The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

pdfjoiner (13)

pdfjoiner (13)

ҚАЗАҚСТАН

КƏСІПОДАҒЫ
1989 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ / ИЗДАЕТСЯ С 1989 ГОДА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КƏСІПОДАҚТАР ГАЗЕТІ www.fprk.kz ГАЗЕТА КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ №36 1240) 28/09/2018

ÒҰÐÀҚÒÛ ÊƏѲÏÎÐÛÍ - ÒҰÐÀҚÒÛ ÌÅÌËÅÊÅÒ!

Астанада ҚРКФ Атқару комитетінің отырысы өтті

ҚҰРМЕТТІ ƏРІПТЕСТЕР! 21 қыркүйек күні ҚРКФ Төрағасы Кəсіподақтар федерациясының кезектен туралы ереже жобасына жəне оның құра-
ҚЫМБАТТЫ ДОСТАР! Бақытжан Əбдірайымның төрағалығымен тыс XXV-съезіне дайындық жəне өткізу мына өзгерістер мен ұсыныстарды қара-
ҚР Кəсіподақтар федерациясы Атқару ко- бойынша іс-шаралар жоспарының орын- стырды жəне осы мəселелерді ҚР Кəсіпо-
Қыркүйек айының соңғы күндері еліміз митетінің отырысы өтті. далу барысы туралы ақпаратты тыңдады. дақтар федерациясының кезектен тыс
үшін елеулі мерекелерге толы. Атап айтқан- XXV-съезінде қарастыру туралы шешім
да, Елбасының Жарлығымен қыркүйек айы- Отырыста Федерация қызметінің ұй- Атқару комитетінің мүшелері ҚРКФ қабылдады.
ның соңғы жексенбісі «Еңбек күні» болып ымдастырушылық-құқықтық мəселелері Жарғысы жобасына, Тексеру комиссиясы
белгіленді, сонымен қатар, елімізде Атом қарастырылды. (толығырақ газеттің
саласы қызметкерлерінің күні мен Машина 2-бетінен оқи аласыздар)
жасау саласының қызметкерлері күні өз Атқару комитетінің мүшелері «Қа-
деңгейінде атап өтілуде. зақстандық «YNTYMAQ» орта жəне
шағын бизнес қызметкерлерінің салалық
Еңбек күні мерекесінің негізгі мақсаты кəсіподағы» РҚБ Қазақстан Республикасы
Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаевтың Кəсіподақтар федерациясының құрамына
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамын құру ту- кіруі туралы шешім қабылдады.
ралы идеялары аясында əлеуметтік əріп-
тестік пен əлеуметтік жəне еңбек қа- Түркістан облысының құрылуына жəне
тынастарын реттеу, жастар арасында Шымкент қаласының республикалық мəн-
жұмысшы кəсіптерін насихаттау мен жұ- ге ие қала мəртебесіне ие болуына байла-
мысшы əулеттерінің көпжылдық дəстүр- нысты «Оңтүстік Қазақстан облысының
лерін нығайту болып табылады. кəсіподақ орталығы» аумақтық кəсіпо-
дақтар бірлестігінің атауын «Шымкент
Бұл ретте Қазақстанның табысты қаласының кəсіподақ орталығы» аумақтық
мемлекетке айналуы Еңбек адамының əр кəсіподақтар бірлестігіне өзгерту жəне
саладағы қарқынды, тұрақты жұмыс атқа- «Түркістан облысының кəсіподақ орта-
руына тікелей байланысты. Бүгінде атом лығы» аумақтық кəсіподақтар бірлестігін
саласы экономикамыздың дамуының басты құру туралы мəселелер қаралды.
стратегиялық бағыты болып табылады.
Ал машина жасау кез келген индустриялық Атқару комитетіне қатысушылар ҚР
дамыған мемлекеттің экономикасының
маңызды саласы ретінде ғылыми-техни-
калық прогрестің деңгейі мен қоғамның
дамуын анықтайды.

Сіздерді осындай айтулы мерекелермен
шын жүректен құттықтаймын!

Сіздерге жəне жанұяларыңызға зор ден-
саулық, береке-бірлік, егемен еліміздің игілі-
гі жолындағы ерен еңбектеріңізге табыс
тілеймін!

Бақытжан ƏБДІРАЙЫМ,
Қазақстан Республикасы

Кəсіподақтар федерациясының
Төрағасы

65 349ҚАДІРЛІ ОҚЫРМАН! «ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҒЫ» ГАЗЕТІНІҢ ИНДЕКСІ

«ҚАЗАҚСТАН
КƏСІПОДАҒЫ»

ГАЗЕТІНЕ 2019 ЖЫЛҒА
ЖАЗЫЛУ 2018 ЖЫЛДЫҢ 1
ШІЛДЕСІНЕН БАСТАЛДЫ.

Тел/факс: 8(717-2) 20-21-15 менеджер

2 ФЕДЕРАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ№ 36 (1240) 28/09/2018 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]

ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

Машиностроение – интегрирую- вот главные составляющие успехов ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА ЕҢБЕК ЖАСТАРЫНЫҢ
щая отрасль промышленного про- машиностроителей Казахстана. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ФОРУМЫ БАСТАЛДЫ
изводства, влияющая на развитие
других сфер хозяйственной дея- Центральный Совет Отраслевого 27 қыркүйекте Жамбыл облысы- ді, олардың кәсіподақтармен жұ- Төрағасының орынбасары Ерлан
тельности и отражающая уровень профсоюза машиностроителей по- ның «Меркі» шипажайында сала- мысын өзектендіруді, мәселелерді Сайыров атап өткендей: «ҚРКФ
научно-технического состояния и здравляет с Днем машиностроите- лық және бастауыш кәсіподақ ұй- бірігіп шешу жолдарын қарасты- қатысуымен ашылған «Кәсіпо-
обороноспособности страны. ля каждого, кто призван оживлять ымдарының қатысуымен Қазақстан руды жоспарлап отырмыз. дақ көшбасшылығы мектебі»
предметы и дарить людям пользу и Республикасы Кәсіподақтар феде- Қазақстандағы кәсіподақтар қы-
Реализация задач требует моби- комфорт. рациясының Еңбек жастарының Біз кәсіподақтар қызметіне зметінің тиімділігін арттыруға
лизации всех интеллектуальных республикалық форумы ашылды. жастарды белсенді түрде қатысты- бағытталған тұңғыш кешенді білім
ресурсов страны. Научные, науч- Искренне желаем вам счастья, здо- руымыз тиіс. Өздеріңіз білетіндей, беру жобасы болып табылады. Қа-
но-технические и технологические ровья, благополучия Вам и Вашим Форумның негізгі мақсаты - жұ- ҚР Кәсіподақтар федерациясы зақстанның түрлі өңірлерінде осы
исследования отечественных ученых семьям, достойной заработной платы мысшы кәсіптерін өзектендіру, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» Мектептің алғашқы шығарылы-
и специалистов должны воплощать- и социального пакета. қоғамның материалдық игіліктерін жобасы аясында кәсіподақ саласы мы өтті. Бастауыш және салалық
ся в новые технологии, изобретения. қамтамасыз ететін Еңбек адамының қызметкерлеріне арналған «Еңбек кәсіподақ ұйымдарының 67 көш-
К. КУСАИНОВ, беделін арттыру. адамы: Қазақстанның жаңа келбеті» басшысы оқытылды».
Благодаря политике Президента Председатель байқауын жариялады. Еңбек жаста-
Казахстана Назарбаева Н.А., разра- Форум жұмысына ҚР Тұңғыш рының өкілдері біздің үміткерлер «Еңбек адамдары біздің әлеу-
ботаны и приняты Закон Республики ОО «Отраслевой Президент Қорының Атқарушы болатындығына сенімдімін!» - деп меттік құндылықтар жүйесінде
Казахстан «О государственной под- профессиональный союз директорының орынбасары Игорь атап өтті Бақытжан Әбдірайым. лайықты орынға ие болуы тиіс» -
держке индустриально-инноваци- Рогов, Жамбыл облысының әкімі деп атап өтті Ерлан Сайыров.
онной деятельности» и Концепция машиностроителей» Асқар Мырзахметова, ҚР Парла- ҚР Тұңғыш Президент Қоры-
индустриально-инновационного менті Мәжілісінің депутаттары ның Атқарушы директорының Жас кәсіподақ көшбасшылары
развития Республики Казахстан на Дархан Мыңбай мен Геннадий Ши- орынбасары Игорь Роговтың пікірі үшін ғылыми-қолданбалы сек-
2015 – 2019 годы. повских, ҚР ҚДМ жастар және от- бойынша: «Біз үшін бәсекеге қа- тор өкілдерінің шеберлік сағат-
басы комитеті төрағасы м.а. Асхат білетті кадрлар - талантты жастар тары мен алғысөздері қызықты
Вследствие чего, сегодня на пред- Оралов, «Өрлеу» Ұлттық орталығы өте маңызды. Тұңғыш Президент және танымды болды: «Жастар
приятиях страны наращиваются объ- АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Қоры тұрақты түрде жас журнали- үні» АҚҰ Төрағасы, ҚР Прези-
ёмы производства, расширяется ас- Мұрат Әбенов қатысуда. стерге, жазушыларға, ақындарға, денті жанындағы Жастар саясаты
сортимент продукции, вкладываются фотографтарға, ІТ-мамандарға жөніндегі кеңес мүшесі, МҚІАД
инвестиции в техническое перево- Форум барысында ҚРКФ Төраға- арналған байқаулар өткізеді. Жыл жанындағы АМТ Төрағасы Дәурен
оружение и социальную политику, сы Бақытжан Әбдірайым қаты- сайын ондаған талантты мәдениет Бабамұратов, «Болашақ» қозғалысы
что позволяет уверенно двигаться сушылар алдында сөз сөйледі. және ғылым өкілдері Қор лауреат- төрағасының орынбасары Талғат
вперёд к новым вершинам. ҚРКФ басшысы бүгінде Қазақстан- тары болады». Жанисбай, PhD доктор, ҚАЗМЗУ
дағы еңбек жастарына жеткілікті доценті, МВА СЕО «Academy of
Выдержка и спокойствие в любых назар аударылмайтындығын атап Жамбыл облысының әкімі Асқар labour relations» Нұрашева Бибігүл
ситуациях, ответственность за судьбу көрсетті. Мырзахметов облыстың билік өкіл- Шәкірбайқызы және т.б.
производства, твердость характера – дері жастарды еңбек саласына қа-
«Кәсіподақтар федерациясы ең- тыстыру үшін қандай қадамдарға Дәурен Бабамұратовтың пікірі
Еңбек күніне орай өндірістегі кездесу бек жастарына баса назар аударуға баратындығы туралы айтып өтті. бойынша «100 жаңа есім» жобасын-
ниетті. Осы Форумда жұмысшы да еңбек адамдары міндетті түрде
Еңбек адамының беделін арттыру, еңбек құқықтарын қорғау қоғамымы- жастардың өзекті мәселелерін білу- ҚР Кәсіподақтар федерациясы болуы тиіс, себебі, олар «өмірлік
еңбек өнімділігін ынталандыру, жұ- здың басты мақсатына айналып отыр. қиындықтар, қорқыныш пен қауіп-
мысшы мамандықтарын насихаттау Олардың құқығын қорғау – еліміздің терге күнделікті төтеп беретін, ел
мен жастарды өндіріс саласына тарту, экономикалық құқығын қорғаумен тең. дамуы жолында ерен еңбек иелері
жұмысшы әулеттерінің көп жылдық Тұрақты кәсіпорын – тұрақты мемле- болып табылады».
дәстүрін нығайту мақсатында Мемле- кет. Кәсіподақтардың басты міндеті -
кет басшысының Жалпыға Ортақ Ең- еңбек адамының құқықтарын қорғай Мотивациялық және стратеги-
бек Қоғамын құру жөніндегі идеясы отырып, олардың әлеуметтік әлеуетін ялық сессиялар аясында тәжіри-
аясында Қазақстан Республикасы Пре- арттыру- деді, Кәсіподақтар Орталығы- белік тренингтер, шеберлік сағат-
зидентінің Жарлығымен қыркүйектің ның төрағасы Е.Салықов. Сондай ақ тары, тимбилдингтер және басқа
соңғы жексенбісі елімізде «Еңбек күні» төраға еңбек ұжымын қазіргі таңдағы да шаралар өткізілді.
мерекесі болып белгіленген болатын. кәсіподақтарды жаңғырту Жол картасы
Мерекеге орай Батыс Қазақстан облы- негізіндегі кәсіподақтың жүйелі жұмы- Форум еңбек жастарын әлеумет-
стық Кәсіподақтар орталығының баста- сымен таныстырды. тендірудің маңызды құралы болып
масымен 2018 жылдың 25 қыркүйек күні табылады және техникалық еңбек-
«Нұржанар» акционерлік қоғамында Отырыс барысында Кәсіподақтар Ор- тің алдағы онжылдықта әлеумет-
еңбек ұжымымен кездесу өтті. талығының төраға орынбасары Б.Атау- тік-еңбек саласының негізгі тренді
ов қатысушыларға кәсіподақ қатарына ретіндегі бейнесін насихаттайды.
1971 жылы Орал сыра зауыты ретінде жаңа қосылған «YNTYMAQ» орта және
негізі қаланған «Нұржанар» АҚ Батыс кіші бизнес жұмыскерлерінің қазақстан-
Қазақстандағы сусын өндірісі бойынша дық салалық кәсіподағының жұмыс
жетекші кәсіпорындардың бірі. 10-нан бағытымен таныстырып, кәсіподақ мү-
астам сусын түрлерін өндіретін «Нұржа- шелерінің құқықтық қорғалуы, олардың
нар» сауда маркасының өнімі отандық әлеуметтік тұрғыдан лайықты қамта-
нарықта ғана емес, көршілес Ресейдің масыз етілуі, еңбек дауларының алдын
Москва, Санкт-Петербург, Самара, алу мен оларды шешу кәсіподақтардың
Оренбург және Саратов қалаларында негізгі жұмысы екеніне тоқталып, қазіргі
сұранысқа ие. Заманауи автоматты желі уақыттағы кәсіподақтың маңыздылығын
бойынша өндірістік жабдықтың кешенді түсіндірді.
модернизациясынан өтіп, алдыңғы қа-
тарлы технологияларды игерген зауытта Сондай ақ кездесуде кәсіподақ өкіл-
200-ден астам адам еңбектенуде. дері жұмысшылар тарапынан туындаған
сауалдарға қолданыстағы заңдарға сәй-
Кәсіподақ өкілдері жиналған кездесу- кес жауаптар берді.
ге кәсіпорынның бас директоры Рустам
Ахметов және ұжым озаттары мен бел- Кездесу соңында Нуржанар АҚ бас
сенділері қатысты. директоры Рустам Ахметов кәсіподақ
өкілдеріне ұжым атынан келелі кездесу
- Еңбекші қауымын лайықты ең- үшін алғысын білдірді.
бекпен қамтамасыз ету, әлеуметтік және
Батыс Қазақстан облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 3

№ 36 (1240) 28/09/2018

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТРУДА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА:
НОВОЕ ЛИЦО КАЗАХСТАНА

В Государственном академиче- директора школы №34 Дидар Рахим- «Еңбек жолы» была учреждена еще На площадке Профсоюзного Цен- ной обалсти рассказал о проводимом
ском казахском музыкально-драма- берлиной; по номинации «Лучший одна новая номинация «Приз зри- тра Управлением внутренней поли- конкурсе Федерацией профсоюзов
тическом театре им. К. Куанышпаева наставник работающей молодежи» - тельских симпатии». Обладателем тики Карагандиснкой области была Республики Казахстан «Человек
состоялся настоящий праздник для Сауле Ташкина – главный архитектор этой номинации стал главный врач проведена встреча неправительствен- труда: Новое лицо Казахстана» для
людей труда. Здание театра было ТОО «БИКОМ-ИНЖИНИРИНГ»; Онкологического Центра города ных организаций, политических работников профсоюзной сферы.
оформлено празднично, перед на- в номинации «Лучший молодой Астаны – Тулеутаев Мухтар Есен- партий, профсоюзных орагнизаций, Человек труда был и остается глав-
чалом официальной части звучала работник производства» - Данияр жанович. Диплом, ценный подарок отраслевых ассоциаций и объедине- ной опорой государства, субъектом
народная и эстрадная музыка. Люди Байжанов – руководитель отдела и сертификаты на сумму 100 тысяч ний Карагандинской области, посвя- производственной силы, участником
поздравляли друг друга с праздни- пресс-службы КГУ «Центр занятости тенге ему вручила председатель го- щенная обсуждению проекта «100 повышения экономической мощи
ком – Днем труда, выражали бла- населения города Астаны». родского филиала отраслевого про- новых лиц Казахстана». страны.
годарности организатором город- фсоюза работников системы здра-
ского трудового форума - Акимату, Чествовали занявших первые три воохранения «SENIM» Гульнара Как известно, в рамках программы В обсуждении приняли участие
Профсоюзному Центру и Палате места по всем номинациям городско- Кулкаева. «Рухани Жаңғыру» был разработан и Кадиша Оспанова - первый заме-
предпринимателей города Астаны. го конкурса «Еңбек жолы». Дипло- реализуется проект «100 новых лиц ститель председателя областного
Зал был полон людьми труда - пред- мы, ценные подарки и сертификаты Председатель Профсоюзного Казахстана», целью которого явля- филиала партии «Нұр Отан», Ермек
ставителями различных отраслей на сумму 100, 70, 50 тысяч тенге им Центра Тастанбек Есентаев вручил ется продвижение идей успешности, Абильдин - председатель Областного
экономики. вручили руководитель Управления благодарственные письма и ценные конкурентноспособности, прагматиз- филиала Демократической партии
занятости и социальной защиты го- подарки профсоюзным активистам ма и культа знаний на примерах кон- Казахстана «Ак жол», Марат Мир-
На городском трудовом форуме рода Астаны Ермек Оспанов, пред- города различных отраслей. кретных историй людей, внесших за гаязов – председатель Профсоюза
подвели итоги и чествовали победи- седатель Общественного совета и годы Независимости Казахстана зна- угольщиков «Корғау», Айкын Ах-
телей городского конкурса «Еңбек Совета ветеранов города Сансызбай В честь награжденных и для участ- чительный вклад в развитие страны. метов – председатель Карагандин-
жолы». Первые места соответствен- Есилов, депутат маслихата Мирас ников городского трудового форума ского областного филиала профсоюза
но заняли: по номинации «Лучшая Шекенов. был дан празничный концерт сила- Гульнар Касембаева – заместитель работников строительного комплекса
трудовая династия» заняла семья ми знаменитых артистов народной рукводителя ГУ «Управление вну- и ЖКХ, Татьяна Савицкая - директор
В этом году впервые, в конкурсе эстрады. тренней политики Карагандиснкой ЧУ «Центр разрешения конфликтов
области» проинформировала присут- – Диалог», Дмитрий Полтаренко –
Профсоюзы СКО отмечают День труда ствующих о ходе реализации проекта председатель общественного объ-
«100 новых лиц Казахстана», старте единения «Граждане Казахстана»,
талюк Дмитрий Юрьевич, прораб ТОО реализации второго этапа проекта Надежда Козаченко – председатель
«Казградстрой-НС», г.Петропавловск; путем отбора кандидатов на регио- ОО «Кредо».
нальном уровне.
- 2 место - Саратов Вячеслав Лео- Карагандинская область
нидович, сварщик ТОО «Мехколон- Болат Жумабеков – председатель
на ремстройсервис» Кызылжарского Профсоюзного Центра Карагандсик-
района СКО;
Председатель ТОП Павлодарской
- 3 место - Губайдулин Радик Ра- области поздравила
шидович, начальник участка ТОО
«Казградстрой-НС», г.Петропавловск. с Днем труда шахтеров

26 сентября 2018 года на базе ТОО вых традиций. Конкурс способствует В номинации «Лучший наставник 25 сентября 2018 года Председатель ты ТОП электрослеса-
«Қызылжар су» прошло торжествен- повышению статуса Человека труда в работающей молодёжи»: территориального объединения про- рю Паско О. Р., слесарю
ное мероприятие, посвященное Дню обществе и стимулированию произво- фсоюзов Павлодарской области Айт- Астапенко С.В., маши-
труда под председательством замести- дительности труда. - За занятое 1 место награждена жанова Д.Н. поздравила с Днем труда нисту Тромбач В. С.,
теля акима СКО Сакипкереева А.Ж. В Рахмалина Кульзия Айтпаевна, на- шахтеров угольного разреза Богатырь бетонщику Буранбаеву
мероприятии приняли участие пред- Церемонию награждения провел чальник центрального операционно- Комир. «Богатырь Комир» — одно из С.Д., слесарю-электри-
седатель профсоюзного Центра СКО руководитель управления государ- го зала РУПС СКОФ АО «Казпочта» крупнейших предприятий в мире веду- ку Ахметову А. С., сле-
Нуракаев Е.Е., руководитель управ- ственной инспекции труда акимата Айыртауского района; щее добычу угля открытым способом, сарю Зозуля С.А.
ления государственной инспекции СКО Пшенбаев К.С. входит в Книгу рекордов Гиннесса. На
труда акимата СКО Пшенбаев К.С., - За занятое 2 место награжден разрезе трудятся более 6 тыс человек, В поздравительной
руководитель региональной Палаты В номинации «Лучшая трудовая Щербак Александр Васильевич, бри- которые являются членами профсоюза. речи, Председатель
предпринимателей СКО Калиев Д.К., династия»: гадир тракторно-полеводческой бри- Айтжанова Д.Н. поздравила шахтеров с ТОП выразила благо-
профсоюзный актив области, социаль- гады ТОО «Червонное-Агро» района Днем труда и вручила почетные грамо- дарность коллективу
ные партнеры, руководители и работ- - первое место заняла династия Бу- им.Г.Мусрепова СКО. за верность профсоюз-
ники предприятий области. галтер, трудовой стаж которой состав- ным традициям, поже-
ляет 91 год - ТОО «Северо-Казахстан- Победители областного конкурса лала производственных
Открыл мероприятие заместитель ская сельскохозяйственная опытная «Енбек жолы» примут дальнейшее успехов и безаварийной
акима СКО Сакипкереев А.Ж., кото- станция» Аккайынского района; участие на республиканском уровне. работы.
рый отметил, что сейчас стало доброй
традицией ежегодное проведение кон- - 2 место - династия Мокренских Председатель профсоюзного Цен- Генеральный ди-
курса «Енбек жолы». - ТОО «Қызылжар Су», г.Петропав- тра СКО Нуракаев Е.Е. в своем вы- ректор Рустам Сансызбаев отметил
ловск; ступлении отметил, что празднование ветеранов труда почетным знаком
Данное мероприятие проводится с Дня труда - это повышение статуса и «Енбек», а также выразил огромную
целью воспитания молодежи в духе - 3 место - династия Мерк - КХ авторитета рабочих профессий, воз- благодарность семьям-династиям, ко-
уважительного отношения к труду, «Мерк Н.В.» Тимирязевского района рождение традиций рабочих династий торые внесли вклад в становление и
сохранения и приумножения трудо- СКО. в семьях, привлечение к нему внима- развитие предприятия. Торжественное
ния молодёжи, сплочение трудовых мероприятие и концерт были органи-
В номинации «Лучший молодой коллективов и обеспечение стабиль- зованы при участии Туратаева К.Х.
работник производства»: ности в трудовых отношениях. председателя Локального профсоюза
«Батыр Көмір».
- за занятое 1 место награжден Вой- Данное мероприятие было освеще-
но в средствах массовой информации. Павлодарская область

Также в эти дни проводятся празд-
ничные концерты, спортивные сорев-
нования, вручение наград – это лишь
малая часть того, как отмечают День
труда в Казахстане.

СКО

4 СҰХБАТ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 36 1240) 28/09/2018

«МЕДИАЦИЯ ЖҰМЫСЫ – - Оңтүстік Қазақстан еліміз-
КІНƏЛІНІ АНЫҚТАУ ЕМЕС, дегі халық ең көп шоғырланған,
МАҚСАТ ТЕК ТАТУЛАСТЫРУ...» үшінші мегаполис атанған ай-
мақ болғандықтан, бұл өңірде
Бүгінгі таңда еліміздегі кəсіподақтар қозғалысының жаңғы- еңбек даулары да жиі болып
ру жолындағы қадамдары қарқын алып келеді. Республика тұратын шығар. Əсіресе ұс-
бойынша түрлі деңгейдегі іс-шаралар, форумдар, сессиялар таздар қауымына қатысты
ұйымдастырылып, кəсіподақтар жұмысы белсенді түрде наси- келеңсіздіктерді баспасөзден
хатталуда. Осы орайда назарларыңызға «Оңтүстік Қазақстан жиі көзіміз шалып қалады.
облысы кəсіподақтар орталығы» аумақтық кəсіподақтар бір- Осындай сəттерде, яғни Ең-
лестігінің төрағасы Бекжанов Берік Айдарбекұлымен өткен бек Кодексіне қатысты заң
сұхбатты ұсынып отырмыз. бұзушылықтар орын алған
жағдайда, Сіздер қандай əді-
- Берік Айдарбекұлы, қазір- 2018 жылдың 8-айында ұжым- Себебі, кəсіподақ ұйымдарының ланған жалақы қарызы 249 млн. стерді қолданасыздар? Тек заң
гі таңда халықтың кəсіподақ дық шарт жасасу мониторингіне жұмыс жасау мүмкіндіктері арта теңгені құрап отыр. аясында əрекет етесіздер ме,
ұйымына деген көзқарасы тү- сəйкес 13705 кəсіпорынның 5710- түсер еді. əлде екі тарапты ымырала-
бегейлі өзгере бастаған тəрізді. да ұжымдық шарт түзілген. Оның Оның ішінде, Түркістан облы- стыруға бағытталған Сіздердің
Қарапайым көпшілік аталған ішінде, есепті мерзім ішінде 72 3. Еңбек кодексінің 187-бабы- сында 2 кəсіпорын мен ұйымда тараптан арнайы шаралар жа-
ұйымнан айтарлықтай ерек- мерзімі келген ұжымдық шарт ның 2-тармағының 4-тармақша- 79 адамға 56,6 млн. теңге жəне салына ма?
ше белсенділікті күтеді. Осы жаңа мерзімге ұзартылып, 9 сына «Еңбек қызметіне байла- Шымкент қаласында 10 кəсіпо-
орайда, Кəсіподақ бірлестігінің ұжымдық шарт жаңадан түзілген. нысты жазатайым оқиғаларды рын мен ұйымда 1293 адамға - Əрине, кəсіподақтар тек заң
қоғамдағы рөлі мен қызметіне тергеп-тексеру жөніндегі комис- 192,4 млн. теңге қарыз. аясында əрекет етеді.
тоқтала кетсеңіз? Жалпы 5710 ұжымдық шарт сияның құрамына жұмыскер-
іске еніп, ол 41,7% құрап отыр. лердің өкілдерімен қатар, кəсіпо- Бүгінгі күні Шымкент қаласын- Еңбек кодексінің 164 бабына
- Бүгінгі күні, Қазақстан Респу- дақ ұйымдарының өкілдерін қосу дағы 2 кəсіпорын («Меланж» АҚ сəйкес ұжымдық еңбек даулары
бликасы Кəсіподақтар федераци- Ал, 7995 немесе 58,3% кəсіпо- қажет» дегенді қосуды. Себебі, жəне «Ютекс» АҚ) сот шешімімен мынадай реттілікпен шешіледі:
ясы мен аумақтық кəсіподақтар рында ұжымдық шарт жасал- жұмыскердің құқын қорғау мен банкрот деп танылған. жұмыс беруші шешу мүмкін
бірлестіктерінің ұйымдасты- маған. əлеуметтік қорғау мүмкіндігі арта болмаған жағдайда - татуласты-
руымен салалық жəне жергілікті түседі. Бұдан бөлек, 4 кəсіпорынмен ру комиссиясы, онда келісімге
кəсіподақтармен етене жұмыс Олардың басым бөлігінде жалақы қарыздарын өтеу жұмы- қол жеткізілмеген кезде - еңбек
жүргізудің нəтижесінде халық бастауыш кəсіподақ ұйымдары 4. Қазақстан Республикасының стары жүргізіліп, Шымкент қа- төрелігі, ол реттемеген мəселелер
шипажайларға жолдама беретін құрылмаған. Кəсіпорын мен ме- Үкіметімен «Қазақстан Республи- ласында жалпы 914 жұмыскерге бойынша - соттар қарайды.
мекеме деп санайтын көзқарас кемелерде ұжымдық шарт жасау касы еңбек заңнамасының сақта- 146,2 млн. теңге жалақы қарызы
шын мəнінде өзгеріп, кəсіпо- бойынша үгіт-насихат жұмы- луын қоғамдық бақылауды жүзеге қалып отыр. Яғни, мекемедегі татуластыру
дақтар жұмыскерлердің заң- стары жəне бастауыш кəсіподақ асыру ережесін» бекітуді. комиссия қызметі заңнамамен
ды мүдделері мен құқықтарын ұйымдарын ашу жұмыстары Жалақы қарыздарын шешу бекітілген тəртіппен тараптарды
қорғайтын беделді қоғамдық жүргізілуде. Маусым-қыркүйек Аталған ұсыныстар қабыл- мəселелері Əлеуметтік əріпте- ымыраға, келісуге алып келетін
институт екендігін көрсете білді. айларында 26 кəсіпорын мен ме- данған жағдайда жұмыскерлердің стік пен əлеуметтік жəне еңбек бірден бір орган болып табылады.
кемеде бастауыш кəсіподақ ұй- əлеуметтік - еңбек қатынастары- қатынастарын реттеу жөніндегі
Жалпы кəсіподақтың жұ- ымдары ашылды. ның жағдайы бұдан да жақсы бо- (Үшжақты) Түркістан облыстық Еңбек дауларды татуластыру
мыскерлер мүдделерін жəне ларына сенімдімін. жəне Шымкент қалалық комисси- арқылы шешкен екі тарапқа да
құқықтарын қорғаудағы рөлі мен Екіншісі, заңнамаларға өзгері- ясында қаралып, тиісті жұмыстар ұтымды тұстары көп. Осы орайда,
қызметін мына жұмыстармен жет- стер мен толықтырулар енгізу. - «Еңбек шартын жасаңы- жүргізілуде. Комиссия құрамына Қазақстан Республикасының «Ме-
кізгім келеді. здар» акциясы туралы, өн- кəсіподақ атынан мүше енгізілген. диация туралы» заңын қолдануы
Бүгінгі таңға Қазақстан Ре- дірістік жазатайым оқиғалар екі тараптар үшін тиімді.
Біріншісі, бастауыш кəсіпо- спубликасының Кəсіподақтар мен жалақы қарыздарын азай- Жоғарыда орын алған кемшілік-
дақтар ұйымындарымен жұмыс. федерациясы мен аумақтық ту бойынша қандай жұмыстар терді жою, оны азайту жəне ал- ҚР Жоғарғы Сотымен жəне ҚР
кəсіподақтар бірлестіктері жұмы- атқарылуда? дағы кезде болдырмау мақсатында Кəсіподақтар федерациясымен
Еңбек қатынастарын реттеу скерлердің құқықтары мен мүдде- қала, аудан əкімдіктерімен бір- жасалған Меморандумын жүзе
кезінде кəсіподақтардың рөлі мен лерін қорғау жəне қолданыстағы - Өңірімізде жүргізілген лесе «Еңбек қорғау жəне техни- асыру мақсатында татуластыру
қызметі айрықша көрініс табады. заңнамалардың орындалу бары- анықтаулар барысында 2018 жыл- ка қауіпсіздігін сақтау туралы», орталығының бөлмесін талапқа
сында анықталған кемшіліктерді дың 8-айында міндетті зейнетақы «Əлеуметтік-еңбек қатынаста- сай жабдықтап, іске қостық.
Қолданыстағы Еңбек кодексін- жою мақсатында тиісті заңдарға жарналары аударылмай, мемле- рының жағдайы туралы. Еңбек
де көптеген еңбек қатынастары өзгерістер мен толықтырулар ен- кеттік кіріс салықтары төленбей, шарттарын жасасу мен ұжымдық Кəсіби медиаторлардың кезек-
жұмыскерлер мен жұмыс бе- гізу бойынша бірқатар ұсыныстар жұмысберуші мен жұмысшы шарттар жасасу туралы», «Жұ- шілік кестесі құрылып, жұмыс
рушілердің өзара келісу жəне берілді. арасында еңбек шарты түзілмей мысберушілердің жұмысшылар тəртібі белгіленді. Жалпы 7 ме-
ымыраға келу арқылы шешілуі жұмыс істеп жүрген 48121 аза- алдындағы жалақы қарыздарын диатор кезекпен жұмыс жасауда.
қарастырылған жəне бұл келісім Мысалы, шілде айында өткен мат анықталып, оның 7659 жұ- болдырмау туралы» жəне аталған
мекеменің ұжымдық шарттарын- Қазақстан Республикасының Пар- мыскерімен «Еңбек шартын жа- жұмыстардағы кəсіподақ ұйымда- Татуластыру немесе медиация
да белгіленеді. ламенті Мəжілісі депутаттарының саңыздар» атты акциясы аясында рының рөлі мен атқарып жатқан жұмысы - кінəліні анықтау емес,
облыстық салалық кəсіподақтар еңбек шарты жасалған. жұмыстары туралы күн тəртібін- мақсат тек татуластыру екенін
Жалпы ұжымдық шартта жұ- активімен кездесуінде төмендегі де бірнеше мəселелер қамтылған басты назарда ұстауымыз керек.
мыскерлердің мүдделері мен ұсыныстар берілді: Орын алған өндірістік жазатай- кездесуді Түлкібас жəне Қазығұрт
құқықтары, жұмыс берушінің ым оқиғаларына тоқталсам: 2018 аудандарынан басталды. Бұл бағыт- Осы орайда, кəсіподақ - əле-
міндеттері айқындалады. 1. Еңбек кодексінің 156-бабы- жылдың 8 айында кəсіпорындар тағы жұмыстар қалған қала, аудан- уметтік мемлекет құруды, атқа-
на «Барлық жұмысберушілер мен ұйымдарда 81 жазатайым дарда жалғасын табатын болады. рушы билік органдарымен жəне
Сонымен қатар, кəсіподақтар- (меншіктік жəне ұйымдасты- оқиғалар орын алып, оның сал- жұмыс берушілермен əріптестік
дың рөлі мен қызметі ұйымдағы ру-құқықтық нысанына қара- дарынан 94 адам жарақат алған, Сонымен бірге аумақтық диалог орнатуды жақтайтын аза-
Еңбек қауіпіздігі мен еңбекті мастан заңды жəне жеке тұлғалар) оның 19-ы қайтыс болған. Оның кəсіподақ бірлестігінің жанынан маттық қоғамның бір бөлігі екен-
қорғау мəселелері жөніндегі өн- Ұжымдық шарт жасауға міндетті» ішінде 10 топтық жазатайым ашылған оқу орталығында еңбек дігін айтқым келеді.
дірістік кеңестерінде орын алады. деген қосымша 12-тармақ қосу- оқиғадан 23 адам зардап шеккен. қорғау жəне техника қауіпсізді-
ды. Себебі, ұжымдық шарт жасау гін сақтау, еңбек қатынастарына Яғни, еңбек дауларын шешуде
Аталған кеңес өндіріс объ- міндеттелген соң оның саны мен Орын алған өндірістік жаза- (Еңбек кодексі) байланысты заң- кəсіподақтың рөлін пайдаланған
ектілерінде жұмыскерлердің сапасы да артар еді. тайым оқиғалардың 11-де кəсіпо- дылықтарды оқыту бағытындағы жөн. Сонымен бірге, мемлекет-
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дақтың қатысуымен зерттеу жұ- жұмысы қолға алынып, өз жұмы- тік органдар мен қызметшілері
бағытталған. Кеңестің шығарған 2. Еңбек кодексінің 156-бабы- мыстары жүргізілген. сын бастағалы отыр. арасындағы дауларды реттеу
шешімін жұмыс беруші орында- ның 2-тармағын «Ұжымдық келіс- бойынша немесе оны татула-
уға міндетті. сөздерді бастау жəне ұжымдық Ал, жұмысберушілердің жұмы- Бұл жұмысшылардың өз стыру арқылы шешу бойынша
шартты жасасу туралы ұсынысты скерлер алдындағы жалақы қары- құқықтарын білу бойынша сауат- заңдылықтарға өзгерістер мен
Жалпы жұмыскерлердің еңбек тараптардың кез келгені немесе здары 2018 жылдың 8 айында 12 тылығын арттыруға бағытталған толықтырулар енгізу қажет.
жағдайларын қамтамасыз ету əр кəсіподақ ұйымдарымен жасауы кəсіпорын мен ұйымның жалпы шараның бірі.
мекемедегі ұжымдық шарттарда мүмкін» деген сөзбен өзгертуді. 1372 жұмыскері алдында қорда- Себебі, бұл мəселе бүгінге тек
көрініс табады. сот тəртібімен шешілу қажеттігі
көрсетілген.

Ата-бабаларымыз «Дау мұраты
- бітім!», «Билік айтқан би емес,
бітістірген би!» - деп бекер айт-
паған.

Осы орайда татуластыру ор-
талығы жұмысының нəтижесін-
де қоғамдағы даукестік деңгейі
төмендейді, дауды шешу мəдени-
еті қалыптасады, даулар келісім
арқылы жылдам шешіледі, мо-
ральдық, материалдық шығындар
азаяды, құқық бұзушылықтардың

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 5

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] № 36 1240) 28/09/2018

алды алынады деп сеніммен айта марапаттау шаралары өткізілді. Профсоюз испанских футболистов сформулировал
аламын. Мемлекет басшысы Нұрсұл- позицию по проведению матчей в США

- Өзіңіз қызмет ететін тан Назарбаевтың «Қазақстан- Профсоюз футболистов Испании высказался против
«Оңтүстік Қазақстан облысы ның əлеуметтік жаңғыртылуы: идеи проведения матчей Ла Лиги на территории Соеди-
кəсіподақтар орталығы» ау- Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы- нённых Штатов Америки и Канады. Напомним, с такой
мақтық кəсіподақтар бірлесті- на қарай 20 қадам» бағдарлама- инициативой выступает руководство Ла Лиги.
гінің жұмысы жөнінде айтып сын жүзеге асыру мақсатында
берсеңіз. Қанша адам мүшелік біліктілікті көтеру мен қайта ″...«Профсоюз официально выказывает Ла Лиге не-
етеді, нақты жұмыс бағытта- мамандар даярлау бойынша оқу согласие с этими планами», - говорится в заявлении
рыңыз қандай? орталығы ашылып, аспаз, жиһаз организации....″
жинақтаушы, ағаш пен қыштан
- Оңтүстік Қазақстан облысы- бұйым жасаушы, мата жəне го- Добавим, что накануне против проведения матчей
ның кəсіподақтар орталығы 16 беленнен көркем зат жасаушы, испанского первенства за океаном высказался президент
салалық кəсіподақтарды бірік- киім пішуші, кілемші, көлік мадридского «Реала» Флорентино Перес. Тем временем,
тіріп, 220 мыңға жуық кəсіподақ жүргізушісі секілді 8 мамандық Ла Лига по-прежнему планирует организовать каталон-
мүшелерінің құқықтары мен мүд- бойынша 226 адам оқытылды. ское дерби «Жирона» - «Барселона» в американском
делерін қорғайды. городе Майами.
Бұдан бөлек, осы оқу орта-
Негізгі жұмысымыздың бірі - лығында еңбек қорғау жəне тех- Профсоюз автотранспорта и дорожного хозяйства НСО
бастауыш кəсіподақ ұйымдарын ника қауіпсіздігін сақтау, еңбек поддержали повышение тарифов на проезд
ашу жəне оларға мүшелер енгізу. қатынастарына (Еңбек кодексі) в общественном транспорте
Осы мақсатта маусым-қыркүйек байланысты заңдылықтарды
айларында жаңадан 26 баста- оқыту бойынша екінші бағыт- Председатель Новосибирской областной организа- нет средств на обновление подвижного состава, износ
уыш кəсіподақ ұйымы ашылып, тағы жұмысын бастайтын бо- ции профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства которого составляет более 80%.
оған 2054 мүше тартылды. лады. Анатолий Немцев поддержал обратившегося к первым
лицам региона президента саморегулируемой организа- Кроме того, в обращении отмечается, что низкий
Бүгінгі таңға салалық кəсіпо- Туризм жұмысын жандандыру ции «Транспортный союз Сибири» Валерия Новоселова. тариф является главной причиной низких заработных
дақтар арасында қарым-қатына- мақсатиында «ПРОФТУР» ту- плат работников автотранспорта. Она, по словам Нем-
сты нығайту бойынша олармен ризм орталығы ашылды. Қазіргі Анатолий Немцев, как и Новоселов, обратился к гу- цева составляет 60-65% от уровня заработной платы
бірлесе көптеген іс-шаралар іске таңда осы аталған туризм орта- бернатору Новосибирской области Андрею Травникову, по экономике региона. «Нарушаются сроки выплаты
асырылды. Атап айтқанда, ең ал- лығы арқылы «Мерке» шипа- мэру Новосибирска Анатолию Локтю, председателю заработной платы, которая к тому же «заморожена» с
дымен қызметке кіріскен кезімде жайына жыл соңына дейін ке- Новосибирского Горсовета Дмитрию Асанцеву и спикеру 2014 года. Долги поставщикам за моторное топливо
«Наурыз Қазығұрттан бастала- стеге сəйкес 510 адамға жолдама Законодательного собрания Новосибирской области в МКП «ПАТП – 4» составили более 20 млн. рублей.
ды» мерекелік іс-шарасын бірле- арқылы демалуға келісім шарт Андрею Шимкиву. Много нареканий среди перевозчиков вызывает 44 –
се өткізілді. Бұл мерекелік шара түзіліп, оны өткізу бойынша ме- ФЗ. По их словам, топливо на АЗС дешевле, чем они
салалық кəсіподақтар мен ау- кемелермен байланысып жəне Немцев отмечает, что экономическое положение пред- покупают на торгах», – говорится в обращении.
мақтық кəсіподақ бірлестігі ара- тікелей барып ақпараттық-на- приятий не обеспечивает соблюдение гарантий по опла-
сын жақындата түскен алғашқы сихат жұмыстары жүргізілуде. те труда работников, предусмотренных федеральным Помимо этого, Немцев указывает, что из-за неудов-
ауқымды жəне маңызды іс-шара Инстаграм əлеуметтік желісінде отраслевым соглашением. По его словам, у предприятий летворительной финансовой ситуации предприятия
болды. Proftur_shymkent атты парақша пассажирского транспорта и вовсе часто подлежат лик-
ашылып, белсенді жұмыс жаса- видации. «Из 8 автобусных ПАТП, в Новосибирске на
Оның жалғасы Ораза айында луда. сегодня осталось одно», – отмечается в обращении.
ауыз ашар берумен, Кəсіподақтар
күні мерекесі аясында: спорт- Сонымен қатар «Көктем» жəне Председатель Новосибирской областной организации
тық спартакиадалармен жəне «Ақжайық» шипажайларымен профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства про-
мəдени-көпшілік шараларымен, келісім - шарт жасасу жұмыста- сит власти, в ближайшее время пересмотреть тариф на
ардагерлердің жастармен кез- ры жүргізілуде. перевозки пассажиров и установить его в соответствии
десулерімен, Президенттің бес с экономически обоснованным предприятиями уровнем.
əлеуметтік бастамасы бойынша Бұл жұмыстарды біртіндеп Также он отмечает, что необходимо увеличить средства
өткізілген дөңгелек үстелмен, қалған шипажайлармен жүргізіп, бюджета, выделяемые пассажирскому транспорту, до
Астанаға 20 жыл толуына байла- мүмкіндігінше Қазақстандағы уровня, обеспечивающего полную оплату транспортной
нысты əлеуметтік жағдайы төмен шипажайлардың басым бөлігін работы предприятий на маршрутах.
отбасыларына əлеуметтік көмек қамту жоспарымыз бар.
көрсетумен, «Мектепке жол» ак- Профсоюз призывает Ryanair к забастовке в Германии
циясы шеңберінде 100-ге жуық Бұдан бөлек, жоғарыда ай-
оқушыға құны 2,0 млн. теңге тып өткенімдей ҚР Жоғарғы Немецкий профсоюз Cockpit, объединяющий пилотов, и Однако, даже несмотря на серьезные потери, руковод-
көлеміндегі мектеп формаларын Сотымен жəне ҚР Кəсіподақтар руководство профсоюза Verdi, сообщили о том, что пилоты ство лоукостера не идет на встречу сотрудникам. Однако и
жəне қажетті оқу құралдарын Федерациясымен жасалған Ме- ирландской авиакомпании Ryanair намерены в среду, 12 те уступать не намерены. «Авиакомпания, очевидно, хочет
алып берумен, балалар күніне морандумын жүзе асыру мақ- сентября, провести очередную суточную забастовку во своим предложением по оплате труда добиться «тарифной
орай сəбилер жəне балалар үй- сатында татуластыру орталығы всех немецких аэропортах. Предполагается, что забастовка диктатуры» окольными путями. С нами это не пройдет», -
леріне қайырылымдылық көмек ашылып, орталықта 7 медиатор коснется всех рейсовых направлений. заявил представитель Cockpit Ингольф Шумахер.
көрсетумен, қала жəне аудандар- жұмыс жасауда. Татуластыру
да кəсіподақтардың есебі мен орталығының жұмысын жүйелі Летчики требуют повышения зарплат и улучшения
халықпен кездесуін ұйымдасты- жолға қою бойынша медиатор- условий труда. Они требуют от руководства заключения
румен, бастауыш кəсіподақ ұй- лармен мəжіліс өткізіп, медиа- новых договоренностей. Их поддержали и бортпроводники
ымдарын ашу жəне оған мүшелер торлардың міндеттері туралы, компании. Их призвал к забастовке профсоюз работников
тарту жұмыстарымен жалғасын халықпен, оның ішінде меке- сферы услуг Verdi.
тапты. мелер мен ұйымдарда (əсіресе
бастауыш кəсіподақ ұйымдары Пилоты авиаперевозчика в Германии и других странах
Қазақстан Республикасы Пар- бар жерлерде) жұмыскерлер- уже бастовали месяц назад. Тогда крупнейший в Европе
ламенті Мəжілісінің депутатта- мен кездесулер өткізу жəне лоукостер отменил только в одной Германии 250 рейсов.
рымен өткізілген кездесуде Еңбек оларды көбірек тарту бойынша Всего же было отменено порядка 400 рейсов компании.
кодексіне жəне Кəсіподақ туралы жарнама жасауды ұйымдасты- Это затронуло 55 тыс. пассажиров.
заңға өзгерістер мен толықтыру- ру, медиаторлардың БАҚ-тарға
лар енгізу бойынша ұтымды ұсы- жүйелі мақалалар мен матери- Завод «Океан» пускают с молотка по сниженной цене
ныстар берілді. алдар жариялауын ұйымдастыру в интересах России - профсоюз
туралы, қорытындысы бойын-
«Мұнай-газ саласындағы ша брифингтер өткізу немесе Глава профсоюза «Океана» считает, что украинский су- снижена почти на 364 млн. грн. «Организатор аукциона,
əлеуметтік əріптестік» тақы- БАҚ арқылы есеп беру туралы дья и назначенный государственный ликвидатор действу- «Юридическая фирма «Правовой аспект групп», всего
рыбындағы семинар-жиналыс, мəселелер қаралып, ұсыныстар ют в интересах страны-агрессора. Организатор аукциона две недели занимается продажей предприятия, а его стар-
«Сыбайлас жемқорлық деңгей- берілді. Оны орындау мақсатын- по продаже ПАО «НСЗ Океан» перенес дату проведения товая стоимость на аукционе уже снизилась с 1 млрд. 818
ін төмендету бойынша кəсіпо- да тиісті жұмыстар жасалуда. аукциона перевыставив завод на продажу по сниженной млн. 391 тыс. до 1 млрд. 454 млн. 712 тыс. грн. Все это
дақтармен өзара əрекеттестік» цене. Продажную стоимость стратегического предприятия происходит при непосредственном участии ликвидатора
тақырыбындағы семинар, меди- Қыркүйек айының соңы «Ең- опустили на 363 млн. 679 тыс. грн. Об этом заявил глава ПАО «НСЗ Океан» Ирины Сербин и судьи Николаевского
цина, мемлекеттік қызметкерлер, бек күні» мерекесі. Первичной профсоюзной организации «Николаевский хозяйственного суда Татьяны Давченко, разрешившей
спортшылар күні мерекелері ая- судостроительный завод «ОКЕАН» Анатолий Немов. В продажу незаконно захваченного завода», - заявил Немов.
сындағы іс-шаралары, бұқаралық «Əлемнің əміршісі - еңбек. Тек качестве доказательства Немов привел два объявления Глава профсоюза «Океана» считает, что украинский судья
ақпарат құралдарында жəне əле- еңбекпен ғана жеміс өнбек, тек о продаже предприятия на сайте Минюста. Во втором, и назначенный государственный ликвидатор действуют
уметтік желілерде кəсіподақтар еңбек қана бар қиындықты жең- от 7.09.2018 стартовая цена на аукционе действительно в интересах страны-агрессора. «Минимум 3 из 5 ком-
қозғалысы туралы үздік мақала- бек», - деп Елбасы Н.Назарбаев паний-кредиторов, в интересах которых ликвидируют
лар мен материалдар жариялаған айтқандай, барша қазақстандық ПАО «НСЗ Океан», имеют конечных бенефициаров в
журналистерді анықтау, оларды еңбеккерлерді атаулы мерекемен России. Это касается и специально созданной для бан-
құттықтаймын. кротства нашего предприятия компании «Консалтинг
Гамма». Завод искусственно обанкротили с помощью
долга по фиктивному договору купли-продажи с фирмой
«Консалтинг-Гамма» в 2013 г, создав искусственные
долги на сумму в 1,5 млрд. грн. И сейчас хотят продать
фактически по стоимости фиктивных «ценных бумаг»,
- заявил Немов.

6 АЙМАҚТАР АЙНАСЫ 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 36 (1240) 28/09/2018

Кәсіподақ белсенділері - Махамбет ауданында

аудан орталығындағы бірқатар ұжым- Маңызды мәселелер қаралды
ды аралады. Махамбет аудандық вете-
Жуырда Елбасымыз Н.Ә.Назар- бірелестіктері мен бір топ салалық ринария бөлімінің қызметкерлерімен Ағымдағы жылдың 19-20 қыркүйек керлерінің салалық кәсіптік одағы»
баевтың Қазақстан Республикасы ұйым жетекшілері Махамбет ауда- болған кездесуде «Атырау облысы күндері Астана қаласының «Думан» ҚБ, Ресей құрылысшылары кәсіпо-
Парламенті палаталарының біріккен нында іс сапармен болды. Кәсіподақтар орталығы» аумақтық қонақ үйінің мәжіліс залында Құрылыс дағының және «Хризотил» кәсіподақ
мәжілісінде сөйлеген «Жетістіктер- кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы комплексі және тұрғын үй-коммунал- ұйымдарының халықаралық альянсы-
ге жетелейтін жеті міндет» атты ел Оларды Махамбет ауданының І.Ұ. Баймұханов, «Қазақстандық са- дық шаруашылығы қызметкерлерінің ның өкілдері аймақаралық нарықтағы
өмірін жақсартуға бағытталған басым- әкімінің орынбасары М.Ж.Сейітқа- лалық білім және ғылым қызметкер- салалық кәсіподағы қоғамдық бір- заттардың жаһандық жағдайы туралы
дықтарды айқындаған бағдарламаны лиев қабылдап, ауданның бүгінгі лері кәсіподағының Атырау облы- лестігінің ұйымдастыруымен «Хри- айтып, сала қызметкерлерінің әлеу-
кеңінен насихаттау мақсатында Аты- саяси-экономикалық және мәдени стық ұйымы» қоғамдық бірлестігінің зотил және қауіпсіздік» тақырыбында меттік қорғалуы мәселелері бойынша
рау облысы Кәсіподақтар ұйымының дамуын қысқаша таныстырды. Осы- төрағасы Қ.Сүндетұлы және т.б. Халықаралық ғылыми-тәжіребиелік зерттеулердің нәтижелерін, ірі компа-
дан кейін облыстан келген қонақтар сөз сөйлеп, бүгінгі таңда кәсіподақ конференция болып өтті. Конференци- ниялар қызметінің нақты мысалдарын
ұйымдарының атқарып жатырған яның мақсаты: Хризотил-асбест шикі- ұсынды.
жұмыстарынан кеңірек сөз қозғады. затының халықаралық сауда-саттықта
Кездесуде тыңдаушылар тарапынан тыйым салынатын материалдар тізімі- Конференцияның жекелеген сес-
болған ұсыныс-тілектерді жүзеге асы- не енгізілуіне жол бермеу. сиялары медициналық мәселелерді
ру мақсатында шара жасақталып, ке- талқылауға және хризотил өнеркәсібі
лер айда оның орындалысынан хабар Конференцияға Қазақстан, Ресей қызметкерлерінің денсаулығын сақта-
берілетіні қаперге берілді. және Қырғыстан Республикаларының уға мүмкіндік беретін шешімдерді
өкілдері, сонымен қатар еңбек ардагер- талдауға арналған. Бейінді ғылыми
Қылышбай ҚҰЛЖАНОВ, лері, салалық кәсіподақ басшылары зерттеу институттарының, бақыла-
Атырау облысы мен көшбасшылары қатысты. ушы ұйымдар мен медициналық ме-
кемелердің қызметкерлері көпжылдық
Талдықорғанда еңбек инспекторларына арналған семинар өтті Конференция барысында баяндама бақылаулардың, статистикалық зертте-
оқушылар еңбек қауіпсіздігін жете улердің нәтижелерімен және ағымдағы
Ағымдағы жылы білім және ғылым инспекторлар қатысты. рындағы еңбек қауіпсіздігі мен техника қадағалаған жағдайда хризотилдің міндеттерді шешу жөніндегі ұсыны-
қызметкерлері кәсіптік одағы Тал- Өндірістік кеңестердің жұмысын жағдайын қадағалайтынын баса айтты. адам денсаулығына ешқандай зияны стармен бөлісті. Өнеркәсіптік кәсіпо-
дықорған аумақтық ұйымы техника- жоқтығын жеткізді. рындардың өкілдері қазіргі заманғы
лық инспекторларға арнап «ҚР Еңбек жандандыру, еңбек қауіпсіздігі мен Сөз кезегін алған Қазақстан салалық өндірісте қолданылатын технология-
заңнамасын қолдану тәжірбиесі, еңбек еңбекті қорғау жөніндегі техникалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік Конференцияда ғалымдар, кәсіпо- лар мен саланың даму перспектива-
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау» тақы- инспекторлардың біліктілігін арттыру, одағының бас маманы Батыр Әлиев дақ көшбасшыларының өндірісті лары туралы айтып берді.
рыбында семинар өткізді. есеп беру сайлау жиналыстарын жоға- «Қазақстан Республикасының Еңбек ұйымдастырудың жаңа тәсілдері,
ры деңгейде өткізу бойынша бастауыш кодексінің талаптарына сәйкес өндірістік хризотил-асбестті бақыланатын пай- Конференцияның екінші күні
Оған Қазақстан салалық білім және кәсіподақ ұйым төрағаларына әдісте- кеңестерінің рөлі мен міндеттері туралы» даланудың жаңа технологиялары мен кәсіподақ өкілдері өз жұмыстарының
ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының мелік және тәжірибелік көмек көрсету баяндама жасап, атқарылған жұмыстарға принциптері туралы баяндамалары нәтижелері туралы айтып, тәжірибе-
бас мамандары Хамидолла Сағындықов мақсатында ұйымдастырылған семинар- тоқталса, салалық кәсіподақтың бас ма- тыңдалды. Медициналық сарапшы- лерімен бөлісті. Конференция жұмы-
және Батыр Әлиев, Алматы облыстық ды Талдықорған аумақтық ұйымының маны Хамидолла Сағындықов кәсіподақ лар хризотил өнеркәсібіндегі еңбек- сының нәтижелері бойынша ұжымдық
кәсіподақтар орталығы төрағасының төрағасы Садық Әбдіқадыров жүргізіп, ұйымдары үшін маңызды оқиғаның бірі - шілердің денсаулығын қорғаудың шешімдер әзірленіп, еңбекшілердің
орынбасары Қ.Жақсылық, Алматы об- аумақ бойынша еңбек қауіпсіздігі мен есеп беру - сайлау науқаны жайы сөз етті. қазіргі және болашақ әдістері туралы жағдайын жақсартуға, өндірістің
лысының еңбек инспекциясы бойынша еңбекті қорғау жөнінде өндірістік кеңе- айтты. тиімділігін арттыруға және ТМД ел-
басқармасының инспекторы Ә.Арапов, стер құрылғандығын жеткізді. Сонымен Жиын соңында қатысушылар тара- дерінің хризотил-асбест мәдениеті қы-
аудандық, қалалық комитеттері мен оқу қатар, бүгінгі күні облыстың білім беру пынан қойылған сұрақтарға кәсіподақ Екі күн ішінде қатысушылар ТМД зметкерлерінің денсаулығын сақтауға
орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және ұйымдарында 478 техникалық инспектор өкілдері жауап беріп, өзара пікір алма- елдерінің құрылыс индустриясындағы бағытталған құжаттар қабылданды.
еңбекті қорғау жөніндегі техникалық жұмыс істейтінін және жұмыс орында- сты. хризотил саласының рөлін талқылады.
«Құрылыс кешені және ТКШ қызмет-
Алматы облысы

Ордабасыда Газет - халықтың көзі, құлағы һәм тілі
өткен өнерпаз
Түркістан облысының Ордабасы 17 кәсіподақ мүшесі Ордабасы ау- ұстаздар байқауы 2018 жылғы 25 қыркүйек күні зет арқылы жұртшылыққа асқан
ауданында «Мұғалімдер күні және дандық Мәдениет үйінде өткізілетін «Павлодар облысының мемлекеттік, шеберлікпен жеткізу нәтижесінде
Еңбек күні» мерекелері қарсаңында байқаудың екінші кезеңіне (аудан- әндермен көрермендердің көңілінен банк мекемелері және қоғамдық қы- жергілікті атқарушы органдардың
өнерпаз ұстаздар арасында байқау дық) жолдама алған. шықты, бір қатар ұстаздарымыз мың змет көрсету ұйымдары қызметкер- және мемлекеттік қызметшілердің
ұйымдастырылып, өткізілді. бұрала би билеп, шешендік өнер- лерінің жергілікті кәсіптік одағы» халық алдындағы абыройын артты-
Байқауға қатысушы үміткерлердің лерімен ерекшеленді. ҚБ төрағасы Н.Қ. Әутәліпов Еңбек руға, қызмет сапасының жақсаруына
Байқаудың басты мақсаты: барлығы сахналық мәдениетті сақтап күні мерекесі қарсаңында облыстық қосқан үлестері үшін алғысын біл-
Мұғалімдер және Еңбек күні мереке- киінгені және талапқа сай дайын- Байқаудың қорытындысы бойынша «Сарыарқа самалы» газетінің ұжы- дірді және осы газеттің редакторы
лерін атап өту, ұлттық кұндылықтар дықпен келгені көрермендерді қу- қазылар алқасының төрағасы, «Өнер» мымен кездесу өткізді. Нұрбол Жайықбаевты құрмет грамо-
мен өнерді насихаттау, өнерлі ұс- антты. мектебінің директоры А.Абуталипова тасымен, әлеуметтік экономикалық
таздарды анықтау, жұмыскерлердің 13 өнерлі ұстазға ынталандыру ди- Кездесу барысында Н. Әутәліпов даму бөлімінің меңгерушісі Түгелбай
мәртебесін көтеру, бірліктің маңы- Үміткерлеріміз туған жерге, елге пломдары мен сыйлықтарын тапсы- редакция ұжымын айтулы мереке- Гүлжайнаны жергілікті атқарушы
здылығын арттыру, өзара шығар- деген шынайы сүйіспеншілігін өлең рса, Білім және ғылым қызметкерлері мен құттықтап, Елбасының саясатын органдардың жұмысын белсенді
машылық байланысын нығайту бо- сөзбен өрнектеп жеткізген танымал кәсіподағының Ордабасы аудандық іске асыру барысында түрлі саладағы насихаттағаны үшін мадақтау гра-
латын. ақындардың, сазгерлердің әндері мен комитетінің төрағасы Ә.Сәдірмек еңбек адамдарымен қатар жергілік- мотасымен марапаттады.
шығармаларын орындау бойынша өз байқау жеңімпаздарын марапаттады. ті атқарушы органдардың атқарған
Байқаудың бірінші кезеңінде ар- өнерлерін ортаға салды. Атап айтқанда, 3-орынды иеленген жұмыстары мен жетістіктерін га- Павлодар облысы
найы құрылған сараптау топтары жеңімпаз «Қызылжар» жалпы орта
5 аумақта: Қажымұқан, «Шұбар» Байқауға қатысушылар ереже бой- мектебінің бейнелеу және сызу
аймағы, «Бадам», «Бөржар» ай- ынша эстрадалық, дәстүрлі, академи- пәнінің мұғалімі Н.Қошқарбеков-
мағы, «Қараспан» аймағы, «Бөген», ялық әндер, жеке аспапта шығарма ке 10,0 мың теңгенің сертифика-
«Жеңіс», «Қарақұм», «Төрткүл» ай- орындау, би, цирк өнері, тағы басқа ты, 2-орынды иеленген жеңімпаз
мағы, «Шұбарсу» аймағы болып бел- да өнерлерін ортаға салу болатын. М.Х.Дулати атындағы жалпы орта
гіленіп, мектептерде іріктеу өткізген. мектебінің қазақ тілі және әдебиеті
Аудандық байқауда кәсіподақ мү- пәнінің мұғалімі Ә.Пайзоваға 15,0
5 аумақ бойынша сарапшы топтар- шелері өздерінің өнерлі екендігін мың теңгенің сертификаты, I-орынды
дың шешімімен байқау Ережесінің көрсетті. Олардың бірі домбырада, иеленген жеңімпаз «Ақбұлақ» жал-
талаптары қатаң басшылыққа алынып бірі баянда дәстүрлі және халық пы орта мектебінің қазақ тілі және
әндерін орындаса, бірі эстрадалық әдебиеті пәнінің мұғалімі Э.Асано-
ваға 20,0 мың теңгенің сертифика-
ты, Бас жүлдені иеленген жеңімпаз
Б.Нұрлыбеков атындағы жалпы орта
мектебінің қазақ тілі және әдебиеті
пәнінің мұғалімі Г.Серікбаевқа 25,0
мың теңгенің сертификаты тапсыр-
сырылды.

Серік ӘУЕСХАНОВ,
Түркістан облысы

Еңбек күніне орай салтанатты кеш

Павлодар облысы әкімі аппаратының және қоғамдық қызмет көрсету ұйымдары қы- мүшелерінің игіліктерін арттыру, көпсала- кәсіподақтар қозғалысын дамытуға қосқан
«Қоғамдық келісім» КММ 2018 жылғы 25 зметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы» ҚБ лы Кәсіподақтар қызметін дамыту жолында жеке үлесі үшін құрмет грамотасымен және
қыркүйек күні «Достық үйі» ғимаратында төрағасы Н.Қ. Әутәліпов қатысып «Қоғамдық жетістіктер тіледі. Сонымен қатар кәсіподақ бағалы сыйлықпен марапаттады. Кәсіподақ
Еңбек күні мерекесіне арналған салтанатты келісім» КММ ұжымын айтулы мерекемен құт- комитетінің белсенді мүшесі Антонова Елена комитетінің басқа да мүшелеріне алғыс хаттар
іс-шара өткізді. Салтанатты жиынға «Павло- тықтады, Қазақстан халқы ынтымақтастығын Ильинишнаны көпжылдық адал еңбегі, ұжым- тапсырды.
дар облысының мемлекеттік, банк мекемелері әрмен қарай нығайту, барлық Кәсіподақтар ның қоғамдық өміріне белсене қатысқаны,
Павлодар облысы

8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected] ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 7

№ 36 (1240) 28/09/2018

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

В Актобе проходит первый 21 сентября 2018 года в 16:00 часов • инвалид в семье; циальных услуг №1, психоневрологиче-
в Казахстане слет матерей Общественный Фонд «Центр семьи» • проблемы во взаимоотношениях ское МСУ», директор Аильбаев М.Д.,
совместно с Семейским территориаль- детей и родителей. председатель профкома Сабанина Т.Н.)
В рамках «Республиканского слета профсоюзов и лидеры первичных ным филиалом ОО «Отраслевой про- Выступления семей-участниц были – 2 место, приз: морозильная камера.
матерей» состоялось открытие перво- профсоюзный организации области. фессиональный союз работников го- разбавлены музыкальными концертны-
го в Казахстане центра духовно-нрав- сучреждений», при поддержке акимата ми номерами и конкурсами с группами Семья Акрамовых (КГУ «Семейский
ственного воспитания «Анаға тағ- Также для гостей подготовлена города Семей организовали и провели поддержки. Центр оказания специальных социаль-
зым». На данное мероприятие были обширная двухдневная программа, праздничный конкурс «Национальный В завершении итогов конкурса семьи ных услуг №2» – 3 место, приз: теле-
приглашены свыше тысячи делегатов предусматривающая посещение День семьи в Республике Казахстан» награждены грамотами, благодарствен- визор.
со всего Казахстана — представи- культурных и социальных объектов под названием «Счастливы вместе» сре- ными письмами и памятными призами.
тельницы бизнеса, государственных города, участие в круглых столах, ди учреждений социальной защиты. В Результаты конкурса: Семья Умертаевых (КГУ «Центр ока-
органов и неправительственных ор- мастер-классах, тренингах. конкурсе приняли участие 4 семьи, 3 из Семья Бектеновых (КГУ «Центр по зания специальных социальных услуг
ганизаций, общественные деятели. которых являются членами Семейского оказанию специальных услуг для де- №3 по обслуживанию одиноких пен-
Деятельность центра будет направ- теркома профсоюза. тей с ограниченными возможностями сионеров», директор Мадинова М.Н.,
В торжественной церемонии лена на усиление роли женщины в г. Семей ВКО», директор Тынысова Р.Т., председатель профкома Баяхметова
приняли участие профсоюзы Ак- семье, воспитание будущих матерей Цель мероприятия: председатель профкома Идрисова А.М.) М.С.) – Номинация «Креативная семья»
тюбинской области, матери членов с учетом традиций и обычаев казах- пропаганда и повышение обществен- – 1 место, приз: стиральная машина. приз: ковер.
ского народа. ного престижа семейного образа жизни, Семья Примбетовых (КГУ «Семей-
ценностей семьи и ответственного роди- ский Центр оказания специальных со- О.ШАТОХИНА,
тельства, содействие распространению Председатель Семейского
положительного опыта социально-от- теркома профсоюза госучреждений
ветственных семей, семейных династий,
ведущих здоровый образ жизни, разви-
вающих увлечения и таланты членов се-
мьи, умение находить выход из трудных
жизненных ситуаций.
Праздничный конкурс включал не-
сколько этапов. Первый - этап знаком-
ства, где семьи презентовали себя, ис-
пользуя слайды, видеоролики и другие
элементы самовыражения. Следующий
- творческий этап: разыгрывались малые
театральные представления с участием
членов семьи, используя следующие
ситуационные задачи:
• интернациональный брак;

Cоревнования по боулингу среди Преемственность поколений, забота о ветеранах - одно из
профсоюзного актива приоритетных направлений в деятельности Общественного Объединения

Городской филиал «Астана» отрас- династий в рамках идеи Президента по Общественным объединением «Пав- им.А.П.Чехова - спектакль Ф. Достоев- теплом здании санатория-профилакто-
левого профсоюза работников строи- построению Общества Всеобщего Труда. лодарская областная организация Казах- ского «Идиот». рия «Энергетик». За период пребыва-
тельного комплекса и жилищно-ком- станского отраслевого профессиональ- ния и оздоровления нам были назначе-
мунального хозяйства 22 сентября 2018 В соревновании приняли участие че- ного союза работников образования и Педагогами и учащимися организа- ны эффективные лечебные процедуры:
года провел соревнования по боулингу тыре управления: Управление контроля науки» на базе ТОО санатория-профи- ций образования Павлодарского района грязелечение, циркулярный и сухой душ,
среди профсоюзного актива структурных и качества городской среды г.Астана, лактория «Энергетик» ежегодно прово- был организован большой праздничный физиолечение.
подразделений - государственных учреж- Управление активов и государствен- дится оздоровление и отдых ветеранов концерт для ветеранов педагогического
дений Акимата города Астаны. ных закупок г. Астаны, Управление педагогического труда. труда, отдыхающих в санатории-профи- После лечения в свободное вечернее
топливно-энергетического комплекса лактории. время мы пели, танцевали, вспоминали
Мероприятие было приурочено ко и коммунального хозяйства г. Астаны, В течение последних 5 лет получили свои молодые годы, среди нас оказалось
Дню труда, который отмечается ежегодно Управление строительства и жилищной возможность бесплатно отдохнуть 310 Ветераны санатория высоко и с осо- много талантливых отдыхающих ве-
в последнее воскресенье сентября. День политики г. Астаны. ветеранов педагогического труда Павло- бой благодарностью оценили органи- теранов.
труда был учрежден Указом главы госу- дарской области. зацию оздоровления и отдыха в своем
дарства 22 ноября 2013 года. Праздник По итогам набранных общекомандных отзыве. А сколько радости и восторга мы ис-
призван повысить авторитет человека баллов призовое место заняла команда Внимательные врачи, обслуживающий пытали после посещения театров, по-
труда в обществе, стимулировать про- Управления контроля и качества город- персонал, комфортные условия, полно- Отзыв от коллектива отдыхающих: рог которых многие из нас перешагнули
изводительный труд, пропагандировать ской среды г.Астана. ценное питание – все это дает результат «Как приятно прожить более 60-ти впервые в своей жизни.
рабочие профессии среди молодежи и того, что ветераны получают комплекс- и 70-ти лет, проработав свыше 45
укрепить многолетние традиции рабочих Тлеулес МАДЬЯРОВА, ное лечение, восстановление здоровья. лет в системе образования области, Для нас путевка в санаторий – это
Председатель филиала почувствовать элементарную челове- прежде всего была замечательная воз-
Накануне празднования Дня труда, ческую заботу о себе. Люди всю жизнь можность пообщаться с бывшими
Профсоюзы помогают противодействовать Дня учителя и пожилого человека в те- отдавали свои знания, здоровье, даже не коллегами.
коррупции в образовании кущем году отдохнули и поправили своё было времени, а может и средств от-
здоровье 68 ветеранов. дыхать на курортах, в Домах отдыха, Мы очень благодарны медицинскому
вания и науки Л.В.Тургинбаева санаториях. и обслуживающему персоналу за внима-
в качестве наблюдателя приняла В программу отдыха входили про- И вдруг звонок из профсоюза, где Вы тельное и профессиональное отношение.
участие в работе конкурсной гулки по берегу Иртыша, посещение работали «Езжайте в санаторий, от-
комиссии по присуждению казахского драматического театра им. дохните 10 дней бесплатно». Выражаем огромную и сердечную
образовательных грантов при Ж.Аймауытова с просмотром спектакля Как приятно, волнительно и тепло благодарность областной профсоюз-
поступлении в вузы и колледжи Карагандинского областного казахского от того, что тебя помнят и ценят, не ной организации, своей родной школе за
страны. В частности, Л.В.Тур- драматического театра «Көмекей әулие», забыли ... заботу, уважение и внимание».
гинбаева присутствовала на посвященный 350-летию Бұқар жырау И вот мы здесь в уютном, светлом,
всех этапах работы приемной Қалқаманұлы и драматического театра Г.ДЖАРКЕНОВА,
комиссии в Южно-Казахстан- Главный специалист
ском политехническом коллед- Общественного Объединения
же (г.Шымкент), ознакомилась
со всех необходимой доку- ПРАЗДНИК ТРУДА
ментацией по осуществлению
Проблемы противодействия кор- работы приемной комиссии, Не секрет, что традиции празднова- работники обкома профсоюза, профсо- наставник» и «Лучший молодой ра-
рупции в сфере образования продол- присутствовала на заседании приемной ния Первомая ушли в прошлое вместе юзный актив и социальные партнеры: ботник» получат Дипломы и ценные
жительное время остаются в фокусе ак- комиссии по зачислению абитуриентов с распадом СССР, когда прославлялись Курамысов Чапай Сахипкереевич, подарки.
тивного внимания со стороны органов и распределению грантов. сплочённость и заслуги трудящегося Есиркепов Онласын Карабаевич, Епи-
государственной власти, институтов Следует отметить, что участие об- населения. Но с годами начало возвра- нин Михаил Иванович, Байжарасова Будет проведен «круглый стол» на
гражданского общества, общественных щественных наблюдателей во всех кон- щаться осознание того, что для воз- Райхан Сейтжановна, Байшығашев тему: «Человек труда – главная цен-
организаций. Необходимость их прео- курсных процедурах, включая прием рождения экономики, для процветания Өмен Тасболатұлы, Каржасов Бахыт- ность!» На котором, будет обсуждать-
доления обусловливает консолидацию документов, экзамены и собеседование народа необходимо вернуть утерянное в жан Сагидуллаевич, Балпуков Жан- ся вопросы закрепляемости кадров,
усилий государственных служащих, обеспечивают прозрачность и позволя- среде нескольких поколений молодёжи бырбек. развитие наставничества.
должностных лиц, работников орга- ют минимизировать уровень коррупции уважение к труду, возродить традиции
низаций, осуществляющих образова- в системе образования, тем самым пре- культуры труда, тем более у подраста- Для более эффективного использова- К.САПОЖНИКОВА,
тельную деятельность и представите- доставляя возможность талантливым и ющего поколения. ния работников, Жамбылским обкомом Заместитель председателя обкома
лей профсоюзных органов. более подготовленным абитуриентам профсоюза работников государствен- профсоюза работников государственных,
получить гранты. В Казахстане одним из шагов на пути ных, банковских учреждений и обще-
Так, в рамках реализации проек- к этому возрождению стало установ- ственного обслуживания проводится банковских учреждений и
та «Карта общественного контроля» Серик АУЕСХАНОВ, ление Дня труда. Праздник учрежден работа по развитию социального пар- общественного обслуживания
Агентства РК по делам государствен- Заместитель председателя Указом Президента Республики Казах- тнерства. Анализируется работа про-
ной службы и противодействию кор- территориального объединения стан в ноябре 2013 года и отмечается фсоюзных комитетов и администрации,
рупции председатель Шымкентского профсоюзов «Профсоюзный центр в последнее воскресенье сентября, в направленная на совершенствования
горкома профсоюза работников образо- Южно-Казахстанской области» этом году он празднуется 30 сентября. правовой базы в регулировании соци-
ально – трудовых отношениях.
Одновременно была учреждена и
медаль «Ветеран труда», работникам со В честь Дня труда в организациях
стажем свыше 40 лет, проработавшим в отрасли планируется проведение спор-
одной отрасли не менее 10 лет. тивных соревнований среди коллек-
тивов.
Через обком профсоюза этой меда-
лью были награждено 8 человек, это Победители Конкурса «Лучший

8 ШАРАЙНА 8(7172) 20-21-16, 20-21-15, www.fprk.kz, [email protected]
№ 36 1240) 28/09/2018

ҚҰРМЕТТІ МҰХТАР БƏКІРҰЛЫ! Алматы кəсіподақ жастары Шарын
каньонында болды
Қазақстан Республикасы Кəсіпо-
дақтар федерациясы көрнекті қоғам «Шахтерлік Даңқ» ордендерінің иегері 22 қыркүйек күні «Алматы қаласы да болатын іс-шараларға үнемі қаты- Фонд «Дар»
жəне мемлекет қайраткері, ҚРКФ атануыңыз осының айқын дəлелі болып Кəсіподақтар орталығы» аумақтық сып, кəсіподақта еңбек заңдылықта- благодарит ФПРК
Төрағасының орынбасары Мұхтар табылады. кəсіподақтар бірлестігінің ұйымдасты- рын сақтауда, еңбек қауіпсіздігі, басқа
Бəкірұлы Тінікеевті туған күнімен шын руымен Алматы қаласының жұмысшы да еңбек жағдайларына байланысты Традиционно Общественный
жүректен құттықтайды! Сізге жəне жанұяңызға зор денсаулық, жастарының, студенттерінің Шарын өзекті мəселелер кезінде жастардыңда фонд «Дар» провел благотворитель-
сарқылмас бақыт тілейміз! Өмір жо- каньонында слёті өтті. бей-жай қалмауы ескерілді. ную акцию «1 июня - день защиты
Сіздей өз ісінің хас шебері, кəсіби лыңыз тек жақсы сəттерге, адал достар детей», целью которой является
маман, зор Тұлғаның қасында жұмыс мен қуанышты күндерге толы болсын! Слётке салалық кəсіподақ мекеме- Сондай-ақ, қазір кəсіподақтарда оказание социальной помощи де-
атқаратындығымызға қуаныштымыз. лерінен жалпы саны 60-қа жуық бел- жастардың қозғалысын жаңғыртудың тям из малообеспеченных, много-
Сіздің бойыңызда қарапайымдылық пен Ізгі ниетпен, сенді кəсіподақ жастары қатысты, атап күн тəртібіне шығарылып, Қазақстан детных и неблагополучных семей,
мейірімділік ерекше үйлесімділікпен ҚР Кəсіподақтар федерациясы айтқанда, мəдениет саласында, білім Республикасының Кəсіподақтар фе- детям-сиротам, детям, оставшимся
тоғысады. саласында, энергетика саласында меди- дерациясының саясатын жүргізуде без попечения родителей, а также
цина саласында жұмыс атқаратын жəне жастардың рөліде басым болуға на- другим категориям детей, которые
Көп жылғы өмір жəне еңбек жо- жоғарғы оқу орындарының студенттері сихаттау болып табылады. нуждаются в социальной поддержке.
лыңыз толығымен мемлекет мүддесі болды. Кəсіподақтар жастары əр түрлі
мен ел игілігі жолына арналды. Осын- саладан жиналса да, өз белсенділік- Слётке қатысқан жастар аталмыш В связи с проведенной акцией «1
дай қажырлы еңбегіңіздің, ұйымдасты- терімен ерекшеленіп жатты. слётті ұйымдастырған Өмірбаева Зəу- июня-день защиты детей», Благо-
рушылық қабілетіңіздің жəне еңбекке реш басшылық ететін Алматы қаласы творительный Общественный фонд
адал, мақсатқа берік қасиеттеріңіздің «Алматы қаласы Кəсіподақтар ор- Кəсіподақтар орталығы» аумақтық «Дар» благодарит Председателя Фе-
арқасында халықтың қамқоршысы бола талығы» аумақтық кəсіподақтар бір- кəсіподақтар бірлестігінің атына алғы- дерации профсоюзов Республики
білдіңіз. «Парасат», «Құрмет», «До- лестігінің өкілдері аталмыш слёттің старын білдіріп, кəсіподақ өміріне бел- Казахстан Б.Əбдірайым, а также весь
стастық» (ТМД), ІІІ жəне ІІ дəрежелі ұйымдастыруының мақсаты қазіргі Ал- сенді қатысатындарын жеткізіп жатты. коллектив РОП ФПРК за оказанную
маты қаласының кəсіподақ жастарының помощь.
Кəсіподақ демеушілігімен киелі белсенділіктерін арттыру, жұмыстарын- Алматы қаласы
орындарға саяхат жасалды

Сарыағаш аудандық мемлекеттік ме- жерленген. Сол секілді Самарқанд қа- Почет и уважение людям труда
кемелер, банк жəне қоғамдық қызмет ласының ең биік жері, орталық сауда
көрсету қызметкерелерінің кəсіподақ орны саналатын «Согдиана» базарының В преддверии Дня труда по всей туры, спорта, туризма и информации Под председательством председателя
комитетінің кəсіподақ ұжымдарын жанында өзбектің кешегі ұлы тұлғасы республике проходят торжественные Н.С.Табельдинова; главный специа- филиала Н.С.Табельдиновой прошла
нығайтуға бағытталған іс-шаралар Ислам Каримовтың кесенесін ақ мəрмəр мероприятия. лист управления культуры, архивов и торжественная церемония награжде-
жоспарына сəйкес, ағымдағы жылы 15 таспен көмкеріп қоюмен бірге мемле- документации Г.М.Маханова; профсо- ния участников мероприятия.
қыркүйек күні Сарығаш қаласына ірге- кеттің өзі қорғауына алып, өзбек халқы Актюбинский областной филиал юзный актив, представители СМИ.
лес жатқан Өзбекстан елінің Самарқанд осылай құрмет көрсеткен. отраслевого профсоюза работников От имени председателя ОО «От-
шаһарына демеушілігімен 20 кəсіподақ культуры, спорта, туризма и инфор- Почетной грамотой, цветами и цен- раслевого профсоюза работников
мүшелерімен бірге бір күндік саяхат ұй- Туризммен қала бюджетін байытып мации организовал торжественное ме- ными подарками была отмечена все- культуры, спорта и информации»
ымдастырылды. отырған инфражүйесі жақсы дамыған, роприятие посвященное Дню труда. ми любимая наша наставница Алия С.К.Иманкуловой города Астаны за до-
қызмет көрсету саласы да бүгінгі тала- Кенжегазиевна, которая работает в бросовестный и инициативный труд,
Самарқандқа айрықша даңқ əкелген пқа толығымен жауап береді. Кəде сый Торжество, по доброй традиции, областной юношеской библиотеке за творческое и ответственное отно-
көне қаланың басты жəдігерлері. Са- дейсің бе, Самарқандтың тəтті-құтысы, проходило в уютной и очень искрен- им.С.Жиенбаева больше тридцати шение к своей работе, были вручены
марқанд қаласы бүгінде ЮНЕСКО-ның көйлек-көншегі, бір сөзбен айтқанда ней атмосфере, где собрались сотруд- пяти лет в должности заведущего благодарственные письма, почетные
қарауына алынған. Археологиялық зерт- бренд өнімдерімен де көл-көсір табысқа ники областных и районных библиотек, отделом комплектования, обработки грамоты, цветы и ценные подарки
теулерге қарағанда өте көне қала сана- кенеліп отыр, бағасы да қол жетімді. которые отдали не один год важной документов и организации каталогов. ветеранам труда.
латын шаһар біздің дəуірімізге дейінгі Əрине, бірнеше ғасырлық тарихи қала и нужной профессии- это ветераны Трогательно и тепло прозвучали слова
VIII ғасырда Согдиана мемлекетінің ор- дерсің, тек соны тиісті деңгейге жеткізіп, библиотечного дела проработавшие поздравлений и пожеланий от пред- Шынара КОШАНОВА,
талығы болған. Ұлы жібек жолының не- саяхатшылар мен ел тұрғындарын тарта свыше тридцати пяти лет. Поздра- седателя Профцентра Назирой Сар- Председатель первичной
гізгі қаласы болуымен қатар ғылым мен білген көрші елдің басшылығының ісі вить с профессиональный праздни- сембаевной, главным специалистом профсоюзной организации
өнердің де мекені ретінде танылды. XIV үлгі аларлық. ком Днем труда пришли: председатель управления культуры, архивов и до- областной юношеской библиотеки
ғасырда Самарқанд шаһары Əмір Темір Актюбинского областного филиала от- кументации Гульжан Мейірхановной.
əулеті империясының астанасы атанды. Дегенмен кез-келген аймақтың қо- раслевого профсоюза работников куль- им.С.Жиенбаева
Əмір Темір (1370-1499 жж.) шығыстың нақтарға көрсетер, тəу етер жерлері г.Актобе
сол дəуірдегі ақындары мен əншілерін жетіп артылады. Бізде де Сарыағашта
Самарқандқа тоғыстырып, өнер, ғылым - киелі орындар жетерлік, қонақ етер, Еңбек күніне арналған жүлделі ІІІ орынды Мұнай газ саласы, ІІ орынды «SENIM»
мен білімнің ордасына айналдырды. емдік шарасын жүргізер сауықтыру Кəсіподақтардың спорттық денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кəсіптік
мекемелері көп. Тек соны ұқсатып, одағы жəне І орынды Білім жəне ғылым қызметкерлерінің
Самарқандтың басты алаңы - Реги- жерімізді танытып, туризмді мықты турнирі өтті салалық кəсіподағы командасы жеңіп алды. Сонымен қа-
стан. «Құмды орын» деген мағынаны қолға алуымыз керек. тар, əр ойыннан «Үздік ойыншы» номинациясы бойынша
беретін оқу орталығы сусыған құмның Қыркүйек айының соңғы жексенбісі - Еңбек күні. Ең- үздіктер анықталды.
үстіне тұрғызылған үш медреседен Кəсіподақтың демеушілігімен киелі бек күніне арналған Кəсіподақтардың спорттық турнирі
тұрады. Сол кез үшін ғажайып сəулет орындарға саяхатқа барғандардың көңіл Қызылордада кеше, 21 қыркүйекте басталған болатын.
туындысы саналған Мырза Ұлығбек- күйі көтеріңкі болды. Аудандық кəсіпо- Турнирдің екінші күнінде ақтық ойындарда ойыншылар
тің медресессі батыс жағында, қасында дақ комитетіне алғыстарын білдірді жүлделі орындар үшін тартысты ойындар көрсетті. Жүлде-
Шердор жəне Тіллə Қари медреселері жəне осы саяхаттың естелік суреттерін лер қоры 3 спорт турі бойынша жеке анықталып, жеңімпаз-
орталық алаңға əдемі, үйлесімді өнердің жолдаймыз. дар Турнирдің жабылу салтанатында арнайы Дипломмен,
ортақ ансамблін бере білген. жүлдегер медалі жəне Турнир Кубогымен марапатталды. 9
Ш.ЕШАНКУЛОВ, сала командалары қатысқан Кəсіподақтар турнирінің нəти-
Түркістандағы Қожа Ахмет Иассауи Сарыағаш аудандық желері бойынша Шахмат ойындары мен үстел теннисінен
кесенесінде қазақтың қаншама хандары жеңімпаздар бірдей анықталды, жүлделі І, ІІ, ІІІ орындарды
мен батырлары, белгілі имам, емшілері кəсіподақ тиісінше мұнай-газ саласы кəсіподағы, «SENIM» денсаулық
комитетінің төрағасы сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кəсіптік одағы
жəне Білім жəне ғылым қызметкерлерінің салалық кəсіпо-
Отраслевой Профсоюз работников строительного комплекса и жилищно- дағы командалары иеленді. Шағын футбол ойыны бойынша
коммунального хозяйства выражает глубокие соболезнования Джузбаевой
Алие Жумангалиевне в связи с кончиной матери.

Редактор: Адрес редакции: Отпечатана в типографии Заказ: 0036 Мнение авторов публикаций
Морис АБДУЛЛИН 010000, Казахстан, ТОО «Медиа-холдинг «ERNUR». Тираж: 9765 экз. не обязательно отражает точку
г. Астана, ул. Cилети, Газета выходит
Журналисты: г. Астана, жилой массив Юго-Восток по пятницам. зрения редакции.
Акнур СЕРИКБАЕВА пр. Абая, 38, Подписной индекс 65349 Любое воспроизведение
Ханзада АЙДАРБЕКОВА Телефон редакции: (левая сторона) 30, Регистрационное свидетельство статей и иллюстраций возможно
Менеджер по подписке: 8 (7172) 20-21-16 Печать офсетная. только со ссылкой на газету.
Жадыра ТАЙМАСОВА
Тел.: 8 (7172) 20-21-15 E-mail: Газета набрана и сверстана № 15745-Г от 18.12.2015 г. Ответственность
[email protected] в компьютерном центре выдано Агентством РК за рекламу и объявления
Издатель: редакции. по связи и информации.
ТОО «Профмедиа Астана» несут рекламодатели.


Click to View FlipBook Version