайсар Канешов, руководитель
жилья по программе «7-20-25», повышении
доступности и качества высшего образования 17 мая делегация посетила г.Караганду, где А.МУКАШЕВА, ГУ «Рудненский городской отдел об-
в республике - выделении дополнительных об- их тепло встретили члены областной органи- заместитель председателя разования» акимата города Рудного,
разовательных грантов, строительстве новых зации профсоюза отрасли. Во время встречи Казахстанскогоотраслевого профсоюза Айгуль Тулюбаева, специалист по
общежитий для студенческой молодежи. Далее работников образования и науки организационным вопросам обкома
М.Амантаева проинформировала о деятельно- профсоюза, а также руководители уч-
сти профсоюза и его структурных подразде- низации летнего отдыха детей и подростков в реждений и профсоюзный актив, члены
лений по защите законных прав и интересов загородных лагерях и пришкольных площадок, городского совета.
работников отрасли. а также в ходе проведения ремонтных работ по
подготовке организаций образования к предсто- На конференции было заслушано
В ЕНУ им.Л.Н.Гумилева гостей встретили ящему новому учебному году. Участникам семи- два отчета: первый, о работе городской
председатель профкома преподавателей и со- нара был предоставлен методический материал профсоюзной организации с 1 декабря
трудников Т.Жанайдаров и руководитель аппа- в бумажном и электронном виде. 2015 года по 22 мая 2018 года и отчет
рата ректора университета Д.Айтмагамбетов. ревизионной комиссии. Кроме этого
Коллегам из профсоюза «Подкрепа» провели Ж.Ж. БАЗАРБАЕВ, состоялись выборы делегатов на об-
экскурсии по музеям университета, особый ин- главный специалист по организационно- ластную конференцию, награждение и
терес вызвали памятник Күлтегін, музей языков массовой работе Северо-Казахстанского принято итоговое Постановление.
и музей Л.Н.Гумилева. Затем гости посетили
учебные корпуса, библиотеку университета, областного комитета профсоюза Прошедшая конференция еще раз
работников образования и науки убедительно показала, что образова-
Областной семинар для профактива тельное пространство Рудного всегда
отличает стремление к инновациям
22 мая 2018 года обкомом профсоюза работ- организации работы комиссий по безопасности и высокому уровню ответственности
ников образования и науки проведен областной условий труда и предстоящей отчетно-выборной педагогов за результаты своей профес-
семинар по теме: Безопасности и охраны труда с кампании выступил Х.К. Сагындыков, главный сиональной деятельности. А сильный
профсоюзным активом области – председателя- специалист по учебной-методической и инфор- профессиональный кадровый состав
ми рай(гор)комов, первичных профсоюзных ор- мационной технической работе Отраслевого является основой для успешной реали-
ганизаций, техническими инспекторами учебных профсоюза работников образования и науки. зации задач государственной политики
заведений в рамках Года безопасности и охраны в области образования.
труда, иницированного Федерацией профсоюзов Также в работе семинара приняли участие
Республики Казахстан. главный специалист облуо А.Е. Сарсенбаева Амина МУРЗАТАЕВА,
и главный специалист — юрист Е.В. Гарцун. председатель Рудненской городской
Семинар открыл председатель обкома про-
фсоюза Н.К. Уразамбетов. Особое внимание было обращено на соблю- организации профессионального
дение правил по ТБ, особенно в период летних союза работников образования
С приветственным словом к участникам семи- оздоровительных мероприятий, в ходе орга- Костанайской области
нара обратился председатель ТОПа Е.Е. Нура-
каев. В ходе семинара был заслушан доклад на
тему «О работе технической инспекции Казах-
станского отраслевого профсоюза работников
образования и науки» с которым выступил юрист
Отраслевого профсоюза работников образования
и науки Республики Казахстан Б.А. Алиев.

С информацией об итогах работы по осущест-
влению государственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства по безопасно-
сти и охране труда выступил главный специалист
отдела контроля безопасности и охраны труда
управления государственной инспекции труда
СКО А.Д. Басенов.

Об основных направлениях деятельности
профсоюзных организаций по обеспечению и

Заседание Республиканского Совета по делам молодежи

11 мая т.г. по инициативе Республиканско- молодежного лагеря; инициатива ФПРК по Далее Тахир Оспанович проинформировал как на республиканском, так и на местном
го Совета по делам молодежи Профсоюза созданию отраслевой профсоюзной органи- участников Совета о предстоящем большом уровнях.
отрасли (далее - Совет) в городе Алматы зации студентов. событии 90 - летии одного из старейших
состоялось расширенное заседание Совета. высших учебных заведений республики, Затем был рассмотрен вопрос о создании
Для ознакомления с деятельностью отрасле- В работе Совета принял участие ректор альма-матер многих видных деятелей Ка- по инициативе Федерации профсоюзов ре-
вого профсоюза, его молодежной политикой КазНПУ им.Абая, д. Балыкбаев Т.О., который захстана, ныне возглавляемого им Казахского спублики отраслевого профсоюза студентов.
были приглашены студенты - профсоюзные выступил по первому вопросу и подробно национального педагогического универси-
активисты ведущих вузов южной столицы: осветил программную статью Главы госу- тета им.Абая. Мероприятия, приуроченные Последний вопрос, рассмотренный Сове-
Казахского национального университета дарства «Пять социальных инициатив» в этому событию стартовали в начале года, за- том - о проведении ежегодного Республи-
им.Аль-Фараби, Казахского национального части приобретения жилья для каждой ка- ключительное мероприятие запланировано канского молодежного лагеря. Основной
педагогического университета им.Абая, Ка- захстанской семьи, о снижении налоговой в октябре т.г. Рассказал о работе вуза, его целью Лагеря является выявление лидер-
захского национального женского педагоги- нагрузки для повышения заработных плат перспективах и дальнейших планах развития. ских качеств, воспитание и формирование
ческого университета, Казахского научно-ис- низкооплачиваемых работников, повышении у молодежи профсоюзной солидарности и
следовательского технического университета доступности и качества высшего образования По второму вопросу о работе Республикан- единства. Запланированы семинары, тренин-
им.К.Сатпаева, Алматинского технологиче- и улучшение условий проживания студенче- ского Совета по делам молодежи Профсоюза ги, коучинги, тимбилдинги для участников
ского университета. ской молодёжи, расширении микрокредито- отрасли выступила Абиева А.А. – предсе- лагеря. Не остался в стороне и вопрос орга-
вания, дальнейшей газификации страны. Их датель республиканского Совета по делам низации досуга. В этом году Лагерь прово-
В ходе заседания были рассмотрены Пять реализация позволит создать новые рабочие молодежи. Приглашенных гостей - студен- дится на берегу Каспийского моря в г.Актау.
социальных инициативах Лидера нации места и будет способствовать дальнейшему тов - профактивистов, представляющих вузы Все расходы по его проведению берет на
Н.А.Назарбаева; деятельность молодежно- росту экономики страны, а следовательно, и Алматы заинтересовала информация о дея- себя Профсоюз отрасли.
го Совета; проведение ежегодного Летнего благосостояния всего казахстанского народа. тельности Совета, мероприятия, проводимые
Пресс-служба Профсоюза отрасли

8 № 20 1224) 01/06/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Санаторно - курортное лечение издавна было одним из
самых эффективных видов лечения. У нас в Республике представлен самый широкий спектр минеральных и
природно -климатических видов санаторного лечения. Наш санаторий занимает в этой нише достойное место.

«САНАТОРИЙ МАНКЕНТ» МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ
САНАТОРИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НА ЛЕЧЕНИИ:

желудочно-кишечного тракта;
опорно-двигательного аппарата;
заболевания органов нервной системы;
заболевание органов дыхания;
урологические заболевания;
гинекологические заболевания;
нарушение обмена веществ.

Уникальная минеральная вода, прекрасные природно-климатические условия, МАНКСЕанНатоТрий
высоко квалифицированные кадры, современные методы работы в организации
санаторно- курортных услуг, удобные бытовые условия, разнообразное питание и www.mankent.com
близость к историческим местам делают санаторий «Манкент» любимым местом
отдыха и лечения не только жителей Казахстана, но и стран Ближнего Зарубежья.

Одно из главных привлекательных особенностей санатория «Манкент» - его
расположенность на юге Казахстана. Климат здесь умеренно-континентальный.
Теплые климатические условия, чистый свежий воздух, отсутствие сильных ве-
тров, изобилие солнца, минеральная вода, наличие парков как с хвойными, так и
лиственными деревьями, а также фруктовые сады на территории санатория все это
ценнейшие целебные природные и климатические факторы санатория «Манкент».

Немаловажным фактором привлекательности санатория является и то, что в
наш санаторий очень удобно добраться так, как он расположен на пересечении
воздушной, железнодорожной и автомобильной трассы.

Оздоровление и реабилитация - одно из важнейших направлений в медицине Телефоны: 8 /725 31 / 46-201 (факс),
46-164, 46-271

ЖАС МАМАН ЖАС ҰРПАҚ ТӘРБИЕШІСІ

2018 жылы Елбасымыздың «Қазақстанның киелі ұйымының бас маманы, жастар кеңесінің төрағасы Ернар
жерлері» жəне «Туған жер» бағдарламалары аясында Иманбаев жас мамандарға кеңестің жұмысы, ондағы еңбек
жас мамандарды туған жеріміздің тұмса табиғатымен, заңнамасымен, ұжымдық шарттармен жұмыс жасау тəртібі
терең тамырлы тарихымен таныстыру мақсатында туралы ақпаратпен бөлісті. Жас педагогтарды ынталандыру
Баянауылдың қиелі жерлеріне саяхат жасалды. мақсатында өткізілетін түрлі шаралармен, жұмыс жоспа-
рымен таныстырып өтті.
Жастарды Жасыбай демалыс аймағынан Баянауыл
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің мемлекеттік ин- Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің
спекторы, экскурсия жөніндегі нұсқаушы Алтынбек Жастар саясаты департаментінің маманы Алмас Кенжағалин
Құрманұлы өлке тарихымен таныстырды. Жасыбай жастарды жігерлі болуға, жауапты болуға шақырды. Ал,
көлінің жағасындағы халық ақыны Жаяу Мұсаның кездесу соңында педагогикалық университетінің жастар
туған жерімен, халық жазушысы Олжас Сүлеймено- саясаты департаментінің директоры Еркебұлан Күнтуған
втің «Ақытайұлы Сүлеймен» атасына, Кенесары-На- жастармен тренингтік ойындар өткізді.
урызбай ұрпақтарының «Хоша Ханым» рухына жəне
Жоңғар шапқыншылығының батыры Орман батыр Айнагүл НЫҒМЕТОВА,
мен ұрпақтарының мəңгілік мекеніне орнатқан құл- Баянауыл ауданы
пытасымен таныстырды.

Жас саяхатшылар үңгірге көтерілер тұста құр-
бандық шалу орны - «Бас тас» шөккен түйе табиғи
мүсінімен, Жаратқаннан бала тілеген адамдардың
тілек тілейтін орны - Бай Ана (Ұмай ана) тауымен,
денсаулық тілеген жандар көп келетін - «Жеті ана
тас» тауымен, Қоңыр əулие үңгірін күзеткен барыс
мүсінтасымен танысты.

Жас мамандар Кемпіртасқа да арнайы барып, сурет-
ке түсті. Сапардың екінші бөлігі Торайғыр ауылында,
ақын атындағы мектепте жалғасты. Мектепте жас
мамандар облыстық кəсіподақ ұйымы мен Павлодар
мемлекеттік педагогикалық университетінің өкіл-
дерімен кездесті. Кездесуде облыстық кəсіподақ ұй-
ымының жанынан құрылған Жастар кеңесінің жұ-
мысы талқыланды. Павлодар облыстық кəсіподақ

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0020 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 66349 Любое воспроизведение
Айгерим ШАЛДАНБАЕВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version